The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kanyarat Kunthasa, 2022-07-09 12:55:15

แฟ้มที่ 1

แฟ้มที่ 1

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมนิ

องคป ระกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ิตน

ขอ ท่ี 1 วนิ ยั และการรกั ษาวนิ ัย

ตัวชี้วัด 1.1 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอ ผูเรยี น

หมายถึง บุคลิกภาพทั่วไปของผูสอน ไดแก การใชสายตา คำพูด การเดิน การยิ้ม การน่ัง
การทรงตัว การแสดงทาทาง น้ำเสียง สีหนา การใชมือ เพื่อเปนการสื่อสารกับผูเรียนและสรางเสริม
ประสิทธิภาพทด่ี ีในการเรียนการสอนย่ิงขึ้น

การปฏบิ ัติตน ขา พเจา แสดงออกทางอารมณ กิรยิ า ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอ ผเู รียน ปฏิบัติตนเปนผูทีม่ ีคณุ ธรรมจริยธรรม เชน เสยี สละ มนี ้ำใจ มคี วามเกรงใจ ความยตุ ิธรรม ความเห็น
อกเหน็ ใจ ความรกั และเมตตาตอศิษย ท้งั การแสดงออกทางสีหนา ทีแ่ สดงถึงความจริงใจ การรับฟง การยม้ิ แยม
แจมใส และการใชนำ้ เสยี งที่เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งการวางตัว และการแตง กายอยางสภุ าพเหมาะสม
เพ่ือใหเ กิดการสอื่ สารทถี่ กู ตองทส่ี ดุ

รปู ที่ 1 : การจดั การเรียนการสอนแบบออนไลน วิชาสังคมศกึ ษา

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃµÑ ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·èÕ 3 S
L

ตัวชี้วัด 1.1 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอ ผูเ รยี น

รูปท่ี 2 : การจัดการเรยี นการสอนแบบออนไลน วชิ าสังคมศกึ ษา

รูปท่ี 3 : การจดั การเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตัวชี้วัด 1.1 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอผเู รียน

รูปที่ 4 : วางตนเปน แบบอยา งทด่ี ี อบรมสัง่ สอน ใหค ำแนะนำ ใหกบั ผเู รยี นทกุ คน

รปู ที่ 5 : กจิ กรรมโฮมรมู เพ่ือประชาสัมพนั ธขาวสาร และ สรางความเขา ใจท่ีตรงกนั ระหวางครูและนกั เรยี น

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคป ระกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบตั ิตน

ขอ ท่ี 1 วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย

ตวั ชวี้ ัด 1.2 : การแสดงออกทางอารมณ กรยิ า ทาทาง และการส่อื สารไดเหมาะสมกบั กาลเทศะ
ตอผบู ังคบั บญั ชาเพือ่ นรว มงาน ผูปกครอง และบุคคลอนื่

หมายถึง บุคลิกภาพทั่วไปของผูสอน ไดแก การใชสายตา คำพูด การเดิน การยิ้ม การนั่ง
การทรงตัว การแสดงทาทาง น้ำเสียง สีหนา การใชมือ เพื่อเปนการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา เพื่อน
รว มงาน ผปู กครอง เพ่อื ใหก ารทำงานเปนไปอยา งมีประสิทธภิ าพมากยง่ิ ข้ึน

การปฏิบัติตน ขาพเจาแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง การวางตัว และการสื่อสารตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ผูปกครอง และบุคคลอื่น ดวยความเหมาะสมกับกาลเทศะอยางสม่ำเสมอ เชน
การพดู จาไพเราะ มีสัมมาคารวะออ นนอ มถอ ม เชือ่ ฟง และปฏิบตั ิตามคำส่งั ของผูบ ังคับบัญชา

รปู ที่ 6 : มสี ัมพันธภาพทดี่ รี ะหวางครูผูปกครอง

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

ตัวชี้วัด 1.2 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอ ผูบังคบั บญั ชาเพ่อื นรวมงาน ผูปกครอง และบุคคลอื่น

รูปท่ี 7 : ปฏิบตั ติ ามคำสง่ั ของผบู ังคับบัญชา (งานประชมุ ผอ.เขตการศึกษา)

รปู ท่ี 8 : คำสงั่ การปฏิบตั ิหนา ที่ราชการโรงเรยี นสนั ติราษฎรวทิ ยาลยั
(เวรรักษาความปลอดภัย ในวันหยดุ ราชการ)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตัวชี้วัด 1.2 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอ ผูบังคับ บญั ชาเพอื่ นรวมงาน ผปู กครอง และบคุ คลอนื่

รูปท่ี 9 : จัดกจิ กรรมการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคณุ ธรรมใหก ับผเู รียน (ซักซอมตัวแทนนักเรยี นถอื พานวันไหวครู)

รูปที่ 10 : จดั การเรยี นการสอนที่สอดแทรกคณุ ธรรมใหกบั ผเู รียน (แสดงความกตญั เู นื่องในวนั พอแหงชาติ)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

ตัวชี้วัด 1.2 : การแสดงออกทางอารมณ กริยา ทาทาง และการสื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตอผูบังคบั บัญชาเพ่อื นรว มงาน ผูปกครอง และบคุ คลอน่ื

รูปท่ี 11 : วางตนอยางเหมาะสมกบั กาลเทศะตอผบู ังคบั บญั ชาและเพ่อื นรวมงาน

รปู ที่ 12 : วางตนอยา งเหมาะสมกบั กาลเทศะตอ ผูบ งั คบั บญั ชาและเพื่อนรว มงาน

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

การประเมิน

องคประกอบท่ี 1 การประเมนิ ผลการปฏบิ ัติตน

ขอ ที่ 1 วินัยและการรักษาวนิ ัย

ตัวชี้วัด 1.3 : การมีเจตคตเิ ชิงบวกกับประเทศชาติ

หมายถึง สภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณแ ละการเรียนรูของบุคคลอันเปนผล
ทำใหเกดิ มที าทีหรือมคี วามคิด เหน็ รสู ึกตอ ส่งิ ใดส่งิ หน่งึ
การปฏบิ ัตติ น ขาพเจาปฏิบตั ิตนเปน ผมู คี ณุ ธรรม จริยธรรม มีสำนกึ ในจิตใจ ปฏิบตั ติ นบนพนื้ ฐานของความดี
เพ่อื การเปน ครูท่ีสมบรู ณแ บบ มีความเสียสละ มนี ำ้ ใจ มีมุมมองเชงิ บวก ตอประเทศชาติ และเปนกำลังสำคัญ
ในการขับเคล่อื นระบบการศึกษาใหมคี ุณภาพและพฒั นาประเทศชาติใหม ีความเจริญกาวหนา

รปู ที่ 13 : ปลกู ฝงความรักชาตใิ หก บั ผูเ รยี น โดยผา นกิจกรรมเขาแถวหนา เสาธง

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตวั ชว้ี ัด 1.3 : การมเี จตคติเชงิ บวกกับประเทศชาติ

รปู ท่ี 14 : ปฏิบัติตามกฎระเบยี บ และ หลักเกณฑข องขา ราชการ อยางเครง ครดั

รูปท่ี 15 : ทมุ เท และ ต้งั ใจ ปฏิบตั หิ นา ท่ไี มใหขาดตกบกพรอง (เขา รวมประชุม เรียนรวู ิธกี ารกรอก DMC)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

การประเมนิ

องคป ระกอบท่ี 1 การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ น

ขอ ที่ 1 วินยั และการรักษาวนิ ยั

ตวั ชีว้ ดั 1.4 : การปฏบิ ตั ิตามกฎระเบียบหลกั เกณฑท เี่ กี่ยวขอ งกับความเปน ขา ราชการ

หมายถึง ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกำกับพฤติกรรมและมีมาตรการสำหรับควบคุมความ
ประพฤติและการกระทำของขาราชการ เพื่อใหสามารถรักษา ความเปนระเบียบเรียบรอย อันจะทำให
กิจการตาง ๆ ดำเนินไปดว ยดี กอใหเกิดผลดตี อ การปฏิบตั งิ านและเปน ไปตามวัตถปุ ระสงคหรอื เจตนารมณ
ของหนวยงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวการจัดใหมีมาตรการกำกับพฤติกรรมของขาราชการมีจุดมุงหมายอยู
2 ประการ คอื

1. เพ่อื เสริมสรางใหผูป ฏิบัติงานปฏิบัติตามวินัย เกดิ ความเคยชินในการคิด และการปฏิบัติใหเปนไป
ในทางที่ดีงามหรืออาจเรียกไดวา เปนวินัยของตนเอง ( Self Discipline ) รูจักบังคับควบคุม
ตนเองใหอ ยูใ นครรลองแหง ความดงี าม

2. เพื่อกำหนดเปนมาตรฐานสำหรับความประพฤติของบุคคล และกลุมบุคคลในหนวยงาน ทั้งนี้
เพราะเมื่อคนมาอยูรวมกันก็จำเปนตองมีเกณฑกลาง สำหรับควบคุมความประพฤติ
ของผูปฏิบัติงานไว ใหเปนที่เขาใจตรงกันวา หนวยงานนั้นตองการใหผูปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติงานอยางไร จึงจะทำใหผูปฏิบัติงานอยูรวมกันไดโดยสันติและกอใหเกิดประโยชนตาม
จุดมงุ หมายของหนวยงานนัน้

การปฏิบัติตน ขาพเจาแตงกายดวยชุดเครื่องแบบของขาราชการครู และแตงกายประจำวันอยาง
เหมาะสมตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด มาปฏิบัติราชการ กอนเวลา 08.30 น. และกลับหลัง 16.30 น.
ของทุกวันทำการ และขาพเจาไดสงบันทึกขอความขออนุญาตไปราชการ และสงใบลา ทุกครั้ง ตามระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีหลักในการปฏิบัติหนาที่ของครูอยางชัดเจน
ยุติธรรม

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·èÕ 3 S
L

ตัวชว้ี ดั 1.4 : การปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บหลักเกณฑท ีเ่ กย่ี วขอ งกบั ความเปน ขา ราชการ

รูปที่ 16 : การปฏบิ ัติหนา ทด่ี านการเรยี นการสอน

รปู ท่ี 17 : การปฏิบตั ิหนาท่ีตามคำสัง่ ของโรงเรยี น (ปฐมนเิ ทศนักเรยี นช้นั ม. 1)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡Ñ³±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÔÃÒÉ®ÃÇì ·Ô ÂÒÅÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·èÕ 3 S
L

ตัวชีว้ ดั 1.4 : การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบหลกั เกณฑที่เกยี่ วของกบั ความเปน ขาราชการ

รปู ที่ 18 : แตงกายดวยชดุ เคร่ืองแบบของขาราชการครู

รปู ที่ 19 : แตง กายประจำวนั อยางเหมาะสมตามระเบยี บท่โี รงเรียนกำหนด

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÔÃÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·Õè 3 S
L

การประเมนิ

องคประกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตั ติ น

ขอที่ 1 วินัยและการรักษาวนิ ัย

ตวั ช้ีวัด 1.5 : การปฏิบตั ติ ามกฎระเบยี บหลักเกณฑท เ่ี ก่ยี วขอ งกับความเปน ขาราชการครู

หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ ที่กำหนดไวเปนแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเปนคนที่
สามารถควบคุมตนเองใหป ระพฤติปฏบิ ัติตามแบบแผนกฎเกณฑ และขอบังคับของสังคมน้ันไดโ ดยอาจจะ

ใชกฎเกณฑ ขอ บังคบั เปนเคร่อื งกำหนดใหท ำตาม ซึ่งเรยี กวา ระเบยี บ

การปฏิบัติตน ขาพเจาปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
โดยใชเหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จนบรรลุเปาหมายหนาท่ี
ขาราชการ ในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการชวยเหลอื
ผูอืน่

รปู ที่ 20 : ปฏบิ ัติหนา ท่ี ท่ีไดรบั มอบหมาย โดยยึดม่ันในหลีกศลี ธรรมและคณุ ธรรม และ ศลี ธรรม
(คณะครูประจำชัน้ นักเรยี นมธั ยมศึกษาปที่ 1)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃµÑ ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตัวชี้วดั 1.5 : การปฏบิ ัติตามกฎระเบยี บหลักเกณฑทีเ่ กี่ยวของกบั ความเปนขา ราชการครู

รูปท่ี 21 : ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บของครู ตามหนาที่ และ คำส่งั ของผบู ังคบั บญั ชา
(งานปฐมนเิ ทศนกั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปที่ 1)

รูปที่ 22 : ปฏิบัติตามกฎระเบยี บของครู ตามหนาที่ และ คำสั่ง ของผูบงั คับบญั ชา
(งานปฐมนิเทศนกั เรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปที่ 4)

¹Ò§ÊÒÇ¡ÞÑ ÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÔÃÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§Ñé ·Õè 3 S
L

การประเมนิ

องคป ระกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน

ขอ ที่ 1 วินยั และการรกั ษาวนิ ัย

ตวั ชีว้ ัด1.6 : การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

หมายถึง ปฏบิ ตั ติ ามกฎเกณฑ คำสั่งหรอื ขอบงั คับ ทีบ่ ญั ญตั ิถึงสิทธิและหนา ที่ ความสมั พันธ
ระหวางกัน เพอื่ ควบคมุ ความประพฤตขิ องมนษุ ยในสงั คมนั้นๆ

การปฏิบัติตน ขาพเจาปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการรักษากฎ
จราจร การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง และขาพเจามุงมั่นรักษาวินัยที่เปนขอหามและขอขอปฏิบัติอยางเครงครัดอยู
เสมอ โดยศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเตือนตน
มใิ หก ระทำความผดิ ทางวนิ ัยราชการ อันจะกอใหเ กดิ ผลกระทบตอ ตนเองและผูอืน่

รปู ท่ี 23 : ประพฤติ ปฏิบัตติ น อยใู นระเบียบวินัย และกฎหมายอยา งเครงครัด
เพอ่ื เปนแบบอยางท่ดี ตี อ นกั เรยี น

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ µÑ §Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·èÕ 3 S
L

ตวั ชี้วดั 1.6 : การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

รปู ท่ี 24 : การไปใชสทิ ธเ์ิ ลอื กต้งั ผวู า ราชการกรุงเทพมหานคร

รปู ที่ 25 : คอยแนะนำ ตักเตอื น นักเรยี นดว ยความปรารถนาดี

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹Ê¹Ñ µÃÔ ÒÉ®ÃìÇ·Ô ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)

ÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ºÔ ѵ§Ô Ò¹¡ÒÃàµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃÍé ÁáÅо²Ñ ¹ÒÍÂÒè §à¢Áé ¢Í§¤Ã¼Ù ªéÙ Çè  ¤Ã§éÑ ·Õè 3 S
L

¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÞÞÒÃѵ¹ì ¡³Ñ ±ÉÒ
âçàÃÂÕ ¹ÊѹµÃÔ ÒÉ®ÃìÇÔ·ÂÒÅÂÑ (ʾÁ ¡·.1)


Click to View FlipBook Version