The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-12-25 22:38:56

GenNext issue August 2019

Gen Next issue August 2019

GEN

MONTHLY

ฉบับประจ�ำเดือนสิงหาคม 2562

IASUSGUUEST 2019

AUGUST 2019 1

GEN ACTIVITY

GEN SUCCESS SEMINAR

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Gen Success Seminar ท่ีจัดอย่างย่ิงใหญ่เม่ือวันท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ด้วยการน�ำทัพของคุณกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) และหัวหน้าโซน 01
02 03 04 05 จัดกิจกรรมรวมพลครั้งแรกของฝ่ายขาย และคนที่ได้เข้าร่วมงานจะต้องท�ำคุณวุฒิผ่านเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายขายทุกระดับ และ
พิเศษส�ำหรับผู้ที่มีสามารถท�ำคุณวุฒิได้อันดับ 1 ในแต่ระประเภท ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการปิดการขายในช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ หลังจบกิจกรรมภาคเช้า ก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อน ซึ่งแบ่งเป็นการเล่นสวนน้�ำ หรือ สวนสนุกตามแต่จะเลือก
ซ่ึงก็สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ส่วนช่วงกลางคืนศิลปินวง “พาราด๊อกซ์” ได้มาสร้างความสนุกสุดมันส์ให้กับฝ่ายขายท้ังเต้นและ
กระโดดจนประทับใจกันไม่รู้ลืม จบกิจกรรมก็แยกย้ายไปพักผ่อนกับห้องพักสุดหรูท่ีเราได้เตรียมไว้ให้ กิจกรรมน้ีได้สร้างความประทับใจให้กับฝ่ายขายเป็น
อย่างมาก สร้างแรงผลักดันท่ีดีให้กับฝ่ายขายต่อไป

2 AUGUST 2019

GEN ACTIVITY

งาน THE NEXT GEN EVENT และมหกรรม KICK OFF #6 Zone 01 02 03

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม GLOWFISH อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมใหญ่ของ โซน 01 02 03 พร้อมกันถึง
2 งาน คือ งาน The Next Gen (FP) ซ่ึงในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสนใจที่จะมาเป็น Financial Planner ได้เข้าร่วมกิจกรรม น�ำทัพโดยคุณปิยทัศน์
เทียนสุวรรณ์ รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน คุณพลอยทศพล ภูวัชร์เดชด�ำรงค์ รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน และ
คุณศรัณญู ทะศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน เป็นผู้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ ตัวแทนท่ีมาร่วมงานอย่างคับค่ัง และในงานได้รับ
เกียรติจากวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ อภิชาติ ขันธวิธิ เจ้าของเพจดัง HR THE NEXT GEN มาให้ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน
อย่างมากอีกด้วย และต่อด้วยมหกรรม Kick Off #6 ในเดือนนี้มาให้หัวข้อ POWER OF LOVE “รักแท้…ท่ีย่ิงใหญ่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผอ. เสฏฐวุฒิ รุ่งโรจน์สิริกุล (เพ่ิมพูล888) ซึ่งได้มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนท่ีท�ำ
ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

AUGUST 2019 3

GEN ACTIVITY

งาน THE NEXT GEN EVENT และมหกรรม KICK OFF #7 Zone 04

เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา น�ำทัพโดยคุณเกรียงศักด์ิ
วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน เปิดโซน 04 จัด 2 งานใหญ่อย่างคึกคัก เริ่มต้นด้วยงาน “The Next Gen Event ร่วมเดินทาง
ครั้งส�ำคัญ สู่อาชีพแห่งอนาคต” ซึ่งคุณเกรียงศักด์ิ วงศ์ใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้วิสัยทัศน์และความรู้ดีๆ แก่ผู้ท่ีสนใจอยาก
จะมาเป็น Financial Planner ต่อด้วยมหกรรม Kick Off #7 ที่ครอบครัวตัวแทนได้เดินทางกันมาอย่างคับคั่ง ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (ทีม The Rich Triple T8A1) และ คุณบุษยา ชูศรี (ทีม Red Bull 39) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ แนะน�ำแนวทางท่ีจะท�ำให้ตนเอง
และทีมงานประสบความส�ำเร็จ ซึ่งตัวแทนสามารถน�ำไปประยุกต์กับตนเองและทีมงานได้อย่างดีเยี่ยม

4 AUGUST 2019

GEN ACTIVITY

งาน THE NEXT GEN EVENT และมหกรรม KICK OFF #7 Zone 05

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น น�ำทีมโดยคุณสุรศักด์ิ เดชศรี ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน เปิดโซน 05 จัด 2 งานพร้อมกันอย่างย่ิงใหญ่ และเข้มข้น เริ่มด้วยงาน “The Next Gen Event ร่วมเดินทางครั้งส�ำคัญ
สู่อาชีพแห่งอนาคต” ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณวราลักษณ์ มังคละชาติกุล (S.W.A.T. Team) มาให้ความรู้ดีและแนวทางรับมือต่างๆ
แก่ผู้ที่สนใจอยากจะมาเป็น Financial Planner ต่อด้วยมหกรรม Kick Off #7 ซ่ึงครอบครัวตัวแทนได้เดินทางกันมาอย่างพร้อมเพรียง มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ดีๆ รับฟังแนวคิดและแนวทางท่ีจะท�ำให้ตนเองและทีมงานประสบความส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และดีเยี่ยมอีกด้วย

AUGUST 2019 5

6 AUGUST 2019

Gen Save 4 Plus

สะสมทรัพย 10/4 พลัส

ชาํ ระเบ้ียสั้น ผลตอบแทนสูง คŒุมครองชีว�ต

ชาํ ระเบย้ี ประกนั 4 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 10 ป‚
468%รบั เง�นคนื สงู สดุ* กรณมี ชี วี �ตอย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ต 400%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� เพ�มจากอบ� ตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**
อัตราเบีย้ ประกันภัยเท‹ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ

ลดหยอ‹ นภาษีไดŒ

*ของจํานวนเงน� เอาประกันภัยเรม� ตŒน AUGUST 2019 7
**ตามเง�่อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเง�นเอาประกันภัยท่ีสมัคร

GEN TIPS

โดยคณุ ชยั ธวฒั น์ ฉตั รบูรภานันท์ Distribution Support and Quality Management

เครอื่ งมือชว่ ยในการบริหารการท�ำงาน ตอนท่ี 3

เมื่อ 20 ท่ีแล้วตอนท่ีผมเร่ิมเป็นตัวแทนประกันชีวิตใหม่ๆ สิ่งท่ีส�ำคัญท่ีสุดในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตซึ่ง
หัวหน้างานเป็นผู้ส่ังสอน ก็คือ รายช่ือผู้มุ่งหวัง หากไม่มีรายช่ือผู้มุ่งหวัง ก็จะไม่มีคนให้ไปขาย หากไม่มีคน
ให้ไปขายก็ขายไม่ได้ และสุดท้ายตัวแทนประกันชีวิตก็ต้องจบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตไป ลองเปรียบเทียบ
เหมือนกับโรงงานสัปปะรดกระป๋อง ซึ่งขั้นตอนการผลิตน้ันจะเร่ิมต้นด้วย

1 2 3 4

การหาวัตถุดิบเพื่อผลิต การคัดสรรผลสัปปะรด การเข้ากระบวนการ ออกวางขายสัปปะรด
คือ ผลของสัปปะรด ท่ีผ่านเกณฑ์ ซ่ึงเปรียบ การผลิตสัปปะรด กระป๋อง

ซึ่งเปรียบเสมือนรายชื่อ เสมือน กระป๋อง
ผู้มุ่งหวัง

หากกระบวนที่ 1 ไม่มีวัตถุดิบเข้ามา ก็คงจะไม่มีผลผลิตสัปปะรดกระป๋อง เราลองจินตนาการดูนะครับว่า โรงงานที่
ผลิตสัปปะรดกระป๋องคงไม่ได้ผลิตเพียงแค่ 100 หรือ 20 ผล แต่หากผลิตเป็นหม่ืนๆ แสนๆ ผล แน่นอนแล้วการเก็บ
ข้อมูลการผลิตกับการวิเคราะห์คงไม่ได้ใช้วิธีการนับด้วยมือเป็นแน่ แต่หากใช้ระบบเข้าช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์
แยกแยะ ประมวลผล และสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณและ
คุณภาพ

10:1 เปรียบกับการเก็บข้อมูลต่างๆ ของตัวแทนประกันชีวิต เช่น ข้อมูลผู้มุ่งหวัง
เป็นต้น สมัยก่อนการเก็บข้อมูลเหล่านี้ต้องจดใส่สมุดท่ีเรียกว่า “Name
Gen Dashboard Bank 100” ข้อมูลท่ีจดไว้คือ ช่ือผู้มุ่งหวัง เบอร์ติดต่อ ได้รายชื่อจากที่ไหน
แล้วก็มีการอัพเดทข้อมูลการติดต่อลูกค้า ถ้ารายช่ือผู้มุ่งหวังมีประมาณ
60 Submit 100 รายช่ือก็ยังพอท�ำแบบจดใส่สมุดได้ แต่ลองคิดสิว่าหากเราต้องการ
40 Competitio ประสบความส�ำเร็จในอาชีพเหมือนท่ีกล่าวถึงโรงงานสัปปะรดกระป๋อง
20 ข้างต้น เราคงต้องมีรายช่ือมากพอเพื่อน�ำเสนอขายประกัน แต่สิ่งที่
ส�ำคัญคือการจัดเก็บ วิเคราะห์ แยกแยะ ประมวลผล และสรุปข้อมูลต่างๆ
12 J เพ่ือพัฒนาการขายและน�ำเสนอประกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งใน
2019 แง่ของปริมาณและคุณภาพ หากเรายังคงท�ำแบบเดิม โดยที่ไม่มีเครื่องมือ
ช่วย การท�ำงานก็จะยิ่งยาก ย่ิงนานวันเข้าข้อมูลก็ย่ิง การอัพเดทข้อมูล
Schedule หรือสถานะต่างๆ ของผู้มุ่งหวังก็จะย่ิงซับซ้อนข้ึนไปอีก
ดังน้ันตัวแทนประกันชีวิตจึงจ�ำเป็นจะต้องใช้เคร่ืองมือดิจิตอลเข้ามามี
บทบาทกับการท�ำงานให้มากข้ึน เพ่ือลดข้ันตอน ลดเวลา ลดความซับ
ซ้อน เพ่ือน�ำเวลาส่วนใหญ่ไปพบลูกค้า และน�ำเสนอขายประกัน ส่วนเร่ือง
การจัดการต่างๆ ให้เป็นหน้าที่ของเครื่องมือดิจิตอลครับ และเครื่องมือที่
ผมพูดถึงก็คือ “Gen Touch” เร่ืองผู้มุ่งหวังน่ันเอง

8 AUGUST 2019

TRAINING UPDATE

โดย Sales Training

กNรeะดwุมเมG็ดeทn่ี 3 กAับgหeลักnสtูต3ร
สวัสดีค่ะ พ่ีๆ นักขายทุกท่าน น้องไหวพริบได้เคยเล่าให้พี่ๆ ฟังเก่ียวกับ หลักสูตร NGA1 และ NGA2
ไปแล้ว ยังมีอีก 1 หลักสูตรในตระกูล New Gen Agent นะคะ คือ New Gen Agent 3 หรือ NGA3
น่ันเองค่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบหลักสูตร NGA3 เป็นกระดุมเม็ดที่ 3 ก็คงจะไม่ผิดนะคะ แต่ในวันน้ี น้อง
ไหวพริบอยากยกตัวอย่างให้พี่ๆ เห็นภาพมากข้ึน ว่า หลักสูตร NGA3 มีความแตกต่างจาก NGA1
และ NGA2 อย่างไรบ้าง ไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะ

ลูกค้าคนหน่ึงเดินทางไปที่สาขาของธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อท�ำธุรกรรมเปิดบัญชี พร้อมต้องการสมัครบัตร ATM แบบธรรมดาที่ใช้
ถอนเงินสดท่ีตู้ ATM เมื่อพนักงานธนาคารเปิดบัญชีธนาคารให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว พนักงานธนาคารก็ได้น�ำเสนอบัตร ATM
ประเภทเดบิต (Debit Card) ให้กับลูกค้า โดยน�ำเสนอถึงสิทธิประโยชน์ และบริการท่ีเหนือกว่าของ ATM ประเภทเดบิต (Debit Card)
ในท่ีสุดลูกค้าท่านน้ีก็เปล่ียนใจจากการสมัครบัตร ATM แบบธรรมดา มาเลือกสมัครบัตร ATM ประเภท เดบิต จากตัวอย่างน้ี เรียก
ว่า กลยุทธ์การขาย หรือการน�ำเสนอแบบ “Up-Sell ” ซ่ึงก็หมายถึง การแนะน�ำเพื่อขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงกว่าให้แก่
ลูกค้า และลูกค้าเองก็จะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่เพ่ิมมากข้ึนไปด้วย หลังจากนั้นพนักงานธนาคารก็น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิต (Credit Card) และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ซ่ึงเรียกว่า กลยุทธ์การขายหรือการน�ำเสนอแบบ
“Cross-Sell” ซึ่งหมายถึง การขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมค่ะ

จากตัวอย่างข้างต้น หากเราสามารถน�ำเสนอขายประกันชีวิตด้วยกลยุทธ์ Up-Sell & Cross-Sell จะท�ำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์
ความคุ้มครองมากข้ึน ความคุ้มครองครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น หรือลูกค้ามีเงินออมเพิ่มมากข้ึน และในมุมของตัวแทนประกัน
ชีวิตท�ำให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน มีรายได้เพิ่มข้ึน ติดคุณวุฒิต่างๆ ได้เร็วขึ้น (รายได้เพ่ิมมากข้ึน ท�ำให้เสียภาษีเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะ
.. อิอิ) และในมุมของบริษัทจะท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มมากข้ึน ท�ำให้บริษัทเจนเนอราล่ีของเราสามารถแข่งขันกับบริษัท
ประกันชีวิตอ่ืนๆ ได้อย่างแข็งแรงมากข้ึนอีกด้วยค่ะ

10:1 เริ่มสนใจการน�ำเสนอขายประกันชีวิตแบบกลยุทธ์ Up-Sell & Cross-Sell แล้วใช่มั้ยล่ะคะ
หลักสูตร NGA 3 พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟความส�ำเร็จแบบยั่งยืนให้กับทุกท่าน เพราะในหลักสูตร
Gen Training NGA 3 น้ี นอกจากจะช่วยเสริมทักษะ และเทคนิคการน�ำเสนอขายแบบ Up-Sell & Cross-
Sell แล้ว พ่ีๆ จะได้สนุกสนานกับการได้เรียนรู้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย ไม่ต้องกังวล
คลิกที่ “เมนู” ด้านล่าง เรื่องยอดขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังอีกต่อไป หลักสูตรดีๆ แบบน้ีใครเล่าให้ฟังก็ไม่เห็นภาพ
แล้วเลือกใช้บริการต่างๆ น้องไหวพริบขอท้าให้มาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ
เร่ิมสนใจการน�ำเสนอขายประกันชีวิตแบบกลยุทธ์ Up-Sell & Cross-Sell แล้วใช่ม้ัยล่ะคะ
ที่ต้องการได้เลยค่ะ หลักสูตร NGA 3 พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟความส�ำเร็จแบบย่ังยืนให้กับทุกท่าน เพราะในหลักสูตร
NGA 3 น้ี นอกจากจะช่วยเสริมทักษะ และเทคนิคการน�ำเสนอขายแบบ Up-Sell & Cross-
Sell แล้ว พ่ีๆ จะได้สนุกสนานกับการได้เรียนรู้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย ไม่ต้องกังวล
เร่ืองยอดขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังอีกต่อไป หลักสูตรดีๆ แบบน้ีใครเล่าให้ฟังก็ไม่เห็นภาพ
น้องไหวพริบขอท้าให้มาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ

และ วันนี้น้องไหวพริบมีข่าวดีมาบอกค่ะ เมนูท่ีจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใช้บริการของฝ่ายฝึกอบรมได้อย่าง
ง่ายดาย ผ่านทาง Line : @gen-training กลับมาแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็น การสมัครอบรมผ่าน GT-Booking,
ติวสอบใบอนุญาตตัวแทนแบบ online, YouTube Channel GEN Training และ Facebook GenNext
Training ส�ำหรับช่องทางตัวแทนเข้าใช้งานได้เพียง 2 ขั้นตอนง่ายๆ ค่ะ
1. เข้าไปท่ี Line : @gen-training หรือคลิกท่ีลิงค์นี้ http://nav.cx/3Sg2zcu หรือ สแกน QR Code น้ี
เมนู 2. คลิกที่ “เมนู” ด้านล่าง แล้วเลือกใช้บริการต่างๆ ที่ต้องการได้เลยค่ะ

@gen-training เข้ามาพูดคุยกับไหวพริบได้ที่.... GEN Training

GenNext Training

AUGUST 2019 9

BRAND MOVE

SURPISE เTซopอFaรn์ไตพัวยรง เสพจ์พGิเeศnNษex!t

GenNext มีเซอร์ไพรส์! ส�ำหรับ Top Fan ตัวยงท่ีคอยติดตาม
กด Like กด Share และมีส่วนร่วมกับเพจเสมอมา

รับไปเลย! ร่มพับ

ท่านละ 1 รางวัล

“ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน”

SeeกFด irst ส่วนท่านอื่นๆ ก็อย่าเพิ่งเสียใจ

รอเลย! กด See First

รอไว้ส่ิงดีๆ มาเม่ือไหร่...จะได้รู้ก่อนใคร!

10 AUGUST 2019

BRAND MOVE

AUGUST 2019 11

BRAND MOVE

“โก้” วศิน อัศวนฤนาท รับชมพร้อมกัน

ได้แล้ววันนี้...ท่ัวประเทศ!

“อร” พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน

พบกับนักแสดงรับเชิญจากช่อง 7 HD และช่อง 3 HD

VDO Generali Financial Planner

บทสัมภาษณ์สุด Exclusive!

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จของ 3 ตัวแทนที่ปรกึ ษา
ทางการเงนิ และประกันชีวิต

ท่ีมีรายได้หลักแสนต่อเดือน

ติดตามชม VDO ท้ังหมดได้ที่ช่องทางตัวแทน
และช่องทางออนไลน์ GenNext Facebook Fanpage

12 AUGUST 2019

Gen Save 10 Plus

สะสมทรัพย 15/10

ชาํ ระเบยี้ สนั้ ผลตอบแทนสงู คมŒุ ครองยาว AUGUST 2019 13

ชาํ ระเบย้ี ประกนั 10 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 15 ป‚

รวมรบั เงน� คนื สงู สดุ 419%* กรณมี ชี วี �ตอย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ต 340%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ตเพ�มจากอ�บตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**

อัตราเบยี้ ประกันภยั เทา‹ กันทุกเพศ ทกุ อายุ
ลดหย‹อนภาษี ไดŒ

*ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยเร�มตŒน
**ตามเง�่อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเงน� เอาประกันภัยท่ีสมัคร

GEN 365

Application กิจกรรมพเิ ศษ ประจ�ำเดือนแห่งวันแม่

ดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมพิเศษ
ประจ�ำเดือนแห่งวันแม่

อิ่มท้องฟรี กับขนมปัง AMOR (อะมอร์) 2 ช้ิน มูลค่า 36 บาท
เมนูและสาขาที่ร่วมรายการ เพียงใช้ 7,000 คะแนน วันน้ี – 31
ต.ค. 62 หรือจนกว่าจ�ำนวนสิทธิ์จะหมด
http://bit.ly/2MjSqAO

เติมความสดชื่นแบบสุขภาพดี เพียงใช้ 15,000 คะแนน แลกรับฟรี! เคร่ืองด่ืม
Classic Smoothie ขนาด 16 Oz. จ�ำนวน 1 แก้ว มูลค่า 85 บาทที่ Squeeze
วันนี้ – 31 ต.ค. 62 หรือจนกว่าจ�ำนวนสิทธ์ิจะหมด
http://bit.ly/2MjSC30

กิจกรรมพเิ ศษ ประจ�ำเดือนแห่งวันแม่

GenPay บริการช�ำระเบี้ยประกันออนไลน์ ท่ีให้คุณควบคุมทุกการ
จ่ายทุกท่ีทุกเวลา ผ่านปลายนิ้ว ดูรายละเอียดได้ที่นี่
คลิก http://bit.ly/2MjSDE6

14 AUGUST 2019

GEN 365

ขอแสดงความยินดี

กับตัวแทนท้ัง 3 ท่าน ผู้ท�ำคะแนนสูงสุด

ใน Agency Challenge 2019 x
Generali365 รอบที่ 1

1อันดับ คุณจุฑาภัทร์ ปราบวิลัย

รับไปเลย 1,000,000 คะแนน

2อันดับ คุณขวัญชนก ปราบวิลัย

ได้รับ 600,000 คะแนน

3อันดับ คุณศิริชัย สายสุนีย์

ได้รับ 300,000 คะแนน

ส�ำหรับกติกาใหม่

เพียงให้ลูกค้าของท่านกรอก
Promocode “AGC2019”

ลูกค้าของท่านรับแต้มทันที
5,000 คะแนน และส�ำหรับตัวแทน
ท่านไหนท่ีมีลูกค้าของท่านใช้
Promocode นี้เยอะท่ีสุด
จะได้รับรางวัล 1,000,000 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

AUGUST 2019 15

16 AUGUST 2019

AUGUST 2019 17

18 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณแปลก
ตวั แทนทมี่ ีผลผลติ เบย้ี ประกนั ภัยทง้ั เดอื น (APE) เสง้ อนั้
หลงั จากปรบั ปรุงแล้ว (Adjusted APE) สูงสดุ
ภายในชว่ งการทำ� คณุ วฒุ สิ ูงสดุ 50 อันดับ ทมี Red Bull30 C
ส�ำนกั งานตัวแทน
สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 825,201 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณแพรวขวญั คุณญานิษฐาภคั คณุ ปาณสิ รา คุณพชร
อนนั ตช์ ลาลัย นาคดี นามคำ� พฤกษ์สุวรรณ์

ทมี เพิ่มพลู 888V ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV ทมี เพ่มิ พลู 888V
สำ� นกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 623,679 บาท APE 446,344 บาท APE 398,415 บาท APE 360,562 บาท

AUGUST 2019 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณสนั ติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 318,580 บาท
271,584 บาท
7 คณุ ญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 241,562 บาท
225,526 บาท
8 คณุ พวงทอง ทบั พลี เพิม่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 225,250 บาท
217,876 บาท
9 คณุ เดชา สุนาโท ชัยภูมิ PD ขอนแกน่ 05B 217,528 บาท
205,184 บาท
10 คณุ สามารถ พงษ์ศิรยิ ะกลุ StarTeam2 สคี ิ้ว 05A 191,930 บาท
180,908 บาท
11 คณุ เทพรตั น์ สุดจริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 180,053 บาท
167,788 บาท
12 คุณชนญั ญา บุญแสน เศรษฐี 2 พทั ลุง 04 166,691 บาท
158,438 บาท
13 คณุ ชนัญชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 01 158,050 บาท
154,219 บาท
14 คณุ ธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04 153,264 บาท
148,204 บาท
15 คณุ ชยั มงคล ชำ� นาญเวช พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 144,846 บาท
143,088 บาท
16 คุณอะสะหนะ สขุ สวัสดิ์ Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04

17 คุณณรงค์ ส�ำเส็น Dynamic 6A คอหงส์ 04

18 คุณอภิญญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01

19 คุณชญาธร ธนปรยี ากร Therich1A Udomsap The Rich 04

20 คุณสพุ ชั ญา อนมุ าศ เพิม่ พลู 888T กลั ปพฤกษ์ 01

21 คณุ วาสนา โสภา PowerTeamT Head Office 01

22 คณุ ศริ ิวรรณ หงษ์ทอง StarTeam5 ปากช่อง 05A

23 คณุ นลิ ลมัย ศริ ริ ัตน์ PowerTeamV Head Office 01

24 คุณพษิ ณุ สินธพ PowerTeamT Head Office 01

25 คณุ ปรยี าภทั ร์ หิรญั ธนาวรรณ์ กิจท�ำพพิ ฒั น์002 บึงสามพัน 05B

20 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ มาริกา ระวงั กลาง PowerTeamV Head Office 01 141,219 บาท
27 คุณกณั ฐมณี ปราบวิลัย 03 140,745 บาท
พูนทรัพยG์ 2A1B ดรมี แลนด์ 04 140,574 บาท
28 คุณอรัญญา จ�ำรสั 04 139,337 บาท
29 คณุ เพชรมงคล พลอยเงิน Therich1A Udomsap The Rich 04 137,324 บาท
30 คณุ พงษช์ ัย มว่ งรอด 136,878 บาท
Red Bull17 หาดใหญ่ 01 135,504 บาท
31 คณุ ฐิติภัทรา จนั หารักษ์ 02 133,620 บาท
32 คณุ สุนนั ทา กมลขันติสภุ า Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 05A 132,900 บาท
33 คุณผ้ึงพร ปะติตังโข 01 132,332 บาท
34 คณุ รตั นจติ สมนั ไตย PowerTeamT Head Office 04 125,844 บาท
35 คุณสุจิตรา พัสดุสาร NEW GEN 3 Head Office 04 124,000 บาท
36 คุณผกามาศ ออ่ นนมิ่ 05B 122,340 บาท
37 คุณเอนก ขนั เงนิ PowerTeamA นครราชสีมา 04 120,000 บาท
38 คุณศิวนติ ราชฉวาง 02 115,048 บาท
39 คณุ อภิสิทธ์ิ ศรีภูทอง เพิ่มพลู 888B กัลปพฤกษ์ 03 114,816 บาท
40 คณุ อนุวชั นนั ตา 05A 113,003 บาท
41 คณุ อรอนงค์ สหี าราช Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 01 112,844 บาท
42 คุณอนุชา มาลี 04 111,417 บาท
43 คณุ สรายุทธ์ บุญยัง Red Bull6 หาดใหญ่ 04 108,765 บาท
44 คุณนฤมล เต็มแก้ว 04
45 คณุ สนั ติ จงบวรวิวัฒน์ มหาทรพั ย์ A1 PN วารินช�ำราบ

The great4B The Great/หาดใหญ่ 5

NEW GEN 14 Head Office

พูนทรพั ยD์ 2BT เขาไร่ยา - จนั ทบุรี 2

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแก่น

PowerTeamT Head Office

Therich Triple T8A นครศรีธรรมราช

KingDiamond1 Head Office

Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่

AUGUST 2019 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณชนกานต์ พุทธรกั ษา PowerTeamA2 นครราชสมี า 05A 108,600 บาท
47 คณุ ธนาพา ไชยณรงค์ Red Bull40 04 106,864 บาท
48 คุณกิตติ ฉายวเิ ศษพล หาดใหญ่ 03 105,919 บาท
49 คณุ กาญจนา แก้วสวุ รรณ พนู ทรัพย์D2BR เขาไรย่ า - จนั ทบรุ ี 2 04 100,000 บาท
50 คุณวชั รพี ร แก้ววงษา Red Bull40A1 02 99,420 บาท
NEW GEN 3 หาดใหญ่
Head Office

22 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คณุ ปาณิสรา
ตวั แทนทีม่ ีผลงานจำ� นวนรายภายในช่วง นามค�ำ
การทำ� คุณวฒุ ิสูงสุด 50 อนั ดับ
ทมี PowerTeamV
ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01
จ�ำนวนราย 16 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คุณสนั ติ คณุ แปลก คณุ ญานษิ ฐาภัค คุณเทพรตั น์
หลาหวัน เส้งอ้นั นาคดี สุดจริตภักดี

ทีม TherichA ทีม Red Bull30 C ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamH2
สำ� นักงานตัวแทน KC.the Rich สำ� นักงานตวั แทน สำ� นักงานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน นครราชสมี า
Zone 04 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 01 Zone 05A
จำ� นวนราย 16 ราย Zone 04 จำ� นวนราย 13 ราย จำ� นวนราย 12 ราย
จำ� นวนราย 14 ราย

AUGUST 2019 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณชนัญญา บุญแสน เศรษฐี 2 พทั ลุง 04 12 ราย
12 ราย
7 คณุ ญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 10 ราย
10 ราย
8 คุณเดชา สุนาโท ชยั ภูมิ PD ขอนแกน่ 05B 9 ราย
8 ราย
9 คณุ อะสะหนะ สุขสวสั ด์ิ Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 8 ราย
7 ราย
10 คุณกณั ฐมณี ปราบวลิ ยั พนู ทรัพย์G2A1B ดรีมแลนด์ 03 7 ราย
7 ราย
11 คณุ ชัยมงคล ชำ� นาญเวช พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแก่น 05A 8 ราย
7 ราย
12 คณุ ชญาธร ธนปรยี ากร Therich1A Udomsap The Rich 04 7 ราย
7 ราย
13 คุณแพรวขวัญ อนันต์ชลาลยั เพม่ิ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 01 7 ราย
6 ราย
14 คณุ ชนัญชดิ า ชมภวู ิเศษ PowerTeamV Head Office 01 6 ราย
6 ราย
15 คณุ อภิญญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 6 ราย
6 ราย
16 คณุ สพุ ชั ญา อนมุ าศ TherichA KC.the Rich 04

17 คุณวาสนา โสภา PowerTeamT Head Office 01

18 คณุ อรัญญา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04

19 คณุ เพชรมงคล พลอยเงนิ Red Bull17 หาดใหญ่ 04

20 คุณกิตติ ฉายวเิ ศษพล พนู ทรพั ย์D2BR เขาไรย่ า - จนั ทบรุ ี 2 03

21 คุณธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

22 คุณณรงค์ สำ� เสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04

23 คณุ ศิริวรรณ หงษท์ อง StarTeam5 ปากช่อง 05A
24 คณุ นิลลมัย ศิรริ ัตน์ PowerTeamV Head Office 01

25 คณุ ผ้งึ พร ปะตติ ังโข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

24 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ อนุชา มาลี PowerTeamT Head Office 01 6 ราย
04 6 ราย
27 คุณนฤมล เตม็ แก้ว KingDiamond1 Head Office 01 5 ราย
01 5 ราย
28 คุณพชร พฤกษส์ ุวรรณ์ เพ่ิมพลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 5 ราย
29 คณุ พษิ ณุ สินธพ 04 5 ราย
PowerTeamT Head Office 04 5 ราย
30 คุณมารกิ า ระวังกลาง 05B 5 ราย
31 คุณพงษช์ ัย มว่ งรอด PowerTeamV Head Office 05A 5 ราย
32 คุณสุจติ รา พสั ดุสาร 03 5 ราย
33 คุณเอนก ขนั เงิน Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 05A 5 ราย
34 คณุ สุนษิ า บุญสงั ข์ 4 ราย
35 คณุ ปาณสิ รา วงศ์บญุ ธรา Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 01 4 ราย
36 คุณจนั สุดา หมายกำ� กลาง 02 4 ราย
37 คณุ ฐิติภัทรา จันหารกั ษ์ มหาทรพั ย์ A1 PN วารินชำ� ราบ 03 4 ราย
38 คุณสุนนั ทา กมลขนั ติสุภา 05A 4 ราย
39 คุณอนวุ ชั นันตา StarTeam11 สคี ิว้ 04 4 ราย
40 คุณอรอนงค์ สหี าราช 04 4 ราย
พนู ทรพั ยG์ 2A1 ดรมี แลนด์ 04 4 ราย
41 คณุ สรายทุ ธ์ บุญยงั 05A 4 ราย
42 คณุ ธนาพา ไชยณรงค์ PowerTeamA1 นครราชสีมา 05A
43 คุณมนตรี ปน่ิ ภกั ดี
PowerTeamT Head Office
44 คณุ สาวิตรี อ้วนสา
NEW GEN 3 Head Office
45 คุณวรรณกร โนนคลอ้
พูนทรพั ย์D2BT เขาไร่ยา - จนั ทบุรี 2

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแก่น

Therich Triple T8A นครศรีธรรมราช

Red Bull40 หาดใหญ่

TherichB1 KC.the Rich

พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแก่น

StarTeam5 ปากช่อง

AUGUST 2019 25

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ หัสยา พทิ ยาภรณ์ PowerTeamQ4 นครราชสมี า 05A 4 ราย
47 คณุ จรี ัฐตกิ ุล คดั ตยิ าธรี วฒุ ิ กจิ ทำ� พิพัฒน0์ 03 บงึ สามพัน 05B 4 ราย
48 คุณสภุ าพร คมขำ� คอหงส์ 04 4 ราย
49 คณุ ธีรวฒั น์ กลุ ประสิทธ์ิ Dynamic 6A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 4 ราย
50 คุณชณิดาภา แกว้ จันทร์ Red Bull30B2A หาดใหญ่ 04 4 ราย
Red Bull40A

26 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ
( JULY 2019)
คุณพวงทอง
ตัวแทนทม่ี ีผลผลติ เบย้ี ประกันภัย Year to Date ทบั พลี
(APE) หลังจากปรบั ปรุงแล้ว (AdjustedAPE)
สงูสุด 50 อนั ดบั ภายในชว่ งการท�ำคณุ วฒุ ิ ทมี เพิม่ พลู 888V
สำ� นักงานตวั แทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
APE 4,575,268 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณแปลก คุณพชร คุณญานษิ ฐาภคั คุณผกามาศ
เส้งอน้ั พฤกษส์ ุวรรณ์ นาคดี ออ่ นนิม่

ทมี Red Bull30 C ทมี เพ่ิมพลู 888V ทมี PowerTeamV ทมี Red Bull6
ส�ำนักงานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นักงานตวั แทน Head Office สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่
สนามบินหาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 Zone 04
Zone 04 APE 2,094,324 บาท APE 1,832,668 บาท APE 1,746,114 บาท
APE 2,693,558 บาท

AUGUST 2019 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ปาณิสรา นามค�ำ PowerTeamV Head Office 01 1,685,557 บาท

7 คุณญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 1,415,242 บาท

8 คุณอะสะหนะ สุขสวัสดิ์ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 1,275,745 บาท

9 คุณแพรวขวญั อนนั ตช์ ลาลัย เพิม่ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 1,252,755 บาท

10 คณุ พงษ์ชยั ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 1,062,953 บาท

11 คณุ ชนัญชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 01 1,056,103 บาท

12 คุณเทพรตั น์ สุดจริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 966,583 บาท

13 คณุ สันติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 946,114 บาท

14 คุณแวคอมอื ซะ๊ หะยีแวบูละ Milionaire3 ยะลา2 04 896,903 บาท

15 คุณพษิ ณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 895,493 บาท

16 คณุ อภสิ ิทธ์ิ ศรภี ูทอง NEW GEN 14 Head Office 02 833,712 บาท

17 คณุ รตั นา แหวนแกว้ Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 792,482 บาท

18 คณุ นิลลมัย ศริ ิรัตน์ PowerTeamV Head Office 01 767,076 บาท

19 คณุ ปรียาภัทร์ หิรญั ธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพิพัฒน์002 บึงสามพนั 05B 726,531 บาท

20 คุณสมจติ ต์ สงิ หน์ ิกร มหาทรพั ย8์ 88 ลพบรุ ี 03 713,499 บาท

21 คุณสุนันทา กมลขนั ตสิ ภุ า NEW GEN 3 Head Office 02 696,267 บาท

22 คณุ ผึ้งพร ปะตติ ังโข PowerTeamA นครราชสมี า 05A 681,150 บาท

23 คณุ วรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากช่อง 05A 646,947 บาท

24 คณุ จีรัฐตกิ ลุ คัดตยิ าธีรวุฒิ กจิ ทำ� พิพฒั น์003 บึงสามพัน 05B 645,698 บาท

25 คณุ อิสรีย์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 638,585 บาท

28 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ชนัญญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พทั ลงุ 04 602,433 บาท
597,209 บาท
27 คณุ อภญิ ญา นธธี าร PowerTeamV Head Office 01 563,996 บาท
527,111 บาท
28 คุณนะที พรหมสมบัติ PowerTeamT Head Office 01 558,017 บาท
535,964 บาท
29 คุณศรณั ญ์ ถาวรกลู อนิ ทรีทอง928 Head Office 01 533,580 บาท
524,551 บาท
30 คุณณฐมนพรรณ ขนั ธ์สวุ รรณ์ เพิ่มพลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 512,651 บาท
507,103 บาท
31 คุณนฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04 504,370 บาท
497,944 บาท
32 คณุ พิมประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 491,212 บาท
484,838 บาท
33 คณุ วชริ พงษ์ ช่วยจยุ้ NEW GEN 3 Head Office 02 483,739 บาท
482,211 บาท
34 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 471,973 บาท
455,160 บาท
35 คณุ สุนิษา บญุ สังข์ StarTeam11 สีคว้ิ 05A 446,282 บาท
437,053 บาท
36 คณุ รวิภา จรศรชยั Therich1A Udomsap The Rich 04

37 คุณศิริภรณ์ ชื่นครุฑ มารวย 9A19 Head Office 01

38 คุณองอาจ ศิลปว์ ิไลรตั น์ NEW GEN 3 Head Office 02

39 คุณเสาวรัตน์ คชารตั น์ PowerTeamT Head Office 01

40 คณุ รฐั กติ ต์ิ พิพธิ จารธุ รี กลุ พนู ทรพั ย์G2A1B ดรีมแลนด์ 03

41 คณุ สาวติ รี อว้ นสา พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A

42 คณุ ธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 03

43 คณุ ประมขุ พันธรุ ัตน์ SuccessGroup3 ทรพั ยอ์ นันต์/หาดใหญ่3 04

44 คุณอรญั ญา จำ� รสั Therich1A Udomsap The Rich 04

45 คณุ รณุ ณภพ สกลุ ร่งุ อรณุ พูนทรัพยG์ 2B ดรีมแลนด์ 03

AUGUST 2019 29

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ สุวรรณี ชีวรัตนพร Therich3A KC.the Rich 04 434,018 บาท
47 คณุ ภณ อาวรธรรม เพิ่มพลู 888P กัลปพฤกษ์ 01 424,844 บาท
48 คณุ พยอม ศิรมิ ลู GP mahasap B1 03 422,668 บาท
49 คณุ ณรงค์ สำ� เส็น Dynamic 6A ลพบุรี 04 410,776 บาท
50 คณุ นิวฒั น์ อยุ้ เสง้ Red Bull40 คอหงส์ 04 408,157 บาท
หาดใหญ่

30 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( JULY 2019 )
คณุ ปาณิสรา
ตวั แทนท่ีมผี ลงานจำ� นวนรายภายในชว่ งการ นามคำ�
ทำ� คุณวฒุ ิ Year to Date สงู สุด 50 อันดับ
ทมี PowerTeamV
สำ� นักงานตวั แทน
Head Office
Zone 01
จ�ำนวนราย 85 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ิศ

คุณแปลก คณุ ญานิษฐาภคั คณุ ญาณิศา คณุ อะสะหนะ
เส้งอ้นั นาคดี โกชะดา สุขสวสั ดิ์

ทีม Red Bull30 C ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV ทมี Red Bull30B2A
สำ� นักงานตัวแทน สำ� นกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 สนามบนิ หาดใหญ่
Zone 04 จ�ำนวนราย 67 ราย จำ� นวนราย 59 ราย Zone 04
จ�ำนวนราย 69 ราย จำ� นวนราย 57 ราย

AUGUST 2019 31

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ชนญั ชิดา ชมภวู ิเศษ PowerTeamV Head Office 01 55 ราย
52 ราย
7 คณุ พงษช์ ัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 46 ราย
45 ราย
8 คุณเทพรัตน์ สุดจรติ ภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 43 ราย
39 ราย
9 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 37 ราย
35 ราย
10 คณุ พวงทอง ทบั พลี เพิม่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 32 ราย
31 ราย
11 คณุ สนั ติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 30 ราย
30 ราย
12 คณุ นลิ ลมยั ศิรริ ตั น์ PowerTeamV Head Office 01 30 ราย
29 ราย
13 คณุ จีรัฐตกิ ุล คัดติยาธรี วุฒิ กิจท�ำพิพัฒน์003 บึงสามพัน 05B 29 ราย
28 ราย
14 คณุ ปรียาภทั ร์ หิรญั ธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพิพัฒน0์ 02 บงึ สามพนั 05B 26 ราย
25 ราย
15 คุณอิสรยี ์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 24 ราย
24 ราย
16 คณุ พษิ ณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01

17 คุณชนัญญา บุญแสน เศรษฐี 2 พัทลงุ 04

18 คุณสนุ ิษา บุญสังข์ StarTeam11 สคี ว้ิ 05A

19 คณุ ผึง้ พร ปะติตงั โข PowerTeamA นครราชสีมา 05A

20 คณุ อภญิ ญา นธธี าร PowerTeamV Head Office 01

21 คุณณฐมนพรรณ ขันธส์ ุวรรณ์ เพิ่มพูล888V กัลปพฤกษ์ 01

22 คุณสุวรรณี ชวี รตั นพร Therich3A KC.the Rich 04

23 คุณแพรวขวญั อนันตช์ ลาลยั เพม่ิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01

24 คณุ นฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04

25 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04

32 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณเสาวลักษ์ สุวรรณมล TherichA KC.the Rich 04 24 ราย
23 ราย
27 คณุ พิมประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 22 ราย
22 ราย
28 คณุ เสาวรัตน์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01 21 ราย
21 ราย
29 คุณชญาธร ธนปรียากร Therich1A Udomsap The Rich 04 21 ราย
20 ราย
30 คณุ อรญั ญา จ�ำรสั Therich1A Udomsap The Rich 04 20 ราย
20 ราย
31 คณุ ณรงค์ ส�ำเส็น Dynamic 6A คอหงส์ 04 20 ราย
20 ราย
32 คณุ ฐติ ริ ัตน์ พรหมเจรญิ Red BullFTB1 กระบ่ี 04 19 ราย
19 ราย
33 คุณวชิรพงษ์ ช่วยจยุ้ NEW GEN 3 Head Office 02 19 ราย
19 ราย
34 คุณจกั รภทั ร์ โกษา กิจทำ� พิพฒั น์002 บงึ สามพัน 05B 19 ราย
19 ราย
35 คุณดวงแข หริ ญั ฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี 04 18 ราย
18 ราย
36 คุณกนกวรรณ โภชนส์ ูงเนิน PowerTeamB นครราชสีมา 05A

37 คุณพสิษฐิ์ ก้องสุวรรณครี ี Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04

38 วรรณกร โนนคลอ้ StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A

39 คณุ สาวิตรี อว้ นสา พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A

40 คุณธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04

41 คุณณัฐณชิ า โกมยั Therich Triple T8 นครศรีธรรมราช 04

42 คณุ วชิ ดุ า ภาวงศ์ PowerTeamB1 นครราชสีมา 05A

43 คุณจารวุ รรณ เอือ้ ศรี PowerTeamV Head Office 01

44 คณุ สนุ ันทา กมลขันติสุภา NEW GEN 3 Head Office 02

45 คณุ รัฐกติ ติ์ พพิ ิธจารุธีรกลุ พนู ทรัพยG์ 2A1 ดรีมแลนด์ 03

AUGUST 2019 33

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (JUNE 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ ภดู ิศ ทองหนูรงุ่ Therich3C KC.the Rich 04 16 ราย
47 คุณอัญชลี ขนั แขง็ ขอนแก่น 05B 16 ราย
48 คุณวรรณกร โนนคลอ้ ชัยภมู ิ B4 ปากช่อง 05A 15 ราย
49 คณุ สาวิตรี อ้วนสา StarTeam5 05A 15 ราย
50 คณุ เอกการันต์ กำ� มะณี พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 01 15 ราย
กลั ปพฤกษ์
เพมิ่ พูล888V

34 AUGUST 2019

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตัวแทนทกุ ระดบั ท่ีมอี ายุงานมากกว‹า 1 เดอื น (นับต้งั แตเ‹ ดือนท่อี อกรหสั )
นําส‹งผลงาน และ อนุมตั ภิ ายในเดือน ผลงานขนั้ ตำ่� 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ต�ำ่ กว‹า 12,000 บาท

JULY 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ ญานิษฐาภคั นาคดี Power Team V Head Office 01 15 ราย 505,462 บาท

2 คุณปาณิสรา นามค�ำ Power Team V Head Office 01 15 ราย 380,779 บาท

3 คุณญาณศิ า โกชะดา Power Team V Head Office 01 11 ราย 284,916 บาท

4 คณุ วาสนา โสภา Power Team T Head Office 01 8 ราย 190,547 บาท

5 คณุ พชร พฤกษ์สวุ รรณ์ เพมิ่ พูล 888V กัลปพฤกษ์ 01 7 ราย 849,228 บาท

6 คณุ ชนัญชดิ า ชมภูวิเศษ Power Team V Head Office 01 7 ราย 205,184 บาท

7 คุณนลิ ลมัย ศริ ิรตั น์ Power Team V Head Office 01 7 ราย 185,920 บาท

8 คณุ สพุ ัชญา อนุมาศ เพ่มิ พลู 888T กลั ปพฤกษ์ 01 7 ราย 172,008 บาท

9 คุณธัญณชิ า สุธีวคณานนท์ Power Team V Head Office 01 7 ราย 121,986 บาท

10 คุณพิษณุ สินธพ Power Team T Head Office 01 6 ราย 179,486 บาท

11 คุณอภญิ ญา นธีธาร Power Team V Head Office 01 6 ราย 141,551 บาท

12 คณุ อนุชา มาลี Power Team T Head Office 01 6 ราย 130,026 บาท

13 คุณกัณฐมณี ปราบวิลัย พนู ทรัพย์ G2A1B ดรีมแลนด์ 03 7 ราย 118,285 บาท

14 คณุ สันติ หลาหวนั The Rich A KC.the Rich 04 21 ราย 393,564 บาท

15 คุณแปลก เสง้ อั้น Red Bull 30C สนามบินหาดใหญ่ 04 19 ราย 103,327 บาท

16 คณุ ชนญั ญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พทั ลุง 04 11 ราย 206,176 บาท

17 คุณชญาธร ธนปรยี ากร The Rich 3A KC.the Rich 04 11 ราย 206,163 บาท

AUGUST 2019 35

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตวั แทนทุกระดับ ทม่ี ีอายุงานมากกว‹า 1 เดอื น (นับต้ังแตเ‹ ดอื นที่ออกรหัส)
นําส‹ง ผลงาน และ อนมุ ัติภายในเดอื น ผลงานข้ันต�่ำ 8 ราย และ
APE รายละ ไมต‹ ำ่� กว‹า 12,000 บาท

JULY 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

18 คุณธนพล เอยี ดปาน The Rich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 8 ราย 263,264 บาท
19 คณุ สุจติ รา พสั ดสุ าร 8 ราย 242,060 บาท
20 คุณอรัญญา จ�ำรัส Red Bull 30C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 7 ราย 140,574 บาท
21 คณุ อะสะหนะ สุขสวัสดิ์ 7 ราย 137,423 บาท
22 คณุ เทพรัตน์ สดุ จริตภกั ดี The Rich 1A Udomsap The Rich 04 12 ราย 231,624 บาท
23 คณุ ศริ วิ รรณ หงษ์ทอง 7 ราย 183,280 บาท
24 คณุ เอนก ขันเงนิ Red Bull 30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 6 ราย 184,000 บาท
25 คณุ ผ้ึงพร ปะติตงั โข 6 ราย 133,620 บาท
Power Team H2 นครราชสีมา 05A

Star Team 5 ปากช่อง 05A

มหาทรัพย์ A1 PN วารนิ ช�ำราบ 05B

Power Team A นครราชสีมา 05A

36 AUGUST 2019

AWSNTAEARWRDS

NEW GEN STAR

ตัวแทนใหมท‹ อ่ี อกรหสั ภายในเดอื น นําสง‹ ผลงาน และ อนุมัตภิ ายในเดือน
ผลงานขัน้ ต�ำ่ 4 ราย และ APE รายละไม‹ตำ่� กว‹า 12,000 บาท

JULY 2019

อันดับ NEW GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณปริศนา ภาพขุนทด PowerTeam V Head Office 01 7 ราย 227,016 บาท
2 คณุ วชั รพี ร แก้ววงษา
3 คณุ บวั สี ยัญญะจันทร์ NEW GEN 3 Head Office 02 3 ราย 99,420 บาท
4 คณุ สุกัญญา อนิ เปี่ยม
5 คุณพชั รพร ล้ิมสกลุ มหาทรพั ย์บรู พาB บางแสน 03 3 ราย 78,775 บาท
6 คณุ มนตรี ปนิ่ ภกั ดี
7 คุณแสงเทียน เกตแุ กว้ มหาทรัพย์บรู พาB บางแสน 03 3 ราย 77,129 บาท
8 คณุ กชกร จิตสุวรรณ์
9 คุณเดชา สุนาโท มหาทรัพยบ์ ูรพาB บางแสน 03 3 ราย 54,516 บาท
10 คณุ ชยั มงคล ชำ� นาญเวช
11 คุณอรอนงค์ สีหาราช The Rich B1 KC.the Rich 04 5 ราย 151,347 บาท
12 คุณทอปัด จักรนามน
Red Bull 30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 3 ราย 82,198 บาท

The Rich 3A KC.the Rich 04 3 ราย 42,716 บาท

ชัยภมู ิ PD ขอนแกน่ 05B 10 ราย 231,410 บาท

พรหมประทาน 7 เมืองพล/ขอนแก่น 05A 9 ราย 196,016 บาท

พรหมประทาน 7 เมืองพล/ขอนแกน่ 05A 5 ราย 127,788 บาท

พรหมประทาน 7 เมืองพล/ขอนแก่น 05A 4 ราย 70,008 บาท

หมายเหต:ุ สงวนสิทธผ์ิ ู้รบั ถ้วยรางวลั เฉพาะผู้ท่ีมารว่ มงาน Kick Off เท่านนั้

AUGUST 2019 37

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณอญั ธชิ า
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต ธนาลงั การ
เบ้ียประกนั ภยั ทงั้ เดอื น (APE) หลงั จากปรบั ปรงุ
แลว้ (Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทีม PowerTeamV
คุณวุฒสิ งู สดุ 15 อนั ดบั สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01
APE 2,087,796 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณกำ� พล คุณสริ กิ ารย์ คณุ พรก�ำจร คุณโสมสรุ ยี ์
พิมพ์ยา เส้งอ้ัน แซห่ ลี แผว้ ไพรี

ทีม เพ่มิ พลู 888V ทีม Red Bull30 C ทมี TherichA ทีม Red Bull6
สำ� นักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตัวแทน สำ� นักงานตวั แทน KC.the Rich สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 01 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 04 Zone 04
APE 1,413,178 บาท Zone 04 APE 396,340 บาท APE 376,170 บาท
APE 1,221,800 บาท

38 AUGUST 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ กัญณิรัชษ์ พละสิม พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 369,500 บาท
365,147 บาท
7 คณุ พรทิพย์พา วณชิ ยน์ มขุนทด StarTeam2 สคี ้วิ 05A 353,023 บาท
334,356 บาท
8 คณุ รุ่งนภา จ�ำรัส Therich1A Udomsap the Rich 04 334,136 บาท
315,247 บาท
9 คณุ ศริ ิวรรณ รตั นโกสม Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 312,800 บาท
289,988 บาท
10 คณุ ประชา เนยี ดกระโทก StarTeam ปากชอ่ ง 05A 250,788 บาท
237,526 บาท
11 คุณสุกัญญา รู้รอบ Dynamic 6A คอหงส์ 04 235,927 บาท
212,725 บาท
12 คณุ วชั รา เกยี รตศิ กั ดิ์ เศรษฐี 2 พัทลุง 04 206,330 บาท
200,800 บาท
13 คณุ ชมนภัส ศรีทองแจ้ง PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 194,997 บาท
191,658 บาท
14 คุณชมภนู ุช แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02 178,224 บาท
173,932 บาท
15 คณุ ภาสินี สุนาโท ชัยภูมิ PD ขอนแก่น 05B 168,873 บาท
163,488 บาท
16 คุณคารคณา แซ่ลม่ิ Therich3A KC.the Rich 04

17 คุณสุมาลี อินทรกระโทก PowerTeamA นครราชสมี า 05A

18 คณุ ณฐั สิทธิ์ ตันสกลุ Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

19 คณุ ถริ เทพ พชรมหาทรัพย์ GP mahasap A1 วารินชำ� ราบ 05B

20 คณุ ฟารดี ะห์ กูโน TherichB1 KC.the Rich 04

21 คุณฐิติพงษ์ พิทกั ษ์ พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 05A

22 คุณสุทธิลกั ษณ์ สวสั ด์ิธรรม Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04

23 คุณรวีวร สุวรรณสทุ ธิ พนู ทรพั ยD์ 2BR เขาไรย่ า - จนั ทบุรี 2 03

24 คุณขวญั ชนก ปราบวลิ ัย พนู ทรัพย์G2A1B ดรมี แลนด์ 03

25 คุณสน่นั นอ้ ยแพง กิจท�ำพพิ ฒั น์002 บึงสามพัน 05B

AUGUST 2019 39

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณบุษยา
ผู้บริหารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี �ำนวนตัวแทน ชศู รี
ทม่ี ีรหสั ใหมภ่ ายในเดือนและตัวแทนใหมน่ ้ันยงั คง
มสี ญั ญาตวั แทน ณ วันสน้ิ สดุ การทำ� คณุ วฒุ ิ ทีม Red Bull39
สูงสุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหมท่ ี่นำ� มานับ ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
ต้องมผี ลผลติ อยา่ งน้อย 3 ราย ภายในเดือน Zone 04
จ�ำนวนราย 7 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณกัญณริ ชั ษ์ คณุ อัญธิชา คุณภาสนิ ี คุณธารญา
พละสิม ธนาลังการ สนุ าโท ศิรชั ญาบตุ ร์

ทมี พรหมประทาน7 ทมี PowerTeamV ทมี ชัยภูมิ PD ทมี AP GROUP 3D
ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน ขอนแกน่ สำ� นกั งานตวั แทน Head Office
เมืองพล/ขอนแก่น Zone 01 Zone 05B Zone 02
Zone 05A จ�ำนวนราย 4 ราย จำ� นวนราย 4 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย
จ�ำนวนราย 6 ราย

40 AUGUST 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณสริ กิ ารย์ เสง้ อนั้ Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 3 ราย
7 คุณธนสิ า สังขพ์ าณิชย์ 01 3 ราย
8 คณุ ศริ วิ รรณ รตั นโกสม อนิ ทรีทอง928 Head Office 04 3 ราย
9 คุณชมภนู ชุ แสงทองย้อย 02 3 ราย
10 คุณสทุ ธลิ ักษณ์ สวัสดธิ์ รรม Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 3 ราย
11 คุณโชติกา ทองจันทร์ 04 3 ราย
12 คุณมยรุ ฉัตร สีลาทอง NEW GEN 3 Head Office 04 3 ราย
13 คณุ พจนกันต์ เจนไพร 05B 3 ราย
14 คณุ จติ ตาภา เจนไพร Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 03 2 ราย
15 คุณวุฒิสันต์ คุ้มไพรนั ต์ 03 2 ราย
16 คุณถริ เทพ พชรมหาทรพั ย์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 05A
17 คณุ วรวุฒิ พุดละ 2 ราย
18 คณุ อนิ ทชั จุลแก้ว สุวรรณทรพั ยก์ รปุ๊ Head Office 05B 2 ราย
19 คุณสนั่น นอ้ ยแพง 05B 2 ราย
20 คณุ สพลเชษฐ์ สบื จะบก มหาทรพั ยบ์ ูรพาB1 บางแสน 04 2 ราย
21 คุณหนง่ึ นชุ เทาไธสง 05B 2 ราย
22 คณุ วราวุธ พึง่ พา มหาทรพั ยบ์ ูรพาB บางแสน 2 ราย
23 คุณคารคณา แซ่ลิ่ม 05A 2 ราย
24 คุณสพุ ัชรี เวยี งศรี StarTeam1 สีควิ้ 05B 2 ราย
25 คณุ ธญั พร เพชรรัตน์ 05B 2 ราย
GP mahasap A1 วารินชำ� ราบ 04 2 ราย
02
ชัยภูมิ 29K ขอนแกน่ 04

Red BullFTB3 กระบ่ี

กิจทำ� พพิ ัฒน์002 บงึ สามพนั

StarTeam5B ปากช่อง

กิจทำ� พิพฒั น์005 บงึ สามพัน

กิจท�ำพิพฒั น0์ 04 บงึ สามพัน

Therich3A KC.the Rich

NEW GEN 7 Head Office

Central Group1A เวยี งสระ

AUGUST 2019 41

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณอญั ธชิ า
ผูบ้ รหิ ารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลติ ธนาลงั การ
เบย้ี ประกันภยั Year to Date (APE) หลงั จาก
ปรับปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สงู สดุ ภายใน ทีม PowerTeamV
ช่วงการทำ� คุณวฒุ สิ ูงสุด 15 อันดบั ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01
APE 9,820,311 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณกำ� พล คุณสิรกิ ารย์ คณุ โสมสรุ ีย์ คณุ ชมภนู ชุ
พิมพย์ า เส้งอั้น แผ้วไพรี แสงทองย้อย

ทีม เพม่ิ พูล888V ทีม Red Bull30 C ทมี Red Bull6 ทมี NEW GEN 3
ส�ำนกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตวั แทน ส�ำนักงานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 04 Zone 02
APE 9,708,962 บาท Zone 04 APE 2,643,863 บาท APE 2,468,646 บาท
APE 5,189,856 บาท

42 AUGUST 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ พรกำ� จร แซ่หลี TherichA KC.the Rich 04 2,231,302 บาท
2,222,506 บาท
7 คุณศิริวรรณ รัตนโกสม Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 2,020,735 บาท
1,974,804 บาท
8 คุณชมนภสั ศรที องแจ้ง PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 1,785,074 บาท
1,732,434 บาท
9 คุณธนิสา สังข์พาณิชย์ อนิ ทรีทอง928 Head Office 01 1,656,699 บาท
1,416,236 บาท
10 คุณรุง่ นภา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04 1,413,018 บาท
1,401,566 บาท
11 คุณประชา เนียดกระโทก StarTeam ปากช่อง 05A 1,394,086 บาท
1,348,430 บาท
12 คณุ ถิรเทพ พชรมหาทรัพย์ GP mahasap A วารินชำ� ราบ 05B 1,311,729 บาท
1,271,607 บาท
13 คุณสุทธิลักษณ์ สวสั ด์ธิ รรม Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 1,242,391 บาท
1,197,327 บาท
14 คณุ อนิ ทชั จุลแกว้ Red BullFTB3 กระบี่ 04 1,140,155 บาท
1,029,387 บาท
15 คณุ สุกญั ญา รู้รอบ Dynamic 6A คอหงส์ 04 1,029,159 บาท
1,018,697 บาท
16 คุณสมุ าลี อนิ ทรกระโทก PowerTeamA นครราชสีมา 05A

17 คุณณัฐตะวัน จลุ แก้ว Red BullFTB1 กระบ่ี 04

18 คุณณัฐสิทธิ์ ตันสกลุ Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04

19 คุณศศินา ยศดำ� Red Bull1C หาดใหญ่ 04

20 คุณอานนท์ เศษบุบผา พูนทรัพยG์ 2B ดรีมแลนด์ 03

21 คุณจุฑาภทั ร์ ปราบวิลยั พูนทรัพย์G2A1 ดรีมแลนด์ 03

22 คณุ บษุ ยา ชูศรี Red Bull39 หาดใหญ่ 04

23 คณุ จิตตาภา เจนไพร มหาทรัพยบ์ รู พาB บางแสน 03

24 คณุ คารคณา แซ่ลิ่ม Therich3A KC.the Rich 04

25 คณุ ณธญา หิรัญศริ เดช พูนทรัพย์G2D ดรมี แลนด์ 03

AUGUST 2019 43

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณอญั ธชิ า
ผบู้ ริหารกลุม่ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทน ธนาลงั การ
ทีม่ รี หสั ใหมส่ ะสม Year to Date และตัวแทนใหม่
นน้ั ยังคงมีสญั ญาตัวแทน ณ วันสิน้ สุดการทำ� ทมี PowerTeamV
คุณวุฒิ สูงสดุ 15 อันดับแรก ตวั แทนใหม่ทนี่ �ำ ส�ำนักงานตัวแทน Head Office
มานับตอ้ งมผี ลผลติ อยา่ งน้อย 3 ราย ภายใน Zone 01
เดอื น APE 22 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ธนิสา คุณสิริการย์ คุณถริ เทพ คุณศศินา
สงั ข์พาณชิ ย์ เส้งอน้ั พชรมหาทรพั ย์ ยศดำ�

ทมี อนิ ทรที อง928 ทมี Red Bull30 C ทมี GP mahasap A1 ทมี Red Bull1C
ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานตวั แทน วารนิ ช�ำราบ สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ ่
Zone 01 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 05B Zone 04
จำ� นวนราย 21 ราย Zone 04 จ�ำนวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 15 ราย
APE 17 ราย

44 AUGUST 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (JULY 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณจติ ตาภา เจนไพร มหาทรัพยบ์ รู พาB บางแสน 03 15 ราย
7 คุณธารญา ศิรชั ญาบตุ ร์ 01 13 ราย
8 คุณบษุ ยา ชูศรี Power Team T Head Office 04 13 ราย
9 คณุ ปรียนันท์ รัตนกมลพงศ์ 05B 13 ราย
10 คุณโชติกา ทองจันทร์ Red Bull39 หาดใหญ่ 04 12 ราย
11 คุณกำ� พล พิมพย์ า 01 11 ราย
12 คณุ ณธญา หิรัญศริ เดช GP mahasap B ศรีสะเกษ 03 10 ราย
13 คณุ ชมภูนุช แสงทองย้อย 02 9 ราย
14 วรวุฒิ พดุ ละ Therich Triple T1 Triple T the Rich 05B 9 ราย
15 คุณภคั ภร กศุ ลสรา้ งดิ์ 03 9 ราย
16 คณุ ยศสรลั พรหมพฒุ พิ งศ์ เพ่มิ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 02 9 ราย
17 คุณธญั พรพรรณ ครฑุ พงษ์ 02 9 ราย
18 คุณสทุ ธิลักษณ์ สวสั ดิธ์ รรม พูนทรัพยG์ 2D ดรมี แลนด์ 04 8 ราย
19 คณุ สพลเชษฐ์ สืบจะบก 05A 8 ราย
20 คณุ น้ำ� หอม หนูเวยี ง NEW GEN 3 Head Office 05B 8 ราย
21 คณุ ศริ วิ รรณ รตั นโกสม 04 7 ราย
22 คุณนชั ญา บญุ จิต ชัยภูมิ 29K ขอนแกน่ 05B 7 ราย
23 คณุ โสมสรุ ีย์ แผ้วไพรี 6 ราย
24 คณุ สุกญั ญา รู้รอบ มหาทรพั ยบ์ รู พาA บางแสน 04 6 ราย
25 คุณกิตติศักดิ์ เชียงศรี 04 6 ราย
The greatest1 Head Office 03

The greatest2 Head Office

Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช

StarTeam5B ปากช่อง

ชัยภูมิ 1 ขอนแก่น

Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่

NB01 มหาสารคาม

Red Bull6 หาดใหญ่

Dynamic 6A คอหงส์

มหาทรัพย8์ 88 ลพบุรี

AUGUST 2019 45

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คณุ ศุภสิ ญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบี้ย กลุ แกว้ ประเสรฐิ
ประกันภัยท้ังเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeam
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ สำ� นักงานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 05A
APE 6,844,411 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คุณเสฏฐวฒุ ิ คณุ ธรี ศกั ดิ์ คุณธีรยุทธ คณุ ชุตกิ าญจน์
รงุ่ โรจน์สิรกุล แกว้ มาก พทุ ธแปน้ ดาวกระจาย คุ้มไพรันต์

ทีม เพิ่มพลู 888 ทีม Red Bull30 ทีม Red Bull ทีม StarTeam
สำ� นักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตวั แทน สคี ้ิว
Zone 01 สนามบินหาดใหญ่ Zone 04 Zone 05A
APE 3,129,050 บาท Zone 04 APE 2,689,141 บาท APE 1,998,324 บาท
APE 2,752,067 บาท

46 AUGUST 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณฐกร ทวศี กั ดิกร Therich(Group) KC.the Rich 04 1,710,534 บาท
1,680,971 บาท
7 คณุ ทปี ์ชลิต ทองจันทร์ Therich Triple T Triple T the Rich 04 1,208,988 บาท
891,619 บาท
8 คณุ ทศั นยี ์ ทนิ ราช พรหมประทาน เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 829,815 บาท
744,890 บาท
9 คณุ สากล พูนกลาง พูนทรพั ย์ พัทยา 03 702,738 บาท
641,630 บาท
10 คณุ ชุติมนั ต์ เศษบุบผา พนู ทรพั ยG์ ดรีมแลนด์ 03 624,337 บาท
554,710 บาท
11 คณุ ณัษฐพงษ์ กจิ ทำ� พิพฒั น์ กิจท�ำพิพฒั น์ บงึ สามพัน 05B 490,991 บาท
367,965 บาท
12 คุณสุรินทร์ มาชู เศรษฐี พัทลุง 04 366,404 บาท
294,978 บาท
13 คณุ สรุ ตั ตกิ านต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap วารินช�ำราบ 05B 279,026 บาท
236,792 บาท
14 คณุ สนั ตชิ ัย หงษ์ทอง Therich1 Udomsap The Rich 04 229,934 บาท
211,744 บาท
15 คณุ ธิติวัฒน์ ศรลี าอาจ ชัยภูมิ ขอนแก่น 05B 210,602 บาท
205,750 บาท
16 คณุ กฤศญดา แก้วอักษราทร Dynamic คอหงส์ 04

17 คุณตฤณรดา ธนปรยี ากร Therich3 KC.the Rich 04

18 คุณคนธ์พงษ์ วัตรธนพจน์ KW001 บางแสน 03

19 คุณแพรวพรรณ เปริญกุล อินทรที อง Head Office 01

20 คุณพุฒิพัฒน์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05B

21 คณุ ธราธิป เดชาชินกฤตชัย มหาทรพั ยบ์ รู พา บางแสน 03

22 คุณนญั ญาณฎั ฐ์ เสลร่ ัตน์ Red BullFTB กระบ่ี 04

23 คณุ ยุทธนา วุฒพิ งศ์ Central เวียงสระ 04

24 คุณจีรพัฒน์ สงั ขท์ อง The great4 The Great/หาดใหญ่ 5 04

25 คุณพงษส์ ัณฑ์ ขาวย่งั ยนื The greatest Head Office 02

AUGUST 2019 47

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณศภุ สิ ญานนท์
ผบู้ ริหารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตวั แทน กลุ แก้วประเสรฐิ
ที่มีรหสั ใหมภ่ ายในเดอื นและตวั แทนใหมน่ ้ันยงั คง
มสี ัญญาตวั แทน ณ วันส้ินสุดการท�ำคณุ วฒุ ิ ทีม PowerTeam
สงู สดุ 15 อันดบั แรก ตวั แทนใหม่ทน่ี �ำมานบั ตอ้ ง ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา
มผี ลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น Zone 05A
APE 12 ราย

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ธรี ยุทธ คุณทีปช์ ลติ คุณทัศนยี ์ คุณณัษฐพงษ์
พุทธแป้น ทองจันทร์ ทินราช กจิ ท�ำพพิ ฒั น์

ทมี Red Bull ทมี Therich Triple T ทีม พรหมประทาน ทมี กิจทำ� พพิ ัฒน์
สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน บึงสามพนั
Zone 04 Triple T the Rich เมอื งพล/ขอนแก่น Zone 05B
จ�ำนวนราย 11 ราย Zone 04 Zone 05A จ�ำนวนราย 8 ราย
จ�ำนวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 8 ราย

48 AUGUST 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (JULY 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ธิติวัฒน์ ศรลี าอาจ ชัยภมู ิ ขอนแกน่ 05B 6 ราย
7 คุณธีรศักด์ิ แก้วมาก Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 6 ราย
8 คณุ ธราธิป เดชาชินกฤตชยั 03 5 ราย
9 คณุ ชุติกาญจน์ ดาวกระจาย คุม้ ไพรนั ต์ มหาทรพั ย์บูรพา บางแสน 05A 5 ราย
10 คุณฐกร ทวีศักดิกร StarTeam 04 4 ราย
11 สรุ ัตติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ สีค้วิ
12 คณุ ยุทธนา วฒุ ิพงศ์ Therich(Group) KC.the Rich 05B 4 ราย
13 คณุ เสฏฐวุฒิ รุ่งโรจน์สิรกลุ 04 4 ราย
14 คุณแพรวพรรณ เปรญิ กลุ GP mahasap A วารินชำ� ราบ 01 4 ราย
15 คณุ ภัครดา เดชะปิยงั กูร Central เวียงสระ 01 3 ราย
16 คณุ ตฤณรดา ธนปรยี ากร กัลปพฤกษ์ 04 3 ราย
17 คณุ สุรนิ ทร์ มาชู เพ่มิ พูล888 04 2 ราย
18 คณุ ชุตมิ นั ต์ เศษบบุ ผา อนิ ทรที อง Head Office 04 2 ราย
19 คณุ นญั ญาณัฎฐ์ เสล่รตั น์ SuceessGroup 03 2 ราย
20 คณุ ไพศิษฐ์ เจยี มอนุกูลกิจ Therich3 ทรพั ย์อนันต์/หาดใหญ่ 3 04 2 ราย
21 คณุ กฤศญดา แก้วอักษราทร 03 1 ราย
22 คุณรตั ตยิ า กาญจนพลฤทธิ์ เศรษฐี KC.the Rich 04 1 ราย
23 คณุ สากล พูนกลาง พูนทรพั ยG์ พทั ลงุ 04 1 ราย
24 คุณคนธ์พงษ์ วัตรธนพจน์ Red BullFTB 03 1 ราย
Gen ex Group ดรมี แลนด์ 03 1 ราย
Dynamic
กระบี่
เจนตรงั Head Office
พูนทรัพย์
KW001 คอหงส์
พัทลุง
พัทยา

บางแสน

AUGUST 2019 49

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( JULY 2019 )
คุณศภุ สิ ญานนท์
ผ้บู ริหารกลมุ่ ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลิต กุลแก้วประเสริฐ
เบ้ยี ประกนั ภยั Year to Date (APE) หลังจาก
ปรบั ปรุงแลว้ (Adjusted APE) สงู สดุ ทมี PowerTeam
ภายในชว่ งการท�ำคณุ วุฒิสงู สดุ 15 อันดับ ส�ำนักงานตัวแทน นครราชสมี า
Zone 05A
APE 25,420,860 บาท

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณเสฏฐวฒุ ิ คุณธีรยทุ ธ คณุ ธรี ศกั ดิ์ คุณทปี ์ชลิต
รุ่งโรจนส์ ิรกลุ พุทธแป้น แกว้ มาก ทองจันทร์

ทมี เพม่ิ พลู 888 ทมี Red Bull ทีม Red Bull30 ทีม Therich Triple T
ส�ำนกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน
Zone 01 Zone 04 สนามบนิ หาดใหญ่ Triple T the Rich
APE 14,243,332 บาท APE 12,982,574 บาท Zone 04 Zone 04
APE 8,857,683 บาท APE 8,337,217 บาท

50 AUGUST 2019


Click to View FlipBook Version