The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2018-10-06 14:40:18

GenNEXT Issue August 2018

GenNEXT Issue August 2018

M O N T H LY

ฉบบั ประจำ� เดือนสิงหาคม 2561

TRANSFORMATION

นวัตกรรมสู่ความสำ� เร็จ

เพราะการเปลย่ี นแปลงทยี่ ง่ิ ใหญ่ มาพรอ้ มกับนวัตกรรมท่ีไมห่ ยุดน่ิง

ยิ่งขาย...ยิ่งมีสิทธ์ิ GEN ACTIVITY TRAINING GUIDE
ล้นุ รับรางวัลใหญ่ รถ MGZS
1,0ม0ลู0ค,0า่ ร0ว0มบกาวท่า อพั เดทกิจกรรมตัวแทนขาย และกจิ กรรม โครงการ GT Corporate Trainer
การตลาดตลอดเดือนสิงหาคม 2561

GEN TOUCH TOP AGENT OF THE MONTH

บทความพเิ ศษเรอ่ื ง ประกาศรายชอื่ ตวั แทนขายดีเด‹น
‘‘ต่ออายกุ รมธรรม์ งา่ ยกว่าท่คี ิด ประจําเดอื น กรกฎาคม 2561
ไมต่ ดิ ... เรอื่ งตรวจสุขภาพ และไมเ่ สียดอกเบี้ย’’
AUGUST 2018 1

GEN ACTIVITY

บมจ. เจนเนอราล่ี แถลงขา่ วแต่งต้ัง
คคณุมุ ชก่อรงสทยาางมตัวนแนททนรอัตยน่า์ นงั่งเปแ็นททน่ าCงกAาOร

26/07/2018

คุณกรสยาม นนทรัตน์ Chief Agency Office (CAO) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกนั ชีวติ (ไทยแลนด์) ไดร้ บั การแต่งต้ังเป็น CAO คุมชอ่ งทางตวั แทน พร้อมทง้ั เปิดเผย
แนวคดิ โครงสรา้ งตวั แทนรปู แบบใหม่ หรอื Financial Planner (FP) สำ� หรบั ผทู้ พ่ี รอ้ มจะเปน็ พนกั งานประจำ� และมรี ปู แบบรายรบั รายเดอื น มคี า่ คอมมชิ ชน่ั ตามผลงาน
ซ่งึ ได้รับความสนใจจากคนร่นุ ใหม่เป็นจำ� นวนมาก ท่ีต้องการความม่ันคง และประสบความส�ำเรจ็ ในการทำ� งาน

เจนเนอราล่ี จัดสมั มนากลยทุ ธส์ ู่คร่ึงปี 2561
“Transformation นวตั กรรมส่คู วามสำ� เรจ็ ”

3-5/08/2018

คณุ กรสยาม นนทรตั น ์ Chief Agency Officer (CAO) บมจ. เจนเนอราล่ี ประกนั ชวี ติ (ไทยแลนด์) จดั งานสมั มนาเชงิ วชิ าการเพอื่ กำ� หนดแผนกลยทุ ธก์ ารดำ� เนนิ งาน
คร่ึงปีหลัง 2561 มงุ่ สกู่ ารเปลย่ี นแปลงในยคุ ดจิ ิทลั  “Transformation นวตั กรรมสู่ความส�ำเร็จ” พรอ้ มทั้งเปดิ ตวั การใชง้ าน “Gen Touch” แอปพลิเคชันที่เป็นดัง่
ผู้ช่วยด้านงานขาย ง่ายๆ เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผัส เพื่อรองรับการท�ำงานของตัวแทน การสัมมนาในครั้งนี้ มร.แซมดาชิ สุมิท Chief Retail Officer (CRO)
ใหเ้ กยี รตมิ าเปิดงานสัมมนา และกลา่ วแสดงความยินดีกบั ความส�ำเรจ็ ในช่วงครึ่งปแี รกท่ีผา่ นมา โดยมีคณะผูบ้ รหิ ารตวั แทนจากทวั่ ประเทศเขา้ รว่ มกว่า 400 คน
ณ ชลพฤกษ์ รสี อร์ท จ.นครนายก
2 AUGUST 2018

GEN ACTIVITY

เจนเนอราลขี่ ยายสาขาสภู่ าคใต้ เปดิ ตวั สำ� นกั งาน
ตัวแทน GAO จังหวัดกระบี่ เพิ่มอีก 1 แห่ง

07/08/2018

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ Chief Executive Officer (CEO) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) คุณกรสยาม นนทรัตน์
Chief Agency Officer (CAO) และคณุ ชอ่ ฟา้ ยกุ ตะนนั ท์ Chief Marketing and Customer Officer (CMCO) รว่ มแสดงความยนิ ดกี บั คณุ นญั ญาณฏั ฐ์ เสลรตั น์
เน่ืองในโอกาสเปิดส�ำนักงาน Generali Agency Office (GAO) จงั หวัดกระบ่ี ท่ามกลางแขกผู้มเี กยี รติในจังหวดั กระบี่ ที่มารว่ มงานแสดงความยินดกี ันอย่างคับค่งั
จงั หวดั กระบ่ีเป็นอีกหน่งึ จังหวัดทมี่ ีความม่ังคง่ั และมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ ตดิ 1 ใน 5 ของประเทศไทย การเปดิ ตวั สำ� นกั งานตวั แทนในครั้งนี้ก็เพ่อื ให้ลูกคา้ ไดร้ บั
การดแู ลอยา่ งท่ัวถึง และเป็นการขยายฐานลูกคา้ ใหเ้ พ่ิมมากขึ้น

ผทGมี้บูAครOหิณหาะราผเดจบู้ ในรหหิเญนาอร่ พรแารลล้อะี่ตมเดวัใหินแ้กททำ�นาลปงงัเรยใะจ่ียจมำ� ภเยมู ยี ภิ นาค

08/08/2018

เมอ่ื วนั ท่ี 8 สงิ หาคม ทผี่ า่ นมา คณุ บณั ฑติ เจยี มอนกุ ลู กจิ Chief Executive Officer (CEO) คณุ กรสยาม นนทรตั น ์ Chief Agency Officer (CAO) บมจ. เจนเนอราลี่
ประกนั ชีวิต (ไทยแลนด)์ และคณุ ชอ่ ฟ้า ยุกตะนันท์ Chief Marketing and Customer Officer (CMCO) พรอ้ มคณะทำ� งาน เดินทางลงพ้ืนที่เพอื่ เยีย่ มเยียน GAO
อดุ มทรพั ย์ เดอะรชิ และ GAO สนามบินหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพือ่ พบปะพดู คยุ และแนะน�ำวธิ กี ารท�ำงาน พรอ้ มทงั้ ให้กำ� ลงั ใจทมี คณะผูบ้ รหิ าร และตัวแทน
ประจำ� ภูมิภาคอย่างเป็นกนั เอง

AUGUST 2018 3

GEN ACTIVITY

รเจณนรเนงอคร์ราักลคี่ รว่วามมกปิจลกอรดรภมัยอณอกสบวูธนสัตว์ดุสิต

12/08/2018

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เจนเนอราล่ีได้ร่วมกับสมาคม
ประกนั ชวี ติ ไทย ออกบธู รณรงคร์ กั ความปลอดภยั ณ สวนสตั วด์ สุ ติ เพอ่ื ใหค้ วามรเู้ รอื่ งความปลอดภยั แกป่ ระชาชนทม่ี าเดนิ เทย่ี วสวนสตั ว์ พรอ้ มทงั้ โปรโมทแบรนด์
และผลิตภณั ฑ์เพอ่ื ดูแลตัวเองและคนท่ีคณุ รักด้วย

เศรษฐกิจภาคอีสานคึกคกั
เจนเนอราลีร่ ว่ มออกบูธ
ตอ้ นรับลูกคา้ ในงาน Money
Expo Korat 2018

17-19/08/2018

ระหว่างวนั ท่ี 17-19 สงิ หาคม 2561 เจนเนอราล่ี ได้รว่ มออกบธู งานมหกรรมการเงินโคราช ครงั้ ที่ 12 โดยไดร้ ับเกยี รตจิ ากคณุ สวุ ัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายก
รัฐมนตรี คณุ วเิ ชียร จันทรโณทยั ผูว้ า่ ราชการจงั หวดั นครราชสมี า คณุ สนั ติ วิริยะรงั กฤษฎ์ ประธานจดั งาน Money Expo Korat 2018 และคณุ เทวัญ ลิปตพลั ลภ
ประธานสโมสรนครราชสมี า มาสดา้ เอฟซี เขา้ เยย่ี มชมบธู เจนเนอราลี่ และได้รว่ มถ่ายภาพพร้อมคุณสรุ ศกั ด์ เดชศรี ผชู้ ่วยรองประธานอาวุโสฝา่ ยขาย และทีมงาน
เจนเนอราลี่ไว้เป็นท่ีระลึก ภายในบูธเจนเนอราล่ีได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นเพ่ือตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ซ่ึงได้รับความสนใจจากลูกค้า
ในพืน้ ที่ และลกู คา้ ทีม่ าเยย่ี มชมภายในงานเปน็ จำ� นวนมาก
4 AUGUST 2018

GEN TOUCH

EASY
REINSTATEMENT
ระยะเวลา
ตอ่ อายุกรมธรรม์ ง่ายกว่าท่คี ิด
26 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ไมต่ ิด... เร่ืองตรวจสขุ ภาพ และไมเ่ สียดอกเบย้ี

ต่อง่ายๆ รบั ข้อเสนอพเิ ศษ ตอ่ เร็วทันใจ ไมเ่ สยี เวลา ตอ่ แบบสบายๆ ไม่ยุง่ ยาก

เง่ือนไขสำ� หรับกรมธรรม์ เงือ่ นไข
ทสี่ ามารถไดร้ ับการ ส�ำหรบั กรมธรรม์
พิจารณาขอ้ เสนอพเิ ศษ
ตอ้ งเป็นกรมธรรมข์ าดอายสุ ญั ญทีม่ ีวนั เรมิ่ สญั ญาระหว่าง
เปน็ กรมธรรมข์ าดอายสุ ญั ญาท่ีบริษัทฯ ไดร้ ับเบย้ี ประกนั เพอื่ การตอ่ อายุ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ครบถว้ นจนถงึ งวดปจั จุบนั (ต่ออายแุ บบย้อนหลังเทา่ น้ัน) โดยเอกสาร
ต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธนั วาคม พ.ศ. 2561 เท่านั้น หมายเหต:ุ กรมธรรม์ขาดอายุสัญญาท่มี วี ันเริม่ สญั ญาแตกต่างไปจากท่ีระบุ
และไมเ่ ขา้ เงือ่ นไขใดตามโครงการน้ี สามารถต่ออายกุ รมธรรม์ได้ตามเงอ่ื นไข
และกฎเกณฑ์ตามปกตขิ องบรษิ ทั ฯ ตามประกาศเลขท่ี 2017-025 เรอ่ื งกฎเกณฑ์
การเปลีย่ นแปลง และต่ออายกุ รมธรรม์ ลงวันท่ี 12 ธนั วาคม พ.ศ. 2560

เง่อื นไขการยกเว้นการตรวจสขุ ภาพและดอกเบีย้

รายละเอียดตามตาราง ดงั นี้

ระยะเวลาการขาดอายนุ บั จากวันครบก�ำหนด วงเงินคุ้มครอง รายละเอยี ดการ หมายเหตุ
ชำ� ระล่าสดุ ถงึ วนั ท่ีบรษิ ัทรบั ช�ำระเบ้ีย ต่ออายุกรมธรรม์
(เฉพาะกรมธรรม์ทข่ี อตอ่ อายโุ ดยรวมความคุม้ ครอง
ของสัญญาเพมิ่ เติมโรครา้ ยแรง)

ไมเ่ กิน 180 วัน ไมเ่ กนิ 500,000 บาท 1. ไมต่ อ้ งช�ำระ 1. ไม่เคยมปี ระวตั กิ ารเบิกสินไหม
(อายไุ ม่เกนิ 60 ปี ดอกเบยี้ 2. ไม่มีประวัติสุขภาพ
2. ไม่ต้องตรวจ 3. เป็นกรมธรรม์ทร่ี บั ประกัน
ณ วนั ที่ขอต่ออายกุ รมธรรม)์ สขุ ภาพ ในเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Case)
3. ไมต่ ้องแถลง 4. เป็นไปตามเกณฑพ์ ิจารณาเรื่อง
สขุ ภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
และกฎเกณฑบ์ รษิ ัทตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง

ผูเ้ อาประกนั ตอ้ งส่งเอกสารเข้ามาพรอ้ มกับหลกั ฐานช�ำระเบยี้ ประกัน ดังต่อไปน้ี
• กรอกค�ำร้องขอกลบั คนื สู่สถานะเดมิ ของกรมธรรม์ โดยเลือกต่ออายุแบบย้อนหลัง
• กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบั FATCA
• ส�ำเนาบตั รประชาชน พรอ้ มรับรองส�ำเนา

รายละเอียดเพมิ่ เตมิ
สามารถศึกษได้ประกาศของบรษิ ัทเลขท่ี GTL-POS 036-2018 เรอ่ื งโครงการพิเศษ ยกเวน้ ดอกเบีย้ และยกเวน้ การตรวจสุขภาพ
กรณตี อ่ อายกุ รมธรรม์สน้ิ ผลบงั คับ

AUGUST 2018 5

TRAINING GUIDE
สวสั ดีคะ่ กลับมาพบกันอีกครั้งกับฝา่ ยฝกึ อบรมการขาย
ประจำ� เดือนสงิ หาคม 2561 ส�ำหรบั เดือนนีเ้ รามีโครงการ
ทนี่ ่าสนใจมานำ� เสนอ ภายใต้ชือ่ “GT Corporate Trainers”

โครงการ GT Corporate Trainers เปน็ โครงการที่ หลกั สูตรแรกของโครงการท่ที ุกท่านจะได้เรยี น กค็ อื
เปิดโอกาสให้กับผู้บริหารฝ่ายขายได้เพ่ิมพูนทักษะ “หลักสูตรติวสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตตัวแทน
การถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ประกันชีวิต” ซ่ึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้
เทคนคิ ตา่ งๆ เพอ่ื พฒั นาคณุ ภาพของทมี งานไดอ้ ยา่ ง ข้ันพื้นฐานส�ำคัญของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
เข้มข้นข้ึน ทั้งน้ีผู้ที่ผ่านการทดสอบจากโครงการ โดยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2561 จะมีผู้บริหาร
จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นวิทยากรพิเศษ ฝ่ายขายกลุ่มแรก เข้าสัมมนาเวิร์กช็อปอย่าง
ที่สามารถจัดการอบรมให้กับตัวแทนในพ้ืนท่ีของ พร้อมเพรยี งกนั ทุกโซนพื้นท่ีท่ัวประเทศ
ทา่ นได้ นอกจากนยี้ งั จะไดร้ บั เครอื่ งมอื และสอื่ การสอน
ตา่ งๆ รวมถงึ สทิ ธิพเิ ศษอ่ืนๆ จากทางบรษิ ทั อีกด้วย

ท่านใดท่สี นใจสามารถสอบถามขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เก่ียวกับโครงการนี้ได้ ผา่ นทาง

LINE ID : @Gen-training และสมคั รเข้ารว่ มโครงการ “GT Corporate Trainers” ได้ท่ี
VP Zone หรอื วทิ ยากรท่ดี แู ลประจ�ำพืน้ ท่นี ะคะ แลว้ พบกันใหมใ่ นฉบบั หน้า สวสั ดคี ่ะ

6 AUGUST 2018

GEN CAR

STICKER CHALLENGE

สิทธิพิเศษ ส�ำหรับตัวแทน 100 ท่าน เท่าน้ัน!

คา่ สต๊ิกเกอร์รถ

• ราคาเตม็ 9,000 บาท / คัน
• พิเศษ จ่ายเพยี ง 3,000 บาท / คนั **จ�ำกัดจ�ำนวน 100 คนั **

เง่อื นไข
• รถท่จี ะตดิ สตกิ๊ เกอร์ตอ้ งอายไุ ม่เกิน 5 ปี (ปี 2013- ปี 2018)
• ตัวแทนจะต้องน�ำรถมาติดสติ๊กเกอรภ์ ายในชว่ งวันและเวลาทก่ี �ำหนด* จะแจ้งใหท้ ราบอีกครง้ั
• ตัวแทนตอ้ งตดิ สติ๊กเกอรร์ ถอย่างน้อย 6 เดอื น นับจากวันท่ีตดิ
• ตัวแทนไมส่ ามารถดัดแปลง แก้ไข ลวดลาย ค�ำ และตราสัญลษั ณ์ของสติก๊ เกอร์ได้
• สนใจติดต่อทีเ่ ซลล์โคในพื้นท่ีของทา่ น
• เฉพาะ 100 ทา่ นแรก เท่านนั้

AUGUST 2018 7

8 AUGUST 2018

TOP AGENT OF THE MONTH

Star Super Star
Of the Month
นงค์นุช ออ่ นโอน Together B3 / Z01
ระดบั Agent วราภรณ์ โกยทอง The Star6 / Z01
นนั ทนา โมราวรรณ Together B1 / Z01
นภสั วรรณ ขันธชยั Z03 ศโิ รรตั น์ ควรรับสว่ น Together B3 / Z01
พูนทรัพยG์ 2 สรธัญ พลวี The Endless3 / Z01
ปรีชา ธรรมสรุ ัติ The Endless2 / Z01
ระดับ SM Z01 กนกวรรณ ปญั ญาพฒั นกลุ

นิภาพร พรคง Together B5 / Z01

Together B1 นพพร ชว่ งกระจ่าง Together B4 / Z01
ณมน แซ่เบ๊ Together B1 / Z01
ระดบั GM ฐานติ า อร่ามรกั ษ์ The Star6 / Z01
ชฎาภรณ์ เตมียศิลป์ Together B5.1 / Z01
ปฏคิ ม เขม็ หมื่นไวย Z01 สปุ ราณี ยาหดั Together B4 / Z01
Together พงษ์ชยั มว่ งรอด Therich Triple T8A / Z04
ดาวเรือง ชอบอนิ ทร์ TherichA / Z04
ธนาวุฒิ สวุ รรณทรัพย์

กฤษณะภทั รกร๊ปุ 2 / Z05

AUGUST 2018 9

10 AUGUST 2018


Click to View FlipBook Version