The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มที่-๒-คำที่-หย-หร-หล-หว-นำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipaponpurong, 2022-09-10 22:09:21

เล่มที่-๒-คำที่-หย-หร-หล-หว-นำ

เล่มที่-๒-คำที่-หย-หร-หล-หว-นำคาชแี้ จงสาหรับครู

เมื่อครูผู้สอนได้นําแบบฝึกทักษะเล่มน้ีไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนควรปฏบิ ตั ิดังนี้

๑. ครูศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําที่มีอักษรนํา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ เล่มท่ี ๒ คําที่มี หย
หร หล หว เป็นอักษรนํา เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนกั เรยี นช้นั ประถมศึกษาปที ี่ ๔

๒. ครอู าจให้นกั เรียนฝกึ ทักษะในเวลาว่างหรือหลังเรียน โดยครูคอย
ดูแล แนะนําความกา้ วหน้าของนกั เรยี น

๓. ครูควรช้ีแจงบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนและข้อตกลงร่วมกัน
กอ่ นทจี่ ะทําการสอน

๔. ครูควรเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนํานักเรียนท่ีมีปัญหา ในขณะ
ท่ีนักเรียนทําแบบฝกึ ทกั ษะ

๕. ครูต้องตรวจแบบฝึกทักษะในการใช้แบบฝึกทักษะแต่ละครั้ง
เพื่อสรุปผล และจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความสามารถของนกั เรียน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำคาช้ีแจงสาหรับนักเรยี น

แบบฝึกทักษะเล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔
ให้นกั เรียนปฏบิ ตั ติ ามคําช้ีแจงแต่ละขน้ั ตอนต้งั แตต่ ้นจนจบนักเรียนจะได้รับ
ความรอู้ ย่างครบถว้ น โดยปฏบิ ัติตามข้นั ตอนดงั น้ี

๑. นักเรียนต้องศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มนี้ เพราะครอบคลุมการฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักภาษาไทย
เป็นสําคัญ

๒. นักเรียนควรอ่านคําช้ีแจงของแต่ละแบบฝึกทักษะให้เข้าใจแล้ว
ปฏิบัติตามคําช้ีแจง และตรวจคําตอบเพ่ือทราบผลความก้าวหน้า ดังนั้น
นักเรยี นตอ้ งปฏบิ ตั ิกจิ กรรมดว้ ยความตัง้ ใจ รอบคอบและมวี นิ ยั

๓. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ ก่อนท่ีจะฝึก
เพือ่ ประเมินความรพู้ ื้นฐาน

๔. นักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําท่ีมี
อักษรนํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มท่ี ๒
คําที่มี หย หร หล หว เป็นอักษรนํา โดยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหาความรู้
และตวั อย่างกอ่ นทําแบบฝึกแต่ละกจิ กรรม

๕. นักเรียนตรวจคําตอบจากเฉลยท้ายเล่มแล้วบันทึกผลการทํากิจกรรม
ในแบบฝกึ ทกั ษะ ลงในตารางบันทึกผลคะแนน

๖. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ เม่ือฝึก
ทักษะจนจบเล่มแล้ว และตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
จากเฉลยทา้ ยเลม่ แล้วบนั ทึกผลการทดสอบลงในตารางบนั ทึกผลคะแนน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำสาระ มาตรฐาน ตัวชวี้ ัด และจุดประสงค์การเรยี นรู้

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอ่านสรา้ งความรู้และความคิด

เพ่อื นาํ ไปใช้ตดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดําเนนิ ชวี ติ และ
มีนิสยั รกั การอา่ น
ตัวชี้วัด ป. ๔/๑ อ่านออกเสยี งบทร้อยแกว้ และบทรอ้ ยกรองไดถ้ กู ต้อง
๔/๒ อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสาํ นวน
จากเรื่องท่อี ่าน
สาระท่ี ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสอ่ื สาร เขยี นเรยี งความ
ยอ่ ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขยี นรายงาน
ข้อมลู สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอยา่ งมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด ป. ๔/๒ เขยี นส่ือสารโดยใช้คําไดถ้ ูกตอ้ งชดั เจน และเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรยี นสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
คาํ ทม่ี ี หย หร หล หว เปน็ อักษรนํา ได้ถกู ต้อง
๒. นักเรียนสามารถอธบิ ายความหมายของคาํ ประโยคและขอ้ ความ
จากคาํ ที่มี หย หร หล หว เปน็ อักษรนํา ได้ถูกต้อง
๓. นกั เรียนสามารถเขียนสื่อสารโดยใชค้ ําทม่ี ี หย หร หล หว
เป็นอักษรนํา ได้ถูกตอ้ งชดั เจน และเหมาะสม

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
แบบฝกึ ทกั ษะการอ่านและเขียนสะกดคาที่มีอกั ษรนา

เล่มท่ี ๒ คาทีม่ ี หย หร หล หว เป็นอักษรนา
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

คาช้แี จง
๑. แบบทดสอบชดุ นเี้ ปน็ แบบเลอื กตอบ ชนดิ 4ตัวเลือก

จาํ นวน ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. ใชเ้ วลาทําแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๓. นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ( ) ทับตวั อักษร ก ข ค หรือ ง

หน้าคาํ ตอบที่ถกู ทสี่ ดุ เพยี งข้อเดยี ว
………………………………………………………………………………………………………….
๑. คําในข้อใดมีความหมายวา่ “เผลอไผล, สตเิ ลอื น”

ก. หลงกล
ข. หลงใหล
ค. หลงหมู่
ง. หลงเหลอื

๒. คาํ ในขอ้ ใดมี ห เปน็ อักษรนํา
ก. เหลวไหล
ข. เดนิ ห้าง
ค. หัวใจ
ง. หว้ิ ถุง

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ๓. คําทมี่ ี ห เปน็ อักษรนาํ คาํ ใดเขียนผิด
ก. เหนยี มอาย
ข. ตําหนิ
ค. เหยอื กน้ํา
ง. หโวกหเวก

๔. ขอ้ ใดมีคําท่มี ี ห เป็นอกั ษรนาํ ทั้งหมด
ก. ไจไหม เหยย่ี ว หายตัว
ข. หา่ งหาย หงึ หวง เหมนั ต์
ค. ไขห้ วัด ผา้ หยกั รั้ง กะเหรี่ยง
ง. หยากไย่ อะไหล่ หายาก

๕. ขอ้ ใดเป็นความหมายของคาํ ว่า “ลอ่ ใหเ้ ขา้ ใจผิด”
ก. หลอกลวง
ข. จงั หวะ
ค. ประหลาด
ง. กะโหลก

๖. ข้อใดเขียนคาํ อ่านไดถ้ กู ตอ้ ง
ก. ช่วยเหลือ อ่านวา่ ชอ – วอ – ยอ – ชวย – ไมเ้ อก – ช่วย –
หอ – ลอ – เอือ – เหลือ
ข. แพร่หลาย อ่านว่า แอ – พอ – รอ – ไม้เอก – หอ – ลอ – อา
– ยอ – หลาย
ค. จังหวะ อา่ นว่า จอ – อะ – งอ – จงั – วอ – อะ – หวะ
ง. หลอกหลอน อ่านวา่ หอ – ลอ – ออ – กอ – หลอก – หอ –
ลอ – ออ – นอ – หลอน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ๗. คาํ ที่มี ห เปน็ อกั ษรนาํ คาํ ใดเขยี นคําอ่านไมถ่ ูกต้อง
ก. หลงกล อา่ นวา่ หอ – ลอ – โอะ – งอ – หลง – กอ – โอะ –
ลอ – กน
ข. หยามเหยียด อ่านว่า หอ – ยอ – อา – มอ – ยาม – หอ – ยอ
– เอีย – ดอ – เยยี ด
ค. หยากไย่ อา่ นวา่ หอ – ยอ – อา – กอ – หยาก – ยอ – ไอ –
ไย – ไมเ้ อก – ไย่
ง. หลักฐาน อา่ นว่า หอ – ลอ – อะ – กอ – หลัก – ถอ – อา –
นอ – ถาน

๘. คําว่า “หวุดหวิด” ควรแตง่ เป็นประโยคว่าอยา่ งไร
ก. ฉนั ซ้อื หวุดหวดิ มาลบคําผิด
ข. แมช่ อบหวุดหวดิ แสดงละคร
ค. พ่อกระโดดข้ามรว้ั อยา่ งหวดุ หวดิ
ง. ยายนงั่ เค้ียวหวุดหวิดจนฟนั ดํา

๙. “ยายสมทาํ ไร่........................อยหู่ ลายไร่” จากประโยคดังกลา่ ว
ควรเติมคําทีม่ ี ห เปน็ อกั ษรนาํ คาํ ใดลงในช่องว่าง ให้มีใจความที่ถกู ต้อง

ก. ประหลาด
ข. มนั สําปะหลงั
ค. หยากไย่
ง. หลักแหลม

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ๑๐. “กอ้ ยกําลังตกเปน็ ....................ของมจิ ฉาชีพ” นกั เรยี นควรเตมิ คําท่ีมี
ห เป็นอกั ษรนาํ คาํ ใดลงในชอ่ งว่าง

ก. โหวกเหวก
ข. ผิดหวัง
ค. เหยือ่
ง. หยวกกลว้ ย

การวัดและประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทไี่ ด้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผ่าน) สรุปเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำใบความรู้

อกั ษรนา คือ พยญั ชนะ ๒ ตวั เรียงกัน ประสมสระเดียวกัน พยัญชนะ
ตัวแรกของคํา จะอ่านออกเสียง อะ ก่ึงเสียง พยัญชนะตัวหลัง
จะอ่านออกเสียงตามสระท่ีประสม และอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ท่ีติดตาม
พยัญชนะตวั แรก

๑. อ่านออกเสียงร่วมกันสนทิ เป็นพยางค์เดยี ว ได้แก่
๑.๑ เม่ือ ห นาํ อกั ษรตํ่า หง – หญ – หน – หม – หย – หร – หล –

หว เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกัน เรียกว่า อักษรนํา ตัว ห เป็นอักษรนํา
ไม่อ่านออกเสียง แต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนํา เช่น หยุด
หวาน หลอก หญิง เหงา หรหู รา

๑.๒ เมอ่ื อ นํา ย มี ๔ คาํ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

พยัญชนะตวั หน้า พยัญชนะตัวหลัง

ห อักษรต่า

พยัญชนะตัวหน้า พยัญชนะตัวหลัง
อ ย

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ๒. อา่ นออกเสยี ง ๒ พยางค์ พยางคแ์ รกออกเสียง อะ กง่ึ เสยี ง
พยางค์หลงั ออกเสียงตามสระทีป่ ระสมอยู่และออกเสยี งเหมอื น ห นาํ

๒.๑ อกั ษรสูงนาํ อักษรตํา่ เดยี่ ว เชน่
ขยับ อ่านว่า ขะ – หยับ
ฉลาม อ่านว่า ฉะ – หลาม
ผนวช อ่านวา่ ผะ – หนวด
ฝร่ัง อา่ นวา่ ฝะ – หร่ัง

พยัญชนะตวั หนา้ พยญั ชนะตัวหลัง

อกั ษรสูง อักษรต่า

๒.๒ อกั ษรกลางนําอักษรต่าํ เด่ยี ว เชน่
จมูก อ่านว่า จะ – หมูก
ตลาด อ่านวา่ ตะ – หลาด
จรวด อา่ นว่า จะ – หรวด
ตลง่ิ อ่านว่า ตะ – หลิ่ง

พยัญชนะตัวหน้า พยัญชนะตัวหลัง

อกั ษรกลาง อกั ษรต่า

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๐

ตัวอย่างคาท่ีมี หย หร หล หว เปน็ อักษรนา

เช่น หล่อ หยัก หวงั หลุด
แหย่ เหลือ เหล็ก หยัน
เหลือบ ไหว หยวก หรู

วิธีอ่านคาที่มี หย หร หล หว เปน็ อักษรนา

หล่อ อา่ นว่า หอ – ลอ – ออ – หลอ – ไมเ้ อก – หลอ่
หยัก อ่านว่า หอ – ยอ – อะ – กอ – หยัก
หวัง อา่ นว่า หอ – วอ – อะ – งอ – หวัง
หลุด อา่ นวา่ หอ – ลอ – อุ – ดอ – หลดุ
แหย่ อา่ นวา่ หอ – ยอ – แอ – แหย – ไม้เอก – แหย่
เหลอื อ่านว่า หอ – ลอ – เอือ – เหลอื
เหล็ก อา่ นวา่ หอ – ลอ – เอะ – กอ – เหลก็
หยัน อ่านว่า หอ – ยอ – อะ – นอ – หยัน
หยอด อา่ นว่า หอ – ยอ – ออ – ดอ – หยอด
ไหว อ่านว่า หอ – วอ – ไอ – ไหว
หยวก อ่านวา่ หอ – ยอ – อัว – กอ – หยวก
หรู อ่านว่า หอ – รอ – อู – หรู

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๑

ตัวอยา่ งความหมายคาท่ีมี หย หร หล หว เปน็ อักษรนา

กะเหรีย่ ง หมายถงึ ชื่อชนชาวเขาเผา่ หนึ่งส่วนใหญอ่ าศยั อยู่
ตามชายแดนไทย – พมา่

กะโหลก หมายถึง ส่วนแขง็ ท่ีหุ้มเนอ้ื มะพรา้ ว หรอื ตาล,
หวั กะโหลก

ผกั หวาน หมายถงึ ชอ่ื ไม้พุ่มชนิด ดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกนั
ออกดอกตามซอกใบยอดอ่อน และผลอ่อน
นํามาลวก หรอื ต้มกนิ ได้

แพร่หลาย หมายถึง กระจายออกไปใหม้ าก ทวั่ ถึง
แม่เหลก็ หมายถึง แร่ หรอื โลหะท่ีมสี มบัติดูดวตั ถุอน่ื ทีท่ ําดว้ ยเหลก็

หรอื เหล็กกล้าได้
หย่อน หมายถึง ไมต่ ึง, ค่อยๆ ผอ่ นลงมาจากท่ีสูง, คลาย,

ไมเ่ ตม็ ขีด
หลบหลกี หมายถึง เล่ยี ง, หลบเลย่ี ง
หลวมตัว หมายถึง ถลําเขา้ ไป
เหยาะแหยะ หมายถงึ ไมเ่ อาจรงิ เอาจงั , ทาํ เลน่ ๆ, ยอ่ หย่อน.
โหยง่ หมายถงึ ทาํ ใหส้ งู ขึน้ , ทาํ ให้โปรง่ คลาย หรอื ขยายตวั

ใหห้ ลวมข้ึน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๒

ตัวอยา่ งประโยคคาท่ีมี หย หร หล หว เป็นอักษรนา

แหวนเพชร
พ่อซ้อื แหวนเพชรให้แม่เป็นของขวัญ

หยอด
แมซ่ อื้ ขนมทองหยอดมาให้ฉัน

ไหว้ครู
ฉันและเพื่อนในหอ้ งกําลังทําพานไหว้ครู

เหยาะแหยะ
ชาติทาํ งานเหยาะแหยะจงึ ไมม่ ใี ครอยากจ้างทาํ งาน

หย่อน
พ่อสอนฉันให้หย่อนเบด็ ตกปลา

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๓

หวาดเสยี ว
เหมขับรถหวาดเสียวจนเกิดอบุ ตั ิเหตุ

หยาบคาย
แม่สอนว่าอยา่ พูดจาหยาบคายกับคนอ่นื มันไมด่ ี

ผักหวานป่า
ปู่ของฉันทําสวนผักหวานป่าหลายไร่

หยากไย่
ฉนั กวาดหยากไย่ นอ้ งกวาดบ้าน

หลวมตัว
ธนาหลวมตัวไปตดิ การพนนั จึงทาํ ใหเ้ กดิ ความทุกข์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๔
ตัวอย่างคาท่ีมี หย หร หล หว เป็นอกั ษรนา

ฟันหลอ ผา้ หยักรงั้

หยวกกล้วย แมเ่ หล็ก

ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๕

แบบฝกึ ทักษะท่ี ๑

คาช้ีแจง นกั เรยี นนําคําศัพทม์ าเติมลงในช่องว่างตามความหมายของคํา
ทก่ี ําหนดใหถ้ ูกต้อง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

หยากไย่ เหย่ยี ว หยามหยาบ หยอด

สกึ หรอ เหลก็ ใน โหวต หวาดเสียว

หยกู ยา หลักแหลม เหย่อื

ตวั อย่าง ใยแมงมมุ ที่ตดิ คา้ งอย่ตู ามที่ตา่ ง ๆ, หยกั ไยก่ ็เขยี น
หยากไย่

๑. ใส่ลงหรือเทลงทลี ะนอ้ ย ๆ ในที่แคบ ๆ

๒. ยารกั ษาโรค

๓. ดูถกู , เหยียด, หยาม

๔. กดั กรอ่ น, เซาะ, สกึ กรอ่ น, ทาํ ให้สกึ กร่อน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๖

๕. คมคาย, เฉียบแหลม, ฉลาด
๖. รสู้ กึ เสยี ววาบในใจดว้ ยความกลัว
๗. ชอื่ ของนกผลู้ า่ ชนิดหน่ึง
๘. ออกเสยี งลงคะแนน
๙. เดือยแหลมทก่ี ้นของสตั ว์ ใช้เปน็ อาวุธ ต่อยปวด
๑๐. อาหารสัตว์, อาหารท่ใี ช้ลอ่ สัตวม์ าตดิ กับดัก

การวัดและประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมิน ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผา่ น) สรปุ เกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไมผ่ ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๗

แบบฝึกทักษะท่ี ๒

คาช้ีแจง นกั เรียนขีดเส้นใตค้ าํ ทีไ่ มใ่ ช่คําทมี่ ี ห เป็นอกั ษรนํา แล้วนําคาํ
มาเขียนลงในช่องว่าง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

ตัวอย่าง หนังสอื ไหน เหลวไหล

หายใจ หนัก
หายใจ

๑. แมเ่ หล็ก หยากไย่ แพรห่ ลาย ห้อยโหน
เหยอื ก

๒.
กะเหรย่ี ง ไหวหวั่น ขนมหวาน หกั ดบิ ช่วยเหลือ

๓. ใจเหลก็ หวดี หวิว ไหวพริบ หา้ วหาญ
หยัก

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๘

๔. หย่า ไหวค้ รู หยอกเย้า ห้างทอง
ผักหวาน

๕.
เหา่ หอน เหย่ือ แหย่ หยดุ หวัง

๖. หว่าน หายาก หลุมดํา น้ําไหล
นํา้ หวาน

๗. เห็นชอบ
หรหู รา หยอ่ นยาน เหนาะแหยะ หลงกล

๘. หนิ ทราย หลบั นอน เหว่ียง โหว่
หลง่ั รนิ

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๑๙

๙.
โหรา แหว่ง หยอด รูปหล่อ สําหรบั

๑๐. แมเ่ หล็ก ทองหยอด หอ้ งเช่า ฟนั หลอ
ทองหยิบ

การวดั และประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ _______ คะแนน
(เกณฑ์การประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผา่ น) สรุปเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผา่ นเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๐

แบบฝึกทักษะท่ี ๓

คาช้แี จง นกั เรยี นเลอื กคาํ ในวงเลบ็ ที่กาํ หนดให้ มาเติมลงในช่องวา่ ง
ในประโยคให้ถกู ตอ้ ง (ข้อละ ๑ คะแนน)

ตวั อย่าง วถิ ชี ีวติ แบบพอเพยี งกําลงั ไดร้ บั ความนิยมอย่าง แพร่หลาย
(แพร่พันธ์ุ แพร่เชอ้ื เผยแพร่ เผยแผ่ แพร่หลาย)

๑. ลูกปา้ นอ้ ยมหี น้าตา เหมอื นดารา

(รปู ภาพ รับปาก รปู หลอ่ ลูปหล่อ ลูบคลาํ )

๒. ฉนั สังเกตเห็น กาํ ลงั ดดู เศษเหล็ก

(แมพ่ ระ แมน่ าํ้ แม่ม่าย แมเ่ หล็ก แม่คา้ )

๓. ตาํ รวจกําลังหา การทุจรติ ของนกั การเมอื ง

ทอ้ งถน่ิ

(หลกั แหลม จงั หวะ หลับใหล หลักฐาน ประหลาด)

๔. ขณะนส้ี กลุ เงินบิทคอยนก์ ําลงั ได้รับความนิยมอย่าง
(เผยแพร่ เปดิ เผย แพร่หลาย เผยแผ่ เผยไต)๋

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๑

๕. บ้านป้าเชง็ มเี ครื่องซกั ผ้า เหรียญ

(หยุด หยอด หยัด หยบิ แหย่)

๖. ภพ กับงานท่ีสมควรจะไดเ้ ลื่อนตาํ แหน่ง

(ผิดหวัง ผดิ ที่ ผิดทาง ผิดตัว ผดิ ใจ)

๗. เตยเอา ดดู เศษเหล็กที่เกลือ่ นพน้ื

(แมล่ ูก แม่เหล็ก แมไ่ ก่ แม่ครวั แม่นาค)

๘. ยายเตรยี ม มาตม้ ให้ตาบํารุงกําลงั

(หยากไย่ หลงทาง หยูกยา ฟันหลอ หรูหรา)

๙. ในสวนสตั วม์ ีสัตว์ ชนดิ

(เหลวไหล หลากหลาย หลีกเล่ียง หลอ่ ล่นื หลัง่ ไหล)

๑๐. แมฉ่ นั เจยี ดเงินไว้ คา่ เทอมของฉนั

(สําคญั สัมภาษณ์ สําหรับ สงั คม สลกั )

การวัดและประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผ่าน) สรปุ เกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไมผ่ า่ นเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๒

แบบฝกึ ทักษะที่ ๔

คาช้แี จง นักเรียนวงลอ้ มคําในปริศนาอักษรไขว้ ตามความหมายทก่ี ําหนด
แลว้ นาํ คาํ มาเขยี นลงในชอ่ งว่างให้ถกู ตอ้ ง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

ตวั อย่าง ปญั ญาไว, เชาว์ปญั ญาดี

๑. โลหะท่ีทาํ เป็นรูปตา่ งๆ มลี ักษณะกลมแบน
๒. เยย้ , เยาะ
๓. คมคาย, เฉยี บแหลม, ฉลาด
๔. อาหารสตั ว์, อาหารทใี่ ชล้ อ่ สัตว์มาตดิ กบั
๕. แรช่ นิดหนง่ึ ดูดเหล็กได้
๖. พนื้ เพมนั่ คง, เคร่อื งแสดงประกอบเพ่อื ยืนยนั
๗. นา้ํ เมาทกี่ ล่นั หรอื หมักแล้ว
๘. แกลง้ ทําใหโ้ กรธหรอื อายเพอ่ื ความสนุก
๙. ความเส่อื มเสีย, ความสึก, การสึกกร่อน
๑๐. งามฉดู ฉาด

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๓

เ พ ร ร สึ ไ ฑ ส ณ ร ร ม
ห น ห ลั ก แ ห ล ม ฟ อ ฮ
ล้ ส ลั ใ ห ๆ า ส ศ ต บ ง
า ย ก ฝ ร ห แ ม่ เ ห ล็ ก
สบฐะอฟวถหย เ ไ
ส ม า ร จ ม ง ภ รู บ ห เ
ใ ม น ย ช ฒ ร ไ ห จ รี ฉ
ฝ ไ ถยข ง รสรชย ใ
ด ำ เ ย้ า แ ห ย่ า ฝ ญ ค
เ อ ภ ล ว ธ ยั ธ เ ห ยื่ อ
ไ ห ว พ ริ บ น ร พ ด ม ช

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๔
ตัวอย่าง
ไหวพรบิ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๕

6.
7.
8.
9.
10.

การวดั และประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทีไ่ ด้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผา่ น) สรุปเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไมผ่ า่ นเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๖

แบบฝกึ ทักษะท่ี ๕

คาชีแ้ จง นักเรียนเขียนคาํ อ่านจากคําทีก่ าํ หนดให้ถูกตอ้ ง (ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

ตวั อย่าง กะโหลก
กอ – อะ – กะ – หอ – ลอ – โอ – กอ – โหลก

๑. จงั หวะ

๒. ใจเหล็ก

๓. ชว่ ยเหลือ

๔. ประหลาด

๕. ประหว่ัน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๗

๖. รูปหล่อ
๗. ผิดหวงั
๘. กะเหรย่ี ง
๙. หลับใหล
๑๐. หวาดเสียว

การวัดและประเมนิ ผล

ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ _______ คะแนน
(เกณฑ์การประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผา่ น) สรุปเกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไมผ่ ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๘

แบบฝึกทักษะท่ี ๖

คาช้แี จง นกั เรียนเขียนตามคาํ บอกแลว้ นาํ คาํ มาแต่งประโยคให้ไดใ้ จความ
ทถี่ กู ตอ้ ง (ข้อละ ๑ คะแนน)

ตวั อย่าง หยวกกล้วย
ยายพาฉันเอาหยวกกล้วยมาทาเป็นห่อหมก

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๒๙
๖.

๗.
๘.

๙.

๑๐.

การวัดและประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทไ่ี ด้ _______ คะแนน

(เกณฑก์ ารประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผ่าน) สรปุ เกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๐

แบบฝกึ ทักษะท่ี ๗

คาช้ีแจง นักเรยี นเติมคําท่กี ําหนดให้ลงในประโยคใหไ้ ด้ใจความสมบูรณ์
(ขอ้ ละ ๑ คะแนน)

ผักหวาน หยอด หลอกหลอน เหลือบ
จังหวดั โหวกเหวก หลั่งไหล

หรูหรา ฟนั หลอ
หลากหลาย หลบหนี

ตัวอย่าง ยายปูนแกงไขม่ ดแดงใส่ ผกั หวาน

๑. ฉัน มองตุก๊ แกดว้ ยความกลัว

๒. คณุ ย่าสอนวา่ อย่าตดิ ใชข้ อง เพราะสิน้ เปลือง

๓. ตาสมเป็นคนพดู จา แตใ่ จดี

๔. น้อง เพราะฟันแทก้ าํ ลังจะขึ้น

๕. ผูค้ นท่ีศรัทธาต่าง มาหาอาจารยค์ ง

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๑ เมล็ดข้าวโพดลงดิน
คนที่ทําชว่ั
๖. พต่ี ้นกําลงั ช่วยคุณพ่อ
๗. คุณป่เู คยเล่าใหฟ้ งั ว่าผจี ะ มาให้บรกิ าร
๘. ร้านค้ารา้ นนม้ี สี นิ ค้า
๙.หมํ่าถกู ลอ้ ว่าซกุ เมยี นอ้ ยอยทู่ ่ี เชยี งราย
๑๐. พระเอกกาํ ลงั ขบั รถพานางเอง คนร้าย

การวัดและประเมนิ ผล

ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ _______ คะแนน
(เกณฑก์ ารประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผา่ น) สรุปเกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไม่ผา่ นเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๒

แบบฝึกทักษะท่ี ๘

คาชแ้ี จง นักเรยี นเติมคําทีก่ าํ หนดให้ลงในบทความ ให้มใี จความสมบูรณ์
(ข้อละ ๑ คะแนน)

แม่เหล็ก โหวกเหวก หวผี ม ขนมหวาน อ่อนหวาน
หลากหลาย ทองหยบิ ทองหยอด ฟันหลอ หลดุ สาํ หรับ

ทบ่ี ้านของน้าํ ตาลในวันหยดุ เหมือนเปน็ แมเ่ หล็ก

ดึงดูดเด็ก ๆ ในหมบู่ า้ นเปน็ อยา่ งดี ทุกสัปดาห์ยายปานยายของนาํ้ ตาลจะทํา

ไว้ ให้เด็ก ๆ ทาน โดยไมห่ วังสง่ิ

ใดเพราะเปน็ ความสขุ ของแก ยายปานชอบพดู จา

แต่แกใจดีมาก เดก็ ๆ ในหมูบ่ ้านจงึ รกั แก วันหยดุ วนั นย้ี ายปานทําขนม

อยา่ งทัง้

และกลีบลาํ ดวน โดยมีนาํ้ ตาลผู้ และเดก็ ๆ

เป็นลูกมอื จว๋ิ ผมู้ ีรูปร่างอ้วนจะชอบใจเป็นพิเศษ อาบนาํ้ แตง่ ตวั

มาชว่ ยต้ังแตเ่ ชา้ ยายปานและเด็ก ๆ ต่างชว่ ยกันทาํ จนเสร็จในตอนเทยี่ ง

จึงไดเ้ วลาลมิ้ รสความอร่อยของขนมหวาน จิว๋ กนิ อย่างเอรด็ อร่อย แตท่ วา่

ฟันเจา้ กรรมดัน ออกมาจนทําให้

เด็กๆ รวมทั้งยายปานกต็ า่ งหัวเราะร่า

การวัดและประเมินผล

ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ _______ คะแนน
(เกณฑก์ ารประเมิน ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผา่ น) สรปุ เกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไมผ่ ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๓

แบบฝกึ ทักษะที่ ๙

คาชี้แจง นักเรียนแก้ไขคาํ ทม่ี ี ห เปน็ อักษรนําทเ่ี ขียนผิดต่อไปน้ใี หถ้ ูกตอ้ ง
(ข้อละ ๑ คะแนน)

ตวั อย่าง ฟนั ลอ แกไ้ ขเป็น ฟนั หลอ

๑. กะเรย่ี ง แก้ไขเป็น

๒. ยวกกล้วย แกไ้ ขเปน็

๓. จังวะ แก้ไขเปน็

๔. ชว่ ยเลือ แก้ไขเป็น

๕. ยูกยา แกไ้ ขเป็น

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๔
๖. ยามเยียด แกไ้ ขเป็น
๗. ลอกลอน แกไ้ ขเปน็
๘. ลกั แลม แก้ไขเป็น
๙. เยือกนา้ํ แก้ไขเปน็
๑๐. เย้าแย่ แก้ไขเป็น

การวัดและประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทไี่ ด้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมิน ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผา่ น) สรปุ เกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไม่ผา่ นเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๕

แบบฝกึ ทักษะที่ ๑๐

คาช้ีแจง นักเรยี นสรา้ งคาํ ใหม่ทม่ี ี ห เป็นอักษรนาํ จากอักษรที่กาํ หนดให้

พรอ้ มทง้ั ใหค้ วามหมาย (ข้อละ ๑ คะแนน)

ิดก ไน

ง ม แญ ุ

หวงลร

อใญเ า

ตวั อย่าง

หลวง
หมายถึง ที่เป็นของพระเจา้ แผ่นดนิ , ท่เี ปน็ ใหญ่

๑.
หมายถงึ

๒.
หมายถึง

๓.
หมายถึง

๔.
หมายถึง

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๖

๕.
หมายถงึ

๖.
หมายถงึ

๗.
หมายถงึ

๘.
หมายถึง

๙.
หมายถึง

๑๐.
หมายถึง

การวัดและประเมินผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทไี่ ด้ _______ คะแนน

(เกณฑ์การประเมิน ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือวา่ ผา่ น) สรุปเกณฑ์  ผา่ นเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๗

แบบทดสอบหลงั เรยี น

แบบฝกึ ทักษะการอา่ นและเขียนสะกดคาที่มอี ักษรนา

คาชแี้ จง เล่มที่ ๒ คาท่ีมี หย หร หล หว เป็นอกั ษรนา
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

๑. แบบทดสอบชดุ นเี้ ป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวั เลอื ก
จาํ นวน ๑๐ ขอ้ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๒. ใช้เวลาทําแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๓. นักเรยี นทําเคร่อื งหมายกากบาท ( ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรอื ง

หนา้ คาํ ตอบท่ถี ูกท่ีสดุ เพยี งขอ้ เดยี ว
………………………………………………………………………………………………………….

๑. ขอ้ ใดเขียนคําอ่านไดถ้ กู ต้อง
ก. ชว่ ยเหลือ อา่ นวา่ ชอ – วอ – ยอ – ชวย – ไม้เอก – ชว่ ย –
หอ – ลอ – เอือ – เหลือ
ข. แพรห่ ลาย อา่ นว่า แอ – พอ – รอ – ไมเ้ อก – หอ – ลอ – อา
– ยอ – หลาย
ค. จงั หวะ อา่ นวา่ จอ – อะ – งอ – จัง – วอ – อะ – หวะ
ง. หลอกหลอน อา่ นวา่ หอ – ลอ – ออ – กอ – หลอก – หอ –
ลอ – ออ – นอ – หลอน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๘

๒. คาํ ท่ีมี ห เป็นอกั ษรนาํ คําใดเขยี นคําอ่านไม่ถูกตอ้ ง
ก. หลงกล อ่านวา่ หอ – ลอ – โอะ – งอ – หลง – กอ – โอะ –
ลอ – กน
ข. หยามเหยียด อา่ นวา่ หอ – ยอ – อา – มอ – ยาม – หอ – ยอ
– เอยี – ดอ – เยยี ด
ค. หยากไย่ อ่านว่า หอ – ยอ – อา – กอ – หยาก – ยอ – ไอ –
ไย – ไมเ้ อก – ไย่
ง. หลกั ฐาน อา่ นวา่ หอ – ลอ – อะ – กอ – หลัก – ถอ – อา –
นอ – ถาน

๓. คําวา่ “หวดุ หวิด” ควรแต่งเปน็ ประโยควา่ อย่างไร
ก. ฉนั ซือ้ หวุดหวิดมาลบคาํ ผิด
ข. แม่ชอบหวุดหวดิ แสดงละคร
ค. พอ่ กระโดดขา้ มรว้ั อย่างหวดุ หวดิ
ง. ยายนัง่ เคยี้ วหวุดหวดิ จนฟันดาํ

๔. “ยายสมทําไร.่ .......................อยู่หลายไร่” จากประโยคดังกล่าว
ควรเติมคาํ ที่มี ห เป็นอกั ษรนาํ คาํ ใดลงในชอ่ งวา่ ง ให้มใี จความทถี่ ูกตอ้ ง

ก. ประหลาด
ข. มันสาํ ปะหลัง
ค. หยากไย่
ง. หลกั แหลม

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๓๙

๕. “กอ้ ยกาํ ลังตกเปน็ ....................ของมิจฉาชีพ” นกั เรยี นควรเตมิ คําทม่ี ี
ห เป็นอกั ษรนําคาํ ใดลงในช่องว่าง

ก. โหวกเหวก
ข. ผดิ หวัง
ค. เหยอ่ื
ง. หยวกกลว้ ย

๖. คําในขอ้ ใดมคี วามหมายว่า “เผลอไผล, สติเลือน”
ก. หลงกล
ข. หลงใหล
ค. หลงหมู่
ง. หลงเหลือ

๗. คําในข้อใดมี ห เปน็ อกั ษรนํา
ก. เหลวไหล
ข. เดนิ ห้าง
ค. หวั ใจ
ง. หิ้วถงุ

๘. คาํ ทม่ี ี ห เปน็ อกั ษรนาํ คาํ ใดเขียนผดิ
ก. เหนียมอาย
ข. ตําหนิ
ค. เหยอื กน้าํ
ง. หโวกหเวก

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๐

๙. ขอ้ ใดมีคําที่มี ห เปน็ อักษรนําทงั้ หมด
ก. ไจไหม เหยีย่ ว หายตวั
ข. หา่ งหาย หงึ หวง เหมนั ต์
ค. ไขห้ วดั ผา้ หยกั รัง้ กะเหร่ยี ง
ง. หยากไย่ อะไหล่ หายาก

๑๐. ข้อใดเปน็ ความหมายของคําวา่ “ลอ่ ใหเ้ ขา้ ใจผดิ ”
ก. หลอกลวง
ข. จงั หวะ
ค. ประหลาด
ง. กะโหลก

การวดั และประเมนิ ผล
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผดิ ได้ ๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนทไี่ ด้ _______ คะแนน

(เกณฑก์ ารประเมนิ ตอบได้ ๘ – ๑๐ คะแนน ถือว่าผา่ น) สรปุ เกณฑ์  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๑

บรรณานุกรม

กระทรวงศกึ ษาธิการ. (๒๕๕๕). หนงั สอื เรียนรายวชิ าภาษาไทย ชุด ภาษา
เพ่อื ชวี ิต ภาษาพาที ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๔. กรุงเทพฯ : สกสค.
ลาดพร้าว.

ณัฐณิ า โตประเสริฐพงศ.์ (๒๕๕๔). คู่มือเตรียมสอบหลักภาษาไทย
การใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ ๔. กรุงเทพฯ : ไฮเอด็ พบั ลิชช่ิง จํากัด.

นรบดี สิรเิ นาวพงศ์. (๒๕๕๓). แบบประเมินผลตามตัวชว้ี ัดภาษาไทย
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔. กรุงเทพฯ :
ฟิสกิ สเ์ ซน็ เตอร์.

นฤพร รุจิเรข. (๒๕๕๕). แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ ฐานภาษาไทย
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๔. กรงุ เทพฯ : บริษทั พฒั นาคุณภาพวชิ าการ
(พว.) จํากัด.

สมศักด์ิ อมั พรวสิ ทิ ธโ์ิ สภา. (๒๕๕๓). อจั ฉริยภาษาไทย ชุด
หลักภาษาไทย. กรงุ เทพฯ : ภมู บิ ณั ฑิต.

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๒

ภาคผนวก

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๓

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทกั ษะการอ่านและเขียนสะกดคาท่ีมอี ักษรนา

เล่มที่ ๒ คาท่มี ี หย หร หล หว เป็นอกั ษรนา
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๔

คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบชุดนเี้ ปน็ แบบเลอื กตอบ ชนิด 4 ตวั เลอื ก

จาํ นวน ๑๐ ขอ้ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. ใช้เวลาทําแบบทดสอบ ๑๐ นาที
๓. นกั เรยี นทําเครือ่ งหมายกากบาท ( ) ทับตวั อกั ษร ก ข ค หรอื ง

หน้าคาํ ตอบที่ถกู ทีส่ ุดเพียงข้อเดยี ว

๑. คําในขอ้ ใดมคี วามหมายวา่ “เผลอไผล, สตเิ ลือน”
ก. หลงกล
ข. หลงใหล
ค. หลงหมู่
ง. หลงเหลอื

๒. คําในข้อใดมี ห เปน็ อกั ษรนาํ
ก. เหลวไหล
ข. เดินห้าง
ค. หัวใจ
ง. ห้วิ ถงุ

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๔

๓. คาํ ท่ีมี ห เป็นอกั ษรนาํ คาํ ใดเขยี นผิด
ก. เหนียมอาย
ข. ตําหนิ
ค. เหยือกนา้ํ
ง. หโวกหเวก

๔. ข้อใดมีคําทมี่ ี ห เปน็ อักษรนําท้ังหมด
ก. ไจไหม เหยี่ยว หายตัว
ข. หา่ งหาย หงึ หวง เหมนั ต์
ค. ไขห้ วดั ผา้ หยกั ร้ัง กะเหรย่ี ง
ง. หยากไย่ อะไหล่ หายาก

๕. ข้อใดเป็นความหมายของคาํ วา่ “ล่อให้เข้าใจผดิ ”
ก. หลอกลวง
ข. จังหวะ
ค. ประหลาด
ง. กะโหลก

๖. ขอ้ ใดเขียนคาํ อา่ นได้ถกู ตอ้ ง
ก. ช่วยเหลอื อา่ นวา่ ชอ – วอ – ยอ – ชวย – ไม้เอก – ชว่ ย –
หอ – ลอ – เอือ – เหลอื
ข. แพรห่ ลาย อา่ นวา่ แอ – พอ – รอ – ไมเ้ อก – หอ – ลอ – อา
– ยอ – หลาย
ค. จังหวะ อ่านวา่ จอ – อะ – งอ – จงั – วอ – อะ – หวะ
ง. หลอกหลอน อา่ นวา่ หอ – ลอ – ออ – กอ – หลอก – หอ –
ลอ – ออ – นอ – หลอน

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๕

๗. คาํ ท่ีมี ห เป็นอกั ษรนาํ คําใดเขยี นคําอ่านไม่ถูกตอ้ ง
ก. หลงกล อ่านวา่ หอ – ลอ – โอะ – งอ – หลง – กอ – โอะ –
ลอ – กน
ข. หยามเหยียด อา่ นวา่ หอ – ยอ – อา – มอ – ยาม – หอ – ยอ
– เอยี – ดอ – เยยี ด
ค. หยากไย่ อ่านว่า หอ – ยอ – อา – กอ – หยาก – ยอ – ไอ –
ไย – ไมเ้ อก – ไย่
ง. หลกั ฐาน อา่ นวา่ หอ – ลอ – อะ – กอ – หลกั – ถอ – อา –
นอ – ถาน

๘. คําวา่ “หวดุ หวิด” ควรแต่งเปน็ ประโยควา่ อย่างไร
ก. ฉนั ซือ้ หวุดหวิดมาลบคาํ ผิด
ข. แม่ชอบหวุดหวดิ แสดงละคร
ค. พอ่ กระโดดขา้ มรว้ั อย่างหวุดหวดิ
ง. ยายนัง่ เคยี้ วหวุดหวดิ จนฟนั ดาํ

๙. “ยายสมทําไร.่ .......................อยู่หลายไร่” จากประโยคดังกล่าว
ควรเติมคาํ ที่มี ห เป็นอกั ษรนาํ คาํ ใดลงในชอ่ งวา่ ง ให้มใี จความทถี่ ูกตอ้ ง

ก. ประหลาด
ข. มันสาํ ปะหลัง
ค. หยากไย่
ง. หลกั แหลม

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๖
๑๐. “กอ้ ยกําลงั ตกเปน็ ....................ของมจิ ฉาชพี ” นักเรียนควรเติมคาํ ท่มี ี
ห เปน็ อักษรนําคําใดลงในช่องวา่ ง

ก. โหวกเหวก
ข. ผดิ หวงั
ค. เหยื่อ
ง. หยวกกล้วย

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๗

เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๑

คาชแี้ จง นกั เรยี นนาํ คําศพั ท์มาเติมลงในชอ่ งวา่ งตามความหมายของคาํ
ที่กาํ หนดใหถ้ กู ตอ้ ง (ข้อละ ๑ คะแนน)

หยากไย่ เหยย่ี ว หยามหยาบ หยอด

สึกหรอ เหล็กใน โหวต หวาดเสยี ว

หยกู ยา หลกั แหลม เหยือ่

ตวั อย่าง ใยแมงมมุ ทต่ี ดิ คา้ งอยตู่ ามที่ตา่ ง ๆ, หยกั ไยก่ ็เขยี น
หยากไย่

๑. ใส่ลงหรือเทลงทลี ะนอ้ ย ๆ ในทแี่ คบ ๆ
หยอด

๒. ยารักษาโรค
หยูกยา

๓. ดูถูก, เหยยี ด, หยาม
หยามหยาบ

๔. กดั กรอ่ น, เซาะ, สกึ กรอ่ น, ทาํ ให้สึกกรอ่ น
สกึ หรอ

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๘

๕. คมคาย, เฉยี บแหลม, ฉลาด
หลกั แหลม

๖. รสู้ ึกเสียววาบในใจดว้ ยความกลัว
หวาดเสียว

๗. ช่อื ของนกผลู้ ่าชนดิ หนง่ึ
เหยีย่ ว

๘. ออกเสยี งลงคะแนน
โหวต

๙. เดอื ยแหลมท่ีก้นของสัตว์ ใชเ้ ปน็ อาวุธ ตอ่ ยปวด
เหล็กใน

๑๐. อาหารสัตว์, อาหารท่ีใชล้ ่อสัตว์มาตดิ กับดัก
เหยื่อ

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๔๙

เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๒

คาชีแ้ จง นกั เรียนขีดเส้นใต้คําท่ีไม่ใช่คาํ ทมี่ ี ห เปน็ อกั ษรนาํ แล้วนําคาํ
มาเขยี นลงในช่องว่าง (ข้อละ ๑ คะแนน)

ตัวอย่าง หนังสือ ไหน เหลวไหล

หายใจ หนกั
หายใจ

๑. หยากไย่ แพรห่ ลาย ห้อยโหน
เหยอื ก แมเ่ หล็ก
ห้อยโหน

๒.
กะเหรีย่ ง ไหวหว่นั ขนมหวาน หักดิบ ชว่ ยเหลือ
หักดบิ

๓. หวดี หวิว ไหวพริบ ห้าวหาญ
หยกั ใจเหลก็
หา้ วหาญ

๔. ไหว้ครู หยอกเย้า ห้างทอง
ผกั หวาน หยา่
ห้างทอง

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ

๕๐

๕. แหย่ หยดุ หวัง
เห่าหอน เหยื่อ หลมุ ดาํ นา้ํ ไหล
เห่าหอน หลงกล เห็นชอบ
เหว่ียง โหว่
๖. หายาก รปู หลอ่ สําหรับ
นาํ้ หวาน หวา่ น ห้องเช่า ฟันหลอ
หายาก

๗.
หรหู รา หย่อนยาน เหนาะแหยะ
เห็นชอบ

๘. หลบั นอน
หล่ังริน หินทราย
หินทราย

๙. หยอด
โหรา แหว่ง
โหรา

๑๐. ทองหยอด
ทองหยบิ แมเ่ หลก็
ห้องเชา่

เล่มท่ี ๒ คำทม่ี ี หย หร หล หว เป็ นอกั ษรนำ


Click to View FlipBook Version