The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือประชาบดีปี2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ks.phutchakin, 2021-12-13 04:29:15

หนังสือประชาบดีปี2563

หนังสือประชาบดีปี2563

“พระประชาบดีี” หมายถึึง เทพผู้้�เป็็นที่ �พึ่ �งของประชาชน เป็็นบุุตรของพระพรหม
หรืือเรีียกอีีกชื่�อหนึ่�งว่่า “เทพมเหศัักดิ์์�” ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้การสงเคราะห์์แก่่ประชาชนเป็็นมนสาบุุตร
หมายถึึง พระพรหมนึึกให้้เกิิดเป็็นพระประชาบดีีและบริิวาร ซึ่่�งเป็็นฤาษีี ๗ ตน หรืือสััปตฤาษีี
พระประชาบดีีได้้รัับมอบหมายจากพระพรหมให้้มาสร้้างมนุุษย์์และสััตว์์อื่�นๆ เมื่ �อทรง
สร้้างเสร็็จแล้้ว ก็็ได้้ถนอมเลี้�ยงดููบุุตรด้้วยความเมตตากรุุณา โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลตอบแทน
แม้้แต่่น้้อย

เลขที่่� ๑๐๓๔ ถนนกรุุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อ้ มปราบศััตรูพู ่่าย กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐สาร

นายจุตุ ิิ ไกรฤกษ์์

รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่ �นคงของมนุุษย์์

พิิธีีประทานรางวััล “ประชาบดีี” ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

เนื่อ�่ งในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปีี ของการสถาปนากระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์์
ที่ผ่� ่า่ นมาได้้มีีการขัับเคลื่อ�่ นภารกิจิ งานด้า้ นสังั คมมาอย่า่ งต่อ่ เนื่่อ� ง โดยมุ่่�งเน้น้ การลดความเหลื่อ�่ มล้ำ�ำ� ของสังั คม
และสร้้างโอกาสการเข้า้ ถึึงบริิการของรัฐั สำำ�หรับั ประชาชนทุุกกลุ่�มเป้้าหมาย ประกอบด้ว้ ย เด็ก็ เยาวชน สตรีี
ครอบครััว ผู้้�สูงอายุุ คนพิกิ าร และผู้ด�้ ้อ้ ยโอกาสในสัังคม กอปรกัับ กระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คง
ของมนุษุ ย์ ์ มีีนโยบายในการพัฒั นาคุณุ ภาพชีีวิิตของคน โดยยึดึ ยุทุ ธศาสตร์ช์ าติิ ๒๐ ปีี นโยบายของรััฐบาล
และทิิศทางของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑๒ เพื่่�อตอบสนองวิิสััยทััศน์์ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และสอดคล้อ้ งกัับวิสิ ััยทััศน์ข์ องกระทรวงฯ ที่ว่� ่่า “สร้้างสัังคมดีี คนมีคี ุุณภาพ”
กระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์์ เป็น็ องค์ก์ รในการขับั เคลื่อ�่ นองค์ค์ วามรู้� นวัตั กรรม
การพััฒนาสัังคม เพื่่�อให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสรรค์์คุุณภาพชีีวิิตและความมั่่�นคงอย่่างยั่ �งยืืน
จึึงขอเชิิญชวนคนไทยร่่วมกัันเป็็นจิิตอาสา “วิิศวกรสัังคม” ซ่่อม สร้้างเมืืองไทยให้้น่่าอยู่่� นัับเป็็นมิิติิใหม่่
แห่ง่ การพัฒั นาสังั คมไทยอย่า่ งยั่ง� ยืืนด้ว้ ยกันั ซึ่่ง� กระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์ ์ มิอิ าจสร้า้ ง
สังั คมคุุณภาพได้โ้ ดยลำ�ำ พััง จำ�ำ เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากภาคีีเครืือข่่ายทุกุ ภาคส่ว่ น ทั้้ง� ภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังั คม และประชาชน โดยการเป็น็ หุ้้�นส่ว่ นการพัฒั นาสังั คมร่ว่ มกันั การที่ท�่ ่า่ นทั้้ง� หลายมีีจิติ ใจที่ง�่ ดงาม
ในการทำำ�คุุณประโยชน์์ช่่วยเหลืือผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บาก ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีศัักดิ์ �ศรีีเข้้าถึึงสิิทธิิ
และโอกาสในการพััฒนาศัักยภาพและพึ่่�งพาตนเองได้้ นัับเป็็นความร่่วมมืือที่่�ยิ่ �งใหญ่่และถืือว่่าได้้ร่่วมกััน
สร้้างสังั คมไทยให้้มั่น� คง จึงึ สมควรเป็็นผู้�้ ที่่ไ� ด้ร้ ัับการยกย่อ่ ง และเหมาะสมกับั รางวััล “ประชาบดีี” ในครั้�งนี้้�
ณ โอกาสนี้้� ผมขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย และสิ่ �งศัักดิ์์�สิิทธิ์ �ทั้้�งหลายในสากลโลก ตลอดจน
พระบารมีีแห่ง่ สมเด็จ็ พระบููรพมหากษัตั ริยิ าธิริ าช ได้้โปรดดลบัันดาลให้้ท่า่ นและผู้�้ มีีส่่วนร่ว่ มในการดำ�ำ เนินิ งาน
ประสบความสุขุ ความเจริิญ ด้ว้ ยจตุรุ พิธิ พรชััย และสััมฤทธิิผลในสิ่่ง� อัันพึงึ ปรารถนาทุกุ ประการ

( นายจุตุ ิ ิ ไกรฤกษ์์ )
รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์์

สาร

นางพัชั รีี อาระยะกุุล

ปลัดั กระทรวงการพัฒั นาสัังคม
และความมั่น� คงของมนุุษย์์

พิิธีีประทานรางวััล “ประชาบดีี” ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

กระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์์ เป็น็ หน่ว่ ยงานหลักั ในการกำ�ำ หนดนโยบายสังั คม
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาสัังคม การจััดสวััสดิิการสัังคมแก่่คนไทยทุุกช่่วงวััย การพััฒนาศัักยภาพ
และสร้า้ งความมั่น� คงในชีีวิติ สามารถดำ�ำ รงชีีพอย่า่ งภาคภููมิใิ จและมีีศักั ดิ์ศ� รีีความเป็น็ มนุษุ ย์ ์ ปราศจากการเลืือกปฏิบิ ัตั ิิ
เพื่่�อให้้กลุ่�มเป้้าหมายพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่ �งยืืน และแบ่่งปัันช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นได้้อย่่างเหมาะสมการทำำ�งาน
ด้้านสัังคมนั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่ �งที่่�จะต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการช่่วยกัันแก้้ไขและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บาก ให้้ได้้รัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ดั่�งวิิสััยทััศน์์ของกระทรวงฯ ที่่�ว่า่ “สร้้างสังั คมดีี คนมีีคุุณภาพ”
เนื่อ�่ งในพิธิ ีีประทานรางวัลั “ประชาบดี”ี จัดั โดยกรมพัฒั นาสังั คมและสวัสั ดิกิ าร เป็น็ การแสดงให้ส้ ังั คม
ได้้ประจัักษ์์ถึึงผลสำำ�เร็็จในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บุุคคล องค์์กร และสื่่�อ ได้้มีีโอกาสในการเป็็นหุ้้�นส่่วน
การพัฒั นาสังั คม ส่ง่ เสริมิ ให้ผ้ ู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากได้พ้ ัฒั นาตนเอง พึ่่ง� พาตนเองและอยู่�ในสังั คมได้อ้ ย่า่ งมีีศักั ดิ์ศ� รีี
การเป็น็ แบบอย่า่ งที่ด�่ ีีของบุคุ คล องค์ก์ ร และสื่อ�่ ที่ไ�่ ด้ร้ ับั ประทานรางวัลั “ประชาบดี”ี สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ ง
และเชิดิ ชููเกีียรติิ เพื่อ�่ เป็น็ ขวัญั กำ�ำ ลังั ใจให้ก้ ับั ผู้�้ที่เ� สีียสละและฝ่า่ ฟันั อุปุ สรรคในการทำ�ำ ความดีีให้ก้ ับั ตนเอง บุคุ คลอื่น�่
และสังั คมตลอดมา
ณ โอกาสนี้้ � ดิฉิ ันั ขอแสดงความยินิ ดีีกับั ทุกุ ท่า่ นที่ไ�่ ด้ร้ ับั รางวัลั “ประชาบดี”ี ซึ่ง� เป็น็ รางวัลั และเครื่อ� งหมาย
การยกย่่องคนดีีของสัังคม และขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััยและสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์ �ทั้้�งหลายในสากลโลก
ได้้โปรดดลบัันดาลประทานพรให้้ท่่านและผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานประสบความสุุข ความเจริิญ
และประสบผลสำำ�เร็็จในสิ่่ง� อัันพึงึ ปรารถนาทุุกประการ

(นางพััชรีี อาระยะกุลุ )
ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่�นคงของมนุษุ ย์์

สาร

นายสุุทธิิ จันั ทรวงษ์์

อธิิบดีกี รมพัฒั นาสังั คมและสวัสั ดิิการ
พิิธีีประทานรางวััล “ประชาบดี”ี ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ มีีภารกิจิ หลัักในการพัฒั นาสัังคม การจัดั สวัสั ดิิการสังั คม การคุ้�มครอง
การส่่งเสริิมสิิทธิิ และให้้บริิการสวััสดิิการสัังคมแก่่กลุ่�มเป้้าหมาย โดยการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายต่่างๆ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้กลุ่�มเป้้าหมายมีีขวััญกำำ�ลัังใจในการพััฒนาศัักยภาพตนเองอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี และเกิิดแรงจููงใจ
ในการช่ว่ ยเหลืือสังั คมได้อ้ ย่า่ งภาคภููมิใิ จ โดยเฉพาะกลุ่�มผู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ให้ไ้ ด้ร้ ับั โอกาสในการพัฒั นาตนเอง
และมีีความมั่น� คงในการดำ�ำ รงชีีวิติ อย่า่ งมีีศักั ดิ์ศ� รีีความเป็น็ มนุษุ ย์์ และเป็น็ แบบอย่า่ งของผู้�้ ประกอบคุณุ งามความดีี
ให้้แก่่สัังคม เพื่่�อเป็็นการยกย่่องและเชิิดชููเกีียรติิให้้ประจัักษ์์ต่่อสัังคมสืืบไป จึึงได้้มีีการพิิจารณาคััดเลืือก
ผู้�้ ที่่�ประกอบคุุณงามความดีี องค์์กรและสื่่�อที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ดีีเด่่น และผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากที่่�ประพฤติิตน
เป็น็ คนสู้�้ ชีีวิติ ที่ด�่ ีีแก่ส่ ังั คมสมควรได้ร้ ับั รางวัลั “ประชาบดี”ี ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓ จำ�ำ นวน ๔ ประเภท ทั้้ง� สิ้�น ๓๖ ราย
ประกอบด้้วย บุคุ คลผู้้�ทำำ�คุณุ ประโยชน์์ จำำ�นวน ๙ ราย องค์ก์ รที่ท่� ำ�ำ คุุณประโยชน์ ์ จำำ�นวน ๔ ราย สื่่�อสร้้างสรรค์์
จำ�ำ นวน ๗ ราย และต้้นแบบคนสู้�้ ชีีวิิต จำ�ำ นวน ๑๖ ราย
ณ โอกาสนี้้� กระผมขอขอบคุุณคณะกรรมการเชิิดชููเกีียรติิผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ดีีเด่่นแก่่ผู้้�อยู่�ในสภาวะ
ยากลำ�ำ บากและผู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากที่ป�่ ระพฤติติ นดีีเด่น่ คณะทำ�ำ งานสรรหาทั้้ง� ๔ คณะ ผู้เ�้ กี่ย�่ วข้อ้ งทุกุ ท่า่ น
ที่ไ�่ ด้เ้ สีียสละเวลาอันั มีีค่า่ ในการร่ว่ มกันั พิจิ ารณาคัดั เลืือกคนดีีที่เ�่ ป็น็ แบบอย่า่ งของสังั คม และขอแสดงความยินิ ดีี
กัับทุุกท่่านที่่�ได้้รัับรางวััล “ประชาบดีี” ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ กระผมขออาราธนาบารมีีของคุุณพระศรีีรััตนตรััย
และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์ �ทั้้�งหลายที่่�ทุุกท่่านเคารพนัับถืือ โปรดอภิิบาลประทานพรให้้ทุุกท่่านประสบผลสำำ�เร็็จ
และเจริญิ ในหน้า้ ที่ก�่ ารงาน มีีสุขุ ภาพแข็ง็ แรง เป็น็ กำ�ำ ลังั สำ�ำ คัญั ในการพัฒั นาสังั คม และสัมั ฤทธิผิ ลในสิ่่ง� อันั พึงึ ปรารถนา
ทุุกประการ

(นายสุุทธิิ จันั ทรวงษ์์)
อธิบิ ดีีกรมพัฒั นาสัังคมและสวััสดิิการ

สารบัญั

หน้้า

สารรััฐมนตรีวี ่า่ การกระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่�นคงของมนุษุ ย์ ์ ๓
นายจุตุ ิ ิ ไกรฤกษ์์
สารปลััดกระทรวงการพัฒั นาสังั คมและความมั่�นคงของมนุษุ ย์ ์ ๔
นางพััชรีี อาระยะกุลุ
สารอธิิบดีีกรมพััฒนาสัังคมและสวัสั ดิิการ ๕
นายสุุทธิ ิ จัันทรวงษ์์
ประวัตั ิแิ ละผลงานผู้้ท� ำ�ำ คุุณประโยชน์ด์ ีเี ด่่น
รางวัลั ประชาบดีีประเภทบุุคคลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์์ ๗
รางวัลั ประชาบดีีประเภทองค์ก์ รที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ ๑๘
รางวัลั ประชาบดีีประเภทสื่่�อสร้า้ งสรรค์์ ๒๔
รางวััลประชาบดีีประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิติ ๓๓
ภาคผนวก
คำ�ำ สั่่�งแต่่งตั้�งคณะกรรมการเชิิดชููเกีียรติผิ ู้้�ทำำ�คุณุ ประโยชน์์ดีีเด่่น ๕๒
แก่่ผู้อ้� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากและผู้�อ้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากที่่ป� ระพฤติติ นดีีเด่่น
คำำ�สั่่�งแต่่งตั้ง� คณะทำำ�งานสรรหารางวัลั ประชาบดีีประเภทบุุคคลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์์ ๕๖
คำ�ำ สั่่�งแต่่งตั้ง� คณะทำำ�งานสรรหารางวัลั ประชาบดีีประเภทองค์์กรที่ท่� ำำ�คุุณประโยชน์ ์ ๕๙
คำำ�สั่่�งแต่่งตั้ง� คณะทำำ�งานสรรหารางวััลประชาบดีีประเภทสื่อ�่ สร้้างสรรค์ ์ ๖๒
คำำ�สั่่ง� แต่่งตั้�งคณะทำำ�งานสรรหารางวัลั ประชาบดีีประเภทต้น้ แบบคนสู้�้ ชีีวิิต ๖๕
ภาพกิจิ กรรม ๖๘
คณะทำ�ำ งานจััดทำ�ำ หนัังสืือ ๗๒

ประเภทที่�่ ๑

ประเภทรบุาุคงควัลัลผปู้ร้�ทำะำชคุาุณบปดีรี ะโยชน์์

รางวััลประชาบดีปี ระเภทบุุคคลผู้ท�้ ำ�ำ คุุณประโยชน์์
จำำ�นวน ๙ ราย ดัังนี้�

๑๒๓

๔๕๖

๗๘๙

๑. พระมหาเขมานันั ท์ ์ ปิยิ สีีโล กรุุงเทพมหานคร
๒. นายกอบเกีียรติิ แก่น่ สาร จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
๓. นายกิติ ชัยั กิติ ติิคุณุ จังั หวััดฉะเชิงิ เทรา
๔. นายคำ�ำ สิิงห์์ โปร่่งจิติ จัังหวััดศรีีสะเกษ
๕. นายวิชิ ััย พิิมพ์ศ์ รีี จัังหวััดเลย
๖. นายศัักดา สัจั จะมิติ ร กรุุงเทพมหานคร
๗. ผศ.(พิิเศษ) นพ.สุุริินทร์ ์ อัศั ววิทิ ููรทิิพย์ ์ กรุุงเทพมหานคร
๘. นางจินิ ดา ศรีีนุรุ ััตน์ ์ จัังหวัดั นครศรีีธรรมราช
๙. นางสาววิไิ ล แซ่่โอ๊๊ว กรุุงเทพมหานคร

ประเภทที่� ๑ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทบุคุ คลผู้ท้� ำำ�คุุณประโยชน์์

๑. พระมหาเขมานันั ท์์ ปิิยสีีโล

เกิิด ๑๑ พฤศจิกิ ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุุ ๔๘ ปีี
การศึึกษา ปริิญญาโท สาขาปรัชั ญาและศาสนา มหาวิทิ ยาลััยเกษตรศาสตร์ ์
อาชีีพ ไม่ม่ ีี (พระสงฆ์์)
สถานที่ต�่ ิิดต่่อ วัดั ลาดปลาเค้้า ถนนลาดปลาเค้า้ แขวงจระเข้้ เขตลาดพร้า้ ว
กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศััพท์ ์ ๐๘ ๕๑๒๘ ๔๔๕๙

พระมหาเขมานันั ท์ ์ ปิยิ สีีโล เจ้้าอาวาสวััดลาดปลาเค้า้ เป็น็ พระภิิกษุทุ ี่ป�่ ระพฤติปิ ฏิิบััติติ ามข้้อวัตั ร
อันั ดีีงามของพระธรรมวิินััย เป็็นที่เ�่ คารพและศรััทธาของพุทุ ธศาสนิกิ ชน อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้�้ ที่ม�่ ีีความเมตตาธรรม
ช่ว่ ยเหลืือผู้�้ ที่่ต� กทุกุ ข์ไ์ ด้ย้ าก ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนงานด้้านต่่าง ๆ เช่่น งานด้้านการเผยแผ่่พระพุทุ ธศาสนา
ด้้านศึึกษาสงเคราะห์์ ด้้านสาธารณููปโภค ด้้านการบููรณปฏิิสัังขรณ์์ภายในวััด และการช่่วยเหลืือภารกิิจ
ของอาสาสมัคั รพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์เ์ ขตลาดพร้า้ ว โดยได้ล้ งพื้้น� ที่เ�่ ยี่ย�่ มเยีียน และช่ว่ ยเหลืือ
ผู้้�ที่�อ่ ยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากอย่า่ งต่อ่ เนื่�อ่ ง เป็็นผู้้�นำ�ำ ของชุมุ ชนในการจัดั ถุงุ ยัังชีีพ เพื่�อ่ มอบให้้แก่ผ่ ู้�้ ที่ด่� ้้อยโอกาส
ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้�้ พิิการ ผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง ผู้้�สูงอายุุ โดยอาศััยแนวทาง
เมตตาธรรม และพููดคุุยกับั บุคุ คลเหล่่านั้้�นด้ว้ ยความห่ว่ งใย
ในช่่วงของการเกิิดวิกิ ฤติกิ ารแพร่ร่ ะบาดของเชื้อ� โควิดิ -๑๙ นั้้น� พระมหาเขมานันั ท์์ ปิยิ สีีโล ได้้เปิิด
วััดลาดปลาเค้้าให้เ้ ป็็นโรงทาน เพื่�่อช่ว่ ยเหลืือผู้้�ประสบผลกระทบ ด้้วยการแจกน้ำ��ำ ดื่ม่� อาหารแห้ง้ และอาหาร
ปรุุงสำำ�เร็็จต่่าง ๆ แก่่ประชาชน เพื่่�อช่่วยบรรเทาค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีพ เชิิญชวนจิิตอาสาให้้เข้้ามา
ร่ว่ มกันั แจกชุดุ ถุงุ ยังั ชีีพแก่ผ่ ู้�้ที่ป� ระสบความยากลำ�ำ บาก แจกจ่า่ ยเครื่อ� งอุปุ โภคบริโิ ภค เพื่อ�่ บรรเทาความเดืือดร้อ้ น
ให้้แก่่คนพิิการ คนยากไร้้ และผู้�้ ป่ว่ ยติดิ เตีียง จึึงสมควรได้ร้ ับั การยกย่่องเชิดิ ชููเกีียรติิ เพื่่อ� รัับรางวัลั ประชาบดีี
ประเภทบุุคคลผู้�้ ทำ�ำ คุณุ ประโยชน์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท้� ำำ�คุุณประโยชน์์

๒. นายกอบเกีียรติิ แก่น่ สาร

เกิดิ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ อายุุ ๗๒ ปีี
การศึึกษา อนุปุ ริญิ ญา สาขาเกษตรศาสตร์์ วิทิ ยาลัยั เกษตรและเทคโนโลยีี
อาชีพี เกษตรกร
สถานที่่ต� ิดิ ต่่อ เลขที่่� ๑๕๙ หมู่�่ ๑ ตำำ�บลพรานกระต่่าย อำ�ำ เภอพรานกระต่่าย
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ๖๒๑๑๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๑๘๕๙ ๑๗๙๔
นายกอบเกีียรติิ แก่่นสาร เป็น็ บุคุ คลที่่ไ� ด้ป้ ฏิิบััติิตนอยู่�ในศีีลธรรมและจริยิ ธรรม เป็น็ แบบอย่่างที่ด่� ีี
ให้แ้ ก่ส่ มาชิกิ ในครอบครัวั อีีกทั้้�งยังั มุ่�งมั่�นช่ว่ ยเหลืือผู้้�ที่�ต่ กอยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ให้ไ้ ด้้รัับสิทิ ธิทิ ี่ส่� มควรได้้รับั
โดยนายกอบเกีียรติิได้เ้ สีียสละเวลาส่่วนตนเพื่�่อประโยชน์ข์ องสัังคม เป็็นผู้�้ นำ�ำ ชุุมชนในการส่ง่ เสริิมและฝึกึ ฝน
อาชีีพให้้คนในชุมุ ชนมีีรายได้เ้ พิ่่�มมากขึ้�น ก่่อให้เ้ กิดิ ชุุมชนเข้ม้ แข็ง็ ทั้้�งยังั ประสานงานกับั หน่่วยงานทั้้ง� ภาครััฐ
และเอกชน เพื่อ�่ ช่ว่ ยจััดหางบประมาณมาซ่อ่ มแซมบ้า้ นและที่่�อยู่�อาศัยั ที่่�ชำ�ำ รุุดทรุดุ โทรม ของผู้้�ที่อ่� ยู่�ในสภาวะ
ยากไร้้ ได้้จััดหากายอุุปกรณ์ใ์ ห้้แก่ผ่ ู้�้ พิิการ และช่ว่ ยประสานนำ�ำ ผู้�้สูงอายุไุ ปติิดต่่อหน่่วยงานรััฐ เพื่�่อขอรับั สิิทธิิ
และสวััสดิกิ ารขั้�นพื้้น� ฐานที่�เ่ หมาะสม
นายกอบเกีียรติิ ได้อ้ ุุทิิศตนทำ�ำ งานจิิตอาสา ช่่วยเหลืือ ผู้้�ที่่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ด้้วยความอดทน
มุ่�งมั่�น รวมถึงึ เสริิมสร้้างอาชีีพตามความถนััดให้้แก่่คนในชุมุ ชนด้ว้ ยความเสีียสละมาอย่่างต่่อเนื่อ�่ ง จึึงสมควร
ได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติเิ พื่�อ่ รัับรางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๑๐

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุคุ คลผู้ท�้ ำ�ำ คุณุ ประโยชน์์

๓. นายกิติ ชััย กิิตติคิ ุุณ

เกิดิ ๒๙ สิงิ หาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุุ ๖๗ ปีี
การศึกึ ษา ประถมศึึกษา
อาชีีพ รัับจ้้าง
สถานที่�ต่ ิดิ ต่อ่ เลขที่่� ๑๙๑/๕๕ ถนนมหาจักั รพรรดิิ ตำ�ำ บลหน้า้ เมือื ง อำ�ำ เภอเมืือง
จังั หวัดั ฉะเชิงิ เทรา ๒๔๐๐๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๗๑๑๑ ๐๘๖๐
E-mail [email protected]
นายกิิตชัยั กิิตติิคุุณ หรืือ กู๋๋�หนุ่่�ย เป็็นหนึ่่�งในเหยื่�อ่ คนเมาแล้้วขับั จนกลายเป็็นคนพิิการ เนื่่อ� งจาก
เส้น้ ประสาทไขสันั หลังั ถููกกดทับั แต่่ด้ว้ ยจิติ ใจที่�เ่ ข้้มแข็็ง นายกิติ ชัยั จึึงสามารถเอาชนะความพิิการทางร่่างกาย
แล้ว้ อุทุ ิศิ ตนให้เ้ ป็น็ ประโยชน์ต์ ่อ่ สังั คม โดยออกเยี่ย�่ มเยีียนเพื่อ�่ นคนพิกิ าร และร่ว่ มก่อ่ ตั้ง� โครงการ “เมาไม่ข่ ับั ”
และ “ชมรมคนพิิการจัังหวััดฉะเชิิงเทรา” นายกิิตชััยประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีและเป็็นแรงบัันดาลใจ
ให้ผ้ ู้�้ พิกิ ารในจังั หวัดั ฉะเชิงิ เทรามีีชีีวิติ ที่ด�่ีีขึ้้น� อีีกทั้้ง� ยังั ร่ว่ มทำ�ำ งานเป็น็ อาสาสมัคั ร ดำ�ำ เนินิ กิจิ กรรมเพื่อ�่ ส่ง่ เสริมิ
สุขุ ภาพกาย สุขุ ภาพใจ และยังั ช่่วยเหลืือสังั คมร่่วมกัับโรงพยาบาลเมืืองฉะเชิิงเทรา ชุมุ ชน รวมถึึงหน่่วยงาน
ที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ ง โดยมีีการออกเยี่�ย่ มบ้า้ นของผู้�้ พิกิ าร ร่ว่ มกับั ทีีมพยาบาลและสภาคนพิิการ เพื่�อ่ พููดคุยุ เสริมิ สร้้าง
กำำ�ลัังใจ และฝึึกการทำำ�กายภาพบำำ�บััดให้้แก่่คนพิิการและผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ด้้วยความมุ่�งมั่่�นและความเสีียสละ
หวังั ให้้ผู้�้ ที่�อ่ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากสามารถลุกุ ขึ้น� มาช่่วยเหลืือตนเอง ให้ส้ ามารถอยู่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีศัักดิ์�ศรีี
และมีีความสุุขได้้
นายกิติ ชััย กิติ ติคิ ุณุ เป็็นผู้�้มีความมุ่�งมั่น� ในการช่่วยเหลืือผู้อ้� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากด้้วยความเสีียสละ
ไม่่ย่่อท้้อต่่อความยากลำำ�บาก โดยไม่่คิิดหวัังผลตอบแทน ด้้วยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้คนพิิการมีีอาชีีพ
สามารถออกสู่่�สังคมได้อ้ ย่า่ งมั่น� ใจ จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทบุคุ คล
ผู้้�ทำ�ำ คุุณประโยชน์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๑๑

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุคุ คลผู้ท้� ำ�ำ คุณุ ประโยชน์์

๔. นายคำ�ำ สิงิ ห์์ โปร่ง่ จิิต

เกิดิ ๑๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุุ ๗๓ ปีี
การศึกึ ษา ประถมศึกึ ษาปีีที่่� ๔ โรงเรีียนบ้า้ นกุุง ตำ�ำ บลทุ่่ง� ไชย
อำำ�เภออุุทุมุ พรพิิสัยั จัังหวััดศรีสี ะเกษ
อาชีพี เกษตรกร (ทำำ�นา)
สถานที่ต่� ิิดต่่อ เลขที่่� ๕๔ หมู่่� ๖ ตำ�ำ บลทุ่่ง� ไชย อำำ�เภออุทุ ุมุ พรพิสิ ััย จัังหวัดั ศรีสี ะเกษ ๓๓๑๒๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๖๒๖๒ ๓๓๔๕
นายคำ�ำ สิงิ ห์์ โปร่่งจิิต เป็็นผู้�้ ที่่�มีีความซื่อ่� สััตย์ส์ ุุจริติ ปฏิบิ ััติิตามคำ�ำ สอนของศาสนา อีีกทั้้ง� ยังั เป็็นบุุคคล
ที่ม�่ ีีจิิตสาธารณะ ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจในการทำำ�งานเพื่่�อส่่วนรวมและชุุมชน โดยขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
นายคำ�ำ สิงิ ห์ไ์ ด้น้ ำ�ำ ลููกบ้า้ นร่่วมกิจิ กรรมช่ว่ ยเหลืือสังั คม ทั้้�งการส่ง่ เสริมิ อนุุรัักษ์์ และสืืบสานประเพณีีวัฒั นธรรม
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่ �นด้้านงานจัักสานจนมีีชื่่�อเสีียง ทั้้�งยัังเป็็นคลัังปััญญาผู้้�สู งอายุุในการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์
จากกะลามะพร้้าว และได้้ใช้้ความสามารถนี้้�มาส่่งเสริิมผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บาก โดยเฉพาะผู้้�สู งอายุุที่่�ยากไร้้
ให้้มีีอาชีีพเพื่่�อสร้้างรายได้้ อีีกทั้้�งยัังได้้รัับเลืือกให้้เป็็นประธานชมรมผู้้�สู งอายุุตำำ�บลทุ่�งไชย ดููแลงานฌาปนกิิจ
สงเคราะห์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือเพื่่�อนสมาชิิกและครอบครััวที่่�เสีียชีีวิิต และช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ญาติิ ๆ
ของผู้้เ� สีียชีีวิิต
นายคำ�ำ สิงิ ห์์ โปร่่งจิิต เป็็นบุคุ คลที่ม่� ีีความตั้ง� ใจ ทุ่่�มเท และพยายามช่่วยเหลืือผู้้อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก
ให้เ้ ป็็นที่�่ยอมรับั จากคนในสังั คมด้ว้ ยการพัฒั นาศักั ยภาพตนเอง จึงึ สมควรได้ร้ ัับการยกย่่องเชิดิ ชููเกีียรติิ เพื่่�อรับั
รางวัลั ประชาบดีี ประเภทบุคุ คลผู้้�ทำ�ำ คุณุ ประโยชน์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๑๒

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท้� ำ�ำ คุุณประโยชน์์

๕. นายวิชิ ััย พิิมพ์ศ์ รีี

เกิิด ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุุ ๖๘ ปีี
การศึึกษา ปริญิ ญาโท สาขาบริิหารการศึึกษา มหาวิิทยาลัยั กรุงุ ธนบุุรีี
อาชีีพ ข้้าราชการบำำ�นาญ
สถานที่่�ติดิ ต่อ่ เลขที่่� ๑๑๙ หมู่่� ๓ ตำ�ำ บลตาลข่่า อำ�ำ เภอหนองหิิน จัังหวััดเลย
๔๒๑๙๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๒๙๐๑ ๕๓๔๒
นายวิิชััย พิมิ พ์์ศรีี เป็น็ ข้า้ ราชการครููบำำ�นาญ ที่่�ประพฤติติ นเป็น็ แบบอย่่างที่ด�่ ีีต่่อสัังคมมาโดยตลอด
ตั้ง� แต่่ครั้�งที่ย่� ัังรับั ราชการครูู โดยนายวิิชัยั เป็น็ ผู้้�ที่เ่� สีียสละ มัักอุุทิิศตนให้ก้ ารช่่วยเหลืือเพื่อ�่ นมนุุษย์แ์ ละสัังคม
มาอย่า่ งสม่ำำ��เสมอ เป็็นจิิตอาสาช่่วยเหลืือผู้�้ ติดิ เชื้อ� HIV คนพิิการ ผู้�้ ต้อ้ งขัังพ้้นโทษ และผู้้�สูงอายุทุ ี่�่ยากไร้้
โดยเสีียสละทั้้ง� ทุนุ ทรัพั ย์ส์ ่่วนตััว กำำ�ลัังกาย กำำ�ลัังสติิปััญญา เพื่�อ่ พััฒนาศัักยภาพบุคุ คลเหล่่านั้้�น โดยหวัังให้้
พวกเขาสามารถดำำ�เนิินชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างมีีศัักดิ์ �ศรีี มีีความสุุข เป็็นที่่�ยอมรัับของคนในชุุมชนและสัังคม
และเป็็นตัวั อย่า่ งที่�่ดีีต่อ่ ไป
นายวิชิ ััย พิิมพ์ศ์ รีี เป็็นบุคุ คลที่ม่� ีีความตั้ง� ใจ ทุ่่�มเท และพยายามช่ว่ ยเหลืือผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก
ให้้สามารถลุุกขึ้ �นมาสร้้างกำำ�ลัังใจ สร้้างโอกาส สร้้างการยอมรัับจากคนในสัังคม ด้้วยการพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเอง จึึงสมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติิเพื่�่อรับั รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๑๓

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท�้ ำ�ำ คุณุ ประโยชน์์

๖. นายศัักดา สัจั จะมิิตร

เกิดิ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุุ ๗๑ ปีี
การศึกึ ษา ประถมศึึกษาปีีที่่� ๓
อาชีพี นัักธุรุ กิิจ (ค้้าขาย)
สถานที่่�ติิดต่อ่ ๖๖/๗๘ หมู่่�บ้า้ นนิศิ าชล ซอยบางแวก ๗๙ ถนนบางแวก
แขวงคลองขวาง เขตภาษีีเจริญิ กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๗๖๓๗
นายศักั ดา สััจจะมิิตร เป็น็ ชาวไทยเชื้�อสายอิินเดีีย ที่่�ดำำ�เนินิ ชีีวิิตตามหลัักปรัชั ญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
ตามแนวพระราชดำำ�ริขิ องพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิติ ร
เป็็นผู้้�ที่่�มีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ และความเสีียสละต่่อสัังคม เพื่่�อช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์ โดยแต่่ละปีี
นายศักั ดาจะบริิจาคเงิินและสิ่�งของที่�่จำำ�เป็็นทางการแพทย์เ์ พื่่�อมอบให้แ้ ก่ผ่ ู้้�ป่ว่ ยติดิ เตีียง และผู้�้ ที่่�ประสบสภาวะ
ยากลำำ�บาก เช่น่ เครื่อ�่ งฟอกไต รถเข็็นไม้เ้ ท้้า วอล์ก์ เกอร์ ์ อีีกทั้้�งยัังเสีียสละ และทุ่�มเทเวลาในการร่ว่ มงาน
กัับสมาคมและชมรมต่่าง ๆ มาอย่่างยาวนาน โดยไม่่หวัังผลตอบแทน ทั้้�งยัังส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ของชุุมชน
ชาวไทยและชาวไทยเชื้�อสายอิินเดีีย ให้ม้ ีีความสัมั พันั ธ์์ที่่�ดีียิ่่�งขึ้�นอีีกด้ว้ ย
นายศักั ดา สัจั จะมิิตร เป็็นบุคุ คลต้น้ แบบในการทำำ�ความดีี ช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่�นที่่�อยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก
และผู้ด้� ้อ้ ยโอกาส ด้้วยการสนับั สนุนุ อุุปกรณ์ก์ ารแพทย์ ์ สำำ�หรัับคนพิิการและผู้�้ ป่่วยติิดเตีียง บริจิ าคทรัพั ย์์สินิ
ส่ว่ นตนในการช่่วยเหลืือเยีียวยาร่า่ งกายและจิิตใจให้้แก่่ผู้้�ที่่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากอย่า่ งต่อ่ เนื่�อ่ ง โดยไม่ห่ วังั
สิ่ง� ตอบแทน จึึงสมควรได้้รัับการยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติิเพื่�่อรับั รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๑๔

ประเภทที่� ๑ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท้� ำ�ำ คุุณประโยชน์์

๗. ผศ. (พิิเศษ) นพ. สุรุ ิินทร์์ อััศววิทิ ููรทิิพย์์

เกิิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุุ ๕๒ ปีี
การศึกึ ษา ดุษุ ฎีบี ััณฑิิตกิิตติมิ ศักั ดิ์� คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิิทยาลััย
อาชีพี ข้า้ ราชการ
สถานที่ต่� ิิดต่อ่ เลขที่่� ๗๕/๑๖๘ ถนนทรัพั ย์์ แขวงสี่�พระยา เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศััพท์์ ๐๙ ๙๗๘๙ ๒๔๑๕
E-mail [email protected]
ผศ. (พิิเศษ) นพ. สุุรินิ ทร์์ อัศั ววิิทููรทิิพย์์ เป็น็ แพทย์์ประจำ�ำ โรงพยาบาลจุฬุ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
ที่ม�ุ่่�งอุทุ ิิศตนทำ�ำ ประโยชน์์แก่่สังั คม โดยมุ่่�งมั่น� ทำ�ำ งานด้้วยคุณุ ธรรมจริยิ ธรรม รัักษาผลประโยชน์์ให้แ้ ก่อ่ งค์์กร
และผู้้�ป่่วย โดยได้้อุุทิิศตนทำำ�งานในโรงพยาบาลรััฐมาตลอดชีีวิิต ไม่่เคยประกอบวิิชาชีีพส่่วนตััว หรืือทำำ�งาน
ในโรงพยาบาลเอกชนเลย เพราะต้้องการทุ่�มเทเวลาและความสามารถ เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม
ทั้้�งยังั มีีการลงพื้้�นที่เ่� พื่�่อดููแลสุุขภาพให้ก้ ัับพระภิิกษุสุ งฆ์์ และชาวบ้้านในชุุมชน อีีกทั้้ง� ยังั จัดั การตรวจสุขุ ภาพ
และฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคฟรีีให้้กัับผู้้�ยากไร้้ ผู้้�มีีรายได้้น้้อย มอบแว่่นตาสำำ�หรัับคนตาบอด รถเข็็นคนพิิการ
และอุปุ กรณ์ก์ ารแพทย์์ที่จ่� ำำ�เป็็นต่่าง ๆ ให้แ้ ก่่ผู้้�ที่�่ยากลำำ�บาก ทั้้ง� ยัังคอยให้ค้ วามรู้�้และกำ�ำ ลังั ใจแก่ผ่ ู้้�ป่ว่ ยทางจิติ
ผู้้�ต้้องหา และเด็็กกำำ�พร้้าในชุุมชนเสมอมา โดยเพีียงมุ่�งหวัังให้้บุุคคลเหล่่านั้้�น ได้้มีีกำำ�ลัังใจในการดำำ�รงชีีวิิต
ได้อ้ ย่่างภาคภููมิใิ จและไม่เ่ ป็น็ ภาระแก่่สัังคม
ผศ. (พิเิ ศษ) นพ. สุุริินทร์์ อัศั ววิิทููรทิพิ ย์์ ได้อ้ ุุทิศิ ตนเพื่่�อทำ�ำ คุณุ ประโยชน์์ ด้ว้ ยการช่ว่ ยเหลืือผู้้�ที่�อ่ ยู่�ใน
สภาวะยากลำ�ำ บาก ทั้้�งการรัักษาพยาบาล และส่ง่ เสริิมให้ผ้ ู้้�อยู่�ในสภาวะลำำ�บากได้ร้ ัับโอกาสที่ด�่ ีี ไม่่เป็็นภาระ
ให้้แก่่ครอบครััวและสัังคม จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคล
ผู้�้ ทำำ�คุณุ ประโยชน์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๑๕

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท�้ ำำ�คุุณประโยชน์์

๘. นางจิินดา ศรีนี ุุรัตั น์์

เกิิด ๑๔ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุุ ๕๙ ปีี
การศึึกษา ประกาศนีียบััตรวิชิ าชีพี ชั้น� สููง สาขาบััญชีี โรงเรียี นนครพณิิชยการ
อาชีพี แม่่บ้า้ น, เกษตรกร
สถานที่�่ติดิ ต่อ่ เลขที่่� ๓๒๑/๑๖ (ชุมุ ชนนิยิ มสุุข) ซอยเจริิญสุขุ ตำำ�บลท่่าวังั
อำำ�เภอเมือื ง จังั หวัดั นครศรีีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๙๗๒๓ ๔๓๙๕
E-mail [email protected]
นางจินิ ดา ศรีีนุรุ ััตน์์ เป็็นผู้�้ ดำำ�เนิินชีีวิติ อย่่างมีีคุุณธรรม มีีความซื่่�อสัตั ย์ต์ ่่อครอบครััว ประกอบอาชีีพ
สุุจริิต มีีความมุ่�งมั่น� ที่่จ� ะทำ�ำ ความดีี และช่่วยเหลืือผู้้�ที่�อ่ ยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากหรืือผู้้�ด้อ้ ยโอกาส ให้้ได้้รัับสิิทธิิ
ที่่ค� วรได้้ โดยนางจิินดาเป็น็ ผู้้�ประสานงานระหว่่างผู้้�ที่่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากกับั หน่ว่ ยงานต่่าง ๆ เพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
บุุคคลเหล่่านั้้�นให้้ได้้รัับความช่่วยเหลืือ ทั้้�งด้้านเงิินสงเคราะห์์ ทุุนการศึึกษา ทุุนเพื่่�อประกอบอาชีีพ รวมทั้้�ง
การเข้า้ ไปช่ว่ ยเหลืือกลุ่�มคนพิกิ าร ผู้�้สูงอายุุ และเด็็กแรกเกิดิ เพื่อ่� ให้้เข้้าถึึงสิิทธิิสวัสั ดิกิ ารขั้�นพื้้�นฐานของภาครัฐั
เพื่อ�่ ให้้ทุกุ คนมีีความหวัังในการใช้้ชีีวิติ มีีแรงใจที่่�จะต่่อสู้เ�้ พื่อ�่ ตนเองและครอบครััว และไม่เ่ ป็น็ ภาระของสังั คม
นางจินิ ดา ศรีีนุรุ ััตน์์ เป็น็ บุุคคลที่่ม� ีีความมานะอุตุ สาหะ และจิติ ใจเปี่่�ยมด้้วยความมุ่�งมั่น� ที่จ�่ ะช่ว่ ยเหลืือ
ผู้�้ ที่�อ่ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ทำ�ำ งานจิิตอาสาโดยไม่่หวังั สิ่ง� ตอบแทนใด ๆ จึึงสมควรได้ร้ ัับการยกย่่องเชิดิ ชููเกีียรติิ
เพื่่อ� รัับรางวัลั ประชาบดีี ประเภทบุคุ คลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๑๖

ประเภทที่� ๑ รางวััลประชาบดีี ประเภทบุุคคลผู้ท้� ำำ�คุุณประโยชน์์

๙. นางสาววิิไล แซ่โ่ อ๊๊ว

เกิิด ๔ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุุ ๕๑ ปีี
การศึกึ ษา ปริญิ ญาตรีี สาขาวิทิ ยาการจัดั การ มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั สวนสุนุ ันั ทา
อาชีพี ค้า้ ขาย
สถานที่่ต� ิดิ ต่อ่ เลขที่่� ๓๖๒ ซอยสุุคนธสวััสดิ์� ๑ ถนนสุุคนธสวััสดิ์� แขวงลาดพร้้าว
เขตลาดพร้า้ ว กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศััพท์ ์ ๐๙ ๐๒๗๙ ๑๐๒๐
E-mail [email protected]
นางสาววิิไล แซ่่โอ๊๊ว เป็็นผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิอาชีีพของตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ขยััน อดทน อีีกทั้้�งยัังทำำ�งาน
อาสาสมััครควบคู่�ไปกัับงานประจำำ� เพื่่�อให้้บุุคคลเหล่่านั้้�นได้้ใช้้ชีีวิิตโดยไม่่เป็็นภาระของสัังคม และมีีที่่�อยู่�อาศััย
ที่�เ่ หมาะสม นอกจากนั้้�น นางสาววิิไลยัังทำำ�หน้้าที่่�ดููแลบิิดามารดาเป็็นอย่่างดีี เป็็นแบบอย่่างของความกตััญญูู
อีีกด้ว้ ย
นางสาววิไิ ล แซ่่โอ๊๊ว เป็น็ บุุคคลตััวอย่่างที่�่ทุ่�มเท เสีียสละเวลา กำ�ำ ลัังกาย และสติิปััญญา เพื่�อ่ ช่ว่ ยเหลืือ
ผู้�้ ที่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากให้ม้ ีีความเป็น็ อยู่�ที่ด� ีีขึ้้น� จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี
ประเภทบุุคคลผู้�้ ทำำ�คุุณประโยชน์์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๑๗

ประเภทที่่� ๒

ประเภทรอางงค์ว์ักัลรปทีร่่�ทำะำชคาุุณบดปีี ระโยชน์์

รางวััลประชาบดีปี ระเภทองค์์กรที่ท� ำำ�คุุณประโยชน์์
จำำ�นวน ๔ รายการ ได้้แก่่

๑๒
๓๔

๑. ที่�ท่ ำำ�การปกครองอำ�ำ เภอปากพะยููน จังั หวััดพััทลุุง
๒. โรงเรีียนวัดั วันั ยาวล่า่ ง (รัฐั ปัญั ญานุกุ ููล) จัังหวััดจัันทบุรุ ีี
๓. เหล่า่ กาชาดจังั หวัดั สุุพรรณบุรุ ีี จัังหวััดสุพุ รรณบุุรีี
๔. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำำ�บลเสม็็ดใต้ ้ จังั หวััดฉะเชิิงเทรา

ประเภทที่� ๒ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทองค์์กรผู้ท้� ำำ�คุณุ ประโยชน์์
๑. ที่ท� ำำ�การปกครองอำำ�เภอปากพะยููน จัังหวัดั พััทลุงุ

สังั กัดั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ต่� ิดิ ต่อ่ หมู่่�ที่�่ ๓ ตำ�ำ บลปากพะยููน อำำ�เภอปากพะยููน
จังั หวััดพัทั ลุงุ ๙๓๑๒๐
โทรศััพท์์ ๐๗ ๔๖๙ ๙๑๓๐
E-mail [email protected]

ที่่�ทำำ�การปกครองอำำ�เภอปากพะยููน จัังหวััดพััทลุุง เป็็นหน่่วยงานภาครััฐ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�แก้้ไขปััญหา
และความเดืือดร้้อนให้้กัับผู้้�ที่�่อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากในพื้้�นที่�่ โดยจัดั ทีีมอาสาสมััครตำ�ำ บล หรืืออาสาสมััคร
หมู่่�บ้้าน เข้้าไปให้้ความช่่วยเหลืือกลุ่�มเป้้าหมาย เช่น่ การดููแลความเป็น็ อยู่� ซ่อ่ มแซ่่มบ้้านเรืือนและที่่อ� ยู่�อาศัยั
ตามโครงการ “ปากพะยููนสามััคคีี เราไม่ท่ ิ้้�งกััน” ทั้้ง� ยัังมีีการสนัับสนุนุ งบประมาณ สมทบทุุน บริิจาควััสดุุ
อุุปกรณ์์ และสิ่ �งของที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่�มเป้้าหมาย ตามแนวคิิด “เราไม่่ทิ้้�งกััน” เพื่่�อให้้ประชาชน
ในชุุมชนได้้ร่่วมกัันแบ่่งปัันความสุุข ด้้วยการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบความเดืือดร้้อน ให้้พ้้นจากความยากลำำ�บาก
จัดั ตั้้ง� กองทุุนช่่วยเหลืือผู้�้ ประสบความเดืือดร้้อนในระดัับหมู่่�บ้้าน จัดั กิิจกรรมวิ่ง� รณรงค์์เพื่่�อขอรับั บริิจาคเงินิ
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ระดมทรััพยากรและความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในอำำ�เภอ
ปากพะยููน เพื่่อ� พัฒั นาคุณุ ภาพชีีวิิตของผู้้�ที่�อ่ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่ด� ีี มีีอาชีีพเลี้�ยงตนเอง
และครอบครัวั ได้้ โดยอาศััยความร่ว่ มมืือของประชาชนในชุมุ ชน
จากผลการดำำ�เนิินงานของที่่�ทำำ�การปกครองอำำ�เภอปากพะยููน จัังหวััดพััทลุุง ที่่�ได้้ให้้การช่่วยเหลืือ
ผู้�้ ประสบความเดืือดร้อ้ นและผู้อ้� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากมาอย่า่ งต่่อเนื่�อ่ ง โดยมุ่่�งหวัังให้้กลุ่�มเป้า้ หมายได้ม้ ีีชีีวิิต
ความเป็น็ อยู่่�ที่ด� ีีขึ้้น� มีีอาชีีพ มีีรายได้้เพีียงพอในการดำ�ำ รงชีีวิติ ไม่เ่ ป็น็ ภาระแก่่ครอบครัวั และชุุมชน จึงึ สมควร
ได้้รับั การยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวัลั ประชาบดีี ประเภทองค์ก์ รที่ท�่ ำำ�คุุณประโยชน์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๒๐

ประเภทที่� ๒ รางวััลประชาบดีี ประเภทองค์์กรผู้ท้� ำำ�คุณุ ประโยชน์์
๒. โรงเรียี นวัดั วัันยาวล่า่ ง (รััฐปััญญานุกุ ููล)

สังั กััด สำ�ำ นักั งานเขตพื้้�นที่่�การศึกึ ษาประถมศึกึ ษา
จัันทบุุรีี เขต ๒
สถานที่ต�่ ิิดต่่อ เลขที่่� ๖๑ หมู่่� ๒ ตำ�ำ บลวัันยาว อำ�ำ เภอขลุุง
จัังหวััดจัันทบุุรีี ๒๒๑๑๐
โทรศััพท์์ ๐๙ ๘๖๗๘ ๔๕๕๒

โรงเรีียนวััดวันั ยาวล่่าง (รััฐปััญญานุกุ ููล) เป็น็ โรงเรีียนประถมศึกึ ษาขนาดเล็็ก มีีจำ�ำ นวนนัักเรีียนเพีียง
๑๒๑ คน ส่่วนใหญ่่เป็็นเด็ก็ นักั เรีียนด้อ้ ยโอกาส ครอบครัวั มีีปัญั หาทางเศรษฐกิจิ บิิดามารดาแยกทางกันั
เด็็กบางคนอาศััยอยู่่�กัับปู่่�ย่่าหรืือตายาย จึึงขาดการดููแลเอาใจใส่่ทางด้้านร่่างกายและจิิตใจอย่่างเหมาะสม
ด้้วยเล็็งเห็็นถึึงปััญหาดัังกล่่าว ประกอบกัับต้้องการให้้เด็็กนัักเรีียนมีีพััฒนาการที่่�สมวััย ทั้้�งทางด้้านร่่างกาย
สมอง และจิิตใจ โรงเรีียนวััดวัันยาวล่่าง (รััฐปััญญานุุกููล) จึึงจััดทำำ�อาหารเย็็นเพิ่่�มอีีก ๑ มื้้�อ ให้้แก่่นัักเรีียน
ได้้รัับประทาน ภายใต้้ชื่่�อโครงการ “อิ่่�มนี้้�เพื่่�อน้้อง อิ่่�มท้้องก่่อนกลัับ” ให้้นัักเรีียนอิ่่�มท้้องก่่อนกลัับบ้้าน
ส่่งผลให้้จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�มีีปััญหาโภชนาการน้้อยลง มีีผลการเรีียนดีีขึ้้�น และช่่วยให้้ผู้้�ปกครองลดค่่าใช้้จ่่าย
ในครััวเรืือน
การดำำ�เนิินงานของโรงเรีียนวััดวัันยาวล่่าง (รััฐปััญญานุุกููล) ซึ่่�งเกิิดจากความร่่วมมืือกัันระหว่่างครูู
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ปกครอง ชุุมชน โรงเรีียนวััดวัันยาวล่่าง (รััฐปััญญานุุกููล) จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ
เพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทองค์์กรที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๒๑

ประเภทที่� ๒ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทองค์ก์ รผู้ท้� ำำ�คุณุ ประโยชน์์

๓. เหล่่ากาชาด จังั หวััดสุุพรรณบุรุ ีี

สัังกััด สภากาชาดไทย
สถานที่ต�่ ิดิ ต่่อ ถนนพระพัันวษา ตำำ�บลท่่าพี่่เ� ลี้ย� ง อำ�ำ เภอเมืือง
จัังหวัดั สุพุ รรณบุุรีี ๗๒๐๐๐
โทรศัพั ท์์ ๐๓ ๕๕๒ ๒๔๕๗
E-mail [email protected]

เหล่่ากาชาด จัังหวััดสุพุ รรณบุุรีี เป็็นหน่ว่ ยงานสาธารณกุศุ ลที่�่เป็น็ ที่่พ� ึ่่�งของประชาชน ผู้้ด� ้้อยโอกาส
ผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ประสบภััย ด้้วยการบรรเทาทุุกข์์บำำ�รุุงสุุข บำำ�บััดโรค กำำ�จััดภััย เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน
ได้้เล็็งเห็็นว่่าขณะนี้้�ประเทศไทยกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สู งอายุุ มีีอััตราการเพิ่่�มจำำ�นวนของผู้้�สู งอายุุอย่่างต่่อเนื่่�อง
จึึงได้จ้ ััดทำำ� “ศูนู ย์์ส่ง่ เสริิมคุณุ ภาพชีวี ิิตผู้้�สูงอายุจุ ังั หวัดั สุพุ รรณบุุรีี” เพื่�่อให้้การสงเคราะห์ผ์ ู้�้สูงอายุุไร้ท้ ี่่�พึ่่�ง
ขาดการดููแล และถููกทอดทิ้้�งไว้้เพีียงลำ�ำ พังั ได้้มีีโอกาสเข้้ามาอาศัยั ในสถานที่ท่� ี่�่มีีความอบอุ่่�น ให้้ความรู้้�สึกึ
มั่�นคง และปลอดภัยั อีีกทั้้ง� ยัังได้ส้ ร้า้ งและส่ง่ เสริิมกิิจกรรมต่า่ ง ๆ ให้้ผู้�้สูงอายุเุ หล่่านั้้�นได้้รู้้�จัักการอยู่�ร่วมกันั
และการใช้เ้ วลาว่่างให้้เป็น็ ประโยชน์์เพื่อ่� ทำำ�กิจิ กรรมพัฒั นาคุุณภาพชีีวิติ
ศููนย์์ส่่งเสริิมคุณุ ภาพชีีวิิตผู้�้สูงอายุุจังั หวััดสุุพรรณบุรุ ีีนี้้� ปรัับปรุุงมาจากอาคารหลัังเก่า่ ของโรงเรีียน
ศุุขประสิิทธิ์ว� ิิทยา และเริ่ม� รับั ผู้้�สูงอายุไุ ร้ท้ ี่่�พึ่่�งซึ่�งผ่่านการคัดั กรองตามคุุณสมบัตั ิิเบื้้�องต้้น จำ�ำ นวน ๑๐ ราย
โดยให้้บริิการสวััสดิิการขั้น� พื้้�นฐานแก่ผ่ ู้�้สูงอายุไุ ร้้ที่่�พึ่่ง� กลุ่�มดังั กล่่าว เช่่น อาหาร ๓ มื้้�อ เสื้อ� ผ้า้ เครื่�อ่ งนุ่�งห่ม่
ที่่พ� ักั อาศัยั การดููแลสุขุ ภาพกายใจ พร้อ้ มจััดสรรกิจิ กรรมสันั ทนาการต่่าง ๆ จนเกิดิ การถ่่ายทอดภููมิปิ ัญั ญา
ระหว่า่ งผู้้�สูงอายุุภายในศููนย์์ฯ และผู้�้ดูแล เกิิดเป็น็ นวัตั กรรมการบริิหารจัดั การผู้�้สูงอายุุไร้ท้ ี่่�พึ่่�ง จนกลายเป็็น
ศููนย์์ต้้นแบบส่ง่ เสริิมคุุณภาพชีีวิิตผู้�้สูงอายุุไร้ท้ ี่�่พึ่่�งของจัังหวััดสุพุ รรณบุรุ ีี จนมีีผู้เ้� ข้า้ มาศึกึ ษาดููงาน
การดำำ�เนิินงานของเหล่า่ กาชาด จัังหวัดั สุุพรรณบุรุ ีี ในการจัดั ทำำ�ศููนย์ส์ ่่งเสริมิ คุุณภาพชีีวิติ ผู้�้สูงอายุุ
เพื่่�อส่่งเสริมิ การดููแลผู้�้สูงอายุไุ ร้้ที่พ�่ ึ่่�งให้้มีีคุุณภาพชีีวิิต มีีสุุขภาพและความเป็น็ อยู่่�ที่�ดีี อบอุ่่�น มั่่�นคง ปลอดภัยั
ได้้รัับการคุ้�มครองพิิทัักษ์์สิิทธิิและดำำ�รงชีีวิิตในบั้้�นปลายได้้อย่่างมีีความสุุข รวมทั้้�งเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบ
ในด้า้ นการดููแลผู้�้สูงอายุไุ ร้ท้ ี่พ�่ึ่่ง� จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทองค์ก์ ร
ที่่�ทำำ�คุณุ ประโยชน์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๒๒

ประเภทที่� ๒ รางวััลประชาบดีี ประเภทองค์ก์ รผู้ท้� ำำ�คุณุ ประโยชน์์

๔. องค์ก์ ารบริิหารส่่วนตำ�ำ บลเสม็็ดใต้้

สัังกััด องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่ �น
สถานที่่�ติิดต่่อ ๑๑๑ หมู่่� ๔ ตำำ�บลเสม็็ดใต้้ อำำ�เภอบางคล้้า
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ๒๔๑๑๐
โทรศััพท์์ ๐๓ ๘๕๘ ๔๑๓๐
E-mail [email protected]

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเสม็็ดใต้้ เป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น ที่่�มุ่�งเน้้นแก้้ไขปััญหาความยากจน
ให้้กัับคนในชุุมชนส่่งเสริิมอาชีีพ ให้้ความรู้้�ด้้านการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตร ยกระดัับคุุณภาพสิินค้้า
ส่่งเสริิมการขายสิินค้้าในตลาดออนไลน์์ เป็็นต้้น รวมถึึงช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาทางสัังคมในกรณีีฉุุกเฉิิน
โดยทำำ�งานร่่วมกัับทีีมสหอาสาประจำำ�ตำ�ำ บลทุุกกลุ่�ม ภายใต้โ้ ครงการ “Social Smart City” เตรีียมรับั การเป็น็
ชุุมชนต้้นแบบครอบครััวอบอุ่่�นประชาชนอยู่่�ดีีมีีสุุขของจัังหวััดฉะเชิิงเทรา เพื่�อ่ บููรณาการทำ�ำ งานของทุกุ ภาคส่่วน
ให้เ้ ป็็นต้น้ แบบในการดููแลช่่วยเหลืือซึ่�งกัันและกันั ในชุมุ ชน มีีการจัดั ตั้้ง� “กองทุุนรวมน้ำ�ำ� ใจ เสม็็ดใต้้ไม่ท่ ิ้้ง� กันั ”
เพื่่อ� ให้ก้ ารช่่วยเหลืือผู้้อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก หรืือผู้้�ประสบปััญหาทางสังั คม โดยขอรับั บริิจาคจากหน่ว่ ยงาน
เอกชน หรืือผู้�้ มีีจิติ ศรัทั ธา เพื่อ�่ ช่ว่ ยเหลืือเบื้้อ� งต้น้ ก่อ่ นจะดำ�ำ เนินิ การช่ว่ ยเหลืือในขั้้น� ต่อ่ ไปตามระเบีียบหน่ว่ ยงาน
ภาครัฐั ทำ�ำ ให้ก้ ลุ่�มเป้า้ หมายที่ป�่ ระสบปัญั หาความเดืือดร้อ้ นมีีคุณุ ภาพชีีวิติ ที่ด�่ีีขึ้้น� เกิดิ การช่ว่ ยเหลืือซึ่ง� กันั และกันั
โดยคนในชุมุ ชน จนกลายเป็น็ ชุุมชนต้น้ แบบครอบครัวั อบอุ่่�นประชาชนอยู่่�ดีีมีีสุขุ
จากการดำ�ำ เนินิ งานขององค์์การบริหิ ารส่่วนตำ�ำ บลเสม็ด็ ใต้ ้ ที่่เ� ป็็นองค์ก์ รต้น้ แบบในการช่ว่ ยเหลืือผู้้อ� ยู่�ใน
สภาวะยากลำ�ำ บาก และผู้�้ ประสบปััญหาทางสังั คมกรณีีฉุกุ เฉินิ ให้้มีีคุุณภาพชีีวิติ ที่�ด่ ีี มีีการช่ว่ ยเหลืือซึ่ง� กันั และกันั
โดยคนในชุุมชนเอง ในโครงการ “Social Smart City” จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติิ เพื่อ่� รับั รางวััล
ประชาบดีี ประเภทองค์ก์ รที่่�ทำำ�คุณุ ประโยชน์์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๒๓

ประเภทที่่� ๓

ประรเภางทวัสืัล่่�อปสรร้ะ้ชาางบสดรีี รค์์

รางวััลประชาบดีีประเภทสื่อ� สร้้างสรรค์์
จำำ�นวน ๗ ราย ดัังนี้�

๑๒ ๓

๔๕ ๖สื่�อ่ วิิทยุุโทรทััศน์์ จำำ�นวน ๕ รายการ ได้แ้ ก่่
๑. รายการก(ล)างเมืือง (รางวััลเกียี รติิยศ) กรุงุ เทพมหานคร
๒. รายการเกมต่่อชีีวิติ กรุุงเทพมหานคร
๓. รายการบ่่ายโมงตรงประเด็น็ กรุุงเทพมหานคร
๔. รายการรัักเมืืองไทย กรุุงเทพมหานคร
๕. รายการวัันใหม่่วาไรตี้้� ช่ว่ งร้้องทุุก(ข์)์ ลงป้้ายนี้้ � กรุงุ เทพมหานคร

สื่�่อพื้้น� บ้า้ น จำำ�นวน ๑ ราย ได้้แก่่
๖. นายกำำ�ปั่่�น นิิธิิวรไพบููลย์์ จัังหวััดนครราชสีมี า

สื่อ�่ สิ่�งพิิมพ์์ จำ�ำ นวน ๑ ราย ได้แ้ ก่่
๗. หนังั สืือเรื่อ�่ ง คนอยู่่�วัดั โดย ไมตรีี ลิิมปิิชาติิ จัังหวััดสมุทุ รปราการ

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่�อสร้้างสรรค์์

๑. รายการก(ล)างเมือื ง

ชื่อ�่ รายการ รายการก(ล)างเมืือง
ประเภทสื่่อ� สื่อ�่ วิิทยุุโทรทัศั น์์
ช่อ่ งทางนำ�ำ เสนอ สถานีีโทรทัศั น์์ ThaiPBS
ทุุกวัันอังั คาร เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ผู้�้ ผลิิต สถานีีโทรทััศน์์ ThaiPBS
สถานที่ต่� ิิดต่อ่ ๑๔๕ ถนนวิิภาวดีี – รังั สิิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักั สี่�่ กรุงุ เทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศััพท์์ ๐๒ ๗๙๐ ๒๓๗๓

รายการ “ก(ล)างเมืือง” เป็น็ รายการที่�่นำำ�เสนอในรููปแบบสารคดีี ภายใต้แ้ นวคิดิ ที่�่ว่่า “เมืืองนั้้�น
ดำ�ำ รงอยู่่�ได้ด้ ้้วยชีวี ิติ ต่่าง ๆ อีกี มากมาย” โดยเรื่อ่� งราวก(ล)างเมืือง สะท้้อนให้เ้ ห็็นถึึงวิิถีีของเมืืองที่ไ่� ม่่อาจ
แยกส่่วนจากวิิถีีท้้องถิ่ �น โดยเรื่่�องเล่่าในรายการ จะแสดงให้้เห็็นถึึงสายใยระหว่่างชีีวิิตในเมืือง ทรััพยากร
วััฒนธรรม และผู้�ค้ นที่�่อยู่�รายรอบ รวมทั้้ง� สะท้อ้ นปัญั หาเชิิงโครงสร้า้ ง ที่ส่� ััมพันั ธ์์กับั ผู้ค�้ นอย่่างแยกไม่่ออก
ผ่า่ นวิิธีีเล่า่ เรื่อ่� งที่�่เน้น้ การถ่า่ ยทอดชีีวิติ ของคนธรรมดา ๆ ที่่�เราพบเจอในชีีวิติ ประจำ�ำ วััน มีีตัวั ละครเล่่าเรื่อ�่ ง
ในประเด็น็ ต่า่ ง ๆ สะท้อ้ นภาพการเติบิ โตของเมืืองใหญ่โ่ ดยเฉพาะกรุงุ เทพฯ ที่ผ�่ ููกพันั กับั คนจากภููมิภิ าคต่า่ ง ๆ
อย่า่ งแยกไม่อ่ อก สะท้อ้ นภาพความทันั สมัยั ของเมืือง ที่ด�่ ึงึ ดููดทรัพั ยากรและผู้ค�้ นจากทั่่ว� ทุกุ สารทิศิ ให้ม้ าเติมิ เต็ม็
ความเป็น็ เมืือง
รายการก(ล)างเมืือง ยังั ได้น้ ำ�ำ เสนอชีีวิติ ของคนจำ�ำ นวนมากที่เ�่ ข้า้ มาไขว่ค่ ว้า้ โอกาส “กลางเมืืองใหญ่”่
แต่่ก็ไ็ ม่ป่ ระสบความสำำ�เร็็จ บางคนกลายเป็น็ คนไร้้บ้า้ น ใช้ช้ ีีวิิตบนพื้้น� ที่ส�่ าธารณะ ใต้ส้ ะพาน ตามที่่�รกร้้าง
ว่่างเปล่่าของเมืือง รอวััน รอโอกาสของตนเองจะมาถึึง หรืือบางคนมีีชีีวิติ แบบพอมีีพอใช้ไ้ ปวันั ๆ คนเหล่า่ นี้้�
คืือคนที่พ่� ยายามต่่อสู้�้เพื่�อ่ แสวงหาคุุณภาพชีีวิิตที่�่ดีีขึ้้�น แต่ป่ ััจจััยทางเศรษฐกิิจไม่ท่ ำำ�ให้ป้ ระสบความสำ�ำ เร็็จได้้
โดยรายการมีีความตั้ �งใจที่่�จะเปลี่่�ยน “ทััศนคติิ” ของผู้้�ชมรายการ ในการมองเพื่่�อนร่่วม “เมืือง” ให้้เกิิด
ความเข้า้ อกเข้า้ ใจ เพื่อ่� เปลี่�่ยนเป็น็ “ความเห็็นอกเห็็นใจ” ผู้้�อื่�น โดยเฉพาะผู้�้ ที่่�ประสบความเดืือดร้้อนต่่าง ๆ
เช่่น คนยากจน คนเร่่ร่่อน เป็็นต้น้
รายการก(ล)างเมืือง เป็็นสื่่�อที่่�ได้้นำำ�เสนอเรื่่�องราวของคนกลางเมืืองในรููปแบบภาพยนตร์์สารคดีี
สะท้อ้ นวิถิ ีีการดำ�ำ รงอยู่�ของเมืืองที่ไ�่ ม่อ่ าจแยกส่ว่ นจากท้อ้ งถิ่น� ส่ง่ เสริมิ ให้ก้ ำ�ำ ลังั ใจประชาชน กระตุ้้�นให้ส้ ังั คม
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับคนทุุกกลุ่ �ม จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี
ประเภทสื่่�อสร้้างสรรค์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๒๖

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่อ� สร้้างสรรค์์

๒. รายการเกมต่่อชีวี ิิต

ชื่�อ่ รายการ รายการเกมต่่อชีวี ิิต
ประเภทสื่่อ� สื่�อวิิทยุโุ ทรทััศน์์
ช่อ่ งทางนำ�ำ เสนอ ไทยรััฐทีวี ีี ช่่อง ๓๒
ทุุกวันั เสาร์แ์ ละอาทิติ ย์์ เวลา ๑๙.๑๕ – ๒๐.๐๐ น.
ผู้้�ผลิิต ไทยรััฐทีวี ีี
สถานที่�ต่ ิิดต่่อ ๑ ถนนวิิภาวดีรี ังั สิติ แขวงจอมพล เขตจตุุจักั ร กรุงุ เทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศััพท์ ์ ๐๘ ๕๘๓๒ ๒๙๘๘

รายการ “เกมต่่อชีวี ิิต” เป็น็ รายการที่่�นำ�ำ เอาผู้�้ ที่่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากต่่าง ๆ เช่น่ ผู้�้มีรายได้้น้้อย
มีีหนี้้�สิิน หรืือผู้้�ที่่�ต้้องเลี้ �ยงดููครอบครััว แต่่มีีรายได้้ไม่่เพีียงพอมาร่่วมรายการ โดยจะนำำ�เสนอให้้ผู้้�ชมเห็็นถึึง
ความลำ�ำ บากของครอบครััวนั้้น� ๆ และจะเชิิญทั้้�งครอบครััวมาเล่่นเกม เช่่น เกมตอบคำำ�ถาม โดยตั้้�งคำำ�ถาม
ที่่�เป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวผู้้�ร่่วมรายการ เช่่น เรื่่�องในครอบครััว เรื่่�องในจัังหวััด เป็็นต้้น หรืือให้้เล่่นเกมตามอาชีีพ
หรืือความถนััดของผู้้�เล่น่ แล้ว้ มอบเงิินตามจำ�ำ นวนข้้อที่่�ตอบถููก เพื่่อ� ให้ผ้ ู้�้ ร่ว่ มรายการได้้แสดงความสามารถ
ที่�ต่ นมีีแลกเงินิ รางวัลั ซึ่่ง� นอกจากรางวััลที่ท�่ างรายการได้้เตรีียมไว้ก้ ็จ็ ะมีีการเชิิญชวนผู้้�ชมทางบ้้าน ให้้ร่่วมกััน
บริิจาคสนัับสนุุนช่่วยเหลืือผู้้�ร่่วมรายการอีีกด้้วย
รายการเกมต่อ่ ชีีวิติ เป็น็ สื่อ�่ ที่ไ�่ ด้น้ ำ�ำ เสนอเรื่อ� งราวที่ม�่ ีีประโยชน์แ์ ก่ผ่ ู้�้ที่อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก โดยให้บ้ ุคุ คล
เหล่่านั้้�นมาเล่่นเกมที่่�ไม่่ยากนััก มีีเงิินเป็็นรางวััล อีีกทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ชมทั่่�วไปได้้ยื่่�นมืือเข้้ามาช่่วยเหลืือ
จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทสื่่อ� สร้้างสรรค์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๒๗

ประเภทที่� ๓ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทสื่�อสร้้างสรรค์์

๓. รายการบ่า่ ยโมงตรงประเด็น็

ชื่�่อรายการ รายการบ่่ายโมงตรงประเด็น็
ประเภทสื่่�อ สื่อ� วิิทยุโุ ทรทััศน์์
ช่่องทางนำ�ำ เสนอ สถานีีโทรทัศั น์์ ThaiPBS
ทุุกวันั จันั ทร์์ – วันั ศุกุ ร์์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.
ผู้้�ผลิิต ศููนย์ส์ื่�อสารวาระทางสังั คมและนโยบายสาธารณะ ThaiPBS
สถานที่ต�่ ิิดต่อ่ ๑๔๕ ถนนวิิภาวดีี-รัังสิิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักั สี่� กรุงุ เทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพั ท์ ์ ๐๒ ๒๗๐ ๒๖๑๕
รายการ “บ่่ายโมงตรงประเด็็น” เป็็นรายการที่่�ได้้นำำ�เสนอเรื่่�องราวในสัังคม โดยเฉพาะเรื่่�องราว
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่�มคนเปราะบาง เช่่น คนไร้้ที่่�พึ่่�ง คนไร้้บ้้าน คนไร้้สััญชาติิ เป็็นต้้น โดยเน้้นให้้ข้้อมููลข่่าวสาร
รวมไปถึึงความรู้�้ ที่เ่� กี่ย�่ วกัับสิิทธิปิ ระโยชน์ท์ ี่่ก� ลุ่�มคนเปราะบางนั้้น� พึึงได้ร้ ับั พร้อ้ มช่่องทางการเข้า้ ถึึงสิิทธินิ ั้้�น ๆ
ออกอากาศผ่า่ นทั้้�งสถานีีโทรทััศน์์ ThaiPBS รวมถึงึ ช่อ่ งทางออนไลน์์ จากนั้้น� จึึงยกระดับั เรื่�อ่ งราวเหล่่านั้้�นขึ้้น�
เป็็นการประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ทุุกเสีียงของประชาชนที่่�ส่่งมายัังรายการ ถููกสะท้้อน
และผลัักดัันให้้ปััญหานั้้�น ๆ ได้ร้ ับั การแก้้ไข จุดุ ประกายให้้เกิดิ ความเปลี่ย�่ นแปลงกัับผู้�้ ที่�เ่ กี่ย่� วข้้อง
รายการบ่า่ ยโมงตรงประเด็็น เป็็นสื่่�อที่่�ได้น้ ำ�ำ เสนอเรื่อ�่ งราวข่า่ วสารที่�่เป็น็ ประโยชน์แ์ ก่ผ่ ู้้�อยู่�ในสภาวะ
ยากลำำ�บาก โดยได้้เสนอแนวทางที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่กลุ่�มคนเปราะบางในสัังคม จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่อง
เชิิดชููเกีียรติิ เพื่่อ� รับั รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่อ�่ สร้้างสรรค์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๒๘

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่อ� สร้้างสรรค์์

๔. รายการรักั เมืืองไทย

ชื่่อ� รายการ รายการรักั เมืืองไทย
ประเภทสื่่อ� สื่�อวิิทยุุโทรทััศน์์
ช่อ่ งทางนำ�ำ เสนอ True Visions ๗๘๔
ทุุกวัันจัันทร์์ – ศุุกร์์ เวลา ๒๑.๑๕ - ๒๒.๔๕ น.
ผู้้�ผลิิต สถานีีโทรทััศน์์ TNN๒ ร่่วมกับั มููลนิธิ ิิรักั เมือื งไทย
สถานที่่�ติิดต่่อ ๑๑๘ อาคารทิิปโก้้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศััพท์ ์ ๐๒ ๗๖๔ ๙๔๘๐

รายการ “รัักเมืืองไทย” เป็็นรายการสนทนาที่่�เน้้นการให้้สาระความรู้้� ทั้้�งด้้านการศึึกษา ศิิลปะ
และวัฒั นธรรม คุณุ ธรรมจริยิ ธรรม โครงการอันั เนื่่�องมาจากพระราชดำ�ำ ริิ แนวคิดิ ปรัชั ญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
รวมทั้้�งประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและประเทศชาติิ โดยมุ่่�งหวัังให้้คนไทยมาร่่วมมืือกััน
สร้า้ งสรรค์์สัังคมไทยให้เ้ ป็น็ สัังคมแห่ง่ คุณุ ธรรม ปลุกุ จิติ สำ�ำ นึึกให้ร้ ัักเมืืองไทย ทำ�ำ ความดีีเพื่อ่� ตอบแทนบุญุ คุณุ
แผ่่นดิิน อีีกทั้้�งยัังเป็็นเวทีีในการให้้ข้้อมููล สาระ ความรู้้�ต่่าง ๆ เป็็นสื่่�อกลางในการสื่่�อสารข่่าวและกิิจกรรม
สังั คมไปยังั ประชาชน โดยแบ่ง่ เป็น็ ตอน ๆ ออกอากาศในแต่ล่ ะวันั โดยเฉพาะตอน “ร่ว่ มรักั ษ์ค์ นดีี มีคี ุณุ ธรรม”
ที่่ไ� ด้น้ ำ�ำ เสนอเรื่่อ� งราวของ “การให้้” ของบุคุ คลที่ม�่ าจากหลากหลายอาชีีพในสังั คมไทย เพื่่�อเป็น็ แบบอย่า่ งที่�ด่ ีี
แก่เ่ ยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ โดยมีีวัตั ถุปุ ระสงค์์เพื่่�อช่ว่ ยปลุกุ จิติ สำำ�นึึกในการทำ�ำ ความดีีให้้กัับคนในสังั คม
รายการรักั เมืืองไทย เป็น็ สื่อ�่ ที่ไ�่ ด้น้ ำ�ำ เสนอเรื่อ� งราวและข่า่ วสารที่เ�่ ป็น็ ประโยชน์แ์ ก่ค่ นในสังั คม ส่ง่ เสริมิ
ให้้ประชาชนร่่วมกัันทำำ�ความดีี โดยเฉพาะการทำำ�ความดีีเพื่่�อผู้้�อื่่�น โดยไม่่หวัังผลตอบแทน จึึงสมควรได้้รัับ
การยกย่อ่ งเชิิดชููเกีียรติิ เพื่อ�่ รัับรางวััลประชาบดีี ประเภทสื่อ�่ สร้้างสรรค์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๒๙

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่�อสร้้างสรรค์์

๕. รายการวัันใหม่่วาไรตี้� ช่ว่ งร้้องทุุก(ข์์) ลงป้้ายนี้�

ชื่อ�่ รายการ รายการวัันใหม่่วาไรตี้� ช่่วงร้้องทุกุ (ข์)์ ลงป้า้ ยนี้้�
ประเภทสื่่อ� สื่อ� วิทิ ยุโุ ทรทัศั น์์
ช่่องทางนำ�ำ เสนอ สถานีโี ทรทััศน์์ ThaiPBS
ทุกุ วัันจันั ทร์์ – วัันศุุกร์์ เวลา ๐๘.๒๕ – ๐๘.๕๕ น.
ผู้้�ผลิิต องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
สถานที่ต่� ิิดต่่อ ๑๔๕ ถนนวิิภาวดี-ี รัังสิิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักั สี่� กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศััพท์ ์ ๐๒ ๗๙๐ ๒๑๑๑ , ๐๘ ๘๔๕๙ ๓๔๕๓

รายการวันั ใหม่ว่ าไรตี้ � ช่ว่ ง “ร้อ้ งทุุก(ข์์) ลงป้า้ ยนี้้�” เป็น็ รายการโทรทััศน์ท์ ี่�่นำำ�เสนอความยากลำ�ำ บาก
และความทุุกข์์ของประชาชน ทั้้�งปััญหาของส่่วนรวม หรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเฉพาะกัับบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
เช่่น คนพิิการ คนชรา ผู้้�ป่ว่ ย และผู้�ด้ ้อ้ ยโอกาส ในด้้านต่่าง ๆ เช่น่ ปัญั หาด้า้ นสาธารณููปโภค การถููกหลอกลวง
โดยมิิจฉาชีีพรวมไปถึึงการเตืือนภััย ทั้้�งยัังนำำ�เสนอเรื่่�องราวที่่�ถููกพููดถึึงในโซเชีียลมีีเดีีย โดยทีีมข่่าวจะลงพื้้�นที่่�
ไปตรวจสอบเรื่่�องราวที่่�เป็็นประเด็็น และหาแนวทางช่่วยเหลืือ โดยประสานงานไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ผู้้�ที่่�ประสบกัับความเดืือดร้้อน หรืืออยู่ �ในสภาวะยากลำำ�บาก
ได้ร้ ับั ความช่ว่ ยเหลืือทั้้�งการฟื้�้นฟููทางด้า้ นร่า่ งกายและจิิตใจ จนมีีคุุณภาพชีีวิติ ที่ด่� ีีขึ้้น�
รายการวันั ใหม่ว่ าไรตี้ � ช่ว่ งร้อ้ งทุกุ (ข์)์ ลงป้า้ ยนี้้� เป็น็ สื่อ�่ ที่ไ�่ ด้น้ ำ�ำ เสนอเรื่อ� งราวของผู้�้ที่ป� ระสบสภาวะยากลำ�ำ บาก
และได้้ประสานหน่ว่ ยงานต่่างๆ ที่่เ� กี่ย่� วข้อ้ งเพื่่�อดำ�ำ เนินิ การให้้ความช่ว่ ยเหลืือ ทำ�ำ ให้ผ้ ู้้�ที่ป�่ ระสบความเดืือดร้้อน
มีีคุณุ ภาพชีีวิติ ที่ด�่ีีขึ้้น� นับั เป็น็ รายการที่ท�่ ำ�ำ คุณุ ประโยชน์แ์ ก่ผ่ ู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ ง
เชิดิ ชููเกีียรติิเพื่�่อรัับรางวัลั ประชาบดีี ประเภทสื่�่อสร้้างสรรค์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๓๐

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่�อสร้้างสรรค์์

๖. นายกำ�ำ ปั่่�น นิธิ ิิวรไพบููลย์์

ชื่อ�่ ผู้้�รับั รางวัลั นายกำ�ำ ปั่่น� นิธิ ิิวรไพบููลย์์ (กำ�ำ ปั่่น� บ้า้ นแท่่น) อายุุ ๖๙ ปีี
ประเภทสื่่อ� สื่�อ่ พื้้�นบ้า้ น
ช่่องทางนำ�ำ เสนอ การแสดงเพลงพื้้�นบ้า้ นตามช่่องทางต่่าง ๆ
ผู้�้ ผลิติ นายกำำ�ปั่่�น นิธิ ิิวรไพบููลย์์ (กำ�ำ ปั่่�น บ้า้ นแท่่น)
สถานที่�ต่ ิดิ ต่่อ ๓๓๔ ถนนจิริ ะ ตำ�ำ บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง จังั หวััดนครราชสีีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๑๘๗๖ ๒๑๖๔
นายกำ�ำ ปั่่น� นิิธิิวรไพบููลย์์ หรืือ “กำำ�ปั่น�่ บ้้านแท่่น” เป็็นศิลิ ปิินพื้้น� บ้า้ น ที่่�ได้้คลุกุ คลีีกับั เพลงโคราช
มาตั้ง� แต่เ่ พิ่่�งลืืมตาดููโลก เนื่่อ� งจากได้้ยิินเสีียงพี่�่สาวและพี่ช่� ายฝึึกหัดั ขัับร้้องอยู่่�ทุกุ วััน จนเกิดิ เป็น็ แรงบันั ดาลใจ
ที่จ�่ ะฝึกึ ฝนเพื่�อ่ ตามรอยของพี่�่ทั้้ง� สอง อีีกทั้้�งด้้วยฐานะทางบ้้านที่�ย่ ากจน กำ�ำ ปั่่น� จึงึ พยายามฝึึกร้อ้ งเพลงโคราช
เพื่�่อเป็็นวิชิ าชีีพ
กำำ�ปั่่�น บ้า้ นแท่่น เป็็นที่ร่� ู้้�จัักของคนทั่่ว� ไปด้ว้ ยลีีลาและน้ำำ�� เสีียงที่เ�่ ป็็นเอกลัักษณ์์ของตััวเอง แต่ใ่ นเวลา
ต่่อมาเมื่�อ่ เพลงโคราชได้้รัับความนิิยมน้้อยลง เหลืือเพีียงผู้�้ฟังั เพีียงกลุ่�มเล็็ก ๆ เท่า่ นั้้�น กำ�ำ ปั่่น� จึงึ นำำ�เพลงโคราช
มาประยุุกต์์เข้า้ กัับดนตรีีสมัยั ใหม่่ เพื่อ�่ ให้เ้ ข้า้ กับั ยุุคสมััย ตั้้�งชื่่อ� ว่่าเพลงโคราชประยุกุ ต์ ์ ผลิติ ออกมาเป็น็ เทป ซีีดีี
และวีีซีีดีี จนมีีผู้้�หันั มาสนใจเพลงโคราชมากขึ้น� นัับเป็็นการต่อ่ อายุุให้้กัับเพลงโคราช และสามารถสร้้างรายได้้
ให้้กัับเขาและครอบครััว อีีกทั้้�งยัังได้้เผยแพร่่เพลงโคราชให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้าง จนมีีลููกศิิษย์์ลููกหามากมาย
นอกจากนั้้น� กำ�ำ ปั่่น� ยังั เป็น็ อาจารย์ส์ อนพิเิ ศษด้า้ นเพลงโคราช ให้ก้ ับั สถาบันั ศึกึ ษาต่า่ ง ๆ ตั้้ง� แต่ร่ ะดับั ประถมศึกึ ษา
จนถึงึ มหาวิทิ ยาลัยั ทั้้ง� ยัังใช้เ้ พลงโคราชในการเผยแพร่ศ่ ิิลปวััฒนธรรมในงานสำ�ำ คัญั ๆ ของจังั หวััดอยู่�เสมอ
เพลงโคราชของกำำ�ปั่่น� บ้้านแท่น่ มัักเป็น็ เพลงที่่แ� ฝงไปด้ว้ ยข้้อคิดิ ให้้กำ�ำ ลัังใจ สอนคนไม่่ให้ย้ ่่อท้อ้
ในการทำำ�ความดีี ส่่งเสริมิ การช่่วยเหลืือเกื้�อกููลระหว่่างกันั ของคนในสังั คม นายกำ�ำ ปั่่�น นิธิ ิวิ รไพบููลย์ ์ จึงึ สมควร
ได้้รับั การยกย่่องเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทสื่�่อสร้า้ งสรรค์ ์ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๓๑

ประเภทที่� ๓ รางวััลประชาบดีี ประเภทสื่�อสร้้างสรรค์์

๗. หนัังสือื เรื่�อง คนอยู่�วัด โดย ไมตรีี ลิิมปิชิ าติิ

ชื่�่อรายการ หนัังสืือเรื่อ�่ ง คนอยู่่�วััด โดยไมตรีี ลิิมปิชิ าติิ
ประเภทสื่่อ� สื่่�อสิ่ง� พิมิ พ์์ (หนัังสืือเล่ม่ )
ช่อ่ งทางนำ�ำ เสนอ หนัังสืือ
ผู้�้ ผลิิต นายไมตรีี ลิิมปิชิ าติ ิ
สถานที่�ต่ ิดิ ต่่อ ๔๑๙/๒๘๖ หมู่่�บ้า้ นทิพิ วัลั ซอย๑๔ ถนนเทพารัักษ์ ์ อำ�ำ เภอเมืือง
จังั หวััดสมุทุ รปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๙๘๑๐ ๒๓๑๑

หนังั สืือเรื่่�อง “คนอยู่่�วัดั ” โดย ไมตรีี ลิิมปิิชาติิ ได้้รัับเลืือกจากกระทรวงศึึกษาธิกิ าร ให้เ้ ป็น็ หนัังสืือ
อ่่านนอกเวลาระดัับชั้น� มัธั ยมศึึกษาตอนต้้น เพราะมีีเนื้้�อเรื่่�องเกี่ย่� วกัับการให้้ข้อ้ คิิดในการดำ�ำ รงชีีวิติ ถึึงแม้ว้ ่่า
บางคนจะมีีชีีวิิตที่่ย� ากลำ�ำ บาก ไม่่ได้ม้ ีีต้้นทุุนชีีวิิตที่่ส� มบููรณ์์ แต่ก่ ็็สามารถต่่อสู้�้ดิ้น� รน เพื่อ�่ ยกระดัับชีีวิติ ของตน
ให้อ้ ยู่�ในสังั คมได้อ้ ย่า่ งภาคภููมิิใจ
เนื้้�อหาของหนังั สืือคนอยู่่�วััด ถููกถ่า่ ยทอดผ่า่ นตัวั อักั ษรที่ง�่ ดงาม และตััวละครที่�แ่ สดงออกถึึงทัศั นคติิ
ที่่ด� ีีในการใช้้ชีีวิิต โดย ไมตรีี ลิิมปิิชาติิ ได้เ้ คยกล่า่ วว่า่ “ครั้�้งหนึ่่�งผมเคยเป็น็ เด็็กวััด ในวััดมีนี ิิยาย ตััวละคร
คือื พระและเด็็กวััด ไอ้้นึึกจอมกะล่่อน สมเกีียรติผิ ู้้�ผิิดปกติิ สนั่่�นจิิตรกรมืือรางวัลั ไอ้้ล้้านผู้�้ มีีแผน คุุณยอดยิ่่�ง
จอมขยััน และใครต่อ่ ใครอีกี หลายคน เพื่่�อนเก่า่ ของผมเหล่า่ นี้้� ครั้ง�้ หนึ่ง�่ เคยอด ๆ อยาก ๆ อยู่�ในวััด แต่่ปััจจุบุ ััน
มีตี ำำ�แหน่ง่ การงานดีี ฐานะร่ำ�ำ�รวย แต่่ก็็มีีบ้า้ งเหมืือนกัันที่ต�่ ิิดคุกุ ผมเอาชีีวิติ ของคนอยู่�วััดมาเขียี นเป็น็ เรื่อ� งสั้�น้
ถ่่ายทอดความเป็น็ ไปของพวกเขาเท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้ ฉะนั้้�น นอกจากความบัันเทิงิ ที่่ผ� ู้�้ อ่า่ นพึึงได้้แล้ว้ ผมก็็หวัังว่่า
ท่่านผู้�้ อ่า่ นจะได้้อะไรบ้า้ ง จากการอ่่านเรื่อ� งสั้้�นของผมชุุดนี้้”� หนังั สืือเรื่่�องคนอยู่่�วัดั นี้้� ได้้รับั การแปลเป็น็ ภาษา
อังั กฤษ และแพร่่หลายในต่า่ งประเทศ
หนังั สืือเรื่อ่� ง คนอยู่่�วััด โดยไมตรีี ลิมิ ปิิชาติิ เป็็นหนังั สืือที่น�่ อกจากจะอ่า่ นแล้ว้ สนุุก ยังั ได้แ้ ฝงไปด้้วย
แนวคิดิ ที่ส�่ ่ง่ เสริมิ กำ�ำ ลังั ใจให้ค้ นกล้า้ ที่จ�่ ะต่อ่ สู้�้ ไม่ย่ อมแพ้ต้ ่อ่ ความลำ�ำ บาก จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติิ
เพื่่�อรับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทสื่�อ่ สร้้างสรรค์ ์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๓๒

ประเภทที่่� ๔

ประเรภาทงวตั้ลั ้นปแบรบะชคานบสูด้ีช�้ ี ีีวิติ

รางวัลั ประชาบดีปี ระเภทต้้นแบบคนสู้ช้� ีวี ิติ
จำำ�นวน ๑๖ ราย ดังั นี้�

๑๒๓๔

๕๖๗๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๑. นายชูชู าติิ คลองพบสุขุ กรุงุ เทพมหานคร ๙. นายอุุทัยั แก่่นสากล จังั หวัดั สระบุรุ ีี
๒. นายถาวร สุวุ รรณวงค์์ จังั หวััดเชียี งราย ๑๐. นางสาวกานดา หาญพรหมมา จัังหวัดั ภููเก็ต็
๓. นายวัชั ชา ชัยั ศร กรุุงเทพมหานคร ๑๑. นางสาวกุลุ ศรีี ปุุสสะรัังษี ี กรุงุ เทพมหานคร
๔. นายสมโภชน์์ ช่ว่ ยอุปุ การ กรุงุ เทพมหานคร ๑๒. นางสาวฐิิติิพร พริ้�งเพลิดิ จังั หวัดั แพร่่
๕. นายสัันสกฤต ปลายนอก จังั หวัดั ปราจีนี บุรุ ีี ๑๓. นางสาวบุุญมา เพ็็ญศิิริมิ งคล จัังหวััดนนทบุรุ ีี
๖. นายสำ�ำ รวย อรุุณวรรณ์ ์ จังั หวััดปทุมุ ธานีี ๑๔. นางพรรณีี ขุนุ คงเสถีียร กรุุงเทพมหานคร
๗. นายสุุรวัจั น์์ ยุพุ รภัักดีีโรจน์์ จังั หวััดนครนายก ๑๕. นางวันั เพ็็ญ สมบััน จังั หวัดั พิิษณุโุ ลก
๘. นายอิทิ ธิิพล ใสหยาด กรุงุ เทพมหานคร ๑๖. นางสมสมร คีรี ีตี ๊ะ๊ จังั หวััดตาก

ประเภทที่� ๔ รางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิิต

๑. นายชููชาติิ คลองพบสุขุ

เกิิด ๘ สิงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุุ ๕๒ ปีี
การศึึกษา ปริิญญาตรีี สาขารัฐั ศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยรามคำ�ำ แหง
อาชีพี รัับจ้้าง
สถานที่ต่� ิดิ ต่่อ เลขที่�่ ๒๒๔๕ ซอยโรงงานยาสููบ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทศัพั ท์ ์ ๐๘ ๑๖๒๑ ๒๓๔๙
E-mail manboy-๘๘๘๘๘@hotmail.com

นายชููชาติิ คลองพบสุุข เป็็นลููกชายคนสุดุ ท้้องของครอบครััวที่�่มีีพี่น�่ ้อ้ งทั้้ง� หมด ๕ คน แต่่ปัจั จุบุ ััน
บิิดา มารดา และพี่ช�่ าย ๒ คน ได้เ้ สีียชีีวิติ แล้้ว นายชููชาติจิ ึงึ ได้อ้ าศััยอยู่่�กัับพี่ช�่ ายหนึ่่�งคนที่เ่� หลืืออยู่่� นายชููชาติิ
เป็น็ ผู้�้ พิกิ ารทางการเคลื่อ�่ นไหว เนื่อ�่ งจากป่ว่ ยเป็น็ โรคเนื้้อ� งอกในสมอง ได้เ้ ข้า้ รับั การรักั ษาผ่า่ ตัดั ตอนอายุุ ๑๓ ปีี
แต่ม่ ีีความมุ่�งมั่น� จนเรีียนจบระดับั ปริญิ ญาตรีีจากมหาวิทิ ยาลัยั รามคำ�ำ แหง นายชููชาติมิ ักั จะช่ว่ ยเหลืือคนในชุมุ ชน
ที่ไ�่ ด้ร้ ับั ความเดืือดร้อ้ น และคอยดููแลให้ค้ วามช่ว่ ยเหลืือ โดยประสานกับั หน่ว่ ยงานรัฐั และเอกชน นำ�ำ เครื่อ� งอุปุ โภค
บริิโภค ข้้าวของเครื่่�องใช้้ ไปมอบให้้กัับผู้้�ประสบสภาวะยากลำำ�บากในชุุมชนต่่าง ๆ บรรเทาความเดืือดร้้อน
ให้แ้ ก่ก่ ลุ่�มคนเหล่า่ นี้้�มาโดยตลอด
นายชููชาติิ คลองพบสุุข แม้จ้ ะเป็็นผู้�อ้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก แต่่ก็็อุุทิศิ ตนทำำ�งานเพื่�่อช่ว่ ยเหลืือสังั คม
และผู้�อ้ ยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากคนอื่่น� ๆ ที่่�ลำ�ำ บากกว่่าตนอย่่างแท้้จริิง และไม่่เคยย่อ่ ท้้อต่อ่ อุุปสรรค ถึึงแม้้
จะมีีปัญั หาด้า้ นร่า่ งกายที่ไ�่ ม่ส่ มบููรณ์์ แต่ย่ ังั มีีจิติ อาสาต้อ้ งการช่ว่ ยเหลืือเพื่อ�่ นมนุษุ ย์ด์ ้ว้ ยกันั อย่า่ งแท้จ้ ริงิ อีีกทั้้ง�
มีีความเสีียสละ และตั้�งใจทำำ�งานเพื่่�อสัังคมอย่า่ งต่อ่ เนื่�อ่ ง จึงึ สมควรได้้รับั การยกย่่องเชิิดชููเกีียรติเิ พื่อ่� รับั รางวััล
ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้�้ ชีีวิิต ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๓๕

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๒. นายถาวร สุวุ รรณวงค์์

เกิิด ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุุ ๕๐ ปีี
การศึกึ ษา มััธยมศึึกษาตอนปลาย ศููนย์์การศึกึ ษานอกโรงเรีียน
ตำำ�บลสันั มหาพล จังั หวััดเชีียงใหม่่
อาชีพี จำ�ำ หน่่ายสลากกินิ แบ่ง่ รััฐบาล
สถานที่่ต� ิดิ ต่อ่ เลขที่่� ๑๑๑/๑ หมู่่� ๙ ตำ�ำ บลเวีียงพางคำ�ำ อำำ�เภอแม่ส่ าย จัังหวัดั เชีียงราย ๕๗๑๓๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๘๒๖๘ ๕๒๓๐
E-mail [email protected]

นายถาวร สุวุ รรณวงค์์ เป็็นผู้�้ พิกิ ารทางการเคลื่่�อนไหว เนื่่อ� งจากประสบอุุบัตั ิิเหตุุรถจักั รยานยนต์์
ได้้เข้้ารัับการฝึกึ อาชีีพที่�่ศููนย์ฟ์ ื้้�นฟููอาชีีพคนพิกิ ารหยาดฝน จังั หวัดั เชีียงใหม่่ จนเกิดิ แรงผลัักดันั ในการต่่อสู้�้
ชีีวิิต หลัังจากจบการฝึึกอาชีีพ นายถาวรได้้เข้้าทำำ�งานที่่�บริิษััทผลิิตรถวีีลแชร์์ เป็็นเวลา ๒ ปีี จึึงย้้ายกลัับ
ภููมิิลำำ�เนาเนื่่�องจากภรรยาตั้ �งครรภ์์ ยึึดอาชีีพจำำ�หน่่ายสลากกิินแบ่่งรััฐบาล เรื่่�อยมาทั้้�งที่่�มีีร่่างกายที่่�พิิการ
แต่่นายถาวรก็็ไม่่ย่่อท้้อต่่อความยากลำำ�บาก กลัับต่่อสู้้�กัับอุุปสรรคต่่าง ๆ ด้้วยความเด็็ดเดี่่�ยวเข้้มแข็็ง
ทั้้ง� ยังั นำ�ำ เรื่อ� งราวและประสบการณ์ข์ องตน มาถ่า่ ยทอดให้ก้ ับั คนพิกิ ารคนอื่น�่ ๆ ได้ร้ ับั ทราบ เพื่อ�่ เป็น็ แรงบันั ดาลใจ
ให้้พวกเขาลุุกขึ้�นต่อ่ สู้�้ กัับปััญหาและอุุปสรรค ไม่่ให้้คนพิกิ ารต้อ้ งโดนดููถููกและเป็น็ ภาระของครอบครัวั หรืือ
สังั คม
นายถาวร สุุวรรณวงค์์ เป็น็ ตัวั อย่า่ งของผู้้อ� ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ที่่�เป็น็ แบบอย่่างที่่�ดีีต่่อตนเอง
และสังั คม มีีความมานะอุตุ สาหะ ใช้ค้ วามรู้แ� ละประสบการณ์ท์ ี่ม�่ีีเพื่อ�่ สร้า้ งโอกาสให้แ้ ก่ต่ นเอง เป็น็ ตัวั อย่า่ งที่ด�่ีี
ให้ก้ ับั คนพิกิ ารท่า่ นอื่น�่ จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้น้ แบบคนสู้�้ชีีวิต
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๓๖

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีีวิติ

๓. นายวััชชา ชััยศร

เกิิด ๓ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ อายุุ ๖๐ ปีี
การศึกึ ษา มััธยมศึึกษาชั้�นปีีที่�่ ๓ โรงเรีียนตรัังวิิทยา จัังหวัดั ตรััง
อาชีพี รัับจ้า้ ง
สถานที่ต่� ิดิ ต่่อ เลขที่่� ๑๕๑ ซอยบรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์
เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๗๕๐๖ ๒๙๓๐

นายวัชั ชา ชัยั ศร เป็น็ ผู้้�ที่�่ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลักั ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง สู้�้ ชีีวิิต ขยััน ประหยัดั
ซื่่�อสัตั ย์์กตัญั ญูู ไม่่ยอมแพ้้ต่่อความทุุกข์ย์ ากลำำ�บาก ถึึงแม้ใ้ นชีีวิิตเคยประสบปััญหาตกงานเป็น็ เวลาหลายปีี
แต่่ก็ไ็ ม่่เคยย่อ่ ท้้อ เมื่�อ่ ได้ร้ ับั โอกาสทำำ�งาน ก็ไ็ ด้ต้ั้�งใจทำำ�งานด้้วยความสุุจริิต ยึึดมั่่น� ในหลักั ธรรมคำ�ำ สอนของ
พระพุุทธศาสนา จนเมื่�่อเวลาผ่า่ นไป นายวัชั ชาจึึงได้้อุุทิิศตนทำำ�งานรับั ใช้้สัังคม ด้้วยการเป็น็ ผู้ใ�้ ห้้คำำ�แนะนำ�ำ
ด้้านสิิทธิิต่่าง ๆ ให้้กัับผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากในสัังคม อีีกทั้้�งยัังช่่วยประสานขอเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค
จากภาคส่่วนต่่าง ๆ มาแจกจ่่ายให้้กัับผู้้�ด้้อยโอกาส รวมถึึงได้้ทำำ�งานอาสาสมััครชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือ
เพื่อ่� นมนุษุ ย์์ ทั้้�งผู้้�สูงอายุ ุ ผู้�้ พิกิ าร หรืือคนยากจนมาโดยตลอด
นายวััชชา ชััยศร เป็น็ ผู้�อ้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก ที่�ม่ ีีความอดทน ซื่อ่� สััตย์ ์ อุุตสาหะ เป็น็ แบบอย่่าง
ที่่�ดีีต่่อสัังคม ทั้้�งยัังช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นโดยที่่�ไม่่คิิดหวัังผลตอบแทน จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ
เพื่อ่� รัับรางวัลั ประชาบดีีประเภทต้น้ แบบคนสู้้�ชีีวิิต ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๓๗

ประเภทที่� ๔ รางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีีวิติ

๔. นายสมโภชน์์ ช่่วยอุุปการ

เกิิด ๒ ตุลุ าคม พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุุ ๕๗ ปีี
การศึกึ ษา ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง สาขาช่่างก่่อสร้้าง
กรุุงเทพโปลีีเทคนิคิ
อาชีีพ เกษตรกร
สถานที่่ต� ิิดต่อ่ เลขที่่� ๒/๑๒๐ ถนนนิมิ ิิตใหม่ ่ ซ.๑ แขวงมีีนบุรุ ีี เขตมีีนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐
โทรศัพั ท์์ ๐๙ ๔๖๘๒ ๐๖๐๖

นายสมโภชน์์ ช่่วยอุุปการ เคยมีีชีีวิิตที่่�ยากลำำ�บาก ยึึดอาชีีพขัับแท็็กซี่่�เพื่่�อหาเลี้ �ยงครอบครััว
และสามารถส่่งเสีียบุตุ รให้ไ้ ด้ร้ ับั การศึึกษาที่ด�่ ีี นายสมโภชน์์เป็น็ ผู้�้ ที่เ�่ ชื่�่อในเรื่่�อง “กฎแห่่งกรรม” จึงึ อุุทิิศ
ชีีวิิตให้้กัับสัังคม โดยเริ่�มจากการรวบรวมเงิินทอนจากผู้้�โดยสาร เพื่่�อไปช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นที่่�ลำำ�บากกว่่า เช่่น
คนที่่�ไม่่มีีค่่ายา หรืือค่่ารถไปหาหมอ จนต่่อมามีีผู้้�สนใจ เข้้าร่่วมจััดตั้้�งชมรมช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�เดืือดร้้อน
เป็็นแกนนำำ�หลัักในการประสานงานขออุุปกรณ์์ เครื่�อ่ งอุปุ โภคบริิโภค เพื่่�อนำ�ำ ไปบริิจาคให้้ผู้้�ที่�ย่ ากไร้้ภายใน
ชุุมชนต่่าง ๆ
นายสมโภชน์ ์ ช่ว่ ยอุุปการ เป็น็ ผู้�้ ที่่เ� คยมีีชีีวิิตที่�ย่ ากลำำ�บาก แต่่ก็อ็ ดทนสู้�้ กับั ปัญั หา เป็น็ แบบอย่า่ งที่�่ดีี
ต่อ่ คนในสัังคม ทั้้ง� ยัังให้้ความช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่น� โดยไม่่หวังั ผลตอบแทน จึึงสมควรได้ร้ ัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ
เพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทต้น้ แบบคนสู้้�ชีีวิติ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๓๘

ประเภทที่� ๔ รางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๕. นายสัันสกฤต ปลายนอก

เกิดิ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ อายุุ ๓๔ ปีี
การศึึกษา ปริญิ ญาตรีี สาขาการจัดั การงานก่่อสร้า้ ง
มหาวิิทยาลัยั สุุโขทัยั ธรรมาธิิราช
รับั จ้า้ ง
อาชีีพ เลขที่�่ ๗๓/๑ หมู่่� ๓ ตำำ�บลโคกไม้ล้ าย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปราจีีนบุรุ ีี ๒๕๐๐๐
สถานที่ต่� ิดิ ต่่อ ๐๙ ๗๒๙๒ ๑๔๐๒
โทรศััพท์์ [email protected]
E-mail:

นายสัันสกฤต ปลายนอก เป็็นชาวจัังหวััดปราจีีนบุุรีี เคยก้้าวพลาดในชีีวิิตแต่่กลัับตัังกลัับใจ
และตั้ง� ใจศึกึ ษาหาความรู้จ� นกระทั่่ง� จบการศึกึ ษาในระดับั ปริญิ ญาตรีี หลังั จากพ้น้ โทษจึงึ กลับั ไปอยู่่�กับครอบครัวั
ทำ�ำ อาชีีพรับั จ้า้ งล้า้ งแอร์์ บางครั้ง� ก็อ็ อกไปทำ�ำ งานรับั เหมาก่อ่ สร้า้ งเพื่อ�่ หารายได้เ้ ลี้ย� งครอบครัวั เมื่อ�่ มีีเวลาว่า่ ง
นายสันั สกฤตมักั จะรวมตัวั กันั กับั เพื่อ�่ นจัดั ทีีมอาสาสมัคั ร เพื่อ�่ ไปช่ว่ ยงานก่อ่ สร้า้ งตามสถานที่ต�่ ่า่ ง ๆ ของชุมุ ชน
เช่น่ โครงการก่อ่ สร้า้ งช่ว่ ยเหลืือผู้�้ ประสบภัยั โดยไม่ค่ ิดิ ค่า่ จ้า้ ง ส่ว่ นวัสั ดุอุ ุปุ กรณ์ท์ างชุมุ ชนจะร่ว่ มกันั จัดั หามาให้้
โดยการทำำ�งานจิิตอาสาของนายสัันสกฤต เป็็นการทำำ�งานเพื่่�อชดเชยกัับสิ่ �งที่่�เขาทำำ�ผิิดพลาดมาในอดีีต
และการทำ�ำ งานเพื่่�อสัังคมก็ย็ ังั ทำำ�ให้้เขารู้�้ สึึกสุขุ ใจอีีกด้้วย
นายสัันสกฤต ปลายนอก เป็็นผู้�้ ที่�เ่ คยหลงเดิินทางผิิด แต่่ก็็กลับั ตััวกลับั ใจเป็น็ คนดีี อุุทิิศตนทำำ�งาน
ช่่วยเหลืือสัังคม จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิิต
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๓๙

ประเภทที่� ๔ รางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๖. นายสำ�ำ รวย อรุณุ วรรณ์์

เกิิด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุุ ๖๙ ปีี
การศึกึ ษา ชั้น� ประถมศึึกษาปีที ี่�่ ๔ โรงเรีียนสุนุ ทราราม ตำ�ำ บลห่่อหมก
อำำ�เภอบางไทร จังั หวััดพระนครศรีีอยุธุ ยา ๑๓๑๙๐
อาชีพี อาสาสมัคั รและจิิตอาสา
สถานที่ต�่ ิิดต่่อ เลขที่�่ ๓๑/๕๔๔ ตำ�ำ บลบางหลวง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปทุมุ ธานีี ๑๒๐๐๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๑๘๑๓ ๐๕๗๑

นายสำำ�รวย อรุุณวรรณ์์ มีีสุุขภาพไม่่แข็็งแรง ต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลอยู่�เสมอ
และเนื่่�องจากการผ่่าตััดเพื่่�อรัักษาโรค นายสำำ�รวยจึึงไม่่สามารถทำำ�งานหนัักได้้จึึงทำำ�ได้้เพีียงช่่วยขัับรถ
เพื่่�อรัับส่่งภรรยาที่่�ประกอบอาชีีพค้้าขายเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม นายสำำ�รวยได้้สมััครเข้้าเป็็นจิิตอาสา
เพื่อ�่ ช่ว่ ยงานภายในชุมุ ชน เป็น็ แกนนำ�ำ หลักั ของอาสาสมัคั รพัฒั นาสังั คมและความมั่น� คงของมนุษุ ย์์ เพื่อ�่ ประสาน
ให้ห้ น่ว่ ยงานที่เ�่ กี่ย�่ วข้อ้ งดำ�ำ เนินิ การช่ว่ ยเหลืือ นำ�ำ เครื่อ�่ งอุปุ โภคบริโิ ภคไปแจกจ่า่ ยให้ก้ ับั ประชาชาชนที่ป�่ ระสบ
ความเดืือดร้้อน
แม้ว้ ่่า นายสำ�ำ รวย อรุณุ วรรณ์์ จะมีีร่า่ งกายไม่่แข็ง็ แรง แต่ก่ ลับั มีีจิติ ใจที่่เ� ข้ม้ แข็็ง อาสาช่่วยเหลืือ
ผู้้�อื่�นที่่�ยากลำำ�บากกว่่าตน จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบ
คนสู้�้ ชีีวิิตประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๐

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๗. นายสุุรวัจั น์์ ยุพุ รภักั ดีีโรจน์์

เกิิด ๒๒ มิถิ ุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๖ อายุุ ๓๗ ปีี
การศึึกษา ปริญิ ญาตรีี สาขาการจัดั การทั่่�วไป
สถาบันั เทคโนโลยีีแห่่งอโยธยา
อาชีพี เกษตรกร (กิจิ การฟาร์ม์ แพะ)
สถานที่ต�่ ิิดต่่อ เลขที่่� ๑๕๓ ตำ�ำ บลบ้า้ นพร้้าว อำ�ำ เภอบ้้านนา จังั หวัดั นครนายก ๒๖๑๑๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๐๘๓๐ ๔๔๗๕

นายสุุรวััจน์์ ยุุพรภัักดีีโรจน์์ มีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่่�จัังหวััดชััยนาท นายสุุรวััจน์์เคยก้้าวพลาดในชีีวิิต
แต่ใ่ นระหว่า่ งนั้้�น เขาก็็ได้ต้ั้�งใจศึึกษาวิิชาชีีพสำำ�หรับั นำ�ำ ไปประกอบอาชีีพสุุจริติ หลังั จากนั้้�น ถึึงแม้จ้ ะไม่่มีีงาน
ทำำ�ประจำำ� แต่่เขาก็็ไม่่ย่่อท้้อต่่ออุุปสรรค ยอมทำำ�งานสุุจริิตทุุกอย่่างที่่�มีีผู้้�ว่่าจ้้าง พร้้อม ๆ กัับเลี้ �ยงแพะ
ควบคู่�ไปด้้วย จนกิิจการฟาร์์มแพะประสบความสำำ�เร็็จ ในนาม “ฟาร์์มยุุพรภัักดีีโรจน์์” นายสุุรวััจน์์
จึึงได้้เปิิดบ้้านให้้เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�และได้้รวมกลุ่�มกัับเพื่่�อน ๆ จััดโครงการแบ่่งปัันน้ำำ��ใจ นำำ�เสื้ �อผ้้า อาหาร
ขนม ไปแจกให้ผ้ ู้้�ยากไร้้ รวมถึึงนำำ�อุุปกรณ์ก์ ารเรีียนไปแจกให้ก้ ับั โรงเรีียนต่่าง ๆ เป็น็ ประจำ�ำ
นายสุุรวััจน์์ ยุุพรภัักดีีโรจน์์ เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีต่่อสัังคม ไม่่ย่่อท้้อต่่อความยากลำำ�บาก สามารถ
ฟันั ฝ่า่ อุปุ สรรคต่า่ ง ๆ จนประสบความสำ�ำ เร็จ็ และมีีจิติ อาสาในการช่ว่ ยเหลืือผู้�้อื่น� จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ ง
เชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่�่อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้�้ ชีีวิิตประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๔๑

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๘. นายอิิทธิพิ ล ใสหยาด

เกิิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ อายุุ ๓๑ ปีี
การศึึกษา ชั้�นมััธยมศึกึ ษาชั้น� ปีที ี่่� ๖
ศููนย์์การศึึกษานอกโรงเรีียน เขตห้้วยขวาง
อาชีพี รับั จ้้าง
สถานที่ต�่ ิิดต่่อ เลขที่่� ๑๐ แขวงบางนาใต้้ เขตบางนา กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศััพท์์ ๐๙ ๕๘๒๘ ๘๕๐๓

นายอิิทธิพิ ล ใสหยาด มาจากครอบครัวั ที่�่มีีฐานะยากจน จึึงต้้องสู้�้ ชีีวิิตมาตั้ง� แต่ว่ ัยั เด็็ก ครั้ง� หนึ่่�ง
นายอิทิ ธิพิ ลเคยหลงเดินิ ทางผิดิ ภายหลังั จึงึ มาอยู่�ในความดููแลของมููลนิธิ ิบิ ้า้ นพระพร ได้ร้ ับั การปรับั ทัศั นคติิ
และปรับั พฤติกิ รรมต่า่ ง ๆ จึงึ ตั้ง� ใจเรีียนจนจบชั้น� มัธั ยมศึกึ ษาตอนปลาย และได้เ้ ข้า้ ทำ�ำ งานที่โ�่ รงแรมแห่ง่ หนึ่่ง�
เมื่่อ� ได้ร้ ับั โอกาสเปลี่ย่� นชีีวิิตแล้้ว นายอิิทธิิพลก็ม็ ีีความคิิดทำำ�ความดีีเพื่�่อตอบแทนสังั คม หลังั จากเลิกิ งาน
นายอิทิ ธิพิ ลจึงึ ได้อ้ าสาขับั รถเพื่อ�่ นำ�ำ ของไปแจกให้ก้ ับั เด็ก็ ที่ข�่ าดแคลนอาหารในชุมุ ชนต่า่ ง ๆ และยังั ช่ว่ ยขับั รถ
ให้้ทางมููลนิิธิิ ไปทำ�ำ กิจิ กรรมต่า่ ง ๆ ทั้้ง� ยังั ได้เ้ ข้้าไปเยี่ย�่ มผู้�้ ต้้องขังั ในเรืือนจำ�ำ และบอกเล่่าประสบการณ์ช์ ีีวิิต
ของตนเอง เป็็นกำำ�ลัังใจและแรงบัันดาลใจให้ผ้ ู้้�ต้อ้ งขังั คนอื่่�น ๆ มีีกำ�ำ ลังั ใจในการดำ�ำ เนินิ ชีีวิติ ต่อ่ ไป
นายอิทิ ธิพิ ล ใสหยาด เมื่อ�่ ได้ร้ ับั โอกาสที่ด�่ ีี ก็ส็ ามารถกลับั ตัวั กลับั ใจและยังั ประพฤติติ นเป็น็ ประโยชน์์
กัับสัังคม จึึงสมควรได้้รัับการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเพื่่�อรัับรางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิิต
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๒

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๙. นายอุทุ ัยั แก่น่ สากล

เกิิด ๘ มิถิ ุุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุุ ๗๓ ปีี
การศึกึ ษา มัธั ยมศึึกษาชั้�นปีที ี่�่ ๖ ศููนย์ก์ ารศึึกษานอกโรงเรีียน
อำำ�เภอเสาไห้้
อาชีพี เกษตรกร
สถานที่�ต่ ิิดต่่อ เลขที่่� ๘๒/๒ หมู่่� ๕ ตำ�ำ บลเริิงราง อำำ�เภอเสาไห้ ้ จัังหวััดสระบุรุ ีี ๑๘๑๖๐
โทรศัพั ท์์ ๐๙ ๒๗๐๕ ๓๐๗๐

นายอุุทัยั แก่่นสากล แม้้จะมีีฐานะยากจนมาตั้�งแต่เ่ ด็ก็ แต่่ก็็ไม่เ่ คยนำ�ำ อุปุ สรรคนั้้�นมาเป็น็ ปััญหา
หรืือปมด้อ้ ยในการดำำ�เนิินชีีวิติ แต่่กลัับพยายามศึกึ ษาหาความรู้�้ จนเรีียนจบระดับั ชั้�นมัธั ยมศึกึ ษาชั้�นปีที ี่่� ๖
และสามารถพัฒั นาตนเองจนได้ร้ ัับเลืือกเป็็นนัักการเมืืองท้อ้ งถิ่�น ควบคู่�ไปกัับการประกอบอาชีีพเกษตรกร
ซึ่ง� นายอุุทัยั ได้้นำ�ำ หลัักปรััชญาเศรษฐกิจิ พอเพีียง มาปรับั ใช้้กับั อาชีีพเกษตรกรของตนเอง จนสามารถเลี้�ยงดูู
ครอบครัวั ไม่่เป็น็ ภาระต่่อผู้�้อื่น� และสัังคม จนประสบความสำำ�เร็็จ ได้เ้ ป็น็ แบบอย่า่ งของเกษตรกรคนอื่น่� ๆ
นอกจากนั้้น� ยังั ได้อ้ ุุทิิศตนทำ�ำ งานช่ว่ ยเหลืือชุมุ ชนในทุุก ๆ ด้้าน ทุ่่�มเททั้้ง� แรงกาย แรงใจ และสติิปัญั ญา
เช่่น เป็็นผู้้�นำำ�ในการทำำ�ศาสนพิิธีี หรืือเป็็นวิิทยากรถ่่ายทอดความรู้ด�้ ้า้ นการเกษตรในโอกาสต่่าง ๆ
นายอุทุ ัยั แก่น่ สากล เป็น็ ผู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บาก แต่ไ่ ม่เ่ คยย่อ่ ท้อ้ เข้ม้ แข็ง็ อดทน มานะบากบั่่น�
ทั้้ง� ยังั อุทุ ิศิ ตนช่ว่ ยเหลืือชุมุ ชนและบุคุ คลทั่่ว� ไป จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี
ประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิิต ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๓

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีีวิติ

๑๐. นางสาวกานดา หาญพรหมมา

เกิดิ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุุ ๔๗ ปีี
การศึึกษา มัธั ยมศึึกษาชั้�นปีที ี่�่ ๖ ศููนย์ก์ ารศึึกษานอกโรงเรีียน
จังั หวััดภููเภ็ต็
อาชีพี ค้า้ ขาย
สถานที่�ต่ ิิดต่่อ เลขที่�่ ๖๙ หมู่่� ๖ ตำ�ำ บลเกาะแก้ว้ อำ�ำ เภอเมืือง จัังหวััดภููเก็ต็ ๘๓๑๑๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๙๗๓๑ ๐๙๒๘

นางสาวกานดา หาญพรหมมา มีีฐานะลำ�ำ บากมาตั้ง� แต่เ่ ด็ก็ โดยทุกุ เช้้า เธอจะต้อ้ งช่ว่ ยแม่่กรีีดยาง
ช่ว่ ยเลี้ย� งน้อ้ ง ทำำ�งานบ้า้ น และไปรัับจ้า้ งต่่าง ๆ จนเมื่่อ� เรีียนจบชั้น� ประถมศึึกษาปีที ี่�่ ๖ เธอจึึงลาออก
จากโรงเรีียน เสีียสละให้น้ ้อ้ ง ๆ ได้้เรีียนต่อ่ หลัังจากนั้้�นจึึงทำำ�งานรับั จ้า้ ง เพื่่�อหาเงินิ มาช่ว่ ยเหลืือครอบครััว
แต่่ด้ว้ ยมีีพี่�ส่ าวเป็น็ อาสาสมััครสาธารณสุขุ นางสาวกานดาจึงึ อุทุ ิิศตนทำำ�งานด้า้ นอาสาสามัคั ร ควบคู่�ไปกัับ
การประกอบอาชีีพหลัักมาโดยตลอด ในปััจจุุบััน ครอบครััวของนางสาวกานดามีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
เธอและครอบครััวจึึงมัักใช้้เวลาไปเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุและคนพิิการในชุุมชน รวมถึึงประสานหน่่วยงาน
ให้้เข้้ามาช่่วยเหลืือ อีีกทั้้�งยัังทำำ�งานจิิตอาสาปลููกฝัังให้้คนรอบตััวรู้้�จัักการแบ่่งปััน และเห็็นคุุณค่่าของการ
ทำำ�งานเพื่่�อสัังคม
นางสาวกานดา หาญพรหมมา เป็น็ แบบอย่า่ งที่�ด่ ีีต่่อสังั คม มีีความเสีียสละ ชอบช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่น�
ส่ง่ เสริมิ และเผยแพร่แ่ นวคิดิ จิติ อาสาให้ก้ ับั คนรอบข้า้ ง จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั
ประชาบดีีประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิิต ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๔

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๑๑. นางสาวกุลุ ศรีี ปุสุ สะรัังษีี

เกิดิ ๑๖ มิถิ ุุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ อายุุ ๕๓ ปีี
การศึึกษา มััธยมศึกึ ษาชั้น� ปีีที่่� ๖ โรงเรียี นนนทรีีวิทิ ยา กรุงุ เทพมหานคร
อาชีพี ค้า้ ขาย
สถานที่ต�่ ิดิ ต่่อ เลขที่่� ๑๔/๒๔ ถนนริิมทางรถไฟสายท่่าเรือื แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพั ท์์ ๐๘ ๓๘๘๓ ๗๔๙๗

นางสาวกุุลศรีี ปุุสสะรังั ษีี มีีภููมิิลำำ�เนาเป็น็ ชาวจังั หวัดั นครศรีีธรรมราช เมื่อ�่ บิดิ ามารดาแยกทางกันั
เธอจึงึ ได้้ย้า้ ยมาอยู่่�ที่�กรุงุ เทพฯ กับั มารดา จนจบการศึึกษาในระดัับชั้น� ประถมศึึกษาปีที ี่่� ๖ หลัังจากนั้้�น ได้เ้ ข้า้
ทำ�ำ งานให้ก้ ับั บริษิ ััทแห่ง่ หนึ่่ง� เป็็นเวลา ๑๐ ปีี กุุลศรีีและสามีีมีีบุตุ รจำ�ำ นวน ๒ คน แต่เ่ ธอกลัับต้้องเลี้ย� งบุตุ ร
ทั้้ง� สองด้ว้ ยตัวั คนเดีียว ทำำ�ให้ช้ ีีวิิตของเธอลำำ�บากมาก เนื่่�องจากในขณะที่่ส� ามีีต้อ้ งโทษ บุุตรทั้้�งสองคนยังั เล็ก็
และบุตุ รคนเล็ก็ ยังั ป่ว่ ยเป็น็ โรคธาลัสั ซีีเมีีย ต้อ้ งเข้า้ รับั การถ่า่ ยเลืือดเป็น็ ประจำ�ำ ทุกุ เดืือน อย่า่ งไรก็ต็ าม ในปัจั จุบุ ันั
บุุตรชายคนโตของเธอได้้ศึึกษาจบระดัับปริิญญาตรีีแล้้ว ส่่วนบุุตรคนเล็็กกำำ�ลัังศึึกษาระดัับปริิญญาตีีใน
สาขาวิิศวกรรม นางสาวกุุลศรีีเป็็นอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ประสานหน่่วยงาน
มาให้ค้ วามช่ว่ ยเหลืือกับั ผู้�้ ที่อ�่ ยู่�ในสภาวะ รวมถึงึ เป็น็ กำ�ำ ลังั สำ�ำ คัญั ในการประสานขอเครื่�อ่ งอุปุ โภคบริโิ ภคไปแจก
จ่่ายผู้้�ที่�ป่ ระสบความเดืือดร้อ้ น
นางสาวกุลุ ศรีี ปุสุ สะรังั ษีี เป็น็ ผู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากแต่ก่ ็ไ็ ม่ย่ ่อ่ ท้อ้ ยังั อุทุ ิศิ ตนทำ�ำ งานช่ว่ ยเหลืือสังั คม
โดยไม่ห่ วังั สิ่ง� ตอบแทบ จึงึ สมควรได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ�่ รับั รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้น้ แบบคนสู้�้ ชีีวิติ
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

๔๕

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๑๒. นางสาวฐิติ ิิพร พริ้้ง� เพลิดิ

เกิิด ๑๑ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุุ ๔๘ ปีี
การศึกึ ษา มัธั ยมศึึกษาตอนปลาย โรงเรีียนสููงเม่่นชนููปถััมภ์์
จังั หวััดแพร่่
อาชีีพ รัับจ้า้ ง
สถานที่่ต� ิิดต่อ่ เลขที่�่ ๖๗ หมู่่� ๖ ตำ�ำ บลหััวฝาย อำำ�เภอสููงเม่น่ จัังหวััดแพร่่ ๕๔๑๓๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๓๔๓๖ ๒๔๗๑

นางสาวฐิิติิพร พริ้้�งเพลิิด เคยประสบความยากลำำ�บากในชีีวิิตอย่่างมาก คิิดทำำ�ร้้ายตััวเองตลอด
เวลา ถึงึ ขั้�นมีีความคิิดอยากฆ่่าตัวั ตาย เพราะพบกับั ความเครีียดและสภาวะกดดันั อย่า่ งรุนุ แรง แต่เ่ มื่อ�่ ได้ร้ ับั
การรักั ษาและดีีขึ้้น� เธอก็็ต้อ้ งการที่่จ� ะช่่วยเหลืือคนอื่�น่ ๆ ในสัังคม จึงึ ได้้เข้า้ ร่่วมในโครงการพัฒั นาศักั ยภาพ
กับั สมาคมผู้�บ้ กพร่่องทางจิิตแห่ง่ ประเทศไทย จนได้เ้ ป็็นวิทิ ยากรในเวทีีต่่าง ๆ ให้้ความรู้�้และสร้า้ งกำ�ำ ลัังใจให้้
กัับผู้้�อื่น� รวมถึึงเป็็นตัวั แทนร่่วมจััดทำ�ำ แผนขับั เคลื่่อ� นพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการอาเซีียนอีีกด้ว้ ย
นางสาวฐิิติิพร พริ้้�งเพลิดิ เป็น็ ผู้อ�้ ยู่�ในสภาวะยากลำ�ำ บากที่ป�่ ระพฤติติ นเป็น็ แบบอย่า่ งที่่ด� ีีต่อ่ สังั คม
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�อื่�นโดยไม่่หวังั ผลตอบแทนอยู่�เสมอ จึึงสมควรได้ร้ ัับการยกย่่องเชิดิ ชููเกีียรติเิ พื่อ่� รัับรางวััล
ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิิต ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๔๖

ประเภทที่� ๔ รางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีวี ิติ

๑๓. นางสาวบุุญมา เพ็ญ็ ศิริ ิิมงคล

เกิิด ๒๐ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุุ ๕๖ ปีี
การศึกึ ษา มััธยมศึึกษาปีที ี่�่ ๖ ศููนย์์การศึกึ ษานอกโรงเรีียน
อำำ�เภอปากเกร็็ด จังั หวััดนนทบุรุ ีี
อาชีพี ค้้าขาย
สถานที่�ต่ ิิดต่่อ เลขที่่� ๗๐/๓๐ หมู่่�ที่�่ ๕ ตำำ�บลปากเกร็ด็ อำ�ำ เภอปากเกร็ด็ จังั หวััดนนทบุรุ ีี ๑๑๑๒๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๑๗๕๐ ๓๙๖๓

นางสาวบุุญมา เพ็็ญศิริ ิิมงคล เกิดิ ในครอบครััวคนจีีน บิดิ ามารดาประกอบอาชีีพค้า้ ขาย แต่ด่ ้้วย
จำำ�นวนพี่่�น้้องในครอบครััวที่่�ค่่อนข้้างเยอะ ทุุกคนจึึงต้้องช่่วยกัันทำำ�งานอย่่างหนััก ต่่อมาเธอได้้แต่่งงาน
และประกอบอาชีีพค้้าขาย มีีรายได้้พอกิินพอใช้้ แต่่เธอก็็ได้้อุุทิิศตนทำำ�งานจิิตอาสา เพื่่�อดููแลชาวบ้้าน
และคนในชุุมชนมาโดยตลอด โดยได้้เป็็นอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ อาสาสมััคร
สาธารณสุุข และอาสาสมััครป้้องกัันภัยั ฝ่า่ ยพลเรืือนเป็น็ ต้้น
นางสาวบุุญมา เพ็็ญศิิริิมงคล เป็็นผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บาก พบกัับอุุปสรรคและปััญหาในชีีวิิต
หลายครั้ง� แต่่ไม่เ่ คยยอมแพ้ ้ อุทุ ิิศตนทำ�ำ งานเพื่่�อผู้�ด้ ้อ้ ยโอกาสและผู้�เ้ ดืือดร้้อนต่่าง ๆ เสมอมา จึึงสมควรได้ร้ ัับ
การยกย่อ่ งเชิิดชููเกีียรติิ�ิ เพื่อ�่ รัับรางวัลั ประชาบดีีประเภทต้้นแบบคนสู้้�ชีีวิติ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๔๗

ประเภทที่� ๔ รางวััลประชาบดีี ประเภทต้้นแบบคนสู้้ช� ีีวิติ

๑๔. นางพรรณีี ขุุนคงเสถีียร

เกิิด ๒๐ ตุลุ าคม พ.ศ.๒๔๙๗ อายุุ ๖๖ ปีี
การศึึกษา มัธั ยมศึึกษาปีีที่�่ ๓ โรงเรีียนวัดั ทองเพลง
อาชีพี รับั จ้้าง
สถานที่่�ติดิ ต่่อ เลขที่่� ๑๐๐๖/๙ ซอยเพชรเกษม ๑๐๖ ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้า้ งพลูู เขตหนองแขม กรุงุ เทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทรศััพท์์ ๐๘ ๔๐๙๔ ๗๙๖๒

นางพรรณีี ขุนุ คงเสถีียร มาจากครอบครัวั ที่�่มีีฐานะยากจน แต่เ่ ธอไม่เ่ คยย่อ่ ท้อ้ ยังั ขยันั และมุ่�งมั่�น
ทำำ�งาน จนมีีรายได้้มาเลี้ �ยงดููตนเองและจุุนเจืือครอบครััว และถึึงแม้้จะลำำ�บากอย่่างไรก็็ตาม เธอก็็ยัังอุุทิิศ
ตนเองช่่วยเหลืือสัังคมและคนในชุุมชนอยู่�เสมอ โดยช่่วยเหลืือผู้้�ประสบความเดืือดร้้อน คนยากจนไร้้ที่่�พึ่่�ง
ให้ม้ ีีทัักษะอาชีีพ หรืือแม้แ้ ต่ใ่ นช่่วงที่่�มีีการระบาดของเชื้�อโควิดิ -๑๙ ที่�ผ่ ่า่ นมา เธอก็็ได้้ทำ�ำ กับั ข้้าวมาแจกจ่่าย
ให้้กับั ผู้้�ที่ป�่ ระสบความเดืือดร้้อนด้้วยเงิินทุนุ ของตนเอง โดยไม่ห่ วังั ผลตอบแทน
นางพรรณีี ขุุนคงเสถีียร เป็็นผู้้�อยู่�ในสภาวะยากลำำ�บากที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม จึึงสมควร
ได้ร้ ับั การยกย่อ่ งเชิิดชููเกีียรติิ เพื่�่อรัับรางวัลั ประชาบดีี ประเภทต้น้ แบบคนสู้้�ชีีวิติ ประจำ�ำ ปีี ๒๕๖๓

๔๘


Click to View FlipBook Version