The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abdgaani, 2019-01-21 00:11:57

DSKP KSSR BAHASA MELAYU SK Tahun 6

DARD SEKOL


AH RENDAH
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
SEJARAHTAHUN ENAMKSSR SEJARAH TAHUN 6 (DRAF)
_____________________________________________________________________________________________________________________________


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
SEJARAH

TAHUN 6
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga

bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran

Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

KSSR SEJARAH TAHUN 6


KANDUNGANKANDUNGAN i

RUKUN NEGERA ii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii

KATA PENGANTAR 1

PENDAHULUAN 3
TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 5

MATLAMAT 6

OBJEKTIF 6
FOKUS MATA PELAJARAN SEJARAH 7

ORGANISASI KURIKULUM 7

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH 17
PENTAKSIRAN 24

STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI 25

GLOSARI 48

KSSR SEJARAH TAHUN 6
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia
Mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh

masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati

bersama-sama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan

berbagai-bagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami

untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN
ii

KSSR SEJARAH TAHUN 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”iii

KSSR SEJARAH TAHUN 6


KATA PENGANTAR


Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran
Sejarah dihasilkan untuk membantu guru menjadi lebih
Sejarah mendukung cita-cita murni bagi menyediakan
proaktif, dinamik dan progresif serta memantapkan
kurikulum yang relevan dan terkini untuk melahirkan
pemahaman terhadap matlamat, objektif dan kandungan
generasi cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah.
Kebangsaan.


Selain itu, Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran
pelajaran Sejarah dapat membantu guru menyediakan
Sejarah memberi penekanan kepada domain kognitif,
serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan
efektif dan psikomotor, serta menerapkan nilai tambah
pembelajaran secara berkesan. Penghayatan semangat
alaf baru seperti kemahiran berfikir, kemahiran teknologi
patriotik, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dapat
maklumat dan komunikasi, kemahiran pelbagai
direalisasikan berpandukan tajuk dalam standard
kecerdasan, kajian masa depan dan pembelajaran
kandungan serta standard pembelajaran.
sepanjang hayat. Kurikulum ini juga memberi penekanan

kepada penerapan nilai murni, semangat patriotik,
Penghasilan Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata
elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Semua elemen
pelajaran Sejarah melibatkan pelbagai pihak
ini diharap dapat diaplikasikan oleh murid dalam
terutamanya, pensyarah universiti, pensyarah Institut
kehidupan seharian. Kurikulum ini merupakan
Pendidikan Guru, pegawai Jabatan Pelajaran Negeri,
transformasi pendidikan yang memberi penekanan
pegawai Pejabat Pelajaran Daerah, guru, serta pegawai
kepada kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid.

1

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang

terlibat secara langsung mahupun secara tidak langsung.


Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan

setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah menyumbangkan

kepakaran, masa dan tenaga dalam memantapkan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran

Sejarah.( Dr. Sariah binti Abd Jalil )

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia
2

KSSR SEJARAH TAHUN 6


PENDAHULUAN


Sejarah ialah mata pelajaran teras yang wajib Justeru, pengetahuan dan pemahaman aspek sejarah

dipelajari oleh semua murid dalam Kurikulum Standard negara dapat melahirkan murid yang berjiwa patriotik
Sekolah Rendah (KSSR) mulai tahun 4 di Tahap II. Ini dengan memberi pendedahan menganalisis dan

bertujuan menyemai kefahaman murid terhadap mata menilai fakta-fakta sejarah secara matang.
pelajaran Sejarah di peringkat awal agar murid

memperoleh dan menguasai pengetahuan serta Kandungan mata pelajaran Sejarah peringkat sekolah

kemahiran sejarah. rendah bertujuan mendidik murid untuk memahami latar
belakang negara dan sejarahnya dengan melihat

Kurikulum Sejarah menyepadukan pengetahuan, perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang
kemahiran, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik masih dikekalkan terutamanya dalam kehidupan

dalam pelaksanaannya di dalam dan luar bilik darjah. masyarakat di Malaysia.
Dalam KSSR, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik

yang diajar melalui mata pelajaran Sejarah adalah Kandungan mata pelajaran Sejarah disusun secara

sebagai asas dalam melahirkan warganegara yang kronologi yang membincangkan pengenalan sejarah
mempunyai identiti kebangsaan. Elemen tersebut awal negara, kedaulatan negara dan kemakmuran

dapat membentuk rakyat Malaysia yang mempunyai negara. Pendekatan ini disusun mengikut tajuk supaya

kesepaduan sosial dan integrasi nasional. murid dapat menghargai sejarah tanah air dan
kegemilangannya.


3

KSSR SEJARAH TAHUN 6Pendekatan pengajaran dan pembelajaran mata

pelajaran Sejarah menjurus kepada pemupukan
kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif

melalui aktiviti inkuiri dan penerokaan bagi
mengukuhkan pemahaman tentang Sejarah. Aktiviti

tersebut mengaplikasikan elemen didik hibur bagi
menanam minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah.Mata pelajaran Sejarah di peringkat sekolah rendah
merupakan suatu kesinambungan ke peringkat sekolah

menengah sebagai suatu disiplin ilmu yang dinamik. Ini
bertujuan sebagai satu usaha untuk melengkapkan

murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
kemahiran dan pengamalan nilai murni serta penerapan

semangat jati diri sebagai warganegara Malaysia.


4

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
RENDAH menyokong antara satu sama lain dan disepadukan

dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran

Sejarah dibina berasaskan enam tunjang iaitu
Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal
Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan,
insan yang seimbang dan harmonis, berpengetahuan
Literasi Sains Dan Teknologi Dan Keterampilan Diri.
dan berketerampilan seperti rajah di bawah:-
Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

5

KSSR SEJARAH TAHUN 6

MATLAMAT

sejarah sebagai usaha untuk mengukuhkan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran suasana keharmonian;
Sejarah membolehkan murid memahami tingkah laku v. menyatakan pelbagai bentuk persembahan dan

manusia, sebab dan akibat, keunikan sejarah tanah air hasil dapatan daripada interpretasi kajian sejarah.
dan kegemilangan negara bagi melahirkan warganegara vi. menilai warisan negara dalam konteks kawasan

yang patriotik dan menjunjung amalan demokrasi di setempat, negara dan global;
Malaysia. vii. memahami proses pembinaan tamadun manusia

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat;
OBJEKTIF
viii. menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu

dan masa kini masyarakat di Malaysia;
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran
ix. memahami kedudukan kaum dalam konteks lokasi
Sejarah membolehkan murid:
dan pembentukan kaum sebagai pengukuhan
i. memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin
kepada persefahaman kaum;
tahu;
x. memahami cabaran negara dalam konteks
ii. mengenal pasti pelbagai sumber dan maklumat
mempertahankan kedaulatan negara bagi
sejarah;
pembinaan jati diri;
iii. memahami idea, konsep serta elemen sebab dan
xi. mengenal pasti usaha dan sumbangan para
akibat dalam sejarah;
pemimpin negara dalam melahirkan perasaan
iv. menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
bangga dan hormat;
dengan mengambil iktibar daripada peristiwa
xii. menilai pencapaian dan kemajuan negara dalam

bidang politik, ekonomi dan sosial.
6

KSSR SEJARAH TAHUN 6

FOKUS MATA PELAJARAN SEJARAH 1. ORGANISASI KURIKULUMFokus utama Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran
pelajaran Sejarah adalah untuk menyemai ilmu Sejarah mencakupi ilmu pengetahuan (kandungan),

pengetahuan dan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah di asas kemahiran pemikiran sejarah (kemahiran),
samping penerapan semangat patriotik melalui penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik bagi

pengetahuan tentang masa lalu yang mempengaruhi memupuk minat murid terhadap Sejarah.
masa kini. Melalui pembelajaran tersebut, murid dapat

membina kerangka kronologi tentang pengetahuan

sesuatu peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang terlibat.
Murid dapat membuat perbandingan tentang

pengalaman manusia dan seterusnya berupaya
memahami diri mereka secara individu serta sebagai

ahli dalam sesebuah masyarakat. Pemahaman asas
tentang sejarah negara dapat melahirkan perasaan cinta

akan negara dan perasaan bangga sebagai rakyat

Malaysia.

Organisasi Kurikulum7

KSSR SEJARAH TAHUN 6Organisasi kurikulum merupakan kesepaduan tiga 1.2 Elemen Kewarganegaraan Dan Nilai Sivik

elemen utama iaitu:

Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik
1.1 Kandungan Kurikulum Sejarah
melalui mata pelajaran Sejarah di sekolah rendah
Kandungan kurikulum Sejarah sekolah rendah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang

menggunakan pendekatan kronologi. Persembahan bersatu padu, berbangga sebagai rakyat Malaysia, setia
kandungan berfokuskan tentang sejarah negara yang kepada negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin, aktif

disepadukan dengan elemen kewarganegaraan dan dan bermaklumat dalam mengamalkan dan menghayati
nilai sivik bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan ciri-ciri warganegara yang cemerlang. Pelaksanaannya

murid tentang nilai jati diri dan semangat patriotik. adalah secara menyeluruh dan bersepadu selaras

Kandungan kurikulum Sejarah mencakupi beberapa dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
tema seperti berikut:


Kandungan Kurikulum Sejarah 1.2.1 Dimensi Kewarganegaraan

Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik
TAHAP II TEMA
menggunakan Dimensi Kewarganegaraan. Elemen ini

Tahun 4 Sejarah Awal Negara merujuk kepada bangsa yang mendiami suatu
lingkungan geografi yang memiliki etos sebagai penjalin
Tahun 5 Kedaulatan Negara
hubungan antara etnik yang mendiaminya. Di Malaysia,
Tahun 6 Kemakmuran Negara Kita rakyat terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan

agama.
8

KSSR SEJARAH TAHUN 6

Matlamat utama penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam kurikulum Sejarah untuk membentuk

warganegara yang berketerampilan dan bermaklumat seperti berikut:
Bil Dimensi Ciri-ciri Warganegara Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
Kewarganegaraan


Berbangga dengan sejarah asal usul negara.
Menghargai kewujudan dan kegemilangan
kerajaan Melayu tradisional.
Perkongsian Sejarah Mengetahui dan memahami
1. Mengambil iktibar kesan penjajahan kuasa luar
sejarah pembentukan negara.
ke atas negara.
Menghayati peristiwa kemerdekaan negara.
Memelihara warisan negara.


Menyanjungi prinsip Rukun Negara.
Perkongsian Nilai Mengamalkan sikap dan
2. Menghormati kepelbagaian agama dan budaya
perlakuan yang berhemah.
Berbangga dengan lambang dan simbol negara


Menghormati amalan kepelbagaian kaum,
budaya, dan agama.
Perasaan Kekitaan Membentuk sikap sepunya dan Berbangga dengan hari kemerdekaan.
3.
kebersamaan. Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan.
Berbangga dengan pencapaian negara.

9

KSSR SEJARAH TAHUN 6


Bil Dimensi Ciri-ciri Warganegara Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
KewarganegaraanPerkongsian Masa Membina keyakinan dan Menghormati masyarakat pelbagai kaum.
4. Depan tanggungjawab mencorakkan Memakmurkan ekonomi negara.
negara pada masa depan. Mengekalkan warisan negara.Mematuhi perintah Tuhan.
Memupuk kepercayaan kepada Mentaati raja dan negara.
Kesetiaan Tuhan .
5. Menghormati pemimpin negara.
Memupuk perasaan taat dan Mematuhi undang-undang dan peraturan
setia pada negara.
negara.

Mengetahui dan memahami
Tanggungjawab tanggungjawab sebagai Mempertahankan identiti negara.
6. Warganegara Mempertahankan warisan negara.
warganegara dengan sepenuh Menerima perbezaan kaum, budaya dan agama.
hati.


Menghargai sejarah asal usul negara.
Menghargai warisan negara.
Mempunyai perasaan cinta
Keterikatan Emosi Menghargai identiti negara.
7. Kepada Negara akan negara yang mendalam Menghayati prinsip Rukun Negara.
dan berusaha
mempertahankannya. Bersyukur dengan keharmonian kaum.
Bersyukur dengan kemajuan ekonomi.
Berbangga dengan pencapaian negara.

Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik10

KSSR SEJARAH TAHUN 6
1.2.2 Panduan Pelaksanaan Penerapan Elemen 1.3 Kemahiran Pembelajaran Sejarah
Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

Kaedah untuk melahirkan elemen kewarganegaraan Mata pelajaran Sejarah mempunyai teras struktur disiplin
dan nilai sivik kepada murid haruslah melalui aktiviti yang sistematik bagi mengembangkan proses
pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran ini
soal jawab, kajian kes, pemerhatian dan kaedah-
kaedah lain mengikut kreativiti guru dan tahap merangkumi aspek berikut:

kebolehan murid semasa pengajaran dan
pembelajaran. 1.3.1 Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah


Contoh: Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) merupakan proses
kognitif yang membolehkan murid meneroka idea yang
2. Zaman Air Batu kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru.
K.2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam

sekitar. KPS juga membantu murid memahami bagaimana

sejarawan menggabungjalinkan peristiwa lalu dengan
Bentuk soalan: menggunakan bukti-bukti sejarah bagi menentukan
1. Adakah kita perlu menjaga alam sekitar?
signifikan sesuatu peristiwa ke arah meningkatkan
2. Mengapakah anda perlu menghargai keindahan pemikiran kritis dan kreatif. Penguasaan kesemua
alam sekitar?
elemen dalam kemahiran ini membolehkan murid dapat
3. Bagaimanakah anda dapat menyatakan rasa melihat sesuatu peristiwa sejarah secara empati.
bangga terhadap keindahan alam sekitar?


11

KSSR SEJARAH TAHUN 6
KPS sesuai diaplikasikan dalam hampir semua situasi c) Susunan Masa

pengajaran dan pembelajaran. Penerapan KPS dapat i. Awalan, perkembangan dan akhiran
membantu guru menghidupkan suasana ii. Mengukur dan mengira kalendar masa

pembelajaran Sejarah yang sekaligus boleh

meningkatkan minat murid. Ini membolehkan murid d) Konversi Masa
menjadi lebih kritis, kreatif dan inovatif. i. Membuat interpretasi garis masa

ii. Menerangkan perubahan dan
Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah yang perlu kesinambungan dalam urutan masa

dikuasai oleh murid di peringkat sekolah rendah

adalah seperti berikut: e) Isu dan Masalah Masa Lalu
i. Mengkaji sebab-musabab

a) Elemen Asas Sejarah ii. Melihat perubahan dan kesinambungan
i. Tokoh iii. Melihat sebab dan akibat

ii. Tempat
f) Perbandingan Masa Lalu
iii. Peristiwa
i. Mencari persamaan
iv. Tarikh/ Masa
ii. Mencari perbezaan


b) Konsep Masa

i. Tempoh

ii. Jarak masa

iii. Tarikh spesifik
12

KSSR SEJARAH TAHUN 6
g) Imaginasi dan Empati 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

i. Imaginasi secara visual
Sejarah di peringkat sekolah rendah merupakan satu
ii. Mengembangkan kreativiti
mata pelajaran yang dapat merangsang pemikiran
iii. Imaginasi berdasarkan perasaan
murid. Melalui pengajaran dan pembelajaran, murid

dapat memahami secara kritis dan imaginatif segala
h) Mencari Sumber
aspek kehidupan manusia silam dan kini secara
i. Kaedah mencari sumber
empati.
ii. Mengenal pasti sumber

iii. Menggunakan sumber
Secara khusus, mata pelajaran Sejarah menekankan

asas kemahiran pemikiran sejarah yang dipupuk dan
i) Signifikan Bukti
dikembangkan dalam kalangan murid bagi
i. Tarikh berlaku
meningkatkan kemahiran kritis, kreatif dan inovatif.
ii. Tokoh yang terlibat

iii. Peristiwa yang berlaku

iv. Lokasi/tempat peristiwa berlaku

v. Bagaimana berlaku


13

KSSR SEJARAH TAHUN 6
Elemen KPS yang boleh dikaitkan dengan fasa kreatif Kemahiran kreatif dan inovatif dibahagikan kepada

adalah: empat fasa iaitu:

Kemahiran Fasa Kreatif i. FASA PERSEDIAAN
Pemerhatian Membuat pemerhatian untuk
Memahami Kronologi Fasa Persediaan mengumpul maklumat.
Analisis Menganalisis maklumat daripada
Meneroka Bukti Fasa Persediaan umum kepada khusus.
ii. FASA IMAGINASI
Membuat Interpretasi Fasa Imaginasi Sintesis Menggabungkan maklumat yang

berasingan untuk memilih dan
Membuat Imaginasi Fasa Imaginasi menghasilkan sesuatu idea.
Menjana Idea Menghasilkan idea yang berkaitan
Membuat
Fasa Perkembangan dengan sesuatu perkara.
Rasionalisasi iii. FASA PERKEMBANGAN
Penambahbaikan Membuat penambahbaikan untuk
Membuat Penjelasan Fasa Perkembangan
mengembangkan atau
mempelbagaikan sesuatu idea
Empati Fasa Tindakan untuk meningkatkan kualiti karya
atau ciptaan.

Menilai Membuat penilaian tentang sesuatu
Fasa Kemahiran Kreatif dan Inovatif perkara.
iv. FASA TINDAKAN

Pelaksanaan Menyampaikan idea.
Amalan Peka kepada perkara yang berlaku

Berterusan di sekeliling dan menjana idea
kreatif.

14

KSSR SEJARAH TAHUN 6
1.3.3 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai
aktiviti tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan

Kemahiran inkuiri dapat mengembangkan kemahiran dan kemahiran yang lebih bermakna dan berkesan.

berfikir dan sikap ingin tahu dalam kalangan murid.

Semasa melaksanakan proses inkuiri, murid akan lebih Menerusi kemahiran ini, guru juga boleh berperanan
peka kepada keadaan masyarakat dan persekitarannya. sebagai pembimbing untuk merangsang minat murid

menjadi lebih yakin dalam menjalankan aktiviti
Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran.

pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid

berperanan merancang dan menjalankan aktiviti
pembelajaran. Mereka melibatkan diri secara aktif untuk

mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai
aktiviti seperti memerhati, mendengar, menyoal,

berbincang, membuat rujukan, ujikaji dan kaji siasat.

Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau
digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti

kerja projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.


Kemahiran inkuiri digunakan dalam kajian kes kerana
membolehkan murid memperoleh ilmu pengetahuan dan

menguasai kemahiran melalui penaakulan. Kemampuan
15

KSSR SEJARAH TAHUN 6
Terdapat lima peringkat dalam kemahiran inkuiri seperti 1.3.4 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

berikut:
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan
PEMBELAJARAN
BERASAS KAN INKUIRI murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu,

berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai
Mengenalpasti tajuk kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara

berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6
aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk

Menentukan kaedah berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
mencari maklumat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu

setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti
Mengumpul maklumat
sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.


Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum
Mengkaji maklumat sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran

Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran berfikir ini
menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga
Membuat rumusan
aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi
Carta Aliran Pelaksanaan Kemahiran Inkuiri

16

KSSR SEJARAH TAHUN 6
penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran

(KBAT). mereka.


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
KBAT Penerangan
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan,
dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi kemahiran, dan nilai dalam situasi

menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk
Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada
kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai bahagian kecil untuk memahami

dan mencipta. dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap
Menilai  Membuat pertimbangan dan
kurikulum mata pelajaran. keputusan menggunakan

pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui
justifikasi
aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, Mencipta  menghasilkan idea, produk atau

penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu kaedah yang kreatif dan inovatif
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta
Jadual Penerangan KBAT
minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di

dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid


17

KSSR SEJARAH TAHUN 6
2. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.1 Kajian Kes
SEJARAH

Kajian kes ialah kaedah penyelesaian masalah dalam
Keberkesanan dan kejayaan pengajaran dan
bentuk deskriptif atau penerangan. Kajian kes boleh
pembelajaran mata pelajaran Sejarah bergantung
dijalankan dalam kalangan murid bagi melaksanakan
kepada kreativiti guru merancang, mengolah dan
kurikulum mata pelajaran Sejarah. Salah satu pedagogi
melaksanakan pendekatan, kaedah, teknik secara
penting yang dapat dilaksanakan dalam menjalankan
bersepadu dan sistematik. Guru hendaklah merancang
kajian kes ialah kemahiran inkuiri. Kajian kes dapat
pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid
meningkatkan kebolehan murid untuk mengenal pasti
bagi menggalakkan penglibatan yang aktif agar dapat
permasalahan, merancang, mengolah isi dan memberi
menimbulkan suasana pembelajaran yang kondusif. Di
rumusan terhadap satu permasalahan. Pengalaman
samping itu, guru mesti memberi fokus kepada
menjalankan kajian kes dapat menggalakkan
penerapan dan pengamalan berterusan tentang elemen
penglibatan murid, di samping memupuk kemahiran
kewarganegaraan dan nilai sivik. Guru hendaklah
penyelesaian masalah dan sikap ingin tahu.
mengajar tentang kandungan sejarah dahulu

berpandukan standard pembelajaran (contohnya: 1.1.1)
Kajian kes boleh dijalankan berdasarkan pelbagai aspek
dan seterusnya mengaitkan serta melaksanakan
atau isu mengikut langkah berikut:
pengajaran dan pembelajaran elemen kewarganegaraan

dan nilai sivik (cth:K1.1.7). Terdapat beberapa kaedah
i) Kajian kes adalah berdasarkan cerita atau
pengajaran dan pembelajaran Sejarah seperti berikut:
peristiwa bagi menjawab beberapa persoalan yang

menggunakan kemahiran menaakul, di samping
18

KSSR SEJARAH TAHUN 6
memberikan pendapat dan membuat rumusan 2.2 Kemahiran Berfikir

serta menggalakkan penglibatan murid dalam
pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini dapat Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada kemahiran

mengenal pasti inti pati cerita atau peristiwa yang berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Kemahiran

hendak dikaji. berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai sesuatu idea
ii) Memahami persoalan berdasarkan petikan cerita yang munasabah dan bersifat evaluatif. Kemahiran

atau peristiwa yang terkandung dalam kurikulum berfikir kreatif dan inovatif adalah kebolehan untuk
Sejarah. mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat

iii) Mengumpul maklumat melalui pelbagai kaedah generatif. Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan

berkaitan cerita atau peristiwa yang hendak idea-idea yang ada. Kemahiran menaakul ialah sebagai
diselesaikan. perangsang dalam membantu murid membuat

iv) Mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan dengan pertimbangan secara logik dan rasional. Strategi berfikir
cara menganalisis, menaakul dan empati untuk pula merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

menjelaskan masalah tersebut. peringkatnya dan mengandungi beberapa langkah yang

v) Membuat rumusan dan menyatakan pengajaran melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.
yang diperoleh daripada maklumat yang telah Kesemua kemahiran yang digunakan dalam aktiviti

dianalisis. pengajaran dan pembelajaran adalah pada akhirnya
menuju ke arah membina dan memahami konsep,

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.19

KSSR SEJARAH TAHUN 6
2.3 Belajar Cara Belajar dalam pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan

peruntukan masa yang mencukupi dan proses
Belajar cara belajar adalah suatu proses untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau

tanpa guru. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan 2.5 Pembelajaran Akses Kendiri
murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru,

menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan-rakan dan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah suatu
bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Pendekatan pendekatan yang membolehkan murid belajar secara

ini membolehkan murid membuat refleksi dan menilai kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid

tahap pembelajaran sendiri serta mampu mengaplikasi diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan
pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka

berlainan. bertanggungjawab dan berdikari atas pembelajaran
mereka. Dalam program PAK, bahan pembelajaran

2.4 Pembelajaran Masteri direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut

minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya
Pembelajaran masteri adalah pendekatan pengajaran pembelajaran mereka. Murid juga boleh mengetahui

dan pembelajaran bagi memastikan murid menguasai maklum balas pencapaian mereka kerana program PAK
hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit menyediakan pentaksiran kendiri.

pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran
seterusnya. Kaedah ini digunakan kerana murid

mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza
20

KSSR SEJARAH TAHUN 6
2.6 Pembelajaran Luar Bilik Darjah secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan

minds-on.
Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) ialah suatu

program atau aktiviti luar bilik darjah yang terancang dan 2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme

berstruktur. Aktiviti ini berpusatkan murid dan bertujuan
menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang

sekolah. Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau
yang progresif. PLBD mengukuhkan kefahaman murid konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan

terhadap konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah. pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan

PLBD boleh dilaksanakan di luar bilik darjah bagi menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan
memberikan pengalaman pembelajaran dalam situasi pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan

yang sebenar, bermakna dan menyeronokkan. Selain itu, baru.
PLBD boleh mengembangkan kemahiran sosial dan

kerja berpasukan murid. 2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai


2.7 Pembelajaran Secara Kontekstual Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) merupakan suatu

pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran berasaskan kecerdasan murid yang pelbagai. TKP terdiri

yang menggabungkan isi kandungan dengan daripada lapan jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik,
pengalaman harian individu, masyarakat dan logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

persekitaran. Kaedah ini menyediakan pembelajaran interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Melalui
21

KSSR SEJARAH TAHUN 6
pendekatan ini, guru dapat mengenal pasti persamaan menghadapi cabaran dan perubahan, di samping

dan perbezaan keupayaan individu murid yang unik. menyedari bahawa masa depan akan pasti berubah.
Mereka belajar dan dinilai dengan cara yang berlainan

bagi meningkatkan kecerdasan dan potensi yang tidak 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
terbatas. Ini dapat membantu murid menyelesaikan

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar dan
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasai
boleh menjana masalah baru untuk diselesaikan serta
(TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud
kebolehan membuat sesuatu.
menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan

bersesuaian dengan keperluan pembelajaran bagi
2.10 Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid

terhadap pelajaran. Penggunaan TMK juga memberi
Pembelajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD)
peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid
adalah suatu strategi pengajaran secara saintifik untuk
yang pelbagai keupayaan bagi meningkatkan motivasi
memikirkan tentang masa depan secara berkaedah dan
diri, di samping membolehkan murid mengamalkan
bermakna. Dalam mengkaji masa depan, murid perlu
pembelajaran kendiri. Penggunaan TMK boleh
tahu perkara yang telah berlaku (sejarah) dan perkara
dilaksanakan secara tutorial, penerokaan, aplikasi dan
yang sedang berlaku (trend dan perubahan terkini).
komunikasi.
Maklumat ini perlu bagi membantu murid membuat

pertimbangan terhadap kemungkinan yang akan berlaku
pada masa depan, sebelum membuat keputusan. KMD

bertujuan untuk mendidik murid supaya bersedia
22

KSSR SEJARAH TAHUN 6
Terdapat juga teknik pengajaran dan pembelajaran yang Terdapat tiga teknik yang boleh diaplikasikan iaitu:

menekankan aspek berfikir dan membuat keputusan
seperti: 2.12.1 Teknik Awan2.12 Aplikasi Teknik Theory of Constraints Teknik awan ialah teknik membuat keputusan yang
memikirkan sesuatu kejadian, situasi, idea dan

Teknik Theory of Constraints (TOC) ialah cara penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak.
pengajaran dan pembelajaran berasaskan pemikiran Konflik yang hendak diselesaikan berbentuk konflik

yang logik dan sistematik. Proses ini menggunakan dalaman yang melibatkan satu pihak sahaja atau konflik

teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan luaran yang melibatkan dua pihak dan hanya satu
konkrit. Teknik ini membolehkan murid menggunakan kehendak sahaja yang boleh dicapai iaitu berakhir

alat dan teknik berfikir dalam pembelajaran mereka. dengan keputusan menang-menang (win win).
Aplikasi teknik ini mampu untuk melibatkan murid secara

kolaboratif iaitu bersesuaian dengan konsep 2.12.2 Teknik Sebab dan Akibat

pembelajaran berpusatkan murid. Ini menyediakan
mereka dengan kemahiran bagi mencapai matlamat, Teknik ini menerangkan bagaimana sesuatu tingkah

menyelesaikan masalah dengan berkesan, membuat laku, idea, atau kejadian yang boleh mengakibatkan
keputusan, berkomunikasi dan dapat diaplikasikan dalam kesan-kesan berikutnya. Menerusi teknik ini juga, murid

kehidupan seharian. boleh menerangkan urutan perkara-perkara penting
dengan cara logik atau menaakul. Murid mampu


23

KSSR SEJARAH TAHUN 6
mengenal pasti hubungan sebab dan akibat dengan memerlukan perancangan rapi supaya pembelajaran

cara yang berfokus. mempunyai unsur seperti:


2.12.3 Teknik Penyelesaian Masalah  bermain secara terancang;

 bermain secara berstruktur;
Teknik penyelesaian masalah adalah teknik yang boleh  bermain secara fleksibel;

digunakan bagi merancang langkah-langkah dengan  memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan
sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan afektif.

mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang

telah ditetapkan. Langkah-langkah yang dikemukakan 2.14 Experiential Activities Planner
ialah langkah-langkah yang logik. Matlamat atau objektif

yang hendak dicapai tidak akan diperoleh jika cabaran- Experiential Activities Planner (EAP) merupakan
cabaran yang menghalang pencapaian matlamat tidak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

diatasi terlebih dahulu. menggabungkan beberapa pedagogi seperti

kemahiran berfikir, kajian masa depan dan teori
2.13 Teknik Belajar Sambil Bermain kecerdasan pelbagai dalam satu pengajaran.


Belajar sambil bermain ialah satu pendekatan yang EAP merangkumi lima aspek pembelajaran iaitu

terancang dan berstruktur bagi memberi peluang belajar dalam suasana yang riang dan harmonis,
kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif,

selamat, menggembirakan dan bermakna. Teknik ini
24

KSSR SEJARAH TAHUN 6
pembelajaran koperatif, penglibatan komuniti, proses

pembelajaran individu dan kecerdasan pelbagai.


2.15 i-Think


Program i-Think merupakan satu program yang

bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan

kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah

menghasilkan murid berinovatif. Dalam kaedah ini, alat

berfikir yang digunakan ialah Thinking Maps mengikut

kesesuaian tajuk .

25

KSSR SEJARAH TAHUN 6
3. PENTAKSIRAN 3.1 Pentaksiran Sekolah


Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, Pentaksiran sekolah merupakan proses mendapatkan

direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan

melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
Pentaksiran yang dijalankan di peringkat sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang

dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif dan ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti
sumatif. Pentaksiran formatif dilaksanakan semasa yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

proses pengajaran dan pembelajaran secara

berterusan melalui pelbagai cara. Antaranya ialah
pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina buku

skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz
dan ujian bertulis. Pentaksiran sumatif pula dilaksana

di akhir unit pembelajaran, penggal, semester atau

tahun.26

KSSR SEJARAH TAHUN 6


STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARANDAN


STANDARD PRESTASI


Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Penyataan spesifik tentang Suatu penetapan kriteria atau Suatu set kriteria umum yang

perkara yang murid patut indikator kualiti pembelajaran menunjukkan tahap-tahap

ketahui dan boleh lakukan dan pencapaian yang boleh prestasi yang perlu murid

dalam suatu tempoh diukur bagi setiap standard pamerkan sebagai tanda

persekolahan merangkumi kandungan. bahawa sesuatu perkara itu

aspek pengetahuan, telah dikuasai murid

kemahiran dan nilai. (indicator of success)

.


27

KSSR SEJARAH TAHUN 6TAFSIRAN UMUMTAFSIRAN
TAHAP PENGUASAANMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons
1 terhadap perkara yang asas.Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2 menjelaskan apa yang telah dipelajari.


Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada
3
suatu situasi.


Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau
4 secara sistematik.


Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur
5 atau secara sistematik, tekal dan bersikap positif.


Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
6 pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh
dicontohi.

28

KSSR SEJARAH TAHUN 6TAFSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN1 Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

2 Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.


3 Menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
Menguasai pengetahuan dan kemahiran secara tersusun berdasarkan ilmu sejarah
4
dan nilai yang dipelajari.
5 Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

6 Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
29

KSSR SEJARAH TAHUN 6KEMAKMURAN NEGARA KITATAJUK 10: NEGARA MALAYSIATajuk ini membincangkan Pembentukan Malaysia yang meliputi negeri-negeri dalam
Malaysia, sebab-sebab penubuhan dan tokoh-tokoh yang terlibat. Melalui tajuk ini, murid
dapat mengenali asal-usul nama negeri, ketua negeri dan lambang negeri di Malaysia. Murid

juga dapat menghayati Rukun Negara yang menjadi asas pembinaan jati diri dan alat
perpaduan ke arah melahirkan warganegara Malaysia yang bertanggungjawab.
.

30

KSSR SEJARAH TAHUN 6
CARTA ALIRAN


NEGARA MALAYSIA
Pengenalan Fokus Empati:
Negara Malaysia  Pembentukan Malaysia Negeri-Negeri di Malaysia  Menghargai sumbangan

 Rukun Negara tokoh dan pemimpin dalam
membentuk perpaduan.
 Menghargai negeri-negeri
sebagai satu identiti dalam
pembentukan negara
Malaysia.
 Berbangga dengan
keunikan dan keistimewaan
negeri-negeri di Malaysia.
 Menghayati Rukun Negara
untuk membentuk jati diri
dan mengukuhkan
perpaduan.
31

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 10: NEGARA MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD TAHAP
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGUASAA TAFSIRAN
N

10.1 Pembentukan 1 Murid mengetahui tentang pembentukan
Malaysia 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia.
Malaysia.
10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat
dalam pembentukan Malaysia. 2 Murid memahami pembentukan Malaysia.
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat
dalam pembentukan Malaysia.
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah
pembentukan Malaysia. 3 Murid boleh menerangkan pembentukan
Malaysia.
K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan
dalam pembentukan Malaysia.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaan 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia.
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap
pembentukan Malaysia .
5 Murid boleh membuat penilaian tentang
pembentukan Malaysia.
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
6
tentang pembentukan Malaysia.32

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 10: NEGARA MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.2 Negeri-Negeri 1 Murid mengetahui negeri-negeri di Malaysia.
di Malaysia 10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri.
10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan bandar
diraja.
10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata 2 Murid memahami negeri-negeri di Malaysia.
sebagai lambang negeri.
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi
negeri-negeri di Malaysia.
10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan sejarah 3 Murid boleh menerangkan negeri-negeri di
negeri-negeri di Malaysia. Malaysia.

K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati
identiti negeri. 4 Murid boleh menguasai maklumat mengenai
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia kepada negeri-negeri di Malaysia.
ketua negeri.
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap
warisan negeri-negeri di Malaysia 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
negeri-negeri di Malaysia.Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
6
tentang negeri-negeri di Malaysia.
33

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 10: NEGARA MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1 Rukun Negara 1 Murid mengetahui Rukun Negara.
10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan perpaduan
sejak kemerdekaan negara.
10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan Rukun
Negara. 2 Murid memahami Rukun Negara.
10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun Negara.
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara dalam
kehidupan.
3 Murid boleh menerangkan mengenai Rukun
K10.3.5 Menyatakan kepentingan penghayatan Negara
Rukun Negara.
K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam
membentuk jati diri rakyat Malaysia. 4 Murid boleh menguasai maklumat mengenai
K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun Negara Rukun Negara.
dalam kehidupan harian.

5 Murid boleh membuat penilaian tentang
Rukun Negara.Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
6
tentang Rukun Negara.
34

KSSR SEJARAH TAHUN 6
KEMAKMURAN NEGARA KITATAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA


Tajuk ini memberi penjelasan tentang masyarakat pelbagai kaum dan etnik di Malaysia

yang terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina, India, orang Asli, bumiputera Sarawak ,
dan Sabah. Murid didedahkan dengan budaya masyarakat yang memfokuskan aspek

agama dan kepercayaan, perayaan, kesenian dan kebudayaan. Oleh yang demikian, murid
dapat memahami kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia yang boleh menyumbang ke

arah integrasi nasional.


35

KSSR SEJARAH TAHUN 6


CARTA ALIRAN


TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIAPengenalan Fokus Empati
Rakyat Malaysia  Pelbagai kaum dan  Memahami masyarakat
etnik di Malaysia pelbagai kaum dan etnik
 Agama dan di Malaysia.
kepercayaan  Memupuk pemahaman
 Perayaan masyarakat mengenai budaya
Malysia rakyat Malaysia.
 Menyemai perasaan
menghormati

masyarakat pelbagai
kaum dan etnik untuk
perpaduan negara.
 Memupuk patriotisme
rakyat Malaysia

36

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

11.1 Kaum dan
Etnik di 11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di 1 Murid mengetahui kaum dan etnik di Malaysia.
Malaysia Malaysia.
11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan
ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan
kini. 2 Murid memahami kaum dan etnik di Malaysia.
11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian
tradisional dalam kehidupan masyarakat.
11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional
masyarakat Malaysia. Murid boleh menerangkan tentang kaum dan
11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur 3 etnik di Malaysia.
tempatan dalam masyarakat Malaysia.

K11.1.6 Menghubung kait kepentingan
menghormati kepelbagaian kaum dan etnik 4 Murid boleh menguasai maklumat mengenai
sebagai asas perpaduan negara. kaum dan etnik di Malaysia.
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan
warisan kesenian tradisional masyarakat
Malaysia Murid boleh membuat penilaian tentang
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi 5 kaum dan etnik dia Malaysia.
kesenian tradisional rakyat Malaysia.


6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
tentang kaum dan etnik di Malaysia.37

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

11.2 Agama dan 11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan 1 Murid mengetahui tentang agama dan
Kepercayaan kepercayaan masyarakat Malaysia. kepercayaan masyarakat Malaysia.
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam
sebagai agama Persekutuan.
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Murid memahami tentang agama dan
Perlembagaan. 2 kepercayaan masyarakat Malaysia.
11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di
Malaysia.
Murid boleh menerangkan tentang agama
K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami adab 3 dan kepercayaan masyarakat Malaysia.
ketika berada di rumah ibadat.
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan
beragama dan kepercayaan dalam Murid boleh menguasai maklumat tentang
kehidupan. 4 agama dan kepercayaan masyarakat
K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati Malaysia.
kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian. Murid boleh membuat penilaian tentang
5 agama dan kepercayaan masyarakat
Malaysia.


Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
6 tentang agama dan kepercayaan masyarakat
Malaysia.
38

KSSR SEJARAH TAHUN 6
TAJUK 11: KITA RAKYAT MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

11.3 Perayaan 11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di 1 Murid mengetahui tentang perayaan
Masyarakat Malaysia. masyarakat Malaysia.
Malaysia 11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di
Malaysia. Murid memahami tentang perayaan
11.3.3 Membandingkan amalan sambutan perayaan 2 masyarakat Malaysia.
dahulu dan kini.
11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan perayaan
dalam kalangan masyarakat Malaysia. 3 Murid boleh menerangkan tentang perayaan
masyarakat Malaysia.
K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan
dalam keluarga.
K11.3.6 Menjelaskan kepentingan menghormati Murid boleh menguasai maklumat tentang
kepelbagaian amalan dan sambutan 4 perayaan masyarakat Malaysia.
perayaan di Malaysia.
K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai warisan
perayaan masyarakat Malaysia.
Murid boleh membuat penilaian tentang
5
perayaan masyarakat Malaysia.
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
6
tentang perayaan masyarakat Malaysia.
39

KSSR SEJARAH TAHUN 6
KEMAKMURAN NEGARA KITA
TAJUK 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARATajuk ini menjelaskan pencapaian dan kebanggaan negara yang meliputi sukan
kebanggaan negara, kemajuan ekonomi, pemimpin negara serta kerjasama Malaysia dan

dunia. Melalui pendedahan ini, murid dapat memahami penglibatan dan pencapaian
Malaysia dalam pelbagai bidang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sehingga

membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang dihormati dan disegani. Selain itu,
peranan dan sumbangan Perdana Menteri terdahulu turut dibincangkan agar dapat

menanamkan perasaan cinta akan negara dalam kalangan murid.40

KSSR SEJARAH TAHUN 6

CARTA ALIRAN


PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA


Pengenalan Fokus Empati
Pencapaian dan  Sukan Kebanggaan  Menghargai tokoh-tokoh
Kebanggaan Negara Negara sukan sebagai wira
 Kemajuan Ekonomi negara.
 Pemimpin Negara  Melahirkan rasa bangga
 Malaysia dan Dunia dengan pencapaian
negara.
 Mensyukuri kemajuan
dan kemakmuran
ekonomi negara.

 Menghormati pemimpin
negara.
 Mengagumi penglibatan
Malaysia di peringkat
antarabangsa
41

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TAJUK 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA


STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

12.1 Sukan 12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai 1 Murid mengetahui tentang sukan
Kebanggaan alat perpaduan dan keharmonian kaum. kebanggaan negara.
Negara 12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia dalam
bidang sukan di peringkat kebangsaan Murid memahami tentang sukan kebanggaan
dan antarabangsa. 2 negara.
12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam
penganjuran sukan antarabangsa.
12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan 3 Murid boleh menerangkan tentang sukan
negara terdahulu yang menjadi inspirasi kebanggaan negara.
kepada sukan masa kini.
Murid boleh menguasai maklumat tentang
K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan 4 sukan kebanggaan negara.
pelbagai kaum mengharumkan nama
negara dalam bidang sukan.
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
pembangunan negara. sukan kebanggaan negara.
K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri
kepimpinan dalam sukan. 6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
tentang sukan kebanggaan negara.42

KSSR SEJARAH TAHUN 6

TAJUK 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA


STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

12.2 Kemajuan 12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang 1 Murid mengetahui tentang kemajuan
Ekonomi menyumbang kepada kemajuan negara. ekonomi negara.
12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian
komersial kepada negara.
12.2.3 Menerangkan sumbangan industri 2 Murid memahami tentang kemajuan
automotif dan petroleum kepada ekonomi ekonomi negara.
negara.
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor
pelancongan kepada kemakmuran negara. 3 Murid boleh menjelaskan tentang
kemajuan ekonomi negara.
K12.2.5 Membincangkan kepentingan mengekalkan
keamanan negara yang menjadi asas
kepada pembangunan ekonomi. 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam kemajuan ekonomi negara.
sekitar yang menyumbang kepada
kemakmuran ekonomi.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
barangan buatan Malaysia. kemajuan ekonomi negara.


Murid boleh menzahirkan idea yang
6 rasional tentang kemajuan ekonomi
negara.43


Click to View FlipBook Version