The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-12-25 22:46:20

GenNext issue October 2019

Gen Next issue October 2019

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจ�ำเดือนตลุ าคม 2562

IOSCSTUOEBER 2019

OCTOBER 2019 1

GEN ACTIVITY

The Next Gen Event

เม่ือช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา ทางเจนเนอราล่ีภาคกลางโซน 01 02 03 และภาคใต้โซน 04 ได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “The Next Gen Event ร่วมเดินทางคร้ัง
ส�ำคัญ สู่อาชีพแห่งอนาคต” ซ่ึงเป็นการเน้นย�้ำให้ผู้ที่สนใจจะมาเป็น Financial Planner ได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์และประโยชน์ต่างๆของการมาเป็น Financial
Planner ภายในงานยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารของโซนมาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างดีอีกด้วย นอกจากน้ันยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คือคุณชนัญญา บุญ
แสน จากอดีตข้าราชการ ที่ก้าวออกจากเซฟโซน ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ตรง ซึ่งปัจจุบันประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตอนน้ีมีรายได้หลักแสนต่อ
เดือนเรียบร้อยแล้ว ท่ีส�ำคัญคือมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Financial Planner รุ่นใหม่อีกด้วย

ภาคกลาง โซน 01 02 03

ภาคใต้ โซน 04

2 OCTOBER 2019

GEN ACTIVITY

Kick Off #9 (Zone 04)

ผ่านไปอีกคร้ังกับมหกรรม Kick Off #9 ในพ้ืนทีของภาคใต้ โซน 04 ซึ่งได้จัดไปเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในงานนี้ คุณเกรียงศักด์ิ วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน และ ผู้บริหาร Zone 04 ได้น�ำทีมเปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทน
เจนเนอราล่ี อีกท้ังได้น�ำประชุมวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ และร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้า
งาน Kick Off ประจ�ำเดือนน้ีมาในหัวข้อ “ROAD TO SUCCESS เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ” โดยงานน้ีได้เกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณนัญญาณัฏฐ์ เสล่รัตน์
ผู้อ�ำนวยการธุรกิจฝ่ายตัวแทน เจ้าของส�ำนักงาน GAO กระบ่ี ได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการท�ำงานเป็นทีม ท�ำงานอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ และยัง
ได้ให้ก�ำลังใจทุกคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานกับตัวแทนทุกๆคน

OCTOBER 2019 3

GEN ACTIVITY

Agency Big Day 5th Anniversary ฉลองครบรอบ 5 ปที ยี่ ง่ิ ใหญ่

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคมท่ีผ่านมา ช่องทางเอเจนซ่ีจัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี Agency Big Day 5th Anniversary “Journey to Big Day 2019” ไปอย่างยิ่ง
ใหญ่ โดยมีพ่ีน้องตัวแทนจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 700 คน ณ หอประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ น�ำทีมโดยคุณกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน และ Head Zone ทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจาก CEO ของเรา คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ให้เกียรติมาร่วม
งาน พร้อมท้ังให้กลยุทธ์และทิศทางการท�ำงานกับตัวแทนอย่างเข้มข้น

ท้ังน้ียังได้รับการสนับสนุนการออกบูธจากฝ่ายต่างๆ อาทิ
ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้าโดยมี คุณช่อฟ้า ยุกตะนันท์
(CMCO) น�ำทีมมาประชาสัมพันธ์แผนการตลาดของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่าย Distribution Support ร่วม
ออกบูธและท�ำกิจกรรมกับตัวแทนอย่างใกล้ชิด และยังได้เชิญ
อ.อธิชาติ ขันธวิธิ เจ้าของเพจดัง HR The Next Gen
มาบรรยายวิชาการให้กับตัวแทนเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะการขายให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน

4 OCTOBER 2019

OCTOBER 2019 5

GEN TIPS

โดยคุณชัยธวฒั น์ ฉตั รบรู ภานนั ท์ Distribution Support and Quality Management

Gen Dashboard ตอนท่ี 2

ฉบับก่อนได้มีการแนะน�ำวิธีการเริ่มใช้งานให้ทราบไปแล้วน้ัน วันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกซัก 1 รอบนะครับ
1. เราสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ส�ำหรับโทรศัพท์ หรือ แท๊ปเล็ต ระบบ Android เช่น ย่ีห้อ
Samsung หรือ Huawei เป็นต้น
2. เราสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ส�ำหรับโทรศัพท์ iPhone หรือ iPad
หลังจากดาวน์โหลด Application เรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนเพ่ือใช้งานเป็นส่ิงจ�ำเป็น โดย

ช่ือผู้ใช้ User Name คือ รหัสตัวแทนของท่าน 8 หลัก เช่น 00012477
รหัสผ่าน Password คือ เลขที่ใบอนุญาตตามด้วยวันเดือนปี(ค.ศ.)ของท่าน
เช่น 620109088525071985
ในงาน Agency Big Day ท่ีจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 Generali ได้ท�ำการเปิดตัวเครื่องมือดิจิตอลใหม่ให้
กับตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารตัวแทนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดและเร่ิมใช้งานได้แล้ว พร้อมท้ังมีคู่มือ
การใช้งาน

ในฉบับถัดๆ ไป บริษัทจะน�ำวิธีการการใช้งานต่างๆ มาเล่าให้พวกเราฟังครับ

6 OCTOBER 2019

Gen Save 4 Plus

สะสมทรัพย 10/4 พลัส

ชําระเบยี้ สน้ั ผลตอบแทนสูง คุŒมครองชีว�ต

ชาํ ระเบยี้ ประกนั 4 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 10 ป‚
468%รบั เง�นคนื สงู สดุ* กรณมี ชี วี �ตอย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ต 400%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� เพ�มจากอบ� ตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**
อตั ราเบี้ยประกนั ภยั เทา‹ กนั ทุกเพศ ทกุ อายุ

ลดหยอ‹ นภาษีไดŒ

*ของจํานวนเงน� เอาประกันภัยเร�มตŒน OCTOBER 2019 7
**ตามเง�่อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเงน� เอาประกันภัยที่สมัคร

TRAINING UPDATE

โดย Sales Training

วางแผนการเงิน..แบบมอื อาชพี

กบั หลกั สตู ร Financial Need Analysis 2 (FNA 2)

สวัสดีค่ะพ่ีๆ นักขายทุกท่าน วันน้ีน้องไหวพริบมีค�ำถามมาถามพ่ีๆ ค่ะ พี่ๆ คิดว่าเงินเกษียณอายุส�ำคัญ
แค่ไหน? แล้วเราจะต้องเตรียมเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ? และเงินท่ีต้ังใจเตรียมไว้ใช้หลังจากเกษียณอายุ
จะถูกอัตราเงินเฟ้อกัดกินมูลค่าลดน้อยลงไปมากแค่ไหน แล้วถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบาย เงินที่เราเตรียม
ไว้จะเพียงพอกับค่าดูแลสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่า

ย่ิงหาค�ำตอบให้กับค�ำถามเหล่าน้ีก็ย่ิงเครียดใช่ม้ัยคะ ย่ิงถ้าเราเป็นคนในกลุ่ม “แซนด์วิชเจนเนอรชั่น”
แล้วล่ะก็ย่ิงต้องกังวลให้มากเลยค่ะ

สงสัยใช่ม้ัยคะ ว่า “แซนด์วิชเจนเนอเรชั่น” คืออะไร “แซนด์วิชเจนเนอเรชั่น” คือคนที่มีภาระหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล อุปการะทั้งคนที่อยู่ข้างบน คือ พ่อแม่ บุพการี และยังต้องดูแลคนท่ีอยู่ข้างล่าง คือบุตร
บริวาร ท�ำให้การเก็บออมเงินเพ่ือเกษียณอายุเป็นไปได้อย่างยากล�ำบาก หรือต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก
ขึ้น แต่หากเราวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้

ข้ันตอนที่ 3 ในหลักสูตร Financial Need Analysis 2 หรือ FNA2 นี้ จะพาพี่ๆ
ข้ันตอนที่ 2 ไปท�ำความรู้จักกับวิธีการวางแผนทางการเงินแบบสากล (ตามข้ัน
ขั้นตอนท่ี 1 ตอนของปิรามิดทางการเงิน) ซ่ึงช่วยให้สามารถวางแผนทางการ
วธิ ีการวางแผนทางการเงินแบบสากล เงินได้แบบมีข้ันตอนท่ีถูกต้อง รวมถึงได้เรียนรู้ความส�ำคัญของ
การเร่ิมต้นออมเงินเร็ว และพี่ๆ จะได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่อง
ค�ำนวณอย่างง่าย เพ่ือน�ำไปใช้ควบคู่ในการน�ำเสนอขาย ซึ่งท�ำให้
ตัวแทนเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากข้ึน รวมถึงได้ฝึกวิเคราะห์
หาความต้องการทางการเงินบนระบบ Gen Touch โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลของลูกค้าตามตัวอย่างที่ก�ำหนดให้
มาก้าวข้ามให้มากกว่าค�ำว่าตัวแทนมืออาชีพ กับหลักสูตร
Financial Need Analysis 2 (FNA 2) สนใจสมัครอบรมได้ท่ี
GT-Booking (https://training.generali.co.th/regis/)

และส�ำหรับพี่ๆ ท่ีประสบกับปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเข้าพบลูกค้า หรือการปิดการขาย หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ เก่ียวกับการ
ท�ำงาน มาพบกับเทคนิค และวิธีการแก้ปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ กับ 2 กูรูผู้มากประสบการณ์ “อ.บัติ” สมบัติ อุไรสกุล และ “อ.แดง”
ประพล ประเสริฐเมธได้ท่ีรายการ “90 Days Survival : 90 วันต้องรอด!” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 9.30 – 10.00 น. ท่ี Facebook
Group “GenNext Training” และหากพี่ๆ มีข้อสงสัยเพ่ิมเติม สามารถส่งค�ำถามมาได้ท่ี Line : @Gen-training แล้วพบกันนะคะ

@gen-training เข้ามาพูดคุยกับไหวพริบได้ท่ี.... GEN Training

GenNext Training

8 OCTOBER 2019

OCTOBER 2019 9

10 OCTOBER 2019

BRAND MOVE

“บัณฑิต” ซีอีโอ เจนเนอราล่ีไทยแลนด์
คว้าสุดยอดผู้น�ำแห่งเอเชีย
นายบัณฑติ เจยี มอนุกูลกจิ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ ริหาร กล่มุ บรษิ ัท
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (Country Manager & CEO) ควา้ รางวลั
เกยี รตยิ ศ Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards (ACES Awards) 2019 ประเภท Outstanding Leaders
in Asia หรอื ผนู้ ำ� ทมี่ ีความโดดเดน่ แหง่ ภมู ิภาคเอเชยี ซ่ึงมาจาก
การคดั เลือกจากองคก์ รกวา่ 300 องคก์ รในเอเชยี ถอื เปน็ รางวัล
อันทรงเกียรติท่ีมอบให้ผู้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้น�ำในการ
ดำ� เนนิ ธุรกจิ ท่รี บั ผดิ ชอบตอ่ สังคม เพอ่ื การขบั เคลอ่ื นใหอ้ งคก์ ร
เตบิ โตอยา่ งย่งั ยืน
“นิยามความเป็นผู้น�ำท่ีผมยึดถือเสมอคือ การเป็นแบบอย่าง
ตวั อยา่ ง น�ำดว้ ยความคดิ นำ� ดว้ ยการกระทำ� รวมถงึ การสรา้ ง
แรงบันดาลใจให้กับคนรอบตวั ของเรา ทมี งานหรอื ครอบครวั และ
คุณสมบัติท่ีผมเชื่อว่าเป็นจุดแข็งและเป็นส่วนส�ำคัญในการเป็น
ผู้น�ำคือการสื่อสาร การสร้างความเชื่อม่ันกับบุคคลากรหรือ
ทีมงาน รวมถึงการบริหารทีมงานที่มีจุดแข็งต่างกันให้สามารถ
ทำ� งานสอดประสานเพ่ือกา้ วไปสู่เปา้ หมายรว่ มกันได้ สง่ิ นถ้ี อื เป็น
กุญแจสำ� คญั เพราะผมเชอ่ื วา่ ผนู้ ำ� ไม่สามารถสรา้ งผลงานที่โดด
เดน่ ได้ ถ้าไม่มที มี งานทย่ี อดเยย่ี มสนับสนุน” นายบณั ฑติ กลา่ ว

งานมอบรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards จดั โดย MORS Group องคก์ รดา้ นสอื่ ทมี่ ชี อ่ื เสยี งในภูมิภาค
เอเชีย เพ่ือยกย่ององค์กรและบุคคลผู้เป็นแบบอย่างความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ที่ใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืนคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
ซง่ึ พิธีมอบรางวัลคร้งั นจ้ี ัดข้ึนทปี่ ระเทศไทย โดยมีตวั แทนผ้นู �ำรว่ มเข้ารับ
รางวลั จาก 12 ประเทศทว่ั เอเชยี ณ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิแอทธนิ ี

OCTOBER 2019 11

BRAND MOVE

12 OCTOBER 2019

BRAND MOVE

เปิดตัว Line Official

มาสคอตสุดเท่พร้อมสติกเกอร์ไลน์ “สิงโตติดปีก”

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เอาใจแฟนคลับเจนเนอราลี่และสาวกไลน์ (Line) เปิดตัวสติกเกอร์ชุด Generali Lion

มาสคอตสิงโตติดปีกสุดเท่ที่มาพร้อมความน่ารักหลากหลายอารมณ์ ให้เลือกส่งตอบแชทเพื่อเพิ่มอรรถรสในการ
คุยกับเพื่อนๆได้สนุกมากยิ่งขึ้น
นอกจากสติกเกอร์ไลน์สุดน่ารักแล้วเจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ ยังได้เปิดบริการ LINE Official Account
“GeneralThailand” เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารให้บริการลูกค้า ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลซ่ึงจะให้ความรู้
เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ การวางแผนเพื่อความม่ันคงทางการเงิน การลงทุน รวมถึงข้อมูลด้านการประกันภัย
พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์และบริการดีๆ อีกมากมาย
ส�ำหรับผู้ท่ีอยากเป็นเจ้าของสติกเกอร์ไลน์น่ารักGenerali Lion ก่อนใคร เพียงเพ่ิม Generali Thailand
เป็นเพ่ือนบน LINE OFFICIAL ACCOUNT (คลิกhttp://nav.cx/h8ITZc0 หรือสแกน QR Code) แล้วตอบค�ำถาม
ง่ายๆ เพียง 3 ข้อ ก็สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ฟรี นอกจากนี้ยังได้รับ Promo Code ฟรี จ�ำนวน 5,000 Points
ส�ำหรับใช้ในแอปพลิเคชัน Generali 365 และยังมีสิทธิ์รับตุ๊กตาสิงโตติดปีกสุดน่ารัก ฟรี จ�ำนวน 200 ตัว ตั้งแต่วันที่
17 กันยายน-15 ธันวาคม 2562

OCTOBER 2019 13

BRAND MOVE

ซีซ่ัน 2 กลับมาแลว้ ! กับบทสัมภาษณ์สุดพเิ ศษ

ของตวั แทนทีป่ รกึ ษาทางการเงนิ ผ้ปู ระสบความส�ำเรจ็ ในอาชพี

“ชนัญญา บุญแสน” “ธนาพิพัฒน์ เจริญทรัพย์”

จากอดีตข้าราชการท่ีก้าวออกจากเซฟโซน จากพ่อค้าขายย�ำตลาดนัด คว้าโอกาสเพื่อพลิกชีวิต
ความมั่นคงในชีวิตท่ีเหนือกว่า ด้วยรายได้หลักแสนต่อเดือน! สู่การพิชิตความส�ำเร็จด้วยรายได้มากกว่าเดิม 6 เท่า!

ตดิ ตาม VDO บทสมั ภาษณ์สดุ Exclusive
ของพวกเขาท้ัง 3 คน ไดท้ ่ีช่องทางตวั แทน
และช่องทางออนไลน์

GenNext Facebook Fanpage

“ผึ้งพร ปะติตังโข” โอกาสคร้ังสำ� คัญ! กา้ วสู่ความสำ� เรจ็
ในเส้นทางอาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน
ดรู ายละเอียดเพิม่ เติมท่ี
fplionsroar.generali.co.th
หรอื Scan QR Code >>

จากการก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งโอกาส
การเติบโตอีกขั้นของอาชีพ ด้วยรายได้หลักแสนต่อเดือน!

14 OCTOBER 2019

Gen Save 10 Plus

สะสมทรัพย 15/10

ชาํ ระเบย้ี สน้ั ผลตอบแทนสงู คมŒุ ครองยาว OCTOBER 2019 15

ชาํ ระเบย้ี ประกนั 10 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 15 ป‚

รวมรบั เง�นคนื สงู สดุ 419%* กรณมี ชี วี ต� อย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� 340%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ตเพ�มจากอ�บตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**

อัตราเบ้ยี ประกันภัยเท‹ากันทกุ เพศ ทุกอายุ
ลดหย‹อนภาษี ไดŒ

*ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยเร�มตŒน
**ตามเง่�อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเงน� เอาประกันภัยที่สมัคร

GEN 365

Application

ดาวน์โหลดฟร!ี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรกิ ารออนไลน์

ท่ีให้ความสะดวกสบาย

พร้อมอัพเดทสิทธิพเิ ศษใหม่

เติมความสดช่ืนกับเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ทั้งน้�ำส้มสายน้�ำผึ้ง
ค้ันสด น้�ำสตรอเบอร์ร่ีปั่น และน�้ำมะพร้าวสดปั่น จาก S&P
มูลค่า 98 บาท ใช้เพียง 18,000 คะแนน แลกรับฟรี! ตั้งแต่
วันท่ี 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น หรือจนกว่าจ�ำนวนสิทธิ์
จะหมด (ตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันGenerali365)
ช็อป 10.10 ไม่ทันไม่เป็นไร สมาชิก GENERALI 365
ใช้เพียง 10,000 คะแนน แลกรับฟรี! ส่วนลด 60 บาท
ท่ี LAZADA เม่ือส่ังซ้ือสินค้าข้ันต�่ำ 200 บาทข้ึนไป
วันน้ี - 31 ธ.ค. 62 เท่าน้ัน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
(ตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติมในแอปพลิเคช่ัน GENERALI 365)

อัพเดทสิทธิพเิ ศษใหม่

16 OCTOBER 2019

GEN 365

OCTOBER 2019 17

18 OCTOBER 2019

OCTOBER 2019 19

20 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ
( SEPTEMBER 2019 )
คุณนริ ุตติ์
ตัวแทนทม่ี ผี ลผลติ เบ้ยี ประกันภัยทง้ั เดือน (APE) มะลิวัลย์
หลังจากปรบั ปรุงแล้ว (Adjusted APE) สูงสดุ
ภายในช่วงการท�ำคุณวุฒิสงู สุด 50 อันดบั ทีม เพมิ่ พูล888V
ส�ำนกั งานตัวแทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01
APE 2,002,387 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ ปาณสิ รา คุณปรศิ นา คุณพิชญา คุณสมเจตน์
นามคำ� ภาพขุนทด ศรีชัย เจริญย่งิ

ทีม PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทีม Red BullFTB4 ทีม มหาทรัพย์บูรพาB1
ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน กระบ่ี ส�ำนักงานตัวแทน ศรีสะเกษ
Zone 01 Zone 01 Zone 04 Zone 03
APE 551,609 บาท APE 422,754 บาท APE 343,670 บาท APE 341,400 บาท

OCTOBER 2019 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณสนุ ันทา กมลขนั ติสุภา NEW GEN 3 Head Office 02 256,402 บาท
7 คณุ สันติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 242,359 บาท
8 คณุ ชนัญชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 01 241,976 บาท
9 คณุ ณภษร จันทรเ์ พญ็ NEW GEN 3 Head Office 02 240,000 บาท
10 คณุ ธัญณชิ า สธุ วี คณานนท์ Head Office 01 239,857 บาท
11 คุณอภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 229,243 บาท
12 คณุ รัตนจิต สมันไตย PowerTeamV กลั ปพฤกษ์ 01 222,600 บาท
13 คุณธญั ชนก ชนะสงคราม เพม่ิ พูล888B สุราษฎร์ธานี 04 221,840 บาท
14 คณุ สทุ นิ ทพิ ย์ มีแสงนิล Red Bull40A 218,697 บาท
15 คณุ แปลก เสง้ อั้น ปากชอ่ ง 05A 217,769 บาท
16 คุณญาณิศา โกชะดา StarTeam5 สนามบินหาดใหญ่ 04 195,870 บาท
17 คณุ เทพรัตน์ สดุ จริตภกั ดี Red Bull30 C 01 185,789 บาท
18 คณุ วชิ าญ เสถียระบุตร์ PowerTeamV Head Office 05A 179,548 บาท
19 คุณลินดา ศิริสม PowerTeamH2 นครราชสมี า 01 170,483 บาท
20 คณุ ญานิษฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 05A 162,962 บาท
21 คุณวชั รพี ร แกว้ วงษา StarTeam5A 01 158,552 บาท
22 คณุ อรญั ญา จ�ำรสั PowerTeamV ปากชอ่ ง 02 156,000 บาท
23 คุณนงนชุ ทองทวี NEW GEN 3 Head Office 04 151,970 บาท
24 คุณประมุข พันธรุ ัตน์ Therich1A Head Office 04 150,00 บาท
25 คณุ รชั ชัย ศรหี ามาตร Udomsap The Rich 04 144,696 บาท
Therich1A6B Udomsap The Rich 01
SuccessGroup3
ทรัพยอ์ นันต/์ หาดใหญ3่
เพิม่ พลู 888W
กลั ปพฤกษ์

22 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ศุภชยั ศรลี าอาจ ชยั ภมู ิ 24K ขอนแกน่ 05B 138,120 บาท
27 คุณพรเพญ็ ทองนาค 01 136,878 บาท
PowerTeamV Head Office 04 131,775 บาท
28 คุณทวีทรพั ย์ มณีเนตร 01 127,764 บาท
29 คณุ นลิ ลมัย ศริ ริ ตั น์ We TeamAC Udomsap The Rich 01 122,648 บาท
30 คณุ ชนดั ดา รตั นะ 118,000 บาท
PowerTeamV Head Office 04 115,701 บาท
31 คุณอะสะหนะ สขุ สวัสด์ิ 01 108,570 บาท
32 คณุ ปทั มา ชัยเดช PowerTeamT Head Office 04 107,300 บาท
33 คณุ วลิ กั ขณา เกตจุ นั ทร์ 04 107,036 บาท
34 คณุ พงษ์ชัย มว่ งรอด Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 106,752 บาท
35 คณุ วราภรณ์ ชบู วั 04 106,369 บาท
36 คุณแวคอมือซะ๊ หะยีแวบลู ะ เพ่มิ พูล888B กัลปพฤกษ์ 01 105,377 บาท
37 คณุ ปุญญิศา พมิ ลศักดนิ์ ันท์ 01 104,682 บาท
38 คณุ ธนธรณ์ ขนั ธ์สวุ รรณ์ Red Bull3A2 สุราษฎรธ์ านี 05A 102,150 บาท
39 คณุ ชินกฤต เหลก็ สงู เนิน 01 101,133 บาท
40 คุณอนชุ า มาลี Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 100,000 บาท
41 คุณเชดิ ชณุ ห์ กลบั คง 04 98,439 บาท
42 คณุ พรเทพ เมืองไทย Red Bull40A1 สุราษฎร์ธานี 04 98,264 บาท
43 คณุ สดุ า เสม็ หมาด 05A 97,556 บาท
44 คุณอรอนงค์ สหี าราช Millionaire3 ยะลา2 04
45 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด
มารวย 9A11 Head Office

เพิม่ พลู 888V กัลปพฤกษ์

PowerTeamB1 นครราชสีมา

PowerTeamT Head Office

Red Bull6 สรุ าษฎรธ์ านี

Red Bull39 สรุ าษฎรธ์ านี

Red BullFTB4 กระบี่

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแกน่

Red BullFTB4 กระบ่ี

OCTOBER 2019 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ ภณ อาวรธรรม เพิ่มพลู 888P กลั ปพฤกษ์ 01 96,397 บาท
47 คณุ จิรสุดา อัมพร พรหมประทาน 2B 05A 96,164 บาท
48 คุณกมลวัฒน์ นวลประจกั ร์ เมืองพล/ขอนแกน่ 04 95,344 บาท
49 คุณอรสา นม่ิ สพุ รรณ์ Therich1A4 Udomsap The Rich 05B 94,934 บาท
50 คุณยุกตระนันท์ กนั คุ้ม กิจทำ� พพิ ัฒน0์ 05 04 94,824 บาท
บึงสามพนั
Therich1A Udomsap The Rich

24 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ ปาณสิ รา
ตัวแทนที่มผี ลงานจ�ำนวนรายภายในช่วง นามค�ำ
การทำ� คุณวฒุ สิ งู สุด 50 อันดบั
ทมี PowerTeamV
ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
Zone 01
จำ� นวนราย 25 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ สันติ คณุ ธัญณชิ า คุณปรศิ นา คณุ อภิญญา
หลาหวัน สุธีวคณานนท์ ภาพขุนทด นธธี าร

ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทมี Red BullFTB4 ทมี มหาทรัพยบ์ รู พาB1
ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office สำ� นกั งานตวั แทน กระบี่ ส�ำนักงานตัวแทน ศรสี ะเกษ
Zone 04 Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 13 ราย จ�ำนวนราย 13 ราย จำ� นวนราย 12 ราย จำ� นวนราย 11 ราย

OCTOBER 2019 25

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ลนิ ดา ศิริสม NEW GEN 3 Head Office 05A 10 ราย
7 คณุ แปลก เสง้ อัน้ TherichA KC.the Rich 04 9 ราย
8 คณุ นริ ตุ ติ์ มะลวิ ัลย์ PowerTeamV Head Office 01 9 ราย
9 คุณชนญั ชิดา ชมภวู ิเศษ NEW GEN 3 Head Office 01 9 ราย
PowerTeamV Head Office 01 8 ราย
10 คณุ ญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 04 8 ราย
11 คุณพชิ ญา ศรชี ัย เพ่มิ พลู 888B กัลปพฤกษ์ 05A 8 ราย
Red Bull40A สรุ าษฎรธ์ านี 05B 7 ราย
12 คุณสุทนิ ทพิ ย์ มแี สงนลิ StarTeam5 03 7 ราย
13 คณุ ศภุ ชยั ศรลี าอาจ Red Bull30 C ปากชอ่ ง 01 7 ราย
14 คณุ สมเจตน์ เจริญยิ่ง PowerTeamV สนามบนิ หาดใหญ่ 04 6 ราย
15 คุณรัชชยั ศรหี ามาตร PowerTeamH2 01 6 ราย
16 คณุ รัตนาวดี สขุ ขวด PowerTeamV Head Office 01 6 ราย
17 คุณปุญญศิ า พิมลศกั ดน์ิ นั ท์ StarTeam5A นครราชสีมา 01 6 ราย
18 คุณพรเพญ็ ทองนาค Head Office 04 6 ราย
19 คณุ ชนดั ดา รัตนะ PowerTeamV 04 6 ราย
20 คุณกรกนก รัตนหาร NEW GEN 3 ปากชอ่ ง 05A 6 ราย
21 คณุ ทวที รพั ย์ มณเี นตร Therich1A Head Office 6 ราย
22 คุณเทพรัตน์ สดุ จรติ ภกั ดี Therich1A6B Head Office 05B 6 ราย
23 คุณอธิตยา สุรนารถ SuccessGroup3 Udomsap The Rich 01 6 ราย
24 คุณอนุชา มาลี เพิ่มพลู 888W 05A
25 คุณอรอนงค์ สหี าราช Udomsap The Rich

ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ3่

กัลปพฤกษ์

26 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณอรสา นมิ่ สุพรรณ์ ชัยภูมิ 24K ขอนแกน่ 05B 5 ราย
03 5 ราย
27 คุณอคั รพล วงษ์เวทย์ PowerTeamV Head Office 04 5 ราย
04 5 ราย
28 คณุ ดวงแข หริ ัญฉาย We TeamAC Udomsap The Rich 01 5 ราย
29 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด 04 5 ราย
PowerTeamV Head Office 05B 5 ราย
30 คณุ ฐิติภทั รา จันหารักษ์ 04 5 ราย
31 คุณพงษช์ ัย ม่วงรอด PowerTeamT Head Office 05A 5 ราย
32 คุณเพ็ญประภา ทบั ธานี 04 5 ราย
33 คณุ รตั น์สุดา จนั ทร์วิมล Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 01 5 ราย
34 คุณศริ วิ รรณ หงษท์ อง 5 ราย
35 คุณแวคอมือซะ๊ หะยีแวบูละ เพม่ิ พูล888B กลั ปพฤกษ์ 01 5 ราย
36 คุณวาสนา โสภา 04 5 ราย
37 คณุ วิชาญ เสถยี ระบุตร์ Red Bull3A2 สุราษฎร์ธานี 04 5 ราย
38 คณุ สุทศิ า ยุทธไชย 04 4 ราย
39 คณุ สุภทั รา สุขประเสริฐ Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 4 ราย
40 คุณสุดาพร ภูเบศ 04 4 ราย
Red Bull40A1 สรุ าษฎร์ธานี 01 4 ราย
41 คุณวลิ กั ขณา เกตุจนั ทร์ 01 4 ราย
42 คณุ วราภรณ์ ชบู ัว Millionaire3 ยะลา2 01
43 คุณรตั นจติ สมันไตย
มารวย 9A11 Head Office
44 คณุ ไมตรี แกว้ เมฆ
เพ่ิมพูล888V กัลปพฤกษ์
45 คุณมาริกา ระวงั กลาง
PowerTeamB1 นครราชสีมา

PowerTeamT Head Office

Red Bull6 สุราษฎรธ์ านี

Red Bull39 สรุ าษฎร์ธานี

Red BullFTB4 กระบี่

พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแกน่

Red BullFTB4 กระบ่ี

OCTOBER 2019 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณพษิ ณุ สนิ ธพ เพ่มิ พูล888P กัลปพฤกษ์ 01 4 ราย
47 คณุ ฐติ มิ า อยุ้ กลู 04 4 ราย
48 คุณญานษิ ฐาภัค นาคดี พรหมประทาน 2B เมืองพล/ขอนแกน่ 01 4 ราย
49 คุณเชดิ ชณุ ห์ กลับคง Therich1A4 Udomsap The Rich 04 4 ราย
50 คุณไซฟู มาแน 04 4 ราย
กจิ ทำ� พิพฒั น0์ 05 บึงสามพนั
Therich1A Udomsap The Rich

28 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019)
คณุ พวงทอง
ตัวแทนท่ีมีผลผลิตเบ้ยี ประกันภัย Year to Date ทับพลี
(APE) หลังจากปรบั ปรงุ แล้ว (AdjustedAPE)
สงสู ุด 50 อันดับภายในชว่ งการท�ำคุณวุฒิ ทมี เพ่ิมพูล888V
สำ� นักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01
APE 5,157,257 บาท

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ แปลก คณุ พชร คณุ ปาณิสรา คณุ ญานิษฐาภัค
เส้งอ้ัน พฤกษส์ ุวรรณ์ นามคำ� นาคดี

ทีม Red Bull30 C ทีม เพม่ิ พูล888V ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV
ส�ำนักงานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนักงานตวั แทน Head Office สำ� นักงานตัวแทน Head Office
สนามบินหาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 Zone 01
Zone 04 APE 3,122,979 บาท APE 2,648,158 บาท APE 2,317,644 บาท
APE 3,465,255 บาท

OCTOBER 2019 29

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนิรตุ ต์ิ มะลิวลั ย์ เพมิ่ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 2,002,387 บาท
1,773,335 บาท
7 คณุ ญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 1,746,114 บาท
1,620,074 บาท
8 คณุ ผกามาศ ออ่ นน่ิม Red Bull6 สรุ าษฎรธ์ านี 04 1,568,048 บาท
1,502,415 บาท
9 คุณแพรวขวญั อนันตช์ ลาลัย เพิ่มพลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01
1,466,942 บาท
10 คณุ สนั ติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 1,466,685 บาท
1,307,966 บาท
11 คณุ อะสะหนะ สขุ สวสั ด์ิ Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04
1,306,635 บาท
12 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 1,223,737 บาท
1,185,226 บาท
13 คณุ ชนัญชดิ า ชมภวู เิ ศษ PowerTeamV Head Office 01 1,169,585 บาท
1,113,595 บาท
14 คุณเทพรตั น์ สุดจรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 1,083,693 บาท

15 คณุ ปรศิ นา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01 976,197 บาท
924,653 บาท
16 คุณพงษช์ ัย ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 849,498 บาท
838,449 บาท
17 คุณนลิ ลมยั ศิรริ ัตน์ PowerTeamV Head Office 01 833,712 บาท

18 คณุ อภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01
19 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04

20 คุณสุนันทา กมลขันตสิ ภุ า NEW GEN 3 Head Office 02

21 คณุ ธัญณชิ า สุธวี คณานนท์ PowerTeamV Head Office 01

22 คณุ อรญั ญา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04

23 คณุ ผึ้งพร ปะติตงั โข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

24 คณุ เสาวรัตน์ คชารตั น์ PowerTeamT Head Office 01

25 คุณอภิสทิ ธ์ิ ศรภี ูทอง NEW GEN 14 Head Office 02

30 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณรัตนา แหวนแกว้ Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 828,414 บาท
809,427 บาท
27 คณุ ปรยี าภทั ร์ หิรญั ธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ัฒน0์ 02 บงึ สามพนั 05B 779,236 บาท
766,625 บาท
28 คุณธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 744,214 บาท
736,652 บาท
29 คุณจรี ฐั ติกุล คัดติยาธีรวุฒิ กจิ ทำ� พิพฒั น์003 บึงสามพัน 05B 735,352 บาท
726,471 บาท
30 คุณประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB1 กระบ่ี 04 695,140 บาท
683,965 บาท
31 คุณวรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากช่อง 05A 683,657 บาท
681,406 บาท
32 คุณประมุข พนั ธุรตั น์ SuccessGroup3 ทรพั ยอ์ นนั ต์/หาดใหญ3่ 04 675,697 บาท
639,835 บาท
33 คณุ สมจติ ต์ สิงห์นกิ ร มหาทรพั ย์888 ลพบุรี 03 622,184 บาท

34 คณุ สุนษิ า บญุ สงั ข์ StarTeam11 สคี ้วิ 05A 621,605 บาท
593,568 บาท
35 คุณรวภิ า จรศรชัย Therich1A Udomsap The Rich 04 586,500 บาท
569,839 บาท
36 คณุ อิสรีย์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบ่ี 04 574,545 บาท

37 คณุ รัตนจติ สมนั ไตย เพิ่มพลู 888B กัลปพฤกษ์ 01

38 คณุ องอาจ ศิลปว์ ิไลรัตน์ NEW GEN 3 Head Office 02

39 คณุ นะที พรหมสมบัติ PowerTeamT Head Office 01

40 คุณนฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04

41 คุณวชิรพงษ์ ช่วยจุ้ย NEW GEN 3 Head Office 02

42 คณุ ยุกตระนนั ท์ กันคุ้ม Therich1A Udomsap The Rich 04

43 คุณดวงแข หิรญั ฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี 04

44 คุณณฐมนพรรณ ขันธส์ ุวรรณ์ เพมิ่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01

45 คุณมาริกา ระวังกลาง PowerTeamV Head Office 01

OCTOBER 2019 31

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ สาวิตรี อ้วนสา พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแก่น 05A 573,782 บาท
47 คณุ ศรณั ญ์ ถาวรกูล อนิ ทรที อง928 Head Office 01 573,383 บาท
48 คุณพมิ ประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 556,072 บาท
49 คณุ ศริ ิวรรณ หงษ์ทอง StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A 555,904 บาท
50 คณุ สมเจตน์ เจริญยงิ่ มหาทรัพย์บูรพาB1 ศรีสะเกษ 03 536,484 บาท

32 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ ปาณิสรา
ตัวแทนที่มผี ลงานจำ� นวนรายภายในชว่ งการ นามคำ�
ทำ� คณุ วฒุ ิ Year to Date สูงสุด 50 อันดับ
ทมี เพิ่มพลู 888V
ส�ำนกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
จำ� นวนราย 131 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ แปลก คุณญานิษฐาภัค คณุ ญาณิศา คุณชนัญชดิ า
เสง้ อน้ั นาคดี โกชะดา ชมภูวเิ ศษ

ทมี Red Bull30 C ทีม PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทีม PowerTeamV
ส�ำนักงานตวั แทน สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 Zone 01
Zone 04 จ�ำนวนราย 82 ราย จ�ำนวนราย 73 ราย จำ� นวนราย 71 ราย
จำ� นวนราย 94 ราย

OCTOBER 2019 33

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณสันติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 68 ราย
62 ราย
7 คุณอะสะหนะ สุขสวสั ดิ์ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 61 ราย
59 ราย
8 คุณเทพรัตน์ สุดจรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 56 ราย
48 ราย
9 คุณพงษ์ชยั ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 47 ราย
47 ราย
10 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยแี วบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 46 ราย
44 ราย
11 คุณนิลลมัย ศริ ริ ัตน์ PowerTeamV Head Office 01 42 ราย

12 คุณอภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 39 ราย
36 ราย
13 คณุ พวงทอง ทบั พลี เพมิ่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 35 ราย
34 ราย
14 คุณธัญณิชา สธุ วี คณานนท์ PowerTeamV Head Office 01 34 ราย
34 ราย
15 คุณพษิ ณุ สินธพ PowerTeamT Head Office 01 32 ราย
31 ราย
16 คุณจีรฐั ตกิ ลุ คัดติยาธรี วุฒิ กจิ ท�ำพพิ ัฒน์003 บงึ สามพัน 05B 31 ราย

17 คณุ สุนิษา บญุ สังข์ StarTeam11 สีควิ้ 05A

18 คุณปรยี าภัทร์ หริ ัญธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ัฒน0์ 02 บงึ สามพัน 05B

19 คุณผ้ึงพร ปะติตังโข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

20 คุณประสาน โฉมอุปฮาด NEW GEN 3 Head Office 04

21 คณุ แพรวขวัญ อนนั ตช์ ลาลัย เพิม่ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01

22 คณุ อสิ รยี ์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบี่ 04

23 คณุ ดวงแข หริ ญั ฉาย PowerTeamA นครราชสมี า 04

24 คณุ ปรศิ นา ภาพขนุ ทด PowerTeamT Head Office 01

25 คณุ อรัญญา จ�ำรสั NEW GEN 14 Head Office 04

34 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ ชญาธร ธนปรยี ากร Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 30 ราย
30 ราย
27 คุณณฐมนพรรณ ขันธส์ วุ รรณ์ กจิ ทำ� พิพัฒน0์ 02 บงึ สามพนั 01 29 ราย

28 คุณสุวรรณี ชีวรัตนพร Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04 29 ราย
29 ราย
29 คณุ เสาวรตั น์ คชารัตน์ กิจทำ� พพิ ฒั น0์ 03 บงึ สามพนั 01 28 ราย

30 คณุ เสาวลักษ์ สวุ รรณมล Red BullFTB4 กระบ่ี 04 28 ราย
28 ราย
31 คุณพสษิ ฐิ์ กอ้ งสวุ รรณคีรี StarTeam5 ปากช่อง 04 26 ราย
25 ราย
32 คณุ ธนพล เอยี ดปาน SuccessGroup3 ทรัพยอ์ นนั ต์/หาดใหญ3่ 04 25 ราย
25 ราย
33 คุณนฤมล เตม็ แกว้ KingDiamond1 Head Office 04 24 ราย
24 ราย
34 คุณยกุ ตระนันท์ กนั คมุ้ StarTeam11 สีควิ้ 04 24 ราย
23 ราย
35 คณุ วัฒนชยั เก้ือกูล Therich1A Udomsap The Rich 04 23 ราย
23 ราย
36 คุณพิมประไพ มีใจ Red BullFTB3 กระบ่ี 05A 23 ราย
23 ราย
37 คณุ อนชุ า มาลี เพิม่ พูล888B กัลปพฤกษ์ 01

38 คุณสนุ นั ทา กมลขันตสิ ภุ า NEW GEN 3 Head Office 02

39 คุณลนิ ดา ศริ ิสม PowerTeamT Head Office 05A

40 คุณณรงค์ สำ� เสน็ KingDiamond1 Head Office 04

41 คณุ ฐิตริ ัตน์ พรหมเจรญิ NEW GEN 3 Head Office 04

42 คณุ กนกวรรณ โภชนส์ ูงเนนิ Therich1A Udomsap The Rich 05A

43 คณุ วชริ พงษ์ ชว่ ยจุ้ย Red BullFTB3 กระบ่ี 02

44 คณุ วรรณกร โนนคล้อ เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 05A

45 คุณรวภิ า จรศรชยั PowerTeamV Head Office 04

OCTOBER 2019 35

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณสุพัชญา อนุมาศ พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแก่น 01 23 ราย
47 คุณสาวิตรี อ้วนสา Head Office 05A 23 ราย
48 คณุ อรอนงค์ สีหาราช อินทรที อง928 05A 22 ราย
49 คุณกรกนก รตั นหาร PowerTeamH2 นครราชสมี า 04 22 ราย
50 คุณประโคม ปานขลิบ ปากช่อง 05A 22 ราย
StarTeam5 ศรีสะเกษ

มหาทรัพย์บูรพาB1

36 OCTOBER 2019

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตัวแทนทุกระดบั ที่มีอายุงานมากกว‹า 1 เดือน (นับตัง้ แตเ‹ ดือนทีอ่ อกรหัส)
นําสง‹ ผลงาน และ อนุมตั ิภายในเดือน ผลงานขัน้ ต�ำ่ 8 ราย และ
APE รายละ ไมต‹ �ำ่ กว‹า 12,000 บาท

SEPTEMBER 2019

อันดับ NEW GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณปาณิสรา นามคำ� PowerTeamV Head Office 01 24 ราย 545,441 บาท

2 คุณปรศิ นา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01 12 ราย 422,754 บาท

3 คุณธัญณิชา สุธีวคณานนท์ PowerTeamV Head Office 01 12 ราย 233,695 บาท

4 คณุ อภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01 10 ราย 218,369 บาท

5 คณุ นิรุตต์ิ มะลิวัลย์ เพิ่มพูล888V กลั ปพฤกษ์ 01 9 ราย 2,002,387 บาท

6 คณุ ชนญั ชิดา ชมภวู เิ ศษ PowerTeamV Head Office 01 9 ราย 241,976 บาท

7 คณุ ญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 8 ราย 195,870 บาท

8 คณุ พรเพญ็ ทองนาค PowerTeamV Head Office 01 6 ราย 136,878 บาท

9 คณุ ชนดั ดา รตั นะ PowerTeamT Head Office 01 6 ราย 122,648 บาท

10 คณุ รัชชยั ศรหี ามาตร เพ่ิมพูล888W กลั ปพฤกษ์ 01 6 ราย 116,616 บาท

11 คุณปญุ ญิศา พิมลศกั ด์นิ ันท์ มารวย 9A11 Head Office 01 6 ราย 106,369 บาท

12 คณุ อนชุ า มาลี PowerTeamT Head Office 01 6 ราย 102,150 บาท

13 คุณสมเจตน์ เจริญย่ิง มหาทรพั ยบ์ ูรพาB1 ศรสี ะเกษ 03 6 ราย 311,400 บาท

14 คุณสันติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 11 ราย 206,933 บาท

15 คุณแปลก เส้งอ้นั Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 9 ราย 217,769 บาท

16 คุณพชิ ญา ศรชี ัย Red BullFTB4 กระบี่ 04 8 ราย 343,670 บาท

17 คณุ รัตนาวดี สุขขวด Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 6 ราย 90,974 บาท

OCTOBER 2019 37

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตวั แทนทกุ ระดับ ทม่ี ีอายุงานมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ต้งั แต‹เดือนทอ่ี อกรหสั )
นําส‹งผลงาน และ อนมุ ตั ภิ ายในเดอื น ผลงานขน้ั ตำ�่ 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ต ่ำ� กว‹า 12,000 บาท

SEPTEMBER 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

18 คณุ กรกนก รตั นหาร Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 6 ราย 88,580 บาท
19 คณุ สดุ าพร ภเู บศ
20 คุณลนิ ดา ศิริสม เศรษฐี 1 พัทลงุ 04 6 ราย 85,936 บาท
21 คุณเทพรัตน์ สุดจรติ ภักดี
22 คณุ อรอนงค์ สหี าราช StarTeam5A ปากช่อง 05A 9 ราย 160,643 บาท

PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 6 ราย 185,789 บาท

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 6 ราย 98,264 บาท

หมายเหต:ุ สงวนสทิ ธ์ผิ ูร้ บั ถว้ ยรางวลั เฉพาะผ้ทู ม่ี าร่วมงาน Kick Off เท่านนั้
38 OCTOBER 2019

AWSNTAEARWRDS

NEW GEN STAR

ตวั แทนใหม‹ทอ่ี อกรหัสภายในเดือน นําส‹งผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดือน
ผลงานขั้นต่�ำ 4 ราย และ APE รายละไมต‹ ่�ำ กว‹า 12,000 บาท

SEPTEMBER 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ ธชั ชสุภา เสถยี ระบตุ ร์ PowerTeamV Head Office 01 3 ราย 62,293 บาท
2 คุณเกศสดุ า แซ่เตง็ Head Office 01 3 ราย 41,892 บาท
3 คณุ ธนตั พร ย่งิ ศิริรตั น์ Therich Triple T8A3A 04 4 ราย 88,115 บาท
4 คณุ ฐติ มิ า อยุ้ กลู กระบี่ 04 4 ราย 61,803 บาท
5 คุณสดุ า เส็มหมาด Red BullFTB4 KC.the Rich 04 3 ราย 98,439 บาท
6 คุณสุทินทพิ ย์ มแี สงนิล Therich2A
7 คุณฐิวจิ ิญตรา ค�ำยธุ า กระบี่ 05A 8 ราย 218,697 บาท
8 คุณศภุ ชยั ศรลี าอาจ Red BullFTB4 05A 3 ราย 74,324 บาท
9 คุณทพิ วรรณ ทมุ มาสิทธ์ิ StarTeam5 ปากชอ่ ง 05B 6 ราย 127,092 บาท
StarTeam11A สคี วิ้ 05B 3 ราย 65,208 บาท
ชัยภมู ิ 24K
We TeamAD ขอนแก่น
Head Office

หมายเหตุ: สงวนสทิ ธ์ิผู้รับถว้ ยรางวัลเฉพาะผทู้ ี่มารว่ มงาน Kick Off เท่านั้น

OCTOBER 2019 39

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ อญั ธชิ า
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต ธนาลงั การ
เบยี้ ประกันภัยทงั้ เดอื น (APE) หลงั จากปรับปรุง
แลว้ (Adjusted APE) สงู สุด ภายในชว่ งการทำ� ทมี PowerTeamV
คุณวฒุ ิสูงสุด 15 อนั ดับ สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01
APE 2,785,240 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ก�ำพล คุณธารญา คุณชมภนู ชุ คณุ ภาวนา
พมิ พ์ยา ศริ ชั ญาบุตร์ แสงทองย้อย โฉมอปุ ฮาด

ทมี เพม่ิ พลู 888V ทมี AP GROUP 3D ทีม NEW GEN 3 ทีม Red BullFTB4
สำ� นักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office สำ� นักงานตวั แทน กระบ่ี
Zone 01 Zone 01 Zone 02 Zone 04
APE 2,387,871 บาท APE 772,070 บาท APE 744,802 บาท APE 664,594 บาท

40 OCTOBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณประชา เนยี ดกระโทก StarTeam5 ปากช่อง 05A 518,030 บาท
443,667 บาท
7 คุณพิมพ์ปวีณ์ แกว้ เมฆ Therich Triple T8A3A Head Office 01 431,700 บาท
417,198 บาท
8 คณุ พจนกันต์ เจนไพร มหาทรพั ยบ์ ูรพาB1 ศรีสะเกษ 03 404,663 บาท
323,980 บาท
9 คณุ ปิยนนท์ ศรีศลิ ปนันท์ เพิ่มพูล888B กลั ปพฤกษ์ 01 321,653 บาท
287,346 บาท
10 คุณรุง่ นภา จำ� รัส Therich1A Udomsap The Rich 04 272,903 บาท
256,179 บาท
11 คณุ โชติกา ทองจันทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 253,028 บาท
246,647 บาท
12 คณุ สริ กิ ารย์ เส้งอน้ั Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 242,545 บาท
239,001 บาท
13 คณุ พิมพ์จุฑา สรุ ะวิโรจน์ Red Bull40A สรุ าษฎร์ธานี 04 227,447 บาท
214,653 บาท
14 คณุ พรก�ำจร แซ่หลี TherichA KC.the Rich 04 205,488 บาท
196,501 บาท
15 คุณโศภศิ ร ศรีทอง Red Bull40A1 สุราษฎร์ธานี 04 192,577 บาท
189,397 บาท
16 คณุ บุษยา ชศู รี Red Bull39 สุราษฎรธ์ านี 04

17 คณุ ชมนภัส ศรีทองแจง้ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A

18 คณุ ควรคะนงึ โกสุมภ์ StarTeam5A ปากช่อง 05A

19 คณุ อินทชั จลุ แก้ว Red BullFTB3 กระบ่ี 04

20 คุณกัญณิรชั ษ์ พละสิม พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแก่น 05A

21 คุณบุณยนุช โชควัฒนาศลิ ป์ Therich1A4 Udomsap The Rich 04

22 คุณโกมิน ม่ังมี ชัยภมู ิ 24K ขอนแกน่ 05B

23 คุณสุทธลิ ักษณ์ สวสั ดิ์ธรรม Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04

24 คุณวุฒสิ นั ต์ คมุ้ ไพรันต์ StarTeam1 สีคิว้ 05A

25 คุณวรรณา ศาลางาม เพิม่ พลู 888W กัลปพฤกษ์ 01

OCTOBER 2019 41

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ พิมพป์ วณี ์
ผบู้ ริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทน แก้วเมฆ
ทม่ี ีรหัสใหม่ภายในเดอื นและตวั แทนใหม่นนั้ ยังคง
มสี ญั ญาตวั แทน ณ วนั สน้ิ สดุ การทำ� คุณวฒุ ิ ทมี Therich Triple T8A3A
สูงสุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหม่ที่นำ� มานบั สำ� นักงานตัวแทน Head Office
ต้องมีผลผลิตอย่างนอ้ ย 3 ราย ภายในเดือน Zone 01
จ�ำนวนราย 6 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คุณฐิติรตั น์ คณุ วรวฒั น์ คณุ เกศสรุ ยี ์ คณุ ก�ำพล
กรีวงษ์ เมฆา ชยั ศริ ิ พิมพ์ยา

ทีม เพิ่มพลู 888P ทีม บรุ ีรัมย1์ ทมี บรุ ีรมั ย์1A ทมี เพม่ิ พูล888V
สำ� นักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01 Zone 05B Zone 05B Zone 01
จำ� นวนราย 4 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย

42 OCTOBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ภาวนา โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบี่ 04 3 ราย
3 ราย
7 คณุ ชยั นาท ภธู นกรานต์ GP mahasap C1 Head Office 05B 3 ราย
3 ราย
8 คณุ ภาสินี สุนาโท ชยั ภมู ิ PD ขอนแกน่ 05B 3 ราย
2 ราย
9 คุณอัญธชิ า ธนาลงั การ PowerTeamV Head Office 01 2 ราย
2 ราย
10 คุณชมภูนุช แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02 2 ราย
2 ราย
11 คณุ อารมณ์ กายจะโปะ StarTeamA ครบรุ ี2 05A
2 ราย
12 คุณภัทรานิษฐ์ สทุ ิน Red Bull3A1 สุราษฎรธ์ านี 04 2 ราย
2 ราย
13 คณุ สริ กิ ารย์ เส้งอ้นั Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 2 ราย
2 ราย
14 คุณวรวรรธ วงศ์ค�ำจันทร์ บุรรี ัมย1์ B Head Office 05B 2 ราย
2 ราย
15 คุณอินทัช จลุ แกว้ Red BullFTB3 กระบี่ 02 2 ราย
2 ราย
16 คุณวชั ราวรินทร์ ราฐธนปยิ ะธปิ ดี บรุ รี มั ย์1A1 Head Office 05B 2 ราย

17 คุณสริ ิจรรยา โชตกิ ลาง PowerTeamB17 นครราชสีมา 05A

18 คุณสภุ ัสสร แสงงาม We TeamAD Head Office 05B

19 คุณพเิ ชษฐชยั เลิศพภิ พภทั ร พภิ พภัทร Head Office 05B

20 คณุ กาญจนภ์ ิศณิ นั กองจันทร์ StarTeam11A สคี ้วิ 05A

21 คุณดวงสมรมณี ณัฐพิทักษก์ ุล พภิ พภทั ร1 Head Office 05B

22 คณุ ณรงค์ อ่อนละมยั NEW GEN 8P Head Office 02

23 คุณมนิ ทม์ ันตา สริ ินาถกลุ พัฒน์ พูนทรัพยC์ 14 เขาไรย่ า - จนั ทบุรี 2 03

24 คุณกฤษฏิ์ฒวุฒิ ชปู ระสูติ NB03 มหาสารคาม 05B

25 คุณประชา เนยี ดกระโทก StarTeam5 ปากช่อง 05A

OCTOBER 2019 43

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ
( SEPTEMBER 2019 )
คุณอัญธชิ า
ผ้บู รหิ ารกล่มุ ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลติ ธนาลงั การ
เบี้ยประกนั ภัย Year to Date (APE) หลังจาก
ปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สงู สุด ภายใน ทีม PowerTeamV
ช่วงการท�ำคณุ วฒุ สิ งู สุด 15 อันดับ สำ� นักงานตัวแทน Head Office
Zone 01
APE 16,436,607 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ ก�ำพล คุณสิริการย์ คณุ ธารญา คุณชมภนู ชุ
พมิ พย์ า เสง้ อน้ั ศิรชั ญาบุตร์ แสงทองย้อย

ทีม เพิ่มพลู 888V ทมี Red Bull30 C ทมี PowerTeamT ทมี NEW GEN 3
ส�ำนักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน Head Office
Zone 01 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 01 Zone 02
APE 14,663,367 บาท Zone 04 APE 6,201,716 บาท APE 3,722,543 บาท
APE 6,446,081 บาท

44 OCTOBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ รุ่งนภา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04 3,459,333 บาท
3,209,030 บาท
7 คณุ ประชา เนยี ดกระโทก StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A 3,005,658 บาท
2,926,546 บาท
8 คณุ พรกำ� จร แซห่ ลี TherichA KC.the Rich 04 2,740,718 บาท
2,694,722 บาท
9 คุณโสมสรุ ยี ์ แผว้ ไพรี Red Bull6 สุราษฎร์ธานี 04 2,461,076 บาท

10 คุณศริ ิวรรณ รตั นโกสม Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 2,294,654 บาท
2,190,355 บาท
11 คณุ ธนิสา สังขพ์ าณิชย์ อนิ ทรที อง928 Head Office 01 1,974,405 บาท
1,965,128 บาท
12 คณุ ชมนภัส ศรที องแจ้ง PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 1,927,754 บาท
1,819,386 บาท
13 คณุ ศศินา ยศด�ำ Red Bull1C สรุ าษฎร์ธานี 04 1,796,202 บาท
1,785,846 บาท
14 คณุ พุฒพิ ัฒน์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05B 1,763,113 บาท
1,704,498 บาท
15 คณุ โชตกิ า ทองจนั ทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 1,604,766 บาท
1,500,566 บาท
16 คุณอินทัช จลุ แก้ว Red BullFTB3 กระบ่ี 04 1,448,520 บาท

17 คุณภาวนา โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบ่ี 04

18 คุณณัฐสทิ ธิ์ ตันสกุล Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

19 คณุ นันธนฐั ทติ า ชยั ชนะพัฒนเดช PowerTeamB1 นครราชสีมา 05A

20 คุณบษุ ยา ชศู รี Red Bull39 สรุ าษฎรธ์ านี 04

21 คณุ สุทธิลักษณ์ สวสั ดธิ์ รรม Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04

22 คณุ สมุ าลี อนิ ทรกระโทก PowerTeamA นครราชสมี า 05A

23 คุณสกุ ญั ญา รู้รอบ Dynamic 6A คอหงส์ 04

24 คุณสน่นั น้อยแพง กิจท�ำพิพัฒน์002 บงึ สามพัน 05B

25 คณุ ยศสรลั พรหมพุฒพิ งศ์ The greatest1 Head Office 02

OCTOBER 2019 45

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ อัญธชิ า
ผู้บรหิ ารกล่มุ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตัวแทน ธนาลงั การ
ที่มรี หสั ใหม่สะสม Year to Date และตวั แทนใหม่
นน้ั ยังคงมีสญั ญาตัวแทน ณ วันสิ้นสุดการทำ� ทีม PowerTeamV
คุณวฒุ ิ สงู สุด 15 อันดับแรก ตวั แทนใหมท่ ่นี ำ� ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
มานับต้องมผี ลผลติ อย่างนอ้ ย 3 ราย ภายใน Zone 01
เดอื น APE 30 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณธนสิ า คณุ ศศินา คณุ ยศสรัล คณุ สริ ิการย์
สังขพ์ าณชิ ย์ ยศด�ำ พรหมพฒุ ิพงศ์ เส้งอั้น

ทีม อินทรีทอง928 ทีม Red Bull1C ทมี The greatest1 ทีม Red Bull30 C
สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตัวแท สุราษฎร์ธานี สำ� นักงานตัวแทน Head Office สำ� นักงานตวั แทน
Zone 01 Zone 04 Zone 02 สนามบินหาดใหญ่
จ�ำนวนราย 30 ราย จำ� นวนราย 24 ราย จำ� นวนราย 22 ราย Zone 04
APE 20 ราย

46 OCTOBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ พุฒพิ ฒั น์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05B 20 ราย
20 ราย
7 คุณปรียนันท์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap B ศรีสะเกษ 05B 17 ราย
16 ราย
8 คณุ ธารญา ศริ ชั ญาบุตร์ Power Team T Head Office 02 16 ราย
16 ราย
9 คุณโชติกา ทองจันทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 16 ราย
15 ราย
10 คณุ บษุ ยา ชูศรี Red Bull39 สุราษฎร์ธานี 04 15 ราย
15 ราย
11 คณุ สิทธิไชย ดวงดี GP mahasap B1 ลพบรุ ี 03 14 ราย
14 ราย
12 คณุ ประชา เนียดกระโทก StarTeam5 ปากช่อง 05A 13 ราย
13 ราย
13 คุณก�ำพล พมิ พ์ยา เพิ่มพลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 12 ราย
12 ราย
14 คุณจติ ตาภา เจนไพร มหาทรัพย์บรู พาB บางแสน 03
12 ราย
15 คณุ พิมพป์ วีณ์ แกว้ เมฆ Therich Triple T8A3A Head Office 01 11 ราย
11 ราย
16 คณุ มยุรฉตั ร สีลาทอง สวุ รรณทรัพย์กรุ๊ป Head Office 05B 11 ราย

17 คณุ ธัญพรพรรณ ครุฑพงษ์ The greatest2 Head Office 02

18 คุณธราธปิ เดชาชนิ กฤตชยั มหาทรพั ยบ์ รู พา ศรสี ะเกษ 03

19 คุณชมภูนชุ แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02

20 คณุ ภาสินี สุนาโท ชัยภมู ิ PD ขอนแกน่ 05B

21 คุณอารดา มาแน Red Bull37 สรุ าษฎร์ธานี 04

22 คุณกญั ณิรัชษ์ พละสิม พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแก่น 05A

23 คุณนันธนัฐทิตา ชัยชนะพัฒนเดช PowerTeamB1 นครราชสมี า 05A

24 คณุ สมาท สะอาดวารี The great The Great/หาดใหญ่ 5 04

25 คณุ นชั ญา บญุ จติ NB01 มหาสารคาม 05B

OCTOBER 2019 47

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ ศภุ ิสญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบี้ย กลุ แก้วประเสรฐิ
ประกันภัยท้ังเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeam
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสมี า
Zone 05A
APE 4,577,253 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คณุ เสฏฐวุฒิ คณุ ธรี ยทุ ธ คุณทีป์ชลติ คุณชุติกาญจน์
ร่งุ โรจน์สริ กลุ พุทธแปน้ ทองจันทร์ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรนั ต์

ทมี เพม่ิ พลู 888 ทีม Red Bull ทมี Therich Triple T ทมี StarTeam
สำ� นกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตวั แทน สรุ าษฎร์ธานี ส�ำนกั งานตวั แทน ส�ำนักงานตวั แทน สีคว้ิ
Zone 01 Zone 04 Triple T the Rich Zone 05A
APE 3,172,028 บาท APE 1,795,254 บาท Zone 04 APE 1,193,004 บาท
APE 1,709,913 บาท

48 OCTOBER 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (SEPTEMBER 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนัญญาณัฎฐ์ เสล่รตั น์ Red BullFTB กระบี่ 04 915,403 บาท
7 คุณสันตชิ ัย หงษ์ทอง Therich1 Udomsap The Rich 04 771,286 บาท
8 คุณพุฒพิ ัฒน์ รตั นกมลพงศ์ 05B 722,362 บาท
9 คุณฐกร ทวศี กั ดกิ ร GP mahasap ศรีสะเกษ 04 697,643 บาท
10 คุณทศั นีย์ ทนิ ราช Therich(Group) KC.the Rich 05A 540,043 บาท
11 คุณธรี ศกั ดิ์ แกว้ มาก พรหมประทาน เมืองพล/ขอนแกน่ 04 510,345 บาท
12 คณุ ณัษฐพงษ์ กิจท�ำพิพัฒน์ สนามบนิ หาดใหญ่ 05B 385,196 บาท
13 คณุ ธิตวิ ฒั น์ ศรีลาอาจ Red Bull30 บึงสามพัน 05B 374,812 บาท
14 คณุ ดาวศิริ ขนุ นนั ทเจียม กิจท�ำพิพัฒน์ 04 298,959 บาท
15 คณุ ภคั รดา เดชะปิยงั กรู ขอนแก่น 04 255,085 บาท
16 คณุ พงษส์ ณั ฑ์ ขาวยั่งยืน ชัยภมู ิ Udomsap The Rich 02 240,357 บาท
17 คณุ สุรนิ ทร์ มาชู We Team 04 220,478 บาท
18 คณุ ชตุ มิ ันต์ เศษบบุ ผา SuceessGroup ทรัพย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 03 179,096 บาท
19 คุณมะรอแปองิ สาและ The greatest 04 143,550 บาท
20 คณุ กฤศญดา แก้วอกั ษราทร Head Office 04 116,051 บาท
21 คุณตฤณรดา ธนปรยี ากร เศรษฐี พทั ลุง 04 100,428 บาท
22 คณุ แพรวพรรณ เปรญิ กุล พนู ทรพั ยG์ 01 51,693 บาท
23 คุณจีรพฒั น์ สงั ข์ทอง Millionaire ดรมี แลนด์ 04 40,226 บาท
Dynamic ยะลา2
Therich3 คอหงส์
อินทรที อง
The great4 KC.the Rich
Head Office

The Great/หาดใหญ่ 5

OCTOBER 2019 49

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( SEPTEMBER 2019 )
คณุ ทปี ช์ ลติ
ผู้บริหารกล่มุ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทน ทองจนั ทร์
ทม่ี รี หสั ใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหม่นน้ั ยงั คง
มีสญั ญาตัวแทน ณ วนั สิ้นสดุ การท�ำคณุ วุฒิ ทมี Therich Triple T
สงู สุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหมท่ ่ีนำ� มานบั ต้อง สำ� นกั งานตวั แทน
มีผลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายในเดือน Triple T the Rich
Zone 04
APE 13 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณศุภิสญานนท์ คณุ เสฏฐวุฒิ คุณชตุ กิ าญจน์ คณุ ธติ ิวัฒน์
กลุ แก้วประเสรฐิ รุ่งโรจน์สริ กลุ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรนั ต์ ศรลี าอาจ

ทีม PowerTeam ทีม เพิ่มพูล888 ทมี StarTeam ทีม ชยั ภมู ิ
สำ� นักงานตวั แทน นครราชสีมา ส�ำนักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตวั แทน สีควิ้ ส�ำนักงานตวั แทน ขอนแกน่
Zone 05A Zone 01 Zone 05A Zone 05B
จ�ำนวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 9 ราย จำ� นวนราย 7 ราย จำ� นวนราย 6 ราย

50 OCTOBER 2019


Click to View FlipBook Version