The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toey Tunva Official, 2020-02-19 03:12:25

หนังสือ มทร 9

หนังสือ มทร 9

GATE SUWAN TRAVELTAT. 41/00354

ÁÒàÅà«ÕÂ

à¡ç¹µÔé§äÎáŹ´ì ¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃì »ØµÃÒ¨ÒÂÒ

à´Ô¹·Ò§Çѹ·Õè 3-5 ÁÕ¹Ò¤Á 2563

มาเลเซยี

เป็นประเทศในภมู ิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ ประกอบดว้ ยพืน้ ท่ี 2 ส่วนโดยมีทะเล
จีนใตก้ นั้ ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวนั ตก อย่ทู างตอนใตข้ องคาบสมทุ รมลายแู ละคาบสมทุ ร
อินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรฐั กลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับ
สิงคโปรท์ างรฐั ยะโฮร์ ส่วนท่ี 2 คือ มาเลเซียตะวนั ออก อย่ทู างตอนเหนือของเกาะบอรเ์ นียว
มีพรมแดนทิศใตต้ ิดอินโดนีเซียทกุ ส่วนของมาเลเซียตะวนั ออก แต่ลอ้ มรอบประเทศบรูไนดา
รุสซาลามดว้ ยรฐั ซาราวกั เพียงรฐั เดยี ว มาเลเซียเป็นสมาชิกกอ่ ตงั้ ของกลมุ่ ประเทศอาเซียน
เมืองหลวง มาเลเซยี : กวั ลาลมั เปอร์
ศาสนา : อิสลาม ศาสนาประจาํ ชาติ รอ้ ยละ 60.4, พทุ ธ รอ้ ยละ 19.2, ครสิ ต์ รอ้ ยละ 11.6,
ฮินดู รอ้ ยละ 6.3 และอ่ืน ๆ อีกรอ้ ยละ 2.5
วนั ชาติ มาเลเซยี : 31 สิงหาคม วนั ชาตมิ าเลเซยี
การเมอื งการปกครอง มาเลเซยี : ประชาธิปไตยในระบบรฐั สภา
พนื้ ท่ี : ประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 64% ของไทย)
ประชากร : มีจาํ นวนประมาณ 30,018,242 ประกอบดว้ ย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย
10%, ชนพืน้ เมืองเกาะบอรเ์ นียว 10%

กัวลาลมั เปอร

โมเสคแหง่ วัฒนธรรม อาหารเลิศรส ประสบการณช์ อ้ ปปิ้งอนั ต่นื ตา และความบนั เทงิ ระดบั
โลก ท่ีพรอ้ มตอ้ นรบั คณุ ณ เมืองอทุ ยานแหง่ แสงไฟ

กัวลาลัมเปอร์ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า KL) นนั้ ถือกาํ เนิดขึน้ แบบเรียบง่ายจากการทาํ เหมือง
ดีบุกตงั้ แต่ปี 1850 ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ปัจจุบนั กวั ลาลมั เปอร์
นบั เป็นเมืองท่ีเติบโตเรว็ ท่ีสดุ ของประเทศ ซ่งึ หากคณุ เป็นนกั ชอ้ ปตวั ยง กวั ลาลมั เปอรก์ ็เต็มไปดว้ ย
หา้ งสรรพสินคา้ ระดบั มหึมาท่ีมีจาํ หน่ายสินคา้ ตงั้ แต่ราคาสดุ คุม้ ไปจนถึงแพงลิบ อย่างหา้ งพาวิล
เลียน (Pavilion) มิดวลั เลย์ เมกา้ มอลล์ (Mid-Valley Megamall) เดอะ การเ์ ดน้ ท์ มิดวลั เลย์ (The
Gardens Mid-Valley) พับลิกา (Publika) เดอะ เคิรฟ์ (The Curve) อิคาโน พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
(Ikano Power Centre) และ KLCC

ปตุ ราจายา (Putrajaya)

ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองใหม่ เกิดขนึ้ จากแนวความคดิ ของอดีตนายกรฐั มนตรี ดร.
มหาเธร์ โมฮมั หมดั ท่ีจะสรา้ งเมืองเพ่ือเป็นท่ีตงั้ ของฝ่ายบรหิ ารและประมขุ ของประเทศ อย่ทู างตอน
ใตข้ องกรุงกวั ลาลมั เปอร์ มีพืน้ ท่ีราว 4,932 เฮกเตอร์ สว่ นประกอบสาํ คญั ของเมืองไดแ้ ก่ทะเลสาบท่ี
สรา้ งขึน้ โดยการขุด จึงทาํ ใหเ้ มืองปตุ ราจายามีภูมิทัศนท์ ่ีสวยงาม และมีสะพานท่ีออกแบบอย่าง
สวยงามถงึ 5 สะพาน

ตราจายา เป็นเขตปกครองพิเศษ สรา้ งขึน้ เพ่ือเป็นศูนยก์ ลางการปกครองแห่งใหม่อยู่บน
พืน้ ท่ีของรฐั สลงั งอร์ อยหู่ า่ งไปจากกวั ลาลมั เปอรท์ างทิศใต้ 25 กิโลเมตร ช่ือ “ปตุ ราจายา” นีม้ าจาก
ช่ือนายกรฐั มนตรคี นแรกของมาเลเซยี นามวา่ “ตนกู อบั ดลุ รามนั ปตุ รา อลั ฮจั ”

Putrajaya Sentral เขตเมืองใหม่แห่งนีม้ ีศนู ยก์ ลางการคมนาคม คลา้ ยกบั KL Sentral ใน
กวั ลาลมั เปอร์

สถานท่ีสาํ คัญในเมืองนีม้ ี มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) หรือมัสยิดสีชมพู มีทะเลสาบ
ดา้ นขา้ งมัสยิดซ่ึงสามารถมองเห็นเงาสะทอ้ นสีชมพูท่ีผิวนา้ํ จนดูเหมือนมัสยิดลอยนา้ํ และท่ีริม
ทะเลสาบยงั มีสะพานเสรีวาวาซาน (Seri Wawasan) สะพานขึงรูปรา่ งแปลกตาอีกดว้ ย ดา้ นหนา้
ของมสั ยิดปตุ รา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกวา้ งแห่งนีม้ ีรูปดาว 13 แฉก หมายถึงรฐั
ทัง้ 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรฐั ตงั้ อยู่ตามแฉกต่าง ๆ ตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย และ
สถานท่ีอีกแหง่ คือ ท่ีทาํ การนายกรฐั มนตรี (Perdana Putra Complex) เป็นอาคารขนาดใหญ่มียอด
โดมสีฟ้า ดา้ นหลังมีสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ ตรงกลางสวนเป็นท่ีตงั้ ของวงั เมลาวา
ตี (Istana Melawati)

ตึกรัฐสภา

มาเลเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบรฐั สภาอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ ภายใต้
รัฐธรรมนูญการปกครองอยู่ในรูปแบบสหพันธรัฐ โครงสรา้ งระบบรัฐสภาเป็นแบบ : สภาคู่
ประกอบดว้ ย ๓ สถาบนั สมเด็จพระราชาธิบดีในฐานะประมุขของรฐั วุฒิสภาหรือสภาสูง สภา
ผแู้ ทนราษฎรหรอื สภาลา่ ง

ตกึ รฐั สภาท่ีทาํ งานของนายกรฐั มนตรี และสภา

ตึกแฝด

ตึกแฝดท่ีโด่งดงั ไปท่วั โลก กลายเป็นอีกหน่ึงสญั ลกั ษณข์ องกวั ลาลมั เปอรห์ รือของมาเลเซีย
เลยก็วา่ ได้ ตงั้ อยา่ งโดดเดน่ อยบู่ รเิ วณใจกลางยา่ นธุรกิจของเมืองท่ีแวดลอ้ มดว้ ยสวนสาธารณะ ตกึ
แฝดเปโตรนาส ทาวเวอร์ (Petronas Twin Towers) คืออาคาร 88 ชนั้ รูจ้ กั กนั ในอีกช่ือหน่ึงคือ
อาคาร KLCC อาคารแห่งนีเ้ ป็นตกึ แฝดท่ีสงู ท่ีสดุ ในโลก ดว้ ยความสงู 451.9 เมตร ภายในตกึ นีจ้ ะ
เป็ นแหล่งความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และแหล่งซ็อบปิ้งขนาดใหญ่น่ันคือ
หา้ งสรรพสินคา้ ซูเลีย หา้ งสรรพสินคา้ ท่ีมีสินคา้ แบรนดเ์ นมนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ แห่งหน่ึง ส่ิงท่ี
น่าสนใจอยู่ท่ีชนั้ 4 ของ KLCC นี้ เรียกว่า เปโตรซายนส์ (Petrosains) เป็นศูนยว์ ิทยาศาสตรท์ ่ี
ทนั สมยั มากท่ีสดุ แห่งหน่ึง ท่ีศนู ยแ์ ห่งนีเ้ ปิดทกุ วนั ตงั้ แต่ 14.30 - 19.00 น. ปิดทกุ วนั จนั ทร์ แมว้ า่ ตกึ
ไทเป101 จะทาํ ลายสถิติเป็นตกึ ท่ีสงู สดุ ในโลกไปแลว้ อย่างไรก็ตาม เปโตรนาส ทาวเวอรก์ ็ยงั ครอง
แชมป์ ตกึ แฝดท่ีสงู ท่ีสดุ ของโลกจนบดั นี้

อาคารสลุ ตา นอับดลุ ซาหมดั

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด เป็นหน่งึ ในสญั ลกั ษณข์ องเมือง ตงั้ อย่หู นา้ จตรุ สั เมอรเ์ กาแล
สโมสรรอยลั สลงั งอร์ บนถนนจาลนั ทนุ กอู บั ดลุ ราหม์ นั สรา้ งเสรจ็ ในปี ค.ศ. 1897 โดย เอ.ซี. นอรม์ นั
ในช่วงท่ีมาเลเซียอย่ภู ายใตก้ ารยึดครองขององั กฤษ อาคารแห่งนีถ้ กู ใชเ้ ป็นสาํ นกั งานของราชการ
หลายฝ่ าย

ปัจจบุ นั อาคารประวตั ิศาสตรแ์ หง่ นีเ้ ป็นท่ีตงั้ ของศาลสงู และศาลฎีกา ลกั ษณะของอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรแ์ ละมีหอนาฬิกา เน่ืองจากอาคารแห่งนีเ้ ป็นศูนย์กลางของเมือง
นกั ทอ่ งเท่ียวมกั จะมาถา่ ยรูปท่ีน่ี

ในโอกาสสาํ คญั จะมีการตกแตง่ อาคารสลุ ต่านอบั ดลุ ซาหมดั ดว้ ยไฟและธงสีสนั สดใส จตรุ สั
เมอรเ์ ดกาท่ีอย่ตู รงขา้ มกบั อาคารรสลุ ต่านอบั ดลุ ซาหมดั ก็มีความสาํ คญั ทางประวตั ิศาสตรเ์ ช่นกนั
ในอดีตเม่ือมีการนาํ ธงยเู นียนแฟลกลง ธงชาติของมาเลเซียชกั ขนึ้ สเู่ สาครงั้ แรกในวนั ท่ี 31 สิงหาคม
ค.ศ. 1957 ท่ีน่นั

Merdeka Square

จัตุรัสเมอรเ์ ดก้า (Merdeka Square) บริเวณจตั รุ สั แห่งนี้ เป็นท่ีตงั้ ของเสาธงท่ีสงู ท่ีสดุ ใน
โลก ซ่ึงเป็นธงชาติประจาํ ชาติมาเลเซีย ท่ีไดร้ บั การชกั ขึน้ ส่ยู อดเสา เม่ือเวลาเท่ียง คืนของวนั ท่ี 30
สิงหาคม ค.ศ. 1957 เม่ือไดร้ บั เอกราชจากประเทศองั กฤษ ส่วนฝ่ังตรง ขา้ มกับจตั รุ สั ฯ เป็นอาคาร
สุลต่านอับดุล ซาหมัด ซ่ึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซียไปแลว้ อาคารแห่งนีเ้ ป็น
สถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรบั ความสูงของยอดโดมมีขนาด
เท่ากบั 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีตงั้ ตระหง่านอวดความสวยงามของตวั ตึกและในเวลากลางคืน
จะมีการติดไฟระยบิ ระยบั เตม็ ไปหมด ย่งิ เพ่มิ ความสวยงามใหก้ บั อาคารแหง่ นี้

สถานร ถไฟเกา แก กวั ลาลมั เปอร

สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ เป็นสถานีรถไฟหลกั แห่งหน่ึงในเขตกัวลาลมั เปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เปิดใช้งานในปี ค.ศ. 1910 เพ่ือใช้งานแทนท่ีสถานีเก่าก่อนหน้านั้น สถานีรถไฟ
กวั ลาลมั เปอรเ์ คยเป็นสถานีรถไฟหลกั ของรถไฟระหว่างเมือง เกอเรตาปีตานะฮเ์ มอลายู ก่อนท่ีจะ
ถกู แทนท่ีดว้ ยสถานีรถไฟเซ็นทรลั กวั ลาลมั เปอร์ ในปี ค.ศ. 2001 สถานีรถไฟแห่งนีโ้ ดดเด่นในดา้ น
สถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหวา่ งตะวนั ออกกบั ตะวนั ตก

สถานีรถไฟแห่งนีต้ งั้ อย่บู น ถนนสลุ ต่านจาลนั ฮีชามดุ ดิน หรือ "ถนนแห่งชยั ชนะ" และตงั้ อยู่
ใกลก้ บั อาคารการรถไฟ, มสั ยิดแหง่ ชาติ, อาคารดายาบมู ิ และสถานีรถไฟฟา้ ปาซาร์ เซอนิ ซง่ึ ตงั้ อยู่
ใกลแ้ มน่ า้ํ กลงั

สรา้ งขึน้ ในปี 1910 ออกดว้ ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีงดงามโดยมีการผสมผสานกลิ่นอาย
ของศิลปะอินเดีย, อาหรบั และตะวนั ตก แมป้ ัจจบุ นั ท่ีน่ีจะไม่ไดเ้ ป็นศนู ยก์ ลางหลกั ๆ ของมาเลเซีย
อีกตอ่ ไป แตก่ ็ยงั มีผโู้ ดยสารมาแวะเวียนสถานีรถไฟรว่ มศตวรรษแหง่ นีอ้ ยเู่ สมอ

พระราชวังอสิ ตานา เนการา (Istana Negara Palace)

พระราชวังอิสตานา เนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวงั แห่งชาติมาเลเซีย
ท่ีประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong แมจ้ ะไม่เปิดใหเ้ ขา้ ชมภายใน แต่ดา้ นหนา้ ของ
พระราชวงั ท่ีมีทศั นียภาพสวยงามบรเิ วณเนินเขา Bukit Petaling มองเห็นแมน่ า้ํ Klang ก็นบั เป็นจดุ
ถ่ายภาพท่ีนา่ สนใจอีกแหง่ หนง่ึ ในประเทศมาเลเซีย
เป็นสถานท่ีประทบั ของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยงั ดีเปอรต์ วนอากงพระราชวงั แห่งนีจ้ ะเป็นกล่มุ
อาคารรูปทรงโดมเช่ือมกบั ทางหลวงไปยงั ตวั เมือง และมีถนนทางเขา้ พิเศษหลายเสน้ ทางพระราชวงั
แห่งนีต้ งั้ อย่บู นพืน้ ท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่งึ มีการครอบครองมาตงั้ แต่ทศวรรษท่ี 1990 และ
กลายเป็นเขตพระราชฐานนบั ตงั้ แตน่ นั้

ถํ้าบาตู Batu Cave

ถาํ้ บาตู (Batu Caves) เป็นวดั และศาลเจา้ ในถา้ํ ท่ีประดิษฐานรูปปั้นเทพเจา้ ตามความเช่ือ
ของศาสนาฮินดู โดดเด่นดว้ ยรูปปั้นขนั ธกมุ ารท่ีสงู ท่ีสดุ ในโลก (World's Tallest Murugan statue)
ซ่ึงดึงดดู นกั ท่องเท่ียวจากท่วั โลกมาเป็นจาํ นวน มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลสาํ คญั ท่ี
เก่ียวขอ้ งกับศาสนาฮินดูอย่างเทศกาลไทปูซัม (Thaipusam) ซ่ึงจัดขึน้ เพ่ือสกั การะเทพเจา้ แห่ง
ความดี ความเยาวว์ ยั พลงั อาํ นาจและขจดั ความช่วั รา้ ย

ถา้ํ บาตู (Batu Caves) เป็นถา้ํ หินปนู ท่ีก่อตวั มานานกว่า 400 ลา้ นปีก่อน ประกอบไปดว้ ย
ถา้ํ ขนาดใหญ่ 3 แห่งหลกั และถา้ํ ขนาดเล็กอีกจาํ นวนหน่ึง ในถา้ํ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และเป็นท่ีนิยม
มากท่ีสดุ เป็นท่ีตงั้ ของวดั และศาลเจา้ ฮินดอู ายกุ วา่ 100 ปี ภายใตห้ ลงั คาโคง้ สงู 100 เมตร ท่ีเชิงเขา
บาตมู ีอีก 2 ถา้ํ ท่ีเก็บรกั ษาภาพวาดและรูปปั้นฮินดจู าํ นวนมาก

เก็นตง้ิ ไฮแลนด

เกน็ ต้ิงไฮแลนด์ ตงั้ อยู่ในรฐั ปะหงั ซง่ึ อยู่ห่างจากกรุงกวั ลาลมั เปอรเ์ มอื งหลวงของมาเลเซยี ประมาณ 51
กโิ ลเมตร โดยอยู่บนยอดเขาทม่ี คี วามสูงถงึ 2,000 เมตร จงึ ทาํ ใหท้ น่ี ่ีมอี ากาศหนาวเยน็ และมหี มอกตลอดทงั้ ปี
พ้นื ท่ีดา้ นบนไม่ไดม้ แี ค่ความสวยงามของธรรมชาติ และววิ ท่สี ุดยอดเท่านน้ั แต่ยงั เต็มไปดว้ ยความบนั เทิง
หลากหลายรูปแบบ ทง้ั คาสโิ น โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอลฟ์ และสวนสนุกอกี 2 แห่ง คือ Outdoor
Theme Park และ First World Indoor ThemePark

เน่ืองจาก เกน็ ต้ิงไฮแลนด์ ตงั้ อยู่บนภเู ขาซง่ึ มคี วามสูงเหนือระดบั นาํ้ ทะเลถงึ 2,000 เมตร เพราะฉะนน้ั
หนทางท่ีสะดวกท่ีสุดท่ีเราจะข้นึ ไปบนนนั้ ไดก้ ็คือ การนงั่ กระเชา้ นนั่ เอง ซ่ึงในระหว่างทางนอกจากจะได้
เพลดิ เพลนิ ไปกบั อากาศบนภเู ขาทห่ี นาวเยน็ ตลอด 10 นาทขี องการนงั่ กระเชา้ แลว้ ยงั จะไดร้ บั ประสบการณท์ น่ี ่า
ตน่ื เตน้ จากมมุ มองของป่าฝนทม่ี อี ายุมากกวา่ 130 ลา้ นปีทอ่ี ยู่ดา้ นลา่ งอกี ดว้ ย

เกน็ ต้ิงไฮแลนด์ แนะนาํ ว่าควรมา สกั การะรูปปน้ั ของ พระอาจารยช์ ิน สวี ซ่งึ เป็นเทพเจา้ ท่ชื าวบา้ นใน
มณฑลฟูเจ้ียนใหค้ วามเคารพนบั ถือ รวมถึงนกั ท่องเท่ียวทง้ั ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทาํ บุญ
สกั การะอยู่เสมอ วดั ชนิ สวี ตง้ั อยู่ในป่าหนิ ทม่ี ี
ระดบั ความสูงเหนือนํา้ ทะเลถึง 4,600 ฟุต
ภายในวดั ประกอบไปดว้ ยเจดยี ์ 9 ชนั้ แบบจนี
พระพทุ ธรูปหนิ ขนาดใหญ่ รูปแกะสลกั เจา้ แม่
กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบตั ิธรรม และ
รา้ นอาหารเจ รวมไปถงึ รูปปน้ั ต่างๆ ทเ่ี รยี งราย
ตามทางเดนิ เลยี บภเู ขา

ซ่งึ การท่ขี ้นึ มาดา้ นบนน้ีนอกจากจะมาชมววิ ธรรมชาติและสมั ผสั อากาศดๆี แลว้ สง่ิ ทน่ี ่าสนใจดา้ นบนท่ี
ทงั้ นกั ท่องเท่ียวและคนในประเทศนิยมมาก็คือส่วนของ “Genting SkyCasino” ท่ีเป็นคาสิโนระดบั ชาติท่ี
ไดร้ บั อนุญาตจากรฐั บาลอย่างถกู ตอ้ งตามกฎหมายนนั่ เอง ซง่ึ การทจ่ี ะเขา้ มาเสย่ี งโชคในคาสโิ นน้ีจะตอ้ งแต่งกาย
ใหถ้ ูกตอ้ งตามหลกั สากลนิยมทง้ั ชายและหญิงอีกดว้ ย และอีกหน่ึงไฮไลต์ท่ีถูกใจเด็กๆ ของท่ีน่ีก็คือ
“Skytropolis Funland”

“Skytropolis Funland” เป็นสวนสนุกในท่รี ่ม ท่มี เี คร่ืองเล่นหลากหลายประเภทมากถงึ 20 เคร่ือง
เลน่ ตงั้ อยู่ทช่ี นั้ 1 ใน First World Plaza ซง่ึ มที ง้ั เคร่อื งเลน่ สาํ หรบั เดก็ อย่าง Loop de Loop, Whirly Bugs,
Ride ‘Em Round และ Boo Boo Bump เคร่ืองเล่นสําหรบั ครอบครวั อย่าง Royal Carousel, Copper
Express, Balloon Race หรอื จะเป็นเครอ่ื งเลน่ ชวนต่นื เตน้ อย่าง Disco!, Sky Towers, Spin Crazy

รวมถงึ “The Void” เกม VR สุดฮิตท่มี หี ลายเร่ืองราวใหไ้ ดผ้ จญภยั กนั อย่างเช่น Star Wars และ
Ralph Breaks VR นอกจากนนั้ ทช่ี นั้ 2 ยงั มสี ่วนของ “BigTop Video Game Park” แหลง่ รวมตูเ้กมมากมาย
, “SnowWorld” ดินแดนหิมะท่ีหนาวเย็น ส่วนท่ีช้ัน 3 จะมี “Genting Bowl” ลานโบว์ล่ิงท่ีสนุกไดท้ งั้
ครอบครวั อกี ดว้ ย

Genting Highlands ยงั มสี ่วนของรา้ นอาหารหลากหลายสญั ชาติ ท่ตี งั้ อยู่มมุ ต่างๆ อย่างใน Hihg
Line Roof Top Market หรือใน SkyAvenue ซ่งึ ในแต่ละจดุ ก็จะมวี วิ สวยๆ บรรยากาศรอบๆ รา้ นแตกต่าง
กนั ไป

มแี หล่งชอ้ ปป้ิงซ่ึงมมี ากมายถงึ 4 โซนหลกั ๆ ดว้ ยกนั เร่ิมท่ี “SkyAvenue”, “Genting Highlands Premium
Outlets”, “First World Plaza” และ “Awana SkyCentral” โดยในแต่ละจุดก็จะมสี ินคา้ ท่แี ตกต่างกนั ออกไปตามไลฟ์
สไตลข์ องทกุ คน

ท่ี สโนวเ์ วิลด์ มีบา้ นไมซ้ ุง บา้ นอิกลู
รางเล่นเล่ือนนํ้าแข็ง และบริเวณเล่นหิมะ
อากาศเยน็ บรเิ วณน้ีหนาวเยน็

โปรแกรมการเดนิ ทาง

วนั แรก ด่านสะเดา - ปตุ ราจายา่ - กวั ลาลมั เปอร์

07.00 น. คณะพรอ้ มกนั ณ จดุ นดั พบ ด่านสะเดา และมาเลเซยี (เวลาใน
ประเทศมาเลเซยี เรว็ กวา่ ไทย 1 ชม จากนน้ั ออกเดนิ ทางตามเสน้ ทางไฮเวยข์ องมาเลเซยี ที
เชอ่ื มต่อ ระหวา่ งไทยกบั สงิ คโปร์ บรกิ ารอาหารเชา้ แซนวสิ +นม

เทย่ี ง บรกิ ารอาหารเทย่ี ง ณ ภตั ตาคาร ออกเดนิ ทางสู่เมอื งปตุ ราจาย่าจากนนั้ นาํ คณะไปยงั เมืองใหม่ปุ
19.00 น. ตราจายา Putra Jaya เมืองศูนยก์ ลางของหน่วยงานราชการและโครงการนําร่องทางดา้ นไอที
ซ่ึงไดแ้ นวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกสห์ รือ Government นครท่ีมีความทนั สมยั และ
กา้ วหนา้ อย่างสมบูรณ์ท่สี ุดภายในศตวรรษท่ี 21 เป็นศูนยก์ ลางแห่งความดงึ ดูดใจไดแ้ ก่ เปอร์
ดานาปุตรา Perdana Putra ตง้ั อยู่ท่ีจุดสูงสุด ซ่ึงสามารถมองลงมาเห็นดา้ นล่างทง้ั หมด
Perdana Putra complex ประกอบดว้ ยสาํ นกั งานนายกรฐั มนตรี เสรี เพอดานา สถานทพ่ี าํ นกั
ประจําตําแหน่งนายกรฐั มนตรี มสั ยิดปุตรา Putra Mosque มีโดมสีชมพู ก่อสรา้ งดว้ ย
หนิ แกรนิตสกี ุหลาบ ออกแบบงา่ ยๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใชท้ ะเลสาบปตุ ราเป็น
เครืองประดบั ความ โดดเด่นดว้ ย สะพานปุตรา งดงามตรึงตาดว้ ยสถาปตั ยกรรมผสมผสาน
สวยงามยง่ิ นาํ คณะถา่ ยภาพคู่กบั ตกึ แฝด หรอื ตกึ ปิโครนสั Petronas Twin Tower ทม่ี คี วาม
สูง 452 เมตร ไวเ้ป็นทร่ี ะลกึ จากนนั้ ใหค้ ณะอสิ ระกบั การชอ้ ปปิงสนิ คา้ เบรนเนมท่หี า้ งซเุ รยี ซง่ึ
อยู่ภายในตกึ Twin Tower

อสิ ระอาหารเยน็ จากนน้ั นาํ คณะเดนิ ทางเขา้ สูท่ พ่ี กั โรงแรม PuduPlaza Hotel เชญิ พกั ผอ่ น
ตามอธั ยาศยั

วนั ท่สี อง ซิต้ที วั รเ์ มอื งกวั ลาลมั เปอร์ – เกน็ ต้งิ ไฮแลนด์

07.00 น. บรกิ ารอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของทพ่ี กั

เทย่ี ง จากนน้ั นาํ คณะเย่ยี มชมกรุงกวั ลาลมั เปอร์ เมอื งหลวงของประเทศมาเลเซยี Kuala Lumpur
Garden City of Lights กวั ลาลมั เปอร์ เมอื งสุกสว่างกลางสวนสวย ”ผ่านชมทศั นียภาพของ
เมอื งหลวง ตึกรฐั สภา มสั ยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ Tower ทีมี ความสูง 421 เมตร
แวะรา้ นชอ้ คโกแลต เชญิ ชมิ และเลอื กซ้อื ชอ้ คโกแลตนานาชนิด นาํ คณะสู่ Dataran Merdeka
สถานทปี ระกาศอสิ รภาพจากการเป็นเมอื งข้นึ ขององั กฤษ เมอ่ื ถงึ วนั ชาตขิ องประเทศมาเลเซยี จะ
มกี ารจดั งาน ร่นื เรงิ ชาวมาเลเชยี จะมาชมุ ชนเพอ่ื เฉลมิ ฉลองกนั โดยมเี สาธงทสี ูงทสี ุดในโลก คอื
100 เมตร ซง่ึ ธงยูเน่ียนแจค็ ของสหราชอาณาจกั รถูกชกั ลงเป็นครง้ั สุดทา้ ย ณ เวลาเทย่ี งคนื ของ
วนั ท่ี 31 สิงหาคม 1957 และแทนท่ีดว้ ยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปตั ยกรรม
อาคารสุลต่านอบั ดลุ ซาหมดั Sultan Abdul Samad Building ชมพระราชวงั แหง่ ชาติ Istana
Negara พรอ้ มทหารมา้ และทหารราบประจาํ พระองค์ แวะรา้ นนาฬกิ าปลอดภาษี ใหท้ ่านไดช้ ม
นาฬกิ าดไี ซนส์ วยหรูจนอดใจไวไ้ มอ่ ยู่

เทย่ี ง บรกิ ารอาหารเทย่ี ง ณ ภตั ตาคารและนาํ ท่านถ่ายรูปวดั ถ้าํ บาตู วดั ฮนิ ดูทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในมาเลเซยี

บา่ ย จากนนั้ มงุ่ หนา้ สู่ยอดเขาเกน็ ตงิ ไฮแลนด์ นาํ คณะสูส่ ถานี เกน็ ต้งิ
18.00 น สกายเวย์ Genting Sky W ท่านจะไดส้ นุกสนานกบั การนงั่ กระเชา้ ลอยฟ้า ท่ไี ดร้ บั การยกย่อง
ใหเ้ ป็นระบบโมโนเคเบลิ คารท์ ่เี ร็วท่สี ุดของเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ สามารถว่งิ ได้ 6เมตรต่อ
วนิ าทจี ากสถานีถงึ โรงแรมระยะทาง สมั ผสั ปยุ เมฆหมอกอนั หนาทบึ และอากาศบรสิ ุทธิอนั หนาว
เยน็ คณะเขา้ สูท่ พ่ี กั โรงแรม เฟิ รท์

อสิ ระอาหารเยน็ จากนนั้ นาํ คณะเขา้ ชม อนุญาตจากรฐั บาลอย่างถูกตอ้ งตา การเส่ยี งโชคต่างๆ
อาทิ สลอ็ ตแมชชีน รูเลต็ ไฮโล บตั คาร่า ลูกเตา๋ ตู้ มา้ เป็นตน้ **ขอใหท้ ่านโชคดีกบั การ
เสยี งโชค สวมเส้อื มปี กสวมรองเทา้ หุม้ สน้ ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากล นิยมเดก็ อายุตาํ่
กว่า 21 ปี หา้ มเขา้ มาเยอื น เพอ่ื เรียนรูถ้ งึ วสิ ยั ทศั น์ ความมมุ านะพยายามของผูก้ ่อตง้ั ท่ที าํ ให้
เก็นต้งิ กลายเป็นอาณาจกั แห่งความบนั เทงิ ทเ่ี ป็นทร่ี ูจ้ กั โดยทวั่ ไป จากนน้ั เปลย่ี นบรรยากาศไป
ท่ี Not และเคร่อื งเลน่ ต่าง ๆ มากมาย นงั่ เรือกอนโดลา่ แบบเวนิส ชอ้ ปป้ิงสนิ คา้ แบรนดเ์ นมดงั
จากทวั่ โลกหรือเขา้ ชมมายากลโชว์ อลงั การย่ิงงใหญ่จากต่างประเทศในเธียเตอรไ์ ม่รวมใน
รายการ

วนั ท่สี าม เกน็ ต้งิ ฯ – วดั ชินสยุ่ –ด่านสะเดา

07.00 น. บรกิ ารอาหารเชา้ แบบบฟุ เฟตใ์ นโรงแรมบรกิ ารอาหารเชา้ บนเก็นต้งิ จากนน้ั นาํ คณะออกเดนิ ทาง
สู่ วดั ชินสยุ่ วดั จนี ทต่ี ง้ั อยู่บนภเู ขาสวยงามโดดเด่นเป็นสง่ิ ศกั ด์อิ ยู่คู่กบั เกน็ ต้งิ

เทย่ี ง บรกิ ารอาหารเทย่ี ง ณ ภตั ตาคาร
18.00 น. ถงึ ด่านจงั โหลน แวะชอ้ ปป้ิ งสนิ คา้ ปลอดภาษีทีดิวต้ีฟรี นาํ คณะผ่านพธิ ีการตรวจประทบั ตรา

หนงั สอื เดนิ ทางโดยสวสั ดภิ าพ พรอ้ มความประทบั ใจ

ใบเตรยี มตวั นดหมายกอ นเดนิ ทาง

โปรแกรม เกน็ ต้งิ ไฮแลนด์ กวั ลาลมั เปอร์ ปตุ ราจายา [ 3 วนั 2 คนื ,]
กาํ หนดเดนิ ทาง วนั ท่ี 3 - 5 มีนาคม 2563
-
หวั หนา้ ทวั ร์ สกล ทวพี ฒั นะพงศ์
ผูป้ ระสานงาน 087-2750911
ตดิ ต่อกรณีฉุกเฉิน

การเตรยี มตวั สาํ หรับการเดนิ ทาง

สภาพภูมิอากาศ : อณุ หภูมาเลเซยี โดยเฉลย่ี 22-36 องศาเซลเซยี สสภาพอากาศคลา้ ยกบสภาพอากาศ
ทางั ภาคใตข้ องประเทศไทยกลา่ วคอื อากาศจะรอ้ นและเปียกช้นื ทง้ั ปี ม2ี ฤดูคอื ฤดูรอ้ น อยู่ในช่วงเดอื น ก.พ.
- ต.ค. และ ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดอื น พ.ย. - ม.ค.

คาเมร่อนไฮแลนดอ์ ณุ หภมูุ ิ14 – 25 องศาเซลเซียส กรุณาเตรยี มเส้อื ผา้ สาํ หรบั กนั หนาวไปดว้ ย
ส่ิงท่ีควรนําติดตวั : ยาประจาํ ตวั กลอ้ งถ่ายรูป อุปกรณ์กนั แดด หมวก ร่มพบั เส้อื ผา้ ท่สี วมใส่สบาย
ระหวา่ ง การเดนิ ทางเส้อื กนั หนาว รองเทา้ ทส่ี วมใส่สบาย ของใชส้ ว่ นตวั อน่ื ๆ ทท่ี า่ นเหน็ สมควร
การแต่งกาย : นกั ท่องเท่ยี วตอ้ งแต่งกายใหเ้ หมาะสม หากจะเขา้ ชมมสั ยดิ หรือวดั หรบั สตรีควรแต่ง
กายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่ควรใส่เส้อื กลา้ ม กางเกงขาสนั้ รองเทา้ แตะ และรองเทา้ โปร่งผูเ้ ยอื นชาย
ควรใส่เส้อื มปี ก และกางเกงขายาว ผูเ้ยอื นหญงิ ไมค่ วรใสเ่ ส้อื ผา้ ทเ่ี ปิดมากเกนิ ไป
อตั ราแลกเปลย่ี น:สกลุ เงนิ มาเลเซยี จะมหี น่วยเป็นรงิ กติ 1 รงิ กติ ประมาณ 8.2 บาทไทย
เหรยี ญ 5, 10, 20, 50 เซน็

100 เซน็ = 1 รงิ กติ
ธนบตั ร 1, 5, 10, 50, 100 รงิ กติ
ภาษาท่ใี ช:้ มาเลเซยี ภาษาราชการ คอื ภาษามาเลยน์ อกจากน้มี กี ารใช้
ภาษาองั กฤษ จนี และทมฬิ

**เวลาท่มี าเลเซียเรว็ กวา่ ประเทศไทย 1 ชวั่ โมง **

ระบบไฟฟ้ า : มาเลเซยี ใชก้ ระแสไฟฟ้า220-240 โวลตเ์ หมอื น
ประเทศไทยแต่ปลกั ไฟจะใชเ้ ป็นแบบเตา้ เสยี บ3 ขา ดงั นน้ั จงึ ตอ้ งใช้
ตวั แปลงอะแดพเตอร(์ adapter) จาก 2 ขา เป็น 3 ขา สามารถหาซ้อื
ไดต้ าม หา้ งสรรพสนิ คา้ รา้ นจาหน่ายอปุ กรณไ์ ฟฟ้า

ส่ิงท่ีต้องระวัง:บุหร่ีหา้ มสูบบุหร่ีในรถขนส่งมวลชน
พพิ ธิ ภณั ฑห์ อ้ งสมดุ ลฟิ ต์ โรงละครง โรงภาพยนตรร์ า้ นอาหาร ศูนย์
อาหาร รา้ นทาผม ซูเปอรม์ ารเ์ ก็ต หา้ งสรรพสนิ คา้ สถานท่รี าชการ

ผบั ดิสโก้ รา้ นคาราโอเกะ และไนทส์ ปอรต์ ทุกแห่ง เวน้ แต่จะมหี อ้ งสาํ หรบั สูบบุหร่ีหรือมมุ สูบบุหร่ีท่ีไดร้ บั
อนุญาต ผูฝ้ ่าฝืนอาจเสยี ค่าปรบั

ยา : บางประเภทสามารถนาํ เขา้ ไดแ้ ต่ควรเขยี นช่อื ยากาํ กบั ไวท้ ่ขี วดใหช้ ดั เจนยาทน่ี าํ เขา้ มาจะตอ้ งเป็น
ยา ทใ่ี ชบ้ ริโภคเป็นการส่วนตวั เพอ่ื รกั ษาอาการเจ็บป่วยเท่านนั้ นอกจากน้ียงั อาจตอ้ งมใี บสงั่ ยาหรือ ใบรบั รอง
จากแพทยเ์ พอ่ื แสดงใหเ้หน็ วา่ คณุ มสี ทิ ธใิ ชย้ าดงั กลา่ วอยางถกู กฎหมาย

สาํ หรบั ของตอ้ งหา้ ม :ในการนาเขา้ โดยเด็ดขาด ไดแ้ ก่ ปืนและกระสุนปืน อาวุธทุกชนิดรวมถงึ มดี พก
ภาพและวตั ถลุ ามกสาํ หรบั การลกั ลอบนาํ เขา้ ยาเสพยต์ ดิ ใหโ้ ทษเขา้ ประเทศมาเลเซยี กฎหมายลงโทษรา้ ยแรง ถงึ
ขน้ั ประหารชีวติ หา้ มนาํ อาวุธปืนและกระสุนปืนอาวุธทุกชนิดรวมถงึ มดี พก ภาพและวตั ถลุ ามก สาํ หรบั การ
ลกั ลอบนาํ เขา้ ยาเสพยต์ ดิ ใหโ้ ทษมกี ฎหมายลงโทษรา้ ยแรง

คดิ ถงึ บา้ น: กด 0066 (ตามดว้ ยเบอรบ์ า้ น) ตวั อย่าง 0066-75-222188
กด 0066 (ตามดว้ ยเบอรม์ อื ถอื ) ตวั อย่าง 0066-87-2750911

เล่นอนิ เตอร์ เน็ต:ท่านสามารถซ้อื ซมิ การด์ ของมาเลเซยี ไดใ้ นราคา 300-500 บาทไทย หรือสามารถ
สมคั ร แพค็ เกจเลน่ อนิ เตอรต์ ่างประเทศแบบเหมาจ่าย 3-7 วนั กบั เคลอื ขา่ ยทท่ี ่านใชง้ านอยู่

เกรด็ ความรู้

 การรบั -ส่งสง่ิ ของสว่ นใหญ่จะใชม้ อื ขวา เพอ่ื ใหเ้กยี รตแิ ก่ผูใ้ หแ้ ละผูร้ บั
 ไมค่ วรใชน้ ้วิ ช้มี อื ขวาช้สี ถานท่ี สง่ิ ของ หรอื ผูค้ น เพราะชาวมาเลยจ์ ะถอื วา่ ไม่สุภาพ ควรใชน้ ้ิวโป้งมอื ขวา

แลว้ พบั น้ิวทเ่ี หลอื เกบ็ ช้แี ทน
 การถ่ายภาพในสถานทส่ี าํ คญั ควรขออนุญาตก่อน
 สง่ิ ทพ่ี ลาดไมไ่ ดอ้ ย่างหน่ึงของการไปเทย่ี วมาเลเซยี ก็คอื การกนิ อาหารพ้นื เมอื งโดยเฉพาะอาหารประเภท

ทเ่ี รยี กวา่ เนียงยา (Nyonya Food) ซง่ึ เป็นอาหารผสมผสานระหวา่ งจนี และมลายู มหี ลากหลายเมนูให้
เลอื กสรร เรอ่ื งรสชาตนิ ่ีบอกเลยวา่ อร่อยเดด็ ประทบั ใจสุด ๆ
 การใหท้ ปิ ในงานบรกิ ารถอื เป็นเร่อื งปกตใิ นประเทศมาเลเซยี โดยมกั จะอยู่ท่ี 5-10% ถา้ เป็นแหลง่
ท่องเทย่ี วก็มกั รวมอยู่ในบลิ แลว้ ตรวจสอบค่าใชจ้ ่ายอกี ครงั้ ก่อนชาํ ระเงนิ
 ของฝากจากมาเลเซยี อาทิ ใบชา, กาแฟ Old Town, กาแฟ Ipoh White Coffee, ขนมชอ็ กโกแลต,
ขนมทานเลน่ , เส้อื ผา้ พ้นื เมอื ง, เครอ่ื งประดบั พ้นื เมอื ง และบะหมก่ี ่งึ สาํ เรจ็ รูป

ตวั อยา งภาษามาเลเซยี

สวสั ดี ซาลามดั ดาตงั
ขอบคณุ เตรมิ า กะชิ
สบายดไี หม อาปา กาบา
เจมบริ า ดาปดั เบอเตมู อนั ดา
ยนิ ดีท่ไี ดร้ ูจ้ กั (gembira dapat bertemu anda)
เบอจมั ปา ลากิ (berjumpa lagi)
พบกนั ใหม่ เซลามตั ตงิ กลั
ลากอ่ น
มมิ ปิ๊ มานสิ
นอนหลบั ฝนั ดี (mimpi manis)

เชิญ เมน็ เจม็ พดุ (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่
อากาศดีจงั ทแี ดก๊ (tidak)
อากาศรอ้ นมาก บาอคิ คอค่า (baik cauca)

อากาศหนาวมาก ซงั กดั พานสั
คอค่า ยงั ซงั กดั เซจคุ๊
ไม่เป็ นไร (cauca yang sangat sejuk)
ทแี ดก๊ อปาอาปา (tidak apa-apa)

• คนมาเลเซยี จะทกั ทายกนั ดว้ ยคาํ วา่ ซาลามตั ดาตงั สว่ นคาํ อน่ื ๆ ทน่ี ่ารูไ้ ว้ อาทิ เตรมิ า กะชิ (Terima
kasih) = ขอบคุณ, มาอฟั กนั ซายา (Maafkan saya) = ขอโทษ, เซลามตั ตงิ กลั (Selamat tinggal) =
ลาก่อน เป็นตน้

• การทกั ทายกนั ของชาวมาเลเซยี จะเรยี กวา่ ซาลาม โดยจะตอ้ งย่นื มอื ทง้ั สองขา้ งมาแตะทม่ี อื ของอกี ฝ่าย แลว้
นาํ ไปแตะทอ่ี กของตวั เอง ใชท้ กั ทายกบั เพศเดยี วกนั เทา่ นน้ั

**หา้ มทาํ พาสปอรต์ หายเดด็ ขาด**

!!เตอื นแลว้ นะ!!

บรษิ ท เกตสุ วุ รรณ ทราเวล

• ท่ตี ง้ั บรษิ ทั เกตสุ วุ รรทราเวล สาขาจงั หวดั ตรงั

26/50 ถนน เพลนิ พทิ กั ษ์ ตาํ บล ทบั เทย่ี ง อาํ เภอ เมอื ง จงั หวดั ตรงั 92000
เบอรต์ ดิ ต่อ 075-216078 , 087-2750911
ใบอนุญาต เลขท่ี 41/00354

• ท่ตี ง้ั เกตสุ วุ รรณทราเวล สาขา จงั หวดั สรุ าษฏรธ์ านี

138/15 ม.10 ต.วดั ประดู่ เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 84000
เบอรต์ ดิ ต่อ 087-2750911
ใบอนุญาต เลขท่ี 41/00354

• รบั จดั ทรปิ ทอ่ งเท่ยี วทง้ั ในและตา่ งประเทศ
• รบั จองตวั๋ เครอ่ื งบนิ
• รบั จดั งานอบรม,สมั มนา และ ทศั นศึกษาทง้ั ในและตา่ งประเทศ

**ʹء·Ø¡àÊé¹·Ò§ ÇÒ§ã¨ä»¡ÑºàÃÒ**


Click to View FlipBook Version