The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pasanamo.angkana, 2022-09-03 04:53:14

ข้อสอบ ม.3

ข้อสอบ ม.3

ข้อสอบวัดผล
กลางภาค

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

จัดทำโดย โรงเรียนฟอเรส
คุณครูอังคณา ปาสานะโม ภูมิใจเสนอ

1

ขอ้ สอบวดั ผลกลางภาค โรงเรียนวัดนาวง

แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3/1-3
รายวิชาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 20 คะแนน
รหสั วิชา ว 23101 เวลา 60 นาที

ตัวชี้วัด
ว 1.3 ม.3/1 อธบิ ายความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งยีน ดเี อ็นเอ และโครโมโซม โดยใชแ้ บบจาลอง
ว 1.3 ม.3/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเด่นข่ม

แอลลลี ด้อยอย่างสมบูรณ์
ว 1.3 ม.3/3 อธิบายการเกดิ จีโนไทปแ์ ละฟีโนไทปข์ องลกู และคานวณอตั ราสว่ นการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุน่ ลกู
ว 1.3 ม.3/4 อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลลแ์ บบไมโทซิสและไมโอซิส
ว 1.3 ม.3/5 บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจทาให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมท้ังยกตัวอย่างโรค

ทางพนั ธกุ รรม
ว 1.3 ม.3/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เร่ือง โรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจ

และวนิ จิ ฉยั ภาวะเสี่ยงของลกู ท่อี าจเกิดโรคทางพนั ธุกรรม
ว 1.3 ม.3/7 อธบิ ายการใช้ประโยชนจ์ ากส่งิ มชี ีวติ ดัดแปรพนั ธกุ รรม และผลกระทบท่ีอาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดย

ใชข้ ้อมลู ทร่ี วบรวมได้
ว 1.3 ม.3/8 ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

โดยการเผยแพรค่ วามรูท้ ี่ไดจ้ ากการโตแ้ ยง้ ทางวทิ ยาศาสตร์ ซ่งึ มีขอ้ มลู สนับสนนุ
ว 1.3 ม.3/9 เปรยี บเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนดิ ส่งิ มชี วี ติ ในระบบนิเวศตา่ งๆ
ว 1.3 ม.3/10 อธิบายความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มตี ่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนษุ ย์
ว 1.3 ม.3/11 แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแล

รกั ษาความหลากหลายทางชวี ภาพ

คาชี้แจง
1. ข้อสอบฉบับนมี้ ี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปน็ แบบปรนยั 4 ตวั เลือก จานวน 20 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน
ตอนที่ 2 เป็นแบบอตั นัย จานวน 2 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนตรวจสอบจานวนขอ้ สอบใหค้ รบถว้ นก่อนลงมือทา
3. ไม่อนญุ าตใหน้ ักเรยี นนาข้อสอบออกจากห้องสอบ

2

ตอนที่ 1 ขอ้ สอบปรนยั จานวน 20 ข้อ คะแนน 10 คะแนน

คาสง่ั ใหน้ กั เรียนพิจารณาคาตอบที่ถูกต้องทสี่ ุด และ × ลงในกระดาษคาตอบตอนท่ี 1

1.ข้อใดจัดเรียงองค์ประกอบในนิวเคลียสจากใหญ่ไปเล็กได้ 7. ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติ

ถกู ต้อง ของยนี ดอ้ ยบนออโตโซม

ก. โครโมโซม → ยนี → ดเี อ็นเอ ก. คนแคระ ข. ผิวเผือก

ข. โครโมโซม → ดีเอน็ เอ → ยีน ค. G-6-PD ง. กล้ามเนอ้ื แขนขา

ค. ดเี อน็ เอ → โครโมโซม → ยีน 8.เพราะอะไรจึงไม่ควรแต่งงานในหมเู่ ครอื ญาตทิ ีใ่ กลช้ ดิ กนั

ง. ดีเอน็ เอ → ยีน → โครโมโซม ก. ลูกท่ีเกิดมาจะเปน็ หมนั

2. องค์ประกอบหน่ึงของเซลล์มีลักษณะเป็นแท่งอยู่ใน ข. ลูกทเ่ี กดิ มาจะปญั ญาออ่ นและเกิดทกุ ราย

นิวเคลียส ประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีนหมายถึง ค. ลูกที่เกิดมาอาจมีลักษณะผิดปกติเน่ืองจากแอลลี

องค์ประกอบใด ลดอ้ ยมโี อกาสเข้าคู่กัน

ก. โครโมโซม ข. โครมาทิน ง. ลูกที่เกิดมาอาจพิการแต่กาเนิด เนื่องจากได้รับเชื้อ

ค. ยีน ง. ไซโทพลาซึม บางชนิดจากญาติที่ใกล้ชิด

3. ขอ้ ความใดไมถ่ กู ต้องเก่ียวกบั โครโมโซม ยีน และดเี อน็ เอ 9. พจิ ารณาขอ้ ความตอ่ ไปนี้ แลว้ ตอบคาถาม

ก. โครโมโซมเป็นที่อยู่ของยนี ฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากแอลลีลด้อย ถ้า

ข. ยนี เป็นช่วงหนึ่งของดเี อ็นเอ ทีเ่ ปน็ ปกติแตง่ งานกับหญงิ ท่ีเปน็ พาหะของโรคฮโี มฟเิ ลยี

ค. โครโมโซมมีดีเอ็นเอเปน็ องค์ประกอบ กาหนดให้  = แอลลลี เด่น  = แอลลีลดอ้ ย

ง. โปรตนี เปน็ องคป์ ระกอบของดีเอน็ เอ ขอ้ ใดคอื ลกั ษณะการเขา้ คู่ของแอลลีลของลูกที่เกดิ

4. ถ้าผสมถ่ัวลันเตาฝักอวบสีเขียวพันธ์ุแท้กับฝักแฟบสีเหลือง ก. XX XX XY XY
ข. XX XX XY XY
พันธ์ุแท้จะได้รุ่นลูกท่ีมีลักษณะอย่างไร (เมื่อฝักอวบและ ค. XX XX XY XY
ฝกั สเี ขียวเปน็ ลกั ษณะเดน่ ) ง. XX XX XY XY
ก. ฝกั แฟบสีเหลอื ง
ข. ผักแฟบสีเขยี ว 10. สามภี รรยาคู่หน่ึงไปตรวจภาวะของการเป็นโรคทาลัสซีเมีย

ค. ผกั อวบสเี หลอื ง ปรากฏว่ามีภาวะเป็นพาหะของโรคท้ังคู่ อยากทราบว่า

ง. ฝักอวบสีเขียว อัตราส่วนท่ีสามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกที่เป็นปกติและเป็นโรค

5.ครอบครัวหนึง่ มีลูกท่มี ีหมู่เลือด O พอ่ และแม่ของครอบครัวน้ี ทาลสั ซเี มียเป็นเทา่ ไร
ก. 1 : 1 ข.1 : 3
ควรมลี กั ษณะหม่เู ลอื ดตามข้อใด
ก. IAIB × IAIB ข. IAIA × IAi ค. 3 : 1 ง.4 : 0

ค. IAIB × IBi ง. IAi × IBi 11. โรคใดเปน็ โรคทเ่ี กดิ จากการผดิ ปกตขิ องโครโมโซมรา่ งกาย

6 จากข้อ 5 พ่อและแม่คู่น้ีมีโอกาสมีลูกท่ีมีหมู่เลือด A ร้อยละ ก. ดาวนซ์ นิ โดรม ข. ตาบอดสี

เทา่ ไร ค. ฮีโมฟีเลีย ง. โรคทาลัสซเี มีย
12. ในเซลลข์ องคน “ออโตโซม” หมายถงึ โครโมโซมคทู่ เ่ี ทา่ ใด
ก.25 ข.50

ค.75 ง.100 ก. คทู่ ี่ 1 ข. คทู่ ่ี 1-22

ค. คู่ท่ี 23 ง. คู่ท่ี 1-23

3

13. ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมข้อใดท่ีมีโอกาสเกิดในเพศ 18. ขอ้ ใดไม่ถกู ต้อง

ชายมากกว่าเพศหญิง (มฐ. ว 1.3 ม.3/5) ก. ลกั ษณะเดน่ สามารถปรากฏไดเ้ ม่ือมีแอลลีลเดน่ เพียง

ก. ตาบอดสี แอลลลี เดียว
ข. ทาลสั ซเี มีย ข. ลักษณะเด่นสามารถปรากฏได้เมอ่ื แอลลลี เดน่ เข้าคู่กัน 2
ค. ทา้ วแสนปม
ง. เซลล์เมด็ เลือดแดงเปน็ รปู เคียว แอลลีล
ค. ลักษณะดอ้ ยสามารถปรากฏได้เมื่อมีแอลลีลด้อยเพียง

14. จากรูปภาพดา้ นล่างเปน็ ความผดิ ปกติทางพนั ธกุ รรมของ แอลลีลเดียว
กลมุ่ อาการใด ง. ลักษณะด้อยสามารถปรากฏได้เม่ือแอลลีลด้อยเขา้ คู่กัน

ก กล่มุ อาการดาวน์ 2 แอลลลี
ข กลมุ่ อาการพาทัว พิจารณาข้อความตอ่ ไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 19-20
ค กลุ่มอาการเอ็ดเวริ ด์
ง กล่มุ อาการครดิ ชู าต์ “เมนเดลเลือกถ่ัวลันเตาต้นสูงผสมกับถ่ัวลันเตาต้นเตี้ย

15. จากรปู ภาพด้านลา่ งเปน็ ความผิดปกตทิ างพันธุกรรมของ โดยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นพ่อแม่หรือรุ่น P เม่ือผสมกันจะได้รุ่น
กลมุ่ อาการใด
ลูกออกมา เรียกวา่ รุน่ F1 หลงั จากนั้นเมนเดลนาลูกรุ่น F1
มาผสมพันธ์ุภายในดอกเดียวกัน (self cross) ออกมาเป็น

รุ่นหลานหรือรุน่ F2”

ก กลมุ่ อาการเทริ ์นเนอร์ 19. ลักษณะความสูงของลาต้นถ่ัวลันเตาในรุ่น F1 มีลักษณะ
ข กลมุ่ อาการทริปเปลิ เอกซ์
ค กล่มุ อาการไคลน์เฟลเตอร์ อย่างไร
ง กลุ่มอาการดับเบิลวาย
ก. ลาตน้ สงู ทง้ั หมด
ข. ลาต้นเตย้ี ทงั้ หมด
ค. ลาตน้ สงู รอ้ ยละ 50

ง. ลาต้นสูงร้อยละ 75

16.ไนไตรจนี สั เบสชนดิ ใดไม่พบเป็นองคป์ ระกอบ 20.อตั ราสว่ นของจีโนไทปใ์ นรุน่ F2 เป็นอยา่ งไร

ก ไทมีน ข กวานนี ก. 4 : 0 ข. 3 : 1

ค อะดนี นี ง ยรู าซิล ค. 2 : 2 ง. 1 : 2 : 1
17. โรคทางพันธุกรรมใดที่ผู้ป่วยจะมีจานวนโครโมโซมเท่ากับ

คนปกติ

ก. กลุ่มอาการดาวน์

ข. กลุม่ อาการพาทวั

ค. กลุ่มอาการเอด็ เวิร์ด

ง. กลมุ่ อาการครดิ ชู าต์

4
เลขท.ี่ .................

ข้อสอบวดั ผลปลายภาค โรงเรียนวัดนาวง

รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ช่อื ……………………..………………..…………………………..…………..ชัน้ ………….

ตอนท่ี 2 แบบอตั นัย จานวน 2 ข้อ คะแนน 10 คะแนน

คาสง่ั จงเขยี นอธิบายอยา่ งละเอียดและครบถว้ น

1.จากรปู ใหน้ กั เรยี นเติมระบุความผดิ ปกตขิ องโครโมโซมจากแผนภาพท่ีกาหนดให้ (5 คะแนน)

1.1.โครโมโซมในภาพ เป็นโครโมโซมของเพศ

………………………………………………………………………………………

1.2 จากภาพนา่ จะเป็นโครโมโซมของผู้ป่วย

………………………………………………………………………………………

1.3. ซึง่ มคี วามผิดปกติที่โครโมโซมคู่ที่

………………………………………………………………………………………

1.4. จานวนโครโมโซมทั้งหมด

1.5.อาการของผู้ป่วย ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ใหน้ ักเรยี นนาข้อความต่อไปนี้ เติมลงในชอ่ งว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

1.โครโมโซม 2.นวิ เคลียส 3.เซนโทรเมยี ร์ 4.ดีเอนเอ 5.โครมาติด

โรงเรียนฟอเรส
ภูมิใจเสนอ


Click to View FlipBook Version