The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2018-12-02 03:05:20

GenNEXT Issue September 2018

GenNEXT Issue September 2018

Keywords: เจนเนอราลี่,GeneraliAgency,GeneraliThailand

GEN

MONTHLY
ฉบับประจำ� เดือนกนั ยายน 2561

GENERALI
AGENCY

การเตบิ โต อยา่ งมีคณุ ภาพ
น�ำสคู่ วามส�ำเร็จทยี่ ่งั ยนื

GEN ACTIVITY TRAINING GUIDE

อัพเดทกิจกรรมตวั แทนขาย และกจิ กรรม โครงการ GT Corporate Trainer Workshop
การตลาดตลอดเดอื น กันยายน 2561 สำ� หรับผบู้ รหิ ารฝา่ ยขายทเ่ี ขา้ ร่วมโครงการ

GEN TIPS TOP AGENT OF THE MONTH

ประโยชน์ 10 ประการ ประกาศรายช่อื ตวั แทนขายดีเดSน‹ EปPระTจEําเMดBือนERกันย2า0ย1น82561 1
ท่จี ะได้จากการต่อกรมธรรมข์ าดอายุ

GEN ACTIVITY

มหกรรม Kick off และ Sales School ประจำ� เดอื นกนั ยายน 2561

02/09/2018 และ 07-08/09/2018

ผา่ นไปอกี ครง้ั กบั มหกรรม Kick off ประจำ� เดอื นกนั ยายน 2561 ซง่ึ ไดจ้ ดั ตามภมู ภิ าคตา่ งๆ อยา่ งพรอ้ มเพรยี งทวั่ ประเทศ
เมื่อต้นเดือนทผ่ี ่านมา ในงานน้ี คณุ กรสยาม นนทรตั น์ (Chief Agency Officer) ไดน้ �ำทีมเปิดงานต้อนรบั ครอบครวั
ตวั แทนเจนเนอราลภ่ี มู ภิ าคตา่ งๆ พรอ้ มหวั หนา้ โซนและทมี ผบู้ รหิ ารหนว่ ยและผบู้ รหิ ารกลมุ่ และตวั แทนได้ใหค้ วามรว่ มมอื
เข้าประชมุ และร่วมกจิ กรรมอยา่ งพรอ้ มหนา้
งาน Kick off ประจ�ำเดือนนม้ี าในหวั ขอ้ “Q (Quality) xQ (Quantity) = Success การเติบโตทผี่ สานคณุ ภาพ
นำ� ผลลพั ธท์ ย่ี งั่ ยนื สคู่ วามสำ� เรจ็ “โดยงานน้ีไดเ้ กยี รตจิ ากวทิ ยากรพเิ ศษมากมายและหวั หนา้ โซนไดบ้ รรยายใหค้ วามรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ มากมาย และได้มีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ประจำ� เดอื น

2 SEPTEMBER 2018

GEN ACTIVITY

SEPTEMBER 2018 3

GEN ACTIVITY

เจนเนอราลีร่ ่วมออกบธู ต้อนรบั ลูกค้าในงานสปั ดาหป์ ระกนั ภัย 2018

07- 09/09/2018

เจนเนอราล่ี ร่วมเปิดบูธต้อนรับลูกค้าในงานสัปดาห์ประกันภัยระหว่าง วันท่ี 7 – 9 กันยายน 2561 อย่างคึกคัก
ในพธิ เี ปิดอย่างเปน็ ทางการ โดยไดร้ ับเกยี รตจิ ากนายสทุ ธิพล ทวชี ยั การ เลขาธกิ ารคณะกรรมการก�ำกับและส่ง
เสรมิ การประกอบธรุ กิจประกันภัย (คปภ.) ในการเยีย่ มชมบูธเจนเนอราลแ่ี ละ ถา่ ยภาพร่วมกับคุณชอ่ ฟา้ ยกุ ตะนนั ท์
ประธานเจา้ หน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และบรหิ ารลูกคา้ และคณุ กนษิ ฐศรี ทองสมยุ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารฝา่ ย
ทรัพยากรบุคคล และคุณพลอยทศพล ภูวเดชด�ำรงค์ ประธานอาวุโสฝ่ายขาย ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทน
และทีมงานเจนเนอราลี่เป็นที่ระลึก โดยบูธเจนเนอราลี่คร้ังนี้ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพ่ือตอบโจทย์กับ
ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ และได้รับความสนใจจากลูกค้าในพ้นื ท่ีและ ลกู คา้ ทีม่ าเยีย่ มชมงานเปน็ อย่างมาก

4 SEPTEMBER 2018

CHALLENGE

ขอขแอสขดองบคควณุ ามแยลินะดี

คุณมยุรี คุ้มสมบัติ

ตำ� แหน่ง Sales Manager
จากสังกดั Triple Success 19
ส�ำนกั งานตัวแทน Triple Success 19
โซน 01
และ

คุณธัญญธร ตั๋นบ้ี

ตำ� แหน่ง Sales Manager
จากสังกัด พนู ทรัพย์ D2B2
สำ� นักงานตัวแทน พทั ยา
โซน 03
ท่มี ผี ลงานสะสมเกนิ 100,000 APE
ต้ังแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2561
อนมุ ัติผลงานภายในวันท่ี 31 สงิ หาคม 2561
รางวัลสำ� หรบั ค�ำท้าทายในงาน Agency Mid
Year Plan 2018 – Marketing Campaign –
GenCancerSuperProtection Roll up
Challenge
เมอ่ื วันที่ 4 สิงหาคม 2561

SEPTEMBER 2018 5

GEN ACTIVITY

“HOLDBREYAOTUHR”
คว้ารางวัล Asia’s Best CSR Practices!

คณุ ชอ่ ฟา้ ยกุ ตะนันท์ ประธานเจ้าหนา้ ท่ีบริหารฝ่ายการตลาดและบรหิ ารลูกคา้
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนั ชีวติ (ไทยแลนด)์ จ�ำกัด (มหาชน) เปน็ ตวั แทนเข้ารบั
รางวัล “Asia’s Best CSR Practices 2018” ในงานประกาศรางวลั CMO
Asia Awards ครั้งท่ี 8 ซ่งึ จัดขนึ้ ทปี่ ระเทศสงิ คโปร์ เมือ่ เดอื นสิงหาคมท่ีผ่านมา
สำ� หรบั รางวลั นจ้ี ะคดั เลอื กจากองคก์ รทมี่ คี วามมงุ่ มน่ั และมสี ว่ นรว่ มในการรบั ผดิ ชอบ
ต่อสังคม โดยสร้างแคมเปญ CSR ท่ีมีความสมบูรณ์รอบด้านในแง่ของการ
ช่วยเหลือสังคม โดยคณะกรรมการได้พิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับแคมเปญ
“Hold Your Breath 2017” จากบริษัท Generali Thailand ซึ่งถอื ว่าเป็นรางวัล
ระดับเอเชียอันทรงคุณค่า
จากความสำ� เร็จของ Hold Your Breath 2017 ทำ� ให้ในปีน้ี บริษทั Generali
Thailandมโี อกาสจบั มอื กบั พารท์ เนอร์ใหมๆ่ เพอื่ ผนกึ ความแขง็ แกรง่ ของแคมเปญ
อีกทั้งยงั ได้รับความอนเุ คราะห์จากเหลา่ ศลิ ปิน ดารา นกั ร้อง นักกฬี าระดบั ชาติ
อาทิ ปปั๊ โปเตโต,้ เอ๊ะ จริ ากร, เบล สพุ ล, ลลุ า, เกรท สพล, กปั ตันกฟ๊ิ วลิ าวณั ย,์
หน่อง ปล้ืมจิตร์ และท่านอื่นอีกมากมาย ท่ีพร้อมใจกันเข้ามาร่วมเดินหน้า
แคมเปญเป็นปที ี่ 2 ร่วมกับบริษัท Generali Thailand ในการระดมทุนช่วยเหลอื
มลู นิธิโรงพยาบาลเดก็ เพ่ือการจดั หาอปุ กรณ์ทางการแพทย์ ส�ำหรับชว่ ยเหลือ
เดก็ ๆ จากภยั เงยี บอยา่ งภาวะขาดออกซเิ จนในทารกแรกเกดิ Asphyxia (แอสฟกิ เซยี )
“Generali Thailand” ขอเรียนเชิญตัวแทนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ท่ี
https://www.holdyourbreaththailand.com เข้าไปร่วมกลนั้ หายใจแล้วโพสต์
ลงโซเชยี ลมีเดีย เพอื่ ทา้ คนใกลต้ วั ของท่าน พรอ้ มสง่ ตอ่ ความช่วยเหลือดว้ ยการ
บรจิ าคเงนิ สนบั สนนุ อปุ กรณท์ างการแพทยส์ ำ� หรบั เดก็ แรกเกดิ ทม่ี ภี าวะ Asphyxia
(แอสฟิกเซีย) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (เลขท่ีบัญชี 981-9-94554-2
ธ.กรงุ ไทย สาขาสถาบนั สุขภาพเดก็ แหง่ ชาติมหาราชนิ ี)

6 SEPTEMBER 2018

GEN TIPS

1 10ประโยชน์ 7
ประการ การเพม่ิ ค่าบ�ำเหน็จ นอกจากจะได้
สามารถปรับปรุงอัตราความย่ังยืน ประโยชนต์ ามขอ้ 6. แลว้ ยงั นำ� ไปรวม
กรมธรรม์ ไมว่ า่ จะเป็นแบบ Limra 19 ทจี่ ะไดจ้ ากการ เพื่อประเมินผลงานในการรับ
หรอื P13 ของตัวแทน ของหน่วย และ ต่อกรมธรรม์ขาดอายุ สวสั ดกิ ารคา่ รักษาพยาบาลส�ำหรับ
ของกล่มุ ท่ตี ัวแทนนัน้ ๆ สงั กดั ใหด้ ขี ้ึน ปถี ดั ไปอีกด้วย
โดย คณุ ชัยธวฒั น์ ฉตั รบรู ภานันท์
2 ตัวแทนจะได้รับค่า Distribution Support and Quality Management 8 เป็นการลดความเสย่ี ง
นายหน้าปีแรก หรือ ไม่ใหอ้ ตั ราความยง่ั ยนื
ค่านายหนา้ ปตี อ่ อายุ กรมธรรม์ แบบ 19
ของกรมธรรมท์ ตี่ อ่ อายุ เดอื นลดลง จนกระทบ
3 กับคา่ ตอบแทน เพราะ
คา่ บ�ำเหนจ็ ปแี รก (FYC) ที่ไดจ้ าก อัตราความยง่ั ยืนทด่ี ี
ขอ้ 2. สามารถน�ำมาค�ำนวณผล เป็นปจั จัยหลกั ในการ
ประโยชน์โบนัสประจ�ำเดือน (MVB) ค�ำนวณผลประโยชน์
ประจำ� ไตรมาส (QVB) และประจ�ำปี สงู สุดตามโครงสร้าง
(YEB) ไดอ้ ีกทางหนึง่ ผลประโยชนท์ ุกประเภท

4 59
เปน็ การเพมิ่ ฐานลูกค้าใหม่ให้กบั ตวั แทน อกี ท้งั มโี อกาส ทำ� ใหอ้ ตั ราความคงอยู่ของตัวแทน
ท�ำใหเ้ กิดคา่ ตอบแทนใหก้ ับผจู้ ดั การ ได้ลูกคา้ ซึง่ แนะน�ำจากลูกคา้ ทต่ี วั แทนไปตอ่ อายุมาใน ม่ันคงข้นึ เนือ่ งจากตวั แทนมีรายไดด้ ี
ตน้ สงั กดั ของตวั แทนทต่ี อ่ อายกุ รมธรรม์ อนาคต ข้นึ จากการรกั ษาอตั ราความย่ังยืน
(OV) กรมธรรม์ให้ดอี ยู่เสมอ
FYC
10
6 3 6
ตวั แทนท่ีไปตอ่ อายกุ รมธรรม์ จะได้
Month Month รบั ประสบการณ์จริงจากภาคสนาม
เรือ่ งการตอ่ อายุกรมธรรม์ ทำ� ให้เม่อื
เป็นการเพ่ิมค่าบ�ำเหน็จ (FYC) กรณีที่เป็นรายเดือน เติบโตเป็นผู้บรหิ ารหนว่ ยในอนาคต
ราย 3 เดือน หรอื ราย 6 เดอื น ใหก้ ับตัวแทนท่ีไปตอ่ อายุ จะสามารถใหค้ �ำปรึกษา แนะน�ำ
กรมธรรม์ ซง่ึ เมอื่ นำ� ไปรวมกบั ผลงานทม่ี อี ยเู่ ดมิ ของตนเอง ตวั แทน และแกป้ ัญหาในหน่วยได้
เพ่มิ โอกาสในการเล่ือนตำ� แหนง่ ในอนาคตไดง้ ่ายขึน้

SEPTEMBER 2018 7

TRAINING GUIDE

โดย GT Corporate Trainers

สวัสดีค่ะ จาก GenNEXT
ฉบับท่ีผ่านมา เราได้ท�ำความรู้จัก
โครงการ GT Corporate Trainers
กันไปบ้างแล้ว ฉบับน้ีฝ่ายฝึกอบรม
การขาย มีความคบื หน้าของโครงการฯ
มาเล่าส่กู นั ฟังค่ะ

เม่ือวันท่ี 6-8 กันยายน 2561 ฝ่ายฝึกอบรมการขายได้จัด Workshop ส�ำหรับผู้บริหารฝ่ายขายท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ GT Corporate
Trainers จ�ำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1จาก Zone 01 ณ อาคารสาธรธานี รุ่นที่ 2 ส�ำหรับผู้บริหารฝ่ายขาย Zone 05 ณ ส�ำนักงานตัวแทนเมือง
พล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 3 ส�ำหรับผู้บริหารฝ่ายขาย Zone 02 และ 03 ณ อาคารสาธรธานี

ซ่ึงใน Workshop น้ี ผู้เข้าร่วมโครงการ GT Corporate
Trainers ทุกท่านจะได้รับการติวเข้มเน้ือหาหลักสูตร
“ติวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต”
และฝกึ ฝนทกั ษะการเปน็ วทิ ยากรมอื อาชพี โดยวทิ ยากรหลกั
ประจ�ำโครงการฯ ท้ัง 3 ท่าน คือ อ.ประพล ประเสริฐเมธ
อ.นกุล ลมัยกุล และ อ.ชวลิต ฉัตรชัยอนันต์ ซ่ึงวิทยากร
ทั้ง 3 ท่านจะคอยให้ค�ำแนะน�ำและเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
Corporate Trainers ทุกท่านตลอดระยะเวลาการ
เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วยค่ะ
ตดิ ตาม GenNEXT ฉบับหนา้ กนั นะคะ ว่ามผี ู้บริหาร
ฝ่ายขายท่านใดบ้างท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
GT Corporate Trainers แล้วพบกันค่ะ

8 SEPTEMBER 2018

B:GHREANATNC-CEYNHATIER

เจนเนอราลี่ขยายอาณาจักรสู่หัวเมืองภาคใต้

บรษิ ทั เจนเนอราลี่ ประกนั ชวี ติ (ไทยแลนด)์
จำ� กดั (มหาชน) ขยายอาณาจกั รสภู่ าคใต้
เปน็ แหง่ แรกที่ “หาดใหญ”่ ซงึ่ ถอื วา่ เปน็
เมอื งศนู ยก์ ลางทางเศรษฐกจิ ทส่ี ำ� คญั อกี
แหง่ หนงึ่ นำ� ทมี บรหิ ารโดยคณุ เกรยี งศกั ด์ิ
วงศ์ใหญ่ หวั หน้าโซนภาคใต้ และทมี งาน
คณุ ภาพอยา่ งคบั คง่ั
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่
ตง้ั อยทู่ ี่ ถนนโชตวิ ทิ ยะกลุ 3 อาคาร 4 ชนั้
ประกอบด้วยพื้นที่ต้อนรับ ห้องประชุม
ห้องส�ำหรับการเรียนการสอน และอื่นๆ
อกี มากมาย เพอ่ื รองรบั การขยายงานขาย
โดยเมอ่ื วนั ที่ 22 กนั ยายน 2561 ทผ่ี า่ น
มา GenCenter สาขา หาดใหญ่ ไดน้ มิ นต์
พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อ
เปน็ สริ มิ งคลแกก่ ารเปดิ สาขาใหม่ในครงั้ นี้
ทั้งนี้ GenCenter จะพร้อมเปิดท�ำการ
อยา่ งเตม็ รปู แบบประมาณตน้ เดอื นตลุ าคม
2561 น้ี

SEPTEMBER 2018 9

10 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ

ตัวแทนทีม่ ผี ลผลติ เบีย้ ประกันภยั ท้ังเดือน (APE) คณุ นภิ าวรรณ
หลงั จากปรบั ปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สงู สุด ปรชี ุ่ม
ภายในช่วงการท�ำคุณวฒุ ิสูงสดุ 50 อันดบั
ทีม PowerTeamJ2
ส�ำนกั งานตวั แทน ลำ� ลูกกา
Zone 03
APE 1,092,858 บาท

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ชยั วุฒิ คุณกมล คุณนริ ันดร คณุ ภทั ราวดี
กระเปา๋ ทอง แซ่โฮ้ว สามาทอง ค�ำจันดา

ทมี Together B1 ทมี The Win 3 ทีม The Win3 ทีม Together B3
สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 612,554 บาท APE 525,538 บาท APE 501,617 บาท APE 482,573 บาท

SEPTEMBER 2018 11

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดบั 6 คณุ อภิชาติ อันดับ 7 คณุ นนั ทนา อนั ดับ 8 คณุ จรี วรรณ
กอบธญั กจิ โมราวรรณ สุขสวัสด ์ิ

ทีม Together B3 ทมี Together B1 ทีม Together B2
ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 466,725 บาท APE 458,239 บาท APE 434,977 บาท

อนั ดบั 9 คุณกฤษฎา อนั ดบั 10 คุณธนาวฒุ ิ อันดับ 11 คณุ เฉลิมพล
อรา่ มรักษ์ สวุ รรณทรัพย์ แกว้ เกิด

ทีม The Star3 ทีม กฤษณะภัทรกร๊ปุ 2 ทมี The Endless2
ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตัวแทน อดุ รธานี ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 05 Zone 01
APE 406,621 บาท APE 388,009 บาท APE 383,463 บาท

อันดบั 12 คณุ พงษ์ชัย อนั ดับ 13 คณุ ไตรภพ อนั ดับ 14 คุณชตุ กิ าญจน์
ม่วงรอด มนนมิ ติ บตุ รวงษ์

ทมี Therich Triple T8A ทมี The Star7 ทมี The Endless3
สำ� นักงานตวั แทน Udomsap The Rich สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 04 Zone 01 Zone 01
APE 376,955 บาท APE 373,590 บาท APE 359,930 บาท

อันดบั 15 คณุ อารี อันดับ 16 คุณณมน อนั ดบั 17 คณุ วสวัตติ์
แสนสุข แซ่เบ๊ เตชาวตั รเลิศฤทธ ์ิ

ทมี The Star5 ทมี Together B1 ทมี The Star5
ส�ำนักงานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตัวแทน รชั ดา ส�ำนักงานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 352,902 บาท APE 331,288 บาท APE 330,850 บาท

12 SEPTEMBER 2018

STAR

OF THE

MONTH

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อนั ดับ 18 คณุ นฤมาศ อนั ดบั 19 คณุ เทวิน อันดบั 20 คณุ อรญั ญา
ปญั ญาวุฒธิ รรม สอี ดุ จ�ำรสั

ทีม RedBullToGold1A5 ทมี The Endless2 ทมี Therich1A
สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี สำ� นักงานตวั แทน Udomsap The Rich
Zone 04 Zone 01 Zone 04
APE 323,580 บาท APE 322,840 บาท APE 319,885 บาท

อนั ดบั 21 คุณขวญั ชยั อันดับ 22 คุณสรธัญ อนั ดับ 23 คุณพัชญน์ นั ท์
ชว่ ยสรุ ิยา พลวี ฉิมพันธ ์

ทมี The Endless2 ทมี The Endless3 ทมี AP GROUP 91
สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน Head Office
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 318,185 บาท APE 314,447 บาท APE 305,834 บาท

อันดับ 24 คณุ วรัญญา อันดบั 25 คุณกรดนยั อนั ดบั 26 คุณนศิ ารัตน์
สดุ ตา รตั นวงศ์ แกว้ เกิด

ทีม The Endless2 ทมี The Win16 ทีม The Endless5
สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 296,466 บาท APE 289,824 บาท APE 276,512 บาท

อันดบั 27 คุณประเสรฐิ อนั ดับ 28 คุณปยิ ะพงษ์ อนั ดบั 29 คุณเอนก
วงศ์วิจารณ์ จรี ะศริ โิ ชติ จุลแสน

ทมี The Endless3 ทมี กฤษณะภทั รกรุป๊ 2 ทีม The Endless5
สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน อดุ รธานี สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 05 Zone 01
APE 271,968 บาท APE 271,374 บาท APE 266,038 บาท

SEPTEMBER 2018 13

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อนั ดบั 30 คณุ สุรเชษฐ์ อนั ดับ 31 คุณสมบรู ณ์ อันดบั 32 คุณเทพมนตรี
แซ่ลม้ิ เชาวร์ ตั น์เจรญิ สขุ จอย

ทีม Together B1 ทมี Together B1 ทีม GP 217
ส�ำนักงานตัวแทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 264,723 บาท APE 264,417 บาท APE 262,627 บาท

อนั ดบั 33 คณุ ดาวใจ อนั ดบั 34 คณุ กุลณศิ ฐ์ อันดบั 35 คุณนงคน์ ชุ
ทักเกอร์ เลือ่ มประพางกูล ออ่ นโอน

ทมี The Endless3 ทีม The Star7 ทมี Together B3
ส�ำนักงานตวั แทน วิภาวดี สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 260,698 บาท APE 257,535 บาท APE 250,911 บาท

อนั ดับ 36 คณุ นงนภัส อันดบั 37 คุณนริ ตุ ต์ิ อันดับ 38 คณุ ศขุ พัชรลย์
แสงสอาด มะลวิ ลั ย์ ปแุ๊ ง

ทีม The Endless4 ทมี เพ่มิ พลู 888V ทมี ส�ำนักงานใหญ่ เจนเนอราลี่
สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี สำ� นกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนักงานตัวแทน Head Office
Zone 01 Zone 03 Zone 02
APE 234,405 บาท APE 230,726 บาท APE 228,920 บาท

อันดับ 39 คุณกัญญภัทร อนั ดบั 40 คุณธนะรัตน์ อนั ดบั 41 คุณภวู ดทิ
ชมภงู าม สุมณฑา จริ ะเดชวงษ์

ทีม The Star6 ทมี Together B2 ทมี Together B1
ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา สำ� นักงานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 224,003 บาท APE 219,790 บาท APE 212,050 บาท

14 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดบั 42 คุณมาลิสา อันดบั 43 คณุ ปรีชา อนั ดับ 44 คณุ ธีระ
มะสใุ ส ธรรมสรุ ัติ กร่ำ� โพธ ์ิ

ทมี กฤษณะภัทรกรปุ๊ 9 ทมี The Endless2 ทมี The Endless3
ส�ำนักงานตวั แทน อดุ รธานี สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 05 Zone 01 Zone 01
APE 211,558 บาท APE 211,352 บาท APE 209,984 บาท

อนั ดบั 45 คุณณภัทร อันดบั 46 คุณสิริการย์ อันดับ 47 คุณก้องเกยี รติ
บูชาธรรม เสง้ อ้นั ลดาวงศว์ ิวฒั น์

ทมี Together B3 ทมี Red Bull30 ทีม The Endless5
ส�ำนักงานตัวแทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน สนามบนิ หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 04 Zone 01
APE 208,214 บาท APE 204,604 บาท APE 199,862 บาท

อนั ดับ 48 คุณปยิ วรรณ อันดบั 49 คุณสปุ ราณี อนั ดบั 50 คุณสาธร
นาวะลี ยาหดั ศรีสวสั ดิ์

ทมี GP 215 ทมี Together B4 ทมี GP 217
ส�ำนักงานตัวแทน ชลบุรี ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตวั แทน ชลบุรี
Zone 03 Zone 01 Zone 03
APE 195,537 บาท APE 193,276 บาท APE 190,333 บาท

SEPTEMBER 2018 15

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ตัวแทนทีม่ ผี ลงานจ�ำนวนรายภายในชว่ งการทำ� คณุ ธนาวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด 50 อนั ดับ สวุ รรณทรัพย์

ทมี กฤษณะภัทรกร๊ปุ 2
ส�ำนกั งานตัวแทน อุดรธานี
Zone 05
จำ� นวนราย 36 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คณุ กมล คณุ นิรนั ดร คุณภทั ราวดี คณุ จีรวรรณ
แซ่โฮ้ว สามาทอง ค�ำจันดา สุขสวัสด ์ิ

ทีม The Win 3 ทมี The Win 3 ทีม Together B3 ทมี Together B2
ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 31 ราย จำ� นวนราย 31 ราย จ�ำนวนราย 29 ราย จำ� นวนราย 29 ราย

16 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อนั ดบั 6 คณุ อภิชาติ อนั ดบั 7 คณุ นนั ทนา อนั ดบั 8 คณุ กฤษฎา
กอบธญั กจิ โมราวรรณ อร่ามรกั ษ์

ทมี Together B3 ทมี Together B1 ทีม The Star3
ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 28 ราย จำ� นวนราย 27 ราย จำ� นวนราย 24 ราย

อนั ดับ 9 คุณพงษ์ชยั อันดบั 10 คณุ ไตรภพ อนั ดับ 11 คณุ ปยิ ะพงษ์
มว่ งรอด มนนิมิต จีระศริ ิโชติ

ทีม Therich Triple T8A ทีม The Star7 ทีม กฤษณะภทั รกรปุ๊ 2
สำ� นกั งานตัวแทน Udomsap The Rich สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตัวแทน อดุ รธานี
Zone 04 Zone 01 Zone 05
จำ� นวนราย 24 ราย จ�ำนวนราย 23 ราย จ�ำนวนราย 23 ราย

อนั ดับ 12 คณุ มาลิสา อันดับ 13 คุณชุติกาญจน์ อนั ดับ 14 คุณอารี
มะสุใส บุตรวงษ์ แสนสุข

ทีม กฤษณะภัทรกรุ๊ป9 ทมี The Endless3 ทมี The Star5
สำ� นักงานตวั แทน อดุ รธานี สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี
Zone 05 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 22 ราย จ�ำนวนราย 21 ราย จำ� นวนราย 21 ราย

อนั ดับ 15 คุณชยั วุฒิ อนั ดบั 16 คุณเฉลมิ พล อันดบั 17 คณุ วสวัตต์ิ
กระเป๋าทอง แก้วเกิด เตชาวตั รเลิศฤทธ ์ิ

ทีม Together B1 ทีม The Endless2 ทมี The Star5
สำ� นักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตัวแทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 20 ราย จำ� นวนราย 20 ราย จำ� นวนราย 19 ราย

SEPTEMBER 2018 17

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ 18 คณุ วรัญญา อนั ดบั 19 คณุ สุรเชษฐ์ อันดบั 20 คุณณมน
สดุ ตา แซ่ลิ้ม แซ่เบ๊

ทมี The Endless2 ทีม Together B1 ทีม Together B1
ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 19 ราย จ�ำนวนราย 19 ราย จำ� นวนราย 18 ราย

อนั ดบั 21 คุณกญั ญภทั ร อนั ดับ 22 คณุ ขวญั ชัย อนั ดบั 23 คุณนิศารัตน์
ชมภงู าม ชว่ ยสรุ ยิ า แกว้ เกิด

ทมี The Star6 ทมี The Endless2 ทีม The Endless5
ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 17 ราย จำ� นวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 16 ราย

อันดบั 24 คณุ ประเสรฐิ อันดับ 25 คุณเอนก อนั ดบั 26 คุณดาวใจ
วงศว์ จิ ารณ์ จุลแสน ทักเกอร ์

ทีม The Endless3 ทมี The Endless5 ทมี The Endless3
สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 16 ราย

อนั ดบั 27 คุณกุลณิศฐ์ อนั ดับ 28 คณุ เทวิน อนั ดับ 29 คุณสมบรู ณ์
เล่ือมประพางกลู สีอดุ เชาว์รตั นเ์ จริญ

ทมี The Star7 ทีม The Endless2 ทีม Together B1
สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วิภาวดี สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 15 ราย จำ� นวนราย 14 ราย

18 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ 30 คุณธนะรัตน์ อันดับ 31 คุณดาวเรือง อันดับ 32 คณุ สรธัญ
สุมณฑา ชอบอนิ ทร์ พลวี

ทมี Together B2 ทมี TherichA ทีม The Endless3
สำ� นักงานตัวแทน รชั ดา สำ� นกั งานตวั แทน KC.the Rich สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 04 Zone 01
จำ� นวนราย 14 ราย จำ� นวนราย 14 ราย จ�ำนวนราย 13 ราย

อันดับ 33 คุณกรดนยั อันดบั 34 คุณนงนภัส อนั ดับ 35 คุณภวู ดิท
รัตนวงศ์ แสงสอาด จริ ะเดชวงษ์

ทีม The Win16 ทีม The Endless4 ทมี Together B1
ส�ำนักงานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 13 ราย จำ� นวนราย 13 ราย จ�ำนวนราย 13 ราย

อนั ดับ 36 คณุ ธรี ะ อนั ดบั 37 คณุ ณภทั ร อันดับ 38 คุณสุปราณี
กรำ�่ โพธิ์ บูชาธรรม ยาหดั

ทมี The Endless3 ทมี Together B3 ทมี Together B4
ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตัวแทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 13 ราย จำ� นวนราย 13 ราย จ�ำนวนราย 13 ราย

อนั ดับ 39 คณุ เทพชยั อันดับ 40 คณุ อรัญญา อนั ดับ 41 คณุ ศขุ พชั รลย์
เตมียศลิ ป์ จำ� รสั ปแุ๊ ง

ทมี Together B5.1 ทมี Therich1A ทมี สำ� นกั งานใหญ่ เจนเนอราล่ี
สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน Udomsap The Rich ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01 Zone 04 Zone 02
จ�ำนวนราย 12 ราย จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 11 ราย

SEPTEMBER 2018 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดบั 42 คณุ ปยิ าภรณ์ อนั ดบั 43 คุณภาวิณยี ์ อันดบั 44 คุณปรีชา
ศรีสุพรรณ วัฒนสินเจรญิ ธรรมสุรัติ

ทีม Together B5 ทีม The Star3 ทีม The Endless2
ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 10 ราย

อนั ดับ 45 คณุ วราภรณ์ อนั ดับ 46 คณุ วชั ราภรณ์ อันดบั 47 คุณราตรี
โกยทอง เพช็ รบรรพต ยางนอก

ทีม The Star6 ทีม GP 212 ทมี PowerTeamB14
ส�ำนักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตวั แทน ชลบุรี ส�ำนักงานตวั แทน ครบุรี
Zone 01 Zone 03 Zone 05
จ�ำนวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 10 ราย

อันดับ 48 คุณศโิ รรตั น์ อนั ดบั 49 คุณธนวรรธกธร อันดบั 50 คุณเทพมนตรี
ควรรบั ส่วน ศภุ ธนภร สขุ จอย

ทีม Together B3 ทมี The Star2 ทมี GP 217
สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตัวแทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 01 Zone 03
จ�ำนวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 9 ราย

20 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ

ตวั แทนท่มี ผี ลผลติ เบี้ยประกนั ภยั Year to Date คุณสริ กิ ารย์
(APE) หลงั จากปรบั ปรุงแลว้ (AdjustedAPE) เส้งอ้ัน
สงสู ดุ 50 อันดับภายในช่วงการท�ำคุณวุฒิ
ทมี Red Bull30
สำ� นกั งานตัวแทน สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 2,480,029 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ิศ

คุณศิโรรตั น์ คณุ ณัจฉรยี า คณุ นาฏชนก คณุ ทพิ านันท์
ควรรับสว่ น อันตะริกานนท์ อดุ มศรี สมแกว้

ทมี Together B3 ทมี The Star6 ทมี Red Bull1A ทมี The Star6
ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตวั แทน วิภาวดี สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 04 Zone 01
APE 1,754,769 บาท APE 1,664,235 บาท APE 1,560,845 บาท APE 1,542,090 บาท

SEPTEMBER 2018 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ 6 คณุ ณมน อนั ดับ 7 คณุ จิดาภา อันดับ 8 คุณปรชี า
แซเ่ บ๊ จติ ตวสิ ทุ ธกิ ุล กอบธัญกจิ

ทีม Together B1 ทีม Together B1 ทมี Together B3
สำ� นักงานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,501,965 บาท APE 1,497,230 บาท APE 1,455,089 บาท

อันดบั 9 คณุ อนิ ทชั อันดับ 10 คุณธนพร อันดบั 11 คณุ ประเสริฐ
อึง้ สวุ รรณ คำ� โสกเชือก วงศว์ จิ ารณ์

ทมี Together B1 ทมี Dynamic5 ทมี The Endless3
ส�ำนกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน คอหงส์ ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 04 Zone 01
APE 1,424,868 บาท APE 1,387,053 บาท APE 1,318,673 บาท

อนั ดับ 12 คุณวัชราภรณ์ อนั ดับ 13 คุณธนภูมิ อันดับ 14 คณุ ไตรภพ
เพช็ รบรรพต อนิ ทรมงคล มนนิมติ

ทมี GP 212 ทีม GP 213 ทมี The Star7
สำ� นักงานตวั แทน ชลบรุ ี สำ� นักงานตัวแทน ชลบุร ี สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 03 Zone 03 Zone 01
APE 1,300,055 บาท APE 1,298,797 บาท APE 1,287,839 บาท

อันดับ 15 คุณกชณชิ า อันดับ 16 คณุ กญั ญภทั ร อนั ดบั 17 คุณชนมณี
นธิ ิชวนากร ชมภงู าม เสรีศรีสง่า

ทมี Dynamic4 ทีม The Star6 ทมี GP 215
ส�ำนกั งานตวั แทน คอหงส์ ส�ำนักงานตวั แทน วิภาวดี ส�ำนักงานตวั แทน ชลบรุ ี
Zone 04 Zone 01 Zone 03
APE 1,286,351 บาท APE 1,281,097 บาท APE 1,277,837 บาท

22 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อนั ดับ 18 คุณศศินา อนั ดบั 19 คณุ กรดนยั อนั ดับ 20 คุณเพญ็ พร
จอมสรุ ยิ ะคู่ศิลป์ รตั นวงศ์ มนชยา

ทมี Together B1 ทีม The Win16 ทีม Together B1
ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,259,601 บาท APE 1,241,003 บาท APE 1,222,433 บาท

อนั ดบั 21 คณุ ฐานิตา อนั ดับ 22 คุณธรี วฒั น์ อันดับ 23 คณุ สรธญั
อรา่ มรักษ์ อมรศรีวิไล พลวี

ทมี The Star6 ทมี Together B7.1 ทีม The Endless3
ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,213,906 บาท APE 1,201,618 บาท APE 1,199,384 บาท

อนั ดบั 24 คณุ เทวนิ อันดับ 25 คณุ ฟาริยา อนั ดบั 26 คุณดาวใจ
สีอุด สวุ รรณโสภา ทักเกอร์

ทมี The Endless2 ทีม Together B2 ทมี The Endless3
สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนักงานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,194,968 บาท APE 1,192,353 บาท APE 1,157,854 บาท

อนั ดับ 27 คุณนริ ุตติ์ อันดับ 28 คุณศริ ิวรรณ อันดับ 29 คณุ สนทรรศน์
มะลิวลั ย์ รัตนโกสม โพธโ์ิ กฏิ

ทีม เพิม่ พลู 888V ทมี Red Bull30B ทมี Together B7.1
สำ� นักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตัวแทน สนามบินหาดใหญ่ สำ� นักงานตัวแทน รัชดา
Zone 03 Zone 04 Zone 01
APE 1,153,748 บาท APE 1,127,219 บาท APE 1,126,824 บาท

SEPTEMBER 2018 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อนั ดับ 30 คณุ ปพน อันดบั 31 คุณสุมนตณ์ กจิ อนั ดับ 32 คณุ นิภาวรรณ
นาราเจริญเดช ไม้งาม ปรชี มุ่

ทมี The Star6 ทมี Together B3 ทีม PowerTeamJ2
สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตัวแทน ลำ� ลกู กา
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 1,117,404 บาท APE 1,099,890 บาท APE 1,092,858 บาท

อันดับ 33 คณุ นนั ทนา อนั ดับ 34 คุณพสิ รรณ์ อนั ดบั 35 คณุ ศิริโรจน์
โมราวรรณ มสุ กิ ลดั ธงถาวรสุวรรณ

ทีม Together B1 ทมี The Win3 ทมี The Star7
ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,082,577 บาท APE 1,079,133 บาท APE 1,078,443 บาท

อันดับ 36 คุณพงษ์ชยั อนั ดับ 37 คณุ นงค์นชุ อันดับ 38 คณุ กมล
มว่ งรอด ออ่ นโอน แซโ่ ฮว้

ทมี Therich Triple T8A ทมี Together B3 ทีม The Win3
สำ� นักงานตัวแทน Udomsap The Rich สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 04 Zone 01 Zone 01
APE 1,072,588 บาท APE 1,064,489 บาท APE 1,062,334 บาท

อนั ดับ 39 คุณปุณณภา อันดับ 40 คุณนรศิ รา อันดบั 41 คุณศิริพร
ถาวรพา ผิวสว่าง ผลถานกุ ติ ถิ าวร

ทมี GP 212 ทีม Therich1A ทมี The Star5
สำ� นักงานตวั แทน ชลบรุ ี สำ� นักงานตวั แทน Udomsap The Rich ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 03 Zone 04 Zone 01
APE 1,057,849 บาท APE 1,053,843 บาท APE 1,052,998 บาท

24 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ 42 คุณสธุ ิชยั อันดับ 43 คุณรตั นตกิ ร อนั ดับ 44 คณุ ปาณสิ รา
ประเสรฐิ สบื ไชยชมภู ตน๋ั บี้

ทมี The Win3 ทีม The Star2 ทมี พนู ทรัพย์D2BD
ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตัวแทน วิภาวดี สำ� นักงานตัวแทน พัทยา
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 1,046,278 บาท APE 1,041,699 บาท APE 1,035,246 บาท

อนั ดับ 45 คุณสามารถ อนั ดบั 46 คุณกุลณิศฐ์ อันดบั 47 คุณประสพสุข
พงษ์ศริ ยิ ะกุล เล่อื มประพางกลู จ้ยุ จิตต ์

ทมี StarTeam2 ทีม The Star7 ทมี Together B3
สำ� นักงานตัวแทน สคี ว้ิ ส�ำนักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา
Zone 05 Zone 01 Zone 01
APE 1,033,530 บาท APE 1,029,606 บาท APE 1,002,005 บาท

อันดับ 48 คุณจกั รพงษ์ อันดบั 49 คุณปรีชา อนั ดับ 50 คุณวศิ ัลยา
กันธิยาถา ธรรมสุรตั ิ ฟองสุวรรณ

ทีม Together B1 ทีม The Endless2 ทีม The Win3
สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 1,000,118 บาท APE 989,510 บาท APE 982,426 บาท

SEPTEMBER 2018 25

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ

ตัวแทนท่ีมผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการ คณุ ศโิ รรตั น์
ทำ� คณุ วฒุ ิ Year to Date สูงสดุ 50 อนั ดับ ควรรบั ส่วน

ทีม Together B3
สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา
Zone 01
จำ� นวนราย 101 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ นาฏชนก คณุ ชนมณี คุณจดิ าภา คุณณมน
อดุ มศรี เสรีศรสี งา่ จิตตวสิ ุทธิกุล แซเ่ บ๊

ทีม Red Bull1A ทมี GP 215 ทีม Together B1 ทีม Together B1
ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตัวแทน ชลบรุ ี ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา
Zone 04 Zone 03 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 97 ราย จ�ำนวนราย 94 ราย จำ� นวนราย 90 ราย จ�ำนวนราย 86 ราย

26 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดบั 6 คุณปรชี า อันดบั 7 คณุ ธนพร อนั ดบั 8 คุณณจั ฉรียา
กอบธญั กิจ ค�ำโสกเชือก อนั ตะริกานนท์

ทีม Together B3 ทมี Dynamic5 ทีม The Star6
ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน คอหงส์ ส�ำนักงานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 04 Zone 01
จำ� นวนราย 83 ราย จ�ำนวนราย 83 ราย จ�ำนวนราย 81 ราย

อนั ดบั 9 คุณอินทัช อนั ดับ 10 คณุ ศศนิ า อันดบั 11 คุณกชณชิ า
อ้งึ สุวรรณ จอมสุรยิ ะคู่ศิลป์ นิธชิ วนากร

ทีม Together B1 ทีม Together B1 ทีม Dynamic4
สำ� นักงานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน คอหงส์
Zone 01 Zone 01 Zone 04
จ�ำนวนราย 80 ราย จ�ำนวนราย 79 ราย จำ� นวนราย 76 ราย

อันดบั 12 คุณไตรภพ อันดับ 13 คณุ เพญ็ พร อันดับ 14 คณุ พงษ์ชยั
มนนมิ ติ มนชยา มว่ งรอด

ทีม The Star7 ทีม Together B1 ทีม Therich Triple T8A
สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน Udomsap The Rich
Zone 01 Zone 01 Zone 04
จ�ำนวนราย 75 ราย จ�ำนวนราย 72 ราย จำ� นวนราย 72 ราย

อนั ดบั 15 คณุ ธีรวัฒน์ อนั ดบั 16 คณุ ฟารยิ า อันดบั 17 คุณทิพานนั ท์
อมรศรวี ิไล สุวรรณโสภา สมแก้ว

ทมี Together B7.1 ทีม Together B2 ทีม The Star6
สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 71 ราย จ�ำนวนราย 71 ราย จ�ำนวนราย 67 ราย

SEPTEMBER 2018 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ 18 คณุ นนั ทนา อนั ดบั 19 คณุ ปณุ ณภา อันดับ 20 คณุ ปาณสิ รา
โมราวรรณ ถาวรพา ต๋ันบี้

ทมี Together B1 ทีม GP 212 ทมี พนู ทรพั ยD์ 2BD
สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน ชลบรุ ี ส�ำนักงานตัวแทน พทั ยา
Zone 01 Zone 03 Zone 03
จ�ำนวนราย 67 ราย จ�ำนวนราย 67 ราย จ�ำนวนราย 66 ราย

อนั ดับ 21 คณุ วชั ราภรณ์ อนั ดับ 22 คณุ สมุ นต์ณกิจ อันดบั 23 คุณกมล
เพ็ชรบรรพต ไม้งาม แซ่โฮว้

ทีม GP 212 ทมี Together B3 ทีม The Win3
ส�ำนักงานตัวแทน ชลบุรี ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี
Zone 03 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 65 ราย จ�ำนวนราย 65 ราย จ�ำนวนราย 64 ราย

อนั ดับ 24 คุณปยิ ะพงษ์ อันดับ 25 คุณประเสริฐ อนั ดบั 26 คุณกญั ญภัทร
จีระศิริโชติ วงศว์ จิ ารณ์ ชมภงู าม

ทมี กฤษณะภทั รกรปุ๊ 2 ทมี The Endless3 ทีม The Star6
สำ� นกั งานตัวแทน อดุ รธานี สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี
Zone 05 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 64 ราย จ�ำนวนราย 63 ราย จำ� นวนราย 63 ราย

อนั ดบั 27 คณุ ศริ วิ รรณ อันดับ 28 คณุ ธนภูมิ อนั ดบั 29 คุณประสพสุข
รตั นโกสม อินทรมงคล จ้ยุ จิตต์

ทีม Red Bull30B ทมี GP 213 ทีม Together B3
ส�ำนกั งานตวั แทน สนามบินหาดใหญ่ สำ� นักงานตัวแทน ชลบุรี สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 04 Zone 03 Zone 01
จำ� นวนราย 63 ราย จ�ำนวนราย 62 ราย จ�ำนวนราย 60 ราย

28 SEPTEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ 30 คุณพิสรรณ์ อันดบั 31 คณุ สรธญั อันดับ 32 คุณจักรพงษ์
มุสิกลดั พลวี กันธิยาถา

ทีม The Win3 ทีม The Endless3 ทีม Together B1
ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 59 ราย จำ� นวนราย 58 ราย จ�ำนวนราย 57 ราย

อันดบั 33 คุณสรุ เชษฐ์ อนั ดบั 34 คณุ วิศลั ยา อันดบั 35 คุณสำ� รวย
แซ่ลม้ิ ฟองสวุ รรณ กองมา

ทมี Together B1 ทีม The Win3 ทีม The Win10
สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 57 ราย จำ� นวนราย 56 ราย จ�ำนวนราย 56 ราย

อันดับ 36 คณุ ธปี กาญจน์ อันดบั 37 คุณสริ ิการย์ อนั ดบั 38 คุณเทวิน
พิมพบิ าล เสง้ อ้ัน สอี ดุ

ทีม PowerTeamK ทมี Red Bull30 ทีม The Endless2
สำ� นักงานตวั แทน นครพนม ส�ำนกั งานตวั แทน สนามบนิ หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 05 Zone 04 Zone 01
จ�ำนวนราย 56 ราย จ�ำนวนราย 55 ราย จ�ำนวนราย 55 ราย

อนั ดบั 39 คณุ นงค์นุช อนั ดับ 40 คุณฐานติ า อนั ดับ 41 คุณดาวใจ
ออ่ นโอน อรา่ มรักษ์ ทักเกอร ์

ทีม Together B3 ทีม The Star6 ทมี The Endless3
สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 55 ราย จ�ำนวนราย 54 ราย จำ� นวนราย 54 ราย

SEPTEMBER 2018 29

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อนั ดับ 42 คุณกุลณิศฐ์ อนั ดบั 43 คณุ ภัทราวดี อนั ดบั 44 คณุ พชิ นิกา
เลอื่ มประพางกูล ค�ำจนั ดา ศริ ิ

ทมี The Star7 ทมี Together B3 ทมี Together B7.1
ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 54 ราย จำ� นวนราย 54 ราย จ�ำนวนราย 54 ราย

อันดบั 45 คณุ สทิ ธิชัย อนั ดับ 46 คุณปิยวรรณ อันดบั 47 คุณสนทรรศน์
แสนยศ นาวะลี โพธิ์โกฏิ

ทมี Together A4 ทีม GP 215 ทีม Together B7.1
ส�ำนกั งานตัวแทน รชั ดา ส�ำนกั งานตัวแทน ชลบรุ ี ส�ำนักงานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 03 Zone 01
จำ� นวนราย 53 ราย จ�ำนวนราย 53 ราย จ�ำนวนราย 51 ราย

อนั ดับ 48 คณุ ธนวฒั น์ อนั ดบั 49 คุณกิตติพนั ธ์ อันดบั 50 คุณสธุ ิชยั
สันติโรจน์ พรานทนงค์ ประเสริฐสืบ

ทีม Together B5 ทมี Together A2 ทมี The Win3
ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 51 ราย จำ� นวนราย 50 ราย จำ� นวนราย 49 ราย

30 SEPTEMBER 2018

ASWSUTAPARERDRS

SUPER STAR

ตัวแทนทุกระดบั ทีม่ อี ายงุ านมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ต้งั แต‹เดอื นท่อี อกรหัส)
นําส‹งผลงาน และ อนมุ ัติภายในเดอื น ผลงานข้ันตำ่� 8 ราย และ APE
รายละ ไมต‹ ำ�่ กว‹า 12,000 บาท

อันดบั 1 คณุ พงษ์ชัย อันดับ 2 คณุ อรัญญา อนั ดับ 3 คุณธนาวฒุ ิ
มว่ งรอด จำ� รัส สุวรรณทรัพย์

ทมี The Rich Triple T8A ทีม The Rich 1A ทีม กฤษณะภัทรกรุ๊ป 2
ส�ำนกั งานตัวแทน Udomsap the Rich ส�ำนักงานตวั แทน Udomsap the Rich ส�ำนกั งานตัวแทน อดุ รธานี
Zone 04 Zone 04 Zone 05
APE 366,444 บาท APE 279,667 บาท APE 166,928 บาท
จำ� นวนราย 23 ราย จำ� นวนราย 8 ราย จำ� นวนราย 11 ราย

อันดบั 4 คณุ ดาวเรอื ง อนั ดับ 5 คุณราตรี อนั ดบั 6 คณุ หสั ยา
ชอบอนิ ทร์ ยางนอก พทิ ยาภรณ์

ทีม The Rich A ทมี Power Team B14 ทีม Power Team Q
ส�ำนกั งานตวั แทน KC.the Rich สำ� นกั งานตวั แทน ครบรุ ี สำ� นักงานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 04 Zone 05 Zone 05
APE 153,622 บาท APE 142,141 บาท APE 139,354 บาท
จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 8 ราย จำ� นวนราย 8 ราย

SEPTEMBER 2018 31

AWSNTAEARWRDS

NEW STAR

ตวั แทนใหม‹ทีอ่ อกรหัสภายในเดอื น นําส‹ง ผลงาน และ อนุมตั ิภายในเดือน
ผลงานขน้ั ตำ�่ 4 ราย และ APE รายละไม‹ต�ำ่ กว‹า 12,000 บาท

อันดับ 1 คณุ องั คณา อันดบั 2 คุณนภิ าพัฒน์ อันดบั 3 คณุ ธันวา
ใจสุข หอมจันทึก เครอื แก้ว

ทมี The Great 4B ทมี StarTeam5 ทีม Red Bull 24
ส�ำนักงานตวั แทน The Great/หาดใหญ่ 5 สำ� นักงานตวั แทน สคี ิว้ สำ� นักงานตวั แทน สนามบนิ หาดใหญ่
Zone 04 Zone 05 Zone 04
APE 144,998 บาท APE 108,204 บาท APE 99,105 บาท
จำ� นวนราย 5 ราย จำ� นวนราย 6 ราย จำ� นวนราย 4 ราย

อันดับ 4 คณุ ปริญญ์ อันดับ 5 คณุ พจนีย์ อนั ดบั 6 คณุ ณฏั ฐก์ ญั ญา
ทองเจือเพ็ชร อมิ่ รส เกตพบิ ูลย์

ทีม We Team A ทมี Star Team 5 ทมี พรหมประทาน 2
ส�ำนักงานตัวแทน Udomsap The Rich สำ� นกั งานตัวแทน สีค้วิ ส�ำนกั งานตัวแทน เมืองพล/ขอนแก่น
Zone 04 Zone 05 Zone 05
APE 98,978 บาท APE 88,804 บาท APE 80,219 บาท
จำ� นวนราย 6 ราย จำ� นวนราย 6 ราย จำ� นวนราย 4 ราย

อันดับ 7 คุณภคพล อนั ดับ 8 คุณศรสี วรรค์ อันดบั 9 คุณสจุ ิตรา
เวชสรรเสรญิ สดี าห้าว สดุ หนองบวั

ทมี พูนทรัพย์D2BT ทีม เพม่ิ พูล888H ทีม Red Bull 6
ส�ำนักงานตัวแทน พทั ยา ส�ำนักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 03 Zone 03 Zone 04
APE 76,088 บาท APE 72,838 บาท APE 61,660 บาท
จ�ำนวนราย 4 ราย จำ� นวนราย 4 ราย จำ� นวนราย 4 ราย

อนั ดบั 10 คณุ กชมล
รัตนจิตร์

ทีม Red Bull 3A4
ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
APE 60,456บาท
จำ� นวนราย 4 ราย
32 SEPTEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลติ คณุ นภิ าพร
เบีย้ ประกันภยั ท้ังเดอื น (APE) หลังจากปรับปรงุ แลว้ พรคง
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในชว่ งการทำ� คณุ วุฒิ
สูงสุด 15 อนั ดับ ทีม Together B1
ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา
Zone 01
APE 2,143,271 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ สุภัชธรา คณุ สมโภชน์ คณุ รณกร คณุ ณฐั พัชร์
เอกวงค์ พรมปากดี วงค์ตาผา เจริญศภุ รมย์

ทมี Together B3 ทีม The Endless 2 ทีม The Endless3 ทมี PowerTeamJ2
สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน วิภาวดี สำ� นกั งานตวั แทน ล�ำลูกกา
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 1,547,900 บาท APE 1,532,306 บาท APE 1,417,027 บาท APE 1,092,858 บาท

SEPTEMBER 2018 33

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อนั ดบั 6 คณุ วาสนา อันดบั 7 คุณปยิ ะนชุ อนั ดบั 8 คุณภรภทั ร
กติ ตเิ กียรติคณุ ยะหัตตะ ผกายทองสกุ

ทีม The Win3 ทีม The Endless5 ทีม GP 215
สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตัวแทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 1,027,155 บาท APE 742,412 บาท APE 696,282 บาท

อันดบั 9 คุณสวง อันดบั 10 คุณมยุรฉัตร อันดบั 11 คุณสุภาวดี
เรอื งวุฒชิ นะพืช สีลาทอง ธรี ดนยั กุล

ทีม The Star5 ทมี กฤษณะภทั รกรุป๊ 2 ทมี Together B2
สำ� นักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตัวแทน อดุ รธานี ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา
Zone 01 Zone 05 Zone 01
APE 683,752 บาท APE 659,383 บาท APE 654,767 บาท

อนั ดบั 12 คณุ มณั ฑนา อนั ดบั 13 คณุ ณภทั ร อนั ดบั 14 คุณเกตฤุ ทธ์ิ
ราชแสง กติ ติอภภิ ัทร บุญญากาศ

ทมี The Star7 ทีม The Star3 ทีม เพิม่ พลู 888A
ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตวั แทน กัลปพฤกษ์
Zone 01 Zone 01 Zone 03
APE 631,125 บาท APE 554,820 บาท APE 505,352 บาท

อันดบั 15 คุณเพชรสวสั ดิ์
ปัญญาวุฒิธรรม

ทีม RedBullToGold1A5
ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
APE 488,893 บาท

34 SEPTEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ

ผบู้ ริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตัวแทน คณุ อักษรา
ท่มี ีรหสั ใหมภ่ ายในเดือนและตัวแทนใหม่นัน้ ยงั คง มหายศ
มีสัญญาตวั แทน ณ วนั สน้ิ สุดการทำ� คุณวฒุ ิ
สงู สุด 15 อันดบั แรก ตวั แทนใหมท่ ีน่ �ำมานบั ต้อง ทีม KrisanapatGroup 9
มผี ลผลิตอยา่ งนอ้ ย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนักงานตัวแทน อดุ รธานี
Zone 05
จำ� นวนราย 5 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณธัญญธร คณุ งามจติ ร คุณพุฒพิ ฒั น์ คุณปยิ ะนุช
ตัน๋ บ้ี เบญ็ จะปัก รตั นกมลพงศ์ ยะหตั ตะ

ทีม Poonsub D2B2 ทมี KrisanapatGroup 8 ทีม GP mahasap ทีม The Endless5
สำ� นกั งานตัวแทน พทั ยา สำ� นกั งานตวั แทน อดุ รธานี สำ� นักงานตัวแทน ชลบุรี สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี
Zone 03 Zone 05 Zone 05 Zone 01
จ�ำนวนราย 5 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย จำ� นวนราย 3 ราย

SEPTEMBER 2018 35

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อนั ดับ 6 คณุ ประชา อนั ดับ 7 คณุ วณดิ า อันดบั 8 คุณสนนั่
เนยี นกระโทก มาชู น้อยแพง

ทีม StarTeam5 ทมี Sedtee 1 ทมี กจิ ท�ำพิพัฒน0์ 02
ส�ำนกั งานตวั แทน สคี ิ้ว ส�ำนกั งานตวั แทน พัทลงุ สำ� นกั งานตวั แทน ชลบรุ ี
Zone 05 Zone 04 Zone 05
จ�ำนวนราย 3 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย จำ� นวนราย 3 ราย

อันดบั 9 คณุ สภุ าพร อนั ดับ 10 คุณวชิ ุดา อนั ดบั 11 คุณปรียนันท์
แกว้ เรือง กทิ ำ� รัตนกมลพงศ์

ทมี SuccessGroup2C ทมี กิจท�ำพพิ ัฒน0์ 01 ทมี GP mahasap B
สำ� นักงานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทน ชลบุรี สำ� นกั งานตัวแทน ชลบุรี
ทรัพย์อนันต์/หาดใหญ3่ Zone 05 Zone 05
Zone 04 จ�ำนวนราย 2 ราย จำ� นวนราย 2 ราย
จำ� นวนราย 3 ราย

อันดบั 12 คุณบุษยา อันดับ 13 คุณโสมสรุ ยี ์ อันดับ 14 คุณณฐั สทิ ธิ์
ชูศรี แผว้ ไพรี ตนั สกลุ

ทมี Red Bull39 ทมี Red Bull6 ทีม Therich Triple T8A14
สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตัวแทน Udomsap The Rich
Zone 04 Zone 04 Zone 04
จ�ำนวนราย 2 ราย จำ� นวนราย 2 ราย จำ� นวนราย 2 ราย

อนั ดบั 15 คุณละออ
แก้วบุญ

ทีม Therich2C
สำ� นกั งานตวั แทน KC.the Rich
Zone 04
จำ� นวนราย 2 ราย

36 SEPTEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหนว่ ยตรง มีผลผลติ คณุ นิภาพร
เบีย้ ประกันภัย Year to Date (APE) หลงั จาก พรคง
ปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สงู สดุ ภายในช่วง
การทำ� คุณวฒุ สิ งู สุด 15 อันดับ ทมี Together B1
ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา
Zone 01
APE 14,144,653 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คณุ สุภัชธรา คุณวรรณวนัช คณุ สภุ าวดี คุณวาสนา
เอกวงค์ เลอเลิศไทยานภุ าพ ธีรดนยั กุล กิตติเกียรตคิ ุณ

ทมี Together B3 ทีม The Star6 ทีม Together B2 ทีม The Win3
ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 10,470,884 บาท APE 8,527,555 บาท APE 5,689,028 บาท APE 6,625,080 บาท

SEPTEMBER 2018 37

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อนั ดบั 6 คุณนันทนชั อันดบั 7 คณุ นภสร อนั ดับ 8 คณุ สุภัทรา
นิรตุ ธิ รรมธรา ศริ ริ กั ษ์นภา พ่ึงเย็น

ทีม Together A4 ทมี Together B5.1 ทีม Together A1
สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 6,634,124 บาท APE 5,731,592 บาท APE 5,565,220 บาท

อันดบั 9 คุณภรภทั ร อนั ดับ 10 คุณสวง อนั ดบั 11 คุณรณกร
ผกายทองสกุ เรอื งวุฒิชนะพืช วงค์ตาผา

ทมี GP 215 ทีม The Star5 ทมี The Endless3
สำ� นกั งานตวั แทน ชลบุรี สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 03 Zone 01 Zone 01
APE 3,983,944 บาท APE 5,280,321 บาท APE 5,021,605 บาท

อนั ดับ 12 คณุ ปรยี านุช อันดับ 13 คณุ มัณฑนา อนั ดบั 14 คณุ สภุ าภรณ์
สมคั รการ ราชแสง แจ่มวรรณา

ทมี Together B7.1 ทีม The Star7 ทีม Together A2
สำ� นักงานตัวแทน รัชดา สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา
Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 4,095,257 บาท APE 4,119,558 บาท APE 4,385,062 บาท

อันดับ 15 คุณวรรณศิ า
คำ� สอน

ทีม GP 212
ส�ำนักงานตวั แทน ชลบุรี
Zone 03
APE 3,262,746 บาท

38 SEPTEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผู้บรหิ ารกลุม่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวน คณุ น�้ำหอม
ตัวแทนท่มี ีรหัสใหมส่ ะสม Year to Date หนเู วยี ง
และตัวแทนใหมน่ ั้นยงั คงมสี ญั ญาตัวแทน
ณ วันสน้ิ สุดการทำ� คณุ วฒุ ิ สงู สดุ ทีม Chaiyaphum 1
15 อนั ดบั แรก ตัวแทนใหม่ทีน่ �ำมานับ ส�ำนักงานตวั แทน คอนสาร
ตอ้ งมผี ลผลติ อย่างนอ้ ย 3 ราย Zone 05
ภายในเดอื น จำ� นวนราย 22 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณชัยวัฒน์ คณุ บษุ ยา คณุ พล คณุ สริดาภรณ์
รัตนภกั ดี ชูศรี วุฒิพงศ์ สริ ธิ ัญญาพงษ์

ทมี PowerTeamK ทมี Red Bull39 ทีม Central Group1 ทมี PowerTeamQ
ส�ำนกั งานตัวแทน นครพนม สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน เวยี งสระ สำ� นกั งานตวั แทน นครราชสมี า
Zone 05 Zone 04 Zone 04 Zone 05
จ�ำนวนราย 18 ราย จ�ำนวนราย 17 ราย จำ� นวนราย 14 ราย จำ� นวนราย 14 ราย

SEPTEMBER 2018 39

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อนั ดบั 6 คณุ ภรภทั ร อันดบั 7 คุณประชา อันดบั 8 คณุ ธญั ญธร
ผกายทองสุก เนยี ดกระโทก ต๋นั บ ้ี

ทมี GP 215 ทีม StarTeam5 ทมี Poonsub D2B2
ส�ำนกั งานตัวแทน ชลบุรี ส�ำนกั งานตวั แทน สคี ิ้ว ส�ำนกั งานตัวแทน พัทยา
Zone 03 Zone 05 Zone 03
จำ� นวนราย 12 ราย จำ� นวนราย 12 ราย จ�ำนวนราย 12 ราย

อนั ดบั 9 คุณนภิ าพร อนั ดบั 10 คุณศศนิ า อันดบั 11 คณุ ประภาทพิ ย์
พรคง ยศด�ำ โชควฒั นาศิลป์

ทมี Together B1 ทมี Red Bull1C ทมี Therich1A4
สำ� นกั งานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตวั แทน Udomsap The Rich
Zone 01 Zone 04 Zone 04
จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 11 ราย

อนั ดบั 12 คุณสภุ ญา อนั ดบั 13 คุณนติ ยา อนั ดบั 14 คณุ สุภาวดี
ตรเี ศียร ดวงสวสั ดิ์ ธรี ดนยั กุล

ทีม NT_Subcharoen ทีม PowerTeamG ทีม Together B2
ส�ำนกั งานตวั แทน บางรกั น้อย ส�ำนกั งานตัวแทน บุณฑรกิ ส�ำนกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 03 Zone 05 Zone 01
จ�ำนวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย

อันดับ 15 คุณอานนท์
เศษบบุ ผา

ทีม Poonsub G2B
ส�ำนักงานตัวแทน ดรีมแลนด์
Zone 03
จำ� นวนราย 10 ราย

40 SEPTEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบี้ย คุณปฏคิ ม
ประกันภัยทั้งเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว เขม็ หมืน่ ไวย
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ทมี Together
สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01
APE 5,195,253 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณจริ ัชภมู ์ิ คุณธรี ยทุ ธ คณุ ศุภสิ ญานนท์ คุณอภณิ ญา
พรมปากดี พทุ ธแป้น กุลแก้วประเสรฐิ คัดชา

ทีม The Endless ทมี Red Bull ทมี PowerTeam ทีม The Star
สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน นครราชสมี า ส�ำนักงานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 04 Zone 05 Zone 01
APE 4,140,623 บาท APE 3,205,377 บาท APE 3,147,686 บาท APE 2,461,727 บาท

SEPTEMBER 2018 41

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดบั 6 คุณพรทพิ ย์ อันดบั 7 คุณเสฎฐวฒุ ิ อนั ดบั 8 คณุ ภคนิ
ค�ำศรหี า รุ่งโรจนส์ ิรกลุ วิภพอรญิ ชยั

ทีม GP 200 ทมี เพิ่มพลู 888 ทีม The Win
สำ� นกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 03 Zone 03 Zone 01
APE 2,036,352 บาท APE 1,741,117 บาท APE 1,600,458 บาท

อันดับ 9 คณุ ชุตกิ าญจน์ อันดบั 10 คุณสากล อันดบั 11 คณุ ธนาธชั
ดาวกระจาย พูนกลาง รตั นะธน

ทีม StarTeam ทีม พนู ทรัพย์ ทมี กฤษณะภัทรกรุ๊ป
สำ� นักงานตัวแทน สีค้วิ ส�ำนักงานตัวแทน พัทยา ส�ำนกั งานตวั แทน อดุ รธานี
Zone 05 Zone 03 Zone 05
APE 1,329,133 บาท APE 993,966 บาท APE 952,127 บาท

อันดับ 12 คณุ ทีปช์ ลิต อันดับ 13 คุณภัครดา อนั ดบั 14 คณุ ฐกร
ทองจนั ทร์ เดชะปิยงั กรู ทวีศกั ดกิ ร

ทมี Therich Triple T ทมี SuccessGroup ทีม Therich (Group)
สำ� นกั งานตวั แทน Udomsap The Rich ส�ำนกั งานตวั แทน ทรพั ย์อนันต/์ หาดใหญ่ 3 ส�ำนักงานตวั แทน KC.the Rich
Zone 04 Zone 04 Zone 04
APE 937,352 บาท APE 832,853 บาท APE 725,334 บาท

อันดบั 15 คุณสนั ติชยั
หงษ์ทอง

ทีม Therich1
ส�ำนักงานตัวแทน Udomsap The Rich
Zone 04
APE 711,419 บาท

42 SEPTEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ

ผู้บรหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทน คณุ ธรี ยทุ ธ
ท่มี ีรหสั ใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหมน่ ้นั ยงั คง พทุ ธแปน้
มสี ัญญาตวั แทน ณ วนั ส้ินสดุ การท�ำคณุ วุฒิ
สงู สุด 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหมท่ น่ี �ำมานบั ต้อง ทมี Red Bull
มผี ลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จำ� นวนราย 15 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ศภุ ิสญานนท์ คุณธนาธชั คณุ จริ ชั ภูม์ิ คณุ ณษั ฐพงษ์
กลุ แกว้ ประเสริฐ รัตนะธน พรมปากดี กจิ ท�ำพพิ ฒั น์

ทีม PowerTeam ทมี กฤษณะภัทรกรปุ๊ ทมี The Endless ทีม กิจท�ำพพิ ัฒน์
ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตวั แทน อดุ รธานี ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนักงานตวั แทน ชลบรุ ี
Zone 05 Zone 05 Zone 01 Zone 05
จ�ำนวนราย 13 ราย จำ� นวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 10 ราย จ�ำนวนราย 9 ราย

SEPTEMBER 2018 43

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดบั 6 คณุ สากล อนั ดับ 7 คุณสรุ ินทร์ อนั ดบั 8 คณุ ธติ วิ ฒั น์
พนู กลาง มาชู ศรีลาอาจ

ทมี พูนทรพั ย์ ทีม Sedtee ทีม Chaiyaphum
ส�ำนกั งานตวั แทน พทั ยา ส�ำนกั งานตวั แทน พทั ลงุ สำ� นกั งานตัวแทน คอนสาร
Zone 03 Zone 04 Zone 05
จำ� นวนราย 7 ราย จ�ำนวนราย 7 ราย จ�ำนวนราย 6 ราย

อันดบั 6 คุณพฒุ ิพฒั น์ อนั ดบั 7 คุณชตุ ิกาญจน์ อันดับ 11 คณุ ทีปช์ ลติ
รตั นกมลพงศ์ ดาวกระจาย ทองจนั ทร์

ทมี GP mahasap ทีม StarTeam ทมี Therich Triple T
สำ� นักงานตัวแทน ชลบุรี ส�ำนักงานตวั แทน สคี ิว้ สำ� นกั งานตวั แทน Udomsap The Rich
Zone 05 Zone 05 Zone 04
จำ� นวนราย 5 ราย จำ� นวนราย 5 ราย จำ� นวนราย 5 ราย

อนั ดับ 12 คุณภคั รดา อนั ดับ 13 คณุ ดาวศิริ อนั ดับ 14 คณุ พรทิพย์
เดชะปยิ ังกูร ขนุ นันทเจยี ม ค�ำศรีหา

ทีม SuccessGroup ทมี We Team ทมี GP 200
ส�ำนกั งานตวั แทน ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ่ 3 ส�ำนักงานตัวแทน Udomsap The Rich สำ� นกั งานตวั แทน ชลบุรี
Zone 04 Zone 04 Zone 03
จ�ำนวนราย 4 ราย จำ� นวนราย 4 ราย จำ� นวนราย 3 ราย

อนั ดบั 15 คณุ เสฎฐวฒุ ิ
รุง่ โรจนส์ ริ กุล

ทมี PemPhoon 888
สำ� นกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์
Zone 03
จำ� นวนราย 3 ราย

44 SEPTEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ผ้บู รหิ ารกลุ่ม ผลงานหนว่ ยตรง มผี ลผลติ คณุ ปฏิคม
เบย้ี ประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก เขม็ หมืน่ ไวย
ปรบั ปรงุ แล้ว (Adjusted APE) สงู สุด
ภายในช่วงการทำ� คณุ วุฒิสูงสุด 15 อันดับ ทมี Together
สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา
Zone 01
APE 64,486,025 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ อภณิ ญา คุณธีรยทุ ธ คุณศุภิสญานนท์ คุณสากล
คดั ชา พุทธแปน้ กุลแกว้ ประเสรฐิ พูนกลาง

ทมี The Star ทมี Red Bull ทมี PowerTeam ทมี พูนทรพั ย์
สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสมี า สำ� นักงานตวั แทน พทั ยา
Zone 01 Zone 04 Zone 05 Zone 03
APE 26,517,311 บาท APE 25,771,730 บาท APE 19,656,541 บาท APE 13,260,772 บาท

SEPTEMBER 2018 45

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อนั ดบั 6 คุณภคิน อันดับ 7 คุณพรทิพย์ อนั ดับ 8 คณุ ชตุ กิ าญจน์
วภิ พอรญิ ชยั คำ� ศรหี า ดาวกระจาย

ทมี The Win ทีม GP 200 ทีม StarTeam
ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตวั แทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน สคี ว้ิ
Zone 01 Zone 03 Zone 05
APE 12,521,280 บาท APE 12,387,459 บาท APE 11,417,495 บาท

อนั ดับ 9 คณุ จริ ชั ภมู ิ์ อันดบั 10 คณุ เสฎฐวฒุ ิ อนั ดบั 11 คณุ ทีปช์ ลิต
พรมปากดี รุ่งโรจนส์ ริ กุล ทองจันทร์

ทีม The Endless ทมี PemPhoon 888 ทีม Therich Triple T
สำ� นกั งานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนักงานตวั แทน Udomsap The Rich
Zone 01 Zone 03 Zone 04
APE 10,714,523 บาท APE 8,598,149 บาท APE 6,702,343 บาท

อันดับ 12 คณุ ฐกร อันดบั 13 คุณสนั ติชยั อนั ดบั 14 คุณกฤศญดา
ทวีศักดกิ ร หงษท์ อง แก้วอักษราทร

ทมี Therich (Group) ทมี Therich1 ทมี Dynamic
สำ� นกั งานตวั แทน KC.the Rich สำ� นักงานตัวแทน Udomsap The Rich ส�ำนักงานตวั แทน คอหงส์
Zone 04 Zone 04 Zone 04
APE 6,567,843 บาท APE 6,061,249 บาท APE 4,561,644 บาท

อันดบั 15 คุณทัศนยี ์
ทินราช

ทมี พรหมประทาน
ส�ำนักงานตวั แทน เมืองพล/ขอนแกน่
Zone 05
APE 4,104,737 บาท

46 SEPTEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ผ้บู รหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตวั แทน คุณศุภิสญานนท์
ท่มี รี หัสใหม่สะสม Year to Date และตวั แทนใหมน่ น้ั กุลแก้วประเสรฐิ
ยงั คงมีสัญญาตวั แทน ณ วนั สิ้นสดุ การท�ำคณุ วฒุ ิ
สงู สดุ 15 อันดบั แรก ตวั แทนใหม่ทีน่ �ำมานบั ทีม PowerTeam
ต้องมีผลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดือน สำ� นักงานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 05
จำ� นวนราย 141 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณธีรยุทธ คณุ พรทิพย์ คณุ ชุติกาญจน์ คุณปฏิคม
พุทธแป้น คำ� ศรีหา ดาวกระจาย เข็มหมื่นไวย

ทมี Red Bull ทมี GP 200 ทีม StarTeam ทีม Together
ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน ชลบุรี สำ� นกั งานตวั แทน สคี ว้ิ ส�ำนกั งานตวั แทน รชั ดา
Zone 04 Zone 03 Zone 05 Zone 01
จ�ำนวนราย 130 ราย จ�ำนวนราย 53 ราย จำ� นวนราย 47 ราย จำ� นวนราย 41 ราย

SEPTEMBER 2018 47

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ 6 คุณธิติวัฒน์ อนั ดบั 7 คณุ ทปี ์ชลิต อนั ดับ 8 คณุ ธนาธัช
ศรีลาอาจ ทองจันทร์ รัตนะธน

ทีม Chaiyaphum ทีม Therich Triple T ทมี KrisanapatGroup
สำ� นักงานตวั แทน คอนสาร สำ� นกั งานตวั แทน สำ� นกั งานตัวแทน อุดรธานี
Zone 05 Udomsap The Rich Zone 05
จ�ำนวนราย 39 ราย Zone 04 จำ� นวนราย 33 ราย
จำ� นวนราย 36 ราย

อันดับ 9 คณุ เสฎฐวฒุ ิ อันดบั 10 คุณจริ ชั ภูมิ์ อันดับ 11 คณุ ฐกร
รงุ่ โรจน์สริ กุล พรมปากดี ทวีศักดิกร

ทีม PemPhoon 888 ทมี The Endless ทมี Therich (Group)
ส�ำนกั งานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตัวแทน KC.the Rich
Zone 03 Zone 01 Zone 04
จำ� นวนราย 32 ราย จ�ำนวนราย 29 ราย จ�ำนวนราย 29 ราย

อันดับ 12 คุณสากล อนั ดับ 13 คณุ ชุติมนั ต์ อันดับ 14 คุณสนั ตชิ ัย
พูนกลาง เศษบบุ ผา หงษ์ทอง

ทีม Poonsub ทมี Poonsub G ทีม Therich1
สำ� นักงานตัวแทน พทั ยา ส�ำนักงานตัวแทน ดรมี แลนด์ สำ� นักงานตัวแทน Udomsap The Rich
Zone 03 Zone 03 Zone 04
จ�ำนวนราย 27 ราย จ�ำนวนราย 27 ราย จ�ำนวนราย 23 ราย

อันดบั 15 คุณภคั รดา
เดชะปิยงั กรู

ทมี SuccessGroup
สำ� นกั งานตัวแทน ทรพั ยอ์ นันต/์ หาดใหญ่ 3
Zone 04
จำ� นวนราย 22 ราย

48 SEPTEMBER 2018

SEPTEMBER 2018 49


Click to View FlipBook Version