The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเด็นการตรวจสอบ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ประเด็นการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ

สถานการณด์ า้ นแรงงานจังหวดั ลาปาง

1. ข้อมลู ทัว่ ไป
๑) จงั หวดั ลำปำง (ข้อมูล ณ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ : ท่ีทำกำรปกครองจังหวดั ลำปำง)
ตง้ั อย่ภู ำคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่ำงจำกกรงุ เทพฯ ตำมทำงหลวงแผ่นดนิ สำยพหลโยธิน ประมำณ ๖๐๒ กม. ตำมทำงรถไฟประมำณ

๖๒๕ กม. มเี นื้อที่ประมำณ ๑๒,๕๓๓,๙๖๑ ตำรำงกโิ ลเมตร หรอื ประมำณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร่ พ้ืนที่ใหญเ่ ปน็ อันดบั ๑๐ ของประเทศเปน็ อันดับ ๕ ของภำคเหนือ
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดข้ำงเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และพะเยำ ทิศไต้ ติดต่อกับจังหวัดตำก ทิศตะวันออก
ตดิ ตอ่ กบั จงั หวดั แพร่ และสุโขทยั และทศิ ตะวันตก ตดิ ต่อกบั จงั หวัดลำพนู

กำรปกครอง แบ่งเป็น ๑๓ อำเภอ ๑๐๐ ตำบล ๙๓๔ หมู่บ้ำน ๑๐๓ ชุมชน อำเภอท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุด ได้แก่ อำเภอเมือลำปำง รองลงไป
ไดแ้ ก่ อำเภอเกำะคำ อำเภอเถินและอำเภอแม่ทะ

๒) ศกั ยภำพจังหวดั ลำปำง
▪ ท่ีตั้งอยู่กึง่ กลำงของภำคเหนอื กำรคมนำคมสำมำรถเดนิ ทำงได้ทั้งรถยนต์ รถโดยสำรประจำทำง รถไฟ และทำงเครือ่ งบิน
▪ ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีหลำกหลำย ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน ๓๓ ป่ำ เน้ือที่ ๕,๔๖๖,๖๙๐.๐๗ ไร่ อุทยำนแห่งชำติ จำนวน ๗ แห่ง เน้ือที่

อยู่ในจังหวัดลำปำง 1,986,138 ไร่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำหรือเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่ง เน้ือที่ อยู่ในจังหวัดลำปำง ๕๐๐,๔๔๙ ไร่
วนอุทยำนแหง่ ชำติ จำนวน ๑ แหง่ เนอื้ ทีอ่ ยู่ในจังหวัดลำปำง ๑๗,๕๗๙ ไร่

▪ ทรพั ยำกรแร่ธำตุ ไดแ้ ก่ ถำ่ นหิน (ลิกไนต)์ = ผลิตไฟฟำ้ หนิ อุตสำหกรรม (หนิ ปนู - ซีเมนต)์ = ผลติ ปนู ซเี มนต์ และ หนิ ขำว = ผลิตเซรำมกิ
▪ ควำมหลำกหลำยทำงชำตพิ ันธ์ุ กลมุ่ ชำติพันธ์ใุ นจังหวัดลำปำง ซึง่ กระจำยกำรตง้ั ถ่ินฐำนในอำเภอ ๗ อำเภอของจงั หวัดลำปำง พบมำกท่ีสดุ ในพ้ืนท่ี
อำเภองำว โดยพบว่ำมจี ำนวนของเมย่ี น มำกท่สี ุด รองลงมำ ได้แก่ กะเหรีย่ งและอำขำ่ ตำมลำดบั
▪ อัตลักษณ์ล้ำนนำ ธรรมชำติและอำกำศ สถำปัตยกรรม บุคลิก กิริยำ มำรยำท กิจกรรมประเพณี ควำมเป็นชนเผ่ำ อำหำรถ่ิน แหล่งท่องเท่ียว
ภูมปิ ัญญำ
▪ ผลผลิตสนิ ค้ำเกษตรทสี่ ำคัญของจังหวัดลำปำง

- ด้ำนพืช ไดแ้ ก่ ข้ำวนำปี ๒๕๖๒/๖๓ ขำ้ วโพดเลีย้ งสัตว์ ปี ๒๕๖๒ มันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒ ยำงพำรำ ปี ๒๕๖๒ สับปะรด ปี ๒๕๖๒
ลำไย ปี ๒๕๖๒ กระเทยี ง ปี ๒๕๖๒

- ดำ้ นปศสุ ัตว์ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไกไ่ ข่ ไก่เนือ้ สุกร โคเนอ้ื โคนม กระบอื
- ด้ำนประมง ไดแ้ ก่ ปลำนิล ปลำดกุ๒) สภำพเศรษฐกิจของจังหวัดลำปำง : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมูลคำ่ ๗๑,๔๑๗ ลำ้ นบำท เป็นอันดับ ๔๒ ของ
ประเทศ และอนั ดบั ๘ ของภำคเหนอื สำขำท่ีมีสัดสว่ นสูงสดุ สำขำเหมืองแร่และเหมืองหนิ รองลงมำ สำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต และสำขำกำรขำยสง่ และขำย
ปลีก ตำมลำดับ ประชำชนสว่ นใหญป่ ระกอบอำชีพเกษตรกรรม รำยไดเ้ ฉลี่ยต่อคนตอ่ ปี: ๑๐๐,๗๑๑ บำท

๓) กำรพฒั นำงำนด้ำนแรงงำนใหส้ อดคลอ้ งกับทิศทำงกำรพฒั นำจังหวัดลำปำง
จังหวัดลำปำงมุ่งไปสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ด้วยกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์โดยครอบคลุมท้ังด้ำน

กำรท่องเท่ียว กำรค้ำกำรบริกำร และกำรเกษตร และเป็นนครแห่งควำมสุขด้วยคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ภำยใต้กำรจัดระบบ
สวัสดิกำรทำงสังคมถ้วนหน้ำกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประชำชนมีควำมมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยำกรธรรมชำติ ท่ีอุดมสมบูรณ์และสภำพแวดล้ อมท่ีดี
โดยยึดแนวทำงกำรพัฒนำในทุกมิติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนพัฒนำจังหวัดลำปำง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔
มีประเด็นกำรพัฒนำ ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๑: กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์, ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒: เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ และแปรรูปเกษตร, ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๓: สินค้ำอัตลักษณ์อุตสำหกรรม หัตถอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม,
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๔: สังคมคุณภำพชีวิตควำมม่ันคงและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จุดเน้นกำรพัฒนำ ๒ ด้ำนประกอบด้วย ๑) ด้ำนเศรษฐกิจ
๒ ด้ำนสังคมและพฒั นำคุณภำพชีวติ ด้ำนควำมมนั่ คงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมโดยมรี ำยละเอียดดังนี้

(๑) ด้ำนเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) ประเด็นเศรษฐกิจหลักท่ีสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดและแนวโน้ม ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ (๒) ประเด็น
เศรษฐกิจน้องใหม่หรือดำวรุ่งของจังหวัด (๓) ประเด็นจุดมุ่งเน้นของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัด โดยผลสรุปพบว่ำ ท่ีผ่ำนมำเศรษฐกิจหลักท่ี
สร้ำงรำยได้ให้กบั จงั หวัดลำปำง ได้แก่

(๑.๑) กำรท่องเที่ยวและบริกำร ที่ต้องกำรผลักดันลำปำงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล เน้นพัฒนำท่องเที่ยวคุณภำพและย่ังยืน
เน้นอัตลกั ษณ์ชุมชน สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิ และควำมยง่ั ยืนใหก้ ับสง่ิ แวดล้อม

(๑.๒) กำรเข้ำสู่กำรเกษตรแหง่ อนำคตอยำ่ งชำญฉลำด รเู้ ท่ำทันและมีควำมพร้อม
(๑.๓) ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถอุตสำหกรรม เน้นอุตสำหกรรมท่ีมีนวัตกรรมและสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงแบรนด์อัตลั กษณ์
หตั ถอตุ สำหกรรม จำกฐำนทนุ ทำงสงั คมและวัฒนธรรม(๒) ด้ำนสังคมและพัฒนำคณุ ภำพชีวิตด้ำนควำมม่นั คงทรัพยำกรธรรมชำตแิ ละสิง่ แวดล้อม
เน้นกำรพัฒนำศักยภำพของแต่ละกลุ่ม เสริมสร้ำงและยกระดับควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัว สถำบันทำงสังคม เพื่อสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ดำรงชีวิตตำมวิถีลำปำงตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมรัก และภำคภูมิใจในท้อ งถิ่น
กำรอนุรักษ์และเผยแพร่ศำสนำ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง และพัฒนำคุณภำพชีวิตของแต่ละช่วงวัย (กำรศึ กษำ
กำรสำธำรณสุข สวัสดิกำรถ้วนหน้ำ) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมและใช้นโยบำยสำ ธำรณะ
ในกำรขับเคลือ่ นตำมบริบทเชิงพ้ืนทีป่ ระเดน็

(๓) กำรพัฒนำแรงงำนจงั หวัดลำปำง ภำยใต้แผนปฏบิ ตั กิ ำรด้ำนแรงงำนจงั หวัดลำปำง (พ.ศ. 2563 - 2565)
ประเด็นกำรพัฒนำประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ กำรพัฒนำศักยภำพให้แรงงำนและผู้ประกอบกำร

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งพร้อมรับกับกำรเปลย่ี นแปลงทำงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวตั กรรม ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดีใหแ้ ก่แรงงำน
และประเดน็ กำรพฒั นำที่ ๒ กำรบูรณำกำรภำคีเครอื ขำ่ ยดำ้ นแรงงำน (ดว้ ยระดับ ๓ มิติ : ฐำนขอ้ มลู ข่ำวสำร เครือขำ่ ยปฏบิ ตั กิ ำร)

(๔) กำรพัฒนำแรงงำนจังหวัดลำปำงให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดลำปำง โดยจุดเน้น ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะ
ฝีมือแรงงำนในอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิต อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว อุตสำหกรรมกำรแปรรูปเกษตร อุตสำหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน
เป็นต้นท้ังน้ี เพื่อเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนให้เป็นกำลังแรงงำนที่มีควำมสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดลำปำง สนองต่อแนวคิด สร้ำงเศรษฐกิจใหม่
ประเทศไทย ๔.๐ และด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคง, ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนวัยแรงงำนที่
ทำงำนในสถำนประกอบกำรและแรงงำนอิสระได้มีอำชีพมีงำนทำ มีรำยได้ มีหลักประกันทำงสังคม ตลอดจนมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน นอกจำก น้ี
จังหวัดลำปำงเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชำกรผู้สูงอำยุเกินกว่ำร้อยละ ๒๐ ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนผู้สูงอำยุที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขน้ึ ในอนำคตและเป็นงำนด้ำนแรงงำนทส่ี ำคญั ท่ตี ้องเรง่ ดำเนนิ กำร๒. ข้อมลู ดา้ นแรงงาน

▪ จังหวัดลำปำงมีประชำกรรวมทั้งส้ิน 722,782 คน โดยสัดส่วนของประชำกรเพศหญิงมีมำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย กล่ำวคือ
เพศหญิง มีจำนวน 368,419 คน (ร้อยละ 50.97) เพศชำย 354,369 คน(ร้อยละ 49.03) จำกประชำกรท้ังหมด เป็นผู้อยู่ในวัยทำงำนหรือ
อำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน 631,624 คน (รอ้ ยละ 87.39) ขณะที่ผู้ทมี่ ีอำยตุ ำ่ กว่ำ ๑๕ ปี จำนวน 91,158 คน (รอ้ ยละ 12.61)

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม
ประชำกรรวม 354,369 368,419 722,782
1. ประชำกรอำยุ 15 ปขี ึน้ ไป (วัยทำงำน) 307,840 323,784 631,624
216,861 185,096 401,956
1.1 ผูอ้ ยใู่ นกำลงั แรงงำน 213,880 181,258 395,138
(1) ผู้มีงำนทำ 2,981 3,837 6,819
(2) ผวู้ ่ำงงำน
(3) กำลังแรงงำนท่รี อฤดกู ำล - - -
90,979 138,688 229,668
1.2 ผไู้ มอ่ ยู่ในกำลงั แรงงำน 1,505 47,496 49,001
(1) ทำงำนบำ้ น 25,157 24,471 49,629
(2) เรยี นหนังสอื 64,317 66,721 131,038
(3) อืน่ ๆ 46,529 44,629 91,158
98.63 97.93 98.30
2. ประชำกรผู้มีอำยตุ ำ่ กว่ำ 15 ปี (ไม่อยู่ในวยั ทำงำน) 1.37
อัตรำกำรจ้ำงงำนตอ่ กำลงั แรงงำน 2.07 1.70
อัตรำกำรวำ่ งงำน

(ท่มี ำ : สำนกั งำนสถติ ิจงั หวดั ลำปำง ณ กนั ยำยน ๒๕๖๔)

ผู้อยู่ในวัยทำงำน (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 631,624 คน พบว่ำ เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงำน 401,956 คน แยกเป็นชำย
216,861 คน (ร้อยละ 53.95) หญิง 185,096 คน (ร้อยละ 46.05) เมื่อเปรียบเทียบกำรมีงำนทำระหว่ำงเพศ พบว่ำ เพศชำยมีอัตรำกำรมีงำนทำ
ร้อยละ 98.63 (213,880 คนขณะท่ีเพศหญิงมีอัตรำกำรมีงำนทำ ร้อยละ 97.93 (181,258 คน) และเม่ือพิจำรณำในภำพรวม จะพบว่ำ อัตรำกำร
มีงำนทำ ซ่ึงคำนวณจำกสัดส่วนผู้มีงำนทำต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงำนมีอัตรำร้อยละ 98.30 หมำยควำมว่ำ ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงำน 100 คน จะมีผู้มีงำนทำ
ประมำณ 98 คน ขณะทีเ่ ปน็ ผูว้ ำ่ งงำน 6,819 คน (ร้อยละ 1.70)▪ การส่งเสริมการมงี านทา (ขอ้ มูลเดือนตลุ าคม - พฤศจกิ ายน 2564)

นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรแจ้งตำแหน่งงำนว่ำงผ่ำนสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำปำง จำนวน 908 อัตรำ ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน จำนวน
1,049 คน ได้รบั กำรบรรจุงำน จำนวน 1,042 คน และมีผ้ขู ึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่ำงงำน จำนวน 2,453 คน (ถูกเลกิ จำ้ ง 166 คน ลำออก 2,287 คน)

การจัดหางานในประเทศ ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม
ตำแหนง่ งำนวำ่ ง (อตั รำ) 203 94 611 908
ผ้ลู งทะเบยี นสมัครงำน (คน) 494 555 1,049
กำรบรรจุงำน (คน) 495 547 - 1,042
ขน้ึ ทะเบียนผปู้ ระกนั ตนกรณีวำ่ งงำน (คน) 1,339 1,114 - 2,453
- ถกู เลกิ จ้ำง (คน) 122 44 - 166
- ลำออก (คน) 1,217 1,070 - 2,287
-

จำนวนตำแหน่งงำนว่ำง รวมทั้งสิ้น 908 อัตรำ เพศชำย 203 อัตรำ (ร้อยละ 22.36) เพศหญิง 94 อัตรำ (ร้อยละ 10.35)
ไม่ระบุเพศ 611 อัตรำ (ร้อยละ 67.29) มีผู้สมัครงำน รวมทั้งส้ิน 1,049 คน เพศชำย 494 คน (ร้อยละ 47.09) เพศหญิง 555 คน (ร้อยละ 52.91) และ
กำรบรรจงุ ำน รวมทัง้ สนิ้ 1,042 คน เพศชำย 495 คน (รอ้ ยละ 48.50) เพศหญิง 547 คน (รอ้ ยละ 52.50)

ตาแหนง่ งานวา่ ง (อัตรา) ผลู้ งทะเบยี นสมัครงาน (คน) บรรจงุ าน (คน)
ชาย หญิง ไมร่ ะบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
203 94 611 908 494 555 1,049 495 547 1,042

การจา้ งงานคนพิการ
กำรรับคนพิกำรเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณ ภำพชีวิต
คนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลำปำง
ณ วนั ท่ี 31 ตุลำคม 2564
- จดทะเบียนคนพิกำร (ทำบัตรประจำตัวคนพิกำร) ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 35,501 คน เป็นเพศชำย จำนวน 18,075 คนเพศหญิง
จำนวน 17,359 คน ไมร่ ะบุเพศ จำนวน 67 คน- จำนวนคนพิกำรที่ได้รับกำรจ้ำงงำนในจังหวัดลำปำง จำนวน 125 คน ดังนี้
(๑) สถำนประกอบกำร (ภำคเอกชน) รับคนพิกำรเข้ำทำงำนตำมมำตรำ ๓๓ รวม 45 แหง่ จำนวน 120 คน
(๒) หนว่ ยรำชกำร รับคนพิกำรเข้ำทำงำนตำมมำตรำ ๓๓ รวม 2 แหง่ จำนวน 5 คน
(๓) จ่ำยเงนิ เขำ้ กองทุนสง่ เสรมิ และพัฒนำคณุ ภำพชวี ิตคนพิกำรเพื่อทดแทนกำรรับคนพกิ ำรตำมมำตรำ ๓๔
สถำนประกอบกำร รวม 3 แหง่ (4 สทิ ธิ) ได้แก่ บรษิ ัท โตโยตำ้ ลำปำง จำกัด จำนวน ๒ สทิ ธิ บรษิ ทั อซี ซู ลุ ำปำง จำกัด จำนวน ๑ สทิ ธิ และหำ้ งหุ้นส่วน ลำปำงศริ ิชยั
จำนวน 1 สิทธิ
(๔) ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตค นพิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำร
และเง่อื นไขกำรให้สมั ปทำนฯ ตำมมำตรำ ๓๕ จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัทปูนซีเมนตไ์ ทย (ลำปำง) จำกัด จำนวน 5 คน

แรงงานตา่ งดา้ ว
แรงงำนต่ำงด้ำวท่ีได้รับอนุญำตทำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อมูลจำกสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำปำง มีจำนวนท้ังสิ้น
3,๘๕3 คน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำนวน ๑,๕๓๒ รำย ส่วนมำกเป็นคนต่ำงด้ำว ๓ สัญชำติ (เมียนมำ ลำว กัมพูชำ) จำนวน 3,533 คน นำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำร จำนวน 1,๔๐๘ รำย รองลงมำเป็นคนต่ำงด้ำวมำตรำ 63/1 ชนกลุ่มน้อย จำนวน 206 คน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำนวน 92 รำย
และคนต่ำงดำ้ วมำตรำ 59 ทว่ั ไป จำนวน 114 คน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำนวน 32 รำย มรี ำยละเอียดดังนี้

ประเภทการขออนญุ าต นายจา้ ง/สถานประกอบการ แรงงานต่างดา้ ว (คน)
(ราย) รวม ชาย หญิง
คนตำ่ งด้ำว ม. 59 ท่ัวไป 32 114 73 41
คนต่ำงด้ำว ม. 62 ส่งเสริมกำรลงทุนและกฎหมำยอ่นื (BOI) -
คนต่ำงดำ้ ว ม.63/1 ชนกลุ่มนอ้ ย 92 ---
คนตำ่ งดำ้ ว 3 สัญชำติ (เมยี นมำ ลำว กัมพูชำ) 1,408
1,532 206 121 85
รวม
3,533 1,900 1,633

3,853 2,094 1,759การขนึ้ ทะเบียนประกันสงั คมของแรงงานตา่ งด้าว
(1) นำยจ้ำงทข่ี นึ้ ทะเบียนผู้ประกันตนให้แรงงำนตำ่ งด้ำว จำนวน 255แหง่ สำขำลำปำง จำนวน 247 แหง่ /สำขำเถนิ จำนวน 8 แหง่
(2) จำนวนผูป้ ระกนั ตนตำ่ งดำ้ ว 1,331 รำย แยกตำมสัญชำติ ดงั น้ี
สัญชาติ ลาปาง สาขาเถิน รวม
เมียนมำ 959 18 977
ลำว 89 4 93
กัมพูชำ 7 - 7
อนื่ ๆ 249 5 254
รวม 1,304 27 1,331

(ทม่ี ำ : สำนกั งำนประกนั สังคมจังหวดั ลำปำง ณ วันท่ี 1 ธ.ค. 2564)

แรงงานที่เดนิ ทางไปทางานต่างประเทศ
แรงงำนที่เดินทำงไปทำงำนตำ่ งประเทศ ปงี บประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑) คนหำงำนภูมิลำเนำจงั หวัดลำปำงท่ีเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ(เดือนตุลำคม 2563 -กันยำยน 2564) ประเทศที่มกี ำรเดินทำงไปทำงำน
มำกท่สี ุด ๕ อนั ดบั ไดแ้ ก่ ไตห้ วนั ลำว สิงคโปร์ อสิ รำเอล และเกำหลีใต้ ตำมลำดบั
(๒) คนหำงำนท่ีเดินทำงไปทำงำนตำ่ งประเทศภูมิลำเนำจังหวดั ลำปำง (แยกวธิ กี ำรเดินทำง)

ที่ รายการ จานวน (คน)

1 แจ้งกำรเดินทำงด้วยตนเอง 136
2 กรมกำรจดั หำงำนจัดส่ง 152
3 นำยจำ้ งพำลูกจำ้ งไปทำงำนตำ่ งประเทศ 285
4 นำยจ้ำงพำลกู จำ้ งไปฝกึ งำนในต่ำงประเทศ 59
๕ บริษทั จดั หำงำนจัดส่ง 398
๖ Re-Entry 143
1,173
รวม

(ทีม่ ำ : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำปำง ณ วนั ท่ี 30 ก.ย. ๒๕6๔)ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำรให้บริกำรงำนตำ่ งประเทศ ณ สำนักงำนจดั หำงำนจงั หวดั ลำปำง (ต.ค. - พ.ย. 2564)
จานวน
ท่ี รายการ (คน)

1 แจง้ กำรเดินทำงดว้ ยตนเอง 2

2 กรมกำรจดั หำงำนจดั สง่ -

3 นำยจำ้ งพำลกู จำ้ งไปทำงำนต่ำงประเทศ -

4 นำยจ้ำงพำลกู จ้ำงไปฝึกงำนในตำ่ งประเทศ -

๕ บริษทั จดั หำงำนจัดสง่ -

๖ Re-Entry 9

8 ลงทะเบยี นไปทำงำนต่ำงประเทศ 10

รวม 21

(ท่ีมำ : สำนกั งำนจดั หำงำนจังหวัดลำปำง ณ วนั ที่ 30 พ.ย. ๒๕6๔)

▪ การพฒั นาฝมี อื และศกั ยภาพแรงงาน (ข้อมลู ต.ค. - ก.ย. ๒๕64)

ข้อมูลกำรพัฒนำฝมี ือและศักยภำพแรงงำน จำกสถำบันพัฒนำฝีมอื แรงงำน 10 ลำปำง โดยกำรฝึกเตรียมเขำ้ ทำงำน
ฝึกยกระดับฝมี ือแรงงำน ฝึกอำชีพเสริม กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอื แรงงำนและกำรรบั รองควำมรู้ควำมสำมำรถของแรงงำน มผี ลกำรดำเนนิ งำน สรุปดงั น้ี

(1) กำรฝึกหลักสตู รเตรยี มเขำ้ ทำงำน มีผเู้ ขำ้ รับกำรฝึกฯ ทัง้ สน้ิ 15 คน ผ่ำนกำรฝึก 0 คน (รอ้ ยละ 0.00) (ไม่มีผ้จู บเนอ่ื งจำกอยู่ระหว่ำง
ฝกึ ในสถำนประกอบกำร)

(2) กำรฝกึ หลกั สตู รยกระดับฝมี อื แรงงำน มผี ู้เข้ำรับกำรฝกึ ฯ ทง้ั สน้ิ 112 คน ผำ่ นกำรฝกึ 91 คน (ร้อยละ 81.25)
(3) กำรทดสอบมำตรฐำนฝมี ือแรงงำน มผี ้เู ขำ้ รับกำรทดสอบฯ ทัง้ สนิ้ 79 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จำนวน 42 คน (รอ้ ยละ 53.16)

๑๐

▪ การคมุ้ ครองและสวสั ดิการแรงงาน (ขอ้ มลู เดือนพฤศจกิ ำยน 2564)

จังหวัดลำปำง มีสถำนประกอบกำรท่ี มีลูกจ้ำงตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป จำนวน 4,087 แห่ ง ลูกจ้ำง 51,124 คน แยกตำม
ขนำดสถำนประกอบกำร ดังน้ี

ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการ (แห่ง) ชาย ลูกจา้ ง (คน) รวม
2,371 หญิง เดก็ 4,500
1 - 4 คน 1,941 4,172 2,129 6 8,004
5 - 9 คน 1,183 3,384 6,346
10 - 19 คน 474 6,978 3,832 - 11,216
20 - 49 คน 369 3,093 4,572
50 - 99 คน 3,986 2,962 5 7,135
100 - 299 คน 66 726 1,674
300 - 499 คน 42 807 4,238 2 1,849
500 - 999 คน 5 5,153 5,828
1,000 คนขนึ้ ไป 3 30,670 1,479 1 51,124
4
รวม 4,087 3,149 2

948 -

1,042 2

675 -

20,454 18

- กำรตรวจแรงงำน โดยสำนักงำนสวัสดกิ ำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดั ลำปำงดำเนินกำรตรวจแรงงำน (เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน
2564) จำนวน 4๕ แห่ง ลูกจ้ำง ๑,๓๙๗ คน (ชำย 861 คน, หญิง 518 คน) ผลกำรตรวจพบกำรปฏิบัติถูกต้อง 26 แห่ง ลูกจ้ำง 631 คน (ชำย 364 คน,
หญิง 267 คน) และพบกำรปฏิบัติไม่ถูกต้อง 19 แห่ง ลูกจ้ำง 766 คน (ชำย 497 คน, หญิง 296 คน) (รอบกำรตรวจเดือนตุลำคม- พฤศจิกำยน 2564)
ซง่ึ เป็นกำรปฏบิ ัตไิ ม่ถูกต้องในเร่ือง กำรจำ่ ยคำ้ จ้ำงในวันหยุดและกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสวสั ดกิ ำร โดยได้ดำเนินกำรออกคำสง่ั ใหป้ ฏบิ ัตติ ำมกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนเรียบรอ้ ยแลว้

๑๑

- กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยสำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดลำปำง ดำเนินกำรตรวจควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน (เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2564) จำนวน 51 แห่ง ลูกจ้ำง 2,510 คน (ชำย 1,528 คน, หญิง 982 คน) ผลกำรตรวจพบกำรปฏิบัติถูกต้อง
35 แห่ง ลูกจ้ำง 828 คน และพบกำรปฏิบัติไม่ถูกต้อง 16 แห่ง ลูกจ้ำง 889 คน ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ,
พ.ร.บ. ควำมปลอดภยั ฯ โดยไดด้ ำเนินกำรใหป้ ฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนเรียบรอ้ ยแล้ว

- กำรเกิดขอ้ เรียกร้อง/ข้อพิพำทแรงงำนและขอ้ ขดั แยง้ : ไมม่ ี
- กำรแรงงำนสมั พันธ์ : รณรงค์สง่ เสริมใหส้ ถำนประกอบกำรกจิ และรฐั วิสำหกจิ มีกำรบริหำรแรงงำนสมั พันธด์ ้วยระบบทวภิ ำคี
จำนวน 24 แหง่ ลูกจำ้ ง 1,609 คน
- กำรจัดสวสั ดกิ ำรแรงงำน
- ส่งเสรมิ กำรจดั สวสั ดิกำรแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรในรูปแบบต่ำงๆ จำนวน 22 แห่ง ลูกจำ้ งได้รับประโยชน์ 1,100 คน

▪ การประกันสังคม (ขอ้ มลู เดอื นตุลำคม 2564)

- สถำนประกอบกำรในกองทนุ ประกนั สงั คม 3,389 แห่ง (สำนักงำนใหญ่ 2,779 แหง่ สำขำ 610 แห่ง) ผู้ประกันตนท้ังส้ิน
126,409 คน เป็นผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ จำนวน 49,439 คน มำตรำ ๓๙ จำนวน 16,123 คน และ มำตรำ ๔๐ จำนวน 60,847 คน

กองทนุ จานวนสถานประกอบการ รวม จานวนผปู้ ระกันตน (ราย) รวม
ประกนั สงั คม (แห่ง) (แห่ง) 126,409
3,389 มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐
สานกั งานใหญ่ สาขา 49,439 16,123 60,847

2,779 610

เงินทดแทน 2,779 610 3,389 49,439 - - 49,439

๑๒

▪ การดาเนินงานของหนว่ ยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจงั หวดั ลาปาง ภายใตส้ ถานการณ์แพรร่ ะบาดของ
โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

๑. มาตรการป้องกนั และเฝา้ ระวัง
๑.๑ บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กอ.รมน.จ.ลป. สำนักตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดลำปำง

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลำปำง สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวดั ลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง สำนักงำนอุตสำหกรรม
จงั หวดั ลำปำง สำนกั งำนสำธำรณสุขจงั หวัดลำปำง ท่ีทำกำรปกครองจังหวัดลำปำง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยดำเนินกำร ออกติดตำมเฝำ้ ระวัง
ป้องกันในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในสถำนประกอบกำรท่ีมีแรงงำนต่ำงด้ำว/แรงงำนทั่วไปในจังหวัดลำปำง ออกตรวจติดตำม

ในภำรกิจคณะทำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคจังหวัดลำปำง ตำมมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในกิจกำร/กิจกรรม ประเภทร้ำนเสริมสวย

ร้ำนตัดผม ร้ำนนวดแผนโบรำณ สปำ และร้ำนค้ำ/บริกำรท่ัวไป ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนจังหวัดลำปำง ออกตรวจกำกับดูแลสถำนประกอบกำรมิ
ให้ จ้ ำงแรงงำนต่ ำงด้ ำวผิ ดกฎหมำยท่ี เดิ นทำงเข้ ำมำในรำชอำณ ำจั กรในห้ วงเวลำนี้ ต ำม แ ผ น ม ำต รก ำรป้ อ งกั น ค ว บ คุ ม โรค COVID-19

สำหรับสถำนประกอบกำร (โรงงำน) จังหวัดลำปำง (Good Factory Practice : GFP) กำรตรวจประเมนิ Onsite ตรวจเยยี่ มสถำนประกอบกำร เพื่อประเมนิ
ควำมพร้อมกำรป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมมำตรกำร Bubble & Seal และ ตำมภำรกิจปกติของหน่วยงำนสังกัด

กระทรวงแรงงำนจังหวดั ลำปำง สรุปผลกำรดำเนินกำรในเดอื นพฤศจกิ ำยน ๒๕๖๔ (ตั้งแตว่ ันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔)

จานวน จานวน แรงงานไทย แรงงานต่างดา้ ว
นายจา้ ง/สปก. แรงงาน
ท้ังหมด ๑๒๗ รวมแรงงานตา่ งด้าว เมียนมา ลาว กัมพชู า บุคคลไมม่ ีสถานนะ
(แห่ง) ทางทะเบยี น
๑๔๔ ๑๗ ๑๗ - -
๔ -

สรุปผลกำรดำเนินกำร (ตั้งแต่ ๙ ธนั วำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔)

จานวน จานวน แรงงานไทย รวมแรงงานต่างดา้ ว แรงงานต่างด้าว บุคคลไม่มสี ถานนะ
นายจ้าง/สปก. แรงงาน เมียนมา ลาว กมั พูชา ทางทะเบยี น
ท้ังหมด
(แห่ง) ๖๔
๑๓,๙๗๕ ๑๑,๕๑๐ ๒,๔๗๕ ๒,๒๑๘ ๑๖๙ ๒๔
๗๕๓

๑๓

๑.๒ จัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ภายในสถานประกอบการพื้นที่
จังหวัดลาปาง โดยบูรณำกำรร่วมกับสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดลำปำง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดลำปำง ดำเนินกำรจัดส่งแผนเผชิญเหตุฯ ไปยัง E-mail ของสถำนประกอบกำรท่ีมีลูกจ้ำงต้ังแต่ ๕๐ คนข้ึนไป จำนวน ๕๒ แห่ง เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผำ่ นเว็บไซต์และ Facebook

๑.๓ จัดทำแผนบูรณำกำรกำกับติดตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบการ
โรงงาน แคมปก์ อ่ สรา้ ง และกลมุ่ แรงงานต่างดา้ ว ในพืน้ ท่จี ังหวัดลาปาง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมาย จานวน ๒๒ คร้ัง จานวน ๔๔ แห่ง

๒. มาตรการเยยี วยาผูป้ ระกันตนจากโควดิ - 19 ระลอกใหม่

ผู้ประกันตนยนื่ ขอรบั ประโยชนท์ ดแทน กรณวี ำ่ งงำน เนอ่ื งจำกเหตุสุดวสิ ยั (โควิด - 19) ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

ผลกำรวินจิ ฉัย ดงั นี้ กรณีมคี ำสง่ั ทำงรำชกำรปิดสถำนท่ี จำนวน ๕๒๒ รำย
- รบั คำขอเบกิ ประโยชน์ทดแทน จำนวน ๔๙๑ รำย
- วินิจฉยั สง่ั จ่ำย
จำนวนเงิน ๑,๕๗๓,๐๕๑.๓๕ บำท
- อยูใ่ นระหวำ่ งดำเนินกำร จำนวน ๓๑ รำย
กรณีถูกกกั ตวั หรือเฝำ้ ระวังกำรระบำดของโรค
- รับคำขอเบิกประโยชน์ทดแทน จำนวน ๒๗๒ รำย
- วินจิ ฉัยสั่งจ่ำย จำนวน ๒๖๗ รำย
จำนวนเงิน ๕๓๑,๖๒๔.๗๕ บำท
- อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน ๕ รำย

๑๔

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมินผลตามหว่ งโซค่ ณุ คา่ (Value Chain)

****************
ดา้ นเศรษฐกจิ

(๑) ประเดน็ : การสง่ เสริมและพฒั นาการทอ่ งเท่ยี วคณุ ภาพสงู
(๑.๑) โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพแรงงำนรองรับกำรทอ่ งเทย่ี วและบรกิ ำร (สพร.๑๐ ลป.)
(๑.๒) โครงกำรพฒั นำปัจจยั พนื้ ฐำนดำ้ นกำรท่องเทีย่ ว (สพร.๑๐ ลป.)

(๒) ประเดน็ : การเพมิ่ โอกาสของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก
(๒.๑) โครงกำรเพ่มิ ประสิทธภิ ำพ/ผลิตภำพ (สพร.๑๐ ลป.)
(๒.๒) โครงกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกิจกำรสมัยใหมเ่ พ่อื เพิ่มมูลค่ำสนิ คำ้ หรอื บรกิ ำรในชุมชน (สพร.๑๐ ลป.)

ด้านสงั คม
(๓) ประเด็น : การชว่ ยเหลือกลมุ่ เปราะบางในภาวะวกิ ฤตให้เขา้ ถงึ บริการภาครฐั เพือ่ ลดความเหลื่อมลา้
(๓.๑) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บรกิ ำรดำ้ นแรงงำนระดับพนื้ ที่ (สรจ.ลป.)
(๓.๒) โครงกำรแกไ้ ขปญั หำควำมเดอื ดรอ้ นดำ้ นอำชีพ (สรจ.ลป.)
(๓.๓) โครงกำรเพมิ่ มูลคำ่ ผลิตภณั ฑแ์ ปรรปู เกษตรด้วยเทคโนโลยแี ละนวัตกรรม (สพร.๑๐ ลป.)
(๓.๔) โครงกำรแรงงำนนอกระบบผู้มีสทิ ธิไ์ ดส้ มคั รเขำ้ สคู่ วำมคุม้ ครองภำยใต้กฎหมำยประกันสังคม (สปจ.ลป.)

ด้านการพฒั นาศักยภาพคน
(๔) ประเด็น : การพฒั นาศกั ยภาพคนเพื่อเปน็ พลงั ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(๔.๑) โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพคนหำงำน เพื่อกำรแขง่ ขันไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี (สจจ.ลป.)
(๔.๒) โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพแรงงำนไทยตำมควำมตอ้ งกำรของตลำดแรงงำนในอิสรำเอล (สจจ.ลป.)
(๔.๓) โครงกำรเพมิ่ ทกั ษะกำลังแรงงำนในพื้นทเ่ี ขตเศรษฐกิจพิเศษ (สพร.๑๐ ลป.)
(๔.๔) โครงกำรเสรมิ สมรรถนะแรงงำนดำ้ นเทคโนโลยรี องรบั กำรทำงำนในศตวรรษที่ ๒๑ (สพร.๑๐ ลป.)
(๔.๕) โครงกำรยกระดบั เพอื่ เพม่ิ ศกั ยภำพฝีมอื และสมรรถนะแรงงำน (สพร.10 ลป.)
(๔.๖) โครงกำรพฒั นำศักยภำพชำ่ งเช่อื มไทยสรู่ ะดับสำกล (สพร.๑๐ ลป.)
(๔.๗) โครงกำรยกระดบั ผลติ ภำพและพัฒนำกำลังคนเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคอตุ สำหกรรม (สพร.๑๐ ลป.)
(๔.๘) โครงกำรพฒั นำบคุ ลำกรดำ้ นโลจสิ ติกสร์ องรับธรุ กิจขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สพร.๑๐ ลป.)

๑๕

(๔.๙) โครงกำรพฒั นำบคุ ลำกรรองรับอตุ สำหกรรมโลจสิ ติกส์ (สพร.๑๐ ลป.)
(๕) ประเด็น : การเสริมสรา้ งผ้สู ูงอายุใหม้ ีคุณภาพชวี ติ ทีด่ ี มีความมน่ั คงในชีวิต

(๕.๑) โครงกำรบริหำรจดั กำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพกิ ำร (สรจ.ลป.)
(๕.๒) โครงกำรขยำยโอกำสมงี ำนทำให้ผ้สู งู อำยุ (สจจ.ลป.)
(๕.๓) โครงกำรฝกึ อบรมแรงงำนผู้สูงอำยเุ พอื่ เพ่ิมโอกำสในกำรประกอบอำชีพ (สพร.๑๐ ลป.)
(๕.๔) แผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่อื รองรบั สงั คมผู้สงู วยั (สคค.ลป.) มี ๒ โครงกำร ไดแ้ ก่

(๕.๔.๑) โครงกำรสง่ เสริมให้ผสู้ ูงอำยเุ ข้ำถงึ ระบบกำรคุ้มครองทำงสงั คม และ
(๕.๔.๒) โครงกำรส่งเสรมิ สวสั ดกิ ำรเพอื่ เตรียมควำมพรอ้ มเขำ้ สู่กำรเกษียณอย่ำงมคี ุณภำพของประชำกรวัยแรงงำน

อำยุ ๒๕ - ๕๙ ปี

๑๖

ประเด็นการตรวจสอบและประเมนิ ผลตามห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หนว่ ยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง
ผลการดาเนินการ ผลการเบกิ จ่าย ปญั หา/อุปสรรค
ขอ้ ท่ี ดา้ นเศรษฐกจิ หน่วยงาน เปา้ หมาย/ตวั ช้วี ดั ประจาปงี บประมาณ งบประมาณท่ีไดร้ บั (บาท) และ
ทร่ี บั ผิดชอบ ทห่ี น่วยงานไดร้ ับ การจดั สรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(๑) ประเดน็ : การสง่ เสรมิ และพฒั นาการทอ่ งเท่ยี วคณุ ภาพสูง
๑.๑ โครงกำรพฒั นำศักยภำพแรงงำนรองรบั สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย จำนวน 80 คน - หลักสตู ร กำรทำเบเกอร่ี (Bakery) 99,600 13,871.08 -
กำรทอ่ งเท่ยี วและบรกิ ำร ตัวชี้วัด (30 ชัว่ โมง) เข้ำฝึก 20 คน จบฝกึ 20 คน (รอ้ ยละ 13.93)
เชิงปริมำณ
แรงงำนไดร้ ับกำรพฒั นำ - หลกั สตู ร กำรประกอบธรุ กจิ ร้ำนกำแฟ
ทกั ษะฝีมือ (30 ชวั่ โมง) เขำ้ ฝกึ 22 คน จบฝกึ 21 คน

ไม่นอ้ ยกว่ำเปำ้ หมำย รวม 42 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 52.50
เชิงคณุ ภำพ ประสทิ ธภิ ำพ จบฝกึ 41 คน คดิ เป็นร้อยละ 97.62
กำรผลิตของปจั จัยดำ้ น
แรงงำนเพิม่ ขน้ึ
ไมน่ อ้ ยกว่ำร้อยละ 35

๑.๒ โครงกำรพฒั นำปัจจยั พ้ืนฐำนดำ้ นกำร พืน้ ท่ีจงั หวัดลำปำง ไมไ่ ด้รบั เป้ำหมำยใหด้ ำเนนิ กำร
ทอ่ งเที่ยว

๑๗

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คณุ คา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หนว่ ยงานสงั กดั กระทรวงแรงงานจังหวดั ลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อปุ สรรค
ข้อที่ ด้านเศรษฐกจิ หนว่ ยงาน เป้าหมาย/ตวั ชี้วดั ประจาปีงบประมาณ งบประมาณทไ่ี ดร้ ับ (บาท) และ
ที่รับผดิ ชอบ ท่ีหน่วยงานไดร้ ับ การจดั สรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สน้ิ เดือน พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(2) ประเดน็ : การเพม่ิ โอกาสของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ และเศรษฐกจิ ฐานราก - -
๒.๑ โครงกำรเพมิ่ ประสิทธภิ ำพ/ สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย
ผลติ ภำพ จำนวน 210 คน อยูร่ ะหวำ่ งดำเนนิ กำร 216,000 - -
ตวั ช้วี ดั ประชำสมั พันธ์และ
เชงิ ปริมำณ คัดเลอื กกลมุ่ เปำ้ หมำย ๑๘
1) ใหค้ ำปรกึ ษำเพมิ่ ผลติ ภำพแรงงำนใหก้ บั ผู้ประกอบกจิ กำร เพ่อื เขำ้ รว่ มโครงกำร
SME กลุ่ม OTOP
กลุ่มวสิ ำหกจิ ชุมชนหรือ กลมุ่ สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง
2) จำนวนแรงงำนไดร้ ับกำรพัฒนำฝีมอื แรงงำนไดไ้ มต่ ่ำกว่ำ
เปำ้ หมำย
เชิงคณุ ภำพ
1) คำ่ เฉลย่ี ของกำรเพมิ่ ผลติ ภำพแรงงำนและลดกำรสญู เสยี ใน
วงจรกำรผลติ และบรกิ ำรไมน่ ้อยกวำ่ รอ้ ยละ 10
2) ประสิทธภิ ำพกำรผลติ ของปจั จยั ดำ้ นแรงงำนเพ่ิมขึ้นไมน่ อ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 35
๒.๒ โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบ สพร.๑๐ ลป. เป้าหมาย
กจิ กำรสมยั ใหม่เพือ่ เพมิ่ จำนวน 20 คน กำหนดแผนดำเนนิ กำร 61,000

มลู คำ่ สินคำ้ หรือบริกำรใน ตัวชี้วดั ในเดือนกมุ ภำพันธ์
ชมุ ชน เชิงปริมำณ ๒๕๖๕
1.จำนวนแรงงำนได้รับกำรพัฒนำฝีมอื แรงงำนไมต่ ำ่ กวำ่ เป้ำหมำย
2.จำนวนผ้ปู ระกอบอำชีพอสิ ระไดร้ บั กำรพัฒนำฝมี อื แรงงำนผำ่ น
กำรฝึกอบรมไมน่ อ้ ยกวำ่ รอ้ ยละ 80
เชิงคุณภำพ
1. จำนวนผ้ผู ำ่ นกำรฝกึ อบรมท่ีสำมำรถ
นำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ในกำรพฒั นำปรบั ปรงุ ธุรกิจในกำร
ประกอบอำชพี สรำ้ งรำยได้ มำกขน้ึ ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 60

ประเด็นท่ี ๒ : (เพิม่ เตมิ ) โดยสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวดั ลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปญั หา/อุปสรรค
ขอ้ ท่ี ด้านเศรษฐกจิ หนว่ ยงาน เปา้ หมาย/ตวั ชวี้ ัด ประจาปงี บประมาณ งบประมาณทีไ่ ดร้ บั (บาท) และ
ทร่ี ับผิดชอบ ทห่ี น่วยงานได้รบั พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดสรร (บาท)
ณ ส้ินเดอื น ก.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(2) ประเด็น : การเพมิ่ โอกาสของผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกจิ ฐานราก (ต่อ) ๘,๖๐๐ -
๒.๓ โครงกำรจดั สวัสดิกำรเพือ่ คณุ ภำพชวี ติ วยั สสค.ลป. ๑๔,๐๐๐ ๘,๖๐๐
แรงงำนและครอบครัว ๑,๕๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐) -
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑,๕๐๐
๑. ส่งเสริมควำมรมู้ ำตรฐำนแรงงำนไทย เปำ้ หมำย ๕๒ แหง่ ๕๒ แหง่ - ๑๔,๐๐๐
๘,๖๐๐ (รอ้ ยละ ๑๐๐)
และควำมรบั ผดิ ชอบทำงสงั คมดำ้ นแรงงำน ๑๔,๐๐๐
(Corporate Social Responsibility : CSR ๑2,0๐๐ ๑,๕๐๐
๒. ดำเนนิ กำรใหส้ ถำนประกอบกิจกำรจดั เป้ำหมำย ๑๓ แห่ง ๑๗ แหง่ - ๑,๕๐๐ (รอ้ ยละ ๑๐๐)

มำตรฐำนแรงงำนไทย ๑,๕๐๐
๓. ส่งเสริมสถำนประกอบกิจกำรใหเ้ ขำ้ สู่ เปำ้ หมำย 1 แหง่ ๑ แหง่ - (รอ้ ยละ ๑๐๐)
ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย
เป้ำหมำย ๑ แห่ง ๑ แห่ง - -
๔. ตรวจตดิ ตำมและกำกบั หนว่ ยตรวจ -
ประเมินและหน่วยรับรองเอกชน -
-
โครงกำรจัดสวสั ดกิ ำรเพอ่ื คณุ ภำพชีวติ วัย สสค.ลป. - 6 แห่ง
แรงงำนและครอบครัว ประกอบดว้ ย เปำ้ หมำย 43 แห่ง
๔ กิจกรรม ได้แก่ เปำ้ หมำย ๑4 แหง่ - 3 แหง่
๑. สง่ เสรมิ ควำมรมู้ ำตรฐำนแรงงำนไทยและ เปำ้ หมำย 10 แหง่ - มแี ผนเนินกำร
ควำมรับผดิ ชอบทำงสงั คมดำ้ นแรงงำน เป้ำหมำย 1 แห่ง
(Corporate Social Responsibility : CSR) ในวันท่ี 20
๒. ดำเนินกำรใหส้ ถำนประกอบกจิ กำรจดั ม.ค. 65
มำตรฐำนแรงงำนไทย -
๓. พฒั นำศกั ยภำพสถำนประกอบกจิ กำร
เกีย่ วกบั ควำมรบั ผดิ ชอบทำงสังคมด้ำน
แรงงำนด้วยมำตรฐำนแรงงำน
๔. ส่งเสรมิ สถำนประกอบกจิ กำรให้เข้ำสู่
ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย

๑๙

ประเด็นการตรวจสอบและประเมนิ ผลตามหว่ งโซ่คุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสังกดั กระทรวงแรงงานจังหวดั ลาปาง
หน่วยงาน ผลการดาเนินการ ผลการเบกิ จา่ ย ปญั หา/อุปสรรค
ขอ้ ท่ี ดา้ นสงั คม ที่ เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั ประจาปีงบประมาณ งบประมาณทไ่ี ดร้ บั (บาท) และ
ทีห่ น่วยงานไดร้ บั การจัดสรร (บาท)
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิน้ เดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(3) ประเด็น : การชว่ ยเหลอื กลมุ่ เปราะบางในภาวะวกิ ฤตให้เข้าถงึ บรกิ ารภาครฐั เพ่อื ลดความเหลอ่ื มลา้
๓.๑ โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิ ำพ สรจ.ลป. ประชำชนในพ้ืนท่ี/ชมุ ชน 1. ดำเนนิ กำรจำแนกข้อมลู กลุ่มเปรำะบำงในพน้ื ท่ี 25,375 - ปญั หำ/อุปสรรค
กำรใหบ้ รกิ ำรด้ำนแรงงำน ไดร้ ับบริกำรดำ้ นแรงงำน จงั หวัดลำปำง ประกอบดว้ ย เนอ่ื งจำกสถำนกำรณก์ ำร
ระดบั พน้ื ที่ ๓,๕๐๐ คน (อสร. 1 คน ๑) กลุ่มเปรำะบำง ๔๔๗ คน แยกตำมระดับ แพรร่ ะบำดของโรคตดิ เชือ้
: 35 คน) ควำมเปรำะบำง ดังนี้ ไวรสั โคโรนำ 2019
-กล่มุ เปรำะบำง (๑) ระดับ ๑ = ๑๕๙ คน (COVID-19)
ทไี่ ดร้ บั ควำมชว่ ยเหลอื (๒) ระดบั ๒ = ๒๓๑ คน สง่ ผลต่อกำรรวมกลมุ่ และ
จำกหนว่ ยงำนสังกัด (๓) ระดับ ๓ = ๕๗ คน กำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
กระทรวงแรงงำนและ ๒) ควำมตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือ 343 คน ดังนี้ แก่ประชำชนในพ้นื ท่ี
หนว่ ยงำนอน่ื ๆ (๑) ดำ้ นกำรศึกษำ = 31 คน แนวทำงแก้ไข
จำนวน 343 คน (๒) ด้ำนสขุ ภำพ = 52 คน ใชช้ อ่ งทำงสอื่ ออนไลน์ ท้งั
(๓) ด้ำนท่ีอยูอ่ ำศัย = 17 คน กล่มุ ไลน์ Facebook
(๔) ด้ำนอำชพี และรำยได้ = 243 คน Website
(๕) ดำ้ นทอ่ งเที่ยวและชมุ ชน = 0 รำย
ควำมตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือจำก
- หนว่ ยงำนสงั กดั กระทรวงแรงงำน = ๘๑ รำย ได้แก่
เปลย่ี นอำชีพ อำชพี เสรมิ พฒั นำทกั ษะฝีมอื กำรเขำ้ ถึง
แหล่งเงนิ ทุน กำรค้มุ ครองแรงงำน และกำรมี
หลกั ประกนั ทำงสังคม
- หนว่ ยงำนอ่ืน = ๑๖2 รำย ไดแ้ ก่ เพ่มิ เงนิ เบย้ี
ผูส้ งู อำยุ เบี้ยคนพกิ ำร วงเงนิ ในบัตรสวสั ดิกำรแหง่ รฐั
รับเงินสงเครำะห์ตำ่ ง ๆ
หมำยเหตุ : กลมุ่ เปรำะบำงบำงคนตอ้ งกำรควำม
ช่วยเหลอื มำกกว่ำ 1 ดำ้ น
๓) ไมค่ วำมต้องกำรควำมช่วยเหลอื ๒๒๙ คน

๒๐

ข้อท่ี ด้านสงั คม หนว่ ยงาน เปา้ หมาย/ตัวชี้วัด ผลการดาเนนิ การ งบประมาณท่ีไดร้ ับ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อปุ สรรค
ที่ ที่หน่วยงานไดร้ ับ ประจาปงี บประมาณ การจดั สรร (บาท) (บาท) และ

รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๐๙,๕๐๒ ณ สิน้ เดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(3) ประเดน็ : การชว่ ยเหลอื กลมุ่ เปราะบางในภาวะวกิ ฤตใหเ้ ข้าถงึ บรกิ ารภาครฐั เพอื่ ลดความเหลอ่ื มลา้ (ตอ่ ) - -
๒. มอบหมำยให้แกนนำอำสำสมคั รแรงงำนระดับตำบลลงพ้นื ท่พี บ
กล่มุ เปรำะบำงที่ต้องกำรควำมชว่ ยเพลอื เพอ่ื ยนื ยันควำมตอ้ งกำร ๒๑
และควำมพร้อมในกำรรับกำรสนบั สนนุ จำกหน่วยงำนตำ่ ง ๆ
ซ่งึ กำหนดใหด้ ำเนนิ กำรแลว้ เสรจ็ ภำยในเดือนกมุ ภำพันธ์ ๒๕๖๕
หำกดำเนนิ กำรแล้วเสรจ็ จะจำแนกและส่งต่อควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือใหห้ นว่ ยงำนสังกดั กระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนอน่ื ท่ี
เกยี่ วขอ้ ง พร้อมทงั้ ตดิ ตำมผลกำรให้ควำมช่วยเหลอื อยำ่ งตอ่ เน่ือง
๓.๒ โครงกำรแกไ้ ขปญั หำควำม สรจ.ลป. เป้าหมาย ๑. คณ ะกรรมกำรศู นย์ ช่ วยเหลื อผู้ ประสบควำมเดื อดร้ อน
เดือดรอ้ นดำ้ นอำชีพ จำนวน ๑20 คน ดำ้ นอำชีพกระทรวงแรงงำนจังหวัดลำปำง พิจำรณำปรับแผนงำน/โครงกำร
ตวั ชี้วัด แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพจังหวัดลำปำง ประจำปี
เชงิ ปรมิ ำณ งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนกำลังแรงงำน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมจ้ำงงำนเร่งด่วน ๒ กิจกรรม
ไดร้ บั กำรเสริมสร้ำง งบประมำณ ๖๐,๐๐๐ บำท และ ๒) กิจกรรมพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
ศกั ยภำพ ๑๒๐ คน จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมำณ ๑๔๓,๔๐๐ บำท งบบริหำร
เชิงคุณภำพ โครงกำร (รอ้ ยละ ๓) งบประมำณ ๖,๑๐๒ บำท
๑.จำนวนกลมุ่ อำชพี ๒. สรจ.ลป. จัดทำปฏิทนิ กำรดำเนนิ โครงกำรฯ ดังนี้
จดั ตัง้ ใหม่ กจิ กรรมจ้ำงงำนเร่งด่วน ๒ กจิ กรรม ไดแ้ ก่
อยำ่ งนอ้ ย ๑ กลมุ่ (๑) ปรับปรุงลำห้วยบ้ำนฮ่ำง (กำจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวำงทำงน้ำ) ม.๒
๒.จำนวนหลักสตู ร ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปำง จำนวน๒๐ คน ระยะเวลำ ๕ วัน
ฝึกอำชีพสำหรบั ตั้งแต่วนั ที่ ๖ - ๑๐ ม.ค. ๖๕
ผู้สูงอำยุ (๒) ปรั บปรุงล ำห้ วยแม่ บ้ึ ง บ้ ำนป่ ำแข ม.๗ ต.นำแก้ วอ.เกำะคำ
อย่ำงนอ้ ย ๑ รุ่น จ.ลำปำง จำนวน๒๐คน ระยะเวลำ ๕วนั ต้ังแต่ ๕-๙ ม.ค.๖๕
๓.จำนวนหลักสตู ร กิจกรรมพฒั นำทกั ษะฝมี ือแรงงำน ๔ กิจกรรม ไดแ้ ก่
ฝึกอำชีพช่ำงชุมชน (๑) ชำ่ งปูพืน้ และผนงั บำ้ นผำปังกลำง ม. ๓ ต.ผำปงั
อยำ่ งนอ้ ย ๑ รนุ่ อ. แม่พรกิ จ.ลำปำง จำนวน ๒๐ คน ระยะเวลำ ๕ วัน
ตัง้ แต่ ๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔
(๒) กำรตดั เยบ็ หมวกผำ้ บ้ำนดงประดู่ ม.๑๑ ต.เสริมขวำ
อ. เสรมิ งำม จ..ลำปำง จำนวน ๒๐ คน ระยะเวลำ ๕ วัน
ต้ังแต่ ๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมนิ ผลตามห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสงั กดั กระทรวงแรงงานจงั หวัดลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จา่ ย ปัญหา/อุปสรรค
ข้อที่ ด้านสังคม หน่วยงาน เปา้ หมาย/ตวั ชว้ี ัด ประจาปีงบประมาณ งบประมาณทีไ่ ด้รับ (บาท) และ
ทรี่ บั ผดิ ชอบ ที่หนว่ ยงานได้รบั การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(3) ประเดน็ : การชว่ ยเหลือกลมุ่ เปราะบางในภาวะวิกฤตให้เขา้ ถงึ บรกิ ารภาครฐั เพื่อลดความเหลอ่ื มล้า (ต่อ) - -
(๓) กำรทำโคมล้ำนนำและตุผ้ำ บ้ำนแมค่ ำหลำ้ ม.๑๓
ต.บำ้ นรอ้ ง อ.งำว จ.ลำปำง จำนวน ๒๐ คน ระยะเวลำ ๕ วัน
ต้งั แต่ ๔ - ๙ ม.ค. ๖๕
(๔) กำรสำนเสน้ พลำสตกิ บ้ำนปำ่ แดด ม.๒ ต.แจห้ ม่
อ.แจห้ ม่ จ.ลำปำง จำนวน ๒๐ คน ระยะเวลำ ๕ วนั
ตง้ั แต่ ๑๐ - ๑๔ ม.ค. ๖๕

๒๒

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซค่ ณุ คา่ (Value Chain)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานสงั กัดกระทรวงแรงงานจงั หวัดลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปญั หา/อุปสรรค
ขอ้ ท่ี ด้านสงั คม หนว่ ยงาน เป้าหมาย/ตัวชว้ี ัด ประจาปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รบั (บาท) และ
ท่รี ับผดิ ชอบ ทีห่ น่วยงานได้รับ การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดือน พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(3) ประเดน็ : การชว่ ยเหลือกลมุ่ เปราะบางในภาวะวิกฤตให้เขา้ ถึงบรกิ ารภาครฐั เพือ่ ลดความเหล่ือมล้า (ต่อ) - -
๓.๓ โครงกำรเพ่มิ มูลคำ่ ผลติ ภณั ฑ์แปรรูป สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย อย่รู ะหวำ่ งประสำน 60,000

เกษตรด้วยเทคโนโลยแี ละนวตั กรรม จำนวน 20 คน กลุ่มเปำ้ หมำยเพือ่
ตวั ชว้ี ดั ดำเนินกำรฝกึ อบรม
เชงิ ปริมำณ
(1) จำนวนแรงงำนไดร้ ับกำรพัฒนำฝีมอื แรงงำน
เทยี บกบั เปำ้ หมำย
(2) ผผู้ ำ่ นกำรฝึกอบรม
ไมน่ อ้ ยกวำ่ รอ้ ยละ 80
เชิงคุณภำพ
(1) ผู้ผำ่ นกำรฝกึ อบรม
ไมน่ ้อยกวำ่ ร้อยละ 50 มีรำยได้เพม่ิ ข้นึ
(2) ผผู้ ำ่ นกำรฝกึ อบรม
ไม่น้อยกว่ำรอ้ ยละ 10 มรี ำยได้เพมิ่ ขึ้น
ร้อยละ 10

๒๓

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซค่ ุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง
หนว่ ยงาน ผลการดาเนินการ งบประมาณที่ได้รบั ผลการเบกิ จ่าย ปญั หา/อุปสรรค
ข้อที่ ด้านสังคม ท่ี เปา้ หมาย/ตวั ช้วี ัด ประจาปงี บประมาณ การจดั สรร (บาท) (บาท) และ
ทหี่ น่วยงานได้รับ (ม.ค. - ธ.ค. 64)
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนิ้ เดือน พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(3) ประเด็น : การชว่ ยเหลอื กลมุ่ เปราะบางในภาวะวกิ ฤตใหเ้ ขา้ ถงึ บรกิ ารภาครฐั เพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ (ตอ่ )
๓.4 โครงกำรแรงงำนนอกระบบผูม้ สี ิทธิไดส้ มคั รเข้ำสู่ สปจ.ลป. 57,600 คน 60,909 คน
ควำมคุม้ ครองภำยใต้กฎหมำยประกันสงั คม

- โครงกำรออกหน่วยเคลอ่ื นทีบ่ รกิ ำรเบด็ เสรจ็ ลาปาง ลาปาง 35,300 19,440 บำท เนอื่ งจำกสถำนกำรณ์
(Service Delivery Unit) 36 ครั้ง/ 55 ครั้ง / 35,300 (รอ้ ยละ 55.07) กำรแพรร่ ะบำดของโรคติด
ผู้รบั บริกำร2,400 คน ผรู้ ับบรกิ ำร 2,245 คน 1,440 บำท เชื้อไวรสั โคโรนำ 2019
สาขาเถนิ สาขาเถิน (ขอยกเลิกโครงกำรและ (COVID-19) ทำใหก้ ำร
36 ครั้ง/ 3 ครัง้ / คนื เงิน 33,860 บำท ) ดำเนินงำนไมเ่ ป็นไปตำม
ผู้รบั บรกิ ำร 2,400 คน ผรู้ บั บรกิ ำร 120 คน เปำ้ หมำย

- โครงกำร 1 ตำบล 1 หม่บู ำ้ น ประกันสังคม 5 รุ่น/200 คน 5 รุน่ / 285 คน 10,000 10,000 บำท
ทัว่ ไทย (รอ้ ยละ 100)

- โครงกำรพฒั นำศักยภำพแกนนำเครือขำ่ ย 3 รนุ่ /150 คน 3 รนุ่ / 150 คน 81,300 81,300 บำท
ประกันสงั คม (รอ้ ยละ 100)

๒๔

ประเดน็ ท่ี ๓ : (เพ่ิมเตมิ ) โดยสานักงานสวัสดิการและคมุ้ ครองแรงงานจังหวัดลาปาง ผลการดาเนนิ การ งบประมาณทไ่ี ดร้ ับ ผลการเบกิ จา่ ย ปัญหา/อปุ สรรค
ประจาปงี บประมาณ การจดั สรร (บาท) (บาท) และ
ข้อท่ี ด้านสังคม หน่วยงาน เปา้ หมาย/ตวั ชวี้ ัด
ทรี่ ับผดิ ชอบ ท่ีหน่วยงานได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ณ สนิ้ เดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
- -
(๓) ประเดน็ : การช่วยเหลอื กลมุ่ เปราะบางในภาวะวกิ ฤตให้เขา้ ถงึ บรกิ ารภาครฐั เพอ่ื ลดความเหลอื่ มลา้ (ต่อ) -
๓.๕ กำรประชำสมั พนั ธ์ใหก้ ลมุ่ เปำ้ หมำยช่องทำง สสค.ลป. - - -
- - -
กำรให้บรกิ ำรท่ีเกยี่ วข้องกบั ด้ำนแรงงำน ไดแ้ ก่ -- - -
- ชอ่ งทำงกำรให้บริกำร โดยจดั ทำกลุม่ ไลน์ -
รับคำรอ้ ง ให้คำปรึกษำแนะนำกำรเขยี นคำรอ้ ง - -
แบบ คร.๗ จนถงึ กระบวนกำรบนั ทกึ ถอ้ ยคำทำง
ออนไลน์ (Online) ผ่าน VDO line รบั คำร้อง ๒๕
เพ่ือดำเนนิ กำรใหบ้ รกิ ำรแบบจุดเดียวเบด็ เสรจ็
One Stop Service

- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทัง้ ๑๓ อำเภอ - ศูนยด์ ำรงธรรม อ.งำว
เพ่อื อำนวยควำมสะดวกให้กับนำยจ้ำง ๑ รำย และ อ.เถิน ๒ รำย

- ศูนย์บริกำรรว่ มกระทรวงแรงงำน --
(ห้ำงบ๊ิกซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ สำขำลำปำง)

- ศูนยบ์ ริกำรประชำชนภำครัฐจงั หวัดลำปำง --
(ศูนย์กำรคำ้ เซน็ ทรลั พลำซ่ำ ลำปำง)

ทัง้ น้ี เพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้กับนำยจ้ำง เป้ำหมำย ๖ ร่นุ /๑๒๐ คน มีแผนดำเนนิ กำรในเดือน
ลูกจำ้ งจำ้ ง ทีไ่ ด้รับผลกระทบเพ่ือเปน็ กำรลดกำร ธันวำคม ๒๕๖๔
แพร่กระจำยโรคโควดิ -19 และลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงของผูใ้ ชแ้ รงงำนท่ีอยู่ในพน้ื ท่ีห่ำงไกล
ลกู จ้ำงไมต่ อ้ งเดินทำงมำยนื่ คำรอ้ งทส่ี ำนกั งำนฯ
แต่สำมำรถยน่ื คำรอ้ ง ณ เพ่ืออำนวยควำมสะดวก
แกผ่ รู้ ับบริกำร เขำ้ ถงึ งำย กระบวนกำรรบั คำรอ้ ง
ดำเนนิ กำรแล้วเสรจ็
ณ จดุ ให้บรกิ ำร
- ใหค้ วำมรู้ คำแนะนำใหแ้ กผ่ ูเ้ ขำ้ รว่ มโครงกำร
แกไ้ ขปัญหำควำมเดอื ดรอ้ นด้ำนอำชพี
จงั หวัดลำปำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามหว่ งโซ่คุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานสงั กดั กระทรวงแรงงานจงั หวัดลาปาง
เป้าหมาย/
ข้อท่ี ด้านการพฒั นาศักยภาพคน หนว่ ยงาน ตัวช้วี ดั ผลการดาเนินการ งบประมาณท่ไี ด้รับ ผลการเบกิ จา่ ย ปัญหา/อปุ สรรค
ท่ีรับผิดชอบ ที่หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ การจดั สรร (บาท) (บาท) และ
ได้รบั
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้นิ เดือน พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
- -
(4) ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนเพือ่ เป็นพลังในการขบั เคลอื่ นเศรษฐกิจ
๔.๑ โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพคนหำงำนเพ่ือกำร สจจ.ลป. - - ดำเนินกำรประชำสมั พันธก์ ำรรับสมัคร ไมไ่ ด้รบั กำรจัดสรร -
แขง่ ขันไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 พ.ย. 2564 งบประมำณ

๔.๒ โครงกำรพฒั นำศักยภำพแรงงำนไทยตำมควำม สจจ.ลป. - - ดำเนินกำรประชำสัมพันธก์ ำรรับสมคั ร ไมไ่ ดร้ บั กำรจัดสรร -
ตอ้ งกำรของตลำดแรงงำนในอสิ รำเอล
ระหวำ่ งวนั ที่ 15 – 25 พ.ย. 2564 งบประมำณ

๔.๓ โครงกำรเพ่ิมทกั ษะกำลังแรงงำนในพ้ืนท่เี ขต พ้ืนท่ีจังหวดั ลำปำง ไม่ได้รบั เป้ำหมำยใหด้ ำเนินกำร
เศรษฐกิจพเิ ศษ

๒๖

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซค่ ณุ ค่า (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจงั หวัดลาปาง
ผลการดาเนินการ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
ขอ้ ที่ ด้านการพัฒนาศกั ยภาพคน หนว่ ยงาน เปา้ หมาย/ตวั ชีว้ ดั ประจาปีงบประมาณ งบประมาณทไ่ี ด้รบั (บาท) และ
ทีร่ ับผิดชอบ ทหี่ น่วยงานไดร้ บั การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(4) ประเดน็ : การพฒั นาศักยภาพคนเพอื่ เป็นพลงั ในการขับเคลอื่ นเศรษฐกจิ (ต่อ) 9,948
๔.๔ โครงกำรเสรมิ สมรรถนะ สพร.๑๐ ลป. เป้าหมาย - หลักสตู ร เทคโนโลยกี ำรตดิ ตง้ั ระบบไฟฟ้ำ 139,200 ๒๗
(ร้อยละ 7.17)
แรงงำนดำ้ นเทคโนโลยรี องรบั จำนวน 120 คน ภำยในอำคำร (30 ชวั่ โมง) เขำ้ ฝกึ 26 คน
กำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 ตวั ช้ีวัด จบฝกึ 23 คน 29,025.00
เชงิ ปรมิ ำณ - หลักสตู ร กำรทำ Video Content (รอ้ ยละ 14.16)
จำนวนแรงงำนได้รับกำรพัฒนำฝมี ือแรงงำน Marketing & Production ดว้ ย Application
ไดไ้ ม่ตำ่ กว่ำเป้ำหมำย บนสมำร์ทโฟน (30 ชัว่ โมง) เข้ำฝกึ 20 คน
เชิงคณุ ภำพ ประสทิ ธิภำพ จบฝกึ 17 คน
กำรผลิตของปัจจยั ดำ้ นแรงงำนเพม่ิ ขึ้นไม่นอ้ ย
กวำ่ รอ้ ยละ 35 รวม 46 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 38.33
จบฝกึ 40 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 86.96
๔.๕ โครงกำรยกระดบั เพอื่ สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย จำนวน 120 คน ฝกึ เตรยี มเข้ำทำงำน 205,000
เพ่ิมศักยภำพฝมี อื และ - ฝึกเตรยี มเขำ้ ทำงำน 40 คน - หลักสตู ร ชำ่ งควบคมุ หนุ่ ยนต์
สมรรถนะแรงงำน - ฝึกยกระดับฝมี ือแรงงำน 80 คน เช่อื มอตุ สำหกรรม เขำ้ ฝกึ 6 คน
ตวั ชว้ี ัด ฝกึ เตรยี มเขา้ ทางาน - หลักสตู ร ช่ำงซอ่ มรถจกั รยำนยนต์
เชิงปรมิ ำณ เขำ้ ฝกึ 9 คน
จำนวนแรงงำน ไดร้ ับกำรพัฒนำฝมี ือแรงงำนได้ รวม 15 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 37.50
ไมต่ ำ่ กว่ำเปำ้ หมำย ฝกึ ยกระดบั ฝีมือแรงงำน
เชิงคณุ ภำพ ประสทิ ธิภำพกำรผลติ ของปัจจยั ดำ้ น - หลักสตู ร เทคนคิ กำรล้ำงและเคลอื บสรี ถยนต์
แรงงำนเพ่มิ ขน้ึ ไมน่ ้อยกวำ่ ร้อยละ 35 เข้ำฝึก 28 คน จบฝกึ 27 คน
ตัวชี้วัด ฝึกยกระดับฝมี ือแรงงาน
เชิงปริมำณ รวม 28 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 35
จำนวนแรงงำนได้รับกำรพัฒนำฝมี อื แรงงำน จบฝึก 27 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 96.43
ไดไ้ มต่ ำ่ กว่ำเป้ำหมำย
เชงิ คุณภำพ ประสทิ ธภิ ำพ
กำรผลิตของปจั จยั ดำ้ นแรงงำนเพมิ่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 35

ประเด็นการตรวจสอบและประเมนิ ผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจงั หวดั ลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
ขอ้ ที่ ด้านการพัฒนาศักยภาพคน หน่วยงาน เป้าหมาย/ตัวช้วี ดั ประจาปงี บประมาณ งบประมาณท่ไี ดร้ บั (บาท) และ
ทร่ี บั ผิดชอบ ที่หน่วยงานไดร้ บั การจดั สรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สน้ิ เดอื น พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(4) ประเดน็ : การพัฒนาศักยภาพคนเพอื่ เป็นพลงั ในการขบั เคลอื่ นเศรษฐกิจ (ตอ่ )
๔.๕ โครงกำรยกระดับเพือ่ เพมิ่ ศกั ยภำพฝีมือและ สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย ฝึกเตรียมเข้ำทำงำน 205,000 29,025.00
สมรรถนะแรงงำน จำนวน 120 คน - หลกั สตู ร ช่ำงควบคมุ ห่นุ ยนต์ (ร้อยละ 14.16)
- ฝึกเตรยี มเขำ้ ทำงำน 40 คน เชอ่ื มอตุ สำหกรรม เขำ้ ฝึก 6 คน
- ฝึกยกระดบั ฝมี ือแรงงำน 80 คน - หลกั สตู ร ชำ่ งซอ่ ม รถจักรยำนยนต์
ตัวชี้วดั ฝกึ เตรียมเขา้ ทางาน เข้ำฝกึ 9 คน
เชิงปริมำณ รวม 15 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 37.50
จำนวนแรงงำน ได้รบั กำรพฒั นำ ฝกึ ยกระดบั ฝมี ือแรงงำน
ฝมี ือแรงงำนไดไ้ มต่ ่ำกว่ำเป้ำหมำย - หลักสตู ร เทคนคิ กำรลำ้ งและเคลอื บ
เชงิ คุณภำพ ประสทิ ธภิ ำพ สีรถยนต์
กำรผลติ ของปจั จัยดำ้ นแรงงำนเพม่ิ ขนึ้ เข้ำฝึก 28 คน จบฝึก 27 คน
ไม่น้อยกวำ่ รอ้ ยละ 35 รวม 28 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 35
ตวั ชี้วัด ฝึกยกระดบั ฝมี ือแรงงาน จบฝึก 27 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 96.43
เชิงปริมำณ
จำนวนแรงงำน
ไดร้ บั กำรพัฒนำฝมี อื แรงงำนได้ไมต่ ำ่
กวำ่ เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ ประสิทธภิ ำพ
กำรผลิตของปัจจัยดำ้ นแรงงำนเพม่ิ ขึน้
ไม่นอ้ ยกวำ่ ร้อยละ 35

๒๘

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามหว่ งโซค่ ุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสงั กัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จา่ ย ปญั หา/อปุ สรรค
ขอ้ ที่ ดา้ นการพัฒนาศกั ยภาพคน หนว่ ยงาน เปา้ หมาย/ตวั ช้วี ัด ประจาปงี บประมาณ งบประมาณทีไ่ ด้รับ (บาท) และ
ทีร่ บั ผดิ ชอบ ทห่ี น่วยงานไดร้ บั การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิน้ เดือน พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(4) ประเดน็ : การพฒั นาศกั ยภาพคนเพอ่ื เป็นพลงั ในการขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ (ตอ่ ) - -
๔.๖ โครงกำรพัฒนำศักยภำพชำ่ งเชอ่ื มไทยสู่
ระดับสำกล พ้นื ทจ่ี ังหวัดลำปำง ไม่ได้รับเป้ำหมำยดำเนินกำร

๔.๗ โครงกำรยกระดบั ผลติ ภำพและพฒั นำ สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย มแี ผนเรมิ่ ดำเนนิ กำรต้ังแต่ 285,000
กำลงั คนเพอ่ื สรำ้ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั จำนวน 200 คน เดือนธันวำคม ๒๕๖๔
ภำคอตุ สำหกรรม ตัวช้ีวดั เปน็ ตน้ ไป
ระดบั ผลผลติ
๔.๘ โครงกำรพฒั นำบุคลำกรดำ้ นโลจสิ ติกสร์ องรับ 1.จำนวนแรงงำนได้รบั กำรพฒั นำฝีมือ
ธุรกจิ ขนสง่ และกำรค้ำระหวำ่ งประเทศ แรงงำนไดไ้ มต่ ำ่ กวำ่ เปำ้ หมำย
2.รอ้ ยละ 100 ของกำลังแรงงำนไดร้ บั
กำรพฒั นำตำมเกณฑก์ ำรประกนั คณุ ภำพ
กำรพฒั นำฝีมือแรงงำน
ระดับผลลัพธ์
1.รอ้ ยละ 85 ของกำลังแรงงำนท่ีได้รบั
กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะฝมี ือ
ผ่ำนเกณฑก์ ำรวัดผลและประเมนิ ตำม
มำตรฐำนหลกั สตู รของกรมพฒั นำฝีมอื
แรงงำน
2.ประสิทธภิ ำพ
กำรผลติ ของปัจจัยแรงงำนเพ่ิมข้นึ
ไมน่ ้อยกวำ่ ร้อยละ 35

พ้ืนทจ่ี ังหวดั ลำปำง ไมไ่ ด้รับเป้ำหมำยดำเนินกำร

๒๙

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมนิ ผลตามหว่ งโซ่คณุ ค่า (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หนว่ ยงานสังกดั กระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อปุ สรรค
ขอ้ ท่ี ดา้ นการพัฒนาศักยภาพคน หนว่ ยงาน เป้าหมาย/ตวั ชี้วดั ประจาปงี บประมาณ งบประมาณที่ไดร้ บั (บาท) และ
ท่รี บั ผดิ ชอบ ท่ีหน่วยงานได้รบั การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(4) ประเดน็ : การพฒั นาศกั ยภาพคนเพอ่ื เป็นพลังในการขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ (ต่อ) 7,120
๔.๙ โครงกำรพฒั นำบคุ ลำกรรองรับ สพร.๑๐ ลป. เป้าหมาย - หลกั สตู ร ผ้บู ังคบั ปั้นจ่นั ผ้ใู ห้สญั ญำณ 96,000
อตุ สำหกรรมโลจสิ ตกิ ส์ จำนวน 100 คน แกผ่ ู้บังคบั ปัน้ จ่ัน ผูย้ ดึ เกำะวสั ดุ ผคู้ วบคมุ (รอ้ ยละ 7.42)
ตัวชีว้ ดั กำรใชป้ ้นั จ่นั สำหรบั ปั้นจน่ั เหนอื ศรี ษะ
1.จำนวนแรงงำนได้รับกำร ปั้นจัน่ ขำสูง และปั้นจน่ั อยูก่ ับทชี่ นดิ อืน่
พฒั นำฝีมอื แรงงำนไดไ้ มต่ ่ำกวำ่ เข้ำฝกึ 15 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 15
เปำ้ หมำย
2. รอ้ ยละ 85 ของกำลงั
แรงงำนทีไ่ ดร้ บั กำรพฒั นำควำมรู้
และทักษะฝีมอื ผ่ำนเกณฑก์ ำร
วดั ผลและประเมนิ ตำมมำตรฐำน
หลักสูตรของกรมพัฒนำฝีมอื
แรงงำน
3.ประสิทธภิ ำพกำรผลติ ของ
ปัจจยั แรงงำนเพิ่มขนึ้
ไมน่ อ้ ยกวำ่ ร้อยละ 35

๓๐

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมนิ ผลตามห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจงั หวดั ลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
ข้อท่ี ด้านการพัฒนาศักยภาพคน หนว่ ยงาน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ประจาปงี บประมาณ งบประมาณท่ีไดร้ ับ (บาท) และ
ท่รี บั ผดิ ชอบ ท่หี นว่ ยงานได้รับ การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(5) ประเด็น : การเสริมสร้างผูส้ งู อายใุ ห้มีคุณภาพชวี ิตทีด่ ี มคี วามมน่ั คงในชวี ิต 12,299.75 -
๕.๑ โครงกำรบริหำรจดั กำร สรจ.ลป. ตัวชี้วดั ๑. จดั ทำแผนปฏิบตั ิกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ ๑๒,๓๐๐ บำท (รอ้ ยละ 100)
แรงงำนนอกระบบ แรงงำน 1. แผนปฏิบตั กิ ำร พ.ศ. 2565 ของจังหวดั ลำปำง จำนวน ๑ แผน
สูงอำยุ และแรงงำนพิกำร (Action Plan) (๑) รวม 47 แผนงำน/โครงกำร/กจิ กรรม
ประจำปีงบประมำณ (๒) งบประมำณ ๔,๐๐๑,๑๐๕ บำท
พ.ศ. 2565 ของ (๓) กลมุ่ เป้ำหมำยกำรสง่ เสรมิ คุ้มครอง และพัฒนำ
จังหวดั ลำปำง 1 แผน คณุ ภำพชีวติ แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพกิ ำร
2. รอ้ ยละควำมสำเรจ็ ๖,๗๒๔ คน แยกเปน็
ของกำรสง่ เสรมิ - แรงงำนนอกระบบ ๖,๐๔๘ คน
คุ้มครอง และพัฒนำ - แรงงำนสูงอำยุ 479 คน
คุณภำพชวี ิตแรงงำน - แรงงำนพกิ ำร ๑๙๗ คน
นอกระบบ แรงงำน (๔) หนว่ ยงำนรบั ผิดชอบ 1๒ หน่วยงำน ได้แก่
สูงอำยุ และแรงงำน สำนักงำนแรงงำนจงั หวดั สำนกั งำนจัดหำงำนจงั หวดั
พกิ ำร ตำมแผนปฏบิ ัติ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๐ ลำปำง สำนักงำนสวัสดิกำรและ
กำรฯไม่น้อยกวำ่ คุ้มครองแรงงำนจังหวัด สำนักงำนประกันสงั คมจงั หวดั
(ร้อยละ 80 ของ ศูนย์ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเขต ๕ สำนักงำนสำธำรณสุข
เปำ้ หมำยท่ีกำหนด) จงั หวดั สำนกั งำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวดั
ศูนยบ์ ริกำรคนพกิ ำรจังหวัด สำนกั งำนพัฒนำชุมชนจงั หวดั
องค์กำรบรหิ ำรส่วนจงั หวดั สำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ งั หวดั
๒. ผลกำรส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอก
ระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
ระหว่ำงเดือนตลุ ำคม - พฤศจิกำยน 2564 โดยออกตรวจแรงงำน
นอกระบบ สร้ำงกำรับรู้ให้แก่แรงงำนนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี แรงงำนนอกระบบ 48 คน เข้ำร่วมคิดเป็นร้อยร้อยละ ๐.๗๑
ของเป้ำหมำยแรงงำนนอกระบบ จำนวน ๖,๐๔๘ คน

๓๑

ประเดน็ การตรวจสอบและประเมินผลตามหว่ งโซ่คณุ คา่ (Value Chain)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หนว่ ยงานสงั กัดกระทรวงแรงงานจงั หวดั ลาปาง
ผลการดาเนินการ ผลการเบกิ จ่าย ปัญหา/อปุ สรรค
ขอ้ ท่ี ด้านการพัฒนาศักยภาพคน หนว่ ยงาน เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั ที่ ประจาปงี บประมาณ งบประมาณท่ีไดร้ บั (บาท) และ
ทรี่ ับผดิ ชอบ หน่วยงานไดร้ บั การจดั สรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแกไ้ ข
(5) ประเดน็ : การเสริมสร้างผสู้ งู อายใุ หม้ ีคณุ ภาพชวี ติ ท่ดี ี มคี วามม่นั คงในชวี ติ (ตอ่ )
๕.๒ โครงกำรขยำยโอกำสมีงำนทำใหผ้ สู้ ูงอำยุ สจจ.ลป. 164 คน - 218,100 - กำหนดดำเนนิ โครงกำรใน
ไตรมำสที่ 1 และ 2
๕.๓ โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนผสู้ งู อำยุ สพร.๑๐ ลป. เปา้ หมาย - หลกั สตู ร กำรทำกระเป๋ำผำ้ 184,800 31,800 - กิจกรรมสง่ เสรมิ กำรประกอบ
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ จำนวน 160 คน ปกั ด้วยมือ เขำ้ ฝกึ 20 คน (รอ้ ยละ 17.21) อำชีพอสิ ระใหผ้ ้สู งู อำยุ
ตวั ชีว้ ัด จบฝึก 20 คน - กจิ กรรมประสำนพลังประชำรฐั
เชงิ ปรมิ ำณ รวม 20 คน (ร้อยละ 12.50) จัดหำงำนใหผ้ ูส้ ูงอำยุ
จำนวนผเู้ ข้ำรบั กำร จบฝึก 20 คน (รอ้ ยละ 100) - กจิ กรรม 1 อำเภอ 1
ฝึกอบรมได้ ภมู ปิ ญั ญำ
ตำมเป้ำหมำย
เชงิ คุณภำพ -
1. ผสู้ ำเร็จกำรฝกึ อบรม
ได้ตำมมำตรฐำนกำรฝึก
ไมต่ ำ่ กวำ่ รอ้ ยละ 85
2. ผสู้ ำเร็จกำรฝึกอบรม
นำควำมรู้และทกั ษะท่ี
ไดร้ บั ไปประกอบอำชพี
อิสระหรือไดร้ บั กำรจำ้ ง
งำนมีรำยไดเ้ พิม่ ขน้ึ
ไม่นอ้ ยกวำ่ ร้อยละ 30

๓๒

ตรวจสอบและประเมินผลตามหว่ งโซค่ ุณคา่ (Value Chain)
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หนว่ ยงานสงั กดั กระทรวงแรงงานจงั หวัดลาปาง
ผลการดาเนนิ การ ผลการเบกิ จา่ ย ปญั หา/อปุ สรรค
ข้อที่ ดา้ นการพฒั นาศกั ยภาพคน หนว่ ยงาน เปา้ หมาย/ตวั ชว้ี ัดท่ีหน่วยงาน ประจาปงี บประมาณ งบประมาณทีไ่ ดร้ ับ (บาท) และ
ทรี่ ับผดิ ชอบ ได้รบั การจัดสรร (บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดอื น พ.ย. 64 แนวทางแก้ไข
(5) ประเดน็ : การเสรมิ สร้างผู้สงู อายใุ ห้มคี ณุ ภาพชีวิตทด่ี ี มีความมน่ั คงในชวี ติ (ต่อ) - หลกั สตู ร กำรทำกระเป๋ำผ้ำ 184,800 31,800 -
๕.๓ โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนผสู้ ูงอำยุ สพร.๑๐ ลป. เป้าหมาย ปักด้วยมือ
เพือ่ เพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชพี จำนวน 160 คน เขำ้ ฝกึ 20 คน จบฝกึ 20 คน 31,200 (รอ้ ยละ 17.21ป -
ตวั ชวี้ ัด รวม 20 คน (รอ้ ยละ 12.50) 28,000 -
เชงิ ปรมิ ำณ จบฝึก 20 คน (ร้อยละ 100) 9,960
จำนวนผเู้ ขำ้ รับกำรฝกึ อบรมได้ (รอ้ ยละ 31.92)
ตำมเปำ้ หมำย ดำเนินกำรวนั ที่ 8 ธันวำคม
เชิงคุณภำพ 2564 ณ หม่ทู ี่ 9 ตำบลปำ่ ตัน -
1. ผสู้ ำเรจ็ กำรฝกึ อบรมไดต้ ำม อำเภอแม่ทะ จังหวดั ลำปำง
มำตรฐำนกำรฝกึ ไมต่ ำ่ กวำ่ มีผูเ้ ขำ้ รบั กำรอบรม 1๕ คน
ร้อยละ 85 แผนดำเนนิ กำรในไตรมำส
2. ผสู้ ำเรจ็ กำรฝกึ อบรม นำควำมรู้ 2 และ 4
และทักษะทไี่ ดร้ ับ
ไปประกอบอำชพี อสิ ระหรอื ได้รบั
กำรจำ้ งงำนมรี ำยไดเ้ พม่ิ ขน้ึ
ไม่น้อยกวำ่ รอ้ ยละ 30
๕.๔ แผนงำนบูรณำกำรเตรยี มควำมพรอ้ มเพอ่ื รองรับสังคมสูงวยั
๕.4.1 โครงกำรสง่ เสรมิ ให้ผสู้ ูงอำยเุ ขำ้ ถงึ สสค.ลป. แรงงำนนอกระบบทมี่ ีอำยุ 60ปีขน้ึ
ระบบกำรคมุ้ ครองทำงสังคม ไป
จำนวน 15 คน

๕.4.2 โครงกำรส่งเสรมิ สวสั ดิกำรเพื่อเตรยี ม สสค.ลป. ผูใ้ ช้แรงงำนอำยุ 25-59 ปี
ควำมพรอ้ มเข้ำสกู่ ำรเกษยี ณอยำ่ งมี จำนวน 100 คน
คณุ ภำพของประชำกรวัยแรงงำนอำยุ
25 - 59 ปี

๓๓


Click to View FlipBook Version