The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by afiqahsyafia28, 2021-12-02 11:09:18

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN

BULETIN HAURA'
BAHASA
MELAYU
SEBAGAI
BAHASA
KEBANGSAAN

EDISI 1 , NOVEMBER 2021

BY : AMIRA
SYAFIA

DI SEBALIK TAKBIR

PUAN NORAINI BINTI SULAIMAN
( PENASIHAT )

NURUL AMIRA BINTI MOHAMAD NAJMI
( EDITOR & PENULIS )

NUR AFIQAH SYAFIA BINTI ADNAN
( EDITOR & PENULIS )

PENGHARGAAN

Salam sejahtera, bersyukur
kepada Tuhan kerana dengan
izin kurnianya, kami berdua
dapat menyiapkan tugasan ini
dengan sempurna dan jayanya.
Sepanjang menyiapkan tugasan

ini, kami telah memperoleh
pelbagai maklumat mengenai
bahasa melayu sebagai bahasa

kebangsaan. Kami ingin
merakamkan jutaan terima kasih

kepada pensyarah tugasan ,
Puan NorAini Sulaiman. Beliau

telah memberi tunjuk ajar
kepada kami untuk

menghasilkan tugasan dengan
baik, Terima kasih diucapkan.

ISI

KANDUNGAN

-Pengenalan..................................... 1
-Pendahuluan................................. 2
-Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu..... 3-4
-Fungsi Bahasa Melayu.......................... 5
-Kepentingan Bahasa Melayu................ 6
-Langkah untuk memartabatkan B.Melayu... 7
-Kesan tidak memartabatkan B.Melayu..... 8
-Cabaran Bahasa Melayu......................... 9
-Kedudukan Bahasa Melayu.................... 10
-Penutup ........................................ 11
-Sumber Rujukan........................ 12

PENGENALAN

Bahasa melayu sebagai Bahasa
kebangsaan ialah sebuah bahasa

yang melambangkan identiti
kebangsaan sesuatu bangsa atau

negara secara unik.Bahasa
kebangsaan biasanya digunakan
untuk wacana politik dan undang-
undang dan ditetapkan sebagai

kerajaan negara tersebut.Bahasa kebangsaan boleh jadi sama
dengan bahasa rasmi tetapi tidak
semestinya. Bahasa kebangsaan
juga mungkin berbeza dengan
bahasa yang umum digunakan
rakyat negara tersebut.

1

PENDAHULUAN Bermula tahun 2007, bahasa kebangsaan
Malaysia dinamakan kembali kepada
•Asal usul pertumbuhan bahasa "Bahasa Malaysia" sebagai simbol bahawa
Melayu berasal dari Sumatera bahasa ini ialah bahasa untuk semua dan
Selatan di sekitar Jambi dan tidak mengira kaum.Namun begitu, hal
Palembang.Rekod terawal bahasa tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab
Melayu Kuno ialah sebuah batu menurut Perkara 152 Perlembagaan
bersurat bertarikh 682 Masihi Persekutuan Malaysia,menyebut
yang dijumpai di Sumatera bahawa"Bahasa kebangsaan ialah bahasa
Selatan.Bahasa Melayu ialah Melayu".
bahasa kebangsaan di Brunei,
Indonesia (sebagai bahasa Sehingga masa ini, tiada pertukaran nama
Indonesia),Malaysia dan Singapura. bahasa Melayu ke bahasa Malaysia
terjadi.Bahasa Melayu mempunyai banyak
dialek dan setiap dialek mempunyai
perbezaan ketara dari segi sebutan dan kosa
kata.

2

SEJARAH PERKEMBANGAN

BAHASA MELAYU
TERBAHAGI KEPADA 3
TAHAP UTAMA

CIRI-CIRI BAHASA MELAYU
KUNO

a.Terdapat unsur-unsur pinjaman daripada
bahasa Sanskrit.

b. Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno
(Contoh: bulan – wulan)

c. Tidak wujud bunyi e pepet
(Contoh dengan – dngan atau dangan)
d. Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno

(contoh: berlepas-marlapas).

Runs from February 8 to

May 21

BAHASA MELAYU KUNO BAHASA MELAYU KLASIK

Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 Abad ke –13 merupakan waktu bermulanya zaman
hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan peralihan di Kepulauan Melayu dengan
Sriwijaya. pada waktu itu, BM kuno telah menjadi berkembangnya agama Islam ke rantau ini. Ini telah
lingua franca dan bahasa pentadbiran kerana mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini,
sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan terutamanya bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh
mudah menerima pengaruh luar. Bahasa Melayu India sedikit demi sedikit mula digantikan dengan
juga tidak terikat kepada perbezaan susun lapis pengaruh Islam dan Arab. Kegemilangannya bahasa
masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih Melayu klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman
mudah berbanding dengan bahasa Jawa. penting iaitu zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan
Acheh dan zaman kerajaan Johor-Riau

3

CIRI-CIRI BAHASA MELAYU
KLASIK

1.Menggunakan bahasa istana:
contoh tuanku, baginda, bersiram, mangkat .
2. Kosa kata arkaik dan jarang digunakan ;
ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk
asmara), sahaya, masyghul (bersedih)
3. Banyak menggunakan perdu perkataan
(kata pangkal ayat): sebermula, alkisah,
hatta, adapun.
4.Banyak menggunakan partikel “pun’ dan `lah’

BAHASA MELAYU MODEN

Bahasa Melayu moden dikatakan bermula pada abad
ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap
sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden

kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang
dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Sebelum
penjajahan British, bahasa Melayu mencapai

kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa
perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa

pengantar di pusat pendidikan Islam.

4

FUNGSI BAHASA MELAYU SEBAGAI

BAHASA KEBANGSAAN

Fungsi bahasa Melayu sebagai Bahasa Melayu sebagai bahasa
bahasa rasminegara. Maksud perpaduanrakyat Malaysia. Bahasa
bahasa rasmi ialah bahasa utama perpaduan bermaksud bahasa
yang digunakan dalam segala yang digunakan sebagaisatu alat
jenis urusan pentadbiran dan yang dapat memupuk
acara rasmi di dalam negara. kemuafakatan antara anggota
Contohnya, bahasaMelayu masyarakat, samaada dalam
digunakan dalam sistem kalangan satu kaum mahupun
pendidikan negara, urusan surat- antara kaum.Apabilapenggunaan
menyurat,mesyuarat dan bersama bahasa Melayu di tempat
pentadbiran di dalam negara. terbuka sudah menjadi
amalan,maka akan wujud
Fungsi bahasa Melayu sebagai kepercayaan, kemesraan, hormat
dan rasa selamat di
bahasa pengantar dalam sistem kalangansemua kaum. Oleh sebab
itu, segala fungsi bahasa Melayu
pendidikan negara. Bahasa iaitu sebagai bahasarasmi, bahasa
perpaduan dan bahasa pengantar
pengantar pendidikan ialah perlu terus didaulatkan agar
keperkasaan bahasa Melayu kekal
bahasa yangdigunakan sebagai dan dikagumi hingga bila-bila
masa
alat perhubungan dalam

pengajaran dan

pembelajaran.Dengan

menggunakan bahasa Melayu

sebagai bahasa pengantar, kita

akan dapat melahirkan bangsa

yang menolak perkauman dan

ketidakadilan dalam sistem

pendidikan. 5

KEPENTINGAN

memupuk perpaduan dalam kalangan
1   | rakyat berbilang kaum.

2   | Bahasa Malaysia sebagai bahasa
kebangsaan melambangkan jiwa
bangsa, iaitu bangsa Malaysia.
menyemarakkan semangat cinta

3     | akan Negara.
Slogan "Malaysia Boleh" yang

4     | menggunakan bahasa kebangsaan
berjaya membangkitkan semangat
rakyat Malaysia untuk lebih mencintai
Negara.
Dalam bidang sukan slogan "Malaysia

5     | Boleh" yang dilaung- laungkan dapat
menyemarakkan kejayaan atlet dan
menyatupadukan rakyat.

6

LANGKAH UNTUK
MEMARTABATKAN BAHASA

MELAYU

MEMASTIKAN URUSAN RASMI
MENGGUNAKAN BAHASA MALAYSIA

Seperti : surat menyurat , sidang
parlimen

MEMANSUHKAN SEKOLAH
VERNAKULAR

menyebabkan ada warganegara Malaysia
yang tidak fasih & tidak mampu bertutur

dalam Bahasa Malaysia

MEMPERKASA DEWAN
BAHASA & PUSTAKA

7

KESAN TIDAK MEMARTABATKAN
BAHASA MELAYU

KEBANYAKKAN PELAJAR
SERING MENGGUNAKAN
BAHASA ROJAK & BAHASA
SINGKATAN UNTUK
BERKOMUNIKASI &
MENGHANTAR MESEJ MELALUI
WHATSAPP ,
FACEBOOK , TELEGRAM DAN
LAIN-LAIN.

BAHASA ROJAK ORANG LUAR AKAN
AKAN MENJADI MEMPERSOALKAN
BAHASA IBUNDA MENGAPA BAHASA YANG
ORANG MELAYU DIGUNAKAN RAKYAT
MALAYSIA TIDAK SAMA
DENGAN APA YG MEREKA
PELAJARI.

8

Cabaran Bahasa Melayu untuk Menjadi
Bahasa Dunia

Walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan
dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan
Malaysia, namun sehingga hari ini bahasa Inggeris
masih mengatasi penggunaan bahasa Melayu dalam
perundangan negara.

Cabaran sikap liberalisme masyarakat Melayu, yang
lebih percaya bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu
bertaraf global, malah ada juga golongan Melayu elite
yang yakin hanya bahasa Inggeris yang dapat memacu
kemajuan negara (Nik Safiah Karim, 2013; Safiah
Ahmad, Shahdatulakma Ahmad, & Azlina Md Sadik,
2016). Senerio ini menjadi lebih teruk apabila terdapat
segelintir pemimpin masyarakat, yang berkompromi
tentang isu bahasa jiwa bangsa

9

Kedudukan bahasa melayu

Bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa
Malaysia merupakan bahasa kebangsaan
negara tersebut yang mengikuti piawaian
ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.Bahasa Melayu dituturkan sebagai bahasa

kedua 18 juta orang.Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan
Malaysia,jelas menyebut bahawa"Bahasa

kebangsaan ialah bahasa Melayu".bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa
kebangsaan sejak tahun 1957.


Termaktub dalam Perkara 152

Perlembagaan Persekutuan yang menjadi
asas kepada pembentukan Persekutuan

Malaysia yang merdeka.

10

PENUTUP

Kesimpulannya, sejujurnya jelas dan
nyata diakui bahawa masih wujud
masalah semangat dan kesungguhan
yang belum cukup mantap dan kukuh
dalam penggunaan bahasa Melayu.

Malaysia dilihat sebagai `negara tanpa
bangsa' - bangsa Malaysia. Hakikat ini
terasa amat pahit, tetapi itulah
kebenarannya.

Bahasa Melayu merupakan bahasa
kebangsaan dan bahasa rasmi Negara
Malaysia. Oleh itu, kita mestilah
mempelihara bahasa melayu agar
generasi muda sedar akan kepentingan
bahasa melayu. Namun, masyarakat
perlu menguasai bukan bahasa ibunda
sahaja namun, bahasa-bahasa utama
yang lain. Perkembangan dunia tanpa
sempadan mewarnai ke arah cabaran
dalam memartabatkan bahasa melayu

11

Sumber
Rujukan

0 1 https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu

02 https://www.ipendidikan.my/langkah-
memartabatkan-bahasa- malaysia.html

0 3 https://pdfcoffee.com/kesan-tidak-
memartabatkan-bahasa- melayu-pdf-free.html

04 https://blogspot.com/2010/08

0 5 https://www.scribd.com/document/321188846/K
epentingan- Bahasa-Kebangsaan-Dalam-
Memupukkan-Perpaduan

0 6 https://pdf.sciencedirectassets.com/

12

NURUL AMIRA NAJWA BINTI
MOHAMAD NAJMI
(16DPM21F1048)

DISEDIAKAN
OLEH

NUR AFIQAH SYAFIA BINTI
ADNAN

(16DPM21F1035)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Document 1
Next Book
HHSD Fall Newsletter 2021