The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนิง คู่มือในการประกอบคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Na Kon, 2019-11-27 21:31:07

หนิง คู่มือในการประกอบคอมพิวเตอร์

หนิง คู่มือในการประกอบคอมพิวเตอร์

ค่มู ือในการประกอบคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จดั ทำ
น.ส. ดวงกมล วงศ์สุขประเสรฐิ

คานา

หนังสือเล่มนี้จัดทามาเพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา ได้เรียนรู้เร่ืองของ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และ
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
แบบเรยี นเลม่ นี้ จะเป็นหนังสอื ประกอบการเรียนทเ่ี ป็นประโยชนต์ ่อการสอนของ
คณะอาจารย์ และการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับระดับ
สากล

สารบัญ หนา้ ท่ี
1
เรอื่ ง 2
เครอ่ื งมือในการใชป้ ระกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 5
อุปกรณใ์ นการใชป้ ระกอบคอมพิวเตอร์ 9
ขั้นตอนการประกอบเคร่อื งคอมพิวเตอร์
บรรณานุกรม 10
ประวัติผจู้ ดั ทา

เครอื่ งมือในการใชป้ ระกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

เคร่อื งมือในการใช้ประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ ไดแ้ ก่ ไขควงปากแบนและปากแฉกจานวน 1 ชุด
และคมี ปากจ้งิ จกจานวน 1 อนั

ไขควงปากแบน

ไขควงปากแฉก

คีมปากจิง้ จก

อุปกรณใ์ นการใช้ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การจัดเตรียมอปุ กรณ์สาหรับใช้ในการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ มีดังน้คี ือ
1 . เคส เปน็ กล่องเปลา่ สาหรับนาชิน้ ส่วนอุปกรณต์ า่ งๆ มาตดิ ตง้ั ภายในกลอ่ ง

2 . เมนบอรด์ เปน็ ส่วนที่สาคัญสาหรับเปน็ ฐานให้ช้ินส่วนอ่นื สามารถติดตัง้ ได้

3. การ์ดต่างๆ ได้แก่ การดแ์ สดงผล (Display Card) การด์ แลน (LAN Card) โมเดม็
(Modem) การ์ดเสยี ง (Sound Card) เป็นต้น

4. ดสิ ก์ไดรฟ์
5. ซดี รี อม (CD-ROM)ชนิดอ่านได้อยา่ งเดยี วหรอื ทงั้ อ่านหรือเขยี นกไ็ ด้ความเรว็ ประมาณ 40X ขนึ้

6. จอภาพ เปน็ ส่วนแสดงผลลัพธ์

7. หนว่ ยประมวลผลกลาง (CPU)
8. คยี บ์ อร์ดและเมาส์
9. ปล๊กั ไฟ

ข้นั ตอนในการประกอบคอมพวิ เตอร์

ขนั้ ตอนการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

การประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอรด์ ว้ ยตนเอง ปัจจุบนั ไมใ่ ช่เรือ่ งยากอกี ตอ่ ไปซึ่งเรา
สามารถหดั ประกอบดว้ ยตนเองได้ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี

1. ขน้ั แรกให้เตรยี มอุปกรณท์ จ่ี าเป็นสาหรับการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์เช่น ไข
ควงส่แี ฉก กลอ่ งสาหรับใส่น็อต คูม่ ือเมนบอร์ด คีมปากจ้ิงจก

2. เร่มิ จากการตดิ ตัง้ ซพี ยี กู ่อน โดยงา้ งขาล็อคของซอ็ กเก็ตขึน้ มาจากน้นั นาซพี ียมู าใส่
ลงไปในซ็อกเก็ตโดยใหว้ างตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพยี แู ละซ็อกเก็ตใหต้ รงกันโดยสงั เกตว่าทข่ี าที่ 1
ของซพี ียจู ะทาเครือ่ งหมายเป็นจุดเล็กไวท้ ม่ี มุ ด้านบนของซีพียู

3. เม่อื วางซีพยี ูตรงลอ็ คกบั ซ็อกเกต็ แลว้ จากน้นั ให้กดขาลอ็ กลงไปเหมอื นเดมิ แลว้
นาซลิ โิ คนมาทาตรงบรเิ วคอร(์ แกน)ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซิลโิ คนใหห้ นา หากเห็นวา่ หนาเกนิ ไป
ให้ใชก้ ระดาษหรือแผน่ พลาสตกิ มาปาดออกเสยี บา้ ง

4. ติดตง้ั ฮที ซิงค์และพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซีพียู ติดล็อกให้เรยี บร้อยในขนั้ ตอน
นี้มจี ดุ ที่ตอ้ งระวังอยู่ 2 จุดคอื การตดิ ตงั้ ฮที ซิงคข์ องพดั ลมจะตอ้ งแนบสนิทกบั คอรข์ องซีพียู อยา่
พยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซพี ยี ูอาจบ่ินได้ สว่ นขาสปรงิ ท่ียดึ พดั ลมบางทีมนั แข็งเกินไป บาง
คนใช้
ไขควงพยามยามกดขาสปรงิ ให้เข้าลอ็ ก ซ่ึงอาจทาให้พลาดไปขดู เอาลายปรนิ้ บนเมนบอร์ดขาดทาให้
เมนบอร์ดอาจเสียหายได้

5. เสยี บสายไฟของพดั ลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากค่มู ือเมนบอร์ด
6. นาแรมมาเสียบเขา้ กับซ็อกเกต็ แรมโดยให้ตรงกบั ร่องของซอ็ กเก็ต จากนนั้ จึง
กดลงไปจนดา้ นลอ็ กทง้ั 2 ด้านดีดข้นึ มา (บางเมนบอรด์ ตัวลอ็ กทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็นต้องดีด
ขึ้นมากไ็ ด้ให้ดวู า่ เข้าล็อกกนั ก็
พอ
7.ขันแท่นรองน็อตเขา้ กบั เคส
8. นาเมนบอรด์ ทไี่ ดต้ ดิ ตัง้ ซพี ียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขนั นอ็ ตยึด
เมนบอรด์ เขา้ กับตัวเคสให้ครบทกุ ตวั
9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแลว้ ขันน็อตยดึ ติดกับเคส
10. เสยี บการด์ เสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แล้วขันนอ็ ตยดึ ติดกับเคส
11. เสียบสายเพาเวอรซ์ ัพพลายเขา้ กับขัว้ ตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสียบใหป้ ลก๊ั
ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกบั ขั้วตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเขา้ กับช่องว่างหน้าเคส แลว้ ขันน็อตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ น่น
13. เสียบสาย IDE เขา้ กับไดรฟ์ซดี รี อมโดยให้แถบสแี ดงตรงกับขาที่ 1หรอื
ดา้ นทต่ี ิดกับขัว้ สายไฟ จากนัน้ จึงเสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเข้าไปดว้ ย
14. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดย
แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย
15. สอดฮารด์ ดิสก์เข้ากับช่องตดิ ตง้ั แลว้ ขันน็อตยึดกับตวั เคสให้แนน่
16. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสแี ดงตรงกับขาท่ี 1 หรือด้าน
ท่ตี ิดกบั ขั้วสายไฟ จากนั้นจงึ เสียบสายไฟเขา้ ไปด้วย
17. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเข้ากบั ขัว้ ต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดย
แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของข้ัวต่อด้วย
18. สอดไดรฟ์ฟล็อบป้ดี ิสก์เขา้ ไปในช่องติดต้งั แล้วขันน็อตยึดกับตวั เคสให้
แน่น
19. เสียบสายไฟเข้ากบั ขั้วต่อสายไฟของฟลอ็ บปด้ี ิสก์ ให้สงั เกตสายไฟ
ของฟล็อบป้ดี ิสก์จะมหี วั ขนาดเลก็ กวา่ สายไฟของซีดรี อมและฮารด์ ดสิ ก์

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเลก็ กวา่ สายแพของฮาร์ดดิสกแ์ ละ
ซดี รี อม) ให้ดา้ นที่มีการไขว้สายเข้ากบั ขั้วต่อไดรฟฟ์ ลอ็ บปด้ี ิสก์โดยแถบสีแดงของสายแพตอ้ งตรงกับ
ขาที่ 1 ของข้ัวตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ดิ ด้านไฟของไดรฟ์ฟล็อบปด้ี สิ ก์จะตดิ ตลอด วธิ แี ก้ไขคอื ให้หนั สาย
แพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี ิสกบ์ างยหี่ ้ออาจตอ้ งใส่สลับด้านกนั

21. เสยี บสายแพอกี ดา้ นเขา้ กบั ขั้วตอ่ ฟลอ็ บปด้ี ิสก์บนเมนบอรด์ โดยให้สายสี
แดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือ pin1 ของขวั้ ต่อดว้ ย

22. เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เชน่ สวติ ชเ์ ปดิ ปดิ เคร่อื ง ไฟบอก
สถานะเปดิ เคร่ือง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดคู ู่มอื
เมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบข้วั ให้ถูกหากผิดข้วั คอมพวิ เตอร์จะไมต่ ดิ หรือมไี ฟคา้ ง
ตลอดเวลา
วธิ ีแก้ไขคือให้เราลองสลบั ข้วั และเปดิ เครอื่ งขน้ึ มาใหม่

23. เม่อื เสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดวู ่ามีนอ็ ตหรอื อุปกรณ์อ่ืนๆตกคา้ ง
อยูบ่ นเมนบอร์ดหรอื ไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความเสียหายตอ่ เมนบอร์ดและ
อุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากน้คี วรตรวจสอบ การตดิ ต้ังท้ังหมดวา่ เรยี บร้อยดีแล้ว
เช่น การ์ดต่างๆ หรอื สายสัญญาณเสียบแน่นหนาดหี รือยงั โดยเฉพาะฮีทซงิ ค์และพัดลมต้องแนบ
สนทิ กบั ซีพยี ู พร้อมท้ังล็อกติดกันอยา่ งแน่นหนา

24. เม่ือเรียบรอ้ ยดีแล้วปิดฝาเคสและขนั น็อตใหเ้ รยี บร้อย กเ็ ป็นอนั เสร็จสน้ิ
ขัน้ ตอนการประกอบเครื่องอยา่ งถูกต้องและสมบูรณ์แบบแลว้บรรณานกุ รม

แหลง่ ที่มาเว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/5410122115034computer/khan-
txn-withi-kar-prakxb-khxmphiwtexr-pc

21 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2546
แหลง่ ทีม่ าเวบ็ ไซต์ :
http://oknation.nationtv.tv/blog/repaircomputer/2007/12/16/entry-1
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
แหล่งที่มาเว็บไซต์ : http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/download/PCA_L7.pdf
21 พฤศจกิ ายน พ.ศ.2546

ประวตั ผิ จู้ ัดทา

ชอ่ื นางสาวดวงกมล วงศ์สุขประเสรฐิ
ชั้นปวช.2 สาขา.คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ
รหสั นักเรยี น 6122040008
วิทยาลยั การอาชีพหลังสวน


Click to View FlipBook Version