The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ctusmgroupa ctusm123, 2022-04-05 23:54:00

RPT ASK T3 RPS 2022

RPT ASK T3 RPS 2022

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

1 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
PBL
MINGGU 01 TAKLIMAT ATAS TALIAN UNTUK CALON PT3 ASAS Taklimat kepada calon
SAINS KOMPUTER PT3 tentang keperluan
21/03/2022 projek PT3 iaitu
- pembinaan atur cara
menggunakan /
25/03/2022 Python

1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL PAK-21:
Pembentangan
MINGGU 02 1.1 Pembangunan 1.1.1 Menggunakan konsep pemikiran AKTIVITI TAHAP
Atur Cara komputasional dalam fasa BERKUMPUL PENGUASAAN
28/03/2022 pembangunan atur cara bagi AN
- (Projek) membangunkan atur cara, terdapat Secara berkumpulan pelajar TP 1, TP 2 & TP 3
lima fasa : mengkaji pernyataan masalah
01/04/2022 dan membincangkan LATIHAN 1
(i) Analisis masalah penggunaan teknik-teknik 1 latihan bagi
(ii) Rekabentuk atur cara pemikiran komputasional setiap fasa
(iii) Pengekodan dalam setiap fasa
(iv) Pengujian dan penyahpepijatan pembangunan atur cara. PBL
(v) Dokumentasi Tajuk projek
Setiap kumpulan daikon mengikut
membentangkan hasil di kumpulan.
hadapan kelas Pembinaan
kertas projek
masih dalam
peringkat
perancangan/
penulisan

2 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

MINGGU 03 1.1.2 Membuat pelaporan an penggun aan AKTIVITI PAK-21:
Kaedah Think-Pair-
1.1 Pembangunan teknik pemikirk pemba omputasi onal BERPASANGAN Share
Atur Cara TAHAP
04/04/2022 bagi setiap fasa ngunan atur Pelajar membina pelaporan PENGUASAAN
– (Projek) TP 4 & TP 5
cara. penggunaan teknik
08/04/2022
pemikiran komputasional

bagi setiap fasa

pembangunan atur cara.

LATIHAN 2 1
laporan
lengkap
dengan
5 fasa

PBL

Murid-murid masih
dalam proses menulis
laporan lengkap
kerana pembangunan
aturcara berdasarkan
Scratch / Python

berjalan sehingga Jun

MINGGU 04 1.1.3 Menghasilkan satu projek mini secara AKTIVITI PAK-21:
berkumpulan berdasarkan situasi Kaedah Gallery Walk
11/04/2022 1.1 dalam penyelesaian masalah BERKUMPULAN TAHAP
berdasarkan fasa pembangunan atur PENGUASAAN
– Pembangunan cara. Pelajar menghasilkan satu TP 5 & TP 6
15/04/2022 Atur Cara LATIHAN 3
pelaporan yang lengkap 1 laporan
(Projek) lengkap
menggabungkan teknik- PBL

teknik pemikiran

komputasional dalam fasa

pembangunan atur cara

secara sistematik.

3 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

Murid-murid masih
dalam proses menulis
laporan lengkap
kerana pembangunan
aturcara berdasarkan
Scratch / Python
berjalan sehingga Jun.
Pembentangan
dijalankan pada bulan

Ogos

2.0 PERWAKILAN DATA

MINGGU 05 2.1.1 Menerangkan maksud dan AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
Kumpulkan semua kepentingan Kaedah Peta i-Think
2.1 Kriptografi kepentingan kriptografi dalam kriptografi dan catatkan semua TAHAP
hasil perbincangan dalam PENGUASAAN
18/04/2022 Dalam pengkomputeran. bentuk peta pemikiran. TP 1
LATIHAN 4 1
– Keselamatan latihan untuk
22/04/2022 Data maksud
kriptografi 4
CATATAN CUTI : latihan untuk
CUTI NUZUL AL-QURAN (19/4/2022) kepentingan
kriptogtafi
MINGGU 06 2.1.2 Menerangkan maksud dan AKTIVITI
25/04/2022 kepentingan kriptografi dalam BERKUMPULAN PAK-21:
pengkomputeran. Kaedah Table Talkers
TAHAP

4 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

– 2.1.3 Menghasil dan menterjemah Guru memberikan satu mesej PENGUASAAN
kepada setiap kumpulan. TP 2 & TP 3
29/04/2022 mesej menggunakan kaedah sifer Dengan menggunakan LATIHAN 5 2
kaedah sifer, setiap latihan untuk
Kriptografi seperti berikut: (i) Reverse cipher kumpulan bertukar- tukar proses cipher
2.1 Dalam (ii) Substitution cipher (Caesar mesej sulit dengan kumpulan
Cipher, Pigpen Cipher) lain. Setiap kumpulan perlu 4 latihan untuk kaedah
Keselamatan (iii) Transposition ciphers menyahsulit teks sifer cipher
kumpulan lain dan mencatat
Data

langkah yang terlibat.

MINGGU 07 CATATAN CUTI :

02/05/2022 CUTI SEMPENA HARI PEKERJA (02/5/2022)
– CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (03/5/2022 – 04/5/2022) CUTI

06/05/2022 TAMBAHAN KPM (05/5/2022 & 06/5/2022)

MINGGU 08 2.1.4 Membanding beza kaedah sifer yang AKTIVITI PAK-21:
Kaedah Hot Seat
09/05/2022 telah dipelajari. BERKUMPULAN
– TAHAP
Dalam kumpulan pelajar akan

membincangkan kekuatan dan

kelemahan kaedah sifer.

5 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

13/05/2022 Seorang ahli dalam setiap PENGUASAAN

MINGGU 09 kumpulan perlu menjawab TP 4
16/05/2022 soalan-soalan yang
dikemukakan oleh LATIHAN 6
– rakanrakan. 5 aspek perbandingan
20/05/2022
kaedah sifer
MINGGU 10 2.1
2.1.5 Memilih kaedah sifer terbaik yang AKTIVITI PAK-21:
23/05/2022 2.1.5 telah dipelajari berdasarkan situasi BERKUMPULAN Kaedah Brainstorming

yang telah diberikan. Lakukan aktiviti
27/05/2022
sumbang saran untuk TAHAP
PENGUASAAN
mendapatkan kaedah TP 5

sifer terbaik bagi LATIHAN 7

seuatu masalah yang

diberikan.

Kriptografi 2 latihan untuk
Dalam perbandingan kaedah
sifer terbaik
Keselamatan
Data Memilih kaedah sifer terbaik yang AKTIVITI PAK-21:
Kaedah Brainstorming
telah dipelajari berdasarkan situasi BERKUMPULAN
TAHAP
yang telah diberikan. Lakukan aktiviti sumbang saran PENGUASAAN
TP 5
untuk mendapatkan kaedah

sifer terbaik bagi seuatu

masalah yang diberikan.

LATIHAN 7
2 latihan untuk
perbandingan kaedah
sifer terbaik

MINGGU 11 CATATAN UJIAN / PEPERIKSAAN

30/05/2022 MINGGU KUIZ (TING 3) (27/5/2022 – 03/6/2022)


03/06/2022

6 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023
CATATAN CUTI

CUTI PENGGAL 1
04/06/2022 HINGGA 12/06/2022

MINGGU 12 2.1 2.1.6 Menghasilkan kaedah sifer bagi AKTIVITI PAK-21:
BERKUMPULAN Pembentangan
menyelesaikan masalah dalam Pelajar menghasilkan kaedah
sifer baharu. Hasil TAHAP
13/06/2022 kehidupan seharian. perbincangan akan dibentang PENGUASAAN
di hadapan kelas. TP 6
– Kriptografi
17/06/2022 Dalam LATIHAN 8
2 latihan kaedah sifer
Keselamatan baharu, yang
berasaskan
Data Substitution cipher
atau
Transposition cipher.

7 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 SESI 2022/2023

3.0 ALGORITMA

MINGGU 13 3.1.1 Mengenal pasti ciri-ciri search AKTIVITI PAK-21:
20/06/2022 Pembentangan
(linear, binary) dan sort BERKUMPULAN TAHAP
– (bubble, bucket). PENGUASAAN: TP1
24/06/2022 Pelajar mencatat ketinggian
ahli dlm setiap kumpulan. LATIHAN 9
MINGGU 14 Kemudian rekod ketinggian 2 latihan untuk ciri-ciri
27/06/2022 diisih menggunakan bubble search
sort dan bucket sort. Pelajar 2 latihan untuk ciri-ciri
– sort
01/07/2022 akan membentangkan PAK-21:
Kaedah Brainstorming
perbezaan kedua-dua kaedah
di hadapan kelas. TAHAP
PENGUASAAN
3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis AKTIVITI TP 2

3.1 Pembangunan carta alir yang menunjukkan: BERPASANGAN LATIHAN 10
Algoritma (i) linear search Permainan meneka nombor. 2 latihan pseudokod
(ii) binary search Pelajar akan meneka nombor 2P latihan carta alirAK-
21:
menggunakan kaedah binary Kaedah Shout Out
& Gallery Walk
search dan linear search.
TAHAP
3.1.3 Menulis pseudokod dan melukis AKTIVITI BERKUMPULAN PENGUASAAN

MINGGU 15 carta alir yang menunjukkan: Dalam kumpulan pelajar

04/07/2022 (i) bubble sort melengkapkan pseodukod

(ii) bucket sort bubble sort & bucket sort
08/07/2022
yang tidak lengkap.

Kemudian setiap kumpulan

akan bergerak ke kumpulan

8 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

lain untuk memberi komen, TP 3
pandangan dan persoalan
bagi hasil kerja. LATIHAN 11
1 latihan pseudokod
3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat AKTIVITI BERPASANGAN (bubble)
1 latihan pseudokod
MINGGU 16 dalam pseudokod dan melukis carta Pelajar membaiki ralat dalam (bucket)

11/07/2022 alir bagi penyelesaian masalah yang pseudokod. Kemudian pelajar PAK-21:
– Kaedah Think-Pair-
melibatkan: sort dan search berbincang dan membaiki ralat Share
15/07/2022 TAHAP
3.1 Pembangunan yang telah dikenalpasti. PENGUASAAN
TP 4
Algoritma LATIHAN 12
1 latihan membaiki
ralat
pseudokod (search)

1 latihan membaiki
ralat
carta alir (sort)

CATATAN CUTI :

CUTI HARI RAYA AIDILADHA (10/7/2022 – 11/7/2022) CUTI
PERISTIWA 1 (12/7/2022)

9 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

3.1 3.1.5 Membandingkan algoritma search AKTIVITI PAK-21:
Kaedah Peta i-Think
MINGGU 17 Pembangunan dan sort melalui pengecaman BERKUMPULAN
TAHAP
18/07/2022 Algoritma corak. Pelajar mencari persamaan PENGUASAAN
– TP 5
dan perbezaan antara dua
22/07/2022 LATIHAN 13
algoritma menggunakan 5 aspek perbandingan
search dan sort
kaedah pengecaman corak

dalam bentuk peta i-think.

10 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 18 3.1.6 Menghasilkan algoritma AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
melibatkan gabungan teknik search Pelajar berbincang teknik sort Kaedah Home Group
25/07/2022 dan sort. dan search yang sesuai untuk dan Colour Group
– mengisih sekumpulan nombor.
TAHAPPENGUASA
29/07/2022 AN

3.1 Pembangunan TP 6
Algoritma
LATIHAN 14
3.1.7 Menghasilkan algoritma AKTIVITI 1 latihan lengkap
melibatkan gabungan teknik search BERKUMPULAN gabungan
atau sort. Pelajar membina algoritma teknik search dan sort
gabungan teknik search dan
sort. Hasil kerja akan dipamer PAK-21:
untuk dilhat dan dikomen Kaedah Gallery Walk
oleh kumpulan lain.
TAHAP
PENGUASAAN
TP 6

LATIHAN 15
1 latihan lengkap
gabungan
teknik search dan sort

11 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

12 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 20 4.1.2 Menyenaraikan entiti dan AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
atribut berdasarkan situasi dalam Pelajar mengenal pasti dan Kaedah
08/08/2022 suatu masalah. melakar entiti dan atribut pembentangan
– berdasarkan jadual yang
diberikan. Hasil kerja TAHAP
12/08/2022 PENGUASAAN
dibentang dihadapan kelas. TP 2

LATIHAN 17
6 ciri komponen entiti
4 ciri komponen
atribut

MINGGU 21 AN PERTENGAHAN TA
15/08/2022
ULANGKAJI DAN PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSA HUN 2022

19/08/2022 N 2022
MINGGU 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHU
22/08/2022
22- 26 OGOS 2022

26/08/2022 4.1.3 Mengenal pasti dan AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
Kaedah Three Stray
MINGGU 23 menerangkan kekunci primer dan Eksplorasi kekunci primer dan One Stay
29/08/2022
kekunci asing. kekunci asing. Ketua kumpulan TAHAP
– 4.1 PENGUASAAN
membuat pembentangan TP 2
02/09/2022
manakala ahli lain bergerak ke LATIHAN 18
4 ciri kekunci primer
Pangkalan kumpulan lain. 4 ciri kekunci asing
Data dan

SQL

13 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

4.1.4 Mengenal pasti dan menjelaskan AKTIVITI 1 latihan lengkap
kekardinalan (cardinality) gabungan kekunci
antara entiti dalam BERKUMPULAN primer & kekunci asing
hubungan:
(i) one to Pelajar menyediakan peta PAK-21:
one(1:1) (ii) one Kaedah Gallery Walk
to many (1:M) iThink untuk mengkategorikan
TAHAP
jenis kekardinalan dan melukis PENGUASAAN
TP 3
ERD untuk setiap kategori. LATIHAN 19
1 latihan jenis
Seorang ahli dalam setiap kekardinalan
1 latihan rajah ERD
kumpulan akan
PAK-21:
membentangkan hasil kerja Kaedah think-pair-
share
manakala ahli yang lain akan
TAHAP
bergerak ke kumpulan lain. PENGUASAAN
TP 3
CUTI PENGGAL 2
LATIHAN 20
3/09/2022 SEHINGGA 11/09/2022 1 latihan lengkap

4.1.5 Membina pangkalan data yang AKTIVITI BERPASANGAN

MINGGU 24 terdiri daripada: Pelajar mengenalpasti

12/09/2022 (i) entiti (table) keperluan dalam sebuah

(ii) atribut (field) pangkalan data. Hasil kerja
16/09/2022
(iii) hubungan kemudian akan dilukis

menggunakan peta i-Think.

Secara berpasangan pelajar

akan berbincang dan

membaiki hasil kerja

Pangkalan masingmasing.

14 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

4.1 Data dan 4.1.6 Menghasilkan borang (form) dan AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
SQL memasukkan data dalam jadual Pembentangan
MINGGU 25 melalui borang bagi pangkalan Pelajar membina borang. TAHAP
data yang telah dibina. Ahli dalam setiap kumpulan PENGUASAAN
19/09/2022 akan mengenal pasti entiti TP 4
– atribut yang sesuai. Kemudian LATIHAN 20 1
ahli akan membentangkan borang lengkap
23/09/2022 hasil kerja masing- masing. dengan entiti &
atribut
CATATAN CUTI :
PAK-21:
CUTI HARI KEBANGSAAN (31/8/2022)
CUTI HARI MALAYSIA (16/9/2022)

CUTI PENGGAL 2 (03/9/2022 – 11/9/2022)

4.1.7

15 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 26 Menggunakan arahan SQL yang AKTIVITI Kaedah Gallery Walk
26/09/2022 melibatkan:
(i) SELECT… BERKUMPULAN TAHAP
– (ii) SELECT…WHERE PENGUASAAN
30/09/2022 (iii) SELECT…ORDER BY Setiap kumpulan diminta menulis TP 4
pertanyaan SQL yang sesuai untuk
4.1 Pangkalan mendapatkan paparan PERTANYAAN LATIHAN 21
Data dan yang ditetapkan oleh guru. 1 latihan
MINGGU 27 lengkap dengan 4
03/10/2022 SQL Seorangg ahli dalam setiap jenis pertanyaan
kumpulan akan membentangkan arahan SQL
– hasil kerja manakala ahli yang PAK-21:
07/10/2022 lain akan bergerak ke kumpulan Kaedah Bus Stop

lain

4.1.8 Menggunakan arahan SQL AKTIVITI
melibatkan ungkapan Boolean BERKUMPULAN
(i) Operator OR
(ii) Operator AND TAHAP
PENGUASAAN
Dalam kumpulan TP 5 & 6

pelajar diminta menulis

4.1.9 Menjana laporan berdasarkan pernyataan SQL menggunakan

hasil pertanyaan (query). operator OR dan AND. Secara LATIHAN 22

individu pelajar akan 1 latihan lengkap

bergilir-gilir untuk dengan 2
melihat hasil kerja kumpulan
pernyataan SQL

lain dan berkongsi maklumat menggunakan
yang diperolehi
Operator OR dan

dengan ahli kumpulan. AND

CATATAN CUTI :

CUTI SEMPENA MAULIDUR RASUL (10/10/2022)

16 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

4.2.2 Memberi contoh penggunaan AKTIVITI BERKUMPULAN PAK-21:
Kaedah think-pair-
MINGGU 30 penyataan function: Pelajar mengkaji kod aturcara share

24/10/2022 (i) dalaman (built-in) dan mengenalpasti jenis dan TAHAP

(ii) dihasilkan sendiri (user-defined) fungsi built-in- function,

userdefined function. Hasil

17 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

28/10/2022 kerja akan dibentangkan di PENGUASAAN
hadapan kelas. TP 2

MINGGU 31 4.2 Struktur 4.2.3 Menulis pernyataan function dan AKTIVITI LATIHAN 24
BERKUMPULAN 1 latihan penggunaan
procedure. Dengan menggunakan bahasa pernyataan built in 1
pengaturcaraan pelajar latihan penggunaan
Kod Arahan mengekod dan menguji pernyataan user defined
pernyataan function yang Peperiksaan Percubaan
31/10/2022 dihasilkan dalam kumpulan. SPM
– Pelajar akan berkongsi dan (20/8/20 – 11/9/20)
berbincang bersama-sama.
04/11/2022 PAK-21: Kaedah
Brainstorming
4.2.4 Menghasilkan atur cara yang AKTIVITI Activity
melibatkan: (i) function TAHAP
MINGGU 32 (ii) procedure BERKUMPULAN PENGUASAAN
TP 3
07/11/2022 Pelajar dalam kumpulan LATIHAN 25
– 1 latihan pernyataan
berbincang untuk function
11/11/2022 1 latihan pernyataan
menambah operasi procedure
PAK-21: Kaedah
matematik pada kod aturcara Brainstorming
Activity
python yang diberikan oleh
TAHAP PENGUASAAN
guru. TP 3

LATIHAN 26
1 latihan lengkap
operasi kuasa dan punca
kuasa yang ditulis
semula di atas kertas.

18 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 33 4.2.5 Menguji atur cara dan AKTIVITI BERPASANGAN PAK-21:
membaiki ralat pada atur cara Kaedah think-pair- Share
14/11/2022 yang dihasilkan. Pelajar secara berpasangan
– berbincang untuk mengenal TAHAP
pasti jenis ralat dan membaiki PENGUASAAN
18/11/2022 ralat yang dijumpai dalam TP 5
aturcara.
LATIHAN 27
4.2 Struktur 4.2.6 Menghasilkan atur cara yang AKTIVITI BERKUMPULAN 1 latihan aturcara
lengkap dengan ralat,
MINGGU 34 Kod Arahan melibatkan gabungan struktur serta penambahbaikan
kod arahan bagi menyelesaikan aturcara
Berdasarkan pernyataan PAK-21:
21/11/2022 masalah dalam kehidupan Kaedah Round Table

– seharian. masalah, pelajar diminta TAHAP
PENGUASAAN
24/11/2022 untuk menghasilkan TP 3 6

aturcara yang melibatkan LATIHAN 28
1 latihan aplikasi
function dan procedure. fasafasa pembinaan atur
cara serta penggunaan
Setiap kumpulan akan function dan procedure
untuk menyelesaikan
MINGGU 35 membentang hasil kerja masalah

28/11/2022 masing-masing. Manakala

kumpulan lain akan
02/12/2022
mencatat hasil kerja

kumpulan lain untuk

menambah baik kerja.

CATATAN CUTI :

CUTI PENGGAL 3 (10/12/2022 – 31/12/2022)
CUTI TAHUN BAHARU 2023 (01/1/2023

19 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 36 ULANGKAJI SILIBUS TINGKATAN 3
ULANGKAJI SILIBUS TINGKATAN 1
05/12/2022 ULANGKAJI SILIBUS TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
09/12/2022 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

MINGGU 37 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

02/01/2023


06/01/2023
MINGGU 38

09/01/2023


13/01/2023

MINGGU 39

16/01/2023


20/01/2023

MINGGU 40

23/01/2023


27/01/2023

MINGGU 41
30/01/2023


03/02/2023

20 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

MINGGU 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
06/02/2023
– 10/02/2023 PROGRAM SELEPAS PENTAKSIRAN / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBD
PENYERAHAN PROFIL PELAJAR (SLIP PENTAKSIRAN)
MINGGU 43
13/02/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 18/2/2023
– – 12/3/2023
17/02/2023

Disediakan oleh, Disemak oleh,

…………………….. (Pn. Ummi Kalsom bt Mohamed)
………………………… Guru Kanan Teknik & Vokasional

(Pn. Noor Syakirah binti Elias)
Guru Asas Sains Komputer

21 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023

22 | RPT ASK TING 3 SMK RAJA PEREMPUAN SESI 2022/2023


Click to View FlipBook Version