The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Panduan Menjalankan Tugas & Takwim Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah Bagi Tahun 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saluran Rasmi SMK Tengku Budriah, 2018-12-19 11:37:22

Buku Pengurusan SMK Tengku Budriah

Buku Panduan Menjalankan Tugas & Takwim Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah Bagi Tahun 2019

Keywords: Buku Pengurusan

Isi Kandungan Isi Kandungan

Pendahuluan i
Cetusan Minda Pengetua ii
Arahan Menjalankan Tugas iii
Aspirasi Sistem Pendidikan iv
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
3
1.0 Maklumat Am 5
1.1 Hala Tuju 6
1.2 Logo Sekolah 7
1.3 Lagu Sekolah 8
1.4 Sejarah Sekolah 11
1.5 Panduan Am Tugas Guru dan AKP 13
1.6 Maklumat Asas Sekolah 17
1.7 Senarai Nama Guru dan AKP 26
1.8 Jadual Guru Bertugas Mingguan 27
1.9 Kalendar 2019 28
1.10 Cuti Umum Perlis 29
1.11 Penggal Persekolahan Tahun 2019
1.12 Masa Persekolahan 37
43
2.0 Pengurusan Organisasi 45
2.1 Pengurusan Sumber Manusia 46
2.2 Pengurusan Aset 48
2.3 Pengurusan Kewangan dan Akaun 50
2.4 Pengurusan Sumber Pendidikan 51
2.5 Iklim 53
2.6 Pengurusan Perpaduan
2.7 Permuafakatan Strategik
2.8 Penyelaras Tingkatan, Guru Kelas dan Mentor

Buku Pengurusan 2019

Isi Kandungan

3.1 Pengurusan Kurikulum 64
3.1.1 Ketetapan Kurikulum 70
3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran 73
3.1.3 Pengurusan Masa Instruksional 74
3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid
91
3.2 Pengurusan Kokurikulum 93
3.2.1 Ketetapan Kokurikulum 95
3.2.2 Pengurusan Kelab / Persatuan 96
3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform 97
3.2.4 Pengurusan Sukan / Permainan 98
3.2.5 Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum 100
3.2.6 Pengurusan Sukan Untuk Semua
3.2.7 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum 111
116
3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid 118
3.3.1 Ketetapan Hal Ehwal Murid 122
3.3.2 Pengurusan Disiplin Murid 123
3.3.3 Pengurusan Keselamatan Murid 124
3.3.4 Pengurusan Kesihatan Murid
3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid 127
3.3.6 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
153
4.0 Takwim 154

5.0 Lampiran
5.1 Pelan Sekolah
5.2 Pekeliling dan Dasar Kerajaan

Pendahuluan

Cetusan Minda Pengetua

Salam Sejahtera.

Dengan perasaan bersyukur saya ucapkan ribuan terima kasih diberi peluang memberi
sepatah dua kata dalam Buku Pengurusan ini. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah
berusaha menyiapkan Buku Pengurusan ini. Buku ini sudah pasti dapat dijadikan panduan dan
rujukan kepada semua guru dan anggota kumpulan pelaksana agar dapat melaksanakan tugas dan
kewajipan dengan lebih cekap, sistematik dan berkesan.

Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah telah mampu memperoleh beberapa
kejayaan yang membanggakan dalam bidang kokurikulum. Salah satu daripadanya adalah
memenangi Pertandingan Inovasi peringkat negeri dan kebangsaan. Hal ini telah membuktikan
bahawa usaha sungguh-sungguh daripada para guru dan murid serta komitmen yang tinggi pasti
akan membawa kejayaan.

Usaha merealisasikan dua hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu meningkatkan
kualiti sekolah dan kemenjadian murid; Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah akan
memberi penekanan kepada dua elemen utama iaitu Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) dan
Professional Learning Community (PLC). PLC akan dijadikan satu amalan untuk meningkatkan
kompetensi guru.

PAK21 bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan
selaras dengan prinsip ‘Fun Learning’. Semua guru diwajibkan melaksanakan PAK21 untuk menarik
minat murid dalam proses pembelajaran di bilik darjah. Usaha ini diharap dapat mengurangkan
masalah ponteng sekolah.

Pihak sekolah turut merancang pelbagai program untuk memupuk minat murid dalam bidang
sains dan teknologi. Hal ini dapat memastikan pelaksanaan STEM di peringkat sekolah selaras
dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Untuk mencapai kejayaan dalam bidang pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal
murid, semua warga sekolah perlu bersedia untuk berubah. Kita perlu sentiasa bersikap positif dan
mematuhi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini bermakna semua warga sekolah mesti
menerima dan melakukan perubahan ke arah membudayakan PLC dan PAK 21.

Kesimpulannya, diharapkan semua guru dan anggota kumpulan pelaksana dapat memulakan
tahun baharu 2019 ini dengan azam, tekad dan semangat yang kuat untuk meningkatkan kualiti diri
dan tahap profesionalisme. Kita bersama-sama bekerja keras untuk membangunkan Sekolah
Menengah Kebangsaan Tengku Budriah.

Sekian, terima kasih.

…………………..
(NG LAY TUAN)
Pengetua

i

Buku Pengurusan 2019

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Ruj. Kami : SMKTB.100-8(01)
Tarikh : 24 Disember 2018

Semua Guru
Semua Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah
Jalan Ulu Pauh,
02600 Arau, Perlis

Tuan,

PELANTIKAN RASMI TUGAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
SESI PERSEKOLAHAN 2019

Saya dengan hormatnya merujuk perkara tersebut di atas.

2. Dengan sukacita saya melantik tuan sebagai guru yang menganggotai jawatankuasa-
jawatankuasa seperti yang terkandung dalam Buku Pengurusan 2019. Tugas tuan ini berkuatkuasa
mulai 26 Disember 2018 hingga 31 Disember 2019 dan tertakluk kepada sebarang perubahan dan
arahan daripada Ketua Jabatan.

3. Tuan hendaklah melaksanakan semua tugas yang dipertanggungjawabkan berdasarkan
spesifikasi dan bidang tugas yang ditetapkan dan mematuhi semua prosedur serta sistem yang
digunapakai berkaitan tugas berkenaan. Sukacita diingatkan bahawa tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan kepada tuan merupakan tugas-tugas rasmi yang perlu dilaksanakan dengan
efisyen agar visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah tercapai.

4. Sehubungan dengan tugas rasmi ini, adalah diingatkan bahawa kehadiran guru dan anggota
kumpulan pelaksana dalam semua program sekolah seperti mesyuarat, taklimat, kursus, bengkel dan
perjumpaan adalah diwajibkan. Guru atau anggota kumpulan pelaksana yang tidak dapat menghadiri
program anjuran sekolah perlu mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Ketua Jabatan dalam
masa seminggu dari tarikh program berkenaan.

5. Saya berkeyakinan bahawa tuan mampu melaksanakan tugas dan kewajipan yang
diamanahkan berdasarkan keupayaan, kemahiran dan pengalaman tuan. Saya amat berharap tuan
dapat menunjukkan sikap bekerja yang positif dan komitmen yang tinggi demi meningkatkan kualiti
sekolah dan kemenjadian murid.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(NG LAY TUAN)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah,
Jalan Ulu Pauh,
02600 Arau,Perlis.

ii

Pendahuluan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

AKSES - 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020

KUALITI - Negara dalam kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMMS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun

EKUITI - 50% pengurangan dalam jurang pencapaian
(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang
tahun 2020

PERPADUAN - Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian

KECEKAPAN - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

Pengetahuan Kemahiran
Memimpin

Kemahiran Kemahiran
Dwibahasa Berfikir

Identiti Etika dan
Nasional Kerohanian

SEDAR, FAHAM, MAHU DAN BOLEH BUAT

iii

Buku Pengurusan 2019

5.2.3 PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)

1. Round Table AKTIVITI PAK21
2. Think-Pair-Share
3. Hot Seat / Pakar Watak 6. Role Play / Main Peranan
4. Persembahan 7. Gallery Walk
5. Pembentangan Hasil Sendiri 8. Three Stray One Stay
9. Peta iTHiNK
10. Simulasi / Kajian Lapangan / Eksperimen

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMg2 (STANDARD 4)

KERANGKA Perancangan • Menyediakan RPH Ekosistem • Mengawal proses Kemahiran • Memberi tunjuk ajar tentang isi
KONSEP PAK21 Pembelajaran • Objektif Pembelajaran pembelajaran Berfikir pelajaran dan aktiviti
• Strategi / Positif • Mengelola isi
Aktiviti pelajaran / masa • Memandu murid
Aspek 4.2 : dan aktiviti • Membuat keputusan dan
• Menentukan Kaedah Guru sebagai menyelesaikan masalah
Pentaksiran pengawal • Mengawal suasana • Memanfaatkan sumber
pembelajaran • Menggabungjalinkan isi
• Menyediakan • Mengawal pelajaran
Sumber Pendidikan komunikasi murid
• Menyusun atur
SKPMg2 (STANDARD 4) Aspek 4.1 : murid Aspek 4.3 :
Guru sebagai • Mewujudkan Guru
perancang suasana sebagai
menyeronokkan pembimbing

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMg2 (STANDARD 4)

KERANGKA Pembelajaran • Mendorong minda : Pentaksiran • Melaksanakan penilaian Kemenjadian • Murid melibatkan diri
KONSEP PAK21 Koperatif dan • Merangsang Pembelajaran secara sistematik, Murid dalam proses
Kolaboratif komunikasi, terancang dan berterusan pembelajaran secara
SKPMg2 kolaboratif, Aspek 4.5 : • Menggunakan Aspek 4.6 : berkesan dengan :
(STANDARD 4) Aspek 4.4 : pemikiran kritis Guru sebagai pelbagai kaedah Murid • Berkomunikasi
Guru sebagai dan kreatif serta penilai • Menjalankan sebagai • Berkolaboratif
pendorong membuat aktiviti pemulihan / pembelajar • Berfikiran kritis dan
keputusan dan penkayaan aktif kreatif
menyelesaikan • Membuat refleksi • Aktif, yakin dan
masalah • Menyemak / berhemah
• Mewujudkan menilai hasil kerja /
peluang murid latihan / tugasan
memimpin

• Mendorong emosi murid
• Galakan
• Penghargaan
• Prihatin

:

iv

MAKLUMAT AMMaklumat Am

1.1 HALA TUJU

VISI
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

MATLAMAT

• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan

sejahtera.
• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MOTO SEKOLAH

Ilmu Disiplin Bakti

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan AKP Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah berikrar dengan
penuh tekad dan iltizam untuk:

1. Meneruskan usaha ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni berdasarkan
prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2. Memastikan semua guru, murid dan AKP sentiasa proaktif mematuhi undang-undang
sekolah, menjaga tingkahlaku, bersopan santun dan sentiasa menjaga nama baik
sekolah.

3. Bersedia menggembleng tenaga untuk membimbing pelajar ke arah pencapaian
akademik, kokurikulum, sahsiah dan akhlak yang cemerlang.

4. Memastikan pihak sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan
dengan memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra.

5. Berusaha ke arah memupuk kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat sekitar dan
peka kepada perkembangan semasa.

6. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang ceria, bersih, selesa dan selamat.

3

Buku Pengurusan 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berpengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan Negara.

4

1.2 LOGO SEKOLAH WARNA UNGU Maklumat Am

PELITA / OBOR Keharmonian WARNA MERAH
Simbol kehidupan warga sekolah Keberanian
pada masa depan

PERISAI TINGKAT KUBAH

Simbol kekentalan / Simbol tamadun ilmu
pertahanan sekolah dan penerapan nilai
dan jati diri dalam Islam dan moral untuk
bidang kurikulum dan
meningkatkan
kokurikulum prestasi akhlak dan

akademik

WARNA KUNING BUKU WARNA BIRU

Menjunjung raja dan Lambang cintakan Nilai perpaduan dan
undang-undang ilmu pengetahuan peningkatan sahsiah

5

Buku Pengurusan 2019

1.3 LAGU SEKOLAH

SMKTB TERUS MAJU

Mendukung Aspirasi Negara
Itulah Ikrar Kita

Menjunjung Perintah Agama
Menjulang Budaya Bangsa

Ilmu Jadikan Panduan
Akhlak Diperindahkan

Bertekun Berusaha
Menuju Puncak Jaya

Berdisiplin dan Beretika
Jadikanlah Amalan Semua

Jati Diri Dihargai
SMKTB Terus Maju

Imbas Kod Untuk
Video Klip Rasmi

Lagu : Mazlan bin Bakar
Lirik : Mazlan bin Bakar

6

Maklumat Am

1.4 SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah diasaskan pada 3 Januari 2001.
Sekolah ini ditubuhkan untuk menangani masalah lebihan murid di Sekolah Menengah
Kebangsaan Arau dan Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin. Pada awalnya
sekolah ini ditumpangkan di Sekolah Kebangsaan Pauh sehingga 19 September 2001 dan
pentadbiran sekolah hanya menguruskan murid-murid Tingkatan 1 sebanyak 6 kelas sahaja.

Murid-muridnya terdiri daripada murid lepasan Sekolah Kebangsaan Pauh dan Sekolah
Jenis Kebangsaan (Cina) Sin Min. Jumlah murid pada masa itu ialah 130 orang, 12 orang
guru dan 4 orang pentadbir.

Sekolah ini dinamakan Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Siding kerana pada
peringkat awal perancangannya akan dibina di Kampung Padang Siding. Disebabkan oleh
masalah pengambilan tanah, satu keputusan telah diambil untuk membina sekolah ini di
Kampung Padang Chempa, Ulu Pauh seperti yang ada sekarang.

Prasarana sekolah seluas 14 ekar yang indah ini dilengkapi dengan empat blok utama
iaitu Blok A, B, C dan D, sebuah bangunan MPV, sebuah blok kantin dan sebuah dewan
terbuka yang telah diubahsuai menjadi dewan tertutup.Terdapat 27 bilik darjah, enam Makmal
Sains, enam Bengkel Kemahiran Hidup, dua Makmal Komputer, sebuah Pusat Sumber, satu
Bilik Solat dan sebuah surau yang telah dirasmikan dengan nama Surau Al Othman pada 23
Februari 2009.

Jumlah murid semakin bertambah setiap tahun dan pernah menjangkau jumlah murid
seramai 750 orang, bilangan guru seramai 59 orang dan 11 orang staf sokongan. Sekolah
ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-marhum
Tuanku Syed Putra Jamalullail dan ditukar kepada nama Sekolah Menengah Kebangsaan
Tengku Budriah pada 12 Mei 2009 dalam majlis yang diadakan dengan penuh gemilang.
Pemilihan nama ini adalah sempena nama bonda baginda.

Pada tahun 2011 sebuah bangunan baru tiga tingkat telah siap dibina. Bangunan yang
dinamakan Blok E ini menempatkan bilik-bilik khas iaitu Makmal STIC, Makmal MBMMBI, bilik
darjah, Bilik Kemanusiaan dan Bilik Sains & Matematik di samping sebuah dewan terbuka di
aras bawah yang dinamakan Dewan Dahlia. Sebuah van sumbangan PIBG juga turut
disediakan sebagai kemudahan kepada pihak sekolah. Prasarana yang lengkap ini
menjanjikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selesa kepada warga
sekolah yang seterusnya mampu melonjakkan prestasi kurikulum dan kokurikulum sekolah
ke arah kecemerlangan.

Pada tahun 2014, apabila dibuka sekolah baru iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan
Guar Nangka, maka kira-kira seratus orang murid telah berpindah ke situ kerana berhampiran
dengan penempatan mereka.

7

Buku Pengurusan 2019

1.5 PANDUAN AM TUGAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
(AKP)

1.5.1 ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
1.5.1.1 Guru dan anggota kumpulan pelaksana hendaklah membaca,

memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan; 11
Anjakan, 5 Aspirasi dan 6 Ciri Utama Setiap Murid yang termaktub
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.
1.5.1.2 Bersama-sama memahami dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
1.5.1.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan
Objektif Sekolah.
1.5.1.4 Semasa menjalankan tugas rasmi di sekolah, perlu sentiasa
mengutamakan kepentingan murid dan kepentingan sekolah.
1.5.1.5 Semua guru adalah Guru Disiplin.
1.5.1.6 Semua guru adalah Guru Kaunseling.

1.5.2 KEDATANGAN
1.5.2.1 Jadual waktu persekolahan dan waktu bekerja yang ditetapkan mestilah

dipatuhi
1.5.2.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya

pada pukul 7.20 pagi, dan “thumb print” semasa sampai sekolah dan
sebelum balik di pejabat sekolah.
1.5.2.3 Guru dan anggota kumpulan pelaksana dikehendaki memberitahu pihak
sekolah dan pengetua secepat mungkin, lebih kurang pada pukul 7.00
pagi, sekiranya tidak dapat hadir ke sekolah atau terpaksa datang lewat
atas sebab-sebab yang munasabah / logik.
1.5.2.4 Semua urusan peribadi hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan
kecuali kecemasan.

1.5.3 KELUAR PADA WAKTU BERTUGAS
1.5.3.1 Semua guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak dibenarkan

meninggalkan kawasan sekolah kecuali atas arahan Jabatan
Pendidikan Perlis atau Kementerian Pendidikan Malaysia atau perkara
yang tidak dapat dielakkan / kecemasan dengan syarat mendapat
kebenaran daripada Pengetua atau Penolong Kanan.
1.5.3.2 Guru dan anggota kumpulan pelaksana perlu mengisi Buku Kebenaran
Keluar dan dan dapatkan tandatangan Pengetua atau Penolong Kanan.
1.5.3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, kerja bertulis hendaklan disediakan
untuk murid.

8

Maklumat Am

1.5 PANDUAN AM TUGAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
(AKP)

1.5.4 CUTI

1.5.4.1 Cuti Penggal / Cuti Rehat
1.5.4.1.1 Mengikut Surat Pekeliling Pelajaran KP(PP)0046.SJ/A(30)

bertarikh 24.12.1993, guru layak mendapat cuti penggal
sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh
dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan
tugas-tugas selain tugas mengajar.

1.5.4.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
1.5.4.2.1 Cuti sambilan tidak melebihi 7 hari yang diberi kepada

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8,
Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1977 diganti dengan
Cuti Rehat Khas sebanyak 10 hari dalam setahun.
1.5.4.2.2 Untuk guru, Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan tidak
boleh dibawa ke tahun berikutnya; tapi dibenarkan untuk
dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian
Cuti Rehat bagi pegawai yang layak.
1.5.4.2.3 Cuti ini layak juga kepada guru sandaran terlatih dan guru
kontrak.
1.5.4.2.4 Kelulusan diberi oleh Pengetua dengan syarat tidak
menjejaskan pengurusan dan proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

1.5.4.3 Cuti Sakit
1.5.4.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi 2 hari

berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan.
1.5.4.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi
14 hari dalam setahun.
1.5.4.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada secara
berterusan atau putus-putus akan dilapor ke Jabatan
Pendidikan Negeri Perlis dan Kementerian Pendidikan
Malaysia.

1.5.4.4 Cuti Ke Luar Negara
1.5.4.4.1 Semua guru yang bercuti ke luar negara mesti mendapat

kelulusan. Borang permohonan perlu diisi selewat-lewatnya
4 minggu sebelum tarikh bercuti.

9

Buku Pengurusan 2019

1.5 PANDUAN AM TUGAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
(AKP)

1.5.4.5 Cuti Khas – Isteri bersalin
1.5.4.5.1 Diberikan 7 hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota

perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua
hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada 5 kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

1.5.4.6 Cuti Tanpa Rekod
1.5.4.6.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana

bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela,
menghadiri latihan / perkhemahan / mesyuarat tahunan
pertubuhan / persatuan, latihan syarikat kerjasama,
menduduki peperiksaan, mengambil bahagian dalam sukan
atau tugas khas perubatan.

1.5.4.7 1.5.4.7.1 Diberi kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat
selama 3 hari sebagai cuti tanpa rekod. Ahli terdekat ialah
suami / isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan
cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya
tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

1.5.5 BILIK GURU

1.5.5.1 Guru hendaklah berada di Bilik Guru pada waktu tidak mengajar di

1.5.5.2 kelas.
Masa tersebut hendaklah dianggap sebagai “non teaching period” dan
bukan “free period”. Masa itu sepatutnya digunakan untuk tugas

berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau tugasan rasmi di

sekolah sahaja.

1.5.5.3 Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan

dijalankan di Bilik Guru dan kawasan sekolah.

1.5.5.4 Sesiapa yang terakhir meninggalkan Bilik Guru hendaklah memastikan

semua suis komputer, lampu, kipas dan pendingin hawa dipadamkan.

1.5.6 MAJLIS RASMI / MESYUARAT / TAKLIMAT / BENGKEL / KURSUS DALAMAN
1.5.6.1 Semua guru wajib menghadiri mesyuarat dan acara/ majlis rasmi

sekolah yang dipanggil oleh Pengetua / Penolong Kanan /Guru Kanan /
Ketua Panitia.
1.5.6.2 Guru yang tidak hadir perlu mengemukakan ‘surat tunjuk sebab’ kepada
Pengetua. Satu Salinan akan disimpan dalam Fail Peribadi guru
berkenaan.

10

Maklumat Am

1.5 PANDUAN AM TUGAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
(AKP)

1.5.7 TELEFON BIMBIT
1.5.7.1 Penggunaan telefon sekolah hanya untuk urusan rasmi sahaja.
1.5.7.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa proses

pengajaran dan (PdP) dan semasa menghadiri mesyuarat / taklimat /
kursus dalaman.

1.5.8 TUGAS RASMI

1.5.8.1 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat /taklimat di
luar, perlu mengisi minit curai dan mengemukakan minit curai itu
kepada Pengetua atau Penolong Kanan yang berkaitan.

1.6 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.6.1 MAKLUMAT SEKOLAH

1.6.1.1 Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan
Tengku Budriah

1.6.1.2 Kod Sekolah : REA0082

1.6.1.3 Alamat : Jalan Ulu Pauh, 02600 Arau,
Perlis.

1.6.1.4 Nombor Telefon : 04 986 9089
1.6.1.5 Nombor Faksimile
1.6.1.6 Emel Sekolah : 04 986 9089
1.6.1.7 Laman Web Sekolah
1.6.1.8 Lokasi : [email protected]
1.6.1.9 Kategori
: www.smktb.com

: Luar bandar

:B

1.6.2 MAKLUMAT PENGURUSAN
1.6.2.1 Pengetua
1.6.2.2 Penolong Kanan Pentadbiran : Ng Lay Tuan
1.6.2.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Zainiah binti Muhammad
1.6.2.4 Penolong Kanan Kokurikulum : [email protected] binti Ismail
1.6.2.5 Guru Kanan Bahasa : Sharipah binti Mat
1.6.2.6 Guru Kanan Kemanusiaan : Yusrina binti Yahaya
1.6.2.7 Guru Kanan Teknik & Vokasional : Md. Rosdy bin Yaakob
1.6.2.8 Guru Kanan Sains & Matematik : Azlina binti Abdullah
: Noor Ridza binti Hasan

1.6.3 PERSEKOLAHAN : Harian Biasa 1 Sesi (Pagi)

1.6.4 BILANGAN GURU : 58 orang

1.6.5 BILANGAN ANGGOTA KUMPULAN : 10 orang
PELAKSANA (AKP)

11

Buku Pengurusan 2019

1.6 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.6.6 MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

1.6.6.1 Ketua Pembantu Tadbir (P/O) N22 : 1

1.6.6.2 Pembantu Tadbir (P/O) N19 :1

1.6.6.3 Pembantu Makmal C19 :5

1.6.6.4 Pekerja Awam H14 :1

1.6.6.5 Pembantu Operasi N11 :2

1.6.7 ENROLMEN MURID

JUMLAH JUMLAH
KESELURUHAN
TINGKATAN
7
LELAKI PEREMPUAN 122
122
PERALIHAN 7 0 112
84
TINGKATAN 1 69 53 97

TINGKATAN 2 53 59

TINGKATAN 3 61 51

TINGKATAN 4 42 42

TINGKATAN 5 40 57

**Data APDM setakat 01 Disember 2018

1.6.8 ENROLMEN GURU

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

16 42 58

**Data e-Operasi setakat 01 Disember 2018

1.6.9 ENROLMEN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
10
1 9

**Data e-Operasi setakat 01 Disember 2018

12

Maklumat Am

1.7 SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2019

Guru

Bil. Nama Guru Pengkhususan Nombor
1. Ng Lay Tuan Telefon
Pertama Kedua 012 539 9220
Pengetua 012 492 6508
Geografi Bahasa 012 489 7151
2. Zainiah binti Muhammad Melayu 019 476 6489
017 511 5284
Penolong Kanan Pentadbiran Geografi Bahasa 012 515 7407
Melayu 013 430 5766
3. [email protected] binti Ismail
Bahasa Sejarah
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Melayu

4. Sharipah binti Mat Bahasa -
Melayu
Penolong Kanan Kokurikulum
Pengajian Sejarah
5. Yusrina binti Yahaya Melayu

Guru Kanan Bahasa Bahasa Arab Pendidikan
Islam
6. Md. Rosdy bin Yaakob
Matematik Fizik
Guru Kanan Kemanusiaan
Fizik Matematik 012 474 0348
7. Noor Ridza binti Hasan 010 809 9430
Bimbingan & - 012 935 7658
Guru Kanan Sains & Matematik Kaunseling 013 444 9698
Bimbingan & - 016 545 5454
8. Azlina binti Abdullah Kaunseling Lukisan 019 400 2719
Kejuruteraan 019 496 2308
Guru Kanan Teknik dan Vokasional Reka Cipta Geografi 019 402 5058

9. Mohd Huzaimi bin Abdul Pendidikan -
Seni
Guru Bimbingan dan Kaunseling TESL
Bahasa
10. Siti Kamariah binti Othman Inggeris
Teknologi
Guru Bimbingan dan Kaunseling Maklumat

11. Abdul Rahim bin Abustan Geografi -

12. Ahmad Mahfudz bin Othman Matematik - 012 555 9326

13. Asmahani binti Abd Manaf Kimia Biologi 013 986 1995

14. Aswazir bin Azmi Bahasa Cina - 017 429 2220
- 012 432 4298
15. Aziah binti Bakar Bahasa Reka Cipta 017 434 4523
Inggeris
16. Aziz bin Mat Isa
Sains
17. Azniwati binti Ahmad

18. Ch’ng Ai Khim

19. Chong Yeo Nee

20. Fariza binti Azmi

13

Buku Pengurusan 2019

1.7 SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2019

Guru

Bil. Nama Guru Pengkhususan Nombor
21. Farizahanim binti Ramli Telefon
22. Fazariah binti Darus Pertama Kedua 019 343 1442

Bahasa - 011 2416 7166
Melayu

Sains Matematik

23. Hasliza binti Mohamad Matematik Fizik 012 563 1982
019 481 7475
24. Hasanah binti Mohd Shukri Pendidikan - 012 552 8048
Islam 019 541 3763
25. Hasmilizawati binti Hassan Bimbingan & 018 955 7234
Bahasa Kaunseling 017 425 4219
26. Hussin bin Abdullah Inggeris Pendidikan 019 273 2733
Pendidikan Kesihatan 012 405 2693
27. Juriah binti Ahmad Jasmani 012 557 4825
Pendidikan - 012 469 8809
28. Kamisah binti Sabudin 0111 088 066
Islam Bahasa Arab 012 693 8651
Pendidikan 019 558 9755
019 559 5535
Islam 019 478 2469
019 476 6249
29. Khalid bin Man Geografi - 019 410 3979
012 470 1032
30. Khirul Nizam bin Hashim Kesusasteraan Sejarah
Melayu
31. Mahmud bin Hashim Sejarah
Pengajian Teknologi
32. Mohd Halimi bin Mohammad Melayu Maklumat
Foaed
Matematik

33. Mohd Hasnorizwandy bin Hashim Fizik Kimia

34. Mohd Nurhafidz bin Nawi TESL Pendidikan
Moral
35. Mohd. Nasir bin Jusoh Pendidikan
Jasmani Pendidikan
Kesihatan

36. Nazirah binti Ghazali Prinsip Akaun Ekonomi
37. Noor ‘Aini binti Osman
Pengajian Kesusasteraan
38. Noor Hafiza binti Abdul Kadir Melayu Melayu
39. Nor Faizah binti
Sastera dan Sejarah
[email protected] Pendidikan
40. Norasyikin binti Baharom
Perdagangan -

Prinsip Akaun Perdagangan

14

Maklumat Am

1.7 SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2019
Guru

Bil. Nama Guru Pengkhususan Nombor
41. Norazeani binti Saad Telefon
42. Norshuhaida binti Norshahid Pertama Kedua 012 563 7876
43. Norsiah binti Md. Isa 013 492 5563
44. Nur Maisarah binti Hashim Sains Reka Cipta 019 451 2395
45. Nurul Ashikin binti Osman 012 520 1235
46. Nurul Haida binti Abu Bakar Geografi Bahasa 012 956 5174
47. Quek Choon Choo Melayu 019 277 9232
48. Raihan binti Ibrahim 011 1061 6083
49. Rasyidan bin Md Yatim Sejarah Ekonomi 013 629 0116
50. Rosidah binti Ismail 012 447 7151
51. Rozita Bibi binti Ismail Pendidikan - 013 460 4741
Moral 013 588 2103

Perdagangan Perakaunan

Teknologi -
Maklumat
Kesusasteraan -

Melayu -
Pengajian Lukisan
Teknik
Islam Bahasa
Pembinaan Melayu
Domestik

Perdagangan

Biologi Kimia

52. Samsiah binti Shafii Biologi Sains 012 406 9453

53. Sariza binti Salleh Sains Biologi 012 580 3044

54. Shakhina binti Abdullah Sains / Kimia 017 579 9367
Matematik
55. Siti Aminah binti Osman Pendidikan Bahasa Arab 013 405 1415
013 770 4379
56. Siti Zainab binti Md Saman Islam Prinsip 016 422 5898
Akaun 019 219 2016
57. Supardi bin Ahmad Dahalan Ekonomi Pengajian

58. Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan Bahasa Am
Yaacob Inggeris
Ekonomi
Matematik

15

Buku Pengurusan 2019

1.7 SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2019

Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

Bil. Nama Guru Jawatan Nombor
1. Shafikah binti Jaafar Ketua Pembantu Tadbir Telefon
2. Sharifah Kelesom binti Syed Saad Pembantu Tadbir (P/O) 019 551 0442
3. Aimi Aida binti Idris 019 563 8426
4. Haslina binti Che Hassan Pembantu Makmal 019 446 2163
5. Nur Nabila binti Shokri Pembantu Makmal 019 306 2502
6. Siti Noor Asmah binti Zainurin Pembantu Makmal 019 955 0574
7. Syaznira Husna binti Ahmad Sobri Pembantu Makmal 013 438 6492
8. Azunaidah binti Azmi Pembantu Makmal 011 3689 3044
9. Izureani binti Ismail Pembantu Operasi 017 490 1498
10. Shahimee binti Othman Pembantu Operasi 017 579 3715
013 466 7755
Pekerja Awam

16

Maklumat Am

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

AGIHAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN MENGIKUT NOMBOR

NOMBOR TUGAS

i. Ketua Guru Bertugas - mengendalikan perhimpunan

1 ii. Membuat laporan semasa perhimpunan pada minggu berikutnya
iii. Mengawal murid lelaki solat Zuhur berjemaah di Surau Al-Othman dari
1.45 petang – 2.15 petang.

iv. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

i. Menulis laporan harian dalam Buku Laporan Bertugas
2 ii.
Mengawal murid perempuan solat Zuhur berjemaah di Surau Khadijah
dari 1.45 petang – 2.15 petang.

iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

3 i. Mengawasi disiplin murid di kantin pada waktu rehat pertama dan
kedua.

ii. Mengawal murid perempuan solat Zuhur berjemaah di Surau Khadijah

dari 2.15 petang – 2.45 petang.

iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

i. Menulis laporan Taklimat / Perjumpaan Guru dalam buku laporan.
4 ii.
Mengawal murid lelaki solat Zuhur berjemaah di Surau Al-Othman dari
2.15 petang – 2.45 petang.

iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

5 i. Mengeluarkan surat kebenaran dan mengurus murid ke hospital / balik
ii. Mengawal murid bukan Islam di kantin dari 1.45 petang – 2.15 petang.
iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

6 i. Menyambut kedatangan murid di pintu pagar pada waktu pagi (7.10 –
7.30 pagi)

ii. Mengawal murid bukan Islam di kantin dari 2.15 petang – 2.45 petang.

iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

Catatan :

i. Semua Guru Bertugas perlu menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan mengikut
nombor.

ii. Guru-guru bertugas diminta datang lebih awal ke sekolah supaya dapat bersama
murid sebelum perhimpunan dimulakan pada setiap hari.

17

Buku Pengurusan 2019

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

1 Abdul Rahim bin Abustan

2 Ahmad Mahfudz bin Othman

02/01/2019 04/01/2019 1 3 Asmahani binti Abd Manaf

4 Aswazir bin Azmi

5 Aziah binti Bakar

6 Aziz bin Mat Isa

1 Azniwati binti Ahmad

2 Ch’ng Ai Khim

07/01/2019 11/01/2019 2 3 Chong Yeo Nee

4 Fariza binti Azmi

5 Farizahanim binti Ramli

6 Fazariah binti Darus

1 Hasanah binti Mohd Shukri

2 Hasliza binti Mohamad

14/01/2019 18/01/2019 3 3 Hasmilizawati binti Hassan

4 Hussin bin Abdullah

5 Juriah binti Ahmad

6 Kamisah binti Sabudin

1 Khalid bin Man

2 Khirul Nizam bin Hashim

3 Mahmud bin Hashim

21/01/2019 25/01/2019 4 4 Mohd Halimi bin Mohammad
Foaed

5 Mohd Hasnorizwandy bin Hashim

6 Mohd Huzaimi bin Abdul

1 Mohd Nasir bin Jusoh

2 Mohd Nurhafidz bin Nawi

3 Nazirah binti Ghazali

28/01/2019 01/02/2019 5 4 Noor ‘Aini binti Osman

5 Noor Hafiza binti Abd Kadir

6 Nor Faizah binti Musa @
Muhammad

1 Norasyikin binti Baharom

2 Norazeani binti Saad

04/02/2019 08/02/2019 6 3 Norshuhaida binti Norshahid

4 Norsiah binti Md Isa

5 Nur Maisarah binti Hashim

6 Nurul Ashikin binti Osman

CUTI TAHUN BARU CINA - 5 FEBRUARI 2019 DAN 6 FEBRUARI 2019

18

Maklumat Am

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

1 Nurul Haida binti Abu Bakar

2 Quek Choon Choo

11/02/2019 15/02/2019 3 Raihan binti Ibrahim
7

4 Rasyidan bin Md. Yatim

5 Rozita Bibi binti Ismail

6 Rosidah binti Ismail

1 Shakhina binti Abdullah

2 Samsiah binti Shafii

18/02/2019 22/02/2019 3 Sariza binti Salleh
8 4 Siti Kamariah binti Othman

5 Siti Zainab binti Md Saman

6 Supardi bin Ahmad Dahalan

1 Siti Aminah binti Osman

Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan
2 Yaakob

25/02/2019 01/03/2019 9 3 Abdul Rahim bin Abustan

4 Ahmad Mahfudz bin Othman

5 Asmahani binti Abd Manaf

6 Aswazir bin Azmi

1 Aziah binti Bakar

2 Aziz bin Mat Isa

04/03/2019 08/03/2019 10 3 Azniwati binti Ahmad
4 Ch’ng Ai Khim

5 Chong Yeo Nee

6 Fariza binti Azmi

1 Farizahanim binti Ramli

2 Fazariah binti Darus

11/03/2019 15/03/2019 3 Hasanah binti Mohd Shukri
11 4 Hasliza binti Mohamad

5 Hasmilizawati binti Hassan

6 Hussin bin Abdullah

1 Juriah binti Ahmad

2 Kamisah binti Sabudin

3 Khalid bin Man

18/03/2019 22/03/2019 12 4 Khirul Nizam bin Hashim

5 Mahmud bin Hashim

6 Mohd Halimi bin Mohammad
Foaed

19

Buku Pengurusan 2019

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

25/03/2019 29/03/2019 13 CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1

1 Mohd Hasnorizwandy bin Hashim

2 Mohd Huzaimi bin Abdul

01/04/2019 05/04/2019 14 3 Mohd Nasir bin Jusoh

4 Mohd Nurhafidz bin Nawi

5 Nazirah binti Ghazali
6 Noor ‘Aini binti Osman

1 Noor Hafiza binti Abd Kadir

2 Nor Faizah binti Musa @
Muhammad

08/04/2019 12/04/2019 15 3 Norasyikin binti Baharom

4 Norazeani binti Saad

5 Norshuhaida binti Norshahid

6 Norsiah binti Md Isa

1 Nur Maisarah binti Hashim

2 Nurul Ashikin binti Osman

15/04/2019 19/04/2019 16 3 Nurul Haida binti Abu Bakar
4 Quek Choon Choo

5 Raihan binti Ibrahim

6 Rasyidan bin Md. Yatim

1 Rozita Bibi binti Ismail

2 Rosidah binti Ismail

22/04/2019 26/04/2019 17 3 Shakhina binti Abdullah

4 Samsiah binti Shafii

5 Sariza binti Salleh

6 Siti Kamariah binti Othman

1 Siti Zainab binti Md Saman

2 Supardi bin Ahmad Dahalan

3 Siti Aminah binti Osman

29/04/2019 03/05/2019 18 4 Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan
Yaakob

5 Abdul Rahim bin Abustan

6 Ahmad Mahfudz bin Othman

20

Maklumat Am

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

06/05/2019 10/05/2019 1 Asmahani binti Abd Manaf
2 Aswazir bin Azmi
13/05/2019 17/05/2019 3 Aziah binti Bakar
19
20/05/2019 24/05/2019 4 Aziz bin Mat Isa
5 Azniwati binti Ahmad
6 Ch’ng Ai Khim
1 Chong Yeo Nee
2 Fariza binti Azmi
3 Farizahanim binti Ramli
20 4 Fazariah binti Darus
5 Hasanah binti Mohd Shukri
6 Hasliza binti Mohamad
1 Hasmilizawati binti Hassan
2 Hussin bin Abdullah
3 Juriah binti Ahmad
21
4 Kamisah binti Sabudin
5 Khalid bin Man
6 Khirul Nizam bin Hashim

27/05/2019 31/05/2019 22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

03/06/2019 07/06/2019 23

1 Mahmud bin Hashim

2 Mohd Halimi bin Mohammad
Foaed

10/06/2019 14/06/2019 24 3 Mohd Hasnorizwandy bin Hashim

4 Mohd Huzaimi bin Abdul

5 Mohd Nasir bin Jusoh

6 Mohd Nurhafidz bin Nawi

21

Buku Pengurusan 2019

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

1 Nazirah binti Ghazali
2 Noor ‘Aini binti Osman

3 Noor Hafiza binti Abd Kadir

17/06/2019 21/06/2019 25 4 Nor Faizah binti Musa @
Muhammad

5 Norasyikin binti Baharom

6 Norazeani binti Saad

1 Norshuhaida binti Norshahid

2 Norsiah binti Md Isa

24/06/2019 28/06/2019 3 Nur Maisarah binti Hashim
26

4 Nurul Ashikin binti Osman

5 Nurul Haida binti Abu Bakar

6 Quek Choon Choo

1 Raihan binti Ibrahim

2 Rasyidan bin Md. Yatim

01/07/2019 05/07/2019 27 3 Rozita Bibi binti Ismail
4 Rosidah binti Ismail

5 Shakhina binti Abdullah

6 Samsiah binti Shafii

1 Sariza binti Salleh

2 Siti Kamariah binti Othman

3 Siti Zainab binti Md Saman

08/07/2019 12/07/2019 28 4 Supardi bin Ahmad Dahalan

5 Siti Aminah binti Osman

6 Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan
Yaakob

1 Abdul Rahim bin Abustan

2 Ahmad Mahfudz bin Othman

15/07/2019 19/07/2019 3 Asmahani binti Abd Manaf
29

4 Aswazir bin Azmi

5 Aziah binti Bakar

6 Aziz bin Mat Isa

1 Azniwati binti Ahmad
2 Ch’ng Ai Khim

22/07/2019 26/07/2019 3 Chong Yeo Nee
30 4 Fariza binti Azmi

5 Farizahanim binti Ramli

6 Fazariah binti Darus

22

Maklumat Am

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

29/07/2019 02/08/2019 1 Hasanah binti Mohd Shukri
2 Hasliza binti Mohamad
05/08/2019 09/08/2019 3 Hasmilizawati binti Hassan
31
4 Hussin bin Abdullah
5 Juriah binti Ahmad
6 Kamisah binti Sabudin
1 Khalid bin Man
2 Khirul Nizam bin Hashim
3 Mahmud bin Hashim
32 4 Mohd Halimi bin Mohammad

Foaed
5 Mohd Hasnorizwandy bin Hashim
6 Mohd Huzaimi bin Abdul

12/08/2019 16/08/2019 33 CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 2

1 Mohd Nasir bin Jusoh

2 Mohd Nurhafidz bin Nawi

3 Nazirah binti Ghazali

19/08/2019 23/08/2019 34 4 Noor ‘Aini binti Osman

5 Noor Hafiza binti Abd Kadir

6 Nor Faizah binti Musa @
Muhammad

1 Norasyikin binti Baharom

2 Norazeani binti Saad

26/08/2019 30/08/2019 35 3 Norshuhaida binti Norshahid

4 Norsiah binti Md Isa

5 Nur Maisarah binti Hashim

6 Nurul Ashikin binti Osman

1 Nurul Haida binti Abu Bakar

2 Quek Choon Choo

02/09/2019 06/09/2019 36 3 Raihan binti Ibrahim

4 Rasyidan bin Md. Yatim

5 Rozita Bibi binti Ismail

6 Rosidah binti Ismail

23

Buku Pengurusan 2019

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

1 Shakhina binti Abdullah

2 Samsiah binti Shafii

09/09/2019 13/09/2019 3 Sariza binti Salleh
37 4 Siti Kamariah binti Othman

5 Siti Zainab binti Md Saman

6 Supardi bin Ahmad Dahalan

1 Siti Aminah binti Osman

2 Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan
Yaakob

16/09/2019 20/09/2019 38 3 Abdul Rahim bin Abustan

4 Ahmad Mahfudz bin Othman

5 Asmahani binti Abd Manaf

6 Aswazir bin Azmi

1 Aziah binti Bakar

2 Aziz bin Mat Isa

23/09/2019 27/09/2019 39 3 Azniwati binti Ahmad
4 Ch’ng Ai Khim

5 Chong Yeo Nee

6 Fariza binti Azmi

1 Farizahanim binti Ramli

2 Fazariah binti Darus

30/09/2019 04/10/2019 3 Hasanah binti Mohd Shukri
40

4 Hasliza binti Mohamad

5 Hasmilizawati binti Hassan

6 Hussin bin Abdullah

1 Juriah binti Ahmad

2 Kamisah binti Sabudin

3 Khalid bin Man

07/10/2019 11/10/2019 41 4 Khirul Nizam bin Hashim

5 Mahmud bin Hashim

6 Mohd Halimi bin Mohammad
Foaed

1 Mohd Hasnorizwandy bin Hashim

2 Mohd Huzaimi bin Abdul

14/10/2019 18/10/2019 3 Mohd Nasir bin Jusoh
42 4 Mohd Nurhafidz bin Nawi

5 Nazirah binti Ghazali
6 Noor ‘Aini binti Osman

24

Maklumat Am

1.8 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU KOD GURU BERTUGAS

1 Noor Hafiza binti Abd Kadir

2 Nor Faizah binti Musa @
Muhammad

21/10/2019 25/10/2019 43 3 Norasyikin binti Baharom

4 Norazeani binti Saad

5 Norshuhaida binti Norshahid

6 Norsiah binti Md Isa

1 Nur Maisarah binti Hashim

2 Nurul Ashikin binti Osman

28/10/2019 01/11/2019 3 Nurul Haida binti Abu Bakar
44

4 Quek Choon Choo

5 Raihan binti Ibrahim

6 Rasyidan bin Md. Yatim

1 Rozita Bibi binti Ismail

2 Rosidah binti Ismail

04/11/2019 08/11/2019 45 3 Shakhina binti Abdullah
4 Samsiah binti Shafii

5 Sariza binti Salleh

6 Siti Kamariah binti Othman

1 Siti Zainab binti Md Saman

2 Supardi bin Ahmad Dahalan

3 Siti Aminah binti Osman

11/11/2019 15/11/2019 46 4 Wan Mohd Faisal Azuan bin Wan
Yaakob

5 Abdul Rahim bin Abustan

6 Ahmad Mahfudz bin Othman

1 Asmahani binti Abd Manaf

2 Aswazir bin Azmi

18/11/2019 22/11/2019 3 Aziah binti Bakar
47

4 Aziz bin Mat Isa

5 Azniwati binti Ahmad
6 Ch’ng Ai Khim

25/11/2019 31/12/2019 48 - 52 CUTI AKHIR TAHUN

25

Buku Pengurusan 2019

1.9 KALENDAR 2019

Januari Februari Mac

# MTWT F S S # MTWT F S S #MTWT F S S
1 123456 5 123 9 123
2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10
3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17
4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24
5 28 29 30 31 9 25 26 27 28 13 25 26 27 28 29 30 31

April Mei Jun

# MTWT F S S # MTWT F S S # MTWT F S S
14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5 22 1 2
15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9
16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30 22 27 28 29 30 31 26 24 25 26 27 28 29 30

Julai Ogos September

# MTWT F S S # MTWT F S S #MTWT F S S
27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1
28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 36 2 3 4 5 6 7 8
29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 37 9 10 11 12 13 14 15
30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 38 16 17 18 19 20 21 22
31 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Oktober November Disember

# MTWT F S S # MTWT F S S # MTWT F S S
40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1
41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31

26

Maklumat Am

1.10 CUTI UMUM PERLIS

CUTI UMUM PERLIS 2019

Tarikh Hari Cuti

05 Februari 2019 Selasa Tahun Baru Cina
06 Februari 2019 Rabu Tahun Baru Cina Hari Kedua
Rabu Israk dan Mikraj
03 April 2019 Rabu Hari Pekerja
01 Mei 2019 Ahad Hari Wesak
19 Mei 2019 Isnin Cuti Hari Wesak
20 Mei 2019 Rabu Hari Nuzul Al-Quran
22 Mei 2019 Rabu Hari Raya Aidilfitri
05 Jun 2019 Khamis Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
06 Jun 2019 Rabu Hari Keputeraan Raja Perlis
17 Julai 2019 Ahad Hari Raya Haji
11 Ogos 2019 Isnin Hari Raya Haji Hari Kedua
12 Ogos 2019 Sabtu Hari Kebangsaan
31 Ogos 2019 Ahad Awal Muharram
01 September 2019 Isnin Cuti Awal Muharram
02 September 2019 Isnin Hari Keputeraan Yang Dipertuan Agong
09 September 2019 Isnin Hari Malaysia
16 September 2019 Ahad Hari Deepavali
27 Oktober 2019 Isnin Cuti Hari Deepavali
28 Oktober 2019 Sabtu Maulidur Rasul
09 November 2019 Rabu Hari Krismas
25 Disember 2019

27

Buku Pengurusan 2019

1.11 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur, Labuan & Putrajaya

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH MINGGU
12
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI 1
8
2 02.01.2019 31.01.2019 23 2
9
01.02.2019 28.02.2019 20 1

01.03.2019 22.03.2019 16 14

JUMLAH HARI 59 5

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

Jumlah Hari Persekolahan : 214

Jumlah Minggu Persekolahan : 43

28

Maklumat Am

1.12 MASA PERSEKOLAHAN

HARI ISNIN, SELASA DAN KHAMIS

MASA MASA TINGKATAN MASA MASA TINGKATAN 4 DAN 5
PERALIHAN, 1, 2 DAN 3
01
02 07:30 – 07:45 [PERHIMPUNAN PAGI]
03
04 07:45 – 08:15 01 07:45 – 08:15
05
06 08:15 – 08:45 02 08:15 – 08:45
07
08 08:45 – 09:15 03 08:45 – 09:15
09
10 09:15 – 09:45 04 09:15 – 09:45
11
12 09:45 – 10:15 05 09:45 – 10:15

13 10:15 – 10:45 [REHAT] 06 10:15 – 10:45

10:45 – 11:15 07 10:45 – 11:15 [REHAT]

11:15 – 11:45 08 11:15 – 11:45

11:45 – 12:15 09 11:45 – 12:15

12:15 – 12:45 10 12:15 – 12:45

12:45 – 13:15 11 12:45 – 13:15

13:15 – 13:45 12 13:15 – 13:45

13:45 – 14:15 13 13:45 – 14:15
(SOLAT ZUHUR BERJEMAAH)

14 14:15 – 14:45
(SOLAT ZUHUR BERJEMAAH)

Nota : Tingkatan Peralihan pulang pada masa ke-11 iaitu jam 12:45

HARI RABU

MASA MASA TINGKATAN MASA MASA TINGKATAN 4 DAN 5
PERALIHAN, 1, 2 DAN 3
01
02 07:30 – 07:45 [PERHIMPUNAN PAGI]
03
04 07:45 – 08:15 01 07:45 – 08:15
05
06 08:15 – 08:45 02 08:15 – 08:45
07
08 08:45 – 09:15 03 08:45 – 09:15
09
10 09:15 – 09:45 04 09:15 – 09:45
11
12 09:45 – 10:15 05 09:45 – 10:15

10:15 – 10:45 [REHAT] 06 10:15 – 10:45

10:45 – 11:15 07 10:45 – 11:15 [REHAT]

11:15 – 11:45 08 11:15 – 11:45

11:45 – 12:15 09 11:45 – 12:15

12:15 – 12:45 10 12:15 – 12:45

12:45 – 13:15 11 12:45 – 13:15

13:15 – 13:45 12 13:15 – 13:45

13:45 – 14:15 (SOLAT ZUHUR BERJEMAAH)

14:15 – 17:15 [AKTIVITI KOKURIKULUM]

Nota : Tingkatan Peralihan pulang pada masa ke-11 iaitu jam 12:45

29

Buku Pengurusan 2019

1.12 MASA PERSEKOLAHAN

JUMAAT

MASA MASA TINGKATAN MASA MASA TINGKATAN 4 DAN 5
PERALIHAN, 1, 2 DAN 3
01
02 07:30 – 08:00 [BACAAN YAASIN]
03
04 08:00 – 08:30 01 08:00 – 08:30
05
06 08:30 – 09:00 02 08:30 – 09:00
07
08 09:00 – 09:30 03 09:00 – 09:30

09:30 – 10:00 [REHAT] 04 09:30 – 10:00

10:00 – 10:30 05 10:00 – 10:30 [REHAT]

10:30 – 11:00 06 10:30 – 11:00

11:00 – 11:30 07 11:00 – 11:30

11:30 – 12:00 08 11:30 – 12:00

30

STANDARD 2.0

PENGURUSAN
ORGANISASIPengurusan
Organisasi

HALA TUJU

1. Pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti, sistematik dan cekap
2. Pengurusan disiplin murid yang berkesan
3. Pengurusan kewangan, aset, data dan maklumat yang efisien
4. Pengurusan dokumentasi dan sistem fail yang sistematik
5. Budaya kerja sepasukan dengan komitmen yang tinggi
6. Sikap guru dan staf yang positif, inovatif dan kreatif
7. Penglibatan ibu bapa dan komuniti untuk kecemerlangan sekolah
8. Jaringan dan jalinan yang lebih luas dengan institusi pengajian tinggi.

FOKUS UTAMA

1. Memantapkan integriti dalam kalangan kepimpinan, guru dan anggota kumpulan
pelaksana

2. Memantapkan pengurusan kewangan, aset dan data sekolah

3. Membudayakan Professional Learning Comunity (PLC) dalam kalangan guru

4. Mengamalkan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah

5. Mengurus dan menyelenggara kemudahan fizikal sekolah secara cekap

6. Memantapkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah

7. Meningkatkan kadar kehadiran murid ke sekolah

8. Memantapkan pengurusan dokumentasi dan sistem fail.

33

Buku Pengurusan 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN ORGANISASI
PENGETUA
Ng Lay Tuan

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN KOKURIKULUM
[email protected] binti
Zainiah binti Muhammad Sharipah binti Mat
Ismail
PENYELARAS
Md. Rosdy bin Yaakob

SETIAUSAHA
Mohd Hasnorizwandy bin

Hashim

34

Pengurusan
Organisasi

STANDARD 2.0 PENGURUSAN ORGANISASI

NAMA ASPEK SETIAUSAHA

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Guru Kanan Mata Pelajaran
2.1.1 Pengurusan Sekolah Mohd Hasnorizwandy bin Hashim
2.1.2 Keutuhan Tadbir Urus Izureani binti Ismail
2.1.3 Mesyuarat Anggota Kumpulan Pelaksana Farizahanim binti Ramli
2.1.4 Mesyuarat / Taklimat / Perjumpaan Guru Noor Hafiza binti Abdul Kadir
2.1.5 Pembangunan Staf / LADAP Mohd Hasnorizwandy bin Hashim
2.1.6 SKPMg2 Zainiah binti Muhammad
2.1.7 PBPPP / e-Prestasi Aswazir bin Azmi
2.1.8 Pembestarian Sekolah Mahmud bin Hashim
2.1.9 Siaraya dan Komunikasi Quek Choon Choo
2.1.10 PrOD

2.2 PENGURUSAN ASET Abdul Rahim bin Abustan
2.2.1 Pengurusan Aset Kerajaan Mohd Hasnorizwandy bin Hashim
2.2.2 Pengurusan Maklumat Sekolah

2.3 PENGURUSAN KEWANGAN Sharifah Kelesom binti Syed Saad
2.3.1 Pengurusan Kewangan dan Akaun

2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN Mohd Halimi bin Mohammad Foaed
2.4.1 Dokumentasi / Fotografi / Video / Laporan Norazeani binti Saad
2.4.2 Papan Kenyataan dan Info Kerawang Aswazir bin Azmi
2.4.3 Penggerak Frog VLE Mohd Hasnorizwandy bin Hashim
2.4.4 e-Rancangan Pengajaran Harian

2.5 IKLIM Khalid bin Man
2.5.1 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Nur Maisarah binti Hashim
2.5.2 Pembangunan dan Fizikal

2.6 PENGURUSAN PERPADUAN Ch’ng Ai Khim
2.6.1 RIMUP Asmahani binti Abd Manaf
2.6.2 Bilik Guru dan AKP (BKGA)

2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK

2.7.1 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) Khalid bin Man

2.7.2 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Khalid bin Man

35

Buku Pengurusan 2019

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN SASARAN PRESTASI 2019
PENGURUSAN ORGANISASI

BILANGAN MESYUARAT / PERJUMPAAN / AKTIVITI

Bil. KPI Proses Sasaran Prestasi

1. Mesyuarat Pengurusan 2 kali sebulan
2. Mesyuarat Anggota Kumpulan Pelaksana 3 kali setahun
3. Mesyuarat Pekerja Swasta / Keselamatan 2 kali setahun
4. Penyebaran Visi dan Misi kepada Ibu Bapa 2 kali setahun
5. Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun
6. Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Kerajaan 4 kali setahun
7. Mesyuarat Guru 5 kali setahun
8. Mesyuarat Jawatankuasa PIBG 4 kali setahun
9. Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP / e-Prestasi 2 kali setahun
10. Audit Dalaman 1 kali dua bulan
11. Ladap 5 kali setahun
12. Pemantauan Blok dan Kawasan Sekolah 1 kali sehari
13. Mesyuarat SKPMg2 3 kali setahun
14. Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus 2 kali setahun
15. Dialog Prestasi bersama Guru 3 kali setahun
16. Dialog Prestasi bersama Ibu Bapa 2 kali setahun
17. Mesyuarat Jawatankuasa PIBK 1 kali setahun
18. Mesyuarat Pemuafakatan 2 kali setahun

Bil. KPI Hasil Sasaran Prestasi

1. Peratus guru dan staf yang kompeten 90%
2. Peratus kehadiran murid 90%
3. Pengurusan kewangan, aset dan kebersihan 95%
4. Perbelanjaan kewangan 90% pada November 2019

36

Pengurusan
Organisasi

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Ng Lay Tuan (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Zainiah binti Muhammad (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : [email protected] binti Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi III : Sharipah binti Mat (Penolong Kanan Kokurikulum)

Ahli Jawatankuasa : Azlina binti Abdullah (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
: Md. Rosdy bin Yaakob (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Noor Ridza binti Hasan (Guru Kanan Sains & Matematik)
: Yusrina binti Yahaya (Guru Kanan Bahasa)

Bidang Tugas :

1. Pengetua mempengerusikan semua mesyuarat dan perjumpaan guru dan AKP.

2. Semua Penolong Kanan akan mengambil alih tugas semasa ketiadaan pengetua mengikut
arahan / hirarki secara automatik.

Laporan semasa hendaklah dibuat kepada Pengetua berdasarkan dapatan atas
3. kepentingan sekolah dan murid.

Peranan dan kerjasama erat mestilah berterusan antara satu sama lain berasaskan
4. pembangunan sekolah.

5. Bekerja dalam satu pasukan untuk mencapai kegemilangan sekolah.

6. Secara automatik menjadi penasihat dan pengerusi mana-mana unit kecil, bahagian atau
mana-mana perjawatan seperti dalam buku pengurusan sekolah.

7. Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat pada bila-bila masa atas kepentingan organisasi
sekolah.

8. Menjadi Pegawai Aset kepada harta-harta kerajaan sama ada aset alih atau tidak alih.

9. Menyediakan dan memastikan pelan strategik sekolah setiap bahagian dan unit-unit ada
pada awal tahun.

10. Menyediakan buku perancangan atau panduan guru dan AKP.

37

Buku Pengurusan 2019

2.1.2 JAWATANKUASA KEUTUHAN TADBIR URUS (JKTU)

Setiausaha : Mohd Hasnorizwandy bin (Setiausaha Pentadbiran)
Hashim

Ahli Jawatankuasa : Zainiah binti Muhammad (Penolong Kanan Pentadbiran)
: [email protected] binti Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
: Sharipah binti Mat (Penolong Kanan Kokurikulum)
: Azlina binti Abdullah (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
: Md. Rosdy bin Yaakob (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Noor Ridza binti Hasan (Guru Kanan Sains & Matematik)
: Yusrina binti Yahaya (Guru Kanan Bahasa)
: Siti Kamariah binti Othman (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: Mohd Huzaimi bin Abdul (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: Shafikah binti Jaafar (Ketua Pembantu Tadbir)
: Sharifah Kelesom binti Syed
(Pembantu Tadbir)
Saad
: Haslina binti Che Hassan (Pembantu Makmal)

Bidang Tugas :

1. Memperkasa dan memantapkan tahap keutuhan dan integriti guru dan AKP serta tadbir
urus sekolah dengan melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan.

2. Menumpukan serta memberi tekanan kepada memperkasakan tadbir urus di sekolah
sesuai dengan pelan strategik yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM).

2.1.3 JAWATANKUASA MESYUARAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

Setiausaha : Izureani binti Ismail (Pembantu Tadbir)
(Pembantu Tadbir)
Penolong Setiausaha : Azunaidah binti Azmi

Ahli Jawatankuasa : Shafikah binti Jaafar (Ketua Pembantu Tadbir)
: Semua Guru Kanan
: Semua AKP

Bidang Tugas :

1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat AKP dan agenda mesyuarat dengan berbincang
dengan Pengetua.

2. Menyediakan minit mesyuarat AKP dan mengedarkan kepada AKP semasa
berlangsungnya mesyuarat.

3. Mencatat / mengumpulkan surat-surat pemberitahuan AKP yang tidak dapat hadir ke
mesyuarat ke dalam fail.

4. Membantu Badan Kebajikan Guru dan AKP (BKGA) menyediakan jamuan semasa
mesyuarat dijalankan.

38

Pengurusan
Organisasi

2.1.4 JAWATANKUASA MESYUARAT / TAKLIMAT / PERJUMPAAN GURU

Penyelaras : Yusrina binti Yahaya (Guru Kanan Bahasa)
Setiausaha : Farizahanim binti Ramli
Penolong Setiausaha : Aziah binti Bakar

Bidang Tugas :

1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat guru dan agenda mesyuarat dengan berbincang
dengan Pengetua.

2. Menyediakan minit mesyuarat guru dan mengedarkan kepada guru semasa
berlangsungnya mesyuarat.

3. Mencatat / mengumpulkan surat-surat pemberitahuan guru yang tidak dapat hadir ke
mesyuarat ke dalam fail.

4. Membantu Badan Kebajikan Guru dan AKP (BKGA) menyediakan jamuan semasa
mesyuarat dijalankan.

2.1.5 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF / LADAP

Setiausaha : Noor Hafiza binti Abdul Kadir

Ahli Jawatankuasa : Azlina binti Abdullah (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
: Md. Rosdy bin Yaakob (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Noor Ridza binti Hasan (Guru Kanan Sains & Matematik)
: Yusrina binti Yahaya (Guru Kanan Bahasa)
: Siti Kamariah binti Othman (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
: Mohd Huzaimi bin Abdul (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
: Norasyikin binti Baharom (Guru Perpustakaan dan Media)
: Shafikah binti Jaafar (Ketua Pembantu Tadbir)

Bidang Tugas :

1. Merancang dan berbincang dengan Pengetua untuk mengadakan latihan dalaman.
2. Menentukan dan menyediakan aktiviti sepanjang tahun.
3. Memproses dan mengemas kini data latihan guru dan staf dalam SPL KPM.
4. Membentang hasil kursus melalui penilaian akhir aktiviti.
5. Menyemarak sumber keterbukaan dalam dunia pendidikan melalui perkongsian maklumat.

39

Buku Pengurusan 2019

2.1.6 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
GELOMBANG 2 (SKPMg2)

Penyelaras : Noor Ridza binti Hasan (Guru Kanan Sains dan Matematik)
Setiausaha : Mohd Hasnorizwandy bin (Guru Data dan Maklumat)

Hashim

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Setiausaha Kurikulum
: Setiausaha Hal Ehwal Murid
: Setiausaha Kokurikulum
: Setiausaha Sukan
: Penyelaras Kelab dan Persatuan
: Penyelaras Badan Beruniform
: Penyelaras Sukan dan Permainan

Bidang Tugas :

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti peringkat sekolah.
2. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun iaitu Januari – Februari dan Mac – November.
3. Melaksanakan Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) dan Rancangan Pemajuan Sekolah

(RPS).
4. Merumuskan dan mendokumentasikan keputusan PKS dan RPS.
5. Melaksanakan penambahbaikan berterusan dan menilai keseluruhan pencapaian SKPM.
6. Memastikan KPI menjadi tanda aras pada setiap bidang tugas.
7. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke

semasa.

2.1.7 JAWATANKUASA PBPPP / e-Prestasi

Setiausaha : Zainiah binti Muhammad (Penolong Kanan Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa : [email protected] binti Ismail (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
: Sharipah binti Mat (Penolong Kanan Kokurikulum)
(Guru Kanan Teknik & Vokasional)
Azlina binti Abdullah (Guru Kanan Kemanusiaan)
Md. Rosdy bin Yaakob (Guru Kanan Sains & Matematik)
Noor Ridza binti Hasan (Guru Kanan Bahasa)
Yusrina binti Yahaya
Sharifah Kelesom binti Syed (Pembantu Tadbir)
Saad

Bidang Tugas :

1. Menilai kompetensi dan prestasi PPP.

2. Menilai keberhasilan hasil kerja PPP.
3. Melengkapkan penilaian dan menghantar skor akhir.

40

Pengurusan
Organisasi

2.1.8 JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH

Setiausaha : Aswazir bin Azmi (Guru Penyelaras ICT)

Penolong Setiausaha : Nurul Haida binti Abu Bakar

Ahli Jawatankuasa : Siti Kamariah binti Othman (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
: Mohd Huzaimi bin Abdul (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
: Mohd Hasnorizwandy bin
(Guru Data & Maklumat)
Hashim
: Norshuhaida binti Norshahid (Setiausaha Kurikulum)
: Nurul Ashikin binti Osman (Setiausaha Hal Ehwal Murid)
: Asmahani binti Abd. Manaf (Setiausaha Kokurikulum)
: Mohd Nasir bin Jusoh (Setiausaha Sukan)

Bidang Tugas :

1. Bertanggungjawab membantu guru memahami Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK)

2. Membantu guru dalam menginovasi Pengajaran, Pembelajaran dan Pentaksiran (PPP).
3. Menggalakkan murid menggunakan komputer dalam proses pembelajaran.
4. Menyebar luas kepentingan TMK dalam pendidikan masa kini kepada warga sekolah.
5. Menjadikan Kelab Komputer sebagai landasan peluasan kemahiran TMK.
6. Memandu kaedah perjalanan pembestarian sekolah dari segi pentadbiran, kurikulum dan

lain-lain.
7. Membangunkan dan mengemaskini laman web dengan lengkap dan terkini.

2.1.9 JAWATANKUASA SIARAYA DAN KOMUNIKASI

Setiausaha : Mahmud bin Hashim

Penolong Setiausaha : Rasyidan bin Md Yatim

Bidang Tugas :

1. Memastikan peralatan siaraya sentiasa bersedia untuk digunakan dalam semua majlis
yang berlangsung.

2. Bertanggungjawab menjaga keselamatan peralatan siaraya sekolah dari semasa ke
semasa.

41

Buku Pengurusan 2019

2.1.10 JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI UNTUK
KECEMERLANGAN SEKOLAH (PrOD)

Setiausaha : Quek Choon Choo

Penolong Setiausaha : Siti Kamariah binti Othman

Ahli Jawatankuasa :

Pembangunan : (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
Kurikulum : Azlina binti Abdullah (Guru Kanan Sains & Matematik)
: Noor Ridza binti Hasan
: Mohd Hasnorizwandy bin

Hashim
: Khirul Nizam bin Hashim

Pembangunan Insan / : Md. Rosdy bin Yaakob (Guru Kanan Kemanusiaan)
(Guru Kanan Bahasa)
Sahsiah : Yusrina binti Yahaya

Siti Aminah binti Osman

Siti Kamariah binti Othman

Hussin bin Abdullah

Azniwati binti Ahmad

Nazirah binti Ghazali
Ch’ng Ai Khim

Noor Hafiza binti Abdul Kadir

Bidang Tugas :

1. Mengenal pasti punca kelemahan murid dan merancang program untuk mengatasi
masalah

2. Merancang program / aktiviti untuk meningkatkan tahap disiplin murid dan pencapaian
akademik

3. Mengendalikan aktiviti untuk meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan
pelajaran

4. Menjemput penceramah untuk aktiviti memantapkan sahsiah murid

42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA-converted
Next Book
Jackson Summer Fun 2018.pdf