The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-12-25 22:43:22

GenNext issue September 2019

Gen Next issue September 2019

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจำ� เดือนกันยายน 2562

ISSESPUTEEMBER 2019

SEPTEMBER 2019 1

GEN ACTIVITY

The Next Gen Event (FP) และมหกรรม Kick Off ครง้ั ที่ 7 ของโซน 01 02 03

เมื่อช่วงเช้าของวันท่ี 7 กันยายน ท่ีผ่านมา ท่ี ณ ห้องประชุม GLOWFISH อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯ เจนเนอราลี่โซน 01 02 03 น�ำทัพโดยผู้บริหารโซน
ท้ัง 3 ท่าน คุณปิยทัศน์ เทียนสุวรรณ์ รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน คุณศรัณญู ทะศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน
และคุณพลอยทศพล ภูวัชร์เดชด�ำรงค์ รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนตัวแทน ได้เปิดงานต้อนรับผู้ที่มีความสนใจท่ีจะเข้ามาเป็น Financial
Planner (FP) ภายในงาน ได้รับความรู้จาก คุณปิยทัศน์ เทียนสุวรรณ์ และ คุณศรัณญู ทะศรี มาแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่อง Financial Planner Model ที่มาโค้ช
กันอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ียังได้รับค�ำแนะน�ำจากทีมงาน S.W.A.T และคุณชนัญญา บุญแสน ตัวแทน FP ซ่ึงได้มาเล่าถึงประสบการณ์ตรงให้ฟังเกี่ยวกับ
การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพเป็นอย่างไร ท�ำให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้กลับบ้านไปเต็มๆ ก่อนกลับยังมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัลติดไม้ติดมือ
กลับบ้านอีกด้วย

ต่อด้วยมหกรรม Kick Off ครั้งที่ 7 ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม GLOWFISH
อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯ เริ่มงานด้วยการเชิดชูตัวแทน ประเภทต่างๆ
แชมป์กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวน�ำค�ำปฏิญาณ โดยคราวน้ีได้รับเกียรติ
จากวิทยากรพิเศษ Mr. Leon Holtzhausen ท่ีมาให้ความรู้ในหัวข้อ
Strategies to win “กลยุทธ์ พิชิตชัย” ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลและประกาศ
การแข่งขันแคมเปญประจ�ำเดือน ก่อนจะกลับได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

2 SEPTEMBER 2019

GEN ACTIVITY

KICK OFF ครงั้ ที่ 8 กบั โซน 04

เร่ิมต้นเดือนกันยายน ด้วยงาน KICK OFF ในหัวข้อ “Strategies to win “กลยุทธ์ พิชิตชัย”” ครั้งท่ี 8 ของปี 2562 ของโซน 04 ซ่ึงได้จัดไปเมื่อวันท่ี
7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชฎา แอท นครศรีธรรมราช น�ำทีมโดยคุณเกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน ได้น�ำทีม
เปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทนเจนเนอราลี่ในภูมิภาคที่มาร่วมงานกว่าหลายร้อยคนอีกท้ังยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมามอบสาระความรู้ที่สามารถ
น�ำกลับไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและทีมได้อย่างดีเย่ียม งานนี้ได้สร้างบรรยากาศแห่งพลังด้วยความรู้ที่เต็มเปี่ยม และเดินหน้าท�ำงานในพ้ืนที่กันอย่างเข้มข้น

SEPTEMBER 2019 3

GEN ACTIVITY

THE NEXT GEN EVENT และ KICK OFF ของโซน 05

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องขามแก่น โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เจนเนอราลี่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโซน 05 น�ำทีมโดย
คุณสุรศักดิ์ เดชศรี ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน เปิดบ้านต้อนรับผู้ท่ีมีความสนใจจะมาเป็น Financial Planner (FP) ใน
หัวข้อ “ร่วมเดินทางครั้งส�ำคัญ สู่อาชีพแห่งอนาคต” คุณสุรศักด์ิ เดชศรี ยังได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาชีพตัวแทน และเล่าถึง
โครงสร้างต่างๆของ FP ภายในงานยังมีการจับรางวัล Lucky draw เป็นของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย

กิจกรรมช่วงบ่าย งาน Kick off ครั้งท่ี 8 ประจ�ำเดือนน้ี ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น คุณกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย
ช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) คุณสุรศักดิ์
เดชศรี ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
ได้น�ำทัพเปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทนเจนเนอราลี่ในภูมิภาคที่ร่วม
เดินทางมาร่วมงานประชุมอย่างพร้อมหน้า คร้ังน้ีมาในหัวข้อ
Strategies to win “กลยุทธ์ พิชิตชัย” เพื่อสร้างแรงผลักดันและแรง
บันดาลใจในการท�ำงานของเหล่าตัวแทน และได้มีพิธีมอบรางวัลอันทรง
เกียรติต่างให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประจ�ำเดือน

4 SEPTEMBER 2019

SEPTEMBER 2019 5

GEN TIPS

โดยคุณชัยธวฒั น์ ฉตั รบรู ภานนั ท์ Distribution Support and Quality Management

Gen Dashboard ตอนท่ี 1

จะเป็นการดีไหม หากว่าเราสามารถดูข้อมูลผลงานต่างๆ ของเราและทีมงานของเราผ่านอุปกรณ์ท่ีเราใช้มันอยู่
ทุกวันต้ังแต่เช้าจรดเย็น “โทรศัพท์มือถือ Smart Phone” ซึ่งวันน้ีบริษัทขอน�ำเสนอ “Gen Dashboard”
ก่อนอ่ืนเรามาท�ำความรู้จักกับมันก่อน ว่าความสามารถของมันท�ำอะไรได้บ้าง
4 หน้าหลักของ Gen Dashboard :

1. Hub : เปรียบเสมือนกับ “Home Page” บนเว็บไซต์: “ส่ิงท่ีควรรู้” และ “สิ่งท่ีต้องท�ำ”
อันน้ีจะคล้ายๆ หน้าหลักของ Face Book น่ันแหละครับ มีข้อมูลข่าวสาร สิ่งที่เป็นการอัพเดทจากบริษัท ไม่
ว่าจะเป็นโฆษณา ประกาศต่างๆ เป็นต้น สามารถแสดงความเห็นและแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ให้ภายในทีมของ
เราได้
2. Dash Board : เข้าไปยังหน้าแดชบอร์ด หรือ รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ
ส่วนเรื่องน้ีเป็นแสดงผลงานต่างๆ เช่น Productivity หรือ Manpower โดยจะแสดงข้อมูลของตัวแทน
เรา และทีมงานใต้สังกัดของเราทั้งหมด หากว่าเราอยู่ในต�ำแหน่ง GM ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดของ SM และ
ตัวแทนท่ีอยู่ภายใต้เรา
3. My Team : เข้าไปดูรายช่ือของลูกทีม และคะแนนสมรรถนะการท�ำงาน
ข้อนี้จะเป็นโครงสร้างทีมของเราท้ังหมดและจะเห็นคะแนนสมรรถนะของลูกทีมของท่าน เมื่อพวกเขาได้ท�ำการ
อัพเดตเรียบร้อยแล้ว
4. Profile : เก่ียวกับการต้ังค่าต่างๆ ของตัวท่านเอง

ส�ำหรับตัวแทนประกันชีวิตหรือผู้บริหารประกันชีวิต ที่มีรหัสและออกใบ
อนุญาตกับบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย แล้วใช้สามารถใช้งานได้ทันที โดยการ
เข้าไปดาวน์โหลด Application ที่

1. Google Play ส�ำหรับโทรศัพท์ หรือ แท๊ปเล็ต
ระบบ Android เช่น ยี่ห้อ Samsung หรือ Huawei เป็นต้น

2. App Store ส�ำหรับโทรศัพท์ iPhone หรือ iPad
หลังจากดาวน์โหลด Application เรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนเพื่อใช้
งานเป็นส่ิงจ�ำเป็น โดย
ช่ือผู้ใช้คือ รหัสตัวแทนของท่าน 8 หลัก
รหัสผ่านคือ เลขที่ใบอนุญาตตามด้วยวันเดือนปี (ค.ศ.) ของท่าน เช่น
620109088525071985
หลังจากนั้นท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตัวของท่านเอง

6 SEPTEMBER 2019

Gen Save 4 Plus

สะสมทรัพย 10/4 พลัส

ชําระเบยี้ สนั้ ผลตอบแทนสูง คŒมุ ครองชีวต�

ชาํ ระเบยี้ ประกนั 4 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 10 ป‚
468%รบั เง�นคนื สงู สดุ* กรณมี ชี วี ต� อย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ต 400%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� เพ�มจากอบ� ตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**
อัตราเบย้ี ประกันภัยเทา‹ กัน ทกุ เพศ ทกุ อายุ

ลดหยอ‹ นภาษีไดŒ

*ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยเรม� ตŒน SEPTEMBER 2019 7
**ตามเง่�อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเง�นเอาประกันภัยท่ีสมัคร

TRAINING UPDATE

โดย Sales Training

ก้าวแรก..สูก่ ารเป็นนักวางแผน

การเงินมืออาชีพกับ FNA 1

สวัสดีค่ะ พ่ีๆ นักขายทุกท่าน เม่ือพูดถึง “เหตุการณ์ความไม่แน่นอน” พี่ๆ จะนึกถึงอะไรบ้างคะ
บางท่านอาจนึกถึงผลกระทบด้านลบ ซ่ึงอาจเรียกว่า “ความเสี่ยง” แต่บางท่านก็อาจจะนึกถึง
ผลกระทบในด้านบวก ซ่ึงเรียกว่า “โอกาส” แต่ส่วนใหญ่เราจะมีความกังวลเร่ืองความเส่ียงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตมากกว่าจริงมั้ยคะ

ความเส่ียงทางการเงินส่วนบุคคลก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่ส�ำคัญท่ีเราควรบริหารจัดการให้น้อยลงหรือหมดไป การบริหารความเสี่ยงตาม
แนวคิดใหม่ คือ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบเชิงรุก ซึ่งหมายถึง การเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่รอให้
ปัญหาเกิดข้ึนก่อนแล้วค่อยแก้ไข จากแนวคิดของความเส่ียงที่กล่าวมา หากมีเคร่ืองมือเพ่ือช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงินก็จะ
ช่วยให้การน�ำเสนอขายแก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพและน�ำเสนอขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะ
วันน้ี น้องไหวพริบจึงอยากแนะน�ำหลักสูตร Financial Need Analysis 1 หรือ FNA 1 ให้พ่ีๆ ได้รู้จักค่ะ หลักสูตร FNA 1 นี้จะช่วย
ให้พ่ีๆ สามารถเข้าไปช่วยลูกค้าวางแผนการเงินอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ด้วยข้ันตอนการวิเคราะห์และวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และเป้าหมายทาง
การเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายการคุ้มครองรายได้ส�ำหรับครอบครัว, การสร้างกองทุนการศึกษาบุตร, การ
วางแผนการเงินเพ่ือให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน, การสร้างกองมรดกเพื่อส่งต่อความมั่งค่ังให้คนที่เรารัก, การวางแผนเกษียณอายุและ
ยังรวมไปถึงการวางแผนเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือค่ารักษาโรคร้ายแรง อีกด้วยค่ะ

การสร้างกอง เป้าหมาย การวางแผน
มรดกเพ่ือส่งต่อ เพ่ือคุ้มครองค่า
ความม่ังคั่งให้คน รักษาพยาบาล
หรือค่ารักษาโรค
ที่เรารัก
ร้ายแรง

การวางแผน การวางแผน การคุ้มครอง การสร้างกองทุน
การเงินเพ่ือให้ เกษียณอายุ รายได้ส�ำหรับ การศึกษาบุตร
ครอบคลุมภาระ
ครอบครัว
หนี้สิน

น้องไหวพริบม่ันใจมากๆ เลยค่ะว่าเทคนิคและเคร่ืองมือที่ได้รับจากหลักสูตรนี้จะช่วยให้พี่ๆ น�ำไปใช้วางแผนการเงินช่วยบริการลูกค้า
ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และที่ส�ำคัญจะช่วยเพิ่มยอดขายให้พี่ๆ ได้อย่างถล่มทลายแน่นอนค่ะ พ่ีๆ สามารถสมัครอบรมได้ที่ GT-Booking
หรือคลิกท่ีลิงค์นี้ https://training.generali.co.th/regis ค่ะ แล้วพบกับน้องไหวพริบได้ใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

เข้ามาพูดคุยกับไหวพริบได้ท่ี....

@gen-training GenNext Training GEN Training

8 SEPTEMBER 2019

SEPTEMBER 2019 9

BRAND MOVE

เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต ฟิตเต็มร้อย
ยกทัพตัวแทนร่วมเทรนนิ่งระดับโลก

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทัพทีมตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของ
เจนเนอราลี่จ�ำนวน40คนเข้าร่วมเทรนนิ่ง“พัฒนาศักยภาพผู้บริหารตัวแทนสู่ความส�ำเร็จ”(Professional
Patterns of Leadership - PPL) โดย KINDER BROTHERS INTERNATIONAL บริษัทช้ันน�ำระดับโลก
ที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมด้านการขาย และการบริหารการขาย มาเป็นผู้บรรยายเพื่อ
เป็นแนวทางน�ำไปปฏิบัติในการท�ำงาน อาทิ หลักการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ, การสร้างผลงานให้
โดดเด่น, การสรรหาและการคัดสรรค์ตัวแทน, และการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน โดยมีวิทยากรพิเศษ
Mr. Ron Dupuis ที่เช่ียวชาญด้านการอบรมพัฒนาผู้บริหารตัวแทนมาเสริมทักษะ และเพ่ือก้าวไปอีก
ระดับกลายเป็น “ทีมเอเจนซี่” ท่ีขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโปรเจค เดอะ
ไลอ้อน รอร์ (The Lion’s ROAR) ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) ให้เติบโต
ในสายอาชีพอย่างมั่นคง

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอ
ราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรคร้ัง
น้ี ณ ไอ-เรสซิเดนซ์ สาทร เมื่อเร็วนี้ๆ

1

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจนเนอราลี่
ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) , นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) และทีมตัวแทนท่ี
ปรึกษาทางการเงินของเจนเนอราล่ี

2 3 4
บรรยากาศการอบรม
Mr. Ron Dupuis รอน ดูปุย จาก
Kinderbrothers International
วิทยากรพิเศษผู้บรรยายให้ความรู้

10 SEPTEMBER 2019

BRAND MOVE

SEPTEMBER 2019 11

BRAND MOVE

ประกันชีวิต

ปลุกจิตวิญญาณนักสู้

น�ำช่องทางตัวแทนพิชิตเป้าหมายครึ่งปีหลัง

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จัดประชุมผู้บริหารตัวแทนประจ�ำปี 2019 (Agency Mid-Year Meeting
2019) ตอกย�้ำกลยุทธ์หลักสู่เป้าหมายผู้น�ำตลาดประกันชีวิต ในคอนเซ็ปต์ จิตวิญญาณของนักสู้ Never Give Up
โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ ได้ปลุกจิตวิญญาณนัก
สู้ พร้อมเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางการตลาดของเจนเนอราลี่ ในการลุยตลาดคร่ึงปีหลัง โดยมีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
หลักช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในระดับลึก (Consumer Insight) ซ่ึงเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การท�ำธุรกิจในยุคน้ีได้ง่ายยิ่งข้ึน
ด้านแม่ทัพตัวแทนนายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
(CAO) ได้เผยถึงกลยุทธ์ท่ีจะท�ำให้ช่องทางตัวแทนประสบความส�ำเร็จ และความก้าวหน้าของโครงการ “เดอะ ไลอ้อน
รอร์” (The Lion’s ROAR) โครงการเฟ้นหาและพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมีคุณภาพ โดยชูแคมเปญพิเศษ
MDRT 3 ปี 3 ล้าน เพ่ือเป็นบันไดมุ่งสู่ความส�ำเร็จในการเป็นปีแห่งคุณภาพ (Year of Quality)ของช่องทางตัวแทน
พร้อมเผยหมัดเด็ดที่ส�ำคัญคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่วงครึ่งปีหลัง
ได้แก่ Gen Save 4 Plus และ Gen Save 10 Plus ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ เหมาะ
ส�ำหรับลูกค้าวัยท�ำงานที่มีรายได้สูงหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เน้นจ่ายเบ้ียประกันส้ัน ความคุ้มครองยาว ผลตอบแทน
แน่นอนและคุ้มค่าโดยมีตัวแทนจากท่ัวประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี เม่ือเร็วๆ น้ี

1 นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ 4
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์
กล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลัก

2 นายกรสยาม นนทรัตน์ 5
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่อง
ทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO)
กล่าวอัพเดทกลยุทธ์การด�ำเนินงาน

3 นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ บรรยากาศภายในงานสัมมนา
และ นายกรสยาม นนทรัตน์
ถ่ายภาพรวมพลังร่วมกับตัวแทน
จากทั่วประเทศ

12 SEPTEMBER 2019

Gen Save 10 Plus

สะสมทรัพย 15/10

ชาํ ระเบย้ี สน้ั ผลตอบแทนสงู คมŒุ ครองยาว SEPTEMBER 2019 13

ชาํ ระเบย้ี ประกนั 10 ป‚ คมŒุ ครองยาวถงึ 15 ป‚

รวมรบั เง�นคนื สงู สดุ 419%* กรณมี ชี วี ต� อย‹ู (ตลอดสญั ญา)
รบั ความคมŒุ ครองชวี ต� 340%*
รบั ความคมŒุ ครองชวี �ตเพ�มจากอบ� ตั เิ หตสุ งู สดุ 6 ลาŒ นบาท**

อตั ราเบ้ียประกันภยั เทา‹ กนั ทกุ เพศ ทกุ อายุ
ลดหย‹อนภาษี ไดŒ

*ของจํานวนเง�นเอาประกันภัยเรม� ตŒน
**ตามเง่�อนไขของช‹วงอายุการรับประกัน และจํานวนเง�นเอาประกันภัยท่ีสมัคร

GEN 365

Application กิจกรรมพเิ ศษ ประจ�ำเดือนกันยายน

ดาวน์โหลดฟร!ี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชุ่มฉ่�ำใจหน้าฝน

กับเครือ่ งด่ืมฟร!ี แลกรับ S&P ง่ายๆ

ผ่านแอปฯ Generali 365

เติมความสดช่ืนกับเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ท้ังน้�ำส้มสายน�้ำผ้ึง
ค้ันสด น�้ำสตรอเบอร์ร่ีปั่น และน้�ำมะพร้าวสดปั่น จาก S&P
มูลค่า 98 บาท ใช้เพียง 18,000 คะแนน แลกรับฟรี! ตั้งแต่
วันท่ี 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น หรือจนกว่าจ�ำนวนสิทธิ์
จะหมด (ตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ิมเติมในแอปพลิเคชันGenerali365)

บริการออนไลน์ ค้นหาโรงพยาบาลในเครือเจนเนอราลี่ พร้อมตรวจ
สอบเส้นทางผ่าน Google Map ให้คุณอุ่นใจทุกที่ หน่ึงในบริการ
ออนไลน์จากเจนเนอราล่ี ดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมพเิ ศษ ประจ�ำเดือนกันยายน

14 SEPTEMBER 2019

GEN 365

ขอแสดงความยินดี

กับตัวแทนทั้ง 3 ท่าน ผู้ท�ำคะแนนสูงสุด

ใน Agency Challenge 2019 x
Generali365 รอบที่ 1

1อันดับ คุณจุฑาภัทร์ ปราบวิลัย

รับไปเลย 1,000,000 คะแนน

2อันดับ คุณขวัญชนก ปราบวิลัย

ได้รับ 600,000 คะแนน

3อันดับ คุณศิริชัย สายสุนีย์

ได้รับ 300,000 คะแนน

ส�ำหรับกติกาใหม่

เพียงให้ลูกค้าของท่านกรอก
Promocode “AGC2019”

ลูกค้าของท่านรับแต้มทันที
5,000 คะแนน และส�ำหรับตัวแทน
ท่านไหนที่มีลูกค้าของท่านใช้
Promocode น้ีเยอะที่สุด
จะได้รับรางวัล 1,000,000 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SEPTEMBER 2019 15

16 SEPTEMBER 2019

SEPTEMBER 2019 17

18 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( AUGUST 2019 )
ปริศนา
ตัวแทนทีม่ ีผลผลติ เบ้ียประกันภัยท้ังเดอื น (APE) ภาพขุนทด
หลงั จากปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสดุ
ภายในช่วงการทำ� คุณวุฒิสงู สดุ 50 อันดบั ทมี PowerTeamV
สำ� นักงานตัวแทน Head Office
Zone 04
APE 656,865 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณพวงทอง คณุ พชร คณุ พิษณุ คณุ ธญั ณิชา
ทบั พลี พฤกษส์ วุ รรณ์ สนิ ธพ สุธีวคณานนท์

ทีม เพิม่ พูล888V ทีม เพิม่ พลู 888V ทีม PowerTeamT ทมี PowerTeamV
ส�ำนักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ ส�ำนักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์ ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 531,667 บาท APE 528,655 บาท APE 462,915 บาท APE 382,290 บาท

SEPTEMBER 2019 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ อภิญญา นธธี าร PowerTeamV Head Office 01 343,133 บาท
335,104 บาท
7 คุณแพรวขวญั อนนั ต์ชลาลยั เพ่ิมพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 329,254 บาท
322,371 บาท
8 คณุ ปาณสิ รา นามคำ� PowerTeamV Head Office 01 282,921 บาท
277,573 บาท
9 คณุ อรญั ญา จำ� รสั Therich1A Udomsap The Rich 04 266,931 บาท
262,346 บาท
10 คณุ แปลก เส้งอ้นั Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 252,670 บาท
236,000 บาท
11 คณุ เอกรตั น์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01 223,424 บาท
209,190 บาท
12 คุณสันติ หลาหวัน TherichA KC.the Rich 04 200,625 บาท
193,908 บาท
13 คุณเสาวรตั น์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01 174,672 บาท
169,904 บาท
14 คณุ นิลลมัย ศริ ริ ตั น์ PowerTeamV Head Office 01 167,688 บาท
167,652 บาท
15 คุณวรนชุ เอื้อสงวนกลุ อนิ ทรที อง Head Office 01 163,882 บาท
159,072 บาท
16 คุณญานิษฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 01

17 คุณศิรวิ รรณ หงษท์ อง StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A

18 คุณจารุวรรณ นิยม Red Bull3A3 หาดใหญ่ 04

19 คุณณรงค์ฤทธ์ิ ยุวรรณะบุญ มหาทรพั ย์A1ks2 วารนิ ชำ� ราบ 05B

20 คณุ ผกามาส ไกลกลาง PowerTeamH นครราชสีมา 05A

21 คณุ สราวุฒิ ดีทอง PowerTeamV Head Office 01

22 คุณธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

23 คณุ อรอนงค์ สีหาราช พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแก่น 05A

24 คุณสมเจตน์ เจริญยง่ิ มหาทรพั ย์บูรพาB บางแสน 03

25 คุณเดชา สนุ าโท ชยั ภมู ิ PD ขอนแกน่ 05B

20 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณชนญั ชดิ า ชมภวู เิ ศษ PowerTeamV Head Office 01 155,241 บาท
27 คุณญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 148,891 บาท
พรหมประทาน 2A เมืองพล/ขอนแก่น 05A 143,454 บาท
28 คุณนพคุณ นาโม Therich1A Udomsap The Rich 04 140,204 บาท
29 คณุ ยกุ ตระนันท์ กนั คุม้ Red BullFTB4 04 138,392 บาท
30 คณุ พชิ ญา ศรชี ยั กระบี่ 135,935 บาท
StarTeam11 05A 130,528 บาท
31 คุณสนุ ิษา บญุ สังข์ StarTeam5A สีค้ิว 05A 130,283 บาท
32 คณุ ณิภทั ร์ คำ� กอง ปากช่อง 04 130,192 บาท
33 คณุ นงนชุ ทองทวี Therich1A6B Udomsap The Rich 04 129,395 บาท
34 คุณประมขุ พันธรุ ัตน์ SuccessGroup3 01 121,133 บาท
35 คณุ พรเพ็ญ ทองนาค PowerTeamV ทรพั ย์อนนั ต์/หาดใหญ3่ 01 118,447 บาท
36 คุณอนุชา มาลี PowerTeamT Head Office 04 115,048 บาท
37 คณุ ธีระวัฒน์ ยศด�ำ Head Office 04 113,900 บาท
38 คณุ พสิษฐ์ิ ก้องสุวรรณคีรี Red Bull1C หาดใหญ่ 03 113,363 บาท
39 คุณเกษรินทร์ ปุริมาเต Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04 112,780 บาท
40 คุณรวิภา จรศรชยั พูนทรพั ยD์ 2BT 02 112,680 บาท
41 คุณปาณิศา ดำ� รงกจิ ไพศาล เขาไร่ยา - จนั ทบุรี 2 01 108,000 บาท
42 คุณโศภิตา สรุ ะเสียง Therich1A Udomsap The Rich 04 108,000 บาท
43 คุณอะสะหนะ สขุ สวสั ดิ์ The greatest9 01 107,206 บาท
44 คุณอัจฉรา มานมิ นต์ เพิม่ พูล888V Head Office 01
45 คุณวาสนา โสภา Red Bull30B2A กัลปพฤกษ์
อินทรที อง928
PowerTeamT สนามบนิ หาดใหญ่
Head Office
Head Office

SEPTEMBER 2019 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณอรทยั รวยนริ นั ต์ PowerTeamT Head Office 01 106,125 บาท
47 คุณสุพัชญา อนุมาศ เพม่ิ พูล888T 01 105,685 บาท
48 คณุ กชชนม์ จันทร์สูงเนิน StarTeam5 กลั ปพฤกษ์ 05A 104,424 บาท
49 คณุ เทพรตั น์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 ปากช่อง 05A 103,884 บาท
50 คณุ วราลี สายบุตร์ พูนทรพั ย์D2BT1 นครราชสีมา 03 101,238 บาท
เขาไรย่ า - จันทบุรี 2

22 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( AUGUST 2019 )
คุณปาณสิ รา
ตวั แทนทม่ี ีผลงานจ�ำนวนรายภายในช่วง นามค�ำ
การทำ� คณุ วุฒสิ ูงสดุ 50 อันดบั
ทมี PowerTeamV
สำ� นักงานตัวแทน Head Office
Zone 01
จ�ำนวนราย 16 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณปรศิ นา คุณอรอนงค์ คณุ ธญั ณชิ า คุณพิษณุ
ภาพขุนทด สีหาราช สุธีวคณานนท์ สนิ ธพ

ทมี PowerTeamV ทีม พรหมประทาน7 ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamT
สำ� นกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนักงานตัวแทน นครราชสีมา
Zone 01 เมืองพล/ขอนแก่น Zone 01 Zone 01
จ�ำนวนราย 12 ราย Zone 05A จำ� นวนราย 10 ราย จ�ำนวนราย 9 ราย
จ�ำนวนราย 11 ราย

SEPTEMBER 2019 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ แปลก เสง้ อั้น Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 9 ราย
7 คณุ เดชา สนุ าโท ชัยภูมิ PD ขอนแก่น 05B 9 ราย
8 คุณสันติ หลาหวัน TherichA 04 8 ราย
9 คณุ พชิ ญา ศรชี ัย KC.the Rich 04 8 ราย
Red BullFTB4 กระบ่ี 04 8 ราย
10 คณุ ธีระวฒั น์ ยศดำ� Red Bull1C 01 7 ราย
11 คุณอภญิ ญา นธธี าร PowerTeamV หาดใหญ่ 01 7 ราย
12 คุณแพรวขวญั อนนั ต์ชลาลยั เพม่ิ พลู 888V Head Office 04 7 ราย
13 คุณอรัญญา จำ� รัส Therich1A กัลปพฤกษ์ 01 7 ราย
14 คณุ นิลลมัย ศิรริ ตั น์ PowerTeamV Udomsap The Rich 01 7 ราย
15 คุณญานษิ ฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 05A 7 ราย
16 คุณสุนษิ า บุญสังข์ StarTeam11 Head Office 04 7 ราย
17 คุณพสิษฐ์ิ ก้องสุวรรณคีรี Red Bull3C1 04 7 ราย
18 คุณสุภทั รา สขุ ประเสรฐิ สีค้วิ 01 6 ราย
19 คุณสราวุฒิ ดที อง เศรษฐี 2 หาดใหญ่ 01 6 ราย
20 คณุ ชนญั ชิดา ชมภูวิเศษ PowerTeamV พัทลงุ 04 6 ราย
21 คุณยุกตระนันท์ กันคุ้ม PowerTeamV Head Office 05A 6 ราย
22 คุณณิภัทร์ ค�ำกอง Therich1A Head Office 6 ราย
23 คุณอนุชา มาลี StarTeam5A Udomsap The Rich 01 6 ราย
24 คณุ อรทัย รวยนริ นั ต์ PowerTeamT ปากช่อง 01 6 ราย
25 คุณเทพรัตน์ สดุ จรติ ภกั ดี PowerTeamT
PowerTeamH2 Head Office 05A
Head Office
นครราชสมี า

24 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณรตั นาวดี สขุ ขวด Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 6 ราย
6 ราย
27 คณุ ดวงแข หริ ญั ฉาย Red BullFTB3 กระบี่ 04 5 ราย
5 ราย
28 คณุ เอกรตั น์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01 5 ราย
5 ราย
29 คุณศิรวิ รรณ หงษท์ อง StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A 5 ราย
5 ราย
30 คุณสมเจตน์ เจริญย่งิ มหาทรัพย์บูรพาB บางแสน 03 5 ราย
5 ราย
31 คุณญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 5 ราย
5 ราย
32 คุณเกษรินทร์ ปรุ ิมาเต พูนทรัพย์D2BT เขาไรย่ า - จนั ทบรุ ี 2 03 5 ราย
5 ราย
33 คณุ รวภิ า จรศรชัย Therich1A Udomsap The Rich 04 5 ราย
5 ราย
34 คณุ ปาณิศา ดำ� รงกิจไพศาล The greatest9 Head Office 02 5 ราย
5 ราย
35 คณุ โศภิตา สรุ ะเสียง เพ่มิ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 01 5 ราย
4 ราย
36 คุณสุพัชญา อนุมาศ เพิ่มพูล888T กลั ปพฤกษ์ 01

37 คณุ เพชรมงคล พลอยเงิน Red Bull17 หาดใหญ่ 04

38 คุณกญั หา ดสุ ฎพี งษ์ เพม่ิ พูล888S กัลปพฤกษ์ 01

39 คุณลนิ ดา ศิริสม StarTeam5A ปากชอ่ ง 05A

40 คณุ อคั รพล วงษเ์ วทย์ มหาทรพั ย์บรู พาB1 บางแสน 03

41 คุณบัวสี ยญั ญะจันทร์ มหาทรพั ย์บูรพาB บางแสน 03

42 คุณประโคม ปานขลิบ StarTeam5A ปากชอ่ ง 05A

43 คณุ อรสา นม่ิ สพุ รรณ์ กจิ ท�ำพิพฒั น์005 บงึ สามพนั 05B

44 คุณอธพิ ฒั น์ ชสู ุวรรณ เพม่ิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01

45 คุณเสาวรัตน์ คชารตั น์ PowerTeamT Head Office 01

SEPTEMBER 2019 25

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ ผกามาส ไกลกลาง PowerTeamH นครราชสีมา 05A 4 ราย
47 คุณธนพล เอียดปาน 04 4 ราย
48 คุณนพคณุ นาโม Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 05A 4 ราย
49 คุณพรเพ็ญ ทองนาค เมืองพล/ขอนแกน่ 01 4 ราย
50 คณุ วาสนา โสภา พรหมประทาน 2A 01 4 ราย
PowerTeamV Head Office
PowerTeamT Head Office

26 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ
( AUGUST 2019)
คุณพวงทอง
ตัวแทนที่มีผลผลติ เบีย้ ประกันภัย Year to Date ทบั พลี
(APE) หลงั จากปรับปรงุ แลว้ (AdjustedAPE)
สงูสดุ 50 อนั ดับภายในช่วงการทำ� คณุ วฒุ ิ ทีม เพ่มิ พูล888V
ส�ำนักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
APE 5,106,935 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณแปลก คณุ พชร คณุ ญานษิ ฐาภัค คุณปาณสิ รา
เส้งอ้ัน พฤกษ์สุวรรณ์ นาคดี นามค�ำ

ทีม Red Bull30 C ทมี เพิ่มพูล888V ทีม PowerTeamV ทีม PowerTeamV
ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 Zone 01
Zone 04 APE 3,122,979 บาท APE 2,154,682 บาท APE 2,112,765 บาท
APE 3,247,486 บาท

SEPTEMBER 2019 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ผกามาศ อ่อนน่มิ Red Bull6 หาดใหญ่ 04 1,746,114 บาท
1,587,859 บาท
7 คุณแพรวขวญั อนันต์ชลาลยั เพม่ิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 1,577,465 บาท
1,393,048 บาท
8 คณุ ญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 1,384,415 บาท
1,325,689 บาท
9 คณุ พิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 1,224,709 บาท
1,116,437 บาท
10 คณุ อะสะหนะ สขุ สวสั ด์ิ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 1,106,695 บาท
1,057,462 บาท
11 คุณสันติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 1,008,209 บาท

12 คุณชนัญชดิ า ชมภูวิเศษ PowerTeamV Head Office 01 940,342 บาท
883,881 บาท
13 คณุ พงษ์ชยั ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 833,712 บาท
828,414 บาท
14 คณุ เทพรัตน์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 827,291 บาท
772,050 บาท
15 คณุ นลิ ลมัย ศริ ิรัตน์ PowerTeamV Head Office 01 768,653 บาท
749,223 บาท
16 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 747,184 บาท

17 คุณอภิญญา นธธี าร PowerTeamV Head Office 01

18 คณุ ปรศิ นา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01

19 คณุ อภสิ ทิ ธ์ิ ศรภี ทู อง NEW GEN 14 Head Office 02

20 คุณรัตนา แหวนแก้ว Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04

21 คณุ สุนันทา กมลขนั ตสิ ุภา NEW GEN 3 Head Office 02

22 คณุ ผึง้ พร ปะตติ ังโข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

23 คุณอรัญญา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04

24 คณุ ปรียาภทั ร์ หิรัญธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพิพัฒน์002 บงึ สามพัน 05B

25 คณุ เสาวรตั น์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01

28 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณธญั ณิชา สุธีวคณานนท์ PowerTeamV Head Office 01 736,340 บาท
728,025 บาท
27 คณุ จรี ฐั ตกิ ุล คัดตยิ าธรี วฒุ ิ กิจทำ� พพิ ัฒน์003 บงึ สามพัน 05B 713,499 บาท
710,995 บาท
28 คุณสมจติ ต์ สงิ ห์นิกร มหาทรัพย์888 ลพบุรี 03 670,905 บาท
662,245 บาท
29 คณุ ธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 661,330 บาท
654,347 บาท
30 คุณอิสรีย์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 630,305 บาท
617,733 บาท
31 คณุ องอาจ ศิลป์วิไลรัตน์ NEW GEN 3 Head Office 02 608,888 บาท
603,389 บาท
32 คณุ สนุ ิษา บุญสงั ข์ StarTeam11 สคี ้ิว 05A 585,352 บาท
573,782 บาท
33 คณุ วรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากชอ่ ง 05A 569,839 บาท
563,996 บาท
34 คุณชนญั ญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พัทลุง 04 560,611 บาท
549,304 บาท
35 คุณรวิภา จรศรชยั Therich1A Udomsap The Rich 04 533,580 บาท
504,596 บาท
36 คณุ นฤมล เตม็ แกว้ KingDiamond1 Head Office 04

37 คณุ วชิรพงษ์ ชว่ ยจุย้ NEW GEN 3 Head Office 02

38 คณุ ประมขุ พนั ธุรตั น์ SuccessGroup3 ทรัพยอ์ นันต์/หาดใหญ3่ 04

39 คณุ สาวติ รี อว้ นสา พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 05A

40 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธส์ ุวรรณ์ เพ่ิมพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01

41 คุณนะที พรหมสมบัติ PowerTeamT Head Office 01

42 คณุ ศรณั ญ์ ถาวรกลู อินทรีทอง928 Head Office 01

43 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04

44 คุณพิมประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A

45 คณุ ศริ ภิ รณ์ ชน่ื ครฑุ มารวย 9A19 Head Office 01

SEPTEMBER 2019 29

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ ดวงแข หริ ญั ฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี 04 502,064 บาท
47 คณุ ทศพล โดดาธรรม North Rich CM เชยี งใหม่ 03 501,506 บาท
48 คุณยุกตระนนั ท์ กนั คมุ้ Udomsap The Rich 04 498,744 บาท
49 คณุ มารกิ า ระวังกลาง Therich1A Head Office 01 490,620 บาท
50 คณุ รฐั กิตต์ิ พพิ ิธจารธุ ีรกลุ PowerTeamV ดรีมแลนด์ 03 483,739 บาท
พูนทรัพยG์ 2A1B

30 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คุณปาณสิ รา
ตัวแทนทม่ี ผี ลงานจ�ำนวนรายภายในช่วงการ นามคำ�
ท�ำคณุ วุฒิ Year to Date สงู สดุ 50 อันดบั
ทมี PowerTeamV
ส�ำนกั งานตวั แทน
Head Office
Zone 01
จำ� นวนราย 107 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คณุ แปลก คุณญานษิ ฐาภคั คุณญาณิศา คณุ ชนญั ชดิ า
เสง้ อ้นั นาคดี โกชะดา ชมภูวิเศษ

ทีม Red Bull30 C ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทมี PowerTeamV
สำ� นกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน Head Office สำ� นักงานตวั แทน Head Office
สนามบินหาดใหญ่ Zone 01 Zone 01 Zone 01
Zone 04 จ�ำนวนราย 78 ราย จ�ำนวนราย 65 ราย จำ� นวนราย 62 ราย
จ�ำนวนราย 85 ราย

SEPTEMBER 2019 31

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ อะสะหนะ สุขสวัสดิ์ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 59 ราย
55 ราย
7 คุณสนั ติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 54 ราย
54 ราย
8 คณุ พงษ์ชัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 51 ราย
45 ราย
9 คุณเทพรัตน์ สดุ จริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05A 45 ราย
40 ราย
10 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยแี วบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 39 ราย
38 ราย
11 คณุ พวงทอง ทบั พลี เพิ่มพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 36 ราย
33 ราย
12 คณุ นลิ ลมยั ศิรริ ตั น์ PowerTeamV Head Office 01 33 ราย
33 ราย
13 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT Head Office 01 32 ราย
32 ราย
14 คุณจรี ัฐติกุล คัดตยิ าธรี วฒุ ิ กิจท�ำพพิ ฒั น0์ 03 บงึ สามพัน 05B 32 ราย
29 ราย
15 คุณสุนษิ า บญุ สังข์ StarTeam11 สคี ิว้ 05A 29 ราย
28 ราย
16 คุณอภญิ ญา นธีธาร PowerTeamV Head Office 01

17 คณุ ปรยี าภัทร์ หิรัญธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ฒั น0์ 02 บึงสามพนั 05B

18 คณุ ธัญณชิ า สธุ วี คณานนท์ PowerTeamV Head Office 01

19 คุณอิสรยี ์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบ่ี 04

20 คุณแพรวขวัญ อนนั ต์ชลาลยั เพิ่มพูล888V กลั ปพฤกษ์ 01

21 คณุ ผ้ึงพร ปะตติ งั โข PowerTeamA นครราชสมี า 05A

22 คุณชนัญญา บุญแสน เศรษฐี 2 พทั ลุง 04

23 คุณณฐมนพรรณ ขันธส์ ุวรรณ์ เพมิ่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 01

24 คณุ สุวรรณี ชวี รตั นพร Therich3A KC.the Rich 04

25 คณุ อรัญญา จำ� รสั Therich1A Udomsap The Rich 04

32 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ เสาวลกั ษ์ สวุ รรณมล TherichA KC.the Rich 04 28 ราย
27 คณุ นฤมล เต็มแกว้ 04 27 ราย
28 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด KingDiamond1 Head Office 04 27 ราย

29 คณุ ดวงแข หริ ญั ฉาย Red BullFTB4 กระบ่ี 04 27 ราย
30 คณุ พสษิ ฐ์ิ กอ้ งสวุ รรณคีรี 04 27 ราย
31 คุณชญาธร ธนปรียากร Red BullFTB3 กระบ่ี 04 27 ราย
32 คณุ เสาวรตั น์ คชารตั น์ 01 26 ราย
33 คณุ ธนพล เอยี ดปาน Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04 25 ราย
34 คณุ วฒั นชยั เก้อื กลู 04 24 ราย
35 คณุ สาวิตรี อ้วนสา Therich1A Udomsap The Rich 05A 23 ราย
36 คุณพมิ ประไพ มีใจ 05A 23 ราย
37 คณุ ยุกตระนันท์ กันค้มุ PowerTeamT Head Office 04 23 ราย
38 คณุ กนกวรรณ โภชนส์ ูงเนิน 05A 23 ราย
39 คณุ สนุ ันทา กมลขันตสิ ภุ า Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 02 22 ราย
40 คุณวชริ พงษ์ ช่วยจุ้ย 02 22 ราย
41 คุณเดชา สุนาโท Therich TripleT8C นครศรธี รรมราช 05B 22 ราย
42 คณุ ฐิติรตั น์ พรหมเจริญ 04 22 ราย
43 คณุ สพุ ชั ญา อนุมาศ พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแก่น 01 21 ราย
44 คณุ โศภิตา สุระเสยี ง 01 21 ราย
45 คณุ ณรงค์ ส�ำเสน็ PowerTeamH2 นครราชสีมา 04 21 ราย

Therich1A Udomsap The Rich

PowerTeamB นครราชสมี า

NEW GEN 3 Head Office

NEW GEN 3 Head Office

ชัยภูมิ PD ขอนแกน่

Red BullFTB1 กระบี่

เพ่ิมพลู 888T กัลปพฤกษ์

เพ่มิ พูล888V กลั ปพฤกษ์

Dynamic 6A คอหงส์

SEPTEMBER 2019 33

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณจกั รภัทร์ โกษา กจิ ท�ำพิพัฒน์002 บงึ สามพัน 05B 21 ราย
47 คุณกิตติ ฉายวิเศษพล เขาไรย่ า - จันทบรุ ี 2 03 21 ราย
48 คุณจารวุ รรณ เออื้ ศรี พนู ทรัพยD์ 2BR 01 21 ราย
49 คณุ วรรณกร โนนคลอ้ PowerTeamV Head Office 05A 20 ราย
50 คุณรวิภา จรศรชยั StarTeam5 ปากชอ่ ง 04 20 ราย

Therich1A Udomsap The Rich

34 SEPTEMBER 2019

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตัวแทนทุกระดบั ท่ีมีอายงุ านมากกว‹า 1 เดือน (นบั ตัง้ แตเ‹ ดอื นท่อี อกรหัส)
นําส‹ง ผลงาน และ อนุมัตภิ ายในเดือน ผลงานขั้นต่ำ� 8 ราย และ
APE รายละ ไมต‹ ่�ำกว‹า 12,000 บาท

AUGUST 2019

อันดับ NEW GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณปาณิสรา นามคำ� PowerTeamV Head Office 01 16 ราย 329,254 บาท

2 คุณปริศนา ภาพขุนทด PowerTeamV Head Office 01 11 ราย 621,365 บาท

3 คุณพิษณุ สินธพ PowerTeamT Head Office 01 9 ราย 462,915 บาท

4 คุณธัญณชิ า สุธวี คณานนท์ PowerTeamV Head Office 01 7 ราย 341,271 บาท

5 คณุ แพรวขวญั อนนั ต์ชลาลยั เพมิ่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 7 ราย 335,104 บาท

6 คณุ นิลลมยั ศิรริ ตั น์ PowerTeamV Head Office 01 7 ราย 252,670 บาท

7 คุณญานษิ ฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 01 7 ราย 223,424 บาท

8 คุณชนัญชิดา ชมภูวเิ ศษ PowerTeamV Head Office 01 6 ราย 155,241 บาท

9 คณุ แปลก เส้งอ้นั Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04 8 ราย 270,961 บาท

10 คณุ สันติ หลาหวนั TherichA KC.the Rich 04 8 ราย 266,931 บาท

11 คณุ ธรี ะวฒั น์ ยศด�ำ Red Bull1C หาดใหญ่ 04 8 ราย 118,447 บาท

12 คณุ อรัญญา จ�ำรัส Therich1A Udomsap The Rich 04 7 ราย 322,371 บาท

13 คุณยกุ ตระนันท์ กนั คุ้ม Therich1A Udomsap The Rich 04 6 ราย 140,204 บาท

14 คุณพสิษฐิ์ กอ้ งสุวรรณคีรี Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04 6 ราย 104,119 บาท

15 คณุ รัตนาวดี สขุ ขวด Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 6 ราย 81,252 บาท

16 คณุ อรอนงค์ สหี าราช พรหมประทาน 7 เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 11 ราย 167,652 บาท

17 คุณเดชา สุนาโท ชยั ภมู ิ PD ขอนแกน่ 05B 7 ราย 143,868 บาท

SEPTEMBER 2019 35

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตัวแทนทุกระดับ ที่มีอายงุ านมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ต้งั แต‹เ ดือนทีอ่ อกรหสั )
นําส‹งผลงาน และ อนมุ ตั ภิ ายในเดือน ผลงานขนั้ ต่�ำ 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ตำ�่ กว‹า 12,000 บาท

AUGUST 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

18 คุณเทพรตั น์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 7 ราย 121,532 บาท
19 คุณสุนษิ า บญุ สงั ข์ 05A 6 ราย 124,711 บาท
StarTeam11 สีค้วิ

หมายเหต:ุ สงวนสทิ ธิ์ผู้รับถ้วยรางวัลเฉพาะผูท้ ม่ี ารว่ มงาน Kick Off เทา่ น้ัน
36 SEPTEMBER 2019

AWSNTAEARWRDS

NEW GEN STAR

ตัวแทนใหมท‹ ่ีออกรหัสภายในเดอื น นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดือน
ผลงานขั้นต่�ำ 4 ราย และ APE รายละไม‹ต �ำ่ กว‹า 12,000 บาท

AUGUST 2019

อันดับ SUPER GEN STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ เอกรัตน์ คชารัตน์ PowerTeamT Head Office 01 5 ราย 277,573 บาท
2 คณุ พรเพ็ญ ทองนาค PowerTeamV 01 3 ราย 120,680 บาท
3 คณุ รัชชัย ศรหี ามาตร เพิ่มพลู 888W Head Office 01 3 ราย 82,668 บาท
4 คุณพิชญา ศรีชยั Red BullFTB4 กลั ปพฤกษ์ 04 6 ราย 120,388 บาท
5 คณุ สุดาพร ภเู บศ 04 3 ราย 50,400 บาท
6 คณุ พรรณภัทร ขวญั ทอง เศรษฐี 1 กระบ่ี
StarTeam1 พัทลงุ 05A 4 ราย 66,922 บาท
สคี ้ิว

หมายเหต:ุ สงวนสิทธ์ิผู้รับถว้ ยรางวัลเฉพาะผ้ทู มี่ าร่วมงาน Kick Off เท่านน้ั

SEPTEMBER 2019 37

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( AUGUST 2019 )
คุณอญั ธิชา
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต ธนาลงั การ
เบีย้ ประกนั ภยั ทั้งเดอื น (APE) หลงั จากปรับปรุง
แลว้ (Adjusted APE) สูงสดุ ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeamV
คุณวุฒสิ ูงสุด 15 อันดบั สำ� นักงานตวั แทน Head Office
Zone 01
APE 3,171,725 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ กำ� พล คุณธารญา คณุ ร่งุ นภา คณุ สิรกิ ารย์
พิมพย์ า ศริ ัชญาบุตร์ จ�ำรสั เสง้ อัน้

ทมี เพิม่ พูล888V ทมี PowerTeamT ทีม Therich1A ทีม Red Bull30 C
สำ� นกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน Head Office สำ� นักงานตวั แทน สำ� นกั งานตัวแทน
Zone 01 Zone 01 Udomsap The Rich สนามบินหาดใหญ่
APE 1,800,651 บาท APE 1,580,330 บาท Zone 04 Zone 04
APE 587,938 บาท APE 378,573 บาท

38 SEPTEMBER 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ จิตตาภา เจนไพร มหาทรพั ย์บูรพาB บางแสน 03 374,157 บาท
348,834 บาท
7 คุณประชา เนยี ดกระโทก StarTeam ปากชอ่ ง 05A 333,804 บาท
310,810 บาท
8 คุณธนสิ า สังข์พาณชิ ย์ อินทรีทอง928 Head Office 01 283,260 บาท
281,331 บาท
9 คุณควรคะนงึ โกสุมภ์ StarTeam5A ปากชอ่ ง 05A 243,816 บาท
241,278 บาท
10 คุณกัญณิรชั ษ์ พละสมิ พรหมประทาน7 เมืองพล/ขอนแกน่ 05A 236,000 บาท
235,356 บาท
11 คณุ พรกำ� จร แซห่ ลี TherichA KC.the Rich 04 228,665 บาท
222,427 บาท
12 คณุ ชัยสทิ ธิ์ ด�ำแดง SuccessGroup3 ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ่3 04 216,987 บาท
212,132 บาท
13 คุณภาสินี สนุ าโท ชยั ภมู ิ PD ขอนแก่น 05B 209,373 บาท
202,589 บาท
14 คุณแพรวพรรณ เปรญิ กลุ อนิ ทรีทอง Head Office 01 193,908 บาท
192,724 บาท
15 คุณณฐั วฒั น์ กฤตยชญ์ธรณ์ PowerTeamH นครราชสมี า 05A 189,737 บาท
181,112 บาท
16 คุณชมภนู ุช แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02

17 คุณภาวนา โฉมอุปฮาด Red BullFTB4 กระบี่ 04

18 คณุ ชญั ญานุช บุญมี พนู ทรพั ยD์ 2BT เขาไร่ยา - จันทบุรี 2 03

19 คุณโชติกา ทองจันทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04

20 คณุ จติ รกร จอง Red Bull3A3 หาดใหญ่ 04

21 คณุ ณฐั สิทธ์ิ ตันสกุล Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04

22 คณุ ยุพนิ สาราจันทร์ มหาทรัพย์A1ks2 วารินชำ� ราบ 05B

23 คณุ โศภศิ ร ศรีทอง Red Bull40A1 หาดใหญ่ 04

24 คุณอินทชั จลุ แก้ว Red BullFTB3 กระบี่ 04

25 คุณฐิตพิ งษ์ พทิ กั ษ์ พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแก่น 05A

SEPTEMBER 2019 39

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คณุ พมิ พ์ปวณี ์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตวั แทน แกว้ เมฆ
ที่มีรหัสใหม่ภายในเดอื นและตวั แทนใหม่นั้นยงั คง
มสี ัญญาตัวแทน ณ วนั ส้ินสุดการทำ� คณุ วฒุ ิ ทีม Therich Triple T8A3A
สูงสดุ 15 อนั ดบั แรก ตวั แทนใหม่ทีน่ �ำมานับ ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
ตอ้ งมีผลผลติ อย่างนอ้ ย 3 ราย ภายในเดอื น Zone 01
จ�ำนวนราย 7 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คุณสิทธิไชย คณุ กญั ณริ ัชษ์ คุณอารดา คณุ บุษยา
ดวงดี พละสมิ มาแน ชูศรี

ทมี GP mahasap B1 ทมี พรหมประทาน7 ทมี Red Bull37 ทีม Red Bull39
สำ� นักงานตัวแทน ลพบุรี สำ� นกั งานตวั แทน ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 03 เมอื งพล/ขอนแก่น Zone 04 Zone 04
จ�ำนวนราย 5 ราย Zone 05A จำ� นวนราย 3 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย
จำ� นวนราย 5 ราย

40 SEPTEMBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ปทั มนนั ท์ สนุ ทรโชติอนันต์ พูนทรัพยP์ พัทยา 03 3 ราย
7 คุณชัยสทิ ธิ์ ดำ� แดง SuccessGroup3 04 2 ราย
8 คุณวรรณา ศาลางาม ทรัพย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 01 2 ราย
9 คณุ ธัญพรพรรณ ครุฑพงษ์ เพิม่ พูล888W 02 2 ราย
10 คณุ นคร รตั นพฤกษ์ The greatest2 กัลปพฤกษ์ 2 ราย
11 คุณศศินา ยศด�ำ Head Office 02 2 ราย
12 คณุ น�ำ้ ทิพย์ เศษบบุ ผา NEW GEN 12 Head Office 04 2 ราย
13 คุณอัญธิชา ธนาลงั การ Red Bull1C 03 2 ราย
14 คณุ บณุ ยนุช โชควัฒนาศลิ ป์ พนู ทรพั ย์G2 หาดใหญ่ 01 2 ราย
15 คณุ ภาสนิ ี สนุ าโท PowerTeamV ดรีมแลนด์ 04 2 ราย
16 คณุ โสมสุรยี ์ แผ้วไพรี Therich1A4 Head Office 05B
17 คุณวภิ า ผอ่ งภิญโญ ชยั ภูมิ PD Udomsap The Rich 2 ราย
18 คุณประชา เนยี ดกระโทก ขอนแก่น 04 2 ราย
19 คณุ สายณั ห์ สงั วงั เลาว์ Red Bull6 02 2 ราย
20 คุณอารมณ์ กายจะโปะ The greatest9 หาดใหญ่ 05A 2 ราย
21 คณุ สุกัญญา รู้รอบ StarTeam5 Head Office 04 2 ราย
22 คุณปารชิ าติ หลานวงศ์ 2 ราย
23 คุณธนสิ า สงั ขพ์ าณิชย์ Red Bull1 ปากชอ่ ง 05A 2 ราย
24 คณุ ชมภนู ชุ แสงทองยอ้ ย หาดใหญ่ 04 2 ราย
25 คุณภฏั ศนนั ท์ นาชยั ฤทธ์ิ StarTeamA ครบรุ 2ี 05B 2 ราย
Dynamic 6A คอหงส์ 01 2 ราย
รวมทรัพย์ 02
อินทรที อง928 Head Office 05A
Head Office
NEW GEN 3 Head Office
PowerTeamP นครราชสีมา

SEPTEMBER 2019 41

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คณุ อัญธิชา
ผ้บู รหิ ารกลุม่ ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต ธนาลงั การ
เบี้ยประกันภยั Year to Date (APE) หลงั จาก
ปรบั ปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสุด ภายใน ทีม PowerTeamV
ชว่ งการท�ำคณุ วฒุ สิ งู สุด 15 อันดับ ส�ำนักงานตวั แทน Head Office
Zone 01
APE 13,651,367 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ กำ� พล คุณสิรกิ ารย์ คณุ ธารญา คุณรงุ่ นภา
พิมพ์ยา เสง้ อั้น ศริ ชั ญาบุตร์ จ�ำรสั

ทีม เพมิ่ พลู 888V ทีม Red Bull30 C ทมี PowerTeamT ทมี Therich1A
ส�ำนกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นักงานตัวแทน สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน
Zone 01 สนามบินหาดใหญ่ Zone 01 Udomsap The Rich
APE 12,275,496 บาท Zone 04 APE 5,429,646 บาท Zone 04
APE 6,124,428 บาท APE 3,054,670 บาท

42 SEPTEMBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ชมภูนชุ แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02 2,977,741 บาท
2,806,011 บาท
7 คุณโสมสรุ ีย์ แผ้วไพรี Red Bull6 หาดใหญ่ 04 2,732,755 บาท
2,552,026 บาท
8 คุณพรก�ำจร แซห่ ลี TherichA KC.the Rich 04 2,396,696 บาท
2,201,453 บาท
9 คุณศริ ิวรรณ รัตนโกสม Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 2,198,947 บาท
2,058,422 บาท
10 คณุ ธนสิ า สงั ข์พาณชิ ย์ อินทรที อง928 Head Office 01 1,844,539 บาท
1,726,127 บาท
11 คณุ ศศินา ยศดำ� Red Bull1C หาดใหญ่ 04 1,720,417 บาท
1,597,794 บาท
12 คุณชมนภัส ศรที องแจง้ PowerTeamH2 นครราชสีมา 05A 1,566,612 บาท
1,532,818 บาท
13 คุณประชา เนยี ดกระโทก StarTeam ปากช่อง 05A 1,516,458 บาท
1,488,715 บาท
14 คณุ ถิรเทพ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารนิ ชำ� ราบ 05B 1,440,362 บาท
1,382,327 บาท
15 คณุ อนิ ทชั จลุ แก้ว Red BullFTB3 กระบี่ 04 1,248,347 บาท
1,226,545 บาท
16 คณุ ณฐั สิทธิ์ ตนั สกลุ Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04

17 คุณสมุ าลี อนิ ทรกระโทก PowerTeamA นครราชสีมา 05A

18 คุณสทุ ธลิ กั ษณ์ สวสั ด์ธิ รรม Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04

19 คุณบษุ ยา ชูศรี Red Bull39 หาดใหญ่ 04

20 คณุ จิตตาภา เจนไพร มหาทรัพย์บูรพาB บางแสน 03

21 คุณสกุ ญั ญา รู้รอบ Dynamic 6A คอหงส์ 04

22 คณุ สน่ัน นอ้ ยแพง กจิ ท�ำพิพฒั น0์ 02 บึงสามพัน 05B

23 คุณอานนท์ เศษบุบผา พูนทรพั ย์G2B ดรมี แลนด์ 03

24 คณุ ธัญพรพรรณ ครฑุ พงษ์ The greatest2 Head Office 02

25 คุณคารคณา แซ่ลมิ่ Therich3A KC.the Rich 04

SEPTEMBER 2019 43

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คุณธนิสา
ผ้บู รหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทน สังขพ์ าณิชย์
ที่มรี หัสใหม่สะสม Year to Date และตวั แทนใหม่
นน้ั ยังคงมสี ญั ญาตวั แทน ณ วันสน้ิ สุดการทำ� ทมี อนิ ทรีทอง928
คณุ วุฒิ สงู สุด 15 อนั ดับแรก ตวั แทนใหมท่ ่นี ำ� สำ� นักงานตวั แทน Head Office
มานับตอ้ งมผี ลผลิตอยา่ งน้อย 3 ราย ภายใน Zone 01
เดือน APE 27 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ อัญธิชา คุณศศนิ า คุณสริ กิ ารย์ คณุ ยศสรลั
ธนาลังการ ยศดำ� เส้งอัน้ พรหมพุฒพิ งศ์

ทีม PowerTeamV ทมี Red Bull1C ทมี Red Bull30 C ทีม The greatest1
สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
Zone 01 Zone 04 สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 02
จำ� นวนราย 27 ราย จำ� นวนราย 23 ราย Zone 04 จำ� นวนราย 19 ราย
APE 19 ราย

44 SEPTEMBER 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (AUGUST 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณปรยี นนั ท์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap B ศรีสะเกษ 05B 17 ราย
7 คณุ จิตตาภา เจนไพร 03 16 ราย
8 คณุ สิทธิไชย ดวงดี มหาทรพั ย์บูรพาB บางแสน 03 16 ราย
9 คณุ บษุ ยา ชศู รี 04 16 ราย
10 คุณถิรเทพ พชรมหาทรัพย์ GP mahasap B1 ลพบรุ ี 05B 15 ราย
11 คณุ มยรุ ฉตั ร สลี าทอง 05B 14 ราย
12 คณุ ธารญา ศิรัชญาบตุ ร์ Red Bull39 หาดใหญ่ 02 14 ราย
13 คุณธัญพรพรรณ ครุฑพงษ์ 02 13 ราย
14 คณุ ภคั ภร กุศลสร้างด์ิ GP mahasap A1 วารนิ ช�ำราบ 03 13 ราย
15 คณุ โชตกิ า ทองจนั ทร์ 04 13 ราย
16 คุณก�ำพล พมิ พ์ยา สวุ รรณทรัพยก์ รุป๊ Head Office 01 12 ราย
17 คุณกญั ณิรัชษ์ พละสมิ 05A 12 ราย
18 คุณอารดา มาแน Power Team T Head Office 04 11 ราย
19 คุณชมภูนชุ แสงทองย้อย 02 10 ราย
20 คณุ ณธญา หิรัญศริ เดช The greatest2 Head Office 03 10 ราย
21 คุณพิมพ์ปวีณ์ แก้วเมฆ 01 9 ราย
22 คุณภาสนิ ี สุนาโท มหาทรพั ย์บูรพาA บางแสน 05B 9 ราย
23 คุณนัชญา บญุ จติ 05B 9 ราย
24 คณุ น้�ำหอม หนเู วียง Therich Triple T1 Triple T the Rich 05B 9 ราย
25 คุณสพลเชษฐ์ สบื จะบก 05A 8 ราย
เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์

พรหมประทาน7 เมอื งพล/ขอนแก่น

Red Bull37 หาดใหญ่

NEW GEN 3 Head Office

พนู ทรัพยG์ 2D ดรีมแลนด์

Therich Triple T8A3A Head Office

ชยั ภูมิ PD ขอนแกน่

NB01 Head Office

ชยั ภมู ิ 1 ขอนแก่น

StarTeam5B ปากช่อง

SEPTEMBER 2019 45

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คุณศุภิสญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบี้ย กุลแก้วประเสรฐิ
ประกันภัยทั้งเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทีม PowerTeam
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ สำ� นกั งานตัวแทน นครราชสีมา
Zone 05A
APE 5,709,279 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ิศ

คณุ เสฏฐวฒุ ิ คณุ ธรี ยทุ ธ คณุ ชตุ ิกาญจน์ คณุ ธีรศักด์ิ
รุ่งโรจนส์ ริ กุล พุทธแปน้ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรันต์ แก้วมาก

ทมี เพ่ิมพลู 888 ทมี Red Bull ทีม StarTeam ทมี Red Bull30
ส�ำนักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์ สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน สีคิ้ว ส�ำนักงานตวั แทน
Zone 01 Zone 04 Zone 05A สนามบนิ หาดใหญ่
APE 2,349,725 บาท APE 1,868,432 บาท APE 1,100,216 บาท Zone 04
APE 980,931 บาท

46 SEPTEMBER 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ สนั ติชัย หงษ์ทอง Therich1 Udomsap The Rich 04 834,725 บาท
740,022 บาท
7 คณุ ฐกร ทวศี กั ดิกร Therich(Group) KC.the Rich 04 691,571 บาท
603,982 บาท
8 คุณทศั นยี ์ ทินราช พรหมประทาน เมอื งพล/ขอนแกน่ 05A 569,804 บาท
542,749 บาท
9 คณุ ธิตวิ ฒั น์ ศรลี าอาจ ชัยภมู ิ ขอนแก่น 05B 460,376 บาท
458,649 บาท
10 คุณแพรวพรรณ เปรญิ กุล อนิ ทรที อง Head Office 01 435,712 บาท
392,292 บาท
11 คุณธรี ศกั ดิ์ แกว้ มาก Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 373,696 บาท
371,506 บาท
12 คุณภคั รดา เดชะปยิ ังกูร SuceessGroup ทรัพยอ์ นนั ต์/หาดใหญ่3 04 238,723 บาท
235,902 บาท
13 คุณธราธิป เดชาชนิ กฤตชัย มหาทรัพย์บรู พา บางแสน 03 153,371 บาท
151,979 บาท
14 คณุ นัญญาณัฎฐ์ เสลร่ ัตน์ Red BullFTB กระบ่ี 04 140,767 บาท
128,437 บาท
15 คณุ สุรตั ติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap วารินช�ำราบ 05B 108,645 บาท
108,324 บาท
16 คณุ พงษส์ ัณฑ์ ขาวย่งั ยนื The greatest Head Office 02

17 คณุ ณษั ฐพงษ์ กิจทำ� พพิ ฒั น์ กิจทำ� พิพฒั น์ บงึ สามพัน 05B

18 คุณสุรนิ ทร์ มาชู เศรษฐี พทั ลงุ 04

19 คุณชุติมนั ต์ เศษบบุ ผา พูนทรัพย์G ดรีมแลนด์ 03

20 คณุ ยทุ ธนา วฒุ ิพงศ์ Central เวียงสระ 04

21 คณุ ดาวศิริ ขุนนันทเจียม We Team Udomsap The Rich 04

22 คณุ คนธ์พงษ์ วตั รธนพจน์ KW001 บางแสน 03

23 คณุ พุฒพิ ัฒน์ รัตนกมลพงศ์ GP mahasap ศรสี ะเกษ 05B

24 คณุ ตฤณรดา ธนปรียากร Therich3 KC.the Rich 04

25 คุณรัตตยิ า กาญจนพลฤทธิ์ เจนตรงั พัทลุง 04

SEPTEMBER 2019 47

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( AUGUST 2019 )
คณุ ธรี ยทุ ธ
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตัวแทน พุทธแปน้
ที่มีรหัสใหมภ่ ายในเดือนและตวั แทนใหม่นัน้ ยังคง
มสี ัญญาตัวแทน ณ วันส้นิ สุดการทำ� คณุ วุฒิ ทีม Red Bull
สูงสดุ 15 อันดับแรก ตวั แทนใหมท่ ่นี ำ� มานบั ต้อง ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่
มผี ลผลติ อย่างนอ้ ย 3 ราย ภายในเดอื น Zone 04
APE 17 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณทีป์ชลติ คณุ ชุติกาญจน์ คุณทัศนีย์ คณุ ศุภสิ ญานนท์
ทองจันทร์ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรนั ต์ ทนิ ราช กลุ แก้วประเสรฐิ

ทีม Therich Triple T ทีม StarTeam ทีม พรหมประทาน ทีม PowerTeam
สำ� นักงานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทน สีค้ิว สำ� นักงานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน นครราชสมี า
Triple T the Rich Zone 05A เมอื งพล/ขอนแกน่ Zone 05A
Zone 04 จ�ำนวนราย 8 ราย Zone 05A จำ� นวนราย 7 ราย
จ�ำนวนราย 12 ราย จ�ำนวนราย 8 ราย

48 SEPTEMBER 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (AUGUST 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 พฒุ ิพฒั น์ รตั นกมลพงศ์ StarTeam สคี ิว้ 05B 6 ราย
7 คณุ ธติ ิวัฒน์ ศรลี าอาจ ชยั ภมู ิ ขอนแกน่ 05B 6 ราย
8 คุณพงษ์สณั ฑ์ ขาวยง่ั ยืน Head Office 5 ราย
9 คุณเสฏฐวุฒิ รุ่งโรจนส์ ิรกลุ The greatest กัลปพฤกษ์ 02 5 ราย
10 คณุ ภคั รดา เดชะปยิ ังกรู เพมิ่ พลู 888 01 3 ราย
11 คณุ ตฤณรดา ธนปรียากร SuceessGroup ทรพั ย์อนนั ต์/หาดใหญ่ 3 04 3 ราย
12 คณุ นัญญาณัฎฐ์ เสลร่ ตั น์ Therich3 04 3 ราย
13 คณุ ชตุ มิ นั ต์ เศษบบุ ผา Red BullFTB KC.the Rich 04 3 ราย
14 คุณสันตชิ ยั หงษ์ทอง พนู ทรพั ยG์ กระบ่ี 03 2 ราย
15 คณุ สุรนิ ทร์ มาชู Therich1 04 2 ราย
16 คุณแพรวพรรณ เปริญกุล ดรมี แลนด์ 04 2 ราย
17 คุณกฤศญดา แกว้ อกั ษราทร เศรษฐี Udomsap The Rich 01 2 ราย
18 คุณฐกร ทวศี กั ดกิ ร อนิ ทรีทอง 04 1 ราย
19 คุณจีรพฒั น์ สงั ข์ทอง Dynamic พทั ลุง 04 1 ราย
20 คณุ สมาท สะอาดวารี Therich(Group) Head Office 04 1 ราย
21 คณุ คนธพ์ งษ์ วัตรธนพจน์ The great4 04 1 ราย
22 สุรัตตกิ านต์ พชรมหาทรพั ย์ The great คอหงส์ 03 1 ราย
23 คณุ ยุทธนา วฒุ ิพงศ์ KW001 KC.the Rich 05B 1 ราย
24 คณุ ณษั ฐพงษ์ กจิ ทำ� พิพัฒน์ GP mahasap A 1 ราย
25 คณุ ธราธิป เดชาชินกฤตชัย Central The Great/หาดใหญ่ 5 04 1 ราย
กจิ ท�ำพิพฒั น์ 05B
มหาทรพั ยบ์ รู พา The Great/หาดใหญ่ 5 03

บางแสน
วารินชำ� ราบ

เวียงสระ
บึงสามพัน
บางแสน

SEPTEMBER 2019 49

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( AUGUST 2019 )
คุณศุภสิ ญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต กลุ แก้วประเสรฐิ
เบี้ยประกนั ภัย Year to Date (APE) หลังจาก
ปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สงู สดุ ทมี PowerTeam
ภายในชว่ งการทำ� คุณวฒุ ิสูงสดุ 15 อันดับ สำ� นกั งานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 05A
APE 29,794,407 บาท

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ เสฏฐวฒุ ิ คณุ ธรี ยุทธ คุณทปี ช์ ลติ คุณธรี ศกั ดิ์
รุ่งโรจนส์ ริ กลุ พทุ ธแป้น ทองจนั ทร์ แก้วมาก

ทมี เพมิ่ พูล888 ทีม Red Bull ทมี Therich Triple T ทมี Red Bull30
ส�ำนักงานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนักงานตวั แทน
Zone 01 Zone 04 Triple T the Rich สนามบินหาดใหญ่
APE 16,023,866 บาท APE 14,548,966 บาท Zone 04 Zone 04
APE 9,265,333 บาท APE 8,951,868 บาท

50 SEPTEMBER 2019


Click to View FlipBook Version