The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jiminsontay, 2019-12-22 08:58:05

สังคม-e-book-..._clone

สังคม-e-book-...

พทุ ธศาสน
สภุ าษิต

สยํ ปญุ ฺญานิ ตํ อาเวณยิ ํ น มยิ ยฺ มานํ ธนมนฺเวติ
ธนํ
คำอ่ำน : นะ มยิ ยะมำนงั ธะ
คำอ่ำน : สะยัง ปญุ ญำนิ ตัง อำ นะมนั เวติ
เวณยิ ัง ธะนัง
คำแปล : เม่ือส้นิ ใจทรพั ย์
คำแปล : ควำมดีที่ทำไว้นัน่ แลจะ สมบตั กิ ็ตดิ ตำมไปไม่ได้
เป็นทรัพยต์ ดิ ตำมตน

นปฺปฏกิ งเฺ ข อนาคตํ อตตี ํ นานฺวาคเมยยฺ

คำอ่ำน : นับปฏิกังเข อะนำ คำอ่ำน : อัดเชวะ กจิ จะมำ
คะตงั ตบั ปงั

คำแปล : ไม่พงึ วติ กกังวลถึง คำแปล : ไมพ่ ึงหวนคนึงถงึ
อนำคต อดตี

อตตี ํ นานฺวาคเมยฺย โย ทนธฺ กาเล ทนฺเธติ
ตรณีเย ตารเย
คำอำ่ น : อะตตี งั นำนวำคะเมยยะ
คำแปล : ไมพ่ งึ หวนคนึงถงึ อดตี คำอำ่ น : โย ทันธะกำเล ทันเธติ
ตะระณเี ย ตำระเย

คำแปล : ที่ควรช้ำ จงึ ค่อยชำ้
ทค่ี วรเร่ง จึงคอ่ ยเร่ง

อโมฆํ ทวิ สํ กยริ า อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา

คำอ่ำน : อะโมคงั ทวิ ะสงั กะยิรำ คำอำ่ น : อะนตั เถ นะ ยดุ โต สยิ ำ

คำแปล : ไม่ควรให้แตล่ ะวันผำ่ นไป คำแปล : ไม่พงึ ขวนขวำยในสิง่ ที่
เปลำ่ ไมใ่ ช่ประโยชน์

สพพฺ ํ น กลยฺ าณํ วาปิ น นามโคตฺตํ น ชรี ติ
ปาปกํ
คำอ่ำน : นำมะโคดตงั นะ ชีระติ
คำอ่ำน : สบั พัง นะ กัลยำณงั วำปิ
นะ ปำปะกงั

คำแปล : สิง่ ใดๆ ใช่วำ่ จะดไี ปทั้งหมด คำแปล : กำลเวลำล่วงไป แตช่ ื่อ

หรอื เสยี ไปท้ังหมด และโคตร ไม่เส่อื มสลำย

เยเนว เอโก ลภเต ปสสํ ํ ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ

คำอำ่ น : เยเนวะ เอโก คำอ่ำน : ตะเถเวกัดสะ กลั
ละภะเต ปะสงั สัง ยำณัง

คำแปล : เหตุอยำ่ งหน่ึง ทำ คำแปล : เหตุอย่ำงหน่ึง อำจดี
ใหค้ นหนงึ่ ไดร้ บั กำร สำหรบั คนหนงึ่
สรรเสริญ

วโย รตฺตนิ ฺทวิ กขฺ โย อชเฺ ชว กิจฺจมาตปฺปํ

คำอำ่ น : วะโย รัดตินทิวกั ขะ คำอำ่ น : อดั เชวะ กจิ จะมำ
โย ตบั ปัง
คำแปล : วัยสิ้นไปตำมคนื
และวนั คำแปล : พงึ รบี พำกเพียรเสยี
แต่วันน้ี

น มยิ ยฺ มานํ ธนมนฺเวติ วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย

คำอ่ำน : นะ มยิ ยะมำนงั ธะนะ คำอ่ำน : วะโย รดั ตนิ ทวิ ักขะ
มนั เวติ โย

คำแปล : เมอื่ ส้ินใจ ทรัพย์ คำแปล : วัย สนิ้ ไปตำมคืน
สมบตั ิก็ตดิ ตำมไปไมไ่ ด้ และวนั

มโนปุพพฺ งคฺ มา ธมฺมา สยํ ปุญญฺ านิ ตํ อาเวณิยํ
ธนํ
คำอำ่ น : มะโนปุบพงั คะมำ ธัมมำ
คำอำ่ น : สะยัง ปญุ ญำนิ
ตงั อำเวณิยงั ธะนัง

คำแปล : สง่ิ ท้งั หลำย มใี จ คำแปล : ควำมดที ี่ทำไว้นั่น
นำหน้ำ แล จะเปน็ ทรพั ยต์ ดิ ตำมตน

จิตเฺ ตน นียติ โลโก มโนเสฏฐฺ า มโนมยา

คำอ่ำน : จดิ เตนะ นียะติ โล คำอ่ำน : มะโนเสดฐำ มะโน
โก มะยำ

คำแปล : โลก อนั จติ ยอ่ ม คำแปล : สิ่งท้งั หลำย สำเรจ็
นำไป แลว้ ดว้ ยใจ

สจติ ฺตมนรุ กฺขถ จิตตฺ สสฺ ทมโถ สาธุ

คำอ่ำน : สะจดิ ตะมะนุรกั ขะ คำอำ่ น : จิดตดั สะ ทะมะ
ถะ โถ สำธุ

คำแปล : จงตำมรกั ษำจิต คำแปล : กำรฝกึ จติ ให้
ของตน เกดิ ผลดี

สุทสฺสํ วชชฺ มญฺเญสํ นตฺถิ โลเก รโห นาม

คำอ่ำน : สทุ ดั สงั วัดชะมนั เญสัง คำอำ่ น : นดั ถิ โลเก ระโห
คำแปล : โทษของผู้อ่ืน เหน็ ง่ำย นำมะ

คำแปล : ช่ือวำ่ ทีล่ บั ไมม่ ี
ในโลก

ทุลลโภ องฺคสมฺปนฺโน อตตฺ โน ปน ทุทฺทสํ

คำอำ่ น : ทุนละโภ องั คะสมั คำอ่ำน : อดั ตะโน ปะ
ปนั โน นะ ทุดทะสงั

คำอำ่ น : คนที่มคี ณุ สมบตั ิ คำแปล : โทษของตน
พรอ้ มทกุ อยำ่ ง หำไดย้ ำก เห็นยำก

น นิพพฺ นิ ฺเทยฺย ปณฺฑิโต อาสึเสเถว ปรุ ิโส

คำอำ่ น : นะ นบิ พนิ เทยยะ คำอำ่ น : อำสงิ เสเถวะ ปุ
ปันฑโิ ต รโิ ส

คำแปล : บณั ฑิต ไมค่ วร คำแปล : เปน็ คน
ท้อแท้ ควรมีควำมหวงั
เรือ่ ยไป

สจจฺ ํ วา ยทิ มุสา น หิ จินฺตามยา โภคา

คำอ่ำน : สัดจงั วำ ยะทิ มสุ ำ คำอำ่ น : นะ หิ จนิ ตำมะยำ โภ
คำ
คำแปล : เรอ่ื งจรงิ หรอื
เท็จ ตนเองยอ่ มรู้ คำแปล : โภคทรัพย์ มใิ ชม่ ี
ไดด้ ว้ ยเพียงคดิ เอำ

รูปํ ชรี ติ มจฺจานํ อตตฺ านํ อตมิ ญญฺ สิ

คำอำ่ น : รปู ัง ชีระติ มดั คำอำ่ น : อัดตำนัง อะ
จำนัง ตมิ ัญญะสิ

คำแปล : กำลเวลำลว่ ง คำแปล : ไมค่ วรดูหมนิ่
ไป รำ่ งกำยของสัตว์ ตนเอง
ย่อมรว่ งโรยไป

เยเนว เอโก ลภเต นามโคตฺตํ น ชรี ติ
ปสสํ ํ
คำอำ่ น : นำมะโคดตงั นะ
คำอ่ำน : เยเนวะ เอโก ละภะเต ชีระติ
ปะสังสัง
คำแปล : กำลเวลำล่วง
คำแปล : เหตอุ ยำ่ งหน่งึ ทำให้ ไป แต่ชอื่ และโคตร ไม่
คนหนึง่ ไดร้ ับกำรสรรเสรญิ เสื่อมสลำย

สมาชิก

1. นำงสำว ณฐั มน สงั ข์ทอง เลขที่ 19
2. นำงสำว พรนภำ ตอสูงเนิน เลขท่ี 35
3. เด็กหญิง ภสิริ ภวรญั นพ์ ร เลขที่ 36
4. เดก็ หญงิ ภณั ธิรำ โพธ์ิศิริ เลขท่ี 37
5. เดก็ หญิง ศภุ กำนต์ สวสั ดว์ิ อ เลขท่ี 41
6. เด็กหญิง สุประวณี ์ ศรแี กว้ เลขท่ี 44

ช้ันมธั ยมศกึ ษำปที ่ี 3/12


Click to View FlipBook Version