The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ฮานอย ซาปา 24-27 เมษา 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toey Tunva Official, 2020-02-19 23:07:07

ฮานอย ซาปา 24-27 เมษา 63

ฮานอย ซาปา 24-27 เมษา 63

บรกิ ารจัดนําเทยี วทังในและตา่ งประเทศทกุ เสน้ ทาง ในราคาเป็ นกนั เอง

สายดว่ น 087-2750911

ฮานอย ซาปา ฟานซปี นั สวสิ แหง่ เวยี ดนาม

บุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ ลอ่ งเรอื นงิ บงิ หฮ์ าลองบก 4วนั

จุดเด่น

 นังกระเชา้ ไฟฟ้าทยี าวทสี ดุ ของเวยี ดนามสยู่ อดเขาฟานซปี ันหลังคาแหง่ อนิ โดจนี
 สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนตกิ กบั เมอื งทมี แี ตภ่ เู ขาโอบลอ้ มอากาศเย็นตลอดปี
 ลอ่ งเรอื นงิ บงิ ห์ หรอื ฮาลองบกอันงดงามเหมอื นภาพวาด “กยุ ้ หลนิ แหง่ เวยี ดนาม”
 สมั ผสั วถิ ชี วี ติ ของชาวเขาและชมทวิ ทศั นข์ องทงุ่ นาขนั บนั ได
 เมนูพเิ ศษอาหารบฟุ เฟ่ ตน์ านาชาตริ า้ น SEN BUFFET
 เทยี วคมุ ้ 4 วนั เต็ม ขาไปบนิ ไฟทเ์ ชา้ ขากลับบนิ ไฟทค์ ํา

เดนิ ทาง 24 – 27 เมษายน 63 4วนั 3 คนื

วนั แรก ฮานอย – สสุ านลงุ โฮ –นงิ หบ์ งิ ฮาลองบก – ฮานอย -/เทยี ง/เย็น

04.00 น. คณะพรอ้ มกนั ณ ทา่ อากาศยาน ดอนเมอื ง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคานเ์ ตอรส์ ายการบนิ ไทยแอร์
06.40น. เอเซยี โดยมเี จา้ หนา้ ทขี องบรษิ ัทฯ คอยใหก้ ารตอ้ นรับและอํานวยความสะดวก
08.30น. ออกเดนิ ทางสู่ กรงุ ฮานอยโดยสายการบนิ ไทยไลออ้ นสแ์ อร์ เทยี วบนิ ที FD 642
เดนิ ทางถงึ ท่าอากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอยผ่านพธิ กี ารตรวจคนเขา้ เมอื ง นําท่านเดนิ ทางสใู่ จ
กลางกรงุ ฮานอย

เกตสุ ุวรรณทราเวลGATE SUWAN TRAVEL
ตรัง :26/50 ถ.เพลินพทิ กั ษ์ ต.ทบั เทียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-216078 087-2750911 083-3951026 1
สุราษฏร์ฯ: 138/15 ม.10ต.วดั ประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทร. 077-200883 087-2750911 (ตรงขา้ มโฮมโปร)

E-mail : [email protected] : เกตุสุวรรณทราเวล ตรัง :hou_gst

เทยี ง บรกิ ารจดั นําเทยี วทังในและตา่ งประเทศทกุ เสน้ ทาง ในราคาเป็ นกนั เอง
บา่ ย
คํา สายดว่ น 087-2750911

นําทา่ นชม สสุ านโฮจมิ นิ ห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) ซงึ ไดร้ ับการอาบนํายาเป็ นอยา่ งดี อยู่
ในโลงแกว้ ภายในหอ้ งทคี วบคมุ อณุ หภมู ิ มที หารอารักขาโดยรอบ ศกุ ร์ ,จะปิดทกุ วนั จันทน)์
บรกิ ารอาหารเทยี ง ณ ภตั ตาคาร
นําทา่ นเดนิ ทางสู่ นงิ หบ์ งิ หต์ ามกก๊ (Tam Coc) หมายถงึ ถําสามถํา ตามตํานานกลา่ ววา่ ถํานถี กู
บรรจงสรา้ งโดย สายลมและกระแสนนํา เมอื ครังนําทะเลยงั ทว่ มถงึ ซงึ ยงั คงมรี อยคราบนถําปรากฎ
เป็ นหลักฐานลงเรอื พายลอ่ งตามแมน่ ํา Hoang Longในชว่ งแรกของการเดนิ ทางท่าน จะไดช้ ม
ทัศนยี ภ์ าพ ภเู ขาสองฝังแมน่ ําซงึ มคี วามยาวหลายกโิ ลเมตร ภาพทปี รากฏในระหวา่ งการเดนิ ทาง
หลายทา่ นเปรยี บเหมอื น “กยุ ้ หลนิ ของจนี ”เพลดิ เพลนิ กบั การนังเรอื กระจาด ลอ่ งเรอื ผา่ นทอ้ งนํา
สองขา้ งทางเป็ นทงุ่ นาขา้ ว ยามฤดเู ก็บเกยี วก็จะมชี าวไร่ ชาวนา ใหเ้ ห็นอยา่ งเพลนิ ตา สลับกบั
ทัศนยี ภาพของภเู ขานอ้ ยใหญ่ สลับซบั ซอ้ นราวกบั ภาพสามมติ ิ
บรกิ ารอาหารคํา ณ ภัตตาคารนําท่านเขา้ ชมการแสดง หุ่นกระบอกนํา (Water puppet show)ทมี ี
ชอื เสยี งและมเี พยี งแห่งเดยี วในโลก บอกกล่าวถงึ ตํานานเมอื งหลวง และประเพณีวัฒนธรรมชาว
เวยี ดนาม ทไี มม่ ชี าตใิ ดเสมอเหมอื น เพราะเป็ นการเชดิ หนุ่ ทอี ยใู่ นนํา ผสมผสานกบั เสยี งบรรเลงของ
เครอื งดนตรเี วยี ดนามและเสยี งพากยส์ ด ของคณะละคร ยงิ ทําใหห้ ุ่นเชดิ ทุกตัว มชี วี ติ ชวี าราวกับมี
ลมหายใจ... จากนันนําทา่ นเขา้ สทู่ พี กั โรงแรม Sunries Hanoi หรอื เทยี บเทา่ ระดับ3ดาว

วนั ทสี อง ทะเลคนื ดาบ – วดั หงอกเซนิ –ชอ้ ปปิ งถนน 36 สาย – ลาวไก เชา้ /เทยี ง/เย็น
เชา้
นําทา่ นชม ทะเลสาบคนื ดาบ (Returned Sword Lake)หรอื ทะเลสาบฮวา่ นเกยี ม อยบู่ รเิ วณใจกลาง
เทยี ง เมอื งเกา่ ฮานอย สําหรบั ทะเลสาบนี มตี ํานานเลา่ ขานสบื ต่อกนั มาว่าครังอดตี พระเจา้ เลไทโต ไดน้ ํา
บา่ ย ดาบวเิ ศษซงึ นํามาตอ่ สกู ้ บั พวกหมงิ จนสามารถปลดปล่อยประเทศใหอ้ สิ ระแลว้ พระองคท์ รงลงเรอื
คํา ไปกลางทะเลสาบเพอื คนื ดาบวเิ ศษใหเ้ ตา่ ศกั ดสิ ทิ ธิ และกลา่ วกนั วา่ เตา่ ไดข้ นึ มาฉกดาบไปจากหัตถ์
วนั ทสี าม ของพระองค์ แลว้ หายไปในทะเลสาบ อนั เป็ นเหตใุ หท้ ะเลสาบแหง่ นมี ชี อื วา่ “ทะเลสาบคนื ดาบ” เขา้
เชา้ ชม วัดหงอกเซนิ (Ngoc Son Temple)อยรู่ มิ ทะเลสาบคนื ดาบบนเกาะหยก ซงึ เป็ นเกาะเล็กๆ ใน
เทยี ง ทะเลสาบ สามารถขา้ มไปยังฝังวัดโดยขา้ มสะพานเทฮกุ หรอื สะพานแสงอาทติ ย์ มสี แี ดงสดใสถอื
เป็ นเอกลักษณ์อยา่ งหนงึ ของกรงุ ฮานอย จากนันใหท้ า่ นเดนิ เลน่ ผ่อนคลาย ยา่ นถนนเมอื งเกา่ 36

สาย(36 Old street)โดยแบง่ เป็ นแยกตา่ ง มรี า้ นคา้ ขายของทรี ะลกึ ราคายอ่ มเยา เหมาะแกก่ ารเป็ น

ของกํานัล ฝากคนทที า่ นรักทางบา้ น จนไดเ้ วลาพอสมควร
บรกิ ารอาหารเทยี ง ณ ภตั ตาคาร
จากนันนําทา่ นออกเดนิ ทางสู่ ลาวไกชายแดนเวยี ดนาม-จนี (ใชเ้ วลาเดนิ ทางประมาณ 4 ชวั โมง)
บรกิ ารอาหารคํา ณ ภตั ตาคาร จากนันนําทา่ นเขา้ สทู่ พี ัก โรงแรม Aristo International Hotel ระดับ
3 หรอื เทยี บเทา่
นําตกสเี งนิ –นงั รถราง –กระเชา้ ฟานซปี นั – ซาปา- ตลาดคนเดนิ ซาปา เชา้ /เทยี ง/เย็น
บรกิ ารอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
นําทา่ นเดนิ ทางสู่ Silver Water Fall นําตกสเี งนิ เป็ นนําตกทสี วยทสี ดุ ในเมอื งซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซปี ัน ซงึ สามารถมองเห็นไดอ้ ยา่ งชดั เจนจากระยะไกล มคี วามสงู 100 เมตร
บรกิ ารอาหารเทยี ง ณ ภตั ตาคาร
นังรถรางใหมส่ ดุ จากสถานซี าปา สสู่ ถานกี ระเชา้ เพอื ขนึ ยอดเขาฟานซปี นั
จากนันนําทา่ นนังกระเชา้ ไฟฟ้าสยู่ อดเขา ฟานซปี ันซงึ ไดร้ ับการขนานนามวา่ เป็ นเสมอื นหลังคาแหง่
อนิ โดจนี Muong Hoa หา่ งจากเมอื งซาปาไปทางทศิ ตะวนั ตกเฉียงใตร้ าว10 กโิ ลเมตรเป็ นระบบรถ
กระเชา้ สามสาย สายยาวทสี ดุ ในเวยี ดนาม รวมระยะทาง 6.3 กมสถานสี ดุ ทา้ ยยอยสู่ งู จาก .

ระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร จากนันตอ้ งงปี นบนั ไดอกี 600 ขนั เพอื ไปถงึ ยอดเขา

เกตุสุวรรณทราเวลGATE SUWAN TRAVEL
ตรัง :26/50 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทบั เทียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-216078 087-2750911 083-3951026 2
สุราษฏร์ฯ: 138/15 ม.10ต.วดั ประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทร. 077-200883 087-2750911 (ตรงขา้ มโฮมโปร)

E-mail : [email protected] : เกตุสุวรรณทราเวล ตรัง :hou_gst

บรกิ ารจดั นําเทยี วทังในและตา่ งประเทศทกุ เสน้ ทาง ในราคาเป็ นกนั เอง

สายดว่ น 087-2750911

คํา บรกิ ารอาหารคํา ณ ภตั ตาคาร นําทา่ นชมตลาดถนนคนเดนิ ซาปา จากนันนําท่านเขา้ สทู่ พี ัก โรงแรม
Chapa Dew Hotel ระดับ 3 หรอื เทยี บเทา่

วนั ทสี ี ซาปา -หมบู่ า้ นกา๊ ตกา๊ ต – ลาวไก –ฮานอย เชา้ /เทยี ง/เย็น
เชา้ บรกิ ารอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของทพี กั หมบู่ า้ นกา๊ ตกา๊ ตหมบู่ า้ นชาวเขาเผา่ มง้ ดํา ชมวถิ ชี วี ติ ความ
เป็ นอยขู่ องชาวเขาในหมบู่ า้ นนแี ละชมแปลงนาขา้ วแบบขนั บนั ได
หลังจากนันนําทา่ นเดนิ ทางสเู่ มอื ง ฮานอย ผา่ นเมอื ง ลาวไก ตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวยี ดนาม-
จนี เดนิ ทางโดยรถโคชป้ รับอากาศ(ประมาณ4-5 ชัวโมง)ใหท้ ่านไดเ้ พลดิ เพลนิ ไปกับการชม
บรรยากาศธรรมชา่ ตทิ ัง 2 ขา้ งทางและวถิ ชี วี ติ ของชาวเวยี ดนาม

เทยี ง บรกิ ารอาหารกลางวันณ ภตั ตาคาร
ไดเ้ วลาอนั สมควรเดนิ ทางสสู่ นามบนิ นอยไบ

เย็น บรกิ ารอาหารเยน็ เฝอเวยี ดนาม ณ รา้ นอาหารในสนามบนิ
20.50 น. ออกเดนิ ทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์ อเซยี เทยี วบนิ FD 645
22.50 น. เดนิ ทางถงึ ท่าอากาศยาน ดอนเมอื งโดยสวัสดภิ าพ พรอ้ มดว้ ยความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมนีอาจมีการเปลยี นแปลงตามความเหมาะสม โดยคาํ นงึ ถงึ ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคญั ***

อตั ราค่าบริการ ผ้ใู หญ่ เดก็ 3-10พกั กบั ผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียง พกั เดยี วจ่ายเพมิ

เริมต้นดอนเมือง 14,900 บาท 13,500 บาท 4,000 บาท

เริมต้นตรัง/สุราษฏร์/นคร 19,500 บาท 18,500 บาท 5,000 บาท

(รวมตัวไป-กลบั ทพี ักดอนเมือง 2 คืน)

ราคานีจาํ นวนผู้เดนิ ทางขันตํา 16 ท่าน หากไม่ครบตามกาํ หนดราคาและรายการอาจมกี ารเปลยี นแปลง
อตั รานรี วม
 รถปรับอากาศพร้อมหวั หนา้ ทวั ร์และมคั คเุ ทศกท์ อ้ งถินตลอดการเดินทาง
 ค่าตวั เครืองบินไป-กลบั เสน้ ทาง ดอนเมือง – ฮานอย – ดอนเมือง สายการบนิ ไทยแอร์เอเซีย หรือเทียบเท่า
 อาหารตามทีระบุในรายการ11 มือ
 ค่าหอ้ งพกั พกั หอ้ งละ 2 ท่าน 3 คืน

เกตุสุวรรณทราเวลGATE SUWAN TRAVEL 3

ตรัง :26/50 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทบั เทียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-216078 087-2750911 083-3951026
สุราษฏร์ฯ: 138/15 ม.10ต.วดั ประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทร. 077-200883 087-2750911 (ตรงขา้ มโฮมโปร)

E-mail : [email protected] : เกตุสุวรรณทราเวล ตรัง :hou_gst

บรกิ ารจดั นําเทยี วทังในและตา่ งประเทศทกุ เสน้ ทาง ในราคาเป็ นกนั เอง

สายดว่ น 087-2750911

 คา่ ธรรมเนียมเขา้ ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกนั อบุ ตั เิ หตกุ ารเดินทางในวงเงิน )500,000 บาท และค่ารกั ษาพยาบาล 1,000,000ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม(์
อตั รานไี ม่รวม ค่าตวั ภายใน
 ค่าทปิ ไกด์เวยี ดนาม และพนกั งานขับรถ ท่าน 400 บาทตลอดทริป
 คา่ ใชจ้ ่ายอืนๆนอกเหนือจากรายการระบุ เชน่ ค่าอาหารเครืองดืมคา่ โทรศพั ท์ ค่าซกั รีด ฯลฯ
 ค่าหนงั สือเดินทาง และ เอกสารตา่ งดา้ ว /คา่ บริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย.3%
พาสปอร์ต ต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน มฉิ ะนนั บริษทั จะไม่รับผดิ ชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง ปฏเิ สธการเดนิ ทาง

ของท่านและต้องมหี น้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงือนไขการจอง ชําระเงินมดั จํา 8000,บาท ในวนั ทที าํ การจองพร้อมส่งสําเนาหนงั สือเดินทาง

ธนาคาร สาขา ชือบญั ชี เลขที พร้อมเพย์

ไทยพาณิชย์ โรบินสันตรัง นายสกล ทวพี ฒั นะพงศ์ 403-025249-3 0872750911

ไทยพาณิชย์ โลตสั สุราษฏร์ฯ นางสาวเบญจวรรณทวพี ฒั นะพงศ์ 974-233977-7 0833951026

ส่วนทเี หลือก่อนเดนิ ทาง 10 วนั

เงือนไขการยกเลกิ
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – หักค่าใชจ้ ่ายสาํ หรับกรุ๊ปทีตอ้ งการันตมี ดั จาํ หรือหักค่าใชจ้ ่ายสาํ หรับกรุ๊ปทีมกี ารการันตีค่ามดั จาํ ทีพกั
ไมว่ า่ โดยตรงหรือโดยการผา่ นตวั แทนในประเทศหรือต่างประเทศ
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั ขึนไป 50 เก็บค่าใชจ้ ่าย -% ของราคาทวั ร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้ ่าย 75 % ของราคาทวั ร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 6 วนั เกบ็ ค่าบริการทงั หมด -100 %

เงือนไขและความรับผดิ ชอบ

 เมอื ตกลงในเงือนไขและทางบริษทั ไดจ้ องโรงแรมแลว้ คืนไม่ได้ (อยใู่ นเงือนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแลว้ ท่านจะแยกตวั

หรือจะไม่ใชบ้ างสิงบางอยา่ งในรายการไม่สามารถหกั คืนเงนิ ได้
 หากไมส่ ามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมไดอ้ นั เนืองมาจากธรรมชาติความล่าชา้ และความผดิ พลาดจากทางสายการบินจะ
ไมม่ กี ารคืนเงนิ ใดๆทงั สินแต่ทงั นีทางบริษทั ฯจะจดั หารายการเทียวสถานทีอืนๆมาใหโ้ ดยขอสงวนสิทธิการจดั หานีโดยไมแ่ จง้ ใหท้ ราบ

ล่วงหนา้
 การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกั ค่าบริการคืนได้ ทางบริษทั ฯจะไม่รับผดิ ชอบใดๆทงั สินเพราะ
ค่าใชจ้ ่ายทุกอยา่ งทางบริษทั ฯไดช้ าระค่าใชจ้ ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 ทางบริษทั ฯจะไม่รับผดิ ชอบใดๆทงั สินหากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของตวั
นกั ท่องเทียวเอง
 บริษทั เป็นเพียงตวั แทนการท่องเทียวสายการบิน และตวั แทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไมอ่ าจรับผดิ ชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที

อยเู่ หนือการควบคุมของเจา้ หนา้ ทีบริษทั ฯ อาทิ การนดั หยดุ งานการจลาจล การเปลียนแปลงกาํ หนดเวลาในตารางบิน ภยั ธรรมชาติ ฯลฯ
หรือค่าใชจ้ ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทงั ทางตรง หรือทางออ้ ม เช่น การเจบ็ ป่ วยการถูกทาํ ร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ

ฯลฯการตอบปฏิเสธการเขา้ และออกเมืองของเจา้ หนา้ ทีตรวจคนเขา้ หรือออกเมืองอนั เนืองมาจากมสี ิงผดิ กฎหมาย หรือเอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
 เมอื ท่านตกลงชาํ ระเงินไมว่ า่ ทงั หมดหรือบางส่วนกบั ทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะถือวา่ ท่านไดย้ อมรับในเงือนไขขอ้ ตกลงต่างๆทีไดร้ ะบุ

ไวแ้ ลว้ ทงั หมด เกตุสุวรรณทราเวลGATE SUWAN TRAVEL

ตรัง :26/50 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทบั เทียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-216078 087-2750911 083-3951026 4
สุราษฏร์ฯ: 138/15 ม.10ต.วดั ประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทร. 077-200883 087-2750911 (ตรงขา้ มโฮมโปร)

E-mail : [email protected] : เกตุสุวรรณทราเวล ตรัง :hou_gst


Click to View FlipBook Version