paweekorn.sur Download PDF
  • 1
  • 0
การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เอกสารนี้ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัย การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications