The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kanyarat Kunthasa, 2022-07-09 12:55:19

แฟ้มที่ 2

แฟ้มที่ 2

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคป ระกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตติ น

ขอท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชวี้ ดั ท2ี่ .1 : การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถอื อยา งเครง ครดั

หมายถึง การปฏิบัตติ นท่ีแสดงออกถงึ หลกั ศาสนาที่นบั ถือสามารถทำไดดังนี้
1. ศึกษาหาความรูหลกั คำสอนของศาสนาที่ตนนบั ถือ เพอ่ื ใหเ กดิ ความรูค วามเขาใจ
2. ปฏบิ ัตติ ามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนบั ถืออยางสม่ำเสมอ โดยนำหลกั คำสอนทีไ่ ดศกึ ษาเรียนรู

มาปฏบิ ตั ใิ หถกู ตองเหมาะสมกบั วยั และโอกาส
3. เผยแผ และปกปองคุมครองศาสนาที่ตนนับถือ โดยสามารถนำหลักคำสอนในศาสนาของตนไป

เผยแผใหคนอื่นเขาใจได และเมื่อเห็นคนอื่นทำลายศาสนาที่ตนนับถือสามารถปกปองวากลาว
ตกั เตอื น หรือแจง ใหเ จา หนาทีท่ ราบเพอ่ื ดำเนินการตอ ไป
4. เขา รว มกจิ กรรมตา งๆ ทางศาสนาทต่ี นนับถอื

การปฏิบตั ิตน ขา พเจาประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธ (โอวาทปาฏิโมก) คือ ทำความดี
ละเวน ความช่ัว ทำจิตใจใหผ อ งใส หม่ันเขา วัดทำบญุ ทำทาน เปนกิจประจำ

รูปที่ 1 : เขารวมกจิ กรรมเวียนเทยี นเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพทุ ธศาสนา

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÔÃÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตัวช้วี ัดท่2ี .1 : การปฏบิ ัติตนตามหลักศาสนาทนี่ บั ถืออยา งเครงครดั

รปู ท่ี 2 : ทำบญุ เนอ่ื งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รปู ท่ี 3 : ถวายภัตตาหารแดพระภกิ ษสุ งฆ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมนิ

องคประกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น

ขอที่ 2 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

ตวั ชีว้ ัดที2่ .2 : การเขารวม สง เสรมิ สนับสนุนศาสนกจิ ของศาสนาท่นี ับถืออยางสม่ำเสมอ

หมายถึง หมั่นปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา เชน การไปวัด การใสบาตร การไหวพระ
สวดมนต และแผเ มตตา อยางสมำ่ เสมอ ซ่ึงถือเปนการแสดงออกถงึ ความเชื่อทางศาสนา สรางพ้ืนฐานที่ดี
งามใหก ับตนเองและสังคม โดยคำนึงถงึ ความเหมาะสมในหลายๆ ดา น รูจ ุดมุงหมายแหงการกระทำ และรู
วา ส่ิงใดมีประโยชน สิง่ ใดไมม ีประโยชน

การปฏิบัติตน ขาพเจาดำรงตนตามหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา และเขารวมศาสนกิจของศาสนา
พุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนคานิยมของสงั คม ทำใหขาพเจาสามารถอยูรว มกับผูอืน่ ใน
สงั คมไดอยางมคี วามสขุ เชน เวยี นเทียนเนอ่ื งในวนั มาฆบชู า

รูปท่ี 4 : เขา รว มศาสนกจิ ของศาสนาพุทธ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·Õè 3 S
L

ตัวชว้ี ัดที่2.2 : การเขารวม สง เสรมิ สนบั สนนุ ศาสนกิจของศาสนาท่ีนบั ถืออยา งสมำ่ เสมอ

รูปท่ี 5 : ปฏิบัตติ ามขนบธรรมเนียมประเพณี

รูปที่ 6: ไหวพ ระประจำโรงเรยี นเนือ่ งในวนั พระ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคป ระกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น

ขอ ท่ี 2 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

ตัวชี้วัดท่ี2.3 : การเห็นความสำคัญ เขารวม สงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นหรือชุมชน

หมายถงึ ใหก ารยอมรบั และเขา รว มปฏิบัตติ ามจารีตประเพณี และวฒั นธรรมของทองถ่ินที่
ตนถือกำเนิด หรือถิ่นอาศัยในปจจุบันดวยความภาคภูมิใจ ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของคนใน
ชุมชน เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต ประเพณีรดน้ำดำหัวผูใหญ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตา ง ๆ ฯลฯ

การปฏิบัติตน ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่งที่ไดใหความรวมมือและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมตางๆ
ที่ชุมชนจัดขึ้น เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต ประเพณีรดน้ำดำหัวผูใหญ และวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาตาง ๆ ฯลฯ

รูปท่ี 7 : เขา รว มกจิ กรรมรดนำ้ สงกรานต ประจำป2565

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตัวชี้วัดท่ี2.3 : การเห็นความสำคัญ เขารวม สงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมทองถนิ่ หรอื ชมุ ชน

รปู ที่ 8 : สงเสริม และ สนบั สนนุ เขารวม กจิ กรรมของทางโรงเรียน

รปู ที่ 9 : สง เสรมิ และ สนบั สนุน เขารว ม กจิ กรรมของทางโรงเรยี น

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃÇì Ô·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

การประเมิน

องคประกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน

ขอที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัดที่2.4 : การเหน็ ความสำคัญ เขา รว มสงเสรมิ สนบั สนุน กจิ กรรมที่แสดงถึง จารตี ประเพณี
วัฒนธรรมของชาติ

หมายถึง ใหการยอมรับ และปฏิบัติตนอยางมีมารยาท เหมาะสมกับกาลเทศะ ยึดถือวัฒนธรรมท่ี
ดีงามของไทยมาเปนแบบแผนในการดำเนินชีวิต นับตั้งแตการใชภาษาไทยอยางถูกตอง การแตงกายที่
เหมาะสม การไหวทักทายผูอ ื่น การรวมงานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ ของไทย และการสืบ
ทอดวฒั นธรรมไทยดว ยความภาคภูมิใจ เปนตน

การปฏิบัติตน ขาพเจาเขารวมกิจกรรมเคารพธงชาติ และรวมพิธีกรรมหนาเสาธงทุกเชามิไดขาด
จนเปนที่ประจักษแกสายตาของนักเรียน และเพื่อนรวมงาน แตงกายไทย และชุดพื้นเมืองรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณไี ทยเปน ประจำทกุ วันศกุ รหรอื วนั สำคัญทที่ างโรงเรียนจัดข้นึ

รปู ที่ 10 : แตง กายชดุ ไทย หรอื ผาไทย ทกุ วันศุกรหรอื วันสำคญั

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÔÃÒÉ®ÃÇì Ô·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

ตัวช้ีวัดท่2ี .4 : การเห็นความสำคัญ เขา รวมสงเสรมิ สนบั สนนุ กจิ กรรมท่ีแสดงถงึ จารีตประเพณี
วฒั นธรรมของชาติ

รูปท่ี 11 : รว มกิจกรรมหนา เสาธง

รูปท่ี 12 : รวมจัดอาหารถวายพระภิกษุเนือ่ งในวนั สำคัญทางพระพทุ ธศาสนา

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคประกอบท่ี 1 การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ น

ขอท่ี 2 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

ตวั ชวี้ ดั ที่2.5 : การมจี ิตบริการและจิตสาธารณะ

หมายถึง จิตสำนึกทีด่ ีในการรูจ ักหนาท่ี ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชนข องสวนรวม ยึด
มั่นทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย จะตอง
เปน ผูที่ใหและคอยชวยเหลือผูอื่นที่เดือดรอนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน ไมเห็นแกตัว เขาใจ
ผอู ื่น ไมเปนคนใจแคบ รบั ฟง ความคดิ เห็นของผอู ่นื

การปฏิบัติตน ขาพเจามีความเต็มใจที่จะใหบริการแก โรงเรียน เพื่อนรวมงาน สังคม รวมถึง
ผปู กครองนักเรยี นท่มี าตดิ ตอราชการกบั ทางโรงเรยี น ดว ยความเต็มใจ และมจี ิตอาสา ทุกครั้ง

รูปท่ี 13 : ใหบริการกับผูปกครองที่เขา มาตดิ ตอราชการ ดวยความเตม็ ใจ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตวั ช้วี ดั ท2ี่ .5 : การมจี ิตบริการและจติ สาธารณะ

รปู ที่ 14 : ใหบ ริการกับนกั เรียน ดว ยความเตม็ ใจ (การแจกเงินคาเคร่อื งแบบ และ อุปกรณก ารเรียน)

รปู ที่ 15 : ปลกู ฝง ใหนกั เรยี นมจี ติ สาธารณะ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคประกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น

ขอ ที่ 2 คุณธรรม จรยิ ธรรม

ตัวชี้วัดท่ี2.6 : การตอตานการกระทำของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สงผลตอความมั่นคงของชาติ
หรอื ผลกระทบเชงิ ลบตอ สงั คมโดยรวม

หมายถงึ ครูตองพงึ จงรักภักดีตอ ชาติ ศาสน กษตั ริย ตองชวยกันสอดสอง หากพบเบาะแสใดๆ
เกี่ยวกับการกอการรายหรือยุยง ปลุกปน อันจะกอใหเกิดผลเชิงลบตอสังคมและประเทศชาติ ตองรีบแจง
แกหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใหดำเนินการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ตองไมเปนผูที่มีสวนรวมใน
การกระทำดังกลาว ควรวางตัวเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีเปน
แบบอยางทดี่ แี กศษิ ย

การปฏิบัติตน ขาพเจาหมั่นตักเตือน และปลูกฝงใหนักเรียน เปนคนดี ตอตานการกระทำที่ไมดี
อันจะสง ผลกระทบเชิงลบตอสงั คม และประเทศชาติ

รูปที่ 16 : กจิ กรรมมนั เฉลิมพระชมมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจาสุทิดาฯ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

ตัวชี้วัดที่2.6 : การตอตานการกระทำของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สงผลตอความมั่นคงของชาติ
หรือผลกระทบเชงิ ลบตอสังคมโดยรวม

รปู ท่ี 17 : ปลกู ฝง ใหน ักเรยี นมคี วามรกั ความภมู ิใจ และเคารพในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั ริย
(กจิ กรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจาสทุ ดิ าฯ)

รปู ที่ 18 : สง เสรมิ ใหนักเรยี นเกดิ ความภูมใิ นชาตไิ ทย

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)


Click to View FlipBook Version