The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-01-09 04:23:28

GenNEXT Issue December 2018

GenNEXT Issue December 2018

Keywords: Generali,เจนเนอราลี่

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจำ� เดือนธันวาคม 2561

IDSESCUEEMBER 2018

DECEMBER 2018 1

GEN ACTIVITY

มหกรรม Kick Off ประจำ� เดอื นธนั วาคม 2561

จบกันไปอีกคร้ังกับมหกรรม Kick off #09/2018 ประจ�ำเดือนธันวาคม 2561 ส�ำหรับตัวแทนโซน 01-03 และ โซน 05 ท่ีได้จัดตามภูมิภาคต่างๆ
อย่างพร้อมเพรียงท่ัวประเทศเม่ือต้นเดือนที่ผ่านมา ในงานน้ี คุณกรสยาม นนทรัตน์ (Chief Agency Officer) ได้น�ำทีมเปิดงานต้อนรับครอบครัว
ตัวแทนเจนเนอราล่ีภูมิภาคต่างๆ พร้อมหัวหน้าโซนและทีมผู้บริหารหน่วยและผู้บริหารกลุ่ม และตัวแทนได้ให้ความร่วมมือเข้าประชุมและร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมหน้า
งาน Kick off ประจ�ำเดือนนี้มาในหัวข้อ “Never Give Up หัวใจท่ีไม่แพ้”
โดยงานน้ีได้เกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์จากการ
ป่วยเป็นมะเร็ง และได้ถ่ายทอดเน้ือหาแรงบันดาลใจต่างๆ มากมายให้ผู้ร่วม
ประชุม นอกจากนี้ ยังได้หัวหน้าโซนร่วมบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับประกัน
และเรื่องสุขภาพโรคมะเร็งโดยเฉพาะ พร้อมได้มีพิธีมอบรางวัลอันทรง
เกียรติต่างๆ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประจ�ำเดือนนี้

2 DECEMBER 2018

GEN ACTIVITY

SPORTS AGENT DAY มหกรรมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์
ตัวแทนโซนภาคใต้

8 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมน้ี เจนเนอราล่ีโซนภาคใต้ น�ำทีมโดยคุณเกรียงศักด์ิ วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน ได้จัด
กิจกรรมแข่งกันกีฬาเพ่ือสานสัมพันธ์ตัวแทนและสุขภาพที่ดีของตัวแทนเจนเนอราลี่ ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจิระนคร จังหวัดสงขลา โดยในงานน้ี
ได้มีตัวแทนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเชียร์นักกีฬากันอย่างคึกคักและสนุกสนาน

DECEMBER 2018 3

GEN TIPS

โดยคณุ ชัยธวฒั น์ ฉัตรบูรภานนั ท์ Distribution Support and Quality Management

การตอ่ อายุกรมธรรม์ ภาคท่ี 2
ฉบับท่ีแล้วเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่า มีกรมธรรม์แบบไหนบ้างที่ไม่สามารถต่ออายุได้ วันน้ีผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการต่ออายุ
กรมธรรม์นั้นท�ำได้กี่แบบ กรมธรรม์สถานะใดบ้างท่ีสามารถต่ออายุได้ แล้วแบบไหนจะเหมาะสมกับลูกค้า ข้อดีข้อด้อยต่างกัน
อย่างไร เพื่อเวลาท่ีไปน�ำเสนอการต่ออายุกรมธรรม์ ตัวแทนประกันชีวิตจะได้แจกแจง ให้ลูกค้าทราบเพ่ือการตัดสิน โดยต่ออายุ
กรมธรรม์สามารถท�ำได้ 2 วิธีครับ ซึ่งทั้ง 2 วิธีที่ก�ำลังจะกล่าวถึงสามารถท�ำให้กรมธรรม์กลับมามีสถานะมีผลบังคับ

1 การต่ออายุกรมธรรม์แบบจ่ายย้อนหลัง (Back 2 การต่ออายุกรมธรรม์แบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญา

Date Reinstatement) (Re- date Reinstatement)
การต่ออายุแบบนี้สามารถลูกค้าจ�ำเป็นจะต้องจ่ายเบ้ีย การต่ออายุแบบน้ีลูกค้าไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกัน
ย้อนหลังท้ังหมดท่ีได้ขาดช�ำระไปทุกงวด และจะต้องจ่าย ย้อนหลัง จ่ายเพียงแค่ 1 งวดเท่านั้น โดยเบ้ียประกันอาจ
ดอกเบ้ียเพ่ิมด้วย โดยสถานะกรมธรรม์ท่ีสามารถต่อได้ จะเพิ่มขึ้นได้เน่ืองจากอายุของผู้เอาประกันเพิ่ม โดยการ
คือ ต่ออายุจะต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะเป็น Lapsed
1.1 กรมธรรม์ขาดอายุ (Lapsed) จะเป็นกรมธรรม์ท่ีขาดช�ำระเบี้ย เท่าน้ัน และต้องขาดอายุเกินกว่า 180 วันข้ึนไปด้วย
รายละเอียดต่างๆ อยู่ในประกาศของบริษัท
ประกันในช่วงปีแรกของกรมธรรม์ ทีนี้เราลองมาดูข้อดีข้อด้วยกันว่าการต่ออายุ 2 แบบ
1.2 กรมธรรม์ขยายระยะเวลาแบบอัตโนมัติ (Auto ETI) จะเป็นกรม มีอะไรบ้าง
ธรรม์ท่ีมีช�ำระเบ้ียประกันมาแล้วระยะหนึ่งจนกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด
ส่วนมากจะอยู่ในช่วงปีท่ี 2 เป็นต้นไป ต่อมาขาดการช�ำระเบี้ยประกันท�ำให้
กรมธรรม์มีการกู้จ่ายแบบอัตโนมัติ (APL) ต่อมามูลค่าเงินสดไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการกู้จ่ายอัตโนมัติ ท�ำให้กรมธรรม์เปล่ียนสถานะเป็น กรมธรรม์
ขยายระยะเวลาแบบอัตโนมัติ (Auto ETI)
1.3 กรมธรรม์ใช้เงินส�ำเร็จแบบอัตโนมัติ (Auto RPU) ส�ำหรับเง่ือนไข
ข้อน้ี จะคล้ายๆ กับข้อ 2.2) แต่การท่ีกรมธรรม์จะเปลี่ยนเป็นสถานะน้ี เกิด
จากสุขภาพของลูกค้า ถ้าลูกค้าเป็นการรับประกันแบบปกติ (Standard
case) กรมธรรม์จะเปลี่ยน Auto ETI แต่หากเป็นการรับประกันแบบมี
เงื่อนไขสุขภาพ (Sub-standard case) กรมธรรม์จะเปล่ียนเป็น Auto
RPU แทนครับ

การตอ่ อายกุ รมธรรม์ ข้อดี ข้อดอ้ ย

แบบช�ำระย้อนหลัง 1. สัญญาประกันชีวติ จะจบตามสญั ญาเดมิ 1. ต้องช�ำระเบีย้ ประกันยอ้ นหลงั ทงั้ หมด
Back Date 2. เงินจ่ายคนื ตามเงือ่ นไขจะคืนตามสญั ญาเดมิ 2. ต้องชำ� ระดอกเบ้ยี ข้ึนอยู่กับแบบประกัน
3. ชำ� ระเบ้ยี ตอ่ งวดเทา่ เดมิ 3. ลูกค้าอาจจะตดั สินใจไมต่ ่ออายุ เพราะตอ้ ง
ชำ� ระเบ้ียจำ� นวนมาก หลายงวด

แบบเปลี่ยนวันเร่ิมสัญญา 1. ไม่จ�ำเปน็ ตอ้ งจา่ ยเบี้ยทข่ี าดทั้งหมด ชำ� ระเบยี้ 1. สัญญาประกันชวี ิตจะถกู เลือ่ นออกไปตาม
Re-date เพยี ง 1 งวดเท่าน้นั ขึน้ อยู่กบั งวดการช�ำระวา่ เปน็ วันเริ่มสัญญาทเี่ ปลยี่ นไป
แบบรายเดือนหรอื รายปี 2. เบย้ี ประกันตอ่ งวดเพิม่ ขึ้นเน่ืองจากอายุของ
2. เบี้ยประกนั ทีช่ �ำระมากอ่ นหนา้ นี้ ไมห่ ายไปไหน ลูกคา้ เพม่ิ ข้นึ
3. ลกู คา้ ตัดสินใจง่าย เพราะไม่ต้องช�ำระเบย้ี ยอ้ น 3. ต่ออายไุ ดเ้ พียง 1 ครัง้ ตอ่ 1 กรมธรรม์
หลงั จำ� นวนมาก เท่าน้ัน

ช่วงปลายปีอย่างนี้จะมีเร่ืองภาษีด้วยนะครับ อย่าลืมว่าการต่ออายุก็สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
ถ้าหากเป็นแบบท่ีสามารถหักลดหย่อนได้ แล้วฉบับหน้าพบกันใหม่นะครับ

4 DECEMBER 2018

TRAINING UPDATE

โดย GT Corporate Trainers

สวัสดีค่ะ GenNext Magazine ฉบับน้ี
ไ ห ว พ ริ บ มี ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร อ บ ร ม
หลักสูตร Financial Need Analysis 1
(FNA1) มาฝากเพื่อนๆ ค่ะ

หลักสูตร FNA1 คือ หลักสูตรการวิเคราะห์ความเป้าหมายทางการเงิน
เบื้องต้น และทักษะการขายตามความจ�ำเป็นของลูกค้าเป็นหลัก หลักสูตรนี้
จะช่วยให้ฝ่ายขายของเจนเนอราลี่ ได้เพ่ิมพูนทักษะ และความรู้ ในเรื่องของ
การช่วยผู้มุ่งหวังวิเคราะห์ และวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
ทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้าค่ะ
ในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ทางฝ่ายฝึกอบรมการขาย ได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว 3 รุ่น ใน 3 พื้นที่ คือ วันที่ 13 พ.ย. 2561
ท่ี Gen Center สาธร, วันท่ี 19 พ.ย. 2561 ที่ GAO นครราชสีมา และ วันท่ี 27 พ.ย. 2561 ท่ี Gen Center หาดใหญ่ จ.สงขลา
เราไปชมภาพบรรยากาศการอบรมกันเลยค่ะ

แล้วกลับมาพบกับเร่ืองราวดีๆ จากน้องไหวพริบ และฝ่ายฝึกอบรมการขายได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
DECEMBER 2018 5

6 DECEMBER 2018

DECEMBER 2018 7

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ตวั แทนทมี่ ผี ลผลิตเบย้ี ประกันภยั ทั้งเดอื น (APE) คุณกรรณิกา
หลังจากปรบั ปรุงแล้ว (Adjusted APE) สูงสดุ บัวระภา
ภายในช่วงการท�ำคุณวุฒิสูงสุด 50 อันดบั
ทีม ชยั ภมู ิ 24K
ส�ำนกั งานตัวแทน ขอนแก่น
Zone 05
APE 481,896 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณธนั วา คณุ วรรณกร คณุ พงษช์ ยั คุณพรรณรายณ์
เครือแก้ว โนนคลอ้ มว่ งรอด กิจการ

ทมี Red Bull24 ทีม StarTeam5 ทมี Therich Triple T8A3 ทีม SuccessGroup3
ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนักงานตวั แทน ปากชอ่ ง ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน
สนามบินหาดใหญ่ Zone 05 Triple T the Rich ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ3่
Zone 04 APE 390,582 บาท Zone 04 Zone 04
APE 463,937 บาท APE 260,336 บาท APE 256,601 บาท

8 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณวนัชพร กลบี บัว Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 251,065 บาท
200,000 บาท
7 คณุ นิรตุ ติ์ มะลิวัลย์ เพ่ิมพลู 888V กัลปพฤกษ์ 03 200,000 บาท
192,341 บาท
8 คุณกันยารัตน์ หรา่ ยมณี Dynamic 6A คอหงส์ 04 171,775 บาท
166,100 บาท
9 คุณหน่งึ สกุล คงนกุ ลู Therich TripleT8A2 Triple T the Rich 04 157,941 บาท
153,477 บาท
10 คุณนฏพัชญ์ บวั นาค Therich2A KC.the Rich 04 139,740 บาท
138,446 บาท
11 คณุ ยูวารียะห์ แวกือจิ Therich1A5 Udomsap The Rich 04 136,599 บาท
130,245 บาท
12 คณุ ณรี นุช ชวลติ วรานนท์ TherichB1 KC.the Rich 04 129,747 บาท
125,508 บาท
13 คุณวจิ ิตร มูลตรี Together B5 รชั ดา 01 122,512 บาท
122,072 บาท
14 คุณวรเทพ อรา่ มศิลป์ Therich2U KC.the Rich 04 118,800 บาท
113,993 บาท
15 คณุ ทศั นีย์ ฤทธี PowerTeamA2 นครราชสีมา 05 113,106 บาท
110,287 บาท
16 คุณหสั ยา พทิ ยาภรณ์ PowerTeamQ4 นครราชสีมา 05

17 คณุ ปวรศิ า ชนยุทธ PowerTeamG เมอื งพล/ขอนแก่น 05

18 คุณภณ อาวรธรรม เพ่มิ พลู 888P กัลปพฤกษ์ 03

19 คณุ เสาวคนธ์ เพ็ชรพันธ์ มารวยภเู ก็ต1 ดาวรงุ่ /ภูเกต็ 04

20 คณุ ณชิ าพัฒน์ อนิ ทรก�ำแหง PowerTeamB17 นครราชสมี า 05

21 คุณปยิ ะพงษ์ จีระศิรโิ ชติ กฤษณะภัทรกรุ๊ป2 อดุ รธานี 05

22 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยแี วบูละ Millionaire3 ยะลา2 04

23 คณุ กชมล รัตนจติ ร์ Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04

24 คณุ บษุ กร มณีเพชรรุ้ง Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 04

25 คณุ วัฒนชัย เกอื้ กลู Therich TripleT8C Triple T the Rich 04

DECEMBER 2018 9

STAR

OF THE

MONTH

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณรศั มี คดิ รอบ พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแก่น 05 106,109 บาท
105,944 บาท
27 คุณเจตจริ า กลุ ประสทิ ธ์ิ Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 103,656 บาท
103,040 บาท
28 คณุ ปรยี าภัทร์ หิรัญธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพพิ ฒั น0์ 02 บงึ สามพนั 05 101,848 บาท
100,000 บาท
29 คุณกติ ติยา วารี Therich1A3 Udomsap The Rich 04 99,818 บาท
98,857 บาท
30 คณุ สายฝน เรงิ สมุทร Dynamic 6A คอหงส์ 04 97,946 บาท
95,998 บาท
31 คุณพวงทอง ทบั พลี เพ่ิมพูล888V กลั ปพฤกษ์ 03 94,740 บาท
93,290 บาท
32 คณุ ปรญิ ญ์ ทองเจือเพช็ ร We TeamA Udomsap The Rich 04 89,700 บาท
89,061 บาท
33 คุณเทพรัตน์ สดุ จริตภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05 89,037 บาท
88,132 บาท
34 คุณพชั ระนนท์ สริ ินาถกลุ พฒั น์ พนู ทรพั ยC์ 14 อ่างทอง 03 88,128 บาท
87,975 บาท
35 คุณณฐมนพรรณ ขนั ธ์สวุ รรณ์ เพม่ิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 03 87,021 บาท
86,944 บาท
36 คุณภทั ราพร เพชรสทุ ธิ์ Red Bull39 หาดใหญ่ 04

37 คณุ ธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04

38 คณุ พสิษฐิ์ ก้องสุวรรณคีรี Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04

39 คุณนฤมล เตม็ แก้ว KingDiamond1 Head Office 04

40 คุณพิชญ์จิรา ขนุ แก้ว Therich2U KC.the Rich 04

41 คณุ ดาวเรอื ง ชอบอินทร์ TherichA KC.the Rich 04

42 คณุ ณัฐณิชา โกมยั Therich Triple T8 Triple T the Rich 04

43 คณุ จีรฐั ติกลุ คัดติยาธรี วฒุ ิ กิจท�ำพิพัฒน0์ 03 บึงสามพนั 05

44 คณุ นิภาพร รอดบุญมา กฤษณะภัทรกร๊ปุ 1 อดุ รธานี 05

45 คุณนนั ทน์ ภสั ธนาศริ ภิ ูวรัตน์ PowerTeamA1 นครราชสีมา 05

10 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ เรณู วรี ะพันธ์ RedBullToGold1A5 หาดใหญ่ 04 85,620 บาท
เศรษฐี 2 พทั ลงุ 04 85,016 บาท
47 คณุ ชนญั ญา บุญแสน หาดใหญ่ 04 83,734 บาท
Red Bull37 หาดใหญ่ 04 82,440 บาท
48 คุณรอปีอะห์ ดอแม็ง Red Bull3A4 ปากชอ่ ง 05 81,868 บาท
49 คณุ ปทมุ พร ปะทา StarTeam5

50 คุณอภริ ดี ชมุ่ เชียงพนั ธ์

DECEMBER 2018 11

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ

ตวั แทนทมี่ ผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการท�ำ คุณกรรณกิ า
คณุ วฒุ ิสงู สุด 50 อันดบั บัวระภา

ทีม ชยั ภูมิ 24K
ส�ำนักงานตัวแทน ขอนแก่น
Zone 05
จำ� นวนราย 25 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณพงษช์ ยั คุณปยิ ะพงษ์ คุณปรยี าภัทร์ คณุ นฏพชั ญ์
ม่วงรอด จีระศิรโิ ชติ หิรัญธนาวรรณ์ บัวนาค

ทมี Therich Triple T8A3 ทีม กฤษณะภัทรกรุ๊ป2 ทมี กิจท�ำพิพฒั น0์ 02 ทมี Therich2A
ส�ำนกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานตวั แทน อดุ รธานี ส�ำนกั งานตัวแทน บงึ สามพัน สำ� นักงานตัวแทน KC.the Rich
Triple T the Rich Zone 05 Zone 05 Zone 04
Zone 04 จ�ำนวนราย 13 ราย จ�ำนวนราย 12 ราย จ�ำนวนราย 11 ราย
จ�ำนวนราย 14 ราย

12 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณวิจติ ร มลู ตรี Together B5 รัชดา 01 10 ราย
10 ราย
7 คณุ จรี ฐั ติกลุ คัดตยิ าธีรวฒุ ิ กิจทำ� พิพัฒน์003 บงึ สามพัน 05 9 ราย
9 ราย
8 คณุ พรรณรายณ์ กิจการ SuccessGroup3 ทรัพยอ์ นันต์/หาดใหญ3่ 04 8 ราย
7 ราย
9 คุณหน่ึงสกุล คงนุกูล Therich TripleT8A2 Triple T the Rich 04 7 ราย
6 ราย
10 คณุ ณีรนุช ชวลติ วรานนท์ TherichB1 KC.the Rich 04 6 ราย
6 ราย
11 คณุ ภณ อาวรธรรม เพิม่ พูล888P กัลปพฤกษ์ 03 6 ราย
6 ราย
12 คุณนภิ าพร รอดบุญมา กฤษณะภทั รกรุป๊ 1 อดุ รธานี 05 6 ราย
6 ราย
13 คุณธันวา เครือแกว้ Red Bull24 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 6 ราย
6 ราย
14 คุณวรเทพ อรา่ มศิลป์ Therich2U KC.the Rich 04 6 ราย
5 ราย
15 คุณแวคอมอื ซะ๊ หะยีแวบลู ะ Millionaire3 ยะลา2 04 5 ราย
5 ราย
16 คุณกชมล รัตนจิตร์ Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04

17 คณุ วฒั นชัย เกอ้ื กูล Therich TripleT8C Triple T the Rich 04

18 คณุ เจตจริ า กลุ ประสทิ ธิ์ Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04

19 คุณพสิษฐ์ิ ก้องสวุ รรณคีรี Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04

20 คณุ พชิ ญจ์ ิรา ขุนแก้ว Therich2U KC.the Rich 04

21 คุณรดาศา ภูมิภาโร Therich Triple T8B Triple T the Rich 04

22 คณุ วชั ราวลี ไชยกาล GP mahasap A1 วารนิ ช�ำราบ 05

23 คณุ วรรณกร โนนคลอ้ StarTeam5 ปากช่อง 05

24 คณุ หสั ยา พิทยาภรณ์ PowerTeamQ4 นครราชสมี า 05

25 คณุ ณชิ าพฒั น์ อนิ ทรก�ำแหง PowerTeamB17 นครราชสมี า 05

DECEMBER 2018 13

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ รศั มี คิดรอบ พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแก่น 05 5 ราย
5 ราย
27 คณุ กติ ติยา วารี Therich1A3 Udomsap The Rich 04 5 ราย
5 ราย
28 คณุ สายฝน เริงสมุทร Dynamic 6A คอหงส์ 04 5 ราย
5 ราย
29 คณุ เทพรัตน์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05 5 ราย
5 ราย
30 คุณภทั ราพร เพชรสทุ ธ์ิ Red Bull39 หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
31 คุณนฤมล เตม็ แกว้ KingDiamond1 Head Office 04 4 ราย
4 ราย
32 คณุ ดาวเรือง ชอบอนิ ทร์ TherichA KC.the Rich 04 4 ราย
4 ราย
33 คุณรอปีอะห์ ดอแมง็ Red Bull37 หาดใหญ่ 04 4 ราย
4 ราย
34 คุณปทุมพร ปะทา Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04 4 ราย
4 ราย
35 คุณภัคสดุ า กลมเกล้ียง กจิ ทำ� พิพัฒน์001 บึงสามพัน 05 4 ราย
4 ราย
36 คณุ วนชั พร กลบี บวั Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04

37 คณุ ปรญิ ญ์ ทองเจือเพช็ ร We TeamA Udomsap The Rich 04

38 คุณพชั ระนนท์ สริ นิ าถกุลพัฒน์ พนู ทรพั ย์C14 อา่ งทอง 03

39 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธ์สวุ รรณ์ เพิ่มพูล888V กลั ปพฤกษ์ 03

40 คณุ ธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04

41 คุณณฐั ณชิ า โกมัย Therich Triple T8 Triple T the Rich 04

42 คุณนนั ท์นภัส ธนาศิริภูวรตั น์ PowerTeamA1 นครราชสมี า 05

43 คณุ เรณู วีระพันธ์ RedBullToGold1A5 หาดใหญ่ 04

44 คุณชนญั ญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พทั ลงุ 04

45 คณุ ชนาพร หนูบวช TherichB1 KC.the Rich 04

14 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณประโคม ปานขลิบ StarTeam5A ปากชอ่ ง 05 4 ราย
KC.the Rich 04 4 ราย
47 คณุ จดิ าภา ภูผา Therich2A 03 4 ราย
พทั ยา 03 4 ราย
48 คณุ ธนาพพิ ัฒน์ เจริญทรพั ย์ พูนทรัพยD์ 2BT บางรกั น้อย 04 4 ราย
Triple T the Rich
49 คณุ พาฤดี ช้างพลาย NT MIRACLE

50 คุณสมพศิ สกุ ใส Therich Triple T1

DECEMBER 2018 15

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ตัวแทนทีม่ ีผลผลิตเบย้ี ประกนั ภัย Year to Date คณุ สิรกิ ารย์
(APE) หลงั จากปรับปรงุ แล้ว (AdjustedAPE) เสง้ อน้ั
สงสู ุด 50 อันดับภายในช่วงการท�ำคุณวฒุ ิ
ทมี Red Bull30
ส�ำนักงานตัวแทน สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 2,671,184 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ พงษ์ชัย คณุ ศโิ รรัตน์ คุณณจั ฉรียา คณุ นฤมาศ
ม่วงรอด ควรรับสว่ น อนั ตะรกิ านนท์ ปัญญาวฒุ ธิ รรม

ทีม Therich Triple T8A3 ทีม Together B3 ทมี The Star1 ทีม RedBullToGold1A5
ส�ำนักงานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่
Triple T the Rich Zone 01 Zone 01 Zone 04
Zone 04 APE 2,086,650 บาท APE 1,677,859 บาท APE 1,585,102 บาท
APE 2,125,938 บาท

16 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ดาวใจ ทกั เกอร์ The Endless3 วิภาวดี 01 1,570,724 บาท
7 คณุ ทพิ านันท์ สมแก้ว The Star1 วิภาวดี 01 1,561,858 บาท
8 คณุ นาฏชนก อุดมศรี Red Bull1A หาดใหญ่ 04 1,532,653 บาท
9 คณุ ประเสรฐิ วงศว์ จิ ารณ์ The Endless3 วภิ าวดี 01 1,510,922 บาท
10 คณุ ณมน แซ่เบ๊ Together B1 รชั ดา 01 1,501,965 บาท
11 คุณจิดาภา จติ ตวิสุทธิกลุ Together B1 รชั ดา 01 1,497,230 บาท
12 คุณปรีชา ธรรมสรุ ัติ The Endless2 วิภาวดี 01 1,489,565 บาท
13 คุณนิรุตติ์ มะลิวัลย์ เพิ่มพลู 888V กัลปพฤกษ์ 03 1,483,259 บาท
14 คุณปรีชา กอบธัญกิจ Together B3 รชั ดา 01 1,462,489 บาท
15 คณุ เทวิน สีอุด The Endless2 วิภาวดี 01 1,443,072 บาท
16 คุณธนพร คำ� โสกเชือก Dynamic5 คอหงส์ 04 1,436,361 บาท
17 คุณอินทัช อง้ึ สุวรรณ Together B1 รัชดา 01 1,433,444 บาท
18 คณุ เพ็ญพร มนชยา Together B1 รชั ดา 01 1,423,590 บาท
19 คณุ ธีระ กรำ�่ โพธิ์ The Endless3 วิภาวดี 01 1,335,867 บาท
20 คณุ กชณชิ า นธิ ชิ วนากร Dynamic4 คอหงส์ 04 1,300,163 บาท
21 คณุ ไตรภพ มนนิมิต The Star1 วภิ าวดี 01 1,296,567 บาท
22 คุณกัญญภทั ร ชมภูงาม The Star1 วิภาวดี 01 1,290,385 บาท
23 คณุ ธนภูมิ อินทรมงคล ชลบุรี 03 1,288,233 บาท
24 คุณกรดนยั รัตนวงศ์ GP 213 วิภาวดี 01 1,280,385 บาท
25 คุณวชั ราภรณ์ เพ็ชรบรรพต The Win16 ชลบรุ ี 03 1,262,136 บาท
GP 206

DECEMBER 2018 17

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณสรธญั พลวี The Endless3 วิภาวดี 01 1,258,961 บาท
27 คุณปาณิสรา ต๋นั บ้ี พูนทรพั ยD์ 2BD พทั ยา 03 1,245,500 บาท
28 คณุ นันทนา โมราวรรณ Together B1 รัชดา 01 1,242,896 บาท
29 คุณนภัสวรรณ ขันธชัย พูนทรัพยG์ 2 ดรีมแลนด์ 03 1,238,149 บาท
30 คณุ กลุ ณิศฐ์ เล่ือมประพางกูล วิภาวดี 01 1,237,335 บาท
31 คุณศศินา จอมสรุ ิยะค่ศู ิลป์ The Star1 รัชดา 01 1,229,189 บาท
32 คณุ ฐานติ า อรา่ มรกั ษ์ Together B1 วิภาวดี 01 1,229,098 บาท
33 คณุ ปุณณภา ถาวรพา The Star1 ชลบุรี 03 1,205,172 บาท
34 คณุ ฟารยิ า สุวรรณโสภา รัชดา 01 1,200,745 บาท
35 คุณดาวเรอื ง ชอบอนิ ทร์ GP 206 KC.the Rich 04 1,194,497 บาท
36 คุณนิภาวรรณ ปรชี ุ่ม Together B2 ลำ� ลูกกา 03 1,163,829 บาท
37 คุณปยิ วรรณ นาวะลี TherichA ชลบุรี 03 1,160,735 บาท
38 คุณภทั ราวดี คำ� จันดา PowerTeamJ2 รชั ดา 01 1,160,490 บาท
39 คณุ ศริ วิ รรณ รัตนโกสม สนามบินหาดใหญ่ 04 1,159,828 บาท
40 คุณอภชิ าติ กอบธญั กิจ GP 215 รัชดา 01 1,138,869 บาท
41 คณุ ชนมณี เสรศี รีสง่า Together B3 ชลบรุ ี 03 1,136,070 บาท
42 คุณสมุ นต์ณกจิ ไมง้ าม Red Bull30B2 รัชดา 01 1,127,223 บาท
43 คณุ ณัฎฐพัชร์ สิรวิ ราธีรภทั ร Together B3 วิภาวดี 01 1,126,899 บาท
44 คณุ ปพน นาราเจรญิ เดช วิภาวดี 01 1,126,620 บาท
45 คณุ เทพรตั น์ สดุ จรติ ภกั ดี GP 215 นครราชสีมา 05 1,117,172 บาท
Together B3
The Endless6
The Star1
PowerTeamH2

18 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณสามารถ พงษ์ศริ ยิ ะกลุ StarTeam2 สคี ิ้ว 05 1,111,215 บาท
47 คณุ เออื้ องั กูร วภิ วศทุ ธเ์ิ จริญ Together B3 รชั ดา 01 1,100,442 บาท
48 คณุ พสิ รรณ์ มสุ ิกลดั The Win3 วิภาวดี 01 1,087,525 บาท
49 คุณนริศรา ผวิ สว่าง Therich1A Udomsap The Rich 04 1,073,477 บาท
50 คุณนงคน์ ุช ออ่ นโอน Together B3 รชั ดา 01 1,064,489 บาท

DECEMBER 2018 19

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ตัวแทนท่ีมีผลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการ คุณพงษ์ชัย
ท�ำคณุ วฒุ ิ Year to Date สงู สดุ 50 อนั ดับ ม่วงรอด

ทีม Therich Triple T8A3
ส�ำนักงานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 136 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณศิโรรตั น์ คณุ นาฏชนก คณุ จิดาภา คณุ ชนมณี
ควรรบั ส่วน อุดมศรี จติ ตวสิ ทุ ธกิ ุล เสรีศรีสงา่

ทีม Together B3 ทีม Red Bull1A ทมี Together B1 ทมี GP 215
สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 03
จำ� นวนราย 119 ราย จ�ำนวนราย 98 ราย จ�ำนวนราย 90 ราย จ�ำนวนราย 89 ราย

20 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณเพญ็ พร มนชยา Together B1 รชั ดา 01 87 ราย
7 คุณณมน แซ่เบ๊ Together B1 รชั ดา 01 86 ราย
8 คณุ ธนพร ค�ำโสกเชือก Dynamic5 คอหงส์ 04 86 ราย
9 คุณปรีชา กอบธญั กจิ Together B3 รชั ดา 01 84 ราย
10 คณุ ณจั ฉรยี า อันตะรกิ านนท์ The Star1 วภิ าวดี 01 82 ราย
11 คุณอนิ ทัช องึ้ สวุ รรณ Together B1 รัชดา 01 81 ราย
12 คุณดาวเรือง ชอบอินทร์ TherichA KC.the Rich 04 80 ราย
13 คณุ ปาณสิ รา ตน๋ั บ้ี พูนทรัพย์D2BD พทั ยา 03 79 ราย
14 คณุ นันทนา โมราวรรณ Together B1 รชั ดา 01 78 ราย
15 คณุ ศศินา จอมสุริยะคู่ศลิ ป์ Together B1 รชั ดา 01 78 ราย
16 คณุ กชณชิ า นธิ ชิ วนากร Dynamic4 คอหงส์ 04 77 ราย
17 คุณปิยะพงษ์ จีระศริ ิโชติ กฤษณะภัทรกร๊ปุ 2 อดุ รธานี 05 77 ราย
18 คณุ ไตรภพ มนนิมติ The Star7 วภิ าวดี 01 76 ราย
19 คุณปณุ ณภา ถาวรพา GP 206 ชลบุรี 03 76 ราย
20 คุณประเสริฐ วงศว์ จิ ารณ์ The Endless3 วภิ าวดี 01 75 ราย
21 คุณดาวใจ ทกั เกอร์ The Endless3 วภิ าวดี 01 72 ราย
22 คณุ ฟาริยา สุวรรณโสภา Together B2 รชั ดา 01 72 ราย
23 คุณปรชี า ธรรมสรุ ัติ The Endless2 วิภาวดี 01 71 ราย
24 คุณเทวนิ สอี ดุ The Endless2 วิภาวดี 01 71 ราย
25 คณุ ภัทราวดี คำ� จนั ดา Together B3 รัชดา 01 69 ราย

DECEMBER 2018 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณสิริการย์ เสง้ อ้นั Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 68 ราย
68 ราย
27 คณุ ทิพานันท์ สมแก้ว The Star1 วิภาวดี 01 68 ราย
68 ราย
28 คุณศริ ิวรรณ รัตนโกสม Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 67 ราย
67 ราย
29 คุณธนาวฒุ ิ สุวรรณทรัพย์ กฤษณะภัทรกรปุ๊ 2 อุดรธานี 05 67 ราย
65 ราย
30 คุณกลุ ณศิ ฐ์ เล่ือมประพางกลู The Star1 วิภาวดี 01 64 ราย
63 ราย
31 คุณปยิ วรรณ นาวะลี GP 215 ชลบุรี 03 63 ราย
62 ราย
32 คณุ สุมนต์ณกิจ ไม้งาม Together B3 รัชดา 01 62 ราย
61 ราย
33 คุณวัชราภรณ์ เพช็ รบรรพต GP 206 ชลบุรี 03 60 ราย
59 ราย
34 คณุ กญั ญภทั ร ชมภูงาม The Star1 วิภาวดี 01 59 ราย
57 ราย
35 คณุ เทพรตั น์ สุดจริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05 57 ราย
56 ราย
36 คณุ กมล แซ่โฮว้ The Win3 วภิ าวดี 01

37 คณุ ธนภูมิ อินทรมงคล GP 213 ชลบรุ ี 03

38 คณุ อภชิ าติ กอบธญั กิจ Together B3 รชั ดา 01

39 คุณสรธญั พลวี The Endless3 วภิ าวดี 01

40 คณุ พิสรรณ์ มสุ กิ ลดั The Win3 วิภาวดี 01

41 คณุ ธรี ะ กร่ำ� โพธิ์ The Endless3 วิภาวดี 01

42 คุณเอื้ออังกรู วภิ วศุทธิ์เจรญิ Together B3 รัชดา 01

43 คณุ สุรเชษฐ์ แซ่ลมิ้ Together B1 รัชดา 01

44 คณุ สำ� รวย กองมา The Win10 วิภาวดี 01

45 คุณวศิ ัลยา ฟองสุวรรณ The Win3 วภิ าวดี 01

22 DECEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณวฒั นชยั เกอ้ื กลู Therich TripleT8C Triple T the Rich 04 56 ราย
47 คุณธีปกาญจน์ พิมพิบาล Head Office 02 56 ราย
48 คุณฐานติ า อรา่ มรกั ษ์ ส�ำนกั งานใหญ่ เจนเนอราลี่ วิภาวดี 01 55 ราย
49 คณุ นงค์นชุ ออ่ นโอน รชั ดา 01 55 ราย
50 คณุ นริ ุตต์ิ มะลวิ ลั ย์ The Star1 กัลปพฤกษ์ 03 54 ราย
Together B3
เพมิ่ พูล888V

DECEMBER 2018 23

ASWSUTAPARERDRS

SUPER STAR

ตวั แทนทกุ ระดบั ที่มอี ายุงานมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ต้ังแต‹เดอื นทอี่ อกรหัส)
นําสง‹ ผลงาน และ อนุมัติภายในเดือน ผลงานขน้ั ตำ่� 8 ราย และ
APE รายละ ไมต‹ �ำ่ กว‹า 12,000 บาท

Zone 04

อันดับ SUPER STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณพงษ์ชัย ม่วงรอด Therich Triple T8A3 Triple T the Rich 13 ราย 250,207 บาท
2 คุณนฏพัชญ์ บวั นาค 11 ราย 171,775 บาท
3 คณุ พรรณรายณ์ กจิ การ Therich2A KC.the Rich 9 ราย 256,601 บาท
4 คณุ หนึง่ สกุล คงนกุ ลู 9 ราย 192,341 บาท
5 คุณณีรนุช ชวลติ วรานนท์ SuccessGroup3 ทรัพยอ์ นันต/์ หาดใหญ3่ 8 ราย 157,941 บาท
Therich TripleT8A2 Triple T the Rich

TherichB1 KC.the Rich

Zone 05 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ SUPER STAR AWARDS ชัยภูมิ 24K ขอนแก่น 25 ราย 481,896 บาท

1 คุณกรรณิกา บัวระภา

หมายเหตุ: สงวนสิทธ์ิผรู้ บั ถ้วยรางวลั เฉพาะผู้ที่มารว่ มงาน Kick Off เทา่ น้นั 24
24 DECEMBER 2018

AWSNTAEARWRDS

NEW STAR

ตวั แทนใหม‹ท่อี อกรหสั ภายในเดอื น นําสง‹ ผลงาน และ อนุมตั ิภายในเดอื น
ผลงานขั้นต่�ำ 4 ราย และ APE รายละไม‹ตำ�่ กว‹า 12,000 บาท

Zone 04 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ NEW STAR AWARDS Therich1A3 Udomsap The Rich 5 ราย 103,040 บาท
Red Bull39 5 ราย 94,740 บาท
1 คณุ กิตติยา วารี Red Bull30 หาดใหญ่ 4 ราย 251,065 บาท
2 คณุ ภทั ราพร เพชรสุทธ์ิ TherichB1 สนามบินหาดใหญ่ 4 ราย 80,348 บาท
3 คณุ วนชั พร กลบี บัว Therich2A 4 ราย 77,568 บาท
4 คณุ ชนาพร หนูบวช KC.the Rich 4 ราย 63,328 บาท
5 คุณจดิ าภา ภผู า TherichD KC.the Rich
6 คุณกฤษณการณ์ หัดเหม KC.the Rich

Zone 05 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ NEW STAR AWARDS พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 4 ราย 95,026 บาท

1 คณุ รัศมี คดิ รอบ

หมายเหต:ุ สงวนสิทธผ์ิ ูร้ ับถ้วยรางวลั เฉพาะผทู้ มี่ ารว่ มงาน Kick Off เทา่ นนั้

DECEMBER 2018 25

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต คณุ โกมนิ
เบ้ียประกนั ภยั ทง้ั เดือน (APE) หลังจากปรับปรุง มง่ั มี
แล้ว (Adjusted APE) สงู สดุ ภายในชว่ งการทำ�
คุณวุฒสิ ูงสดุ 15 อนั ดบั ทมี Chaiyaphum 24K
ส�ำนักงานตัวแทน ขอนแก่น
Zone 05
APE 571,464 บาท

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณปิยนุช คณุ ประชา คณุ สกุ ัญญา คณุ บษุ ยา
เส้งอ้นั เนยี ดกระโทก รูร้ อบ ชูศรี

ทมี Red Bull24 ทีม StarTeam5 ทีม Dynamic 6A ทีม Red Bull39
ส�ำนกั งานตวั แทน สำ� นักงานตัวแทน ปากชอ่ ง สำ� นกั งานตัวแทน คอหงส์ สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 05 Zone 04 Zone 04
Zone 04 APE 472,450 บาท APE 459,704 บาท APE 424,516 บาท
APE 506,178 บาท

26 DECEMBER 2018

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ก�ำพล พมิ พ์ยา PemPhoon 888V กลั ปพฤกษ์ 03 414ม718 บาท
381,391 บาท
7 คณุ ธรี ศกั ดิ์ แก้วมาก Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 342,506 บาท
306,345 บาท
8 คณุ ฑรติ า อุเทนดากรณ์ Therich2A KC.the Rich 04 294,990 บาท
286,266 บาท
9 คณุ วรี ะวัฒน์ แก้วบุญ Therich2U KC.the Rich 04 285,741 บาท
260,336 บาท
10 คณุ พรกำ� จร แซห่ ลี TherichA KC.the Rich 04 256,601 บาท
244,923 บาท
11 คณุ ฟารีดะห์ กโู น TherichB1 KC.the Rich 04

12 คุณธนกฤต อตุ มะภิรมย์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 04

13 คณุ สทุ ธิลักษณ์ สวัสดิ์ธรรม Therich Triple T8A3 Triple T the Rich 04

14 คณุ ชัยสทิ ธ์ิ ดำ� แดง SuccessGroup3 ทรัพย์อนนั ต์/หาดใหญ่3 04

15 คณุ อารดา มาแน Red Bull37 หาดใหญ่ 04

DECEMBER 2018 27

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ

ผ้บู ริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตวั แทน คุณโกมิน
ท่ีมีรหสั ใหมภ่ ายในเดือนและตวั แทนใหมน่ ้นั ยงั คง มง่ั มี
มีสัญญาตัวแทน ณ วนั ส้ินสดุ การท�ำคุณวุฒิ
สงู สุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหมท่ น่ี ำ� มานบั ทมี Chaiyaphum 24K
ตอ้ งมผี ลผลิตอยา่ งนอ้ ย 3 ราย ภายในเดือน ส�ำนกั งานตวั แทน คอนสาร
Zone 05
จำ� นวนราย 6 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณทชภณ คุณบุษยา คณุ ศศนิ า คณุ วรี ะวัฒน์
เลืองลอื ชศู รี ยศด�ำ แกว้ บุญ

ทีม NT_Prathanporn ทีม Red Bull39 ทีม Red Bull1C ทีม Therich2U
ส�ำนักงานตัวแทน บางรกั นอ้ ย ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน KC.the Rich
Zone 03 Zone 04 Zone 04 Zone 04
จ�ำนวนราย 6 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย

28 DECEMBER 2018

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณณฐั กฤตา พุทธสวุ รรณ Insithong 639 Head Office 03 4 ราย
7 คณุ อารดา มาแน 04 3 ราย
8 คุณสุวภัทร พทิ ักษ์ Red Bull37 หาดใหญ่ 05 3 ราย
9 คุณธญั ญรัตน์ ลาดตาคาม 03 3 ราย
10 คณุ นชิ าภา พลู จนั ทร์ Phomprathan 2B เมอื งพล/ขอนแกน่ 04 3 ราย
11 คณุ พัฒนาวดี ฮารเ์ รอร์ 05 3 ราย
12 คุณณฐั พรรณ ดินแดง GP mahasap B2A พษิ ณโุ ลก 04 3 ราย
13 คุณชัยกฤต ยังปากนำ้� 04 3 ราย
14 คุณธนิสา สงั ข์พาณิชย์ Phetchandaman 3 กระบี่ 03 3 ราย

Phomprathan 5A1 หนองส�ำโรง อดุ รธานี 2

Millionaire1 ยะลา2

Red Bull30B สนามบินหาดใหญ่

Insithong 928 Head Office

DECEMBER 2018 29

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ

ผูบ้ รหิ ารกล่มุ ผลงานหนว่ ยตรง มีผลผลิต คุณเสน่ห์
เบีย้ ประกันภัย Year to Date (APE) หลงั จาก ชะวาเขียว
ปรับปรุงแล้ว (Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วง
การทำ� คุณวฒุ ิสงู สดุ 15 อันดบั ทมี The Star1
สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01
APE 16,783,809 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณนิภาพร คุณสภุ ชั ธรา คุณสภุ าวดี คณุ วาสนา
พรคง เอกวงค์ ธรี ดนัยกลุ กิตตเิ กยี รติคณุ

ทมี Together B1 ทีม Together B3 ทีม Together B2 ทีม The Win3
สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 14,959,696 บาท APE 11,646,082 บาท APE 7,013,209 บาท APE 6,580,008 บาท

30 DECEMBER 2018

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนภสร ศิรริ กั ษน์ ภา Together B5.1 รชั ดา 01 6,263,959 บาท
7 คณุ รณกร วงคต์ าผา The Endless3 วิภาวดี 01 6,204,407 บาท
8 คณุ สวง เรืองวฒุ ชิ นะพืช The Star5 วภิ าวดี 01 5,344,507 บาท
9 คณุ ธรี ศกั ดิ์ แก้วมาก Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 5,074,253 บาท
10 คุณสมโภชน์ พรมปากดี The Endless2 วิภาวดี 01 5,054,553 บาท
11 คุณพนารัตน์ ไหมทอง ชลบุรี 01 4,926,861 บาท
12 คุณภรภทั ร ผกายทองสุก GP 206 ชลบุรี 03 4,784,365 บาท
13 คุณณภทั ร กิตติอภิภทั ร GP 215 วิภาวดี 01 4,174,171 บาท
14 คุณวีระนชุ ภูมพิ นา The Star3 บรู พามหานคร 02 4,156,591 บาท
KKG OF EAST

DECEMBER 2018 31

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ผบู้ ริหารกลุม่ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทนที่มี คุณบษุ ยา
รหัสใหม่สะสม Year to Date และตวั แทนใหม่น้นั ชศู รี
ยังคงมสี ัญญาตวั แทน ณ วนั สิน้ สุดการทำ� คณุ วฒุ ิ
สูงสดุ 15 อันดับแรก ตวั แทนใหมท่ ีน่ �ำมานบั ตอ้ งมี ทมี Red Bull39
ผลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายในเดือน ส�ำนักงานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 28 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ศศนิ า คุณพรกำ� จร คณุ น้ำ� หอม คุณมลฤดี
ยศด�ำ แซ่หลี หนูเวยี ง เบญจวนิช

ทีม Red Bull1C ทีม TherichA ทมี Chaiyaphum 1 ทมี KrisanapatGroup 1
ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตวั แทน KC.the Rich ส�ำนกั งานตวั แทน ขอนแก่น ส�ำนกั งานตัวแทน อุดรธานี
Zone 04 Zone 04 Zone 05 Zone 05
จำ� นวนราย 25 ราย จ�ำนวนราย 24 ราย จ�ำนวนราย 22 ราย จ�ำนวนราย 18 ราย

32 DECEMBER 2018

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ สริดาภรณ์ สิรธิ ญั ญาพงษ์ PowerTeamQ นครราชสีมา 05 17 ราย
16 ราย
7 คณุ กัญญา สาสนนั ท์ Head Office Head Office 02 15 ราย
8 คุณประภาทพิ ย์ โชควฒั นาศิลป์ 04 14 ราย
9 คณุ จิรชั ญา แก้วคง Therich1A4 Udomsap The Rich 04 14 ราย
10 คณุ อารดา มาแน 04 13 ราย
11 คณุ ภรภัทร ผกายทองสุก We Team1 Udomsap The Rich 03 13 ราย
12 คณุ ณฐั พรรณ ดินแดง 04 13 ราย
Red Bull37 หาดใหญ่ 04 13 ราย
13 คุณยุภาวรรณ จริตงาม 12 ราย
14 คุณอัญรินทร์ ศรีค�ำแหง GP 215 ชลบุรี 03
15 คณุ ธนชาต มศี รเี ดชธนา Millionaire1 ยะลา2 03

Red Bull3A2 หาดใหญ่

Poonsub C1 อา่ งทอง
PemPhoon 888T กลั ปพฤกษ์

DECEMBER 2018 33

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบ้ีย คุณธรี ยุทธ
ประกันภัยท้ังเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว พทุ ธแปน้
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ทมี Red Bull
สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 04
APE 3,205,597 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ ฐกร คุณทปี ์ชลิต คุณศุภิสญานนท์ คณุ ชุตกิ าญจน์
ทวศี ักดกิ ร ทองจนั ทร์ กลุ แกว้ ประเสรฐิ ดาวกระจาย

ทีม Therich(Group) ทมี Therich Triple T ทีม PowerTeam ทมี StarTeam
ส�ำนักงานตวั แทน KC.the Rich สำ� นกั งานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน นครราชสีมา ส�ำนักงานตัวแทน สคี ิว้
Zone 04 Triple T the Rich Zone 05 Zone 05
APE 1,549,181 บาท Zone 04 APE 1,256,466 บาท APE 939,882 บาท
APE 1,308,873 บาท

34 DECEMBER 2018

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณเสฎฐวฒุ ิ รุง่ โรจน์สริ กุล PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์ 03 771,965 บาท
7 คุณธิติวฒั น์ ศรลี าอาจ Chaiyaphum ขอนแก่น 05 795,995 บาท
8 คุณสนั ตชิ ัย หงษ์ทอง 04 672,780 บาท
9 คณุ กฤศญดา แกว้ อักษราทร Therich1 Udomsap The Rich 04 612,488 บาท
10 คณุ ทัศนยี ์ ทินราช Dynamic คอหงส์ 05 600,639 บาท
11 คุณณษั ฐพงษ์ กิจท�ำพพิ ัฒน์ Phomprathan 05 525,888 บาท
12 คุณภัครดา เดชะปิยังกรู กิจท�ำพิพฒั น์ เมอื งพล/ขอนแก่น 04 518,328 บาท
13 คุณสากล พูนกลาง SuccessGroup บึงสามพนั 03 508,705 บาท
14 คณุ ชตุ มิ ันต์ เศษบุบผา Poonsub 03 297,687 บาท
15 คุณดาวศริ ิ ขุนนันทเจียม Poonsub G ทรัพย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 04 279,943 บาท
We Team
พทั ยา
ดรีมแลนด์
Udomsap The Rich

DECEMBER 2018 35

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ

ผูบ้ รหิ ารกล่มุ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทน คณุ ธีรยทุ ธ
ที่มีรหัสใหม่ภายในเดือนและตัวแทนใหม่น้นั ยังคง พทุ ธแปน้
มสี ัญญาตัวแทน ณ วนั สน้ิ สดุ การท�ำคุณวุฒิ
สงู สุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหม่ทน่ี �ำมานบั ต้อง ทีม Red Bull
มผี ลผลติ อยา่ งน้อย 3 ราย ภายในเดือน สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 44 ราย

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณธติ ิวฒั น์ คุณฐกร คณุ ทปี ์ชลติ คณุ สันตชิ ยั
ศรลี าอาจ ทวีศกั ดกิ ร ทองจนั ทร์ หงษท์ อง

ทีม Chaiyaphum ทีม Therich(Group) ทีม Therich Triple T ทีม Therich1
สำ� นักงานตวั แทน ขอนแก่น สำ� นักงานตัวแทน KC.the Rich ส�ำนักงานตัวแทน Triple T the Rich ส�ำนักงานตัวแทน
Zone 05 Zone 04 Zone 04 Udomsap The Rich
จำ� นวนราย 18 ราย จำ� นวนราย 17 ราย จำ� นวนราย 13 ราย Zone 04
จ�ำนวนราย 13 ราย

36 DECEMBER 2018

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณโอฬาร ทยาวตั ร Head Office Head Office 02 13 ราย
10 ราย
7 คุณทัศนีย์ ทินราช Phomprathan เมอื งพล/ขอนแกน่ 05 10 ราย
9 ราย
8 คุณสรุ ตั ติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารินช�ำราบ 05 7 ราย
5 ราย
9 คุณศภุ ิสญานนท์ กุลแกว้ ประเสรฐิ PowerTeam นครราชสีมา 05 4 ราย
4 ราย
10 คุณมะรอแปองิ สาและ Milionaire ยะลา2 04 4 ราย
3 ราย
11 คณุ กฤศญดา แกว้ อกั ษราทร Dynamic คอหงส์ 04

12 คุณชุตกิ าญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สคี ว้ิ 05

13 คุณพฒุ พิ ัฒน์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap ศรสี ะเกษ 05

14 คุณแพรวพรรณ เปรญิ กลุ Insithong Head Office 03

15 คณุ ภัครดา เดชะปยิ งั กูร SuccessGroup ทรพั ยอ์ นันต์/หาดใหญ่3 04

DECEMBER 2018 37

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ผู้บรหิ ารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลติ คณุ ปฏคิ ม
เบีย้ ประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก เขม็ หมน่ื ไวย
ปรบั ปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสุด
ภายในช่วงการท�ำคุณวฒุ ิสงู สุด 15 อันดับ ทีม Together
สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา
Zone 01
APE 69,092,710 บาท

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ธรี ยทุ ธ คุณอภณิ ญา คณุ ศุภสิ ญานนท์ คณุ จิรชั ภมู ิ์
พุทธแปน้ คดั ชา กุลแกว้ ประเสรฐิ พรมปากดี

ทีม Red Bull ทมี The Star ทมี PowerTeam ทมี The Endless
สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 04 Zone 01 Zone 05 Zone 01
APE 31,950,291 บาท APE 26,302,487 บาท APE 20,851,843 บาท APE 19,768,503 บาท

38 DECEMBER 2018

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ พรทพิ ย์ คำ� ศรหี า Head Office Head Office 02 14,979,163 บาท

7 คณุ สากล พูนกลาง Poonsub พัทยา 03 14,017,416 บาท

8 คณุ ชุติกาญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สีค้ิว 05 13,563,523 บาท

9 คณุ ภคนิ วภิ พอรญิ ชยั The Win วภิ าวดี 01 12,910,571 บาท

10 คุณเสฎฐวุฒิ รงุ่ โรจนส์ ิรกลุ PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์ 03 11,068,292 บาท

11 คุณทีปช์ ลติ ทองจนั ทร์ Therich Triple T Triple T the Rich 04 10,402,777 บาท

12 คุณฐกร ทวีศกั ดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 9,912,722 บาท

13 คุณสนั ตชิ ัย หงษท์ อง Therich1 Udomsap The Rich 04 6,894,013 บาท

14 คุณกฤศญดา แกว้ อกั ษราทร Dynamic คอหงส์ 04 5,774,930 บาท

15 คุณชุตมิ ันต์ เศษบบุ ผา Poonsub G ดรีมแลนด์ 03 5,365,252 บาท

DECEMBER 2018 39

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผบู้ รหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตัวแทน ธรี ยทุ ธ
ทีม่ รี หสั ใหมส่ ะสม Year to Date และตวั แทนใหมน่ ้ัน พทุ ธแป้น
ยงั คงมีสญั ญาตัวแทน ณ วนั สน้ิ สดุ การท�ำคุณวฒุ ิ
สงู สุด 15 อนั ดบั แรก ตัวแทนใหมท่ ่ีน�ำมานบั ทีม Red Bull
ต้องมีผลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จำ� นวนราย 201 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณศุภิสญานนท์ คุณธิติวัฒน์ คณุ ชุตกิ าญจน์ คุณฐกร
กลุ แกว้ ประเสรฐิ ศรลี าอาจ ดาวกระจาย ทวศี ักดกิ ร

ทมี PowerTeam ทมี Chaiyaphum ทมี StarTeam ทมี Therich(Group)
สำ� นักงานตัวแทน นครราชสมี า ส�ำนกั งานตัวแทน คอนสาร สำ� นกั งานตวั แทน สีควิ้ ส�ำนกั งานตัวแทน KC.the Rich
Zone 05 Zone 05 Zone 05 Zone 04
APE 170 ราย จ�ำนวนราย 63 ราย จ�ำนวนราย 60 ราย จ�ำนวนราย 56 ราย

40 DECEMBER 2018

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ พรทพิ ย์ คำ� ศรหี า Head Office Head Office 02 50 ราย
7 คณุ ทปี ์ชลิต ทองจนั ทร์ 04 50 ราย
8 คณุ ปฏิคม เข็มหมนื่ ไวย Therich Triple T Triple T the Rich 01 42 ราย
9 คุณจริ ัชภมู ิ์ พรมปากดี 01 38 ราย
10 คุณสากล พนู กลาง Together รชั ดา 03 38 ราย
11 คณุ ทัศนีย์ ทินราช 05 37 ราย
12 คุณเสฎฐวุฒิ รุ่งโรจน์สริ กุล The Endless วิภาวดี 03 35 ราย
13 คณุ สนั ติชัย หงษ์ทอง 04 34 ราย
14 คุณชุตมิ ันต์ เศษบบุ ผา Poonsub พัทยา 03 29 ราย
15 คุณธนาธัช รัตนะธน 29 ราย
Phomprathan เมอื งพล/ขอนแกน่ 05

PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์

Therich1 Udomsap The Rich

Poonsub G ดรมี แลนด์

KrisanapatGroup อุดรธานี

DECEMBER 2018 41

42 DECEMBER 2018


Click to View FlipBook Version