The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อสอบจริง-กพ-62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by library, 2022-07-13 01:46:39

ข้อสอบจริง-กพ-62

ข้อสอบจริง-กพ-62

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

1. 0.0013 0.0039 0.0195 0.1365 1.2285 …
ตอบ 13.5135 26 32 32

2. 10 5 7 13 25 50 100 …
ตอบ 192

3. 2 4 6 10 18 …
ตอบ 32

4. 27 29 30 34 37 43 48 56 63 …
ตอบ 73

5. 1 9 63 315 …
ตอบ 945

6. 3 5 8 13 21 34 55 …
ตอบ 89

7. 2 8 8 11 14 16 20 23 …
ตอบ 43

8. 4 9 29 119 …
ตอบ 599

9. 4.92 5.72 6.42 7.02 …
ตอบ 7.52

10. 1 3 6 11 20 37 ?
ตอบ 64

11. 22 25 20 28 15 36 …
ตอบ 2

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

12. 82 71 73 61 64 51 55 41 …
ตอบ 46

13. 1 2 5 10 17
544 7 15

ตอบ 26

30

14. สมชายอายมุ ากกวา่ นอ้ งชาย 15 ปี 5 ปี ที่แลว้ สมชายอายมุ ากกวา่ นอ้ ง 2 เท่า อยากทราบวา่ ปัจจุบนั
นอ้ งชาย
ตอบ 20 ปี

15. แม่คา้ ขายเส้ือตวั ละ 960 บาท แตล่ ดใหล้ ูกคา้ 20% และขายไปในราคาลด 20% อยากทราบวา่ อตั ราส่วน
ของราคาขายจริงต่อราคาที่ติดป้ายไว้ คดิ เป็นอตั ราส่วนเท่าไร
ตอบ 4 : 5

16. ส่ีเหล่ียมจตุรัสรูปหน่ึง ดา้ นทกุ ดา้ นเพม่ิ ข้นึ ดา้ นละ 2 เซนติเมตร ซ่ึงทาใหพ้ ้ืนท่ีท้งั หมด เพมิ่ ข้นึ 200
ตารางเซนติเมตร อยากทราบวา่ ความยาวรอบรูปของส่ีเหลี่ยมจตุรัสเดิม ยาวเท่าไร
ตอบ 200 เซนติเมตร

17. เหรียญทอง : เหรียญเงิน : เหรียญทองแดง 3 : 5 : 7 ถา้ เหรียญทองมีท้งั หมด 15 คน คนที่ไดเ้ หรียญ
ทองแดง กี่คน
ตอบ 35 คน

18. สี่เหลี่ยมลกู บาศกเ์ มตร มีพ้นื ท่ีผวิ 150 ตารางนิ้ว มีปริมาตรก่ีตารางนิ้ว
ตอบ 125 ตารางนิ้ว

19. ปอมีเงิน 120% ของป่ าน และป่ านมีเงิน 80% ของเงินป้อง ถา้ ป่ านมีเงิน 1,400 บาท แลว้ ท้งั สามคนมีเงิน
รวมกนั ท้งั หมดกี่บาท
ตอบ 4,830 บาท

20. เงินตน้ 1,500,000 บาท ฝากธนาคารไดอ้ ตั ราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.5 ตอ่ ปี (ถอนมาใชท้ ุกปี ) เป็นเวลา 5 ปี
ดอกเบ้ียรวมก่ีบาท
ตอบ 337,500 บาท

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

21. 2x + 3y = 6x - y ไมเ่ ท่ากบั 0 จงหาคา่ 7x - y / x + y
ตอบ 0

22. ABC - BB = 207 ถา้ A มากกวา่ B แลว้ C มีค่าเท่าไร (A,B,C แทน 1 -9)
ตอบ 8

23. กาหนดให้ 3*2 = 9
2*4 = 24
จงหาคา่ 5*3 = ?
ตอบ 17

24. กาหนดให้ 8*5 = 9
9*3 = 36
จงหาคา่ 15 * 7 = ?
ตอบ 64

ข้อ สดมภ์ ก. สดมภ์ ข. สดมภ์ ค. ตอบ
25 2 + 3 -1 5 - สดมภ์ ข. > สดมภ์ ก.
26 (ก - 10)(ข + 10)
27 ก − ข (ก + 10)(ข - 10) ก, ข > 0 ไมแ่ น่ชดั
ก+ข ก-ข>1 สดมภ์ ข. > สดมภ์ ก.
ก+ข ก−ข ก,ข > 0
ก,ข > 0 สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข.
28 (ก - 10)(ข + 10) (ก + 10)(ข - 10) สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข.
29 (2-1)-3 (23)-1 - สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข.
30 3.14 -
31 สรุปไม่ได้
CD B
BC สดมภ์ ก. = สดมภ์ ข.
Z2 AC
32 |Z|2
D

(Z < 0)

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

เง่ือนไขสัญลกั ษณ์ข้อ 33 - 36

A < B < (C + D) = 2E
(A + E) > F < M = 3N > I

33. ขอ้ สรุปที่ 1 B < C ขอ้ สรุปท่ี 2 D > I
ตอบ ขอ้ สรุปท่ี 1 : ไม่แน่ชดั ขอ้ สรุปท่ี 2 : ไมแ่ น่ชดั

34. ขอ้ สรุปที่ 1 F = I ขอ้ สรุปที่ 2 2E > A
ตอบ ขอ้ สรุปท่ี 1 : ไม่แน่ชดั ขอ้ สรุปที่ 2 : จริง

35. ขอ้ สรุปที่ 1 B < 3E ขอ้ สรุปที่ 2 M > N
ตอบ ขอ้ สรุปที่ 1 : จริง ขอ้ สรุปท่ี 2 : จริง

36. ขอ้ สรุปท่ี 1 2M < F ขอ้ สรุปที่ 2 > N
ตอบ ขอ้ สรุปที่ 1 : เทจ็
4
37. ขอ้ สรุปท่ี 1 C = D
ตอบ ขอ้ สรุปท่ี 1 : ไม่แน่ชดั ขอ้ สรุปท่ี 2 : เทจ็

38. ปลอ่ ย : รวบ ขอ้ สรุปท่ี 2 A > F
ก. ทา้ ย : ปลาย ขอ้ สรุปที่ 2 : ไมแ่ น่ชดั
ค. น่ิง : ขยบั ?:?
ข. ลม้ : สะดุด
ตอบ ค. ง. แบก : หาม

39. น้าเชื่อม : น้าเกลือ ?:?
ก. น้ามนั ดีเซล : แอลกอฮอล์ ข. น้าผ้งึ : น้าแขง็
ค. น้ากะทิ : น้าปลา ง.น้ากลนั่ : น้าฝน

ตอบ ง. ?:?
ข. กบ : ลูกออ๊ ด
40. ลกู น้า : ยงุ ง. ลกู เจี๊ยบ : ไก่
ก. ผเี ส้ือ : แมลง
ค. โม่ง : มอด

ตอบ ง.

41. ยาง : เหนียว ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562
ก. พืช : เปลือก
ค. แกว้ : ใส ?:?
ข. รถยนต์ : ตน้ ไม้
ตอบ ค. ง. นกั กีฬา : แขง็ แรง

42. คู่คี่ : สูสี ?:?
ก. คอตก : ผิดหวงั ข. จาเจ : เบื่อหน่าย
ค. ขมขื่น : ผิดหวงั ง. มวั หมอง : มลทิน

ตอบ ง. ข. ถงุ นอน : ไฟฉาย
ง. เส้ือผา้ : อาหาร
43. ถงุ ยงั ชีพ : ยา
ก. กลอ่ ง : กระดาษ ?:?
ค. แฟ้ม : เอกสาร ข. อรุณ : เชา้ ตรู่
ง. สายณั ห์ : กลางคืน
ตอบ ค.
?:?
44. โพลเ้ พล้ : พลบค่า ข. มนุษย์ : ไฟฟ้า
ก. ทิวา : เท่ียงวนั ง. ไฟ : ความร้อน
ค. ราตรี : เที่ยงคืน
เคก้ : ?
ตอบ ข.
ข. ครีม
45. อาหาร : พลงั งาน ง. ขนม
ก. แสงแดด : ลม
ค. รถยนต์ : น้ามนั ?:?
ข. ตะปู : ไม้
ตอบ ง. ง. กระดาษ : ปากกา

46. ห่อหมก : กะทิ
ก. เนย
ค. คุกก้ี

ตอบ ก.

47. ไมค้ าน : ตราชง่ั จีน
ก. สกรู : บนั ไดเวียน
ค. แชลง : เพลา

ตอบ ค.

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

48. ญี่ป่ ุน : โตเกียว กมั พชู า : ?
ก. พนมเปญ
ค. ฮานอย ข. โฮจิมินห์
ง.ยา่ งกงุ้
ตอบ ก.
ยกน้าหนกั : ?
49. วา่ ยน้า : ปิ งปอง ข. กอลฟ์
ก. เทนนิส
ค. ว่งิ มาราธอน ง. ขี่จกั รยานทางไกล

ตอบ ก. รวม : ?

50. มืด : สวา่ ง ข. กลางคืน
ก. กลางวนั ง. แยก
ค. รวบ
เคียว : ?
ตอบ ง.
ข. ตดั
51. วารสาร : อ่าน ง. ถือ
ก. คม
ค. เก่ียว ลอดช่อง : ?
ข. จบั
ตอบ ค. ง. ตวั

52. กรวด : เมด็ หวั ใจ : ?
ก. เส้น
ค. สาย ข. ปอด
ง. จมูก
ตอบ ง.
ละครเวที : ?
53. มา้ ม : หู ข. ผกู้ ากบั
ก. ตา ง. นกั แสดง
ค. ตบั

ตอบ ก.

54. นิตยสาร : บรรณาธิการ
ก. บทละคร
ค. เสียงดนตรี

ตอบ ข.

ตวั อยา่ งขอ้ สอบจริง ก.พ. 2562

55. ขนมไขห่ งษเ์ ป็นขนมท่ีเจา้ จอมแว่นทาข้ึนถวายรัชกาลที่ 1 ขอ้ ใดสอดคลอ้ ง
ก. ขนมท่ีทาถวายรัชกาลท่ี1คือขนมไขห่ งษ์
ข. ไมม่ ีขนมชนิดใดท่ีเจา้ จอมแวน่ ทาข้นึ ถวายรัชกาลที่ 1
ค. ไมม่ ีขนมชนิดใดท่ีเจา้ จอมแวน่ ทาข้ึนท่ีไมใ่ ช่ขนมไขห่ งษ์
ง. ไม่มีขนมชนิดใดท่ีไม่ใช่ขนมของเจา้ จอมแวน่ ที่ทาข้ึนถวายรัชกาลที่ 1

ตอบ ก.

56. “ การสนองคณุ ชาติน้นั หาไดจ้ ากดั เฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพยี งใหก้ ลบั มารับใชช้ าติก็พอ จึงมีการ

กาหนดเพียงเป็นกรอบกวา้ ง ๆ วา่ ให้นกั เรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลบั เขา้ มาทางานในประเทศอยา่ งนอ้ ย

เทา่ กบั จานวนปี ที่ไปเลา่ เรียนมา ”สาระสาคญั ของขอ้ ความน้ีเก่ียวขอ้ งกบั นกั เรียนทนุ เล่าเรียนหลวงในเรื่อง

ใด

ก. สิทธิ ข. เง่ือนไข ค. โอกาส ง. ขอ้ จากดั

ตอบ ข.

57. ขอ้ ใดอยลู่ าดบั ที่ 2
ก. ทาใหม้ ีพลงั และความสุข
ข. ขอใหพ้ ิจารณาจากความชอบและความเชี่ยวชาญของตนเอง
ค. ถา้ ยงั ไม่รู้วา่ จะทางานอะไร
ง. การไดท้ างานที่ชอบจะเป็นแรงผลกั ดนั

ตอบ ข.

58. ขอ้ ความใดเป็นลาดบั ที่ 4
ก. เพราะการสื่อสารถึงผอู้ ่านในบางคาหรือสานวนตอ้ งแปลความ
ข. นกั เขียนในสมยั ปัจจุบนั จึงไมน่ ิยมนามาแต่งหนงั สือเป็นเร่ืองยาว ๆ
ค. ภาษาร้อยกรองมีแบบแผนตามฉนั ทลกั ษณ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท
ง. ส่วนมากในปัจจุบนั นกั เขียนจะนาร้อยกรองบางชนิดมาเขียนเป็นร้อยแกว้

ตอบ ข.

59. ขอ้ ความใดเป็นลาดบั ท่ี 2

ก. ตามแบบหรือแนวทางที่เคยปฏิบตั ิดงั แตก่ ่อนเทา่ น้นั
ข. ใหเ้ ป็นไปตามหลกั วิชา และมาตรฐานอนั สมควรอีกดว้ ย
ค. งานบคุ ลากรมิใช่เป็นเพียงแต่งานร่างคาสง่ั หรือร่างหนงั สือขออนุมตั ิ
ง. แตบ่ ุคลากรจะตอ้ งวิเคราะหแ์ ละเสนอหลกั เกณฑใ์ นการปฏิบตั ิงาน
ตอบ ก.


Click to View FlipBook Version