The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-12-25 22:49:15

GenNext issue November 2019

Gen Next issue November 2019

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจ�ำเดอื นพฤศจิกายน 2562

INSOSVUEEMBER 2019

NOVEMBER 2019 1

GEN ACTIVITY

The Next Gen Event

เม่ือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางเจนเนอราล่ีภาคกลางโซน 01 02 03, ภาคใต้โซน 04 และภาคอีสานโซน05 ยังคงมุ่งม่ันเดินหน้าจัดกิจกรรม “The Next Gen
Event ” เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะมาเป็น Financial Planner ได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์และประโยชน์ต่างๆของการมาเป็น Financial Planner มืออาชีพ ภายในงานยังได้
รับเกียรติจากทีมผู้บริหารของโซนมาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างดีอีกด้วย นอกจากน้ันยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ท่ีจะมาสร้างแรงบันดาลใจอย่าง
ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

2 NOVEMBER 2019

GEN ACTIVITY

มหกรรม KICK OFF

ผ่านไปอีกครั้งกับมหกรรม Kick Off ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน ของชาวเจนเนอราลี่ภาคกลางโซน 01 02 03 ภาคใต้โซน 04 และภาคอีสานโซน 05 ที่พร้อมใจ
กันจัดอย่างพร้อมเพรียง ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโซนมาต้อนรับครอบครัวตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมหน้า
มหกรรม Kick Off ในคราวน้ีมาในหัวข้อ “A Bit Change To Big Chance เปลี่ยนเพียงนิด สู่วันที่ย่ิงใหญ่” โดยได้เชิญวิทยากรอันทรงคุณวุฒิด้าน
MDRT มาให้ความรู้ และและวิสัยทัศน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือน�ำไปประยุกต์กับตนเองและทีมงานได้อย่างยอดเย่ียมอีกด้วย

NOVEMBER 2019 3

4 NOVEMBER 2019

GEN TIPS

โดยคณุ ชัยธวัฒน์ ฉตั รบูรภานันท์ Distribution Support and Quality Management

นวตั กรรมสำ� คญั ไฉน ในโลกปจั จุบัน

การน�ำเสนอขายส�ำหรับในยุคใหม่น้ี หากไม่มีเครื่องมือในการช่วยท�ำงานก็จะเป็นการยากมากส�ำหรับตัวแทน
รุ่นใหม่ๆ หรือแม้กระท่ังตัวแทนท่ีท�ำงานมานาน หากไม่มีการปรับตัวแทนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่ อาจจะท�ำให้ถึงข้ันเกิดปัญหามากมายตามมาก็ได้
ทุกคนคงเคยได้ยินเร่ืองของเจ้าตลาดกล้องแบบฟิลม์ยี่ห้อดัง (ชื่อย่อ K) หรือ โทรศัพท์มือถือย่ีห้อดัง (ช่ือย่อ N)
กันมาก่อนใช่ไหมครับ เราลองมาทบทวนเพื่อเป็นข้อคิดครับ ซ่ึงทั้งสองนั้น ตกเป็น “เหย่ือ” ของนวัตกรรม
และไม่มีใครคิดว่ายักษ์ใหญ่จะล้มได้ สาเหตุหลักๆ มาจาก

1. การขาดวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกล
2. การมีเทคโนโลยีกับมัน แต่ไม่ได้จริงจังกับมัน
3. การขาดความละเอียดรอบคอบ
4. การมองไม่เห็นโอกาสใหม่ของนวัตกรรม
เราลองมาคิดดู แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ดีเลิศขนาดไหน หากเราไม่เปล่ียนแปลงทัศนคติไปเรียนรู้มัน ไม่นานเราก็
จะตามโลกไม่ทัน และเราอาจจะเป็นเหมือนยักษ์ท้ัง 2 ก็เป็นได้ครับ
ในอนาคตอันใกล้นี้ ตัวแทนทุกคนจะต้องมีการน�ำข้อเสนอการขาย (Sales Illustration: SIS) ให้ลูกค้าพร้อมท้ัง
น�ำส่งให้กับบริษัทพร้อมกับใบค�ำขอเอาประกันด้วย ซึ่งระบบ Gen Touch จะช่วยเราในเร่ืองน้ีเป็นอย่างมากครับ
เพราะในระบบ Gen Touch จะมีเร่ืองของ Sales Illustration อยู่ด้วยและก็ใช้งานได้ง่ายได้ง่ายด้วย
และจากการประชุมกับฝ่ายพิจารณารับประกัน มีการตกลงกันว่าหากมีการน�ำส่งงานผ่านระบบ e-App จะมี
การให้ความส�ำคัญมากกว่าการส่งแอปด้วยวิธีเดิม คือส่งผ่าน e-App จะรู้ผลเร็วกว่าปกติน่ันเองครับ บริษัทได้
ทุ่มเทสรรพก�ำลังเพื่อพัฒนาระบบน้ีให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป ซ่ึงก็ท�ำส�ำเร็จเรียบร้อยไปแล้วหลายอย่าง เปิดให้พวกเราได้
เข้าไปพิสูจน์กันดูได้ครับ

ฉบับต่อๆ ไปจะมีการอัพเดทให้ทราบว่า บริษัทจะมีอะไรใหม่เกิดข้ึนอีกหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเรียกว่า “Gen Dashboard” หรือเคร่ืองมือดิจิทัลที่ใช้ในการ Recruit ตัวแทน หรืออะไรใหม่ในอนาคตครับ

NOVEMBER 2019 5

Gen Save 4 Plus

สะสมทรัพย 10/4 พลัส

ชําระเบ้ยี ส้นั ผลตอบแทนสงู คŒมุ ครองชีวต�

ชาํ ระเบยี้ ประกนั 4 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 10 ป‚
468%รบั เงน� คนื สงู สดุ* กรณมี ชี วี ต� อย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� 400%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ตเพ�มจากอ�บตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**
อัตราเบีย้ ประกันภัยเท‹ากัน ทกุ เพศ ทกุ อายุ

ลดหยอ‹ นภาษีไดŒ

*ของจํานวนเงน� เอาประกันภัยเรม� ตŒน
**ตามเง่�อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเงน� เอาประกันภัยที่สมัคร
6 NOVEMBER 2019

TRAINING UPDATE

โดย Sales Training

กา้ วแรกสกู่ ารเปน็ ผบู้ รหิ ารฯ

กบั หลกั สตู ร Pre Manager 1

สวัสดีค่ะพ่ีๆ ท่ีรักของน้องไหวพริบทุกท่าน วันนี้น้องไหวพริบมีค�ำถามมาอีกแล้วค่ะ ค�ำถามท่ีว่าน้ีคือ
เราท�ำงานหนักทุกวันน้ีเพ่ืออะไร? บางท่านคงตอบว่า เพ่ือรายได้ เพื่อความสุขสบายของครอบครัว
และอาจจะเพ่ือเหตุผลอีกหลายๆ อย่าง แต่น้องไหวพริบเชื่อว่า ทุกท่านท�ำงานหนักเพราะต้องการ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าท่ีการงานจริงมั้ยคะ
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากจะเป็นอาชีพท่ีท�ำให้พี่ๆ มีอิสระในการท�ำงานและมีรายได้ท่ีไม่จ�ำกัดแล้ว
ก็ยังเป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าให้กับพี่ๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ความม่ันคงและความก้าวหน้าท่ีน้องไหวพริบกล่าว
ถึง ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินเท่าน้ันนะคะ แต่น้องไหวพริบยังหมายถึง โอกาสในการเจริญเติบโตในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการเงินด้วยค่ะ คือเม่ือเราท�ำงานในฐานะตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เราก็ยัง
สามารถเล่ือนต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายขายได้เม่ือเรามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด
และเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม พ่ีๆ ก็จะต้องก้าวจากบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ไปสู่ความ
ท้าทายใหม่ในต�ำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย ที่ความท้าทายนั้นมาพร้อมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
มากกว่ายอดขายเพียงอย่างเดียว และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารฝ่ายขายท่ีมี
คุณภาพและประสบความส�ำเร็จ น้องไหวพริบขอแนะน�ำหลักสูตร Pre Manager 1 หลักสูตรที่จะช่วย
วางรากฐาน และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเป็นผู้บริหารฝ่ายขายท่ีประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ
ประกันชีวิตอย่างย่ังยืน พ่ีๆ สามารถตรวจสอบตารางการอบรม และสมัครเข้าอบรมหลักสูตร
Pre Manager 1 และหลักสูตรอ่ืนๆ ได้ท่ี https://training.generali.co.th/regis/

และส�ำหรับพี่ๆ ที่ประสบกับปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเข้าพบลูกค้า หรือการปิดการขาย
หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการท�ำงาน มาพบกับเทคนิค และวิธีการแก้ปัญหา และ
ข้อขัดข้องต่างๆ กับ 2 กูรูผู้มากประสบการณ์ “อ.บัติ” สมบัติ อุไรสกุล และ “อ.แดง” ประ
พล ประเสริฐเมธได้ที่รายการ “90 Days Survival : 90 วันต้องรอด!” ออกอากาศทุกวัน
พุธ เวลา 9.30 – 10.00 น. ที่ Facebook Group “GenNext Training” และหากพ่ีๆ มีข้อ
สงสัยเพิ่มเติม สามารถส่งค�ำถามมาได้ที่ Line : @Gen-training แล้วพบกันนะคะ

@gen-training เข้ามาพูดคุยกับไหวพริบได้ที่.... GEN Training

GenNext Training

NOVEMBER 2019 7

8 NOVEMBER 2019

NOVEMBER 2019 9

BRAND MOVE

10 NOVEMBER 2019

BRAND MOVE

ซซี ัน่ 2 กลบั มาแลว้ ! กับบทสมั ภาษณ์สดุ พิเศษ

ของตวั แทนท่ีปรกึ ษาทางการเงนิ ผปู้ ระสบความสำ� เรจ็ ในอาชพี

“ชนัญญา บุญแสน” “ธนาพิพัฒน์ เจริญทรัพย์”

จากอดีตข้าราชการท่ีก้าวออกจากเซฟโซน จากพ่อค้าขายย�ำตลาดนัด คว้าโอกาสเพื่อพลิกชีวิต
ความม่ันคงในชีวิตที่เหนือกว่า ด้วยรายได้หลักแสนต่อเดือน! สู่การพิชิตความส�ำเร็จด้วยรายได้มากกว่าเดิม 6 เท่า!

ตดิ ตาม VDO บทสัมภาษณ์สดุ Exclusive
ของพวกเขาทง้ั 3 คน ไดท้ ชี่ ่องทางตัวแทน
และชอ่ งทางออนไลน์

GenNext Facebook Fanpage

“ผึ้งพร ปะติตังโข” โอกาสครง้ั สำ� คัญ! กา้ วสคู่ วามสำ� เรจ็
ในเส้นทางอาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน
ดรู ายละเอยี ดเพ่มิ เตมิ ที่
fplionsroar.generali.co.th
หรือ Scan QR Code >>

จากการก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งโอกาส
การเติบโตอีกขั้นของอาชีพ ด้วยรายได้หลักแสนต่อเดือน!

NOVEMBER 2019 11

Gen Save 10 Plus

สะสมทรัพย 15/10

ชาํ ระเบยี้ สน้ั ผลตอบแทนสงู คมŒุ ครองยาว

ชาํ ระเบย้ี ประกนั 10 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 15 ป‚

รวมรบั เงน� คนื สงู สดุ 419%* กรณมี ชี วี ต� อย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� 340%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ตเพม� จากอ�บตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**

อัตราเบี้ยประกันภยั เท‹ากนั ทกุ เพศ ทกุ อายุ
ลดหย‹อนภาษี ไดŒ

*ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยเรม� ตŒน
12**ตามNเงO่�อนVไEขขMอBงชE‹วงRอาย2ุก0าร1ร9ับประกัน และจํานวนเง�นเอาประกันภัยที่สมัคร

GEN 365

Application

ดาวน์โหลดฟร!ี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรกิ ารออนไลน์

ที่ให้ความสะดวกสบาย

พร้อมอัพเดทสิทธิพเิ ศษใหม่

ส่งสุขท้ายปี สมาชิก Generali 365 ใช้เพียง 12,000 คะแนน
แลกรับฟรี! ส่วนลดมูลค่า 50 บาท ไว้เรียกใช้บริการจาก Grab
สามารถใช้ได้ท้ัง GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, JustGrab
และ GrabVan วันน้ี - 29 ก.พ. 63 เท่าน้ัน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
(ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน Generali 365)
เปร้ียวจ๊ีดโดนใจ สมาชิก Generali 365 แลกรับฟรี!
น�้ำเลมอนเนด 1 แก้ว ขนาด 16 ออนซ์ มูลค่า 45 บาท
จาก Auntie Anne’s ใช้เพียง 8,500 คะแนน
วันน้ี - 31 ม.ค. 63 เท่านั้น หรือจนกว่าสิทธ์ิจะหมด
(ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน Generali
365)

อัพเดทสิทธิพิเศษใหม่

NOVEMBER 2019 13

GEN 365

14 NOVEMBER 2019

NOVEMBER 2019 15

16 NOVEMBER 2019

NOVEMBER 2019 17

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( OCTOBER 2019 )
คณุ นริ ุตติ์
ตัวแทนท่ีมีผลผลติ เบยี้ ประกนั ภยั ท้งั เดือน (APE) มะลวิ ลั ย์
หลังจากปรบั ปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สูงสุด
ภายในชว่ งการท�ำคณุ วฒุ สิ งู สดุ 50 อันดบั ทมี เพ่มิ พลู 888V
สำ� นกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01
APE 1,878,822 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณญานษิ ฐาภัค คุณพิชญา คุณปาณสิ รา คุณพษิ ณุ
นาคดี ศรชี ยั นามคำ� สนิ ธพ

ทีม PowerTeamV ทีม Red BullFTB4 ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamT
สำ� นกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน กระบ่ี สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 01
APE 630,896 บาท APE 618,668 บาท APE 584,893 บาท APE 416,206 บาท

18 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณปริศนา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01 371,974 บาท
01 287,347 บาท
7 คุณญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 191,959 บาท
01 187,715 บาท
8 คณุ ปุญญิศา พิมลศกั ดนิ์ นั ท์ มารวย 9A11 Head Office 04 171,984 บาท
05B 158,568 บาท
9 คณุ พรเพ็ญ ทองนาค PowerTeamV Head Office 04 158,523 บาท
05A 154,045 บาท
10 คุณประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบ่ี 153,526 บาท
04 150,490 บาท
11 คุณชัย ยอดรกั ชยั ภูมิ PD ขอนแกน่ 04 145,040 บาท
01 136,450 บาท
12 คุณธนัตพร ย่งิ ศิริรตั น์ Red BullFTB4 กระบ่ี 01 134,479 บาท
01 133,070 บาท
13 คณุ อรพรรณ ดาวกระจาย StarTeam1 สีคิ้ว 04 132,476 บาท
01 131,964 บาท
14 คณุ แปลก เสง้ อ้ัน ส�ำนกั งานใหญ่ Head Office 05B 124,656 บาท
01 122,176 บาท
15 คุณปรญิ ญกาญ เจริญสุข Red BullFTB4 กระบ่ี 01 121,972 บาท
04 116,107 บาท
16 คณุ วชิรญาณ์ สินเสวี PowerTeamV Head Office 01

17 คุณธญั ณชิ า สธุ ีวคณานนท์ PowerTeamV Head Office

18 คณุ มาริกา ระวังกลาง PowerTeamV Head Office

19 คุณสดุ า เสม็ หมาด Red BullFTB4 กระบี่

20 คณุ ไมตรี แก้วเมฆ Therich Triple T8A3A Head Office

21 คุณจีรัฐติกลุ คดั ติยาธีรวฒุ ิ กจิ ทำ� พพิ ัฒน์003 บึงสามพนั

22 คุณธชั ชสุภา เสถยี ระบุตร์ PowerTeamV Head Office

23 คุณชนญั ชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office

24 คณุ จารวุ รรณ จันทรส์ กลุ Therich2C KC.the Rich

25 คุณอภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office

NOVEMBER 2019 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ พงษ์ชยั มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 114,580 บาท
27 คุณอรสา นิม่ สพุ รรณ์ 05B 112,756 บาท
กิจท�ำพพิ ัฒน์005 บึงสามพนั 04 111,989 บาท
28 คุณณรงค์ ส�ำเสน็ 05A 109,584 บาท
29 คุณอังกรู พินพสิ ทิ ธ์ิ Dynamic 6A คอหงส์ 05A 109,460 บาท
30 คุณลนิ ดา ศิรสิ ม 106,788 บาท
พรหมประทาน8 เมอื งพล/ขอนแกน่ 01 106,594 บาท
31 คณุ อนุชา มาลี 03 105,665 บาท
32 คุณสวุ นนั ท์ ธาตุทอง StarTeam5A ปากช่อง 05A 104,910 บาท
33 คุณพรรณภทั ร ขวัญทอง 01 103,566 บาท
34 คณุ สริ กิ ร เรืองศรี PowerTeamT Head Office 01 103,068 บาท
35 คณุ ฐติ ภิ ทั รา จันหารักษ์ มหาทรพั ย์บูรพาB1 ศรสี ะเกษ 05A 102,502 บาท
36 คณุ ชนกานต์ พทุ ธรกั ษา 03 100,530 บาท
37 คุณเดชา ลาสม StarTeam1 สคี ้วิ 01 100,000 บาท
38 คุณปทั มา ชัยเดช 02 99,818 บาท
39 คณุ เมวดี พรอ้ มสนิทญาติ PowerTeamT Head Office 04 98,098 บาท
40 คณุ เออ้ื มเดอื น เกตุเปา้ 04 97,557 บาท
41 คณุ จริยา ดาวัลย์ PowerTeamT Head Office 01 93,840 บาท
42 คณุ ลำ้� คา่ ฟา้ งามวงศ์ 04 92,550 บาท
43 คณุ สดุ าพร ภูเบศ PowerTeamA2 นครราชสีมา 05A 92,292 บาท
44 คณุ วรรณกร โนนคลอ้ 03
45 คุณพชั ร์ชลิดา ชมนก พนู ทรัพยG์ 2A1 ดรีมแลนด์

เพิ่มพลู 888B กลั ปพฤกษ์

The greatest1 Head Office

Therich Triple T8D นครศรธี รรมราช

Therich TripleT8C นครศรีธรรมราช
สำ� นักงานใหญ่ Head Office

เศรษฐี 1B พทั ลงุ

StarTeam5 ปากช่อง

พนู ทรพั ย์G2B3 ดรมี แลนด์

20 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณปนดั ดา บญุ เรืองศรี PowerTeamT Head Office 01 88,815 บาท
47 คณุ รุณณภพ สกุลร่งุ อรุณ พูนทรพั ย์G2B 03 88,738 บาท
48 คณุ เสาวรัตน์ คชารตั น์ PowerTeamT ดรีมแลนด์ 01 85,179 บาท
49 คณุ จิราพร เหลา่ เสน็ Red BullFTB3 Head Office 04 83,252 บาท
50 คณุ รัชชัย ศรีหามาตร เพิ่มพลู 888W 01 82,928 บาท
กระบี่
กัลปพฤกษ์

NOVEMBER 2019 21

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คณุ ปาณิสรา
ตัวแทนทมี่ ผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วง นามคำ�
การทำ� คุณวฒุ สิ งู สดุ 50 อนั ดบั
ทมี PowerTeamV
สำ� นักงานตัวแทน Head Office
Zone 01
จ�ำนวนราย 24 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คณุ ญานิษฐาภคั คุณปริศนา คุณญาณิศา คุณพิชญา
นาคดี ภาพขุนทด โกชะดา ศรชี ยั

ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV ทมี Red BullFTB4
สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน กระบ่ี
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 04
จ�ำนวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 12 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย

22 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณพษิ ณุ สินธพ PowerTeamT Head Office 01 10 ราย
01 9 ราย
7 คุณนริ ตุ ต์ิ มะลิวัลย์ เพ่มิ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 8 ราย
05B 7 ราย
8 คุณไมตรี แก้วเมฆ Therich Triple T8A3A Head Office 03 7 ราย
05B 7 ราย
9 คณุ จีรัฐตกิ ลุ คดั ติยาธีรวฒุ ิ กิจท�ำพพิ ัฒน0์ 03 บงึ สามพนั 04 6 ราย
01 6 ราย
10 คณุ เดชา ลาสม พูนทรัพยG์ 2A1 ดรีมแลนด์ 04 6 ราย
04 6 ราย
11 คณุ อรสา นิ่มสุพรรณ์ กิจทำ� พิพัฒน0์ 05 บงึ สามพัน 01 6 ราย
01 6 ราย
12 คุณจารุวรรณ จนั ทรส์ กุล Therich2C KC.the Rich 04 6 ราย
04 6 ราย
13 คณุ ชนัญชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 03 6 ราย
01 6 ราย
14 คุณณรงค์ สำ� เสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04 6 ราย
6 ราย
15 คณุ ธนตั พร ยงิ่ ศริ ิรัตน์ Red BullFTB4 กระบ่ี 04 6 ราย
03 6 ราย
16 คณุ ธญั ณชิ า สุธีวคณานนท์ PowerTeamV Head Office 01

17 คุณปทั มา ชัยเดช เพิ่มพูล888B กัลปพฤกษ์

18 คณุ แปลก เสง้ อัน้ ส�ำนกั งานใหญ่ Head Office

19 คุณพงษ์ชัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช

20 คุณพชั รช์ ลิดา ชมนก พูนทรพั ย์G2B3 ดรมี แลนด์

21 คุณสริ กิ ร เรืองศรี PowerTeamT Head Office

22 คุณสุดา เสม็ หมาด Red BullFTB4 กระบ่ี

23 คณุ สุดาพร ภเู บศ เศรษฐี 1B พทั ลุง

24 คุณสุวนนั ท์ ธาตุทอง มหาทรพั ย์บูรพาB1 ศรีสะเกษ

25 คณุ อภิญญา นธีธาร PowerTeamV Head Office

NOVEMBER 2019 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ เอ้ือมเดือน เกตเุ ป้า Therich Triple T8D นครศรธี รรมราช 04 6 ราย
05B 5 ราย
27 คณุ ชัย ยอดรกั ชยั ภูมิ PD ขอนแกน่ 01 5 ราย
01 5 ราย
28 คุณธัชชสุภา เสถียระบุตร์ PowerTeamV Head Office 01 5 ราย
05A 5 ราย
29 คุณปญุ ญิศา พมิ ลศักดน์ิ นั ท์ มารวย 9A11 Head Office 05A 5 ราย
04 4 ราย
30 คุณพรเพ็ญ ทองนาค PowerTeamV Head Office 05A 4 ราย
04 4 ราย
31 คณุ ลินดา ศริ ิสม StarTeam5A ปากชอ่ ง 04 4 ราย
04 4 ราย
32 คณุ วรรณกร โนนคลอ้ StarTeam5 ปากช่อง 01 4 ราย
04 4 ราย
33 คุณไซฟู มาแน Adventure37 Head Office 04 4 ราย
04 4 ราย
34 คณุ ชนกานต์ พทุ ธรกั ษา PowerTeamA2 นครราชสีมา 04 4 ราย
04 4 ราย
35 คณุ ชญาธร ธนปรียากร Therich3A KC.the Rich 05A 4 ราย
05A 4 ราย
36 คณุ จิราพร เหลา่ เสน็ Red BullFTB3 กระบี่

37 คณุ จรยิ า ดาวลั ย์ Therich TripleT8C นครศรธี รรมราช

38 คุณฐติ ภิ ทั รา จนั หารักษ์ PowerTeamT Head Office

39 คุณดวงแข หริ ญั ฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี

40 คุณทพิ วรรณ เกิดทอง Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช

41 คณุ ธีระวัฒน์ ยศดำ� Adventure1C

42 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบี่

43 คณุ ปรญิ ญกาญ เจรญิ สขุ Red BullFTB4 กระบ่ี

44 คุณผ้ึงพร ปะตติ งั โข PowerTeamA นครราชสมี า

45 คุณพรรณภทั ร ขวญั ทอง StarTeam1 สีค้วิ

24 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ รชั ชัย ศรีหามาตร เพม่ิ พลู 888W กัลปพฤกษ์ 01 4 ราย
47 คณุ รัตนส์ ดุ า จันทร์วมิ ล 04 4 ราย
48 คุณลำ�้ คา่ ฟ้างามวงศ์ Therich TripleT8A2 นครศรีธรรมราช 01 4 ราย
49 คุณวชิรญาณ์ สินเสวี สำ� นกั งานใหญ่ Head Office 01 4 ราย
50 คุณสุกญั ญา สมสมัย PowerTeamV Head Office 05A 4 ราย
StarTeam5D
ปากช่อง

NOVEMBER 2019 25

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( OCTOBER 2019)
คณุ พวงทอง
ตวั แทนทม่ี ผี ลผลติ เบย้ี ประกนั ภัย Year to Date ทับพลี
(APE) หลงั จากปรับปรุงแลว้ (AdjustedAPE)
สงูสุด 50 อันดบั ภายในชว่ งการท�ำคณุ วฒุ ิ ทีม เพ่ิมพลู 888V
สำ� นักงานตวั แทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
APE 5,165,649 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ นิรตุ ติ์ คุณแปลก คุณปาณสิ รา คุณพชร
มะลิวลั ย์ เสง้ อนั้ นามคำ� พฤกษส์ วุ รรณ์

ทมี เพิม่ พูล888V ทีม Red Bull30 C ทมี PowerTeamV ทีม เพม่ิ พลู 888V
สำ� นักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 01
APE 3,881,209 บาท APE 3,618,781 บาท APE 3,233,051 บาท APE 3,122,979 บาท

26 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ญานษิ ฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 01 2,965,556 บาท
2,078,174 บาท
7 คุณญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 1,883,148 บาท
1,770,438 บาท
8 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 1,678,609 บาท
1,649,584 บาท
9 คณุ ผกามาศ ออ่ นน่ิม Adventure6 Head Office 04 1,588,861 บาท
1,568,048 บาท
10 คุณปรศิ นา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01 1,358,221 บาท
1,333,805 บาท
11 คุณแพรวขวญั อนนั ต์ชลาลยั เพิ่มพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 1,285,692 บาท

12 คณุ ชนญั ชดิ า ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 01 1,222,111 บาท
1,113,595 บาท
13 คุณสันติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 1,112,647 บาท
1,100,730 บาท
14 คณุ เทพรตั น์ สุดจริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 1,083,693 บาท
1,032,974 บาท
15 คุณพงษ์ชยั มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04
947,520 บาท
16 คุณอภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 916,198 บาท
912,629 บาท
17 คุณนลิ ลมัย ศิริรัตน์ PowerTeamV Head Office 01

18 คณุ แวคอมือซ๊ะ หะยแี วบูละ Milionaire3 ยะลา2 04

19 คณุ ธัญณิชา สธุ วี คณานนท์ PowerTeamV Head Office 01

20 คณุ พิชญา ศรชี ัย Red BullFTB4 กระบ่ี 04

21 คณุ สุนนั ทา กมลขันตสิ ุภา NEW GEN 3 Head Office 02

22 คุณอรัญญา จำ� รสั Therich1A Udomsap The Rich 04

23 คุณเสาวรตั น์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01

24 คุณประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB4 กระบี่ 04

25 คณุ จีรฐั ตกิ ลุ คดั ติยาธีรวุฒิ กิจท�ำพิพฒั น์003 บึงสามพนั 05B

NOVEMBER 2019 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ผึง้ พร ปะตติ งั โข PowerTeamA นครราชสมี า 05A 906,306 บาท
856,511 บาท
27 คุณปรยี าภทั ร์ หริ ญั ธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพพิ ัฒน์002 บึงสามพัน 05B 841,112 บาท
829,202 บาท
28 คณุ อภสิ ทิ ธิ์ ศรภี ทู อง NEW GEN 14 Head Office 02 815,704 บาท
796,580 บาท
29 คุณวรรณกร โนนคลอ้ StarTeam5 ปากช่อง 05A 762,112 บาท
757,043 บาท
30 คณุ ธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04 749,674 บาท
747,389 บาท
31 คณุ มาริกา ระวงั กลาง PowerTeamV Head Office 01 733,135 บาท
707,546 บาท
32 คุณสุนษิ า บญุ สงั ข์ StarTeam11 สคี ิ้ว 05A 692,206 บาท
683,657 บาท
33 คุณองอาจ ศิลป์วิไลรัตน์ NEW GEN 3 Head Office 02 659,796 บาท
622,184 บาท
34 คณุ ประมุข พันธรุ ตั น์ SuccessGroup3 ทรพั ยอ์ นนั ต์/หาดใหญ่3 04 620,509 บาท
605,057 บาท
35 คณุ รวภิ า จรศรชยั Therich1A Udomsap The Rich 04 593,568 บาท
585,984 บาท
36 คณุ สมจิตต์ สงิ ห์นิกร มหาทรพั ย์888 ลพบรุ ี 03

37 คุณรัตนจติ สมันไตย เพ่มิ พลู 888B กัลปพฤกษ์ 01

38 คุณนะที พรหมสมบตั ิ PowerTeamT Head Office 01

39 คุณอิสรีย์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบี่ 04

40 คุณดวงแข หิรัญฉาย Red BullFTB3 กระบี่ 04

41 คุณนฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04

42 คณุ อนชุ า มาลี PowerTeamT Head Office 01

43 คณุ ชญาธร ธนปรยี ากร Therich3A KC.the Rich 04

44 คณุ ยกุ ตระนันท์ กันคมุ้ Therich1A Udomsap The Rich 04

45 คณุ ณรงค์ สำ� เสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04

28 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณพมิ ประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 579,056 บาท
47 คุณสาวติ รี อ้วนสา พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแก่น 05A 573,782 บาท
48 คณุ ศรัณญ์ ถาวรกูล อินทรที อง928 01 573,383 บาท
49 คณุ รุณณภพ สกุลรุ่งอรุณ พนู ทรัพย์G2B Head Office 03 554,028 บาท
50 คุณอรพรรณ ดาวกระจาย ดรีมแลนด์ 05A 553,167 บาท
StarTeam1
สคี ว้ิ

NOVEMBER 2019 29

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คุณปาณิสรา
ตัวแทนทีม่ ผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการ นามคำ�
ทำ� คณุ วฒุ ิ Year to Date สูงสุด 50 อันดับ
ทมี PowerTeamV
ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01
จำ� นวนราย 155 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณแปลก คณุ ญานิษฐาภคั คุณญาณิศา คุณชนัญชดิ า
เสง้ อ้ัน นาคดี โกชะดา ชมภวู เิ ศษ

ทมี Red Bull30 C ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV
สำ� นักงานตวั แทน สำ� นักงานใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office
Zone 04 Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 100 ราย จำ� นวนราย 99 ราย จำ� นวนราย 84 ราย จำ� นวนราย 77 ราย

30 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ สนั ติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 68 ราย
65 ราย
7 คณุ พงษ์ชัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 64 ราย
56 ราย
8 คณุ เทพรตั น์ สดุ จริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 54 ราย
53 ราย
9 คณุ แวคอมอื ซะ๊ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 52 ราย
50 ราย
10 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 50 ราย
48 ราย
11 คณุ อภิญญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 43 ราย
43 ราย
12 คุณธญั ณชิ า สุธีวคณานนท์ PowerTeamV Head Office 01 39 ราย
38 ราย
13 คุณจรี ฐั ติกลุ คัดตยิ าธีรวฒุ ิ กจิ ทำ� พิพัฒน์003 บงึ สามพัน 05B 38 ราย
36 ราย
14 คณุ นิลลมัย ศริ ิรตั น์ PowerTeamV Head Office 01 36 ราย
35 ราย
15 คณุ พวงทอง ทับพลี เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 01 35 ราย
34 ราย
16 คุณปรศิ นา ภาพขนุ ทด PowerTeamT Head Office 01

17 คุณสนุ ิษา บญุ สังข์ StarTeam11 สีคว้ิ 05A

18 คณุ ผึ้งพร ปะติตงั โข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

19 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบี่ 04

20 คณุ ปรยี าภทั ร์ หิรัญธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพิพัฒน์002 บงึ สามพนั 05B

21 คณุ ดวงแข หริ ัญฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี 04

22 คณุ แพรวขวญั อนนั ตช์ ลาลัย เพ่มิ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 01

23 คณุ ชญาธร ธนปรยี ากร Therich3A KC.the Rich 04

24 คุณอรัญญา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04

25 คุณอิสรยี ์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบ่ี 04

NOVEMBER 2019 31

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณเสาวรตั น์ คชารตั น์ PowerTeamT Head Office 01 32 ราย
30 ราย
27 คุณณฐมนพรรณ ขันธส์ วุ รรณ์ เพม่ิ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 30 ราย
30 ราย
28 คุณณรงค์ ส�ำเสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04 30 ราย
29 ราย
29 คณุ ธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 29 ราย
29 ราย
30 คุณเสาวลักษ์ สวุ รรณมล TherichA KC.the Rich 04 28 ราย
28 ราย
31 คณุ พสิษฐ์ิ กอ้ งสวุ รรณคีรี Adventure3C1 Head Office 04 28 ราย
27 ราย
32 คณุ ลนิ ดา ศริ ิสม StarTeam5A ปากช่อง 05A 26 ราย
26 ราย
33 คณุ อนชุ า มาลี PowerTeamT Head Office 01 26 ราย

34 คณุ นฤมล เต็มแกว้ สำ� นักงานใหญ่ Head Office 04 26 ราย
24 ราย
35 คณุ วรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากช่อง 05A 24 ราย
24 ราย
36 คณุ สุวรรณี ชีวรัตนพร Therich3A KC.the Rich 04 24 ราย

37 คุณวฒั นชยั เกือ้ กูล Therich TripleT8C นครศรธี รรมราช 04

38 คณุ พิชญา ศรชี ัย Red BullFTB4 กระบ่ี 04

39 คณุ พมิ ประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A

40 คณุ ยุกตระนันท์ กนั คุ้ม Therich1A Udomsap The Rich 04

41 คุณรวภิ า จรศรชัย Therich1A Udomsap The Rich 04

42 คุณกนกวรรณ โภชนส์ ูงเนนิ PowerTeamB1 นครราชสีมา 05A

43 คุณธีระวัฒน์ ยศดำ� Adventure1C 04

44 คุณเพญ็ ประภา ทับธานี NB01 มหาสารคาม 05B

45 คณุ มารกิ า ระวังกลาง PowerTeamV Head Office 01

32 NOVEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณวาสนา โสภา PowerTeamT Head Office 01 24 ราย
47 คณุ สนุ ันทา กมลขนั ตสิ ภุ า Head Office 02 24 ราย
48 คุณสุพัชญา อนมุ าศ NEW GEN 3 01 24 ราย
49 คณุ กรกนก รัตนหาร เพ่ิมพูล888T กัลปพฤกษ์ 04 23 ราย
50 คณุ ฐิติรัตน์ พรหมเจริญ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 23 ราย

Red BullFTB1 กระบี่

NOVEMBER 2019 33

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตวั แทนทกุ ระดบั ที่มอี ายงุ านมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ตั้งแต‹เ ดอื นทอ่ี อกรหสั )
นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ัตภิ ายในเดอื น ผลงานขน้ั ต�ำ่ 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ต�่ำกว‹า 12,000 บาท

OCTOBER 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณปาณิสรา นามคำ� PowerTeamV Head Office 01 23 ราย 574,645 บาท
2 คณุ ญานษิ ฐาภคั นาคดี PowerTeamV Head Office 01 16 ราย 630,896 บาท
3 คุณปริศนา ภาพขนุ ทด PowerTeamV 01 12 ราย 371,974 บาท
4 คณุ พษิ ณุ สนิ ธพ Head Office 01 10 ราย 416,206 บาท
5 คณุ ญาณิศา โกชะดา PowerTeamT Head Office 01 10 ราย 287,347 บาท
6 คณุ นริ ุตติ์ มะลิวลั ย์ PowerTeamV Head Office 01 9 ราย 1,878,822 บาท
7 คณุ ไมตรี แกว้ เมฆ เพ่ิมพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 8 ราย 132,476 บาท
8 คุณชนญั ชดิ า ชมภูวเิ ศษ Head Office 01 6 ราย 122,176 บาท
9 คุณอภญิ ญา นธธี าร Therich Triple T8A3A Head Office 01 6 ราย 116,107 บาท
10 คุณเดชา ลาสม 03 7 ราย 102,502 บาท
11 คุณสวุ นนั ท์ ธาตทุ อง PowerTeamV Head Office
12 คณุ วิไลพรรณ แกว้ หนู PowerTeamV ดรีมแลนด์ 03 6 ราย 106,594 บาท
13 คุณพชิ ญา ศรีชัย พูนทรพั ยG์ 2A1 ศรีสะเกษ
14 คณุ ธนตั พร ยิง่ ศิริรตั น์ 04 8 ราย 201,858 บาท
15 คณุ สุดา เสม็ หมาด มหาทรัพยบ์ รู พาB1 พัทลุง 04 6 ราย 571,044 บาท
16 คณุ จารวุ รรณ จันทรส์ กลุ กระบ่ี 04 6 ราย 158,523 บาท
17 คณุ พงษ์ชัย ม่วงรอด เศรษฐี 1 04 6 ราย 133,070 บาท
Red BullFTB4 กระบี่ 04 6 ราย 121,972 บาท
Red BullFTB4 กระบ่ี 04 6 ราย 114,580 บาท
Red BullFTB4 KC.the Rich
Therich2C
นครศรธี รรมราช
Therich Triple T8A3

34 NOVEMBER 2019

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตวั แทนทุกระดับ ทมี่ อี ายุงานมากกว‹า 1 เดอื น (นับตงั้ แต‹เดอื นที่ออกรหัส)
นําส‹งผลงาน และ อนมุ ตั ภิ ายในเดือน ผลงานข้ันต่�ำ 8 ราย และ
APE รายละ ไมต‹ �่ำกว‹า 12,000 บาท

OCTOBER 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

18 คุณอรอนงค์ สีหาราช พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแกน่ 05A 7 ราย 130,608 บาท

19 คุณจรี ฐั ตกิ ุล คดั ติยาธีรวุฒิ กิจท�ำพิพัฒน0์ 03 บงึ สามพนั 05B 7 ราย 131,964 บาท

20 คุณวชิ ดุ า กิทำ� กจิ ท�ำพพิ ัฒน0์ 01 บงึ สามพัน 05B 6 ราย 186,887 บาท

21 คณุ อรสา นม่ิ สพุ รรณ์ กิจทำ� พพิ ฒั น์005 บึงสามพัน 05B 6 ราย 105,756 บาท

หมายเหตุ: สงวนสทิ ธ์ิผรู้ ับถ้วยรางวลั เฉพาะผทู้ ่ีมารว่ มงาน Kick Off เทา่ นั้น

NOVEMBER 2019 35

AWSNTAEARWRDS

NEW GEN STAR

ตัวแทนใหม‹ทอ่ี อกรหสั ภายในเดอื น นําส‹ง ผลงาน และ อนุมตั ภิ ายในเดือน
ผลงานขน้ั ต�่ำ 4 ราย และ APE รายละไม‹ต �ำ่ กว‹า 12,000 บาท

OCTOBER 2019

อันดับ NEW GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ สริ กิ ร เรอื งศรี PowerTeamT Head Office 01 6 ราย 104,910 บาท
2 คุณวงศกร นยุ้ สาย
3 คุณเอือ้ มเดือน เกตเุ ป้า Therich Triple T8A3A Head Office 01 3 ราย 56,328 บาท
4 คุณอรวรรณ หนูสังข์
5 คณุ วรัญญู จ้หู ้อง Therich Triple T8D นครศรีธรรมราช 04 5 ราย 88,466 บาท
6 คณุ นิชานันท์ ประภาส
7 คุณสวุ นนั ท์ ชว่ ยนคร Adventure3A3 สุราษฎรธ์ านี 04 4 ราย 74,782 บาท
8 คณุ องั กรู พินพิสิทธิ์
9 คณุ มะลิดา ปทมุ ธนทรัพย์ TherichB1 KC.the Rich 04 3 ราย 72,536 บาท
10 คุณจนั ทร์เพ็ญ ไม้เกตุ
Adventure3A4 สรุ าษฎรธ์ านี 04 8 ราย 69,960 บาท
KC.the Rich 04 3 ราย 58,408 บาท
TherichB1

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแก่น 05A 4 ราย 109,584 บาท

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 3 ราย 74,928 บาท

กิจทำ� พพิ ฒั น์005 บึงสามพนั 05B 3 ราย 76,632 บาท

หมายเหต:ุ สงวนสิทธ์ผิ ้รู บั ถว้ ยรางวัลเฉพาะผ้ทู ีม่ ารว่ มงาน Kick Off เท่านน้ั
36 NOVEMBER 2019

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คุณอัญธิชา
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต ธนาลงั การ
เบีย้ ประกันภยั ท้ังเดือน (APE) หลงั จากปรบั ปรงุ
แลว้ (Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeamV
คุณวฒุ สิ ูงสดุ 15 อันดับ สำ� นักงานตัวแทน ส�ำนักงานใหญ่
Zone 01
APE 2,972,064 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณกำ� พล คุณภาวนา คณุ ธารญา คุณวฒุ สิ นั ต์
พมิ พ์ยา โฉมอปุ ฮาด ศิรัชญาบุตร์ ค้มุ ไพรนั ต์

ทมี เพ่ิมพลู 888V ทีม Red BullFTB4 ทีม PowerTeamT ทีม StarTeam1
สำ� นกั งานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตัวแทน กระบี่ ส�ำนักงานตัวแทน สำ� นักงานใหญ่ ส�ำนักงานตวั แทน
Zone 01 Zone 04 Zone 01 สีคิ้ว/นครราชสีมา
APE 1,987,237 บาท APE 1,296,455 บาท APE 1,182,999 บาท Zone 05A
APE 377,982 บาท

NOVEMBER 2019 37

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณรัศมี เนยี ดกระโทก StarTeam5 Super One ปากช่อง 05A 349,816 บาท
340,031 บาท
7 คุณพมิ พ์ปวีณ์ แก้วเมฆ Therich Triple T8A3A สำ� นักงานใหญ่ 01 315,120 บาท
295,698 บาท
8 คณุ อรอนงค์ สหี าราช พรหมประทาน8 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 276,277 บาท
249,206 บาท
9 คณุ วิไลพรรณ แกว้ หนู เศรษฐี 1B พัทลุง 04 242,195 บาท
241,625 บาท
10 คณุ ภาสินี สุนาโท ชัยภูมิ PD ขอนแกน่ 05B 225,208 บาท
223,492 บาท
11 คณุ ชมภนู ชุ แสงทองยอ้ ย NEW GEN 3 สำ� นักงานใหญ่ 02 213,388 บาท
205,939 บาท
12 คณุ วิชุดา กิท�ำ กจิ ทำ� พิพฒั น์001 บงึ สามพนั 05B 191,959 บาท
172,460 บาท
13 คณุ สทุ ธลิ กั ษณ์ สวสั ด์ธิ รรม Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 169,088 บาท
165,227 บาท
14 คณุ กอบเกียรติ อว่ มมา Therich Triple T8D นครศรีธรรมราช 04 160,388 บาท
159,443 บาท
15 คุณอนิ ทชั จลุ แกว้ Red BullFTB3 กระบี่ 04 154,052 บาท
149,343 บาท
16 คณุ หนงึ่ นชุ เทาไธสง กจิ ทำ� พิพัฒน0์ 05 บึงสามพัน 05B

17 คณุ สุกญั ญา รู้รอบ Dynamic 6A คอหงส/์ หาดใหญ่ 6 04

18 คุณยวุ รนิ ทร์ พสิ ทุ ธอ์ิ ุน่ ใจ มารวย 9A11 สำ� นกั งานใหญ่ 01

19 คุณฟารีดะห์ กโู น TherichB1 KC.the Rich 04

20 คณุ จิตตาภา เจนไพร มหาทรัพยบ์ รู พาB ศรีสะเกษ 03

21 คุณควรคะนึง โกสมุ ภ์ StarTeam5A ปากช่อง 05A

22 คุณปิยนนท์ ศรศี ิลปนนั ท์ เพิ่มพูล888B กัลปพฤกษ์ 01

23 คุณอคั รเดช เกือ้ ขาว Therich TripleT8C นครศรีธรรมราช 04

24 คณุ วรวุฒิ พดุ ละ ชยั ภมู ิ 29K ขอนแกน่ 05B

25 คณุ อานนท์ เศษบุบผา พูนทรพั ยG์ 2B ดรีมแลนด์/นครสวรรค์ 03

38 NOVEMBER 2019

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( OCTOBER 2019 )
คุณโชตกิ า
ผูบ้ รหิ ารกล่มุ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทน ทองจันทร์
ที่มรี หัสใหม่ภายในเดือนและตัวแทนใหมน่ ้นั ยังคง
มสี ญั ญาตวั แทน ณ วนั สน้ิ สดุ การทำ� คุณวฒุ ิ ทมี Therich Triple T1
สูงสุด 15 อันดับแรก ตวั แทนใหม่ที่น�ำมานบั ส�ำนกั งานตวั แทน
ต้องมผี ลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น Triple T The Rich
Zone 04
จำ� นวนราย 6 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ิศ

คณุ ณฐั ยา คณุ อรอนงค์ คุณชยั นาท คณุ ณรงค์
เจียมหทยั รตั น์ สีหาราช ภูธนกรานต์ อ่อนละมยั

ทมี NEW GEN 1 ทีม พรหมประทาน8 ทมี GP mahasap C1 ทีม NEW GEN 8P
สำ� นกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน สำ� นักงานตัวแทน สาขาขอนแกน่ ส�ำนกั งานตวั แทน ส�ำนักงานใหญ่
Zone 02 เมอื งพล/ขอนแกน่ Zone 05B Zone 02
จ�ำนวนราย 4 ราย Zone 05A จำ� นวนราย 3 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย
จำ� นวนราย 4 ราย

NOVEMBER 2019 39

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ฐติ ิรตั น์ กรวี งษ์ เพ่ิมพลู 888P กัลปพฤกษ์ 01 3 ราย
7 คุณปภงั กร มณแี สงธนด�ำรง 03 3 ราย
8 คุณบุษยา ชูศรี The Tigon2 ชยั นาท 04 3 ราย
9 คณุ พิมพ์ปวีณ์ แก้วเมฆ Adventure39 สาขาหาดใหญ่ 01 3 ราย
10 คุณยภุ าวรรณ จรติ งาม 3 ราย
11 คุณวิภาวรรณ ไชยวตั ร Therich Triple T8A3A สำ� นกั งานใหญ่ 04 3 ราย
12 คุณกฤศญดา แก้วอกั ษราทร 04 2 ราย
13 คุณโกมนิ มงั่ มี Adventure3A2 สาขาหาดใหญ่ 04 2 ราย
14 คุณณัฐสิทธ์ิ ตันสกลุ 05B 2 ราย
15 คณุ ดารา อรรคจนั ทร์ Therich TripleT8A2B นครศรธี รรมราช 04 2 ราย
16 คุณธนกฤต ปานทอง 05B
17 คุณพจนกันต์ เจนไพร Dynamic คอหงส์/หาดใหญ่ 6 2 ราย
18 คุณพัชรรี ตั น์ ต้นพันธ์ 04 2 ราย
19 คณุ ฟารีดะห์ กโู น ชยั ภูมิ 24K ขอนแก่น 03 2 ราย
20 คณุ ภชั ชาตา สมิททองคำ� 03 2 ราย
21 คณุ ภาวนา โฉมอุปฮาด Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 2 ราย
22 คณุ รุง่ นภา จำ� รัส GP mahasap A1D สาขาขอนแกน่ 2 ราย
23 คณุ ลติ า สุนทโรทก 04 2 ราย
24 คณุ สิงหา เรอื งฤทธิ์ Therich Triple T8 นครศรีธรรมราช 04 2 ราย
25 คณุ อัครเดช เกอ้ื ขาว 04 2 ราย
มหาทรัพยบ์ ูรพาB1 ศรีสะเกษ 03 2 ราย
04
The Tigon 3 ชยั นาท 04

TherichB1 KC.the Rich

SIRI A Udomsap The Rich (หาดใหญ7่ )

Red BullFTB4 กระบี่

Therich1A Udomsap The Rich (หาดใหญ่7)

The Tigon ชัยนาท

Therich Triple T8A นครศรีธรรมราช

Therich TripleT8C นครศรีธรรมราช

40 NOVEMBER 2019

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( OCTOBER 2019 )
คุณอัญธชิ า
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลิต ธนาลงั การ
เบ้ียประกนั ภัย Year to Date (APE) หลงั จาก
ปรับปรุงแล้ว (Adjusted APE) สงู สดุ ภายใน ทีม PowerTeamV
ชว่ งการทำ� คุณวุฒิสูงสุด 15 อนั ดับ สำ� นักงานตวั แทน สำ� นักงานใหญ่
Zone 01
APE 19,613,863 บาท

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณกำ� พล คณุ ธารญา คุณชมภูนชุ คณุ รุ่งนภา
พมิ พ์ยา ศิรัชญาบตุ ร์ แสงทองยอ้ ย จ�ำรัส

ทีม เพิ่มพูล888V ทีม PowerTeamT ทีม NEW GEN 3 ทีม Therich1A
สำ� นักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นกั งานตวั แทน สำ� นักงานใหญ่ ส�ำนกั งานตวั แทน สำ� นกั งานใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน
Zone 01 Zone 01 Zone 02 Udomsap The Rich (หาดใหญ7่ )
APE 16,553,599 บาท APE 7,422,607 บาท APE 4,163,911 บาท Zone 04
APE 3,602,503 บาท

NOVEMBER 2019 41

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ภาวนา โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB4 กระบ่ี 04 3,297,273 บาท
3,075,074 บาท
7 คุณพรก�ำจร แซ่หลี TherichA KC.the Rich 04 2,938,100 บาท
2,777,313 บาท
8 คณุ โสมสุรยี ์ แผ้วไพรี Adventure6 สาขาหาดใหญ่ 04 2,646,003 บาท
2,545,475 บาท
9 คุณยศสรัล พรหมพุฒิพงศ์ The greatest1 ส�ำนักงานใหญ่ 02 2,226,132 บาท

10 คุณธนิสา สงั ข์พาณชิ ย์ อนิ ทรีทอง928 ส�ำนกั งานใหญ่ 01 2,214,186 บาท
2,195,831 บาท
11 คณุ ชมนภสั ศรีทองแจ้ง PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 2,188,620 บาท
1,986,028 บาท
12 คุณประชา เนยี ดกระโทก StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A 1,963,434 บาท
1,867,596 บาท
13 คณุ สุทธิลกั ษณ์ สวสั ด์ิธรรม Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 1,859,768 บาท
1,810,705 บาท
14 คุณสทิ ธิไชย ดวงดี GP mahasap B1 ลพบุรี 03 1,792,385 บาท
1,770,912 บาท
15 คณุ อินทัช จลุ แก้ว Red BullFTB3 กระบี่ 04 1,626,718 บาท
1,612,210 บาท
16 คุณณฐั สทิ ธิ์ ตันสกุล Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04 1,576,807 บาท

17 คณุ โชตกิ า ทองจันทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04

18 คุณศศินา ยศดำ� Adventure1C สาขาหาดใหญ่ 04

19 คุณนนั ธนฐั ทิตา ชยั ชนะพัฒนเดช PowerTeamB1 นครราชสมี า 05A

20 คณุ สุกญั ญา รรู้ อบ Dynamic 6A คอหงส/์ หาดใหญ่ 6 04

21 คณุ ศริ วิ รรณ รัตนโกสม Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04

22 คณุ สมุ าลี อนิ ทรกระโทก PowerTeamA นครราชสมี า 05A

23 คณุ พมิ พ์จฑุ า สุระวโิ รจน์ Adventure40A สาขาหาดใหญ่ 04

24 คุณสนั่น นอ้ ยแพง กิจทำ� พิพัฒน์002 บึงสามพัน 05B

25 คุณอานนท์ เศษบุบผา พนู ทรัพยG์ 2B ดรมี แลนด/์ นครสวรรค์ 03

42 NOVEMBER 2019

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ
( OCTOBER 2019 )
คณุ ยศสรลั
ผบู้ ริหารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทน พรหมพุฒิพงศ์
ทมี่ รี หสั ใหม่สะสม Year to Date และตัวแทนใหม่
นน้ั ยังคงมสี ญั ญาตวั แทน ณ วนั สนิ้ สุดการท�ำ ทีม The greatest1
คุณวุฒิ สูงสดุ 15 อันดบั แรก ตัวแทนใหม่ทน่ี ำ� ส�ำนกั งานตวั แทน สำ� นักงานใหญ่
มานับตอ้ งมีผลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายใน Zone 02
เดอื น APE 37 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ อญั ธชิ า คณุ ธนิสา คณุ สทิ ธิไชย คณุ โชติกา
ธนาลังการ สงั ข์พาณชิ ย์ ดวงดี ทองจันทร์

ทมี PowerTeamV ทีม อนิ ทรที อง928 ทมี GP mahasap B1 ทมี Therich Triple T1
สำ� นกั งานตวั แทน ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน สำ� นกั งานใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแท ลพบุรี ส�ำนักงานตัวแทน
Zone 01 Zone 01 Zone 03 Triple T The Rich
จ�ำนวนราย 30 ราย จ�ำนวนราย 28 ราย จำ� นวนราย 26 ราย Zone 04
APE 22 ราย

NOVEMBER 2019 43

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ศศนิ า ยศด�ำ Adventure1C สาขาหาดใหญ่ 04 22 ราย
7 คณุ ชมภนู ุช แสงทองย้อย 02 20 ราย
8 คุณธนาวฒุ ิ สุวรรณทรัพย์ NEW GEN 3 ส�ำนักงานใหญ่ 05B 20 ราย
9 คุณธารญา ศริ ชั ญาบุตร์ 01 17 ราย
10 คณุ บุษยา ชศู รี สุวรรณทรพั ยก์ รปุ๊ 1 ส�ำนกั งานใหญ่ 04 17 ราย
11 คณุ ปรยี นนั ท์ รตั นกมลพงศ์ 05B 17 ราย
12 คณุ จิตตาภา เจนไพร Power Team T สำ� นักงานใหญ่ 03 16 ราย
01 16 ราย
13 คณุ พมิ พป์ วีณ์ แก้วเมฆ Adventure39 สาขาหาดใหญ่ 01 15 ราย
14 คุณก�ำพล พิมพ์ยา 01 13 ราย
15 คุณฐติ ิรตั น์ กรีวงษ์ GP mahasap B ศรสี ะเกษ 03 13 ราย
16 คุณธราธปิ เดชาชนิ กฤตชยั 05B 13 ราย
17 คณุ พุฒิพฒั น์ รตั นกมลพงศ์ มหาทรัพยบ์ รู พาB ศรสี ะเกษ 04 13 ราย
18 คณุ สทุ ธิลักษณ์ สวสั ดธิ์ รรม 05B 12 ราย
19 คุณนัชญา บญุ จิต Therich Triple T8A3A สำ� นกั งานใหญ่ 05B 12 ราย
20 คณุ ภาสินี สนุ าโท 05A 11 ราย
เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 10 ราย
21 คณุ ประชา เนียดกระโทก 03
22 คณุ ณธญา หริ ัญศิรเดช เพม่ิ พลู 888P กัลปพฤกษ์ 10 ราย
23 คุณณฐั ยา เจยี มหทยั รตั น์ 02 10 ราย
24 คุณธนกฤต ปานทอง มหาทรัพยบ์ ูรพา ศรีสะเกษ 04 10 ราย
25 คณุ โสมสรุ ยี ์ แผ้วไพรี 04
GP mahasap สาขาขอนแก่น

Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช

NB01 มหาสารคาม

ชยั ภูมิ PD ขอนแกน่

StarTeam5 ปากช่อง

พนู ทรัพย์G2D ดรมี แลนด์/นครสวรรค์

NEW GEN 1 ส�ำนกั งานใหญ่
Therich Triple T8
นครศรธี รรมราช
Adventure6 สาขาหาดใหญ่

44 NOVEMBER 2019

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คุณศุภสิ ญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบ้ีย กลุ แกว้ ประเสริฐ
ประกันภัยท้ังเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeam
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสมี า
Zone 05A
APE 5,155,300 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คุณเสฏฐวุฒิ คุณนัญญาณฎั ฐ์ คณุ ชตุ กิ าญจน์ คณุ ธนกฤต
รุ่งโรจนส์ ริ กุล เสลร่ ัตน์ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรันต์ ปานทอง

ทมี เพ่มิ พูล888 ทีม Red BullFTB ทีม StarTeam ทีม Therich Triple T8
ส�ำนกั งานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนักงานตวั แทน กระบ่ี ส�ำนักงานตวั แทน สคี ิว้ สำ� นกั งานตัวแทน
Zone 01 Zone 04 Zone 05A นครศรธี รรมราช
APE 2,379,706 บาท APE 1,532,031 บาท APE 1,346,150 บาท Zone 04
APE 1,289,705 บาท

NOVEMBER 2019 45

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ กนกพล กิจธรรมพพิ ัฒน์ กจิ ทำ� พิพัฒน์ บึงสามพัน 05B 821,092 บาท
642,796 บาท
7 คณุ ฐกร ทวีศักดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 530,124 บาท
438,407 บาท
8 คณุ ชตุ มิ นั ต์ เศษบุบผา พูนทรัพยG์ ดรีมแลนด/์ นครสวรรค์ 03 414,318 บาท
353,206 บาท
9 คุณธติ วิ ัฒน์ ศรลี าอาจ ชยั ภูมิ ขอนแกน่ 05B 347,542 บาท
253,845 บาท
10 คุณพฒุ ิพฒั น์ รัตนกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05B 243,893 บาท
235,735 บาท
11 คณุ สรุ ินทร์ มาชู เศรษฐี พทั ลงุ 04 151,921 บาท
107,566 บาท
12 คุณทศั นีย์ ทินราช พรหมประทาน เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 103,277 บาท
45,907 บาท
13 คณุ สนั ตชิ ัย หงษ์ทอง Therich1 04Udomsap The Rich (หาดใหญ่7) 21,364 บาท
12,068 บาท
14 คณุ ภคั รดา เดชะปยิ ังกูร SuceessGroup ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ3่ 04 11,620 บาท

15 คณุ กฤศญดา แกว้ อักษราทร Dynamic คอหงส/์ หาดใหญ่ 6 04

16 คณุ ตฤณรดา ธนปรยี ากร Therich3 KC.the Rich 04

17 คุณดาวศิริ ขุนนนั ทเจยี ม SIRI GROUP 04Udomsap The Rich (หาดใหญ่7)

18 คุณทีปช์ ลติ ทองจนั ทร์ Therich Triple T Triple T The Rich 04

19 คณุ จีรพัฒน์ สังขท์ อง The great4 สาขาหาดใหญ่ 04

20 คุณมะรอแปอิง สาและ Millionaire ยะลา2 04

21 คณุ แพรวพรรณ เปรญิ กลุ อินทรีทอง สำ� นกั งานใหญ่ 01

22 คุณธีรศกั ด์ิ แก้วมาก Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04

46 NOVEMBER 2019

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คณุ ธนกฤต
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทน ปานทอง
ที่มีรหัสใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหมน่ ัน้ ยังคง
มสี ญั ญาตัวแทน ณ วนั ส้ินสดุ การท�ำคณุ วุฒิ ทมี Therich Triple T8
สูงสดุ 15 อนั ดับแรก ตวั แทนใหมท่ ีน่ ำ� มานับตอ้ ง ส�ำนักงานตวั แทน
มีผลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น นครศรธี รรมราช
Zone 04
APE 18 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ พฒุ ิพฒั น์ คณุ ทปี ช์ ลติ คณุ ศุภิสญานนท์ คุณทศั นีย์
รตั นกมลพงศ์ ทองจนั ทร์ กุลแกว้ ประเสรฐิ ทนิ ราช

ทีม GP mahasap ทมี Therich Triple T ทมี PowerTeam ทีม พรหมประทาน
สำ� นกั งานตวั แทน ศรีสะเกษ ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสมี า ส�ำนกั งานตัวแทน
Zone 05B Triple T The Rich Zone 05A เมอื งพล/ขอนแก่น
จ�ำนวนราย 10 ราย Zone 04 จ�ำนวนราย 6 ราย Zone 05A
จำ� นวนราย 6 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย

NOVEMBER 2019 47

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณกนกพล กจิ ธรรมพพิ ฒั น์ กจิ ทำ� พพิ ัฒน์ บึงสามพัน 05B 5 ราย
7 คุณเสฏฐวฒุ ิ รุง่ โรจนส์ ิรกลุ เพม่ิ พูล888 กลั ปพฤกษ์ 01 4 ราย
8 คุณชุตมิ ันต์ เศษบบุ ผา พนู ทรพั ย์G 03 4 ราย
9 คุณฐกร ทวศี กั ดกิ ร Therich(Group) ดรมี แลนด/์ นครสวรรค์ 04 4 ราย
10 คณุ สันติชัย หงษ์ทอง Therich1 04 3 ราย
11 คุณกฤศญดา แกว้ อกั ษราทร Dynamic KC.the Rich 04 3 ราย
12 คณุ ชุตกิ าญจน์ ดาวกระจาย คุ้มไพรันต์ StarTeam 05A 3 ราย
13 คณุ นัญญาณฎั ฐ์ เสลร่ ัตน์ Red BullFTB Udomsap The Rich (หาดใหญ่7) 04 2 ราย
14 คณุ ภคั รดา เดชะปยิ งั กรู SuceessGroup 04 2 ราย
15 คุณธิตวิ ัฒน์ ศรลี าอาจ คอหงส์/หาดใหญ่ 6 05B 2 ราย
16 คุณดาวศิริ ขุนนันทเจียม ชัยภูมิ สคี ิ้ว/นครราชสีมา 04 2 ราย
17 คุณมะรอแปองิ สาและ SIRI GROUP 04 1 ราย
18 คุณสุรนิ ทร์ มาชู Millionaire กระบ่ี 04 1 ราย

เศรษฐี ทรัพย์อนันต์/หาดใหญ3่

ขอนแก่น

Udomsap The Rich (หาดใหญ7่ )

ยะลา 2
พทั ลุง

48 NOVEMBER 2019

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( OCTOBER 2019 )
คุณศุภิสญานนท์
ผบู้ ริหารกลมุ่ ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลิต กุลแกว้ ประเสริฐ
เบ้ยี ประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก
ปรบั ปรงุ แล้ว (Adjusted APE) สูงสุด ทีม PowerTeam
ภายในช่วงการท�ำคุณวฒุ สิ งู สุด 15 อันดับ ส�ำนักงานตวั แทน นครราชสมี า
Zone 05A
APE 39,576,903 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คณุ เสฏฐวุฒิ คณุ พฒุ พิ ัฒน์ คุณธนกฤต คณุ ชตุ กิ าญจน์
รงุ่ โรจน์สริ กลุ รตั นกมลพงศ์ ปานทอง ดาวกระจาย คมุ้ ไพรันต์

ทีม เพ่มิ พูล888 ทีม GP mahasap ทมี Therich Triple T8 ทมี StarTeam
สำ� นกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตวั แทน ศรสี ะเกษ ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตัวแทน
Zone 01 Zone 05B นครศรธี รรมราช สคี ้ิว/นครราชสมี า
APE 21,478,595 บาท APE 11,728,526 บาท Zone 04 Zone 05A
APE 9,938,074 บาท APE 9,867,560 บาท

NOVEMBER 2019 49

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (OCTOBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณฐกร ทวีศกั ดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 9,218,129 บาท
7 คุณนัญญาณัฎฐ์ เสลร่ ตั น์ Red BullFTB กระบี่ 04 6,093,695 บาท
8 คณุ ชตุ ิมันต์ เศษบบุ ผา พนู ทรัพย์G 03 5,691,843 บาท
9 คุณสนั ติชัย หงษท์ อง ดรีมแลนด/์ นครสวรรค์ 5,430,522 บาท
10 คณุ กนกพล กจิ ธรรมพพิ ฒั น์ Therich1 04 5,323,317 บาท
11 คณุ ทศั นีย์ ทนิ ราช กจิ ท�ำพิพัฒน์ Udomsap The Rich (หาดใหญ7่ ) 05B 4,919,074 บาท
12 คณุ ธติ วิ ฒั น์ ศรลี าอาจ พรหมประทาน 05A 3,849,570 บาท
13 คณุ ภัครดา เดชะปยิ ังกูร บึงสามพัน 05B 3,339,582 บาท
14 คณุ แพรวพรรณ เปรญิ กลุ ชัยภูมิ เมืองพล/ขอนแก่น 04 3,142,697 บาท
15 คุณทปี ช์ ลิต ทองจนั ทร์ SuceessGroup 01 2,775,860 บาท
16 คณุ สุรินทร์ มาชู ขอนแกน่ 2,610,024 บาท
17 คุณกฤศญดา แก้วอกั ษราทร อินทรที อง 04 2,187,812 บาท
18 คุณตฤณรดา ธนปรียากร ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ3่ 04 1,830,373 บาท
19 คุณดาวศริ ิ ขนุ นันทเจยี ม Therich Triple T 04 1,820,921 บาท
20 คุณมะรอแปองิ สาและ เศรษฐี ส�ำนกั งานใหญ่ 04 1,544,991 บาท
21 คุณธรี ศักดิ์ แก้วมาก Dynamic Triple T The Rich 04 1,342,594 บาท
22 คุณสุรัตตกิ านต์ พชรมหาทรพั ย์ Therich3 04
พัทลงุ 656,510 บาท
We Team คอหงส์/หาดใหญ่ 6 04
Millionaire 05B
KC.the Rich
Red Bull30
GP mahasap A Udomsap The Rich (หาดใหญ่7)

ยะลา2
สนามบนิ หาดใหญ่

วารนิ ช�ำราบ

50 NOVEMBER 2019


Click to View FlipBook Version