The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pasanamo.angkana, 2022-09-03 04:54:26

ข้อสอบ ม.5

ข้อสอบ ม.5

ข้อสอบวัดผล
กลางภาค

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ม.5

จัดทำโดย โรงเรียนฟอเรส
คุณครูอังคณา ปาสานะโม ภูมิใจเสนอ

ข้อสอบวัดผลกลางภาค โรงเรียนวัดนาวง

แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 5

รายวิชารายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 รหัสวชิ า(ว32102 ) เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ตวั ชีว้ ดั
ว 2.2 ม.4-6/1 วเิ คราะหแ์ ละแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเพื่อ

อธิบายความเรง่ ของวตั ถุ
ว 2.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันที่

กระทาต่อวัตถุโดยการเขยี นแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
ว 2.2 ม.4-6/3 สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ท่ี

กระทาตอ่ วตั ถุและมวลของวตั ถุ
ว 2.2 ม.4-6/4 สังเกตและอธิบายแรงกิรยิ าและแรงปฏกิ ริ ยิ าระหวา่ งวตั ถคุ ู่หน่งึ ๆ
ว 2.2 ม.4-6/5 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่

การเคลอ่ื นทแ่ี นวตรง การเคลอื่ นที่แบบโพรเจกไทล์ การเคล่อื นท่ีแบบวงกลม และ การเคลือ่ นทแี่ บบส่นั

คำชแ้ี จง
1. ข้อสอบฉบับน้ีมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปน็ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ขอ้ คะแนน 10

คะแนน

2. ให้นกั เรยี นตรวจสอบจานวนขอ้ สอบใหค้ รบถว้ นกอ่ นลงมือทา

3. ไมอ่ นญุ าตให้นักเรียนนาข้อสอบออกจากห้องสอบ

ตอนท่ี 1 ข้อสอบปรนัยจานวน 20 ขอ้ คะแนน 20 คะแนน

คาสง่ั ให้นกั เรยี นพจิ ารณาคาตอบที่ถกู ต้องท่ีสุด และ × ลงในกระดาษคาตอบตอนท่ี 1

ตอนที่ 1 ใหน้ กั เรียนเลือกคาตอบท่ถี กู ทส่ี ดุ เพยี ง 1 ขอ้ แล้วทาเคร่อื งหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ

1. ขอ้ ใดเปน็ ปรมิ าณเวกเตอรท์ ั้งหมด 3. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งข้ึนตรง ๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุ

ก. มวล นา้ หนกั ข. ความเร่ง มวล ขนึ้ ไปถงึ ตาแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกตอ้ ง

ค. ความเร็ว ความเร่ง ง. ระยะทาง อัตราเร็ว ก. วัตถุมีน้าหนกั เพิม่ ขนึ้

2. ระยะทางและการกระจัดของการเคล่ือนที่ต่อไปนี้ มี ข. วัตถมุ ีอัตราเร็วเพม่ิ ขึน้
ค. วัตถมุ ีความเร็วสูงสุดของการเคล่อื นที่
ขนาดเท่ากบั กเี่ มตรตามลาดบั ง. วัตถมุ ีความเรว็ ในแนวดิ่งมคี า่ นอ้ ยท่สี ดุ

ก. 12 , 8 ข. 8 , 10

ค. 8 , 12 ง. 10 , 8

4. ในการเคล่ือนที่เป็นเส้นตรง กราฟข้อใดแสดงว่าวัตถุ 8. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทาให้ลูกปืน

เคลื่อนที่ดว้ ยความเรว็ คงที่คงตัว เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอนที่ลูกปืนกาลังจะ

กระทบพื้น ข้อใดถูกต้องท่ีสุด (ไม่คิดแรงต้าน

อากาศ)

กข คง ก. ความเร็วในแนวระดับเปน็ ศูนย์
ข. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอน
๕. สภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุในข้อใดที่ไม่มีความเร่ง ทีถ่ กู ยงิ ออกมา
ค. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดน้อยกวา่ ตอนที่
ก. ลูกบาสเกตบอลเคลื่อนท่ลี งหว่ ง
ข. นกั เรียนคนหนงึ่ ยืนอยู่นง่ิ ๆ บนพน้ื ถกู ยงิ ออกมาแตไ่ ม่เป็นศูนย์

ค. รถจกั รยานยนต์เคล่อื นท่ผี ่านทางโค้ง ง. ความเรว็ ในแนวระดบั เท่ากบั ความเร็วต้นที่

ง. ก้อนหินกลง้ิ ตกจากหน้าผาสูงลงสพู่ นื้ ราบ
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทาให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอ ลูกปนื ถูกยิงออกมา

นกิ อย่างงา่ ย 9. ขวา้ งลูกบอลจากดาดฟ้าตึกไปในแนวระดับ

ก. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุ้มให้ ปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตวั
แกวง่ เป็นวงกลมในแนวราบ โดยเสน้ เชือกทามุมคงตัวกับ
แนวด่งิ ก. การกระจัด ข. ระยะทาง

ข. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกด้าน ค. ความเรว็ ในแนวระดับ ง. ความเร็วในแนวดง่ิ
ของสปริงไว้ ดึงวัตถุให้สปริงยืดออกเล็กน้อย แล้วปล่อย
มือ 10. การเคลื่อนท่ีในข้อใดไม่เป็นการเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล์

ก.ชู้ตลกู บาสเก็ตบอลลงหว่ ง

ข.ขว้างกอ้ นหนิ ในแนวระดบั
ค. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกด้านของ ค.ยิงลูกธนูเขา้ เป้าตาวัว
สปริงไว้ ดึงวตั ถุใหส้ ปรงิ ยดื ออกเล็กน้อย แลว้ ปล่อยมอื ง.ขับรถยนต์เข้าโคง้ ง.ขยั ร

ง. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ดึงลูกตุ้มออกมา 11. การเคล่ือนท่ีใดที่แรงลัพย์ท่ีกระทาต่อวัตถุมี

จนเชือกทามุมกับแนวดิง่ เล็กนอ้ ยแล้วปลอ่ ยมือ ทศิ ตง้ั ฉากกบั ทศิ ของการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา

7. ลูกตุ้มนาฬิกากาลังแกว่งกลับไปกลับมาแบบฮาร์มอนิ ก. การเคลือ่ นทแ่ี บบวงกลมดว้ ยอตั ราเรว็ คงตัว
กอยา่ งงา่ ย ที่ตาแหน่งสมดุลของการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกามี ข. การเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนกิ อย่างงา่ ย
ค. การเคลื่อนทแี่ บบโปรเจกไทล์
สภาพการเคล่อื นท่เี ปน็ อยา่ งไร
ง. การเคลือ่ นที่แนวตรง
ก. ความเร็วสูงสดุ ความเรง่ ตา่ สุด 12. รถคันหนึ่งมีความเร็วต้นถึงความเร็วสุดท้าย
ข. ความเร็วตา่ สุด ความเร่งตา่ สดุ
แตกต่างกัน 8 เมตรต่อวินาที ใช้เวลาต่างกัน 4
ค. ความเรว็ สูงสดุ ความเร่งสงู สดุ
นาที จงหาความเร่งของรถคนั น้ี
ง. ความเร็วต่าสดุ ความเร่งสูงสุด
ก.2 ข. ๔

ค. ๖ ฃ ง. ๘

13. ประโยชน์ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้าน 17. จากภาพจงหาแรงลัพธ์

การทหารยกเว้นข้อใด ก. 8 N
ก.การยิงปนื ใหญ่ ข. ๙ N
ข. การยิงขีปนาวุธ ค. ๑๐ N
ค. การยิงจรวด ง. ๑๑ N
ง. การแทงข้าศึกดว้ ยดาบปลายปนื
18. จากภาพ จงหาแรงลัพธ์
14. นักเรียนเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้

ระยะทาง 80 เมตร จากน้ันเดินไปทางทิศเหนือได้
ระยะทาง 60 เมตร โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที

นักเรียนเดนิ ด้วยอัตราเรว็ เฉล่ยี เท่าใด

ก. ๘ m/s ข. 1๐ m/s

ค. 1๒ m/s ง. 14 m/s ก. 60 N ข. 6๕ N

15. นกั เรียนคนหนึ่งว่งิ ด้วยอัตราเร็วคงตัว 30 เมตรเมตร ค. ๗0 N ง. ๗๕ N

ต่อวินาที นักเรียนจะว่ิงไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 19. เด็กคนหน่ึงวิ่งตรงไปด้วยความเร่ง 3

5 วนิ าที ถ้าเขาเร่ิมต้นวิ่งจากหยุดน่ิง อีก 10 วินาที เขาจะ

ก. 100 m/s ข. 1๕0 m/s มคี วามเร็วเท่าใด

ค. ๒00 m/s ง. ๒๕0 m/s ก. 2 เมตร/วนิ าที ข. 10 เมตร/วนิ าที

16. ความเร่งเป็นปริมาณชนิดใด และมีหน่วยตรงกับข้อ ค. 15 เมตร/วินาที ง. 30 เมตร/วนิ าที
ใด
ก.ปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเปน็ เมตรต่อวินาที 20. รถยนต์คันหนึ่งเคล่ือนที่จากหยุดน่ิงไปบน
ข.ปรมิ าณเวกเตร์ มหี น่วยเปน็ เมตรตอ่ วนิ าที เส้นทางตรง เวลาผ่านไป10 วินาที มีความเร็ว

ค.ปรมิ าณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 เป็น 25 เมตร/วินาที ถ้าอัตราเร็วเพ่ิมขึ้นอย่าง

ง.ปริมาณเวกเตร์ มีหนว่ ยเปน็ เมตรต่อวินาที2 สม่าเสมอ รถยนต์คันนมี้ คี วามเรง่ เท่าใด

ก. 2 ข. 2.5

ค. 4 ง. 5

โรงเรียนฟอเรส
ภูมิใจเสนอ


Click to View FlipBook Version