The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

N,J,M,G,P total (31-1-2019)Total Final2222222

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinmaungwai17, 2019-05-14 04:20:23

N,J,M,G,P (31-1-2019)Total Final

N,J,M,G,P total (31-1-2019)Total Final2222222

Keywords: သတင်းစာ၊ဂျာနယ်

~âæĈìà~éîjméè…â~ém}éè® zâyéä†îjméè…â~ém}éè(‡ymèé nß® kêß}ƒé® ‚kÀpméè® Šäzëäzë )
‡yméèäŠkêméná…â~ém}èé ‚êßè jëméîç ~ăzßè„ì‚à ĈĂ mì ézç âyé䆂ÊäîjŠä}(§¥-¥-¦¤¥­)

nĆé Š‚êàăèŠnßè jëmçéî~ă zëié„ìà ‚zëié ~àyé‡à‚éè äoßmé„ëiéoå ‚ìyéjêié

¥ ‡yméènßzâyéä†jëmçé ¨ª ¦© ¦¥ - -

¦ kêß}ƒézâyéä†jëmçé ©©¬ ¥¬¦ §§© §§ ¬

§ ‚kÀpméèzâyéä†jëmçé ¨ª§ ¥ª§ ¦¬¥ ¥© ¨

¨ Šäzëäzëzâyéä†jëmçé ¥¨­¦ - - ¥¬ ¦¬

© ‡yméèäŠkêméná ¥©¬ - - - ­

ª ~âæĈìà~éîjméè…â~ém}éè ¥©©¥ - - §§ §

source: ~âæĈìà~éîjméèĈìmçézâyéä†îjméè…â~ém}éè~ä{~â{é‚ ¥¥(j) Š„ ä~è~…àâ ç ߇sçézâyéä†n߂êßè

‡ymèé nß ‡ymèé nß
zyâ äé †jmë îéç ~ă‚Ă ŠäîjŠä} zyâ äé †jmë îéç ~ă‚Ă ŠäîjŠä}

nĆé ‡ymèé nߊ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé ‡yméènߊ‚sé zië „é ‚àì Ă
ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}
¥ ð‚àăäç yßé‡yméènß ¦¤ Chinland News ‡yméènß
¦ ‚ĈÎä…èä}nç Ćé‡yméènß Â (jêméèß‡ß) Â
§ yáä„ßménâæä}nç Ćé‡yméènß Â
¨ „y}ß~âæä}nç Ćé‡yméènß Â ¦¥ The HAKHA POST (jêméèß‡ß) Â
© The Global New Light of  ¦¦ Chinland Hearld‡yméènß Â
 Â
Myanmar (jêméèß‡ß)
ª äïiè‚âæ‡yméènß Â ¦§ †àyàâ„àƒ ‡yméènß(î‚}é‚߁߇ß) Â
« î‚}é‚ß犅méè‡yméènß Â ¦¨ The Asia Heart News sä}jmèé
 Â
¬ The Straits Times Myanmar ‡yméènß
Edition (Eng:)  ¦© THE LAIRAWNPOST â
 â
­ International New York Times  ‡yméènß (jêméèß‡ß) â
¥¤ Myanmar Times Daily(Eng:) ¦ª î‚}é‚߇æäyßéomçé ‡yméènß â
¥¥ The China Daily Asia Weekly  ¦« The Messenger ‡yméènß
 ¦¬ ‚ĈÎä…芅méè‡yméènß â
(Eng:) ‡yméènß Â ¦­ Myanmar Newsweek Daily â
¥¦ î~séäzßménâä}nç Ćé‡yméènß Â â
¥§ næäyßéjêà}é‡yméènß Â (î‚}é‚ß}ƒãè†àjéä}nç Ćé‡yméènß)
 §¤ |}náè~ëßèä„èä}nç Ćé‡yméènß â
The Standard Time Daily §¥ ä„ôĈàâmémæ‡né‡yméènß
¥¨ Democracy Today ‡yméènß Â §¦ Myanmar Freedom Daily â
¥© The Voice Daily Newspaper Â
¥ª äjyé‡né ‡yméènß(The New  ‡yméènß(Šk…ü ~à éß‡ß) â
§§ National Time Daily Newspaper â
Age Newspaper)
¥« The Daily Eleven Newspaper (ä}„mì }é ƒyé mâà èé (‚)é ä}nç Ćé‡yméènß)
¥¬ 7 Days Daily §¨ The Empire Daily Newspaper
¥­ î‚}‚é ßymâà èé (‚)é ‡yméènß
(Šmé~ރßä}nç Ćé‡yméènß)
(î‚}é‚߁߇ß) §© The Region (ä{‡oàâmé„߇yméènß)
§ª YADANAR TIME Daily

2

nĆé ‡yméènߊ‚sé zië „é ‚àì Ă
ŠäîjŠä}
§« î~séî‚}é‚ßä}nç Ćé‡yméènß
(The Pyi Myanmar Daily ) â

§¬ ‚pêà ‚à (î‚}‚é ß)ä}nç Ćé‡yméènß â

§­ News Watch Daily Newspaper â
¨¤ CHINLADER(jêméèî~sé‡ßè) â

‡yméènß(jêméèß‡ß) â
¨¥ K'CHO POST(jêăà è~nâà ç é)
â
‡yméènß(î‚}é‚߁߇ß)
¨¦ Myanmar Eleven Newspaper â

(Škü…~à é ߇ß) â
¨§ The Voice of Democracy
â
‡yméènß(jêméèß‡ß) â
¨¨ CHINLUNG TODAY

(‡yméènß) (jêméèß‡ß)
¨© go Daily ‡yméènß
¨ª The Cherry Hill Time ‡yméènß

„mì èé …mèé jêié¯ (Â)zëié® (â)‚zëié
Source: ~âæĈìà~éîjméèĈìmçézâyéä†îjméè…â~ém}éè ~ä{ ~â{é‚ ¥¥ (j)Š„ ä~è~…àâ ç ߇sçézâyéä†n߂êßè

kêß}ƒzé yâ äé †jmë îéç ~りà äîjŠä} kêß}ƒzé yâ äé †jmë îéç ~りà äîjŠä}

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă
¥ ‚ßè}kÞèkêß}ƒé ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}
¦§ Tongsan Weekly Journal
 (Tongsan Kaalsim Thu Â
Kiyakna)
¦ SOCCER FOLLOW Â
SPORTS JOURNAL

¦¨ ŠĉâxéŽèkêß}ƒé Â

§ î‚nñé ièá }ßè‡yméèkêß}ƒé Â

¦© 䄏ô „ßkêß}ƒé Â

¨ Weekly Headline News Â
Journal
¦ª ‡j:ü ~Þè kêß}ƒé Â

© ˆæ‡ß†yáyàmâ èé (‚é)  ¦« Auto Mobile Weekly Â
Car Journal

ª …ƒéƒßnáè~ßë è‡yméènßänßmé Â

¦¬ Yangon Press Japanese Â
News Journal
« ‚jĂ mèé Ĉìmçé‡yméènkæâ êß}ƒé Â

¬ SUPER ENGLISH kêß}ƒé  ¦­ ‡néäyßäïiè‚kæâ êß}ƒé Â

­ 8 Days kêß}ƒé  §¤ i‚â îâ {߇yméèkêß}ƒé Â

¥¤ Tomorrow ‡yméèkêß}ƒé  §¥ The Farmer Myanmar Â
(î‚}é‚ßäyßmé‡ñã ièá ‚êßèkêß}ƒ)é

¥¥ ä„îô ‚}é‚ßkêß}ƒé Â

§¦ ‡‚æ xĈà ìmèé oká êß}ƒé Â

¥¦ News Watch Journal Â
(änßmçéïiséç)kêß}ƒé
§§ ŠméŠßèŠßèinßèkêß}ƒé Â

¥§ ä„äô ~Þiéoà}(é ß‡ßä„è)kêß}ƒé  §¨ Football Kicker Sports Â
Journal

¥¨ Mizzima Journal Â

§© äqèiië ké êß}ƒé Â

¥© Forever Sports Journal Â

§ª ä„oô ċkkæ êß}ƒé Â

¥ª Šjmë Šéç …‚èé kêß}ƒé Â

§« |}~êàăèjmèé kêß}ƒé Â

¥« Šiêàăèäoßmékêß}ƒé Â

§¬ ‚ä}߂ƒk‚Öá„kêß}ƒé Â

¥¬ ‡pmé~}èé jàâmé‡yméèkêß}ƒé Â

§­ Info Digest Journal Â

¥­ Market Direct nßänßmé Â

¨¤ ä‚ß{é }é‡yméèkêß}ƒé Â

¦¤ Health Digest Journal Â

¨¥ ä}…k‚áքkêß}ƒé Â

¦¥ SPORT TIMES kêß}ƒé Â

¨¦ FRIDAY TIMES News Journal Â

¦¦ Yangon Press Myanmar Â
News Journal
¨§ äpßéiä…èkêß}ƒé Â

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé 2 nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¨¨ {…á mĐ éènßänßmé(D-Wave) zië „é ‚ìà Ă ŠäîjŠä}
¨© Ĉmì èé oáîĄkêß}ƒé ŠäîjŠä} ª© THE MATU LAND NEWS
¨ª First Weekly News kêß}ƒé JOURNAL Â
Â
ªª Guiding Star Journal Â
 (kêßä}߇é æìméyàmâ )é

Â

¨« First Music News kêß}ƒé  ª« ä~íî~Ą…ßkêß}ƒé Â

¨¬ ä„îô ~syé }ké êß}ƒé  ª¬ Academic Weekly Â
 Education Journal (‚à …iné )ëå Â
¨­ Ĉmâà émæyi߇yméèkêß}ƒé  Â
ª­ ämë~m…é ƒké êß}ƒé Â
©¤ The Transcom News Journal  Â
(~äâà ç oßmoé i‡é ëƒé‡yméèkêß}ƒ)é «¤ Gloria News Journal
 (k…„âà áèƒßè‡yméèkêß}ƒ)é
©¥ Šß‚jæ‡yméè…ôß INSURANCE
NEWSLETTER «¥ BEST PLAYER SPORTS
kêß}ƒé
©¦ ‡ã„àƒä}†}èé kêß}ƒé
(The Sun Rays) «¦ äyékêß}ƒé

©§ ‡ß‡}ßŠç …mèé kêß}ƒé  «§ Revenue Journal Â

©¨ ni邊à …mèé kêß}ƒé  «¨ ‡æ…ëméymâà èé (‚é)kêß}ƒé Â

©© Educator (~sß…ç ‚èé ąë}ké êß}ƒ)é  «© ä„ô‚ĈäÎ …è‡yméèkêß}ƒé Â

©ª yyàâmèé ä‚èô ißy}ë èé kêß}ƒé  «ª ĉĂäzßm‚éç Ăjmèé Ĉmì çé‡yméèkêß}ƒé Â

©« newday news weekly journal  «« The Voice ‡yméèkêß}ƒé Â

©¬ „}ié }â éyàmâ èé (‚é)kêß}ƒé  «¬ Š‚y{é à}ké êß}ƒé Â
THE YANGON TIMES (Amartdein Journal)

©­ Myanmar BUSINESS  «­ ‚}ë éî~sé}ƒé…yô éäyßékêß}ƒé Â
TODAY Journal
 ¬¤ ~yâ iéĈàâmmé æyiߊ~yénĆé Â
ª¤ Health Care Journal ißy}ë èé kêß}ƒé
(iê}éè‚ßä„èänßmçéä„ìßi‚é kĂ êß}ƒ)é Â
¬¥ ‡yâ i‚ßÖ kêß}ƒé Â
ª¥ HIGHLIGHTS of the Â
Week Sports Journal  ¬¦ y}‡ü߄á‡yméèkêß}ƒé Â
Â
ª¦ INTERNET Journal (The Taninthary Weekly Journal)

ª§ Golden Phoenix ä„ôp߂xákêß}ƒé ¬§ ESPN Sports Journal Â

ª¨ Š…mèé yæjÞèkêß}ƒé ¬¨ i‡æ kêß}ƒé Â

3

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¬© Good Health iê}éè‚ßä„èĈìméç ŠäîjŠä} ¥¤« First Eleven Sports Journal ŠäîjŠä}

Š…Šì ~kêß}ƒé  Â
¬ª iĈßÎ „†yáyàmâ èé (‚)é kêß}ƒé
¬« ‚jĂ méè‡yméèkêß}ƒé ¥¤¬ Weekly Eleven News Journal Â
¬¬ y…æ ø~鄇kêß}ƒé
¬­ HR Journal Â
­¤ Play Maker Sports Journal
­¥ The Myanmar Post ¥¤­ Premier Eleven Sports Journal Â

Journal (î‚}‚é ß~nâà ç ké êß}ƒ)é Â
­¦ The Saturday Sport Journal
­§ äypĉâ~né æânßänßmé ¥¥¤ ~jå ãè‡yméènĆé Â
­¨ ‚èâà ä‡ßié~}èé kêß}ƒé
­© {äâà ç iêè„ßë kêß}ƒé Â
­ª }â èé ä„ßmké êß}ƒé
­« Wunpawng Shingni Journal ¥¥¥ î‚}é‚ßyàmâ èé (‚)é kêß}ƒé Â

(†}äé ~Þm„é }àì }é ká êß}ƒ)é Â
­¬ Super Sports Journal
­­ 90 : 00 Minutes Sports ¥¥¦ î~séî‚}‚é ßkêß}ƒé Â

Journal Â
¥¤¤ Special One Sports Journal
¥¤¥ Mobile Guide Journal ¥¥§ Š…ìom‡é kã êß}ƒé Â
¥¤¦ Euro Sports Journal
¥¤§ Sports Center Journal Â
¥¤¨ Net Guide Journal
¥¤© Number One Sports Journal ¥¥¨ ƒĆäé iê腂à ß× |‚„× ‡iä…è Â
¥¤ª NEWS HINTHAR kêß}ƒé
kêß}ƒé

Â

¥¥© SPECIAL FOLLOW Â

 SPORTS JOURNAL

 ¥¥ª The Commerce Journal Â

 ¥¥« äyßmép…~éyàmâ èé ‚ké êß}ƒé Â

 ¥¥¬ iméèä‚øßénmékêß}ƒé Â

 ¥¥­ Ĉèâà ä…ßçnßänßmé Â

¥¦¤ î~sjé êné‡ßèkêß}ƒé Â

Â

¥¦¥ Healthy Life kêß}ƒé Â

Â

¥¦¦ î~s‡é ã ç ¤(Public Life)kêß}ƒé Â

 ¥¦§ iä‚ßÖ pymâà éè‡yméèkêß}ƒé Â

 ¥¦¨ ymàâ éè„mé臂ßèäyßé Â

(Traditional Physician)kêß}ƒé

Â

¥¦© yâàméè„méè‡ßèä„è„ß(Ethnic Â

 Affairs)kêß}ƒé

 ¥¦ª „å„åäyßiékêß}ƒé Â

 ¥¦« Business Power náè~ßë èä„è Â

 ¥¦¬ Thousand Stars ‚ĈÎä…芅â~é Â

Šiâmà Šé jmë Šéç …‚èé kêß}ƒé

4

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¥¦­ €{â ƒÑ Ćäé iêèkêß}ƒé ŠäîjŠä} ¥©¥ j‚éè‡ßèämކéè(The People's ŠäîjŠä}

¥§¤ Frontier Myanmar Journal  Voice) kêß}ƒé Â

¥§¥ 7 Day News Journal  ¥©¦ p‚ĄÕ {~à ké ‚„áÖ kêß}ƒé Â
(«-„ié‡yméèkêß}ƒ)é
 ¥©§ Myan Japo kêß}ƒé Â

¥§¦ Khonumthung News Journal  ¥©¨ CELE CELE + kêß}ƒé Â

¥§§ …ø~éynéî~iké êß}ƒé  ¥©© „jmâà …é yô éäyßékêß}ƒé Â
 („jâmà îé ~s}é ƒé…yô éäyßé) Â
¥§¨ }}æ iéjméè‡yméèkêß}ƒé  Â
¥©ª Myanmar Health
¥§© yàâmèé …àmâ „é ‚ì èé }ኇæ The Voice  Sciences Research Journal
of Shan Ni ‡yméèkêß}ƒé
¥©« ‡ßiáä‡ëè|‚†× æ‡ßĈâ„iyà¿
¥§ª „mjé }â é‡æäjyéä„náèäïißmèé kêß}ƒé kêß}ƒé

¥§« Peace Times kêß}ƒé  ¥©¬ iméèä‚øßénmékêß}ƒé Â
(näißi„méß‡ß) Â
¥§¬ Oasis kêß}ƒé Â
 Â
¥§­ Šziîé ‚}é‚߇yméè ¥©­ iméèä‚øßénmékêß}ƒé
kêß}ƒ(é UpperMyanmar )
 (jêmèé -…ĉã mĐ éèß‡ß)
¥¨¤ Myanmar Insider Journal
¥ª¤ The Chin Times Journal
¥¨¥ Tedim Newsletter Â

¥ª¥ imèé ä‚øßénmékêß}ƒé
 (jêmèé -ˆßèjÞèß‡ß)

¥¨¦ Šð‚ånà‚éèkêß}ƒé  ¥ª¦ iméèä‚øßénmékêß}ƒé Â
¥¨§ i„mé‡yméènĆé  (ijêm-é kêà‚éèä߁߇ß)
¥¨¨ jõ}èé kêß}ƒé Â
¥¨© ‡iéänßmç釂ßèäyßékêß}ƒé  ¥ª§ ä}„ßyißkêß}ƒé Â
¥¨ª CBCM Herald Â
¥¨« MYANMAR AGRICULTURAL  ¥ª¨ The Northern LIGHT JOURNAL Â

RESEARCH kêß}ƒé ¥ª© ROYAL REVIEW JOURNAL Â

¥ªª The Speaker kêß}ƒé Â

¥ª« Timber Digest kêß}ƒé Â

¥¨¬ ~s߄y}ßkêß}ƒé  ¥ª¬ î‚}é‚ßçä„è„ßkêß}ƒ(é Myanmar Â
 Affairs Journal) Â
¥¨­ THE KACHIN REVIEW kêß}ƒé Â
¥ª­ AUAA (Agricultural University
¥©¤ yàâméè„méè‡ßèkêß}ƒ(é yâàméè„méè‡ßè Alumni Association) News
nsèé …èæâ sáąyô éä„è~Þyá) Letter

5

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă
¥«¤ Car kêß}ƒé ŠäîjŠä} ¥­¤ The Asia Heart News kêß}ƒé ŠäîjŠä}

 â

¥«¤ äjy~é æâ„à~é‡yméèĈìmç鄇nkâæ êß}ƒé  ¥­¥ Inya Economic Journal â

¥«¦ Travelling kêß}ƒé  ¥­¦ Performance(~Þä߂mçé)kêß}ƒé â

¥«§ Monday Channel kêß}ƒé  ¥­§ ‚„æâ ëßäkpié (the monywa â
 gazette) kêß}ƒé
¥«¨ î‚}é‚߇æäyßéomçé‡yméèkêß}ƒé  â
 ¥­¨ SKY Soccer Sports Journal â
¥«© ‡yméè}kÞèkêß}ƒé  ¥­© Sport View Journal â
 ¥­ª WSH Myanmar kêß}ƒé â
¥«ª {£}kêß}ƒé ¥­« Apex Myanmar
 â
¥«« Fiat kêß}ƒé j„áè‡ëß腂èé ąô}ké êß}ƒé â
¥­¬ }„à ć„à ߄jmâà é‡yméèkêß}ƒé
¥«¬ BULLET kêß}ƒé
Bullet Bulletin Media ¥­­ Hot News Journal

¥«­ ACADEMIC WEEKLY
Educational (äiêßméè‡ßè…iénåë)
kêß}ƒé

¥¬¤ î~s‡é Šã ç ä„èkêß}ƒé  ¦¤¤ Š…é‚ápß}èé ŠnÅ߂é‡yméèĈìméç â
¥¬¥ Š…â~釂ßèkêß}ƒé
¥¬¦ Š‚äà yméèkêß}ƒé }sèé ~sßkêß}ƒé
¥¬§ …yô éäyßékêß}ƒé Â
¥¬¨ ä„ì äç oßmé‡yméèkêß}ƒé
¥¬© ‚ĈäÎ …èäjyé‡yméèkêß}ƒé ¦¤¥ Soccer Sunday Journal â
¥¬ª |‚×niãè…é kêß}ƒé
Â
(|‚×niãè…äé ßmäé {è„mì èé )
¦¤¦ †à~Þi kêß}ƒé â

â

¦¤§ Myanmar Quarterly kêß}ƒé â

â

¦¤¨ Health Update kêß}ƒé â

â

¦¤© Šy₄kàì êß}ƒé â

â

¦¤ª ~jå è㠊‡æ‡yméèkêß}ƒé â

¥¬« ä}î~séäyßéyàâmèé ‚‚é Ăjmèé Ĉmì çé‡yméènæâ â ¦¤« i{é „ƒékêß}ƒé â
kêß}ƒé â â
¦¤¬ The Upgrade Art kêß}ƒé â
¥¬¬ The Chinland Post
{jêmèé …å}èé ~àâ(ç n)é }kêß}ƒé ¦¤­ THE VOICE OF PEACE
Journal(ðm‚à èé jê‚éèä„芇ækêß}ƒ)é

¥¬­ nné~sßkêß}ƒ(é y~é‚äyßé â ¦¥¤ Myanmar Cultural Research â
ä…iç êmçéä„ènßänßmé‚êßè)
Journal

6

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¦¥¥ „jàâm-é nß~áƒĆäé iêè‚kĂ êß}ƒé ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}
¦§§ „}ié }â é‡yméèi}ë „é iké êß}ƒé
212 The Builders Journal ⠄}ié }â é‡yméèi}ë „é iké êß}ƒé â
Journal
â

¦¥§ ~jå ãèyàmâ èé ‚ké êß}ƒé â ¦§¨ Upgrade Music kêß}ƒé â

¦¥¨ |‚†× á„kêß}ƒé â ¦§© Rule of Law Journal â
y„ßè~ä{nâèà ‚àèâ ä„èkêß}ƒé
¦¥© Unity kêß}ƒé â
â
¦¥ª THE THANLYIN POST ¦§ª The Politics Ĉâmà mé äæ „è â
kêß}ƒé â
â kêß}ƒé â
¦¥« ‡æ…më éä‡ëèjêmèé kêß}ƒé
¦§« ä…ßiŠ…mèé kêß}ƒé
¦¥¬ ‚„‚éèy…mé芃ãäyßé â
‚k…ü ßkêß}ƒé
¦§¬ The Chilles kêß}ƒé
â

¦§­ The Street View kêß}ƒé

¦¥­ î‚}‚é ߍç {Þ}èé kêß}ƒé â ¦¨¤ {‚á àiâ ä„nákêß}ƒé â

¦¦¤ MYANMAR TIMES Journal â ¦¨¥ î~s‡é äã ç jyké êß}ƒé â

¦¦¥ nyà ié ãèƒĆé kêß}ƒé â ¦¨¦ ä„ôĉèâà kêß}ƒé â

¦¦¦ nߊâ~éä…ßi‡yméèkêß}ƒé â ¦¨§ Essential Days Journal â
¦¦§ yáèyà}~é nàâ ç é (The TEDIM POST) ⠂„‚ìà îné„ién‚ëå êßèkêß}ƒé
¦¦¨ Zomi Post (p‚àâ èá ~nàâ ç é)Journal â â
¦¦© Job Seekers kêß}ƒé â ¦¨¨ Shipping Time Journal â
¦¦ª SHWE PROPERTY kêß}ƒé â â
¦¨© The Plan kêß}ƒé

¦¨ª Myanmar Weekly Chronicle
Journal

¦¦« Monday Sports kêß}ƒé â ¦¨« Trade Transport â
i}⠇é ëƒ~é äàâ ç oßmké êß}ƒé â
¦¦¬ Online Educational Service
(OES) Journal â

¦¨¬ Education Digest Journal

¦¦­ ä‡èë ‡nékêß}ƒé â ¦¨­ Bagan Weekly News kêß}ƒé â

New Blood Journal

¦©¤ Together Weekly News kêß}ƒé â

¦§¤ ‚pêÃ à‚‡yméèkêß}ƒé â

¦©¥ ƒ‚à èé Ĉëå~ç Þèkêß}ƒé â

¦§¥ My Kitchen kêß}ƒé â

¦©¦ äjyé‡yméè(The Times News) â

¦§¦ Sunrise Weekly News Journal â kêß}ƒé

7

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă
¦©§ j}ë èé om‡éç kæ êß}ƒ(é The Call) ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}
¦©¨ Channel Weekly Sports Journal
¦©© Inside Weekly Sports Journal â ¦«© Š}ßkyŠé …~⠊é iàmâ …é ‚èé ąô}é â
¦©ª 24/7 News Journal
¦©« OK OK ŠĈ~â sßkêß}ƒé â kêß}ƒ(é Future occupation journal)
¦©¬ The Reporter kêß}ƒé
¦©­ Šjêné kêß}ƒé â ¦«ª i City Journal (Šàâménáèyáèkêß}ƒ)é â

â ¦«« Life & Success Journal â

â ¦«¬ Home & Service Journal â

â ¦«­ î‚}ĈÐßkêß}ƒé â

â ¦¬¤ THE NATIONAL Weekly â
News Journal

¦ª¤ SOCCER TIMES Šßèinßèkêß}ƒé â ¦¬¥ THE BREAKING NEWS â
¦ª¥ äjyé‡né‡yméèkêß}ƒé â JOURNAL
¦ª¦ ‚êăà èî‚}é‚߇yméèkêß}ƒé â â
¦ª§ ‚ˆßä~Þi†é pà Åßk‚Öá„kêß}ƒé â ¦¬¦ Š|à~yà‡yméèkêß}ƒé â
¦ª¨ Favourite News kêß}ƒé â â
¦ª© Kid Zone ißy}ë èé kêß}ƒé â ¦¬§ The Right Time News Journal â

¦¬¨ €}èé ä‚ß~é më çé‡nékêß}ƒé

¦¬© î~s‡é oã ç ĈÐkêß}ƒé
(The People's Will News)

¦ªª Digital Life Journal â ¦¬ª k‚Öá„Ĉmì èé oká êß}ƒé â

¦ª« TRUE NEWS (‡nÃß)kêß}ƒé â ¦¬« FIRST CHOICE Sports â
Journal
¦ª¬ Zo Lengthe nßnĆé â
â â
¦ª­ The Chin Voice kêß}ƒé ¦¬¬ TV Guide Journal â

¦«¤ ~kâ jæ „èá ‡s‚é êß腂èé ąô}ké êß}ƒé â â
¦¬­ i Click}sèé ~sßkêß}ƒé â
¦«¥ ä„ô âèà äjÞmé (SHWE PHO
KAUNG JOURNAL) â
¦­¤ „߆yká êß}ƒé
¦«¦ World Football Journal
(äß…èæâ i‚ßÖ kêß}ƒ)é â The Irrawaddy Journal

¦­¥ …äã ç ßm‡é nké êß}ƒé
â

¦­¦ äïißsé ßi‚Ö߇yméèkêß}ƒé

¦«§ sąá yë éä„è‡ænĆké êß}ƒ(é The Voice â ¦­§ Š‚à „é mì 邇yméèkêß}ƒé â
of United National Congress) (The Ladies News Journal)

¦«¨ THE FLOWER NEWS â ¦­¨ „jâmà éäkpié‡yméèkêß}ƒé â
(~}éè‡yméè)kêß}ƒé

¦­© Myanmar News Week Journal â

8

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¦­ª Ĉâmà émæyißä„è„ßkêß}ƒé ŠäîjŠä} §¥ª äŠßijé êméè‡yméè…ßô ŠäîjŠä}

â â

¦­« |}‡à{Ñànáè~ëßèä„èkêß}ƒé â §¥« ä}†}èé }á‡yméèkêß}ƒé â

¦­¬ ä„ßmîé js‚é àè⠇yméèkêß}ƒé â §¥¬ 9+Plus Sports Journal â
(News Update) â
§¥­ Auto Car Buyer's Guide Journal â
¦­­ Special Update Four Four Two
Sports Journal §¦¤ Venus News Journal â

§¤¤ the tradetimes journal â §¦¥ SOCCERNET Sports Journal â

§¤¥ the tradetimes journal(Šk…ü ~à é) â §¦¦ Popular New Journal â

§¤¦ ~}éèoàèâ y}èé ŠĈâ~sßĈìmƒéç Ćäé iêè‚Ă â §¦§ „jâmà Šéç ‡kæ êß}ƒé â
kêß}ƒ(é Pansodan Art and §¦¨ First-99 (Ninety Nine) Journal â
Culture Journal)

§¤§ iêßèyméè…ßô („‚ì éèyàmâ éè„méè‡ßè â §¦© ‡‚kÀ‡yméèkêß}ƒé â
‚êßè{‚á àâi„iéyné~Þyá) §¦ª yàâmèé „mèé kêß}ƒé â
â §¦« Hyper Sports Journal â
§¤¨ PYAY (î~ské êß}ƒ)é â §¦¬ VOICE OF ZOMI kêß}ƒé â
â §¦­ ‚ĈäÎ …è‡yméèkêß}ƒé â
§¤© The Job Opportunity Journal

§¤ª Myanmar Environmental
and Economic Review Journal

§¤« Eco Echo(náè~ßë èná‚æ~åçymé‡ækêß}ƒ)é â §§¤ Š‚ßì èî~mké êß}ƒé â

§¤¬ Šßƒâ{álkêß}ƒé â §§¥ SKYNET GUIDE kêß}ƒé â

§¤­ National Time Journal â §§¦ äyßé†mé~}èé kêß}ƒé â

§¥¤ î‚}‚é ßäç qèiië ké êß}ƒé â §§§ ä‚î‚}‚é ßkêß}ƒé â

§¥¥ THE IRON SATURDAY â §§¨ tech space }sèé ~sßkêß}ƒé â
POST JOURNAL §§© Šà…â æ~néŠßèinßèkêß}ƒé â
(‡æ‚xànä}kêß}ƒ)é

§¥¦ jyÎ ƒà Š‡èæâ jê‡à~ĈÓæ mì éç}sèé ~sßkêß}ƒé â §§ª y„ßè~ä{ŠäyëèŠî‚mé kêß}ƒé â

§¥§ Development Politics Journal â §§« ˆß‡i‚ßÖ ˆß‡kêß}ƒé â
â
(æëðçăà èĈàmâ émäæ „èkêß}ƒ)é â

§§¬ „mì Šé Ĉ~â sßkêß}ƒé

§¥¨ The Messenger Journal â

§§­ Š…mèé y}èé kêß}ƒé

§¥© }séè‡nénƒë énkâæ êß}ƒé â

9

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă
§¨¤ Hat Trick Sports Journal ŠäîjŠä} §ª¥ ‡èâæ ä…ßik‚áք‡ây„‡kêß}ƒé ŠäîjŠä}

â â

§¨¥ Yangon Job Journal(Š…~⠊é iâmà é â §ª¦ Bi ‚}ë èé ysäéç }kêß}ƒé â
Ĉmì …éç m㠃…é ‚èé ąô}ké êß}ƒ)é â â
§ª§ The Myanmar INDEPENDENT
§¨¦ High Speed Weekly Car Journal NEWS Journal

§¨§ THE CHIN GUARDIAN kêß}ƒé â §ª¨ MARALAND MEDIA â
â WEEKLY NEWS kêß}ƒé
§¨¨ ‡ßäŠßmé‡yméènkæâ êß}ƒé â
(Thar Aung) â §ª© ßènsé‡æ‡yméèkêß}ƒé
â (Phar Sei Than News Journal) â
§¨© The Driver Journal â â
§ªª ä{Þmèé nïißä€{mĈé ìmkéç ‚Öá„kêß}ƒé â
§¨ª ~}éèjméè‡né~sßä„èkêß}ƒé
§ª« ä„ôz…á ßä…èð‚ăà }ç ƒé‡yméèkêß}ƒé
§¨« The Traveller Outbound
(j„áè‡ëß腂èé ąë}énßänßmé) §ª¬ Ĉâmà mé äæ iêßénßä~ŠĈ~â sßkêß}ƒé

§¨¬ NEWS LIBERATOR Journal â §ª­ h to h Weekly Journal â

§¨­ î‚}‚é ßĈmâà mé ~æ Ĉâæ ~àì Ĉé ìmzéç yâ é䆇…ã â~mé }èé â §«¤ ~‡æ â|}kêß}ƒé â
„mì ‚é êß芇méè‡yméèkêß}ƒé â §«¥ „}~é jâæ më èé kêß}ƒé â
§«¦ CHIN WORLD NEWS Journal â
§©¤ My Music
kyá i„é mì Šé Ĉâ~sßkêß}ƒé

§©¥ Trading Post Šä„ßmèé Š†ƒoé àâmé„ß â §«§ Platinum kêß}ƒé â
äïißîé mßĈìmçénèá ~ëßèä„èkêß}ƒé
â §«¨ i-car Journal â
§©¦ itizen Weekly Journal â
â §«© COME BACK Journal â
§©§ The Sunday Post News Journal â
â §«ª MYANMAR MAIL Journal â
§©¨ The Sunday Journal â
â §«« Chin Thuthang jêméè‡yméèkêß}ƒé â
§©© Weekly Metro Journal â
â §«¬ Šß„i¿ æëðçăà èä„è‡yméè…ßô â
§©ª ENVOY NEWS JOURNAL
§«­ LUCKY SPORTS Journal â
§©« ~ކÞĈmâà émæyi߇yméèkêß}ƒé
§¬¤ Lucky Finder Sports kêß}ƒé â
§©¬ Strategy First Journal
§¬¥ Myanmar Mobile View Journal â
§©­ The Success äŠßmîé ‚méä„èkêß}ƒé
§¬¦ ä‚ß„àƒyâ‚à èé kêß}ƒé â
§ª¤ Šiåä…脇nŠâæ Ĉ~â sßĈmì çé‡yméè
kêß}ƒé §¬§ „jmâà çéä„è„ßkêß}ƒé â

10

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
§¬¨ ƒïæâ is‚é ‡Ă yméèkêß}ƒé ŠäîjŠä} ¨¤ª ä„èäyßé†mé‡yméè…ôß ŠäîjŠä}

â â

§¬© |ßyéä~Þméènkâ êß}ƒé â ¨¤« Auto World Journal â

§¬ª Matu Awlthang kêß}ƒé â ¨¤¬ The Tahan Times Jouranl â
(‚ynã ßä~Ĉmì ƒéç Ćäé iêè‚ŠĂ ‡méè) â
¨¤­ Japan Thanyone thatinsin â
§¬« Our Choice Journal â

§¬¬ j~ë äé {Þmèé kêß}ƒé ¨¥¤ SOCCER NOTE Weekly
â Soccer Guide

§¬­ ~jå ãèyàmâ èé ä{‡ñièá …yô éäyßé â ¨¥¥ GMBIZ Myanmar The â
‡yméè…ôß Business Journal

§­¤ ä‚ß}é áy߇yméèkêß}ƒé â ¨¥¦ ‡„ã ƒà Š…mèé kêß}ƒé â

§­¥ Myanmar Home Guide Journal â ¨¥§ Finna Khawel (‡âyi‚ßÖ ) â
§­¦ ä{Þméè„mîé ~mké êß}ƒé â kêß}ƒé â
§­§ yi…é ‚èé kêß}ƒé â
¨¥¨ UNIVERSE NEWS JOURNAL
nïi†‰ß‡yméèkêß}ƒé

§­¨ jêmèé ymë èé kêß}ƒé â ¨¥© BEAUTY QUEEN Š…ìâ„m‚é â
(nnéiàâméèyàmâ èé ä{‡ñiáèŠnèâà „Šåë )ç kêß}ƒé

§­© MYANMAR MOBILE USER â ¨¥ª nàyé~sßkêß}ƒé â
GUIDE Journal (î‚}‚é ßĈâmà émænàyé~sߊ‡méè)

§­ª ä‚ßié }ë éè‡nékêß}ƒé â ¨¥« ä„ñô yàkæä{‡‡yméè…ôß â

§­« MCC MONITOR kêß}ƒé â ¨¥¬ The Gunner Myanmar kêß}ƒé â

§­¬ ˆãèäißmèé …ëmîé ~mé‡yméèkêß}ƒé â ¨¥­ The Best News Journal â

§­­ iä…èð‚ăà „ç ‡nâæ‡yméèkêß}ƒé â ¨¦¤ CTUM Journal â

¨¤¤ Peace Ray News kêß}ƒé â ¨¦¥ n‚ynéäzßmék‚áքkêß}ƒé â

¨¤¥ Techno World kêß}ƒé â ¨¦¦ {áäjyékêß}ƒé â

¨¤¦ The Matupi Times kêß}ƒé â ¨¦§ Sports United kêß}ƒé â

¨¤§ ‡ây~s߄y}ßkêß}ƒé â ¨¦¨ ‚}ë èé ysäéç }kêß}ƒé â

¨¤¨ ‚}ë énßnĆé-…ià äé …Ðßm‚é }é â ¨¦© 9NINE kêß}ƒé â

¨¤© î~s‡é ‚ã ç Čàămé‡yméèkêß}ƒé â ¨¦ª ŠîĄŠ‚sèé (Black OR White) â

kêß}ƒé

11

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
¨¦« Mobile Like IT & Mobile ŠäîjŠä} ¨¨¬ ymàâ éè„méè‡ßè‡äâ y‡}kêß}ƒé ŠäîjŠä}

kêß}ƒé â â

¨¦¬ ĉâèà ‚Š‡kæ êß}ƒé ¨¨­ Myanmar Journal of Political â

â Science(MJPS) kêß}ƒé

¨¦­ ‡„}å áŠßèinßèkêß}ƒé â ¨©¤ î‚}‚é ߅ç iäé †kì ç êß}ƒé â

¨§¤ k„àyé HOMOEOPATHIC AND â ¨©¥ …Šã ç jmë Šéç ä„èkêß}ƒé â
ALTERNATIVE äoè~sßkêß}ƒé (…Šã ç jëmŠéç ä„èäiß‚é „ìmŠé ëå )ç
â â
¨§¥ ä‚ä‚kêß}ƒé â ¨©¦ The Stronger kêß}ƒé â

¨§¦ ZOMILAND THUTHANG ¨©§ î‚néoäæ⠀{Þ kêß}ƒé
kêß}ƒé

¨§§ REAL Beauty kêß}ƒé â ¨©¨ Now kêß}ƒé â

¨§¨ Holiday(Art & Entertainment) â ¨©© MIGRANT TIMES kêß}ƒé â
kêß}ƒé â â
¨©ª JOB DIRECTORY 3 Hundred
¨§© The Rakhine Times kêß}ƒé kêß}ƒé

¨§ª MGY ‡yméèĈmì ç鄇nkâæ êß}ƒé â ¨©« 365 Sports News Journal â

¨§« ‚äièë kêß}ƒé â ¨©¬ Myanmar Review Journal â

¨§¬ jênïé iséä„èkêß}ƒé â ¨©­ ðm‚à èé ~sßä„è…‚éèąô}ké êß}ƒé â

¨§­ ñyàä€{„‡nkâæ ‚„Öá kêß}ƒé (î‚}‚é ß â ¨ª¤ The Change(Šäî~ßmèé Š…å)kêß}ƒé â
Ĉâmà mé äæ €{m~é s߄mì ‚é êß芇méè) â
¨ª¥ MYANMAR TELEGRAPH â
¨¨¤ VIGEN MYANMAR JOURNAL WEEKLY

¨¨¥ Oriental Weekly News Journal â ¨ª¦ i Myanmar House.com kêß}ƒé â

¨¨¦ äiêßi~é }éèäyßméèŠßäßékêß}ƒé â ¨ª§ Myanmar SpecialŠßèinßèkêß}ƒ â

¨¨§ SPORT Light Šßèinßèkêß}ƒé â ¨ª¨ î~s‡é îã ~sé‡ßè‡ymé臂ßè‚êßè â
¨¨¨ ä„ôäß…âæèŠßèinßèkêß}ƒé ⠇‚kkÀ êß}ƒé â
¨¨© The Shopper kêß}ƒé â
¨ª© î~s‡é Šã ç ßè‚ß}(é The Pep of
the People)kêß}ƒé

¨¨ª ä{‡oàmâ é„ß…ôyéäyßé‚êßèänßmçé â ¨ªª ð‚àyéiõ}èé nâ kêß}ƒé â
ïisçé‡yméè…ôß
¨ª« Falam Today kêß}ƒé â
¨¨« ä„ô‚èâà äm‚ë âèà kêß}ƒé
â

¨ª¬ The Messages ‡yméènkâæ êß}ƒé â

12

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă
¨ª­ Myanmar Studies kêß}ƒé ŠäîjŠä} ¨­¦ The Journal OF Discourse ŠäîjŠä}

â â

¨«¤ …ãzâiä…ßmé‡yméèkêß}ƒé â ¨­§ k…âà ƒé kêß}ƒé â

¨«¥ }ƒãènéié{„ƒéymâà èé ‚ké êß}ƒé â ¨­¨ ä„~ô êĄäĂjméè‡yméèkêß}ƒé â

¨«¦ î‚}‚é ßäç jyékêß}ƒé â ¨­© Zolai Zunna kêß}ƒé â

¨«§ Motor Guide kêß}ƒé â ¨­ª iê}èé ‡jâ kêß}ƒé (Health Guide) â

¨«¨ Biolife nâià ~é êăà èä„èoàmâ é„ßpá¤}sèé â ¨­« Professional Today kêß}ƒé â
~sßkêß}ƒé â
â ¨­¬ …ã‚}ë Šé äîjj…æ ãy}éènßèkêß}ƒé â
¨«© ä„îô ~séäyßé‚Ăjmèé Ĉìmçé‡yméènkâæ êß}ƒé â â
â ¨­­ î~mŽé è…më 鄇næâ‡yméèkêß}ƒé â
¨«ª Myusha Nsen kêß}ƒé
â ©¤¤ The One Sports kêß}ƒé â
¨«« Reality News Journal â
(~iyà‡yméèkêß}ƒ)é ©¤¥ ä‚ßm适ßn}à éä‚ßméŠßèinßè
kêß}ƒé
¨«¬ i‚é …âià é‡yméèkêß}ƒé
©¤¦ MERGUI POST
¨«­ ‡à{Ñà„y}ßkêß}ƒé ‚ßèkèëá ~ànâ ç ké êß}ƒé

¨¬¤ |}Š…mèé kêß}ƒé â ©¤§ Zogam Gazette ‡yméèkêß}ƒé â

¨¬¥ ‚ˆß‚ĈÎä…èkêß}ƒé â ©¤¨ Eduway kêß}ƒé â

¨¬¦ The Ball Sports kêß}ƒé â ©¤© ~sßoá‚áènßänßmé â

¨¬§ The Traveller Myanmar kêß}ƒé â ©¤ª The Tahan Post kêß}ƒé â

¨¬¨ iiã ãè kêß}ƒé â ©¤« Š‚}ì éy„ßèzèã îjßè‡yméèĈìméç â
¨¬© NBF ‡yméè…ôß â ‚jĂ mèé nkæâ êß}ƒé
¨¬ª The Andaman View kêß}ƒé â â
¨¬« Myfi (Myanmar Free Info)kêß}ƒé â ©¤¬ Yoga Myanmar kêß}ƒé â
¨¬¬ TIME IMAGE kêß}ƒé â â
©¤­ „jâmà éäyßmé‡ã…ƒé‡‚ßèkêß}ƒé

©¥¤ Good Luck Football Guide
kêß}ƒé

¨¬­ Ĉâmà émæ‡ßèkêß}ƒé â ©¥¥ ~ބ‚á„ìm‚é ˆßk‚áքkêß}ƒé â

¨­¤ {äâà ç yßm‡é ‡ã yméèkêß}ƒé â ©¥¦ Tip Ster Sports kêß}ƒé â

¨­¥ Shape Entertainment Journal â ©¥§ Fighter Sports Journal â

13

nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚ìà Ă nĆé kêß}ƒéŠ‚sé zië „é ‚àì Ă
©¥¨ …ãzâ~âæ„à~é‡yméèkêß}ƒé ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}

â

©¥© äiêßméè‡ßèäjyékêß}ƒé â

©¥ª The Radar kêß}ƒé â

©¥« i‚Ößä„è„ß(Global Affairs)kêß}ƒé â

„mì èé …mèé jêi¯é (Â) zië ®é (â) ‚zië é
Source: ~Ĉæâ ~àì îé jmèé Ĉmì zéç yâ äé †îjmèé …~â mé }èé ~ä{

~{â ‚é ¥¥(j)Š„ ä~è~…àâ ç ߇sçé zâyéä†n߂êßè

‚kpÀ mèé zyâ äé †jmë îéç ~りà äîjŠä} ‚kpÀ mèé zyâ äé †jmë îéç ~りà äîjŠä}

nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä} ¦¨ Š‚êăà 臂áèä„è„ß‚kÀpméè ŠäîjŠä}

¥ Myanmar Home & Décor Magazine  Â

¦ ä‡ßïißnßänßmé  ¦© POSH ‚kpÀ méè Â

§ ĉâ~„é mì éäyèi€ê߂kpÀ méè  ¦ª „‡äjy‚é kÀpméè Â

¨ ‡„ã p‚Å kÀpméè  ¦« EVER ENGNISH~sßä„è‚kpÀ méè Â

© Beauty Secrets Magazine  ¦¬ ~ބ‚á‚kpÀ méè Â

ª ŠäyëèŠî‚m‚é kÀpméè  ¦­ }i¿yÎ ä„ßmîé js‚é kpÀ méè Â

« î‚yé~s߂kÀpméè  §¤ ~sßy}äé oßm‚é kpÀ méè Â

¬ Myanmar Japon Plus Magazine  §¥ ou‚Šßĉ‚æâ kÀpméè Â

­ Wellness (Š}߂ƒ) ‚kpÀ méè  §¦ Myanmar Japon Magazine(kê~})é Â

¥¤ äŠßmyé jæ }ë é†æ‡„i¿ày‚kÀpméè  §§ …î~s†éç }èé ‚kpÀ méè Â

¥¥ ‚âàè‚j‚kpÀ méè  §¨ Happy Time iä…èĉ~â né æânßänßmé Â

¥¦ ‡„ã‚kÀpméè  §© TIME STUDY ‚kÀpméè Â

¥§ ‡á…†ß‡ßä„è  §ª 3-ACT ĉâ~é„ìmé‚kÀpméè Â

¥¨ n‚éè‚ß…ß‚kÀpméè  §« |‚{× y㠁߇ßä„è‚kÀpméè Â

¥© Fashion Magazine  §¬ Food (Food, Cooking, Life, Â

¥ª näæ y߆é mäé Šßmoé }èé ¥¦ Lifestyle and Health) ĉ~â né ‚âæ kÀpméè
‡méy}èé omèé ‚êßè ‚kÀpméè
Â

§­ Myanmar People ‚kpÀ méè Â

¥« iê„á ~ié }â èé „ßë Šäîjj~æ sߊziyé }èé  ¨¤ Top English Magazine Â
äiêßmèé ‚kÀpméè ¨¥ î‚yé~}éè„kĉæâ â~né |æ⠂×nßänßmé Â
 ¨¦ ‡yméè…ôß® î‚}‚é ßĈmâà émæj„néƒß}é Â
¥¬ ä‡}k…ü i}é iĈé mì Ĉéç àmâ émyæ iß
nné‚Ăä„è„ß ‚kÀpméè  Š‡méèäyßé Â
 ¨§ ð‚ăà äç yßé (City) ‚kpÀ méè Â
¥­ 䂄ç méä‡èë ‚kÀpméè  ¨¨ ‡ø‚éè‡æäyßéomçé‚kÀpméè Â
 ¨© ä„ôä‚ßmèé |‚ׄ‡ĉâ~né ‚æâ kpÀ méè Â
¦¤ Celebrity Cooking ‚kpÀ méè  ¨ª äŠßm~é m…é ƒ…é ‚ã Æ}èé iêm‚é kÀpméè Â
¨« Kindhearted Genius ‚kÀpméè
¦¥ äî‚ßiŽé èä„ôäkpÀ méè

¦¦ Myanmar Future News ‚kÀpméè

¦§ Myanmar B2B Management
Magazine

nĆé ‚kÀpmé节sé ¦ nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚àì Ă
¨¬ ‚䈇áĉ~â né ‚âæ kpÀ méè «§ ä‚yÎ ßy‚}‚é kpÀ méè ŠäîjŠä}
zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä} Â

Â

¨­ ä„äô „ßm酂éèk‚„áÖ „‡n‚âæ kÀpméè  «¨ Car Search (iß耈â‡yâ ) ‚kpÀ méè Â

©¤ Š…‚à ×߂kpÀ méè  «© „y}ß~}èé jmèé ĉ~â né ‚æâ kÀpméè Â

©¥ ~ä…ßmié âƒà ~é àâmŠé ~â jé êă~jé më „éç ä{‡Žènáè  «ª ä‚ßié }ë èé ‚kÀpméè(The Chronicle) Â
ŠåëĈç ìné~yé…s‚é kpÀ méè «« Š}ĈÎkx⠄é séß‡ßä„è Â
 «¬ î‚}é‚ßçy‚}‚é kpÀ méè Â
©¦ Industrial Technology ‚kÀpméè  «­ ‚k…ü ßä‚ßm‚é ƒĉé â~né æânßänßmé Â
©§ Civilization ‚kÀpméè  ¬¤ î‚yé‚kü…ßnßänßmé Â
©¨ ~…yâ éyyâ éiä…èkêß}ƒé  ¬¥ i}ë ~é êĄyßkêß}ƒé Â
©© CEO Magazine  ¬¦ ä„ßmîé ~}‚é kpÀ méè Â
©ª TODAY Magazine  ¬§ |‚‡× æäyßéomçé‚kpÀ méè Â
©« Life style Magazine  ¬¨ …ëáˆæ‡ß‚kpÀ méè Â
©¬ ämëy߄á‚kpÀ méè  ¬© idea Magazine Â
©­ Š~êàănmé‚kÀpméè  ¬ª ‡ßz}ë èé î~}|é ç ‚n× ßänßmé Â
ª¤ yá‚kpÀ méè  ¬« äjyé„}‚æ ç kpÀ méè Â
ª¥ ~àäyßié~më çé‡nénßä~ŠĈ~â s߂kÀpméè  ¬¬ Global English ‚kpÀ méè Â
ª¦ ä‚yÎ ßn‚éè䄂kpÀ méè  ¬­ |‚ׄy}߂kpÀ méè Â
ª§ ‚pêà ‚à Š…mèé ‚kpÀ méè  ­¤ Live Life Design Magazine Â
ª¨ The Best English Magazine  ­¥ ŠĈâ~sßî‚mié ëmèé ‚kpÀ méè Â
ª© Youth …ãmƒ‚é kpÀ méè  ­¦ |‚×€êĄˆßnßänßmé Â
ªª kàèâ ä߆é {‚é kÀpméè  ­§ ‡âynëƒén‚âæ kÀpméè Â
ª« Šm{é èá €ßè‚kÀpméè  ­¨ The Chic ‚kpÀ méè Â
ª¬ iê‚éèn߇méj}éènß Â ­© Šßä„ßkêiæ ê}éè‚ßä„è‚kpÀ méè Â
ª­ I Myanmar House.com ‚kÀpméè  ­ª Š~ӂß{‚kpÀ méè Â
«¤ i‚sÓ éè‡n鄇n‚âæ kÀpméè  ­« Ĉmâà mé kæ x⠄é s‚é kpÀ méè Â
«¥ äiêèä„ôy‚ß‚kpÀ méè Â
«¦ „y}߂}ë ‚é kÀpméè

nĆé ‚kÀpmé节sé § nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
­¬ THE LIGHT OF ENGLISH ‚kpÀ méè ¥¦¦ My Journey ‚kÀpméè(î‚}é‚߁߇ß) ŠäîjŠä}
zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä} Â

Â

­­ 䄊ô î‚ăäy‚kpÀ méè  ¥¦§ 䄄ô säé …ißü ~}èé (y‚ß„})æ ç ‚kÀpmé Â

¥¤¤ The Waves Magazine  ¥¦¨ Colors Rainbow ‚kÀpméè Â

¥¤¥ Health For All Š…ìŠ~Ĉmì iéç ê}éè‚ßä„è  ¥¦© MANDALAY Today ‚kÀpméè Â
‚kÀpméè Â
 ¥¦ª ‚ĈÎä…èð‚àăäç yßénsé~mé‡ßƒßä„è
¥¤¦ Star & Style Fashion Catalogue Â
Magazine  äißé‚yáĈìné~yé…sé‚kÀpméè Â
 Â
¥¤§ Beauty Magazine  ¥¦« ‚êăà èñi‡å ãnßänßmé

¥¤¨ MINGALABAR ‚kÀpméè ¥¦¬ ä}nç Ćjé }ë éŠßènßnĆé

¥¤© Life & Place ‚kÀpméè(î‚}é‚ß) ¥¦­ ‚ĈÎä…èjênénàyé® ‚ĈÎä…è~âæ„à~énßä~

ŠĈâ~s߂kÀpméè

¥¤ª Stupid Music ‚kÀpméè  ¥§¤ ‚ˆß†„á „‡n‚âæ kÀpméè Â

¥¤« MODA Fashion ‚kpÀ méè  ¥§¥ ‚âj‡àâié ‚kÀpméè Â

¥¤¬ Myanmar Business Partners ‚kÀpméè  ¥§¦ „jmâà ĉé jĂ mèé ‚kpÀ méè Â

¥¤­ jêméèä„ßmîé jsé(€{â Ñ|‚)× ‚kpÀ méè  ¥§§ nßä„èo„ß‚kpÀ méè Â

¥¥¤ ‚ˆßnsé‡yméè…ßô  ¥§¨ ‚Šã~mäé ‚ßié }ë èé ‚kÀpméè Â

¥¥¥ |‚ׄæ‡á‚kpÀ méè  ¥§© jêmèé yëmèé kâx„é s‚é kÀpméè Â

¥¥¦ ~sßçäjyé~sßä„è‚kÀpméè  ¥§ª …mĐ €é â{nÑ ßä~‚kpÀ méè Â

¥¥§ Sports & Fitness ‚kpÀ méè  ¥§« Life & Place Magazine (English) Â

¥¥¨ The Farmer Myanmar  ¥§¬ î‚}‚é ߂â{àyßnßänßmé‚kÀpméè Â
(î‚}é‚ßäyßmé‡ñã ièá ‚êßè)‚kÀpméè
¥§­ {ë߄߆yánßä~ƒĆäé iêè‚ŠĂ Ĉâ~s߂kpÀ Â
¥¥© Entrepreneur Myanmar ‚kpÀ méè
Â
¥¥ª Šiâ}é‡à(Akonthi)‚kÀpméè
¥¨¤ …‚éèî~ïiƒénménßä~~„ˆày‚kÀpméè Â
¥¥« Knowledge Filler ‚kpÀ méè
Â
¥¥¬ î‚}é‚ßĈàâmémæ‚áè‡yéy~éëå‚ç kÀpméè
¥¨¥ Mango ‚kÀpméè Â

Â

¥¨¦ ‚ˆßäŠßmäé kÀpméè(‚ˆßäŠßmé Â

 äî‚ ð‚ăà }ç ƒénßä„èo„ߊ‡méè)

¥¥­ EVERY 1 Entertainment ‚kÀpméè  ¥¨§ ä‚ßé…ð‚àăm銇méè(„}éiâ})é Ĉìn饤¤ î~sçé Â
¥¦¤ ä„îô ~sé‡ßä‚ßéi}ë èé ‚kpÀ méè
¥¦¥ Myanmar Digest ‚kpÀ méè Šzà‚é节ìyé‚kÀpméè

Â

¥¨¨ THE OBSERVER MYANMAR Â

 ‚kpÀ méè

¨

nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
¥¨© Art Monthly ‚kpÀ méè ŠäîjŠä} ŠäîjŠä}

 ¥ª¬ iä‚ßÖ pyâmà èé ‚kpÀ méè â

¥¨ª i¾ …ß‚kpÀ méè  ¥ª­ Š…âæð‚ăà }ç ƒénßä„èo„ߊ‡méè‚kÀpméè â

¥¨« Dr.Ziwaka ‚kÀpméè  ¥«¤ ‚sàăā è~}èé ‚kpÀ méè â

¥¨¬ ð‚àă‚ç äiêßméè„ßî~sçé‚kÀpméè  ¥«¥ „y}ßäî‚~‚âæ kpÀ méè â

¥¨­ DRIVE ‚kpÀ méè (î‚}é‚߁߇ß)  ¥«¦ Š‚ìyéy„yëæäyè‚kÀpméè â

¥©¤ …mèé …}ë èé jmné ßä~ŠĈâ~sß~}èé jmèé ‚kÀpmé  ¥«§ ‚méèy~éjĉàm⠂é kpÀ méè â

¥©¥ ‡âyŠ…mèé ‚kpÀ méè  ¥«¨ „}ié }â éyi¾ ‡àâ…é‡yÎ ä€{ß‡ß„~é â

¥©¦ Eternal Light ‚kÀpméè 䄄ô yâ‚kpÀ méè

¥©§ THE EAST Ideas for the People Â

‚kÀpméè ¥«© Šzi(¨)n‚éèäjêßméèäiêßméè‡ßè/‡ã â

¥©¨ rßxéñiáè„ìméiä…èrßxé„séëæðçàăèä„è  äˆßméè‚êßè³Ĉìné(©¤)î~sçéä„ô„yâ‚kÀpméè

‚kÀpméè ¥«ª Žè„ßpéäkpÀ méè â
 â

¥«« †yá…Đmèé ‚kÀpméè

¥©© Journal of Myanmar Geoscience  ¥«¬ …ä„ßm…é ‚èé jêăà ènߊĈâ~s߂kpÀ méè â
Society
¥«­ ~jâi¾ Ąjĉâmà ‚é kÀpméè â
¥©ª MYANMORE Magazine
Â
¥©« The Earth Myanmar Magazine
¥¬¤ China Today ‚kÀpméè â
¥©¬ MM Cities Magazine
Â
¥©­ Šo}酂é脇nâæ‚kÀpméè
¥¬¥ †Þèjƒé‚ð‚ăà }ç ƒéŠ‡méè‚kpÀ méè â
¥ª¤ „jâmà ‚é kpÀ méè RAKHINE MAGAZINE
Â
¥ª¥ Revelation ‚kpÀ méè
¥¬¦ n‚éè‡á…ß‚kÀpméè â
¥ª¦ KNOWIT ‚kÀpméè
Â
¥ª§ ä}î~séäyßé‡sé~mé‡ßƒßä„è
¥¬§ Šméèn}à éð‚ăà yç „à nßÄ }éäoèi‡â à~‚Óæ kÀpméè â
äißé‚yáĈìné~yé…sé‚kÀpméè
Â

¥¬¨ ˆ‡üßy‚kpÀ méè â

Â

¥¬© ZOLUS Magazine â

Â

¥¬ª Labour Digest Magazine â

Â

¥¬« English For All Magazine â

¥ª¨ PAN THI KYOE (~}éè‡áñiăà è)  ¥¬¬ Fashion For All ‚kÀpméè â
‚kpÀ méè
¥¬­ „y}ßyæj}ë ‚é kÀpméè â
¥ª© Hot Gear ‚kÀpméè
Â
¥ªª ‚k…ü ߂ãoƒéĈnì é…sénßänßmé
¥­¤ jêméèä„è„ß‚kÀpméè â
¥ª« …øàă†ç ìiéo}éèïiƒé‚kÀpméè
Â

¥­¥ î~séð‚ăà ®ç ‚ˆß‡{⠇ß}߄߂n߇méyiâà â

â 䄄ô y‚â kpÀ méè

nĆé ‚kÀpmé节sé © nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
¥­¦ DRIVE ‚kpÀ méè (Šk…ü à~éß‡ß) ¦¥© UMFCCI BUSINESS ‚kpÀ méè ŠäîjŠä}
zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä} â

â

¥­§ SWIFT INFLIGH ‚kpÀ méè â ¦¥ª yánßnĆé â

¥­¨ }ßä„èis㠂á ʇméè(„}ié }â é)Š‚yì éy â ¦¥« }ßkĉâèà „ßƒĆäé iêè‚Ăäm„ë yâ‚kpÀ méè â
„‚kpÀ méè
â ¦¥¬ nëƒéäyßé„à~é‚kpÀ méè â
¥­© i‚ßÖ Šç ä‚ëŠĈnì é~êĄð‚ăà äç ˆßmèé ‚êßèkxâ éî~ă â
‚kpÀ méè â . â
â â
¥­ª jêmèé ymë éè‡ß…ƒæ‚kÀpméè â ¦¥­ „yäâ kÀpméè
¥­« Top Gear ‚kÀpméè â
¥­¬ Šß‡‡á ‚kpÀ méè â ¦¦¤ ñyàjêăà èŠĈ~â s߂kÀpméè
¥­­ ˆà{ރ‡é ŠnÅ߂…éç ‚èé ąë}‚é kÀpméè â
¦¤¤ i}‚á kÀpméè â ¦¦¥ APEXAND MYANMAR Business
¦¤¥ ~âæ„à~é‡néj„néƒß}é ‚kÀpméè â Magazine(Šk…ü ~à éß‡ß)
¦¤¦ î~säé zßmné ðâ m‚à èé jê‚éèä„ènßänßmé â
¦¤§ ƒä}äç jy‚é kpÀ méè â ¦¦¦ Capital Asia Magazine â
¦¤¨ Renaissance Myanmar Magazine â
¦¤© The People's Digest ‚kÀpméè â ¦¦§ SME & Entrereneur Ship Magazine â
¦¤ª Look ŠĈ~â s߇ây„‡‚kpÀ méè â
¦¤« ‚xäà ‚j…ß‚kÀpméè â ¦¦¨ ‚â{ày߂kÀpméè â
¦¤¬ Student's Guide ‚kpÀ méè â
¦¤­ Golf Master Magazine â ¦¦© Myanmar Banking & Finance ‚kÀpméè â
¦¥¤ ä„yô àmâ äé ißiäé ïißmèé ‚kÀpméè â
¦¥¥ Tech Digest Magazine â ¦¦ª ‚êiéä‚ìßiéä„è„ß‚kÀpméè(Current Affairs â
¦¥¦ Gamers Magazine
¦¥§ €ˆàâ†}éz‚éèyi¾ ‡àâ…(é Šziîé ‚}‚é ß ¦¦« TRADE SCOPE nßänßmé â

î~s)é Ĉìné~yé…s‚é kpÀ méè ¦¦¬ ãè~ëmçé䆂kÀpméè (The Blaoom) â

¦¦­ Myanmar Exclusive Club Magazine â

¦§¤ ~s߄å„mçé‚kÀpméè â

¦§¥ The Essence Magazine â

¦§¦ ‚ĈÎä…èä{‡äi߅à~é Š‚ìyéy„‚kÀpméè â

¦§§ äißméèimé‡né‚kÀpméè â

¦§¨ For Lady Myanmar Fashion Magazine â

¦§© Myanmar B2B Management Magazin â

¦§ª }séè~sßyi¾ ‡àâ…é(ˆ‡üßy)‚kÀpméè â

¦§« m~…iá ‚èé äîjð‚ăà ‚ç kpÀ méè â

¦¥¨ €…âà äé …ßmèé ‡myé }èé Š‚yì énĆ(é ¨§) â ¦§¬ ä‚yΠ߄ìméß‡ßƒĆéäiêè‚Ă ‚kÀpméè â
Ĉnì é~yé…s‚é kpÀ méè â
¦§­ î‚}é‚ßç|}náè~ëßèä„è‚kÀpméè

nĆé ‚kÀpmé节sé ª nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä}
¦¨¤ yänĂêié…âæè‚kÀpméè zië „é ‚ìà Ă ¦ª¨ ä~ãè…ô߂kÀpméè
ŠäîjŠä} â

â

¦¨¥ ‚Čàămé~ä{ä„è„ß‚kÀpméè â ¦ª© oâzãè~}é|‚×nßänßmé â

¦¨¦ Focus Online ‚kÀpméè â ¦ªª äß…à†â{(é BOLLYWOOD) ‚kÀpméè â

¦¨§ Vi Vi Myanmar ‚kÀpméè â ¦ª« GTR Car Design Magazine â

¦¨¨ î‚yéä„ôyàkâæ|‚×nßänßmé â ¦ª¬ Arts Online Magazine â

¦¨© Eternal Faith Int'L Legal Magazine â ¦ª­ yiƒçéîné„~é‚Ăjméè‚kÀpméè â

¦¨ª PROMISE Magazine â ¦«¤ ‚ĂjméèŠî‚mé‚kÀpméè â

¦¨« PULSE (project MANAGE MENT) â ¦«¥ OMG „‡nâæäjyéä~í‚kÀpméè â
‚kÀpméè â
â ¦«¦ iàâè}†méèk‚Öᄄ‡nâæ‚kÀpméè â
¦¨¬ ~âæî~méi‚Ößiä…èĉâ~énâænßänßmé â â
â ¦«§ IDO'L Magazine â
¦¨­ Ĉëƒéî‚ié„ìmé(The Living Vine)Magazine â
¦«¨ …Đméè‡né‚kÀpméè
¦©¤ ‡âæèä…ßik‚Öᄇây„‡‚kÀpméè
¦«© Myanmar Journal of Current Medical
¦©¥ iä…è‡ây‚kÀpméè Practice

¦©¦ iä…è~âæ„à~éĉâ~énâæ‚kÀpméè â ¦«ª HELLO MADAM Fashion â
¦©§ Family (‚à‡ßènâ‚kÀpméè)
¦©¨ k‚Öá„ä…ßi‚kÀpméè Catalogue Magazine

ââ

¦«« HELLO MADAM Gems & Jewellery

â Fashion Catalogue Magazine â

¦©© ‡séèzàyé„méàâ‚kÀpméè â ¦«¬ The Future Myanmar Business â
â
¦©ª smmk shwe myitmakha women Report Magazine
Magazine
â

¦«­ „yá‚kÀpméè (The YATI)

¦©« CELEBRITY ‚kÀpméè â ¦¬¤ Living Magazine â

¦©¬ HOME & SERVICE Magazine â ¦¬¥ ä„ßménĆéîß~sߍ~{~Þ{à‚kÀpméè â

¦©­ The Link Magazine â ¦¬¦ äjyéĉĂjç méè‚kÀpméè â

¦ª¤ BALANCE FITNESS Magazine â ¦¬§ î~né‚Ă‚kÀpméè â

¦ª¥ „߆yá‚kÀpméè â ¦¬¨ Living Colour Advertisement and â
¦ª¦ GLAMOUR ‚kÀpméè
Buying Guide (äïißéîmßĈìmçéäq膃é

â …‚éèąô}é‚kÀpméè)

¦ª§ Faces (‚âj) ‚kÀpméè â ¦¬© náè~ëßè„ìmé‚kÀpméè â

nĆé ‚kÀpmé节sé « nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä}
¦¬ª Gentle Man Magazine zië „é ‚àì Ă §¥¥ The Liberator ‚kÀpméè
ŠäîjŠä} â

â

¦¬« SME Myanmar náè~ëßèä„è‚kÀpméè â §¥¦ Personal Computer Magazine â

¦¬¬ SME & Entrepreneurship Magazine â §¥§ ä‡ßméèäî~ßméèäzë…ß„ƒén„ß‚kÀpméè â

¦¬­ HR Asia Magazine â §¥¨ ŠîĄŠ‚séè‚kÀpméè(Black OR White) â

¦­¤ Capital Asia Magazine â §¥© ‡âj₂kÀpméè â

¦­¥ nßië}é脇nâænßnĆé‚kÀpméè â §¥ª MIRROR Magazine â

¦­¦ ZINGSOL Magazine â §¥« i…êߊ‚êàă臂áè‚kÀpméè â

¦­§ ĉĂäzßmçé‚ĂjméèĈìmç鄇nâæ‚kÀpméè â §¥¬ THE GLOBAL DIGEST Magazine â

¦­¨ iàâiàâsásá~~âæ ç iâæ ç ä…ènßänßmé â §¥­ ä„ôyæjÞè‚ìĄè‚kÀpméè â

¦­© CORSSROADS Business Magazine â §¦¤ ŠĈĐméè‚åç‚kÀpméè â

¦­ª î~ăæ èn„ß‚kÀpméè â §¦¥ ä€ß|à„à~é‚kÀpméè â

¦­« ~„ˆày‚kÀpméè(Parahita) â §¦¦ Jokes United ‚kÀpméè â

¦­¬ Perfect (äŠßméî‚méîjméè)‚kÀpméè â §¦§ People's Choice Car Magazine â

¦­­ îné„~é‚ì}é‚kÀpméè â §¦¨ FOR YOU Magazine â

§¤¤ k‚Öá„o}éèïiƒé‚kÀpméè â §¦© Campus Favourite (Fashion & Life â
§¤¥ Ĉëƒé}á‚kÀpméè(nweni)
§¤¦ …Šã ç jëmçéŠä„è‚kÀpméè Style)‚kÀpméè
§¤§ }ƒæ‚kÀpméè
§¤¨ n„x‚kÀpméè â
§¤© Lotus Inflight Magazine
§¦ª Myanmar Money ‚kÀpméè â

â

§¦« MOTO EXPO Magazine â

â

§¦¬ Beauty Box Magazine â

â

§¦­ MICPA ‚kÀpméè(î‚}‚é ßĈmâà mé …æ i‚é ìyé„ â

â î~s‡é nã ç ߄mèé imâà ‚é êß芇méè)

§¤ª Golden Flight Inflight Magazine â §§¤ Peace ðmà‚éèjê‚éèä„è‚kÀpméè â

§¤« nâæ}‡æ ç ߂kÀpméè â §§¥ FOREVER FAMILY Magazine â

§¤¬ kðë ‚ăà }ç ƒé‚kpÀ méè â §§¦ '¤'iàâƒé~àâméŠâ~éjêă~éjëmçé„yàâméè‚kÀpméè â

§¤­ Š…iü߆yé„sénßä~ŠĈâ~s߂kÀpméè â §§§ Myanmar Geographic ‚kÀpméè â

§¥¤ ä‚yÎ ßyæjë}é‚kÀpméè â §§¨ HR Asia Magazine â

nĆé ‚kÀpmé节sé ¬ nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä}
§§© Šâ~éjêă~é‚ĂĈìmçéëæðçàăè‚Ă~s߁ëå…ç ë}é‡méy}éè zië „é ‚ìà Ă §©¬ ‡„~ބ‡nßä~‚kÀpméè
‚kÀpméè ŠäîjŠä} â

§§ª SMMK (Shwe Myitmakha â â
International News Magazine)
§©­ Š.z.i(¥) {kâæäiêßméè‚kÀpméè â

â

§ª¤ Hair and Style Magazine

§§« Justic Art ‚kÀpméè â §ª¥ ¦«ñià‚éäî‚ßiéŠä„ì äç yßméŠß„ì â
§§¬ „n釂é…ãmƒé‚kÀpméè
Šßèinßèð~àămé~ëåëmçé~ëå®~àyé~ëåŠj‚éèŠ}ßè

⠊‚yì yé „ ‚kÀpméè

§§­ MYANMAR COMPASS Magazine â §ª¦ Like Creative Magazine â

§¨¤ The Bridge Auto & Mobile Biweekly â §ª§ h4ufme (Hair for youfor me) â
â
Magazine

§ª¨ ä„ĉàâméèäî‚ĉàâmé芅ë}énßä~ĈìmçéĈàâmémæä„è

§¨¥ ICARUS Media Magazine ⠂kÀpméè

§¨¦ nëƒéäyßé~ëmçé‡né‚kÀpméè â §ª© î‚}é‚ßĈàâmémænàyé~sߊ‡méè‚kÀpméè â

§¨§ OTAKU'S DIGEST Magazine â §ªª Smart Lady Fashion Catalogue ‚kÀpméè â

§¨¨ sáä}ßmé‚kÀpméè â §ª« FORCE Magazine â

§¨© Ĉìméèoá}á‚kÀpméè â §ª¬ ä}îjséäiêßméè‚kÀpméè â

§¨ª FUTURE BEST BRAND ‚kÀpméè â §ª­ Friendship ‚kÀpméè â

§¨« }i¿yé‡à~Óæ‚kÀpméè â §«¤ kêß}ƒé…né‚kÀpméè â

§¨¬ Digital Camera Myanmar ‚kÀpméè â §«¥ MOM & BABY ‚kÀpméè â

§¨­ ~àâiéoæ‚kÀpméè (The Cash Magazine) â §«¦ Šomçéî‚mçéni¾ Ąniéĉâæ(‡ßä~Þméè)‚kÀpméè â

§©¤ The Cook Magazine â §«§ î~sðé ‚ăà Šç .z.i(¦)‚kÀpméè â

§©¥ äsßmé~méoà~é Š.z.i ‚kÀpméè â §«¨ My Journey ‚kÀpméè(Škü…à~éß‡ß) â

§©¦ Susan's Bridal Magazine â §«© Public Sector (î~sé‡iã ç Č)‚kÀpméè â

§©§ äîjßiéäzßmçéïiƒé‚kÀpméè â §«ª ä„ßmé}á‡néyi¾ ‡àâ…éäiêßméè‡ßè‚kÀpméè â

§©¨ ä‚ëèä„è® 䄅â~ém}éèĈìmçéäiêè…iéä{‡ â §«« Closer Magazine â
â
ëæðçàăèä„è†}éñiáèuß}Ĉìné~yé…sé‚kÀpméè â
â
§«¬ Family Life ‚kÀpméè â

§©© Myanmar Magazine â

§«­ My Collection ‚kÀpméè

§©ª My Yangon Magazine â

§¬¤ |‚ׄà~é‚kÀpméè

§©« Š…mé荃êßĆé‚kÀpméè (THE GARDEN â

OF LIGHT MAGAZINE) §¬¥ Nann Myat Yadanar ‚kÀpméè

nĆé ‚kÀpmé节sé ­ nĆé ‚kÀpmé节sé zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä}
§¬¦ ‚kü…ßä‚ßméĈìæ‚kÀpméè zië „é ‚ìà Ă ¨¤« „jàâméąë}é ç ãè‚kÀpméè
ŠäîjŠä} â

â

§¬§ Real Sewing ‚kÀpméè â ¨¤¬ ĈìméèoákÀpméè â

§¬¨ ĉã~ä€{ nßänßmé â ¨¤­ ƒêßĆé‚ìĄèŠnÅ߂éß‡ßä„è‚kÀpméè â

§¬© ~âkæ~âæ„à~énßä~ŠĈâ~s߂kÀpméè â ¨¥¤ The Nature Image Magazine â

§¬ª UPDATE ‚kÀpméè â ¨¥¥ Modelgraphy ‚kÀpméè â

§¬« The Myanmar One ‚kÀpméè â ¨¥¦ î‚yé‡pméŠnÅ߂éß‡ßä„ènßänßmé â

§¬¬ Life and Success Marketing ‚kÀpméè â ¨¥§ i€ê߂kÀpméè â

§¬­ The Baby ‚kÀpméè â ¨¥¨ Š.z.i(¥)‡æyåðë ‚àă®ç …‚éèî~ïiƒé‚kÀpméè â

§­¤ ä„ôãèn߄ìmé ‚kÀpméè â ¨¥© î‚}é‚ß‚kü…ß‚kÀpméè â

§­¥ Little One ‚kÀpméè â ¨¥ª Š.z.iäî‚~âæ‚kÀpméè â

§­¦ …ø‚éèyié‚kÀpméè â ¨¥« IELTS Myanmar ‚kÀpméè â

§­§ The Business View ‚kÀpméè â ¨¥¬ i߃~sßäiêßméèiê}éè‚ß ‚kÀpméè â

§­¨ Digital Wealth ‚kÀpméè â ¨¥­ Auto Car Myanmar ‚kÀpméè â

§­© MYANMAR STAR ‚kÀpméè â ¨¦¤ „‚×߆yá‚kÀpméè â

§­ª ä„ôäyßé†mé‚kÀpméè â ¨¦¥ Fashion Image Magazine â

§­« UG ‚kÀpméè â ¨¦¦ edu. INTERNATIONAL â
§­¬ LUSH Myanmar ‚kÀpméè
§­­ D'Dorian Music & Art ‚kÀpméè MYANMAR ‚kÀpméè

â

¨¦§ APEXAND Myanamar Business â

⠂kpÀ méè

¨¤¤ o߃ßnßä~ŠĈâ~s߂kÀpméè â ¨¦¨ Myanmar Industrial Digest â
¨¤¥ Myanmar Sports ‚kÀpméè
¨¤¦ nßä~ƒêßĆé‚kÀpméè (î‚}é‚ßnié‚Ă{mâà ké êi)é ‚kpÀ méè
¨¤§ |‚×ä„ßméîjséß‡ßä„è‚kÀpméè
¨¤¨ Kid Fashion ‚kÀpméè â

¨¦© T-Club Magazine â

â

¨¦ª ~sßçäïiè‚â愇nâæ‚kÀpméè â

â

¨¦« ‡åiâ}éèð‚àă}ç ƒéŠ‡méè(„}éiâ})é Ĉìné ¨¤ â

â î~sçéŠzà‚é节ìyé~yÎ î‚ßè„yâ‚kÀpméè

¨¤© Myanmar Ring (î‚}é‚ßçñiàăè†àâméè)‚kÀpméè â ¨¦¬ Euro Matters ‚kpÀ méè â

¨¤ª ~êàăèjméè‚kÀpméè â ¨¦­ {kâæäyßmé‚kÀpméè({kâðæ ‚ăà ‡ç néäyßmé~àâmèé â
ð‚ăà }ç ƒénßä„èo„ߊ‡méè)

nĆé ‚kÀpmé节sé ¥¤

¨§¤ Quality Digest ‚kÀpméè zië „é ‚ìà Ă
ŠäîjŠä}

â

¨§¥ „jmâà éyméèj}ë ‚é kpÀ méè â

¨§¦ k‚„áÖ ‚kÀpméè â

¨§§ Myan Kore Magazine â

¨§¨ ä„îô ~s†é }‚é kÀpméè â

¨§© äŠßmé…æð‚àă}ç ƒé …ié~æi}éäiêè„ëß â
Šäîjjæ~sߊ…ƒéy}éèäiêßméè‚kÀpméè

¨§ª p†á i‚kÀpméè â

¨§« î~séäzßménân߄méènnéjêă~éĉâæè Ĉìné~yé…sé â
‚kÀpméè

¨§¬ ENJOYIT ‚kpÀ méè â

¨§­ î‚néi€êߊĈâ~s߂kÀpméè â

¨¨¤ nßä„èo„ß‚êßè ‡‚kÀ‚kÀpméè â

¨¨¥ ¤äyßméy}éè‚ì nißè‡æ ‚kÀpméè â

¨¨¦ ~}éèyméä…ì‚kÀpméè â

¨¨§ ñiàă~ç méäißiéð‚àă®ç yàâiéäiêßméè„ßî~sçé â
ä‚ßéië}éè‚kÀpméè

¨¨¨ ‡æ…ëmé„}„æ ç ‡nâænßä~‚kÀpméè â

„ìméè…méèjêié¯ (Â) zëié® (â) ‚zëié
Source: ~âæĈìà~éîjméèĈìmçézâyéä†îjméè…â~ém}éè ~ä{

~â{é‚ ¥¥(j)Š„ ä~è~…àâ ç ߇sçé zâyéä†n߂êßè

အေထေြ ထြခငြ ့္ျပဳစာရင္း မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္

၁ Account Care စာေပ
၂ ဧကရီစံစာေပ(၂)
၃ Star Media Groupစာေပ
၄ ဂ်ဴပတီ ာစာေပ
၅ ျမတေ္ မေမစာေပ
၆ Grace Printing House စာေပ
၇ စနိ ္တိုကစ္ ာေပ
၈ အျဖဴေရာငစ္ ာေပ
၉ CLC -Christian Listerature Centre ခရစ္ယာန္စာေပ
၁၀ Modern English စာေပ
၁၁ ပနး္ တငို စ္ ာေပ
၁၂ ေတာ္၀ငရ္ ြာစာေပ
၁၃ သိဂႌေရႊစငစ္ ာေပတကို ္
၁၄ ႏွငး္ ဆီျဖဴစာအုပ္တကုိ ္
၁၅ သတငး္ ေကာင္းစာေပ
၁၆ ဂ်ာနယလ္ စစ္ ာေပ
၁၇ ပပစာေပ
၁၈ စႏၵာညြန္႕စာေပ
၁၉ ဒို႕ေက်းရြာစာေပတုကိ ္ (ျပန္/ဆကဌ္ ာန)
၂၀ ျမတ္မ်ဳိ းျမနမ္ ာစာေပ
၂၁ TAB စာအုပ္တုိက္
၂၂ ကာစမီ ီယာစာေပ
၂၃ လမး္ ေျဖာင့္စာေပ
၂၄ ရြက္စိမ္းစာေပ
၂၅ တေကာင္းစာအုပ္တိကု ္
၂၆ ဓမၼသေံ တာ္ဆင့္စာေပ
၂၇ ဇိုမးီ အလင္းစာေပ
၂၈ ရခငို ္သားႀကးီ စာေပ
၂၉ မဇၥ်မိ မဒီ ယီ ာစာေပ
၃၀ ပၪဂၥ စံ ာအပု တ္ ကို ္
၃၁ ေဇယ်ာမိးု စာအုပ္တကုိ ္
၃၂ ေတာငဇ္ လပစ္ ာေပ
၃၃ ေကာငး္ စာေပ

2 မွတခ္ ်က္

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္

၃၄ ေဌးမးုိ စံ စာေပ
၃၅ Hub Myanmar စာေပတုိက္
၃၆ ေလာကနတစ္ ာေပ
၃၇ ကႀံ ကီးေမာငသ္ ိန္းထီေပါက္စဥ္
၃၈ နဂါးမင္းစာေပ
၃၉ လြင္ဥးီ စာေပ
၄၀ ပညာေရႊေတာငစ္ ာအုပတ္ ုကိ ္
၄၁ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၄၂ အေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၄၃ ေရႊႀကဳိ ႕သားစာေပ
၄၄ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၄၅ ႏစွ ္ဆယခ့္ ြန္စာေပ
၄၆ The Key Collection
၄၇ ဗမာအမ်ဳိ းသမီး
၄၈ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၄၉ ခေရဖးူ စာေပတိကု ္
၅၀ SYT စာေပ
၅၁ ဆန္းစေသာတ္ ာစာအပု ထ္ ုတေ္ ၀ေရး
၅၂ ေရကႊ ေံ့ ကာစ္ ာေပ
၅၃ ေက်ာ္စာေပ
၅၄ ျမနႏၵာစာအုပတ္ ုကိ ္
၅၅ ေက်ာည္ နြ ္႕ရည္စာေပ
၅၆ တိးု ျမစစ္ ာအုပတ္ ကုိ ္
၅၇ ေမယစု ာေပ
၅၈ Myanmar Glod & Jewellery Buying Guide(including)Wedding Guide
၅၉ APEX စာေပ
၆၀ ဟိန္းထကစ္ ာေပတိကု ္
၆၁ ပန္းၿမဳိ ငလ္ ယ္စာေပ
၆၂ ဆနး္ ျမသဂိ ႌစာေပတကို ္
၆၃ ေမဃ၀တစီ ာေပ
၆၄ ဒ႑ရီစာအုပ္တုကိ ္
၆၅ ကေု ဋကုဋာစာေပတိုက္
၆၆ စံေတာ္ခ်ိန္စာေပ
၆၇ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၆၈ ဖးူ ေ၀သစစ္ ာေပ

3 မွတ္ခ်က္

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္

၆၉ အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၇၀ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၇၁ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၇၂ အေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၇၃ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၇၄ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၇၅ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၇၆ အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၇၇ အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၇၈ ပါရမီစာေပ
၇၉ ျမနမ္ ာရ့ တနာစာေပ
၈၀ စံပယ္ပြင့္စာေပ
၈၁ မိးု ျမင့ၾ္ ကယ္စာေပ
၈၂ Image Publishing House စာေပ
၈၃ ခုိင္ေရႊ၀ါထီေပါကစ္ ဥႏ္ ငွ ့အ္ ေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၈၄ အာ႐ဏု ္ဦးထေီ ပါက္စဥ္ႏွင့္အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၈၅ ၀ါ၀ါ၀ငး္ ထီေပါက္စဥ္ႏငွ ့အ္ ေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၈၆ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၈၇ စိနစ္ နိ ဥ္ ီးစာအပု ္တုိက္
၈၈ ေမေဒးစာေပတုကိ ္
၈၉ ျမေသြးရညစ္ ာေပ
၉၀ သနိ ္းသနး္ ထီေပါက္စဥ္ႏွင့္ အေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၉၁ ရတနာ၀င္းထီေပါကစ္ ဥႏ္ ွငအ့္ ေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၉၂ ေဇာ္ပ်ထံ ေီ ပါကစ္ ဥ္ႏငွ ့္ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၉၃ မဟာမငး္ ထေီ ပါက္စဥ္ႏငွ ့္ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၉၄ သြယသ္ ြယဟ္ နိ း္ ထီေပါက္စဥ္ ႏငွ အ့္ ေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၉၅ လငး္ ပပထီေပါက္စဥႏ္ ွင့အ္ ေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၉၆ ေရမႊ ငး္ သားစာေပတကို ္
၉၇ ပုံပမာလစဥ္ႏွင့္အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၉၈ ႐ုပ္ေျပာင္စာေပ
၉၉ ေရေႊ ပစာအပု ္တကို ္
၁၀၀ ဇာဟရဲစာေပ
၁၀၁ မ်ကပ္ ြင့္စာေပ
၁၀၂ ၾကယပ္ ြင္စ့ ာေပ
၁၀၃ သန္းစာေပ

4 မွတခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထအြ မည္

၁၀၄ မရမ္းတလင္းစာေပ
၁၀၅ မေနာ္ျဖဴစာေပ
၁၀၆ မးုိ ယံစာေပတုိက္
၁၀၇ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၁၀၈ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၁၀၉ အမ်ိဳးသားေရးအသစံ ာေပ
၁၁၀ ခ်န္႕ခ်န္စာေပတိကု ္
၁၁၁ ႏွင္းပြင့္စာေပ
၁၁၂ ပန္းေရၾႊ ကာစာအပု တ္ ုိက္
၁၁၃ အိပမ္ က္ရပိ ္စာေပ
၁၁၄ ပညာဓကိ စာေပ
၁၁၅ ထးူ ရာျပညလ့္ င္းစာေပတုကိ ္
၁၁၆ တစထ္ ပိ တ္ နး္ စာေပ
၁၁၇ အလငး္ ရငွ ္စာေပ
၁၁၈ အစၥလာမစ္ ာေပျဖန္႕ခ်ိေရး
၁၁၉ ေ၀လြင္ေမာင္စာေပ
၁၂၀ မိုးဦးဇြန္ပနး္ စာေပ
၁၂၁ မလခိ စာေပ
၁၂၂ မဟာေအာငက္ ေု ဋဟနိ ္း ထေီ ပါက္စဥ္ႏငွ ့္အေထြေထြ
၁၂၃ စအာဒသ္စာေပ
၁၂၄ ေရႊလမင္းထီေပါက္စဥႏ္ ငွ အ့္ ေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၁၂၅ ျမတဆ္ ကု ေဋထီေပါက္စဥႏ္ ငွ ့္အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၁၂၆ မုိးယံေရႊလမငး္ ႏွင့္ျမတဆ္ ကု ုေဋထီေပါကစ္ ဥ္ႏငွ ္အ့ ေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင္႔
၁၂၇ မုိးယံထီေပါက္စဥႏ္ ငွ ့္ အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၁၂၈ ခရီးေဖာစ္ ာေပ
၁၂၉ Cosmo Publishing House
၁၃၀ အလင္းသစစ္ ာေပတိုက္
၁၃၁ ေအာင္သစၥာထီေပါက္စဥႏ္ ငွ ့္အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၁၃၂ Myanmar Book Center စာေပတုိက္
၁၃၃ ေဆာငး္ ညျပာသစို ာေပ
၁၃၄ ျပည့စ္ ုစံ ာအပု ္တကုိ ္
၁၃၅ လုလငေ္ က်ာ္စာအုပ္တိုက္
၁၃၆ မးုိ ေက်ာစ္ ာေပ
၁၃၇ ေရေႊ က်ာငး္ ေပ်ာစ္ ာေပ
၁၃၈ သာသနာေရးဥးီ စီးဌာနမွထုတ္ေ၀သညစ့္ ာေပ

5

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္ မွတ္ခ်က္

၁၃၉ စာေပနနး္ ေတာစ္ ာေပ
၁၄၀ သီရိ၀ံသစာေပ
၁၄၁ ျမမၪဴၨ စာေပ
၁၄၂ ေရႊဖးူ ပြင့စ္ ာေပ
၁၄၃ ေသွ်ာင္ေပစးူ စာေပတိကု ္
၁၄၄ ျမန္မာႏုိငင္ စံ ာစစဥ္ ီးစီးဌာနမွ ထုတေ္ ၀သညစ့္ ာေပ
၁၄၅ အေရွ႕ဘက္ေကာငး္ ကင္ စာေပ
၁၄၆ ရမွ း္ ျပညန္ ယစ္ ည္ပငသ္ ာယာေရးေကာမ္ တီ
၁၄၇ ျမနမ္ ာႏိုငင္ ံအိမ္ၿခေံ ျမ၀န္ေဆာငမ္ ႈအသင္းမထွ ုတ္ေ၀သည္လ့ က္ကမး္ စာေစာင္
၁၄၈ Business Pocket Guide Myanmar Airline Timetable Myanmar

Industrial and Commercial Directory Myanmar Computer Directory
၁၄၉ စာနဒီစာေပတုကိ ္
၁၅၀ မိုငဆ္ ြနခ္ ဘုတ္အုပတ္ ကုိ ္
၁၅၁ အခမး္ အနားႏငွ မ့္ ဂၤလာေဆာင္လမ္းညႊန္
၁၅၂ မေုံ ရြးစာေပတကုိ ္
၁၅၃ စနး္ ပြင့္ေက်ာစ္ ာေပ
၁၅၄ ရန္ေအာင္စာေပ
၁၅၅ ေရသႊ မီးစာေပ
၁၅၆ လငႈိ စ္ ာေပ
၁၅၇ B. Media Wash စာေပတုကိ ္
၁၅၈ ၀ငး္ ေမာ္ဥးီ စာေပ
၁၅၉ ဥာဏ္လငး္ စာေပ
၁၆၀ ဆျု ပည့စ္ ံထု ြနး္ စာေပ
၁၆၁ ေတာင္ႀကးီ ၿမိဳ႕ျပလမး္ ညႊန္ႏငွ ့္အေထြေထြ
၁၆၂ ေရႊေက်းစာေပ
၁၆၃ ေအာငမ္ ိးု ဆက္ထီေပါက္စဥ္
၁၆၄ အင္ဂ်င္နီယာစာေပ
၁၆၅ အနာဂတ္ကာလစာေပ၊ ဆက္ဆေံ ရးစာေပ
၁၆၆ ရငွ း္ ရငွ ္းစာေပ
၁၆၇ မဇၥ်မိ စာေပ
၁၆၈ လကၤာဒပီ စာအုပ္တုကိ ္
၁၆၉ Quality Publishing House
၁၇၀ ေရဟႊ သၤာစာေပ
၁၇၁ ဗဒု ၶစာေပ
၁၇၂ Digest Media Bank

6 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထေြ ထအြ မည္

၁၇၃ ေအာင္ျမင္စာေပ
၁၇၄ ေရွ႕ေတာ္ေျပးထီေပါက္စဥ္ ႏငွ ့အ္ ေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၁၇၅ ေအာငမ္ င္းေက်ာစ္ ာေပ
၁၇၆ သာယာေ၀သငး္ သာသနာျပဳ စာေပ
၁၇၇ ျပည့္ၿဖဳိ းေအာငစ္ ာေပတိုက္
၁၇၈ ပပ၀ငး္ ထီေပါက္စဥ္ႏငွ ့္ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၁၇၉ ေ၀ဘူလစာေပ
၁၈၀ လင္းရာစာေပ
၁၈၁ မေနာလႈငိ ္းစာေပ
၁၈၂ ေရျႊ ပညေ္ မးႊ စာေပ
၁၈၃ Royal စာေပ
၁၈၄ ဖိုး၀စာေပ
၁၈၅ ရတနာမးုိ စာေပ
၁၈၆ ထိပ္ထားစာေပ
၁၈၇ ေဗာဓထိ ူး (BDH)စာေပ
၁၈၈ C.F.M စာေပ
၁၈၉ မငး္ မ်ိဳးေအာင္စာေပ
၁၉၀ ေငြစုစံစာေပ
၁၉၁ ၿငမိ း္ ခ်မး္ ေကာင္းကငစ္ ာေပ
၁၉၂ Happy Day စာေပ
၁၉၃ မြန္ျမတ္ေစတနာစာေပ
၁၉၄ စးို မးုိ ေက်ာ္ထီေပါကစ္ ဥ္ႏငွ ့္ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၁၉၅ ႀကးီ ပြားေရးစာအပု ္တကို ္
၁၉၆ ေစ်းေရာငး္ ေစ်း၀ယ္လမ္းညႊန္
၁၉၇ တမိ တ္ ုကိ ထ္ ြနး္ စာေပ
၁၉၈ ခငို သ္ ဇငေ္ ထြးစာေပ
၁၉၉ ၾကယစ္ ငစ္ ာေပ
၂၀၀ ေဆာင္းဦးစာေပတကို ္
၂၀၁ တကသၠ ုိလ္မ်ားပံႏု ိပွ တ္ ကို ္ စာေပ
၂၀၂ ေထရ၀ါဒဗဒု တၶ ကၠသိုလ္ ထုတက္ ်မ္းစာထုတေ္ ၀ခြင့္
၂၀၃ ေရျႊ ပည္၀န္စာေပတိုက္
၂၀၄ ပုညခငစ္ ာအပု ္တကုိ ္
၂၀၅ ေနရရီ ီစာေပ
၂၀၆ စိးု မုိးစာေပ
၂၀၇ ပညာသစ္ပင္စာေပ

7 မွတခ္ ်က္

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္

၂၀၈ Midway Music Production
၂၀၉ သနိ း္ မငး္ စာေပ
၂၁၀ အေမသ့ ားထုကိ ္စာေပ
၂၁၁ Unity Publishing House
၂၁၂ တငတ္ ငေ္ အးပိဋကတစ္ ာေပ
၂၁၃ အေရွ႕အေနာက္ပါရမီစာေပ
၂၁၄ ႏငို ္စာေပ
၂၁၅ ေဗာဓသိ ုိကစ္ ာေပ
၂၁၆ Book 2 U စာေပ
၂၁၇ ပိေတာကေ္ ျမစာေပ
၂၁၈ ဆုစမု ္ိစာေပ
၂၁၉ ေခတ္မီစွ ာေပ
၂၂၀ ေဆာငး္ စရု တစီ ာေပ
၂၂၁ ခရမး္ ျပာႏွငး္ ဆစီ ာေပ
၂၂၂ Global Knowledge စာေပ
၂၂၃ ခေရၿမိဳငစ္ ာေပ
၂၂၄ ထင္စာေပ
၂၂၅ အာယစု ာေပ
၂၂၆ စစ္ကငို း္ တငုိ း္ ေဒသႀကးီ လႊတေ္ တာ္ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၂၂၇ Titan (တိကု တ္ န္)စာေပ
၂၂၈ ခ၀ါေလမွ ြနစ္ ာအပု ္တုိက္
၂၂၉ စုိးဇငစ္ ာေပ
၂၃၀ ၿငမိ း္ စာေပ
၂၃၁ ေရခႊ ါးပတ္စာေပ
၂၃၂ သင္းစာေပ
၂၃၃ ဇင္ရတနာေစာစာေပ
၂၃၄ သူရယိ စာေပ
၂၃၅ ခ်ိဳခ်ိဳျမင့စ္ ာေပ
၂၃၆ မန္လည္စာေပ
၂၃၇ လင္းလကၾ္ ကယစ္ ာေပ
၂၃၈ သကခ္ ုိင္စာေပ
၂၃၉ PROPERTIES (အေထြေထြလမ္းညနႊ ္)
၂၄၀ ေရႊဆ႒ဂံ Media စာေပ
၂၄၁ ေရႊျပည္သာစာေပ
၂၄၂ ျမင္းၿခံစာေပ

8 မွတ္ခ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၂၄၃ Golden Lighting စာေပ
၂၄၄ အိလု မာအစလၥ ာမသ္ ာသနာ့ ပညာရွငမ္ ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၂၄၅ ေရပႊ ေဒသာစာေပတကုိ ္
၂၄၆ ရတနာပစုံ ာအပု ္တိုက္
၂၄၇ e-Empire Media Publication
၂၄၈ ေရသႊ စာၥ စာေပ
၂၄၉ MMRD Publishing House လမ္းညနႊ ္(၁၁)မ်ိဳး
၂၅၀ ဧကရီစစံ ာေပ
၂၅၁ ဗညားဧကရစီ းို စာေပ
၂၅၂ မဂၤလာေရေႊ မာငး္ ထေီ ပါကစ္ ဥ္ႏွငအ့္ ေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၂၅၃ ဖိုးလျပညစ့္ ာေပ
၂၅၄ မဟာစာေပ
၂၅၅ ေနသူရနိ စ္ ာေပ
၂၅၆ ေရႊပဒုမၼာစာေပ
၂၅၇ ျမတႏ္ ုးိ အိမစ္ ာေပ
၂၅၈ မ်ဳိ းမငး္ စုးိ စာေပ
၂၅၉ အိပမ္ ကဥ္ ီးစာေပ
၂၆၀ ေက်ာ္စုးိ မုးိ စာေပ
၂၆၁ လ၀နး္ ရိပစ္ ာေပ
၂၆၂ စိတက္ းူ သစစ္ ာေပ( New Idea စာေပ)
၂၆၃ သရူ နိ ထ္ ြန္းစာေပ
၂၆၄ ခ်မး္ ေဇာထ္ က္စာေပ
၂၆၅ ေတာ္၀ငထ္ ိပ္တနး္ စာေပတုိက္
၂၆၆ Y.P.P.G စာေပ Yangon Printing & Publishing Group
၂၆၇ ျမန္မာေရျႊ ပည္စာေပတိုက္
၂၆၈ လငး္ သန္႕စာေပတကုိ ္
၂၆၉ ေအာငေ္ ဇယ်စာေပ
၂၇၀ ေရႊႏိုငင္ စံ ာေပႏွင့္ပိစု တာျဖန္႕ခ်ိေရး
၂၇၁ ခ်မး္ သာစာေပ
၂၇၂ A.O စာေပ
၂၇၃ ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္စာေပ
၂၇၄ EC စာေပ (Edu Care)
၂၇၅ ဘ၀တခံ ြနစ္ ာေပ
၂၇၆ ေရႊျပည္စံစာေပ
၂၇၇ ဟနိ ္းစာေပ

9 မွတခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၂၇၈ မႏၲေလးစီးပြားေရးလမ္းညနႊ ္ႏွင့ျ္ မန္မာက်နး္ မာေရးလမ္းညနႊ ္
၂၇၉ Yangon Business Directory ရန္ကနု စ္ ီးပြားေရးလမ္းညနႊ ္
၂၈၀ ျမနမ္ ာျပညစ္ းီ ပြားေရး လမး္ ညနႊ ္
၂၈၁ Buy and Sell စာေပ
၂၈၂ ယေူ စေသာစ္ ာေပ
၂၈၃ Momentum Book Publishing စာေပ
၂၈၄ ေက်ာ္သက္ခုငိ ္စာေပ
၂၈၅ ပနး္ လကေ္ ဆာင္စာေပ
၂၈၆ Wisdom House
၂၈၇ BETTER LIFE စာေပ
၂၈၈ သဇငစ္ ာေပ
၂၈၉ ေနမ်ဳိ းစာပေဒသာ
၂၉၀ Guide of Myanmar People Buy World Wide Sales လမ္းညနႊ ္စာေပ
၂၉၁ ေတာ္၀င္နနး္ ထုကိ ္စာေပ
၂၉၂ ေခတ္ျပတကုိ ္စာေပ
၂၉၃ အိႏယိၵ သံ႐ုးံ အေထြေထြ ထုတ္ေ၀စာ
၂၉၄ အဆအ္ ဒယီ ာစာေပတုကိ ္
၂၉၅ ၾကညသ္ ာစာေပ
၂၉၆ Synergy Publication
၂၉၇ ၿမိဳင္ရာဇာတြတပ္ ီရပု ္ျပႏငွ ့္အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၂၉၈ ျမရပိ မ္ ြန္စာေပတုကိ ္
၂၉၉ အဏၰ၀ါစာေပ
၃၀၀ အေထြေထြပုႏံ ပွိ ္ရုိက္ထုတ္မႈ (အေမရိကန္သံ႐ုံး)
၃၀၁ သူရယိ အလင္းသစစ္ ာေပ
၃၀၂ မဇ်ၥ ိမပဋိပဒါစာေပ
၃၀၃ ျမတ္ပန္းရဂံုစာေပ
၃၀၄ အစလၥ ာမသ္ ာသနာေရး စာေပ
၃၀၅ Fame စာေပ
၃၀၆ စိတ္ကူးခ်ဳိ ခ်ဳိ စာေပ
၃၀၇ လ်ွ ပစ္ စစ္ ာေပျဖန္႕ခ်ေိ ရး
၃၀၈ စႏာၵ မြနစ္ ာေပ
၃၀၉ Myanmar Market Handbook
၃၁၀ KQ စာေပ
၃၁၁ ကစံ ာေပ
၃၁၂ Yunghkio Books ယြန္းခ်ိဳ စာေပ

10 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထေြ ထအြ မည္

၃၁၃ င၀န္စာေပ
၃၁၄ ဂ်ဴးစာေပ
၃၁၅ ပေိ တာကရ္ နံ႕စာေပ
၃၁၆ ခ်ဳိ ၾကညသ္ ာေတးသသံ ြငး္ ႏငွ အ့္ ေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၃၁၇ ေအာငျ္ မင္ျ့ မတ္စာေပ
၃၁၈ လြငစ္ ာေပ
၃၁၉ ပညာ့နယ္ေျမစာေပ
၃၂၀ ျမရတနာစာေပထတု ေ္ ၀ေရး
၃၂၁ KKH Publishing House
၃၂၂ ေက်ာ္ေမးႊ စာေပ
၃၂၃ ဗုဒအၶ သစံ ာေပ
၃၂၄ DYNASTY Books
၃၂၅ မတိ ီလၳ ာစာေပ
၃၂၆ တသသစာေပ
၃၂၇ ပါေမာက္စာေပ
၃၂၈ ရတနာသိကု စ္ ာေပ
၃၂၉ ျမမြန္ရတနာစာေပ
၃၃၀ မိးု ေက်ာ္သူစာေပ
၃၃၁ Myanmar Food & Beverage Product Directory
၃၃၂ Myanmar Trade Yellow Pages Directory
၃၃၃ ခိငု မ္ ဂၤလာစာေပ
၃၃၄ ပနး္ ေ၀ေ၀စာေပ
၃၃၅ စာေပေလာကစာအပု တ္ ုိက္
၃၃၆ စြယ္ေတာစ္ ာေပ
၃၃၇ ခႏု စွ စ္ ငၾ္ ကယစ္ ာေပ
၃၃၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာေပ
၃၃၉ ၾကည္ျဖဴႏငုိ ္စာေပ
၃၄၀ မုးိ သဂိ ႌစာေပ
၃၄၁ နလီ ြငစ္ ုိးစာေပ
၃၄၂ ေရႊပ်ံလာႊ းစာေပတိုက္
၃၄၃ ဧရာ၀ဏစ္ ာေပတကုိ ္
၃၄၄ ဗ်ာဒတိ ္ေတာ္အသမံ ွသမာၼ တရားရတနာသိုက္
၃၄၅ SABBATH SCHOOL LESSON(ပိုးကရင္ဘာသာ)
၃၄၆ SABBATH SCHOOL LESSON(တးီ တနိ ခ္ ်င္းဘာသာ)
၃၄၇ SABBATH SCHOOL LESSON(ဟြာငဘုိ ာသာ)

11 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၃၄၈ SABBATH SCHOOL LESSON(စေကာကရင္)
၃၄၉ သင္ႏွင့္သင္က့ ်နး္ မာေရး
၃၅၀ ႏႈတ္ကပတေ္ တာ္မအွ လင္း
၃၅၁ ျမန္မာျပည္သတၱမေန႕ဥပသု ္ အသငး္
၃၅၂ SABBATH SCHOOL LESSON(ျမန္မာလူႀကးီ တနး္ )
၃၅၃ လ၀နး္ သစစ္ ာေပလုပ္ငနး္ စု
၃၅၄ လတကေ္ နစာေပ
၃၅၅ ေခတ္သစစ္ ာေပ
၃၅၆ အမ်ိဳးသားဒီမကို ေရစပီ ါတီ သစမ္ ထွ တု ေ္ ၀သည့စ္ ာေပ
၃၅၇ အီးဂဲလ္ေတးသံသြငး္ ႏငွ ့္အေထြေထြ ြထုတေ္ ၀ခြင့္
၃၅၈ ဂဏု ္ထူးစာေပ
၃၅၉ Family စာေပတကို ္
၃၆၀ Knowledge Tower Publishing House
၃၆၁ ခ်ိဳးျဖဴစာေပတကုိ ္
၃၆၂ ေက်ာစ္ ာေပ
၃၆၃ ဦးေအာငမ္ ငး္ ေဗဒင္ေဟာစာတမး္
၃၆၄ အျမႊာညီေနာငစ္ ာေပ
၃၆၅ ေရႊ၀ါ၀င္းစာေပ
၃၆၆ မိဘဂဏု စ္ ာေပ
၃၆၇ မိုးျမင့္စာေပ
၃၆၈ နကတၡ ၱေဗဒစာေပ
၃၆၉ ထူးျခားစာေပ
၃၇၀ ေအာင္စာေပ
၃၇၁ ရႈတငုိ ္းယဥစ္ ာေပ
၃၇၂ ျပည္ႀကးီ မ႑ဳိ ငပ္ ဋိ ကတစ္ ာေပတိကု ္
၃၇၃ နယူးတကုိ ဂ္ ါးစာေပ
၃၇၄ စနိ ္ေက်ာ္၀င္းပနး္ ခ်ီကားခ်ပ္
၃၇၅ Myanmar Yellow Pages လမး္ ညႊန္
၃၇၆ နညး္ သစစ္ ာေပ
၃၇၇ ဒမီ ုိးစာေပ
၃၇၈ ေရခႊ ်ိဳးျဖဴစာေပ
၃၇၉ ျမနမ္ ာျပည္သားစာေပ
၃၈၀ နန္းေဒ၀ီစာေပ
၃၈၁ ေစတနာစာေပ
၃၈၂ ေအာငဆ္ ုထူးပိုင္ထေီ ပါက္စဥႏ္ ွင္႔ အေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင္႔

12 မတွ ္ခ်က္

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္

၃၈၃ ေအာငခ္ ်မး္ သာထီေပါက္ စဥ္ႏွငအ့္ ေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၃၈၄ ထြနး္ ေတာကထ္ ေီ ပါက္စဥႏ္ ငွ ္အ့ ေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၃၈၅ မဟာလာဘံထေီ ပါက္စဥ္ႏွင့္ အေထြေထြ
၃၈၆ သားေကာငး္ ရတနာထီ ေပါက္စဥ္ႏငွ ့္အေထြေထြ
၃၈၇ ၿဖဳိ းေ၀စာေပ
၃၈၈ မန္းေခ်ာင္းစာေပ
၃၈၉ Future Publishing House
၃၉၀ ရာျပညစ့္ ာေပ
၃၉၁ ပန္းစၾကာစာစဥ္
၃၉၂ ဗ်ဴးရပု ္ျပႏွငအ့္ ေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင္႔
၃၉၃ ဗ်ဴးစာေပ
၃၉၄ ေနလင္းအီလကထ္ ေရာနစ္ စာေပ
၃၉၅ ေရႊလက္ေဆာငစ္ ာေပ
၃၉၆ ဇြနပ္ ြင့စ္ ာအပု တ္ ိကု ္
၃၉၇ သဒု ႏစၲ ာေပ
၃၉၈ စာေပခရးီ သြားမ်ားစာေပ
၃၉၉ စကားေျပာေနသူမ်ားစာေပ
၄၀၀ မငး္ စံ Book Mart စာေပ
၄၀၁ ပငခ္ ေရစာေပ
၄၀၂ ေရႊျပည္တန္စာေပ
၄၀၃ ပနး္ မ်ဳိ းတစ္ရာစာေပ
၄၀၄ ေတာရုငိ ္းႏွင္းဆစီ ာေပ
၄၀၅ ျမန္မာႏိငု ္ငံက်မ္းစာအသင္းမွထုတေ္ ၀သည့္စာေပ
၄၀၆ ျမနမ္ ာႏုငိ င္ ခံ ရစ္ယာန္အသင္းေတာမ္ ထွ ုတေ္ ၀သည္စ့ ာေပ
၄၀၇ ထကထ္ က္ေအာင္စာေပ
၄၀၈ Fuji ဖူဂ်ီစာေပတိုက္
၄၀၉ အလကၤာစာေပတကို ္
၄၁၀ ဣစာၦ သယစာေပတုိက္
၄၁၁ Myanmar Information & Communication Technology
၄၁၂ န၀ရတ္ထီေပါကစ္ ဥ္ႏွင့္ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၄၁၃ ေရလႊ ာေငြလာထေီ ပါက္စဥ္ ႏွငအ့္ ေထြေထြထတု ္ေ၀ခြင့္
၄၁၄ ခ်စၾ္ ကည္ေရးႏငွ ္က့ မာၻ သစ္ထေီ ပါကစ္ ဥႏ္ ွင့္အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၄၁၅ ေအာငသ္ ေျပထီေပါက္စဥ္ႏငွ ္႔အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၄၁၆ စမိ ္းျမစာေပ
၄၁၇ ခိုင္ျပည္စ႔ ံုစာေပ

13

စဥ္ အေထြေထြအမည္ မွတခ္ ်က္

၄၁၈ The RIVER MEDIA GROUP စာေပ
၄၁၉ ZOMI WORLD
၄၂၀ ေရလႊ ကရ္ ာစာေပ
၄၂၁ သုနႏာၵ စာေပတိကု ္
၄၂၂ KSA စာေပ
၄၂၃ New Sky Media စာေပတကုိ ္
၄၂၄ မုခစာေပ
၄၂၅ ႏွစ္ကာလမ်ားစာေပ
၄၂၆ နကၡတၱေရာငျ္ ခည္စာေပ
၄၂၇ မုိးကတု ္၀ိပသနာတရားစဥႏ္ ငွ ္႔လပု ္ငနး္ စဥ္ျပန္႕ပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွထတု ေ္ ၀သည့္စာေပ
၄၂၈ ေအးၿငမိ ္းခ်မ္းသာထီေပါက္ စဥႏ္ ွငအ့္ ေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၄၂၉ ျပည့္မ႑ဳိ င္စာေပ
၄၃၀ သြယ္သြယ္သန္းစာေပ
၄၃၁ ၀ညိ ာဥရ္ ိပသ္ ာစာေပ
၄၃၂ THE UPPER ROOMစာေပ
၄၃၃ ၂၁-ရာစကု ြန္ယက္စာေပ
၄၃၄ တငေ္ ရႊစာေပ
၄၃၅ လငး္ လြန္းခငစ္ ာေပ
၄၃၆ ရွင္ၿငိမး္ ရွငစ္ ာေပ
၄၃၇ ေစတနာစာေပ
၄၃၈ MYANMAR TEXTILE & GARMENT DIRECTORY
၄၃၉ သစာၥ မြန္စာေပ
၄၄၀ ၀ငး္ ရတနာစာေပ
၄၄၁ တရားသစာၥ စာေပ
၄၄၂ Prestige Publishing House
၄၄၃ ေရႊျပညသ္ မိ း္ စာေပ
၄၄၄ သီရိ၀စစၦ ာေပတိကု ္
၄၄၅ ခငမ္ ်ိဳးလႈငိ စ္ ာေပတိကု ္
၄၄၆ ဓည၀တီစာေပတိုက္
၄၄၇ စပံ ါယစ္ ာအပု တ္ ုကိ ္
၄၄၈ လွေကသြယစ္ ာေပ
၄၄၉ ထကေ္ ၀ယံစာေပ
၄၅၀ ပန္းဆကလ္ မး္ စာေပ
၄၅၁ Pica Media Publishing House
၄၅၂ ရန္ေအာငစ္ ာေပ-၂

14

စဥ္ အေထြေထအြ မည္ မတွ ခ္ ်က္

၄၅၃ ႏလွ ံုးလွစာေပတကို ္
၄၅၄ ေရမႊ ငး္ ၀နစ္ ာေပတုကိ ္
၄၅၅ တူေဒးစာေပ
၄၅၆ ျဖိဳးစာေပ
၄၅၇ Noble စာေပ
၄၅၈ သမတၼ စာေပတုိက္
၄၅၉ ျဖိဳးစာေပ
၄၆၀ ဒမီ ်ိဳးေအာင္စာေပ
၄၆၁ ရန္ကုန္ခရးီ သြားလမး္ ညြန္
၄၆၂ ေရနႊ န္းမွန္ကစူ ာအပု ္တုိက္
၄၆၃ မြန္ျမတသ္ ူစာေပ
၄၆၄ Book Street Publishing House
၄၆၅ myammyam Japan-Myanmar Guide Bookႏွငအ့္ ေထြေထြစာေပ
၄၆၆ PMP စာေပတကို ္(Practice Makes Perfect)
၄၆၇ ကမး္ လက္စာေပတကုိ ္
၄၆၈ ဓမၼစကးူ လ္ေဖာင္ေဒးရွင္ စာေပ
၄၆၉ ခငခ္ ်ဳိ ထြနး္ စာေပ
၄၇၀ ေငြမႈံၾကယစ္ ာေပ
၄၇၁ ၀န္တနု ္ (WUNTUNG) စာေပတိုက္
၄၇၂ i Myanmar စာေပတကုိ ္
၄၇၃ Ever Win Media
၄၇၄ စညး္ ေ၀းႀကးီ စာရြက္စာတမ္း
၄၇၅ ေညာငရ္ မး္ စာအပု တ္ ကို ္
၄၇၆ ေဖျမင့္စာေပ
၄၇၇ ၾကညလ္ ေွ မာငစ္ ာေပ
၄၇၈ New Yellow Pages Business Directory
၄၇၉ Myanmar Construction Industry
၄၈၀ The Red Book(Myanmar Commercial Directory)
၄၈၁ ဇြန္ပနး္ ေမးႊ ေမးႊ စာေပ
၄၈၂ ေကာငး္ သန္႕စာေပ
၄၈၃ မဴွ းျပညသ့္ ်ွ န္စာေပ
၄၈၄ အခြငအ့္ လမ္းစာအပု တ္ ိုက္
၄၈၅ Design Printing Services Commercial Directory) စာေပ
၄၈၆ မဟာၿမဳိ ငစ္ ာေပထနိ ္းသမိ း္ ေရးႏွငျ့္ ပန္႕ပြားေရးအဖြဲ႕(မႏေၱ လး)မွထတု ္ေ၀သည္စ့ ာေပ
၄၈၇ The Book House စာေပ

15 မွတ္ခ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၄၈၈ ေယေဟာ၀ါသက္ေသ(ကင္းေမ်ွ ာ္စင္အသငး္ )မထွ ုတေ္ ၀သညစ့္ ာေပ
၄၈၉ လမင္းသစစ္ ာေပ
၄၉၀ My Magical Myanmar (MMM) ခရးီ သြားလမး္ ညႊန္
၄၉၁ Myanmar Hotel & Tourism Guide
၄၉၂ ကံ့ေကာ္ၿမဳိ င္စာေပ
၄၉၃ ေဆြမဟာစာေပ
၄၉၄ အမိ တ္ ြင္းမစႈ ာေပတုိက္
၄၉၅ ငါတုိ႕စာေပ
၄၉၆ ျမနမ္ ာႏ့ ွလးုံ သားစာေပ
၄၉၇ စနိ ္မိုးယစံ ာေပ
၄၉၈ လငူ ယ္တစ္ေယာက္စာအုပ္ တုကိ ္
၄၉၉ ေဟမာန္စာေပ
၅၀၀ ေမသူခုငိ ္စာေပတိုက္
၅၀၁ Essence Publishing House
၅၀၂ ဘုရငမ္ စာေပ
၅၀၃ လင္းသစေ္ ရာင္စဥ္စာေပတုိက္
၅၀၄ ႏစွ ္ျခငး္ သာသနာစာေပတုိက္
၅၀၅ အေမ့သားစာေပ
၅၀၆ သစာၥ အလင္းဓမၼရသစာေပ
၅၀၇ ရန္ပိငု ဥ္ းီ စာေပ
၅၀၈ ပနး္ ေရႊျပညစ္ ာအပု တ္ ုကိ ္
၅၀၉ ဒဂၤါးပညာေရးစာေပ
၅၁၀ ျမတသ္ ဇငစ္ ာေပ
၅၁၁ ျပညျ္ မနမ္ ာစာအုပတ္ ိကု ္
၅၁၂ မဘိ ေမတာၱ စာေပ
၅၁၃ ျမန္ဂုကိ ္စာေပ
၅၁၄ ၀ီရစာေပ
၅၁၅ ဘရဏီစာေပတိုက္
၅၁၆ စာေပဗိမာန္မွထတု ေ္ ၀သည့္ စာေပ
၅၁၇ ထြနး္ ေဖာငေ္ ဒးရငွ း္ ဘဏစ္ ာေပ ေကာမ္ တီမထွ ုတ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၅၁၈ သရအိမစ္ ာေပတုကိ ္
၅၁၉ K Moe စာေပတုကိ ္
၅၂၀ စီးပြားရွငစ္ ာေပ
၅၂၁ ေရျႊ ပည္တနစ္ ာေပ
၅၂၂ သုႏရၵ ီမီဒယီ ာစာေပတုကိ ္
၅၂၃ အစၥလာမမ္ ီးအမိ ္စာေပတကုိ ္

16 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထအြ မည္

၅၂၄ အဂပၢ ါယ္(Agape)စာေပ
၅၂၅ W2G ျမနမ္ ာခ႔ ရီးသြားလမး္ ညနႊ စ္ ာအပု ႏ္ ငွ ္႔ SMART စာေပ
၅၂၆ ဂႏၲ၀င္စာေပ
၅၂၇ ဓူ၀စံ ာအပု ္တိကု ္
၅၂၈ သမးီ ေဇာတကိ စာေပ
၅၂၉ ေရမႊ ိသားစုစာေပ
၅၃၀ ပန္ႏရုိ ားမားစာေပ
၅၃၁ ခငျ္ မတ္သူစာေပ
၅၃၂ ႏွင္းေတာင္စာေပ
၅၃၃ ေၾကာင္ႏွစေ္ ကာငစ္ ာေပ
၅၃၄ Tu Tu Su Su စာေပ
၅၃၅ Yangon Publishing House (ရန္ကနု စ္ ာေပတကုိ ္)
၅၃၆ ဥာဏ္လငး္ စာေပ
၅၃၇ ျမင့္ျမတစ္ ာေပ
၅၃၈ ေရႊျပည္စးုိ စာေပ
၅၃၉ ျမေအးသနိ ္းစာေပ
၅၄၀ ေမာင္ကမာၻစာေပ
၅၄၁ ေပါင္ခ်ိနစ္ ာေပတကို ္
၅၄၂ ေငြေသာ္တာစာေပ
၅၄၃ ျမန္မာျမင္စ့ ာေပ
၅၄၄ မိခငဧ္ ရာ၀တစီ ာအပု တ္ ိုက္
၅၄၅ ေဆြသဟာစာေပ
၅၄၆ ပုငိ ျ္ မနမ္ ာစာေပ
၅၄၇ လာဘမ္ ိုးေဆြစာေပ
၅၄၈ ညီေမတၱာစာေပ
၅၄၉ Israel Bulltin
၅၅၀ ဆုစာေပ
၅၅၁ ဥပသု စ္ ာေျပေက်ာငး္ သငခ္ န္းစာ
၅၅၂ ရတနာစံစု ာေပတကုိ ္
၅၅၃ ပင္ျမင့မ္ ာလာစာေပ
၅၅၄ လ၀နး္ ျပာစာေပ
၅၅၅ က့ံေကာဥ္ းီ မြနစ္ ာေပတကို ္
၅၅၆ လိငႈ း္ သစစ္ ာေပ
၅၅၇ ေလာကသစ္စာေပ
၅၅၈ ပတူ ူတးူ ေလးစာအုပတ္ ိုက္
၅၅၉ ရတနာသိနး္ ထုကိ ္ေအာင္ ထီေပါက္စဥႏ္ ွင္အ့ ေထြေထြ

17 မတွ ္ခ်က္

စဥ္ အေထေြ ထအြ မည္

၅၆၀ ေဇယ်ာစာေပ
၅၆၁ ဟးီ ႐ိးု စာေပ
၅၆၂ စြယစ္ စုံ ာေပ
၅၆၃ သမု ဂၤလာစာေပတုိက္
၅၆၄ ျပည့္၀ေပ်ာရ္ ငႊ စ္ ာေပတိုက္
၅၆၅ ရငေ္ သြးငယစ္ ာေပ
၅၆၆ ဓမၼ၀ီရစာေပတုိက္
၅၆၇ ခန္႕ေက်ာစ္ ာေပ
၅၆၈ ႏြဲ႕ေ၀စာေပ
၅၆၉ ေအာငပ္ ိုငမ္ င္းစာေပ
၅၇၀ သရီ ျိ မနမ္ ာစာေပ
၅၇၁ လငး္ လင္းစာေပ
၅၇၂ အပၸမာဒစာေပ
၅၇၃ ေမတာၱ ရွင္စာေပ
၅၇၄ အမ်ိဳးသမးီ ဂဏု ရ္ ညစ္ ာေပ
၅၇၅ ကမၻာ့နာရႀီ ကးီ စာေပတုကိ ္
၅၇၆ ေရပႊ ါရမီစာေပ
၅၇၇ ရဲေအာင္စာေပ
၅၇၈ ပင္၀ါးရုစံ ာေပ
၅၇၉ ၿပဳံ းစာေပ
၅၈၀ ေက်းဇးူ ေတာ္စာေပ
၅၈၁ စးုိ စာေပ
၅၈၂ June Publishing House
၅၈၃ Perfect စာေပ
၅၈၄ ထးူ ပန္းခ်ီစာေပ
၅၈၅ Guitar Library (Art Realm Publication) စာေပ
၅၈၆ မြနျ္ မတ္ရတနာစာေပ
၅၈၇ ေအာငေ္ ရႊျပညစ္ ာေပ
၅၈၈ တျခားလမး္ စာေပတုိက္
၅၈၉ မ်ိဳးထက္ေအာင္စာေပတကုိ ္
၅၉၀ ျပညေ့္ ၀ေက်ာစ္ ာေပတုကိ ္
၅၉၁ Home စာေပတကို ္
၅၉၂ Janghpaw Kasa (ဂ်ိန္းေဖာက့ ဆာ)
၅၉၃ ျမတ္ေလးစာေပ
၅၉၄ ဇာမဏီေမာ္ထြနး္ စာေပ

18 မတွ ္ခ်က္

စဥ္ အေထြေထအြ မည္
၅၉၅ ရငွ မ္ ေတာငစ္ ာေပ
၅၉၆ သစၥာရနံ႕စာေပ
၅၉၇ အငး္ ၀စာအုပတ္ ိုက္
၅၉၈ ဥာဏ္လင္းစာေပ
၅၉၉ ရတနာၿမိဳငေ္ တးသံသြငး္ ႏွင့အ္ ေထြေထြ
၆၀၀ The Sun ေတးသံသြင္း ႏွငအ့္ ေထြေထြ
၆၀၁ သေျပတန္းစာေပ
၆၀၂ တခံ ြန္တိငု ္စာေပ
၆၀၃ သီဟရတနာစာေပတိုက္
၆၀၄ ဇမၺဴလင္းထေီ ပါက္စဥ္ ႏငွ အ့္ ေထြေထြ
၆၀၅ စူပါကိုးသးံု လးုံ ထီေပါက္ စဥႏ္ ငွ ့္အေထြေထြ
၆၀၆ မ်ိဳးဆက္သစထ္ ေီ ပါကစ္ ဥ္ႏွင့္ အေထြေထြ
၆၀၇ ပနဆ္ ေု အာင္ထေီ ပါက္စဥႏ္ ငွ ့္ အေထြေထြ
၆၀၈ ျမတခံ ြန္ထီေပါကစ္ ဥႏ္ ွင့္ အေထြေထြ
၆၀၉ သစၥာမ႑ိဳင္စာေပ
၆၁၀ လကတ္ ြဲေဖာစ္ ာအုပတ္ ကုိ ္
၆၁၁ အလကၤာ၀တရ္ ညစ္ ာေပ
၆၁၂ ႏွင္းစိုးမိးု စာေပ-၁
၆၁၃ ႏငွ ္းစးုိ မိးု စာေပ-၂
၆၁၄ ႏွင္းစုးိ မိးု စာေပ-၃
၆၁၅ ႏငွ ္းစးုိ မိုးစာေပ-၄
၆၁၆ ေသာၾကာတခံ ြနစ္ ာေပ
၆၁၇ ႏငွ း္ ေဟမာနစ္ ာေပ
၆၁၈ ေရသႊ မငစ္ ာေပတကုိ ္
၆၁၉ ေကာငစ္ ရစ္ ာေပ
၆၂၀ ေဇာ္မုးိ ခ်စ္စာေပ
၆၂၁ ယဥ္မ်ဳိ းစာေပ
၆၂၂ ေခါင္းေလာင္းသစံ ာေပ
၆၂၃ စိနပ္ နး္ ၿမဳိ င္စာေပတကုိ ္
၆၂၄ မဟာဂႏာၶ ရစံု ာေပ
၆၂၅ မာက်ဴရီစာေပ
၆၂၆ နဂါးပ်ရံ ုပ္ျပႏငွ ္အ့ ေထြေထြ
၆၂၇ သဇင္ညနြ ္႕စာေပ
၆၂၈ ျမနမ္ ာႏိုင္ငၾံ ကကေ္ ျခနီအသင္း မွထတု ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၆၂၉ အိပ္မကအ္ သစ္စာေပ

19

စဥ္ အေထြေထြအမည္ မွတခ္ ်က္

၆၃၀ MCPA Professional Series စာေပတကို ္
၆၃၁ THE BEES PUBLISHING HOUSE
၆၃၂ ပဂု စံ ာအုပတ္ ကို ္
၆၃၃ ေအာငသ္ ေျပထြနး္ စာေပ
၆၃၄ Lucky One စာေပတုကိ ္
၆၃၅ ထြန္းျမငစ့္ ာေပ
၆၃၆ စိုးစံစာေပ
၆၃၇ The Crown စာေပတုကိ ္
၆၃၈ ပ်ဴနန္းေသြးစာေပ
၆၃၉ Happy Kids စာေပ
၆၄၀ သိမထ့္ ကုိ ္စာေပ
၆၄၁ Classic Icon စာေပတကို ္
၆၄၂ ေရထႊ ူး႐ပု ျ္ ပႏွငအ့္ ေထြေထြ ထုတ္ေ၀ခြင့္
၆၄၃ ေဇယ်ေခတၱရာစာေပ
၆၄၄ ေစာျပည့္၀န္းစာေပ
၆၄၅ Mini Guide (စီးပြားေရး လမး္ ညႊန္)
၆၄၆ ေသာငး္ စာေပ
၆၄၇ ေန၀န္းနီစာေပ
၆၄၈ သခု စာေပ
၆၄၉ U Learn စာေပ
၆၅၀ Mount Cherry စာေပ
၆၅၁ လတမ္ ဟာစာေပ
၆၅၂ ပတၱျမားငေမာက္စာေပ
၆၅၃ မိုးေသာက္ဥးီ စာေပ
၆၅၄ ေမာငေ္ မာင္ျမင့္သနိ ္းစာေပ
၆၅၅ SAN စာေပ
၆၅၆ ပေဒသာစာေပ
၆၅၇ စာတမနစ္ ာေပ
၆၅၈ Panthadin Sarpay
၆၅၉ ျမနမ္ ာ့ဆက္သြယေ္ ရးလုပ္ငန္းမွထတု ္ေ၀မညတ့္ ယလ္ ဖီ ုနး္ လမ္းညႊန္ႏငွ ့္အေထြေထြစာေပ
၆၆၀ အင္ခိုငဘ္ ြမ္စာေပ
၆၆၁ Myanmar 360 ံPublishing House
၆၆၂ ေရတႊ ေလးစာေပ
၆၆၃ GENERAL BUSINESS GUIED
၆၆၄ ႏုငိ ္ငံဂ့ ုဏရ္ ည္စာေပတိုက္

20 မွတ္ခ်က္

စဥ္ အေထြေထအြ မည္

၆၆၅ ေအးေမတၱာစာေပ
၆၆၆ ဗုဒသၶ ာသနာႏုဂၢလာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မထွ ုတ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၆၆၇ ေကာင္းထြဋစ္ ာေပ
၆၆၈ ေနာရ္ ထာ၀င္းစာေပ
၆၆၉ ျမန္မာေ့ ခတစ္ ာေပ
၆၇၀ နတ္ေနကငို ္းစာေပတကုိ ္
၆၇၁ အငၾ္ ကငး္ ဥယ်ာဥ္စာေပ
၆၇၂ မဟာစာေပ
၆၇၃ က်ားေခ်ာငး္ စာေပ
၆၇၄ ၿဖဳိ းျပည့္စာေပတိကု ္
၆၇၅ Myanmar Property Outlook Publishing

၆၇၆ သာကအီ လငး္ စာေပတုကိ ္

၆၇၇ ေသာင္းသနိ း္ သနး္ ထေီ ပါက္ စဥ္ႏွင့္အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္
၆၇၈ ဓမၼအလင္းအိမ္စာေပ
၆၇၉ ဓမၼသမႏု ြယ္(ဓမၼ)စာေပ
၆၈၀ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀နအ္ သငး္ မထွ ုတ္ေ၀သည့္စာေပ
၆၈၁ ေရေႊ ကာင္းကငစ္ ာေပ
၆၈၂ Internet Advertising စာေပတကို ္
၆၈၃ ေကာင္းဆကႏ္ ိငု စ္ ာေပ
၆၈၄ မီးအိမ္ရငွ ္စာအပု တ္ ိုက္
၆၈၅ ေက်ာ္ျမမငး္ ေခါင္စာေပ
၆၈၆ ယုမသိ ားစစု ာေပတုကိ ္
၆၈၇ စိမ္းေရာငစ္ ုိစာေပ
၆၈၈ ရတစု ာေပ
၆၈၉ ထက္စာေပ
၆၉၀ ခမး္ တီလုံစာေပ
၆၉၁ Nan Mo စာေပ
၆၉၂ ေညးစာေပ
၆၉၃ စံဒါဒါေအာငစ္ ာေပတကုိ ္
၆၉၄ ဗန္တမာစာေပ
၆၉၅ ေရႊအင္းေလးစာေပတုကိ ္
၆၉၆ i Mark စာေပတုကိ ္
၆၉၇ ရွမး္ တုငိ း္ ရငး္ သားမ်ားဒမီ ကို ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပမ္ ထွ တု ္ေ၀သည့စ္ ာေပ
၆၉၈ ေကာငး္ ဆုသာစာေပ
၆၉၉ သစာၥ တံခြန္စာေပ

21 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၇၀၀ သးံု ေလာကစာေပ
၇၀၁ Myanmar Liberty စာေပ
၇၀၂ အနာဂတ္အိပ္မကစ္ ာေပ
၇၀၃ ေရႊေၾကာျ္ ငာစာေပ
၇၀၄ ေသာက္ မာစၻ ာေပ
၇၀၅ ေရႊဓနမဒီ ီယာစာေပ
၇၀၆ မဘိ စာေပ
၇၀၇ ဥာဏသ္ စစ္ ာေပ
၇၀၈ ေရစႊ ာေပ
၇၀၉ ထြနး္ စာေပ
၇၁၀ အင္း၀လူစာေပ
၇၁၁ ေနဥးီ လြငစ္ ာေပ
၇၁၂ ေဟာရဏွ စၰ ာေပ
၇၁၃ ႀကးီ က်ယ္ျမင္စာေပ
၇၁၄ ေဗဒါစာေပ
၇၁၅ ေဟာန္ နး္ Advertising Media စာေပ
၇၁၆ သနိ ္းစာေပ
၇၁၇ ေမာငေ္ မာင္ေျပစာေပ
၇၁၈ YUME စာေပ
၇၁၉ မာတာပတီ ုစာေပတိုက္
၇၂၀ နမ္ေ့ ကာငး္ လြငျ္ ပင္ (NAMT KAUNG LWIN PYIN)စာေပ
၇၂၁ ျပညစ့္ ံု၀င္းစာေပ
၇၂၂ သဒမၶ ရၼ သံ စီ ာေပ
၇၂၃ မာစတာေတးသသံ ြင္းႏွင့္ အေထြေထြထတု ေ္ ၀ခြင့္
၇၂၄ မဇၥ်မိ အလငး္ စာေပ
၇၂၅ ၿဖဳိ းေတဇာထက္စာေပ
၇၂၆ နႏၵီနကတၡ စ္ ာေပ
၇၂၇ ဗုဒၶစာေပအဖြဲ႕မွထတု ္ေ၀သည့္ စာေပ(ဗဒု ၶစာေပအဖြဲ႕)
၇၂၈ ထင္း႐ွဴးရပိ ္ေတးသသံ ြငး္ ႏငွ ့္ အေထြေထြထုတေ္ ၀ခြင့္
၇၂၉ FAVORITE BOOKS Publishing House
၇၃၀ ေရႏႊ ငွ ျ့္ မစာေပ
၇၃၁ ေ၀ႏွငး္ ဆီစာေပ
၇၃၂ ဧရာေရႊလီစာေပတုကိ ္
၇၃၃ ေဥယ်ဓမစ္ ာေပ(ေရႊေတာင္ ကုနး္ ေတာငသ္ ာသနာျပဳအသင္း)
၇၃၄ အေမေစာစာေပ (Amay Saw Publication)

22 မတွ ခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထြအမည္

၇၃၅ ေအာကခ္ ်င္းစာေပတုိက္ (အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိ းသားပါတီ)
၇၃၆ Companion (မိတေ္ ကာင္းေဆြမြန္)စာေပ
၇၃၇ SNOW စာေပ
၇၃၈ ျပညေ္ ထာင္စႀု ကံ႕ခငုိ ေ္ ရးႏငွ ္ဖ့ ံြ႕ၿဖဳိ းေရး ပါတီဌာနခ်ဳပမ္ ထွ ုတ္ေ၀သည့္စာေပ
၇၃၉ ရနက္ နု ဘ္ တ္(စ္)ကားလမ္းညႊန္
၇၄၀ ဘ၀အားမာန္စာေပ
၇၄၁ စးို မးုိ ေအာင္ျမငစ္ ာေပတုိက္
၇၄၂ လငး္ ေရာငဥ္ းီ စာေပ
၇၄၃ ျမငမ့္ ရုိ စ္ ာေပ
၇၄၄ ခန္႕ေနမင္းစာေပ
၇၄၅ SMART Guide စာေပ
၇၄၆ ခုနစ္စဥ္စာေပတကုိ ္
၇၄၇ ေရစႊ ကားစာေပ
၇၄၈ ေရရႊ ဖီ ူးစာေပတကို ္
၇၄၉ BG စာေပတိကု ္
၇၅၀ ေက်ာမ္ င္းေအာငစ္ ာေပ
၇၅၁ ေရႊ၀တမ္ နႈ ္စာေပ
၇၅၂ ျမတ္ဆမု ြနစ္ ာေပ
၇၅၃ ခရီးလမး္ စာေပ
၇၅၄ လယ္တြငး္ ဂဏု ္ရည္စာေပတိကု ္
၇၅၅ ျမင္သ့ နိ ္းေအာင္စာေပတုကိ ္
၇၅၆ ေအေဘေနဇာစာေပ
၇၅၇ ဥးီ ဥတမၱ စာေပ
၇၅၈ MFT Publicationစာေပ
၇၅၉ Lucky Angel စာေပ
၇၆၀ ေကာငး္ စဟု ိန္းစာေပ
၇၆၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာမ္ ွ ထုတ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၇၆၂ ႏုငိ င္ ေံ တာ္ဖြဲ႕စညး္ ပအံု ေျခခံဥပေဒဆုိငရ္ ာခုံး႐ုံးမွထုတေ္ ၀သည္စ့ ာေပ
၇၆၃ မုရံ ြာၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသငး္ မွထုတ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၇၆၄ ႏွင္းဆီစာေပတကုိ ္
၇၆၅ ေက်ာေ္ က်ာစ္ ာေပ
၇၆၆ ယြန္းရတီစာေပ
၇၆၇ Tun Korean Language စာေပ
၇၆၈ အညတရစာေပ
၇၆၉ ပရုံ ပိ စ္ ာေပ

23 မွတခ္ ်က္

စဥ္ အေထြေထအြ မည္

၇၇၀ တက္တုးိ စာေပ
၇၇၁ သစၥာေရာင္ျခညစ္ ာေပ
၇၇၂ ေက်ာ္လွစာေပ
၇၇၃ ပအို၀း္ စာေပတိုက္
၇၇၄ ပါရမခီ ငေ္ မာငစ္ ာေပ
၇၇၅ နကတၡ ္သိပံစၸ ာေပ
၇၇၆ ေရသႊ ငပ္ နု း္ စာေပ
၇၇၇ Concordia Publishing House (ကြန္ေကာဒးီ ယားစာေပ)
၇၇၈ ျပည္သူ႕လတႊ ေ္ တာ္႐ုံးမွ ထတု ္ေ၀သည့္စာေပ
၇၇၉ ေရသႊ ဇင္စာေပ
၇၈၀ ေရႊဥာဏ္လင္းစာေပ
၇၈၁ ဆန္းသစေ္ အာင္စာေပ
၇၈၂ ေဆးသုေတသနမထွ ုတ္ေ၀ သည့္စာေပ
၇၈၃ မုဒတိ ာစာေပတုကိ ္
၇၈၄ ကမန္အမ်ိဳးသားတးုိ တကေ္ ရးပါတီမထွ ုတေ္ ၀သညစ့္ ာေပ
၇၈၅ ညိဳညိဳသင္းစာေပ
၇၈၆ '၀'အမ်ိဳးသားစညး္ လံးု ညီညတြ ေ္ ရးပါတီမထွ တု ေ္ ၀သညစ့္ ာေပ
၇၈၇ အ႐ငို ္းစံပယ္စာေပ
၇၈၈ ယဥ္ယဥ္စာေပတိုက္
၇၈၉ ေရျႊ မင့္မိုရ္စာေပ
၇၉၀ ေမာင္ထြနး္ ေဘစာေပ
၇၉၁ အားမာန္ပညာရ့ ိပ္သာစာေပ
၇၉၂ MKJ စာေပ
၇၉၃ မနွ ္နနး္ ေဆာငစ္ ာေပတိကု ္
၇၉၄ ျပညတ္ ြင္းအခြနမ္ ်ားဥးီ စးီ ဌာနမထွ ုတေ္ ၀သည့္စာေပ
၇၉၅ မြန္အမ်ဳိ းသားပါတီမွထုတ္ေ၀သည့စ္ ာေပ
၇၉၆ ၾကညေ္ ဇာ္၀ငး္ စာေပ
၇၉၇ သေျပခက္စာေပတကို ္
၇၉၈ မိုင္းေမာအလငး္ စာေပတုကိ ္
၇၉၉ ဂ်စစ္ ာေပတကို ္
၈၀၀ ခ်မး္ ေျမစ့ ာေပ
၈၀၁ လငး္ ဦးတာရာစာေပ
၈၀၂ ကုေဋမင္းႀကးီ စာေပ
၈၀၃ အမ်ဳိ းသားဒမီ ကုိ ေရစအီ င္အားစု ပါတမီ ွထတု ေ္ ၀သည့စ္ ာေပ
၈၀၄ နဂါးဗိလု မ္ င္းသမီးစာေပ

24

စဥ္ အေထေြ ထြအမည္ မတွ ခ္ ်က္

၈၀၅ အႏပု ညာအမိ ္စာေပ
၈၀၆ မုဒိတာေအးစာေပ
၈၀၇ ၀နဇ္ င္းစာေပ
၈၀၈ ဟနိ း္ ေတာကထ္ ြနး္ စာေပ
၈၀၉ စိမ္းညကခ္ ်မ္းသာစာေပ
၈၁၀ သုေတသနဂ်ာနယ္ ျမန္မာႏိုငင္ ံ၀ိဇာၨ ႏွင့သ္ ပိ ံပၸ ညာရွငအ္ ဖြဲ႕
၈၁၁ ကမာစၻ မိ း္ ျမစာေပ
၈၁၂ ေရႊအငၾ္ ကငး္ စာေပ
၈၁၃ LUCKY ROAD စာေပ
၈၁၄ Green Land Service စာေပတုိက္
၈၁၅ စမိ ္း၀တီစာေပ
၈၁၆ HIPPIE Art စာေပ
၈၁၇ ေရႊေက်ာကတ္ ံးု (GOLD STONE)အစလၥ ာမ္စာေပျဖန္႕ခ်ေိ ရးစာေပ
၈၁၈ လုၿံ ခဳံ ေရးႏွငဆ့္ ုိင္ေသာပံႏု ွိပလ္ ုပ္ငနး္ မ်ားညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုးံ မွထုတေ္ ၀သည့္စာေပ
၈၁၉ ခိငု ္စာေပတုိက္
၈၂၀ လင္းထက္စာေပ
၈၂၁ ပင့္ကအူ ိမ္စာေပတကို ္
၈၂၂ Wonderful စာေပ
၈၂၃ ကယားလမူ ်ဳိ းစဒု ီမိကု ေရစပီ ါတီမထွ တု ္ေ၀သည္စ့ ာေပ
၈၂၄ ဘမု ာၼ ၀တီစာေပ
၈၂၅ ႐းို မခ်ယရ္ စီ ာေပ(Yomacherry Publishing
၈၂၆ Silver Sea Media House စာေပ
၈၂၇ သနိ း္ ထကို ရ္ တနာစာေပ
၈၂၈ ေယာနသံစာေပ
၈၂၉ သူဇာ၀င္းစာေပ
၈၃၀ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပင္ န္းႏငွ ့ေ္ က်းလကေ္ ဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀နႀ္ ကီးဌာနမထွ တု ္ေ၀သညစ့္ ာေပ
၈၃၁ Myanmar Heritage စာေပ
၈၃၂ Purple Equity Law firm မွ ထုတေ္ ၀သည္စ့ ာေပ
၈၃၃ တမာပြငစ့္ ာေပ
၈၃၄ စစ္ေတြခရိုငက္ မန္တုငိ း္ ရငး္ သားသာေရး၊နာေရးလမူ ေႈ ရးအသငး္ (ရနက္ နု ္)မွထတု ေ္ ၀သည္စ့ ာေ
၈၃၅ ျမန္မာစ့ ာတိုက္လုပင္ နး္ မထွ တု ္ေ၀သည့္စာေပ
၈၃၆ ေအာင္စည္ေနမ်ိဳးစာေပ
၈၃၇ Atom (အက္တမ္) စာေပ
၈၃၈ သန္းေစာစာေပ
၈၃၉ ZOMI MEDIA NETWORK စာေပ


Click to View FlipBook Version