The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SJKT LADANG JENDARATA BHG 2, 2022-05-24 04:57:38

Hari Guru 2022

Tentatif, ikrar, lagu

பக்கல் / TARIKH : 25.05.2022
இடம் / TEMPAT : DEWAN SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK
முதன் மமச் சசயலமையினர்

Pengerusi : EN.SK. HARIVALAGAN ( GURU BESAR)
N. Pengerusi 1 : EN.R.TAMILARASU (GPK KO-KURIKULUM
N. Pengerusi 2 : EN.A.PREMAN (GPK PENTADBIRAN)
N. Pengerusi 3 : EN.A.SIVAKUMAR (GPK HEM)
Setiausaha : PN.N.MARIAMMAL
Bendahari : EN.KHIRUBAN RAJ A/L MURUGA

JAWATANKUASA KERJA
சசயலமையினர்

MAKANAN MURID DAN GURU : EN.A.PREMAN
BUKU PROGRAM : EN.A.SIVAKUMAR
PERHIMPUNAN : EN.R.TAMILARASU
PERMAINAN MURID DAN GURU : PN.N.MARIAMMAL
HAMPER PERMAINAN : PN.N.MARIAMMAL
PERALATAN PERMAINAN : PN.N.MARIAMMAL
CENDERAHATI : PN.N.MARIAMMAL
FOTOGRAFI : EN.M.KHIRUBAN RAJ
ANUGERAH GURU : CIK.N.VANISRI
PERSIAPAN PENTAS : SEMUA GURU&PEKERJA
PERSEMBAHAN : SEMUA GURU KELAS

ATURCARA MAJLIS
நிரலிமக

 மாணவரக் ள் , ஆசிரியரக் ள் கூடல்
Murid-murid dan guru-guru berkumpul di dewan

 தலலலமயாசிரியர் வருலக
Ketibaan Guru besar

 ததசிய, மாநிலப் பண் , தமிழ் வாழ்தத் ு
Nanyian lagu NEGARAKU, NEGERI PERAK,TAMIL VAAZTHU

 இலை தவண் டுலக
Bacaan doa - Janani

 உலர / Bacaan perutusan
Perutusan Menteri Pendidikan (En.A.Preman)
Perutusan Ketua Pengarah Pendidikan (En.A.Sivakumar)

 தலலலமயாசிரியர் உலர
Ucapan Guru besar

 ஆசிரியர் தினப் பாடல்
Lagu Hari Guru

 ஆசிரியர் உறுதிமமாழி
Bacaan Ikrar Guru

 மாணவர் பலடப்பு
Persembahan Murid

 ஆசிரியர் சிைப்பிதத் ல்
Anugerah guru

 நன் றியுலர / Ucapan Terima Kasih
 நிலைவு / Bersurai

முதலீடு சசய் மாணைனன விரிந்து கிடக்கும் ைானத்தில்
உன் சபயமர எழுத
இது ைமர ஓர் இடம் னதடு...
எங் களுக்குக் சகாடுத்த உன் னதாளில் விழும்
பூங் சகாத்துப் னபாதும் புகழ் மாமல சகாண் டு
சிைப்பு மம னபனா னபாதும் பூமிக்கு இன் னுசமாரு
ைாழ் த்து அடம் ட னபாதும் பூமத்திய னரமக சகாடு...!!
ைாழ் த்துச் சசய் தியும் னபாதும்
அறிவியல் ைாகனத்தில்
இனி உன் பயணச் சீடம் டப்
உன் அன் பின் பதிவு சசய் ...
அமடயாளங் களுக்கு ைரலாற்றுக் குறிப்னபடட் ில்
நீ ண் ட ஆயுள் சகாடு உன் சபயமர எழுத
உன் னால் நாங் கள் ஓரிடம் னைண் டுசமன
மாரத் டட் ும் உரிமம சகாடு மனு சசய் ...!!

மாணைச் சமுதாயனம னசாதமன சநருக்கம்
னசாதமன முடிவு
நூலகம் சசல் இரண் மடயும்
புத்தகம் னநசி நண் பனாய் ப் பார்...
னசாம் பல் முறி
சாதமன பமட சபன் சினலாடு
ஐயம் சதளி உன் புத்திமயத் தீடட் ு...
அசச் ம் தவிர்
முயற்சி சகாள் ஆசிரியமரக் சகாண் டு
பயிற்சி சசய் உன் மனக் கூரம் மபடுத்து....
ஆனால் , ஆசிரியமரனய
வினானைாடு கூரம் ம பாரக் ்கானத...!
பள் ளி சசல்
விமடனயாடு 'கல் வி'
வீடு திரும் பு கடமம என் பமத மற...
மகிழ் சச் ி எனக் சகாள் ...!
சதரிந்தமதப்
பகிர்ந்து சகாள் ஓ...மாணைனன...,
சதரியாதமத கல் வி என் பது
நாடிச் சசல் நீ ண் ட கால முதலீடு
என் பமத உணர்....
சபற் னறாரின்
கனமை இன் று முதலீடு சசய் ...
நிமனவில் சகாள் நாமளப் பயமன அனுபவி...!!
ஆசிரியரின்
உமழப்மப -சுைாசிப்பைன்
உரமாய் க் சகாள் ...!

PERUTUSAN
YB DATUK DR. MOHD RADZI MD JIDIN

MENTERI KANAN PENDIDIKAN

SEMPENA
MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU
PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE- 51 TAHUN 2022

16 MEI 2022
TEMA

GURU TUNJANG SEKOLAH SEJAHTERA

1

Guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Selamat meraikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang ke-51 pada 16
Mei 2022. Sambutan saban tahun ini merupakan acara simbolik bagi menghargai jasa
dan pengorbanan insan mulia yang bergelar guru. Saya mengambil kesempatan ini
untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada
hampir 500,000 guru di seluruh negara atas segala pengorbanan, keringat, komitmen
dan dedikasi dalam mendidik serta membentuk generasi pewaris negara yang
berkualiti tinggi.

Pemilihan tema Hari Guru 2022, iaitu ‘Guru Tunjang Sekolah SEJAHTERA’ sangat
bertepatan bagi menghargai peranan guru sebagai tunjang penting dalam ekosistem
pendidikan untuk menjayakan agenda pembangunan pendidikan negara. Guru bukan
sahaja menyampaikan ilmu kepada murid, malah berusaha memastikan murid
mempunyai sahsiah yang baik serta daya saing yang tinggi. Ini dapat dilaksana
melalui penjiwaan, penghayatan dan pembudayaan berterusan elemen nilai murni,
kemahiran serta sikap positif yang diterapkan secara semula jadi di sekolah.

Penerapan elemen SEJAHTERA yang dilaksanakan oleh guru dapat disampaikan
melalui pelbagai aktiviti di dalam dan di luar sekolah secara langsung atau tidak
langsung. Terdapat 14 elemen SEJAHTERA iaitu:

i) Selamat

Persekitaran sekolah yang aman dan tenteram serta terpelihara daripada
ancaman dan bahaya;

ii) Seronok

Suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang menggembirakan;

iii) Sihat

Penjagaan kesihatan fizikal dan mental khususnya dalam aspek pemakanan
serta kebersihan diri dan persekitaran;

2

iv) Etika

Pegangan yang teguh kepada nilai-nilai akhlak dan prinsip moral khususnya
dalam aspek integriti;

v) Empati

Keupayaan untuk menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain
dengan meletakkan diri pada tempat mereka;

vi) Jati Diri

Prinsip serta pegangan yang membentuk identiti dan karakter diri dalam
mencorak keperibadian unggul;

vii) Adab Sopan

Amalan tingkah laku yang memberi penekanan kepada akhlak, budi bahasa,
pertuturan dan kelakuan baik;

viii) Harmoni

Suasana persekitaran yang aman dan penuh toleransi serta berteraskan
perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar
belakang;

ix) Tekun

Rajin dan bersungguh-sungguh dengan penuh tumpuan serta daya usaha dalam
mendalami ilmu dan melaksanakan tanggungjawab;

x) Teliti

Cermat dan hemat dengan penuh analitis dalam melaksanakan tanggungjawab;

xi) Terampil

Kecekapan dan kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab;

xii) Eksplorasi

Rasa kecintaan untuk meneroka ilmu yang bermanfaat dan terus berusaha
meningkatkan kefahaman serta menguasai ilmu berkenaan;

3

xiii) Rasional

Kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan fakta dan
maklumat serta tidak dipengaruhi oleh emosi dan prasangka; dan

xiv) Artikulasi

Keupayaan untuk mengolah serta menyampaikan pandangan, hujahan atau
huraian tentang sesuatu perkara dengan jelas dan teratur berdasarkan fakta.

Guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian,

Dalam menjayakan konsep Sekolahku SEJAHTERA ini, peranan guru bukan hanya
tertumpu menyampaikan ilmu kepada murid, tetapi guru juga membimbing murid
untuk membentuk keperibadian unggul. Saya yakin dan percaya, generasi yang
dilahirkan oleh guru-guru ini bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah memiliki nilai
sahsiah dan berkemahiran tinggi yang seterusnya dapat menabur bakti dan
menyumbang kepada kesejahteraan negara. Jasa bakti guru amat disanjung tinggi.

Guru merupakan seorang ikon penting yang diamanahkan untuk mendidik,
mendorong, membimbing dan membentuk kemenjadian murid yang berkeperibadian
unggul. Melalui penghayatan tema Hari Guru pada tahun ini, diharapkan para guru
dan pendidik sekalian terus meningkatkan usaha untuk membentuk keperibadian
murid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi. Penerapan elemen
SEJAHTERA secara semulajadi sejak dari peringkat awal persekolahan tentunya
akan dijadikan amalan dalam kehidupan mereka dan seterusnya akan diwarisi oleh
generasi pewaris negara yang berikutnya.

Akhir kata, semoga guru dan pendidik sekalian terus bersatu hati dan bertekad untuk
memartabatkan profesion keguruan demi pendidikan generasi pewaris negara. Ayuh,
laksanakan amanah ini dengan jujur, ikhlas dan berintegriti.

SELAMAT HARI GURU, TERIMA KASIH CIKGU.

4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TEKS PERUTUSAN

YBHG. DATUK HAJAH NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

SEMPENA
MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT

KEBANGSAAN KALI KE-51 TAHUN 2022

PADA
16 MEI 2022

TEMA: “GURU TUNJANG SEKOLAH SEJAHTERA”

1

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Apa khabar semua?

PENDAHULUAN

1. Alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah kurnia dan
rahmat-Nya kita dapat meraikan sambutan Hari Guru bagi tahun 2022
pada hari ini. Setiap tahun pada tanggal 16 Mei adalah tarikh keramat
penuh bermakna kepada warga pendidik. Guru diberi pengiktirafan atas
peranan dan pengorbanan mendidik anak bangsa. Pastinya sejak
dahulu lagi, rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama sentiasa
memberikan penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga
terhadap tugas dan peranan guru.

2. Pengalaman berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19
selama dua tahun turut mengubah Sambutan Hari Guru, yang tidak
dapat disambut sebagaimana kebiasaan. Namun, tanggal 16 Mei tetap
memberi nostalgia kepada warga sekolah terutamanya dalam kalangan
guru untuk mengimbau kenangan manis Sambutan Hari Guru setiap
tahun.

3. Pada tahun ini, tema hari guru ialah ‘Guru Tunjang Sekolah
SEJAHTERA’. Tema ini membawa pengertian yang cukup mendalam
dan bermakna kerana guru merupakan tunjang utama dalam Sistem
Pendidikan Negara. Peranan guru bukan sahaja untuk menyampaikan
ilmu kepada murid, malah memastikan murid mempunyai sahsiah serta
daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan
melalui Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) di sekolah.

2

4. Sesungguhnya dalam usaha melahirkan generasi yang berilmu
pengetahuan, gurulah yang menjadi pengajar, pendidik dan pembimbing
yang menyumbang khidmat bakti bermula dari tadika sehinggalah ke
peringkat tertinggi. Guru menjadi pendukung dan pemacu kepada
transformasi pendidikan negara. Setiap tahun kita telah melalui dan
melihat pelbagai pengalaman serta kejayaan murid sama ada yang
masih menuntut di sekolah atau telah tamat persekolahan. Segala
pengalaman pahit dan manis tersebut tidak akan dapat dirasai tanpa
usaha gigih dan keprihatinan para guru.

MELAHIRKAN MURID YANG MENGHAYATI NILAI
Warga Sekolah yang dikasihi,

5. Masyarakat di seluruh dunia terpaksa mengubah gaya hidup
sehingga ada dalam kalangan mereka yang terpaksa keluar daripada
kebiasaan akibat pandemik COVID-19. Negara kita juga tidak terkecuali
mengalami kesan akibat penularan COVID-19. Pendidikan anak-anak
amat terkesan dengan cabaran dalam era pandemik COVID-19 yang
menyaksikan perubahan penyampaian pengajaran dan pembelajaran.
Atas keprihatinan dan tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM), pendidikan anak-anak perlu diteruskan dengan pelbagai kaedah
termasuklah melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah
(PdPR) secara dalam talian, luar talian atau off-site.

6. Pengalaman PdPR telah memberi ruang dan peluang kepada para
guru dalam meningkatkan kemahiran teknologi digital malahan kepada
anak-anak sekalian. Hal ini turut memberi satu peningkatan kemahiran
digital dalam kaedah PdPc apabila pengoperasian sekolah dibuka
secara bersemuka. Penggunaan aplikasi teknologi digital diteruskan

3

dalam PdPc agar pendidikan negara terus relevan seiring dengan
perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam
kehidupan kita.

7. Sehubungan dengan ini, Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 turut memberi penekanan kepada
pembudayaan amalan baik untuk mewujudkan ekosistem yang
kondusif melalui Anjakan 3: Melahirkan Rakyat yang Menghayati
Nilai. Dalam usaha untuk mencapai matlamat melahirkan insan yang
seimbang, harmoni dan sejahtera, konsep Sekolahku SEJAHTERA
diperkenalkan. Konsep ini bertujuan memupuk dan membudayakan
amalan nilai murni dalam kalangan warga sekolah serta mewujudkan
persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif.

8. Saya percaya, suasana sekolah yang selamat, aman, selesa dan
menggembirakan dapat menarik minat dan semangat murid untuk hadir
ke sekolah setiap hari. Hal ini penting agar suasana sekolah yang
kondusif dan menyeronokkan menjadi tarikan untuk anak-anak
mengikuti PdPc serta melaksanakan pelbagai program dan aktiviti
kokurikulum bagi memastikan kemenjadian murid.

PENERAPAN ELEMEN SEJAHTERA
Warga Sekolah yang dikasihi,
9. Konsep Sekolahku SEJAHTERA adalah selari dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri.

4

10. Penerapan elemen SEJAHTERA bermula daripada peringkat
prasekolah dan berterusan sehingga peringkat menengah dan
diamalkan sepanjang hayat. Proses penerapan elemen SEJAHTERA
berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid bagi memastikan
pembelajaran lebih bermakna dan berkesan.

11. Konsep ini juga bermatlamat untuk menambah baik peranan
guru sebagai pemboleh daya penerapan elemen SEJAHTERA.
Penerapan elemen SEJAHTERA dalam kalangan murid perlu
dilaksanakan secara menyeluruh di dalam dan di luar sekolah yang
melibatkan aktiviti berstruktur dalam aktiviti kurikulum dan
kokurikulum. Murid yang sejahtera sudah pasti akan membentuk
sekolah sejahtera. Usaha ini perlu melibatkan kolaboratif antara pihak
sekolah dengan keluarga serta sokongan komuniti.

KEMENJADIAN MURID DI SEKOLAH DAN DI LUAR SEKOLAH
Warga Sekolah yang dikasihi,

12. Saya percaya bahawa setiap elemen dalam konsep sekolahku
SEJAHTERA yang difahami, dipraktikkan dan dihayati dapat
membentuk budaya amalan baik di sekolah serta mewujudkan suasana
sekolah yang selamat. Elemen yang dipraktikkan juga berupaya
melahirkan insan bernilai positif yang dapat menyumbang kepada
pembentukan masyarakat sejagat.

PENUTUP
Warga Sekolah yang dikasihi,

13. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memastikan tema
sambutan Hari Guru iaitu Guru Tunjang Sekolah SEJAHTERA

5

ke arah membina negara bangsa melalui pelaksanaan pendidikan yang
berkualiti. Kepada guru, andalah pewaris negara yang membina
generasi baharu. Sekali lagi, saya ucapkan Selamat Hari Guru, Guru
Tunjang Sekolah SEJAHTERA. “Terima kasih cikgu!”
Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

6
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sales Conference 2022
Next Book
Indahnya Beriman dengan Qada' dan Qadar