The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-01-23 22:22:16

GenNext Issue January 2019

GenNext Issue January 2019

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจ�ำเดือนมกราคม 2562

IJSASNUUEARY 2019

JANUARY 2019 1

GEN ACTIVITY

Kick Off เปดิ บา้ น Zone 05 ครงั้ ท่ี 1/2019

เปิดต้นปีด้วยความเข้มแข็ง เจนเนอราล่ีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโซน 05 เปิดบ้านจัดงาน Kick Off ประจ�ำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
โดยในงานน้ีคุณสุรศักดิ์ เดชศรี ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน หรือหัวหน้าโซน 05 ได้น�ำทีมเปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทน
เจนเนอราลี่ในภูมิภาคที่ร่วมเดินทางมาร่วมงานประชุมอย่างพร้อมหน้า
งาน Kick off ประจ�ำเดือนนี้มาในหัวข้อ “Start Strength” เพื่อสร้างแรง
ผลักดันและแรงบันดาลใจในการท�ำงานของเหล่าตัวแทน ให้พร้อมท�ำภารกิจ
ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและความคุ้มครองให้ลูกค้าต่อไป นอกจากน้ี
ในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษท่ี ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์จาก
การป่วยเป็นมะเร็ง และได้ถ่ายทอดเน้ือหาแรงบันดาลใจต่างๆ มากมายให้ผู้
ร่วมประชุม และได้มีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่างให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ประจ�ำเดือน

Press Group Interview ชกั ธงเปดิ ศกั ราชใหม่ปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมานี้ ฝั่งช่องทางเอเจนซ่ี เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ ชักธงเปิดศักราชใหม่ น�ำทัพโดยคุณแซมดาชิ สุมิท กรรมการ
ผู้จัดการ เจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อย (Chief Retail Officer) พร้อมคุณกรสยาม นนทรัตน์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงทิศทางของช่องทางตัวแทน
ในปี 2019 ยกเป็นปีแห่งคุณภาพ กับการเข้าสู่ Agency Transformation เตรียมใช้กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กับ ‘ROAR
Project’ โปรแกรมท่ีจะพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ยกระดับตัวแทนเดิมที่ดีอยู่แล้วให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพมา
เสริมทัพ และน�ำเครื่องมือดิจิตัล GEN TOUCH มาช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ได้อย่างแม่นย�ำ สะดวกและรวดเร็ว
โดยคร้ังนี้ทีมผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์บนเรือยอร์ชหรู พร้อมพูดคุยกับนักข่าว
อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ก่อนชมพระอาทิตย์ตกปิดท้ายอย่างประทับใจ

2 JANUARY 2019

GEN ACTIVITY

เจนเนอราลี่ เอเจนซ่ีจัดสัมมนา Year Plan เปิดศักราช
ปี 2562 “Year of Quality ”

เมื่อวันท่ี 11 – 13 มกราคม 2562 น้ี เจนเนอราลี่ เอเจนซ่ีได้ปักธง จัดสัมมนา Year Plan เปิดศักราช ปี 2562 “Year of Quality” โดยมีเหล่าผู้บริหาร
ตัวแทนระดับ SM และ GM จากทุกภาคท่ัวประเทศ ร่วมงานกว่า 300 คน ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ จอมเทียน พัทยา
ในงานนี้น�ำทีมเปิดงานโดยคุณกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer), หัวหน้าโซน,
และได้รับเกียรติจาก คุณเคนน่ี บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (Chief Executive Officer) , คุณแซมดาชิ
สุมิท กรรมการผู้จัดการ เจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อย (Chief Retail Officer) และคุณช่อฟ้า
ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing and Customer Officer) ที่ได้ร่วมแถลงทิศทางองค์กร อัพเดทกลยุทธ์การด�ำเนิน
งานใหม่ เพื่อให้เจนเนอราลี่ได้ยกระดับให้มีศักยภาพมากย่ิงขึ้นร่วมกัน รองรับการแข่งขันของตลาดประกันชีวิตในอนาคตอันใกล้

พร้อมด้วยกิจกรรมการออกบูธต่างๆ มากมาย อาทิ Genovation booth, training
booth, และบูธถ่ายรูปที่สร้างบรรยากาศความสนุกและให้ความรู้กับเหล่าผู้บริหารตัวแทน
ที่เข้าร่วมงาน

JANUARY 2019 3

GEN TIPS

โดยคุณชยั ธวัฒน์ ฉัตรบรู ภานันท์ Distribution Support and Quality Management

การต่ออายุกรมธรรม์ ภาคที่ 3

ฉบับที่แล้วเราได้ทราบเกี่ยวกับการต่ออายุกรมธรรม์กันไปแล้ว 2 ภาค วันนี้เรามาต่อกันท่ีภาค 3 กันครับว่าจะมีเน้ือหาอะไรกัน
บ้าง วันน้ีขอน�ำเสนอ 2 เรื่อง ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีส�ำคัญมากๆ ส�ำหรับตัวแทนประกันชีวิตในเรื่องของการต่ออายุกรมธรรม์

1 บริษัทมีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ได้มีการ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาตัวแทนประกันท่ีสามารถ

ขยายระยะเวลาการต่ออายุกรมธรรม์ โครงการพิเศษ รับโอนเป็นเจ้าของผลงานกรมธรรม์ท่ีมีการต่ออายุ กรณี
ยกเว้นดอกเบี้ยและยกเว้นการตรวจสุขภาพ กรณีต่อ กรมธรรม์ขาดอายุหรือกรมธรรม์แบบขยายเวลา / หรือใช้
อายุกรมธรรม์ส้ินผลบังคับ (Easy Reinstatement) โดย เงินส�ำเร็จ ที่เกิน 90 วันนับต้ังแต่วันครบก�ำหนดช�ำระเบี้ย
มีระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. ประกันภัย ติดตามจากประกาศของบริษัทได้เช่นกัน
2562 ติดตามจากประกาศของบริษัทได้ครับ
หมายเหตุเพ่ิมเติม ส�ำหรับข้อ 2 นะครับ หลังจากที่

ตัวแทนบังเอิญไปพบลูกค้าท่ีมีกรมธรรม์ขาดอายุเกิน
90 วันของช่องทาง Agency และเราสามารถต่ออายุได้
ให้น�ำส่งเอกสารการขอเปลี่ยนตัวแทนเข้ามาพร้อมกัน
อันนี้ส�ำคัญมากนะครับ โปรดศึกษารายละเอียดจาก
ประกาศครับ

เอาล่ะทีนี้เวลาที่ตัวแทนไปต่ออายุกรมธรรม์ อาจจะเจอกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ วันนี้ผมขอน�ำเสนอแนวทางการตอบข้อโต้แย้ง
ของลูกค้า แต่ก่อนตอบข้อโต้แย้งตัวแทนควรจะถามลูกค้าก่อนว่า “นอกจากเรื่องน้ีแล้วมีเร่ืองอ่ืนอีกไหม”
และหากลูกค้าบอกมาหลายๆ เร่ืองล่ะ ตัวแทนประกันชีวิตควรท�ำอย่างไร อันนี้ไม่ยากครับ ให้ถามลูกค้าไปว่า “คุณลูกค้ากังวล
เรื่องไหนมากท่ีสุดครับ” และให้ตอบข้อน้ันข้อเดียว

ลูกค้า : “ตอนที่ทำ� เกรงใจตัวแทน พอตัวแทนออกจากอาชีพ กเ็ ลยไมอ่ ยากทำ� ตอ่ แลว้ ”

เตตชัอว่นแบทไดนห้สลามายาแรบถบ “คณุ ลูกคา้ ครับ สิง่ ท่คี ุณมีอยู่ในขณะนเี้ ป็นสง่ิ ทีด่ ี มีประโยชน์ และมีความส�ำคญั อยา่ งหน่งึ
ต่อครอบครัวนะครับ หากคณุ ลกู ค้าคดิ ว่า สิ่งที่มอี ยเู่ กดิ ขน้ึ จากความเกรงใจตวั แทนคนเดมิ
ที่นำ� เสนอ ผมขออนญุ าตทบทวนสิทธปิ ระโยชนท์ ี่คุณลกู คา้ จะได้รบั อกี ครงั้ นะครับ เพ่อื ให้
คุณลกู ค้าได้ตดั สนิ ใจใหม่อกี ครงั้ ”

แหบรบือนอากี้ จ็ไดจค้ะตรอับบ “ความเกรงใจเป็นส่งิ ที่ดีครบั หากสิ่งที่ไดร้ ับเป็นสิง่ ทีด่ ีและมีประโยชน์”
“สมมตวิ า่ สง่ิ ไหนที่เปน็ สิง่ ไม่ดี ถงึ เกรงใจเราก็คงไม่อยากรบั ” แสดงวา่ กรมธรรม์น้อี าจจะ
มีประโยชนอ์ ยู่บา้ ง ผมขออนุญาตทบทวนกรมธรรม์ใหพ้ อี่ ีกครั้งนะครบั

หแบรบือนอา้ี จจะตอบ “คุณลูกค้าครับในชวี ิตของเรา อาจจะเกรงใจใครๆ หลายคน แตก่ ็ยงั มคี นบางคนทเี่ ราลมื ที่
จะเกรงใจอยคู่ รบั คณุ ลูกค้าพอจะทราบไหมครับว่าเป็นใคร......คนน้นั ก็คือครอบครัวคุณ
ลกู คา้ เองครับ”

แต่อย่าลืมว่าการตอบข้อโต้แย้งเป็นเพียงประตูเท่านั้นครับ เหนือสิ่งอื่นใดคือการท�ำให้ลูกค้าเข้าใจ และเห็นความส�ำคัญของการมีกรมธรรม์เพื่อ
ครอบครัวของเขา

ฉบับหน้าเรามาดูกันว่าจะมีเรื่องสาระน่ารู้อะไร และข้อโต้แย้งที่เราอาจจะเจอในภาคสนามอีก หรือใครอยากทราบวิธีการตอบ
ข้อโต้แย้งเรื่องไหน ก็แจ้งเข้ามาได้ครับ แล้วฉบับหน้าพบกันใหม่นะครับ

4 JANUARY 2019

TRAINING UPDATE

โดย GT Corporate Trainers

สวัสดีปีใหม่พ่ีๆ ชาวเจนเนอราลี่ทุกท่านค่ะ เข้าสู่ปีใหม่แล้ว พ่ีๆ วางเป้าหมาย
ส�ำหรับปีน้ีกันหรือยังคะ วันนี้น้องไหวพริบมีบทความดีๆ เก่ียวกับหลักการต้ัง
เป้าหมายแบบ “S.M.A.R.T” มาช่วยให้พ่ีๆ ต้ังเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการ
ท�ำงานได้อย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�ำเร็จมากยิ่งข้ึนค่ะ

หลักการวางเป้าหมายแบบ “ S.M.A.R.T “ คืออะไร และจะท�ำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

S (specific)

การตั้งเป้าหมายต้องต้ังอย่างเฉพาะเจาะจง ระบุให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ปีหน้าอยากมีรถ
ก็ให้ระบุไปเลยว่ารถท่ีว่า เป็นรุ่นไหน สีอะไร เพ่ือท่ีจะท�ำให้เราเห็นเป้าหมายเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น

M (Measurable)

คือเป้าหมายของคุณสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้หรือไม่ อย่างเป้าหมายคุณคือความรวย ความรวยที่ว่านี้ต้องบอกเป็นตัวเลข
ได้ เช่น ต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 5 แสนบาท เป็นต้น หรือถ้าเป้าหมายของคุณคือความสุขที่ได้อยู่กับคนในครอบครัว
ก็ก�ำหนดไปเลยว่าอาทิตย์นึง ต้องใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวอย่างน้อยกี่วัน

A (Achievable)

หมายถึงความเป็นไปได้ หากคุณตั้งเป้าจะมีรายได้ 5 แสนบาทต่อเดือนภายใน 1 ปี แต่ปัจจุบันยังมีเงินเดือนแค่ 15,000 บาท
อยู่ก็คงจะเป็นอะไรท่ีเป็นไปได้ยาก และเม่ือถึงก�ำหนด หากท�ำตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ไม่ได้ ก็จะเป็นการบ่ันทอนก�ำลังใจในการท�ำ
เป้าหมายในครั้งต่อไป

R (Relevance)

เป้าหมายส�ำคัญน้ีส�ำคัญกับคุณแค่ไหน เพราะถ้ามันไม่ได้ส�ำคัญกับคุณมาก คุณก็จะไม่มี passion ในการท�ำให้มันส�ำเร็จ

T (Time-bound)

ต้องมีระยะเวลาท่ีแน่นอนว่าเป้าหมายจะส้ินสุดเม่ือไหร่ เพราะถ้าท�ำไปเร่ือยๆ แบบไม่มีกรอบเวลาก�ำหนด ก็จะท�ำให้เราไม่มีแรง
กดดันในการท�ำเป้าหมายนั้นให้ส�ำเร็จ ซ่ึงการก�ำหนดกรอบเวลาที่แนะน�ำ คือการ countdown วัน เพราะจะท�ำให้เราเห็นกรอบ
เวลาได้ชัดเจนที่สุด
ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก หนังสือฉันเปลี่ยนเพราะเขียนเป้า ของคุณวิสูตร แสงอรุณเลิศ ค่ะ
ฉบับหน้าน้องไหวพริบจะมีอะไรดีๆ มาแบ่งปันอีก ติดตามชมนะคะ บ๊ายบายค่ะ

JANUARY 2019 5

6 JANUARY 2019

JANUARY 2019 7

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ

ตวั แทนทีม่ ผี ลผลิตเบีย้ ประกันภัยทัง้ เดือน (APE) คณุ สิริการย์
หลังจากปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสดุ เส้งอน้ั
ภายในชว่ งการทำ� คุณวฒุ สิ ูงสดุ 50 อันดับ
ทีม Red Bull30
ส�ำนักงานตัวแทน
สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 954,123 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณณฐั วรรธน์ คณุ แวคอมอื ซ๊ะ คุณชญาดา คณุ พงษ์ชยั
ปัณฑาธิวฒั น์ หะยีแวบูละ รุง่ อรุณแสงนภา มว่ งรอด

ทมี มหาทรพั ยบ์ ูรพาA1 ทมี Millionaire3 ทีม PowerTeamJ2 ทีม Therich Triple T8A3
ส�ำนกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน ยะลา2 สำ� นักงานตัวแทน ลำ� ลูกกา ส�ำนักงานตวั แทน
Zone 03 Zone 04 Zone 03 Triple T the Rich
APE 724,988 บาท APE 436,676 บาท APE 277,704 บาท Zone 04
APE 261,775 บาท

8 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณจีรฐั ติกุล คัดตยิ าธีรวฒุ ิ กจิ ท�ำพพิ ฒั น0์ 03 บึงสามพนั 05 239,884 บาท
7 คุณพวงทอง ทบั พลี 03 228,307 บาท
8 คุณหสั ยา พทิ ยาภรณ์ เพ่มิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 05 213,023 บาท
9 คุณปยิ าภรณ์ ศรสี พุ รรณ 01 203,889 บาท
10 คณุ ศริ ิวรรณ รตั นโกสม PowerTeamQ4 นครราชสมี า 04 197,764 บาท
11 คณุ วชริ พงษ์ ชว่ ยจยุ้ 02 189,579 บาท
12 คณุ พรรณรายณ์ กิจการ Together B5 รัชดา 04 183,279 บาท
13 คุณนฏพัชญ์ บัวนาค 04 148,979 บาท
14 คุณชตุ ิมณฑต์ วันเสน Red Bull30B2 สนามบินหาดใหญ่ 04 148,103 บาท
15 คุณนาตยา เกตพุ ชิ ยั 04 146,744 บาท
16 คณุ สุชาดา วนิชไพจิตร์ NEW GEN 3 Head Office 01 140,179 บาท
17 คุณนาถลดา อเุ ทนดากรณ์ 04 126,453 บาท
18 คณุ กรรณิกา บวั ระภา SuccessGroup3 ทรพั ย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 05 125,641 บาท
19 คณุ พรดารา ศรสี ขุ ใส 01 123,264 บาท
20 คณุ อนนั ต์ เสน็ จาง Therich2A KC.the Rich 04 119,452 บาท
21 คณุ โสภิดา สิงหผ์ ักแว่น 05 113,376 บาท
22 คณุ ศศิธร ศรีเจรญิ ราษฎร์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 03 107,501 บาท
23 คณุ ณฐั ณิชา โกมยั 04 107,180 บาท
24 คุณสทุ ธิภัทร การดี Red Bull6 หาดใหญ่ 04 106,444 บาท
25 คณุ พีรพล นาคฤทธ์ิ 04 106,258 บาท
Modern Group Head Office

Therich2A KC.the Rich

ชัยภมู ิ 24K ขอนแก่น

The Phoenix1 Head Office

TherichE1 KC.the Rich

ชัยภูมิ 29K ขอนแกน่

เพิ่มพลู 888Y กัลปพฤกษ์

Therich Triple T8 Triple T the Rich

TherichA KC.the Rich

ปยิ มิตร 1 วงั ไผ่ - ชุมพร

JANUARY 2019 9

STAR

OF THE

MONTH

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณนภิ าพร รอดบญุ มา กฤษณะภทั รกรปุ๊ 1 อุดรธานี 05 103,552 บาท
102,124 บาท
27 คณุ ศริ วัฒน์ เสลร่ ตั น์ Red BullFTB3 กระบ่ี 04 102,106 บาท
101,109 บาท
28 คุณหนึง่ ฤทัย วงษล์ ะมาย NT MIRACLE บางรกั น้อย 03 100,364 บาท
29 คุณณรงค์ ส�ำเส็น Dynamic 6A คอหงส์ 04 100,000 บาท
100,000 บาท
30 คุณนวพร ชวลิตชวี ิน พนู ทรัพยG์ 2B ดรีมแลนด์ 03 98,921 บาท
96,887 บาท
31 คณุ สภุ ัทรวดี แสงงาม มารวย 9A2 Head Office 01 94,918 บาท
94,541 บาท
32 คุณปทมุ พร ปะทา Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04 93,351 บาท
88,056 บาท
33 คณุ ปวีณอร ยกทิว TherichE KC.the Rich 04 87,588 บาท
87,540 บาท
34 คุณปยิ ะพงษ์ ย่งิ ใหญ่ Red Bull30B2 สนามบินหาดใหญ่ 04 86,258 บาท
86,124 บาท
35 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธ์สุวรรณ์ เพิ่มพูล888V กัลปพฤกษ์ 03 85,739 บาท
85,536 บาท
36 คุณเจตจิรา กุลประสิทธิ์ Red Bull30B2 สนามบินหาดใหญ่ 04 84,117 บาท

37 คุณอสั มา เอียดโส๊ะ Therich2U KC.the Rich 04

38 คณุ กาญจนพฒั น์ พรหมคลา้ ย GP 208 ชลบุรี 03

39 คุณปรยี าภทั ร์ หิรัญธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพิพัฒน์002 บงึ สามพัน 05

40 คณุ กัญรดา ธัญญากรทวี TherichA KC.the Rich 04

41 คณุ ลดั ดา รอดรัตน์ Red Bull1C1 หาดใหญ่ 04

42 คุณกชกร จลุ จงกล Therich Triple T8B Triple T the Rich 04

43 คณุ ชนญั ญา บุญแสน เศรษฐี 2 พัทลงุ 04

44 คุณวรายุทธ์ มกุ ดา Red Bull24 สนามบินหาดใหญ่ 04

45 คุณณรี นุช ชวลิตวรานนท์ TherichB1 KC.the Rich 04

10 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณเทพรัตน์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05 83,661 บาท
82,546 บาท
47 คุณอิสรา หละหวั่น TherichE KC.the Rich 04 82,418 บาท
82,332 บาท
48 คุณภณ อาวรธรรม เพิ่มพลู 888P กัลปพฤกษ์ 03 81,710 บาท
49 คุณภทั ราพร เพชรสุทธิ์ Red Bull39 หาดใหญ่ 04 80,054 บาท
77,304 บาท
50 คุณนฤมล เตม็ แกว้ KingDiamond1 Head Office 04 77,054 บาท
76,981 บาท
51 คุณอุทัย อัฒจนั ทร์ StarTeam2 สีคว้ิ 05 76,011 บาท
74,208 บาท
52 คุณยกุ ตระนนั ท์ กนั คมุ้ Therich1A Udomsap The Rich 04 73,842 บาท
53 คุณประสบโชค ชรู กั ษ์ TherichD KC.the Rich 04 73,447 บาท
72,756 บาท
54 คณุ พิมประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05 72,167 บาท

55 คุณนพมาศ เชอ้ื เดิม Therich2A KC.the Rich 04

56 คณุ ธณั ย์จริ า ธนพงศ์พชั สุภา PowerTeamB1 นครราชสีมา 05
57 คณุ เอกรนิ ทร์ เหมพิทกั ษ์ Dynamic 6A คอหงส์ 04

58 คุณธัญญาเรศ บญุ ย่งิ Red Bull24 สนามบินหาดใหญ่ 04

59 คณุ ทิพย์สุดา สันคะยอม NT MIRACLE บางรกั นอ้ ย 03

60 คณุ อรพรรณ ดาวกระจาย StarTeam1 สีคว้ิ 05

JANUARY 2019 11

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ตัวแทนท่ีมผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการทำ� คณุ ณัฐวรรธน์
คุณวุฒิสูงสุด 50 อนั ดับ ปณั ฑาธิวัฒน์

ทมี มหาทรพั ยบ์ ูรพาA1
ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office
Zone 03
จำ� นวนราย 28 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ิศ

คณุ แวคอมอื ซะ๊ คุณชญาดา คณุ พงษ์ชัย คณุ หัสยา
หะยีแวบลู ะ รุ่งอรณุ แสงนภา มว่ งรอด พทิ ยาภรณ์

ทีม Millionaire3 ทมี PowerTeamJ2 ทมี Therich Triple T8A3 ทมี PowerTeamQ4
สำ� นกั งานตัวแทน ยะลา2 สำ� นักงานตัวแทน ลำ� ลูกกา สำ� นกั งานตัวแทน สำ� นักงานตัวแทน นครราชสมี า
Zone 04 Zone 03 Triple T the Rich Zone 05
จำ� นวนราย 22 ราย จ�ำนวนราย 19 ราย Zone 04 จ�ำนวนราย 12 ราย
จำ� นวนราย 12 ราย

12 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณนภิ าพร รอดบญุ มา กฤษณะภัทรกรุ๊ป1 อดุ รธานี 05 11 ราย
7 คณุ สริ กิ ารย์ เส้งอน้ั Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 10 ราย
8 คุณปยิ าภรณ์ ศรสี พุ รรณ Together B5 01 9 ราย
9 คุณกรรณกิ า บัวระภา ชัยภูมิ 24K รัชดา 05 9 ราย
10 คุณนฏพัชญ์ บวั นาค Therich2A ขอนแกน่ 04 8 ราย
11 คุณชตุ มิ ณฑต์ วันเสน KC.the Rich 04 8 ราย
12 คณุ นาตยา เกตุพิชัย Therich Triple T8 Triple T the Rich 04 8 ราย
13 คุณศริ วิ รรณ รัตนโกสม Red Bull6 หาดใหญ่ 04 7 ราย
14 คณุ นาถลดา อุเทนดากรณ์ สนามบินหาดใหญ่ 04 7 ราย
15 คณุ ณฐั ณชิ า โกมัย Red Bull30B2 KC.the Rich 04 7 ราย
16 คณุ จรี ัฐติกุล คดั ตยิ าธีรวุฒิ Therich2A Triple T the Rich 05 6 ราย
17 คณุ พวงทอง ทับพลี Therich Triple T8 บงึ สามพัน 03 6 ราย
18 คณุ วชริ พงษ์ ชว่ ยจยุ้ กิจท�ำพิพฒั น0์ 03 กัลปพฤกษ์ 02 6 ราย
19 คุณพรรณรายณ์ กจิ การ เพิ่มพลู 888V Head Office 04 6 ราย
20 คณุ พรดารา ศรีสุขใส NEW GEN 3 01 6 ราย
21 คุณอนันต์ เสน็ จาง SuccessGroup3 ทรพั ย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 04 6 ราย
22 คุณศศิธร ศรเี จริญราษฎร์ The Phoenix1 03 6 ราย
23 คุณสุทธภิ ัทร การดี TherichE1 Head Office 04 5 ราย
24 คณุ ณรงค์ สำ� เสน็ เพมิ่ พูล888Y KC.the Rich 04 5 ราย
25 คณุ นวพร ชวลิตชวี ิน TherichA กลั ปพฤกษ์ 03 5 ราย
Dynamic 6A KC.the Rich
พนู ทรัพยG์ 2B
คอหงส์
ดรมี แลนด์

JANUARY 2019 13

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ ปวณี อร ยกทวิ TherichE KC.the Rich 04 5 ราย
5 ราย
27 คณุ ปยิ ะพงษ์ ยงิ่ ใหญ่ Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
28 คณุ เจตจริ า กุลประสทิ ธ์ิ Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
29 คุณกาญจนพัฒน์ พรหมคลา้ ย GP 208 ชลบุรี 03 5 ราย
5 ราย
30 คุณชนัญญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พัทลุง 04 5 ราย
4 ราย
31 คุณอสิ รา หละหวั่น TherichE KC.the Rich 04 4 ราย
4 ราย
32 คุณภัทราพร เพชรสทุ ธ์ิ Red Bull39 หาดใหญ่ 04 4 ราย
4 ราย
33 คุณอญั ชลี ขันแข็ง ชยั ภมู ิ B4 ขอนแก่น 05 4 ราย
4 ราย
34 คุณส�ำเรยี ง ศริ ิอาจ StarTeam11 สีคิ้ว 05 4 ราย
4 ราย
35 คุณพีรพล นาคฤทธิ์ ปยิ มิตร 1 วงั ไผ่ - ชุมพร 04 4 ราย
4 ราย
36 คณุ หนึง่ ฤทัย วงษ์ละมาย NT MIRACLE บางรักนอ้ ย 03

37 คณุ ณฐมนพรรณ ขนั ธส์ ุวรรณ์ เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 03

38 คณุ อัสมา เอยี ดโส๊ะ Therich2U KC.the Rich 04

39 คณุ ปรียาภทั ร์ หริ ัญธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ฒั น0์ 02 บึงสามพนั 05

40 คณุ กญั รดา ธญั ญากรทวี TherichA KC.the Rich 04

41 คุณกชกร จุลจงกล Therich Triple T8B Triple T the Rich 04

42 คณุ วรายุทธ์ มุกดา Red Bull24 สนามบินหาดใหญ่ 04

43 คุณณรี นชุ ชวลติ วรานนท์ TherichB1 KC.the Rich 04

44 คุณเทพรตั น์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05

45 คณุ ภณ อาวรธรรม เพิม่ พูล888P กัลปพฤกษ์ 03

14 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ นฤมล เตม็ แก้ว KingDiamond1 Head Office 04 4 ราย
4 ราย
47 คณุ ยกุ ตระนันท์ กันคมุ้ Therich1A Udomsap The Rich 04 4 ราย
4 ราย
48 คณุ ประสบโชค ชรู กั ษ์ TherichD KC.the Rich 04 4 ราย
4 ราย
49 คณุ นพมาศ เชือ้ เดิม Therich2A KC.the Rich 04 4 ราย
4 ราย
50 คุณเอกรินทร์ เหมพิทกั ษ์ Dynamic 6A คอหงส์ 04 4 ราย
4 ราย
51 คุณทิพย์สุดา สันคะยอม NT MIRACLE บางรกั น้อย 03 4 ราย
4 ราย
52 คุณอรพรรณ ดาวกระจาย StarTeam1 สีคิ้ว 05 3 ราย
3 ราย
53 คณุ สถาพร จนั ทรกั เขต SuccessGroup4 ทรัพย์อนนั ต/์ หาดใหญ่3 04 3 ราย

54 คณุ ฮาสาหนะ๊ หาดเนิน Therich1A Udomsap The Rich 04

55 คุณพสิษฐิ์ ก้องสุวรรณคีรี Red Bull3C1 หาดใหญ่ 04

56 คุณสุกญั ญา กวมทรัพย์ Red Bull3A1 หาดใหญ่ 04

57 คณุ ประโคม ปานขลิบ StarTeam5A ปากช่อง 05

58 คณุ ลัดดา รอดรตั น์ Red Bull1C1 หาดใหญ่ 04

59 คณุ พมิ ประไพ มีใจ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05

60 คณุ ธัณยจ์ ริ า ธนพงศพ์ ัชสภุ า PowerTeamB1 นครราชสีมา 05

JANUARY 2019 15

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ตัวแทนทม่ี ีผลผลิตเบย้ี ประกันภัย Year to Date คณุ สิรกิ ารย์
(APE) หลังจากปรับปรงุ แล้ว (AdjustedAPE) เส้งอัน้
สงสู ุด 50 อนั ดบั ภายในชว่ งการทำ� คุณวุฒิ
ทีม Red Bull30
สำ� นกั งานตัวแทน สนามบนิ หาดใหญ่
Zone 04
APE 3,800,490 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ พงษช์ ยั คณุ ศโิ รรตั น์ คุณณจั ฉรียา คณุ นฤมาศ
ม่วงรอด ควรรับสว่ น อนั ตะรกิ านนท์ ปญั ญาวฒุ ิธรรม

ทีม Therich Triple T8A3 ทีม Together B3 ทีม The Star1 ทีม RedBullToGold1A5
ส�ำนกั งานตวั แทน ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Triple T the Rich Zone 01 Zone 01 Zone 04
Zone 04 APE 2,086,650 บาท APE 1,685,509 บาท APE 1,597,522 บาท
APE 2,373,741 บาท

16 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ดาวใจ ทกั เกอร์ The Endless3 วภิ าวดี 01 1,580,012 บาท
7 คุณทิพานันท์ สมแก้ว The Star1 วิภาวดี 01 1,561,858 บาท
8 คุณนาฏชนก อดุ มศรี Red Bull1A หาดใหญ่ 04 1,532,653 บาท
9 คุณศริ ิวรรณ รัตนโกสม Red Bull30B2 สนามบินหาดใหญ่ 04 1,527,146 บาท
10 คุณประเสรฐิ วงศ์วิจารณ์ The Endless3 วิภาวดี 01 1,521,098 บาท
11 คณุ ณมน แซ่เบ๊ Together B1 รัชดา 01 1,509,341 บาท
12 คณุ ปรีชา ธรรมสรุ ตั ิ The Endless2 วภิ าวดี 01 1,509,141 บาท
13 คณุ จิดาภา จิตตวิสุทธิกลุ Together B1 รชั ดา 01 1,505,918 บาท
14 คุณนริ ตุ ต์ิ มะลิวลั ย์ เพิ่มพูล888V กัลปพฤกษ์ 03 1,483,259 บาท
15 คุณธนพร ค�ำโสกเชอื ก Dynamic5 คอหงส์ 04 1,458,136 บาท
16 คณุ ปรชี า กอบธญั กจิ Together B3 รชั ดา 01 1,450,818 บาท
17 คุณเทวิน สีอดุ The Endless2 วภิ าวดี 01 1,443,072 บาท
18 คณุ มัณฑนา ราชแสง The Star1 วภิ าวดี 01 1,433,778 บาท
19 คุณอนิ ทชั อง้ึ สุวรรณ Together B1 รชั ดา 01 1,433,444 บาท
20 คุณเพ็ญพร มนชยา Together B1 รัชดา 01 1,431,454 บาท
21 คณุ ปาณสิ รา ต๋ันบี้ พนู ทรพั ยD์ 2BD พัทยา 03 1,410,788 บาท
22 คณุ ธรี ะ กร่ำ� โพธ์ิ The Endless3 วิภาวดี 01 1,347,611 บาท
23 คุณกชณิชา นิธชิ วนากร Dynamic4 คอหงส์ 04 1,305,129 บาท
24 คุณไตรภพ มนนิมิต The Star1 วภิ าวดี 01 1,296,567 บาท
25 คุณกญั ญภัทร ชมภูงาม The Star1 วภิ าวดี 01 1,290,385 บาท

JANUARY 2019 17

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณธนภมู ิ อินทรมงคล GP 213 ชลบรุ ี 03 1,288,233 บาท
27 คุณกรดนัย รัตนวงศ์ The Win16 วภิ าวดี 01 1,280,385 บาท
28 คุณสรธญั พลวี The Endless3 วภิ าวดี 01 1,266,285 บาท
29 คณุ วัชราภรณ์ เพ็ชรบรรพต GP 206 ชลบรุ ี 03 1,262,136 บาท
30 คุณนนั ทนา โมราวรรณ Together B1 รชั ดา 01 1,250,504 บาท
31 คุณนภัสวรรณ ขนั ธชยั พนู ทรัพย์G2 ดรมี แลนด์ 03 1,238,149 บาท
32 คุณกลุ ณศิ ฐ์ เลื่อมประพางกูล The Star1 วิภาวดี 01 1,237,335 บาท
33 คณุ ศศินา จอมสรุ ิยะคู่ศลิ ป์ Together B1 รชั ดา 01 1,229,189 บาท
34 คณุ ฐานติ า อร่ามรักษ์ The Star1 วภิ าวดี 01 1,229,098 บาท
35 คุณปณุ ณภา ถาวรพา GP 206 ชลบุรี 03 1,205,172 บาท
36 คุณฟาริยา สวุ รรณโสภา Together B2 รัชดา 01 1,202,134 บาท
37 คณุ เทพรตั น์ สุดจรติ ภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05 1,191,585 บาท
38 คุณดาวเรอื ง ชอบอินทร์ TherichA KC.the Rich 04 1,178,847 บาท
39 คุณภัทราวดี ค�ำจนั ดา Together B3 รัชดา 01 1,167,842 บาท
40 คุณนิภาวรรณ ปรีชุม่ PowerTeamJ2 ล�ำลูกกา 03 1,163,829 บาท
41 คุณปิยวรรณ นาวะลี GP 215 ชลบุรี 03 1,160,735 บาท
42 คณุ อภชิ าติ กอบธญั กจิ Together B3 รัชดา 01 1,148,005 บาท
43 คณุ ชนมณี เสรีศรสี ง่า GP 215 ชลบุรี 03 1,136,070 บาท
44 คุณปยิ าภรณ์ ศรีสพุ รรณ Together B5 รชั ดา 01 1,127,664 บาท
45 คณุ สุมนตณ์ กิจ ไม้งาม Together B3 รัชดา 01 1,127,223 บาท

18 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณณัฎฐพชั ร์ สริ วิ ราธีรภทั ร The Endless6 วิภาวดี 01 1,126,899 บาท
47 คณุ สามารถ พงษ์ศิรยิ ะกุล StarTeam2 สีคว้ิ 05 1,111,215 บาท
48 คุณปพน นาราเจริญเดช The Star1 วิภาวดี 01 1,107,458 บาท
49 คุณเอื้อองั กูร วภิ วศทุ ธ์เิ จริญ Together B3 รัชดา 01 1,100,442 บาท
50 คุณพสิ รรณ์ มสุ กิ ลดั The Win3 วิภาวดี 01 1,087,525 บาท
51 คุณนงคน์ ชุ ออ่ นโอน Together B3 รัชดา 01 1,072,777 บาท
52 คณุ รัตนจิต สมนั ไตย เพม่ิ พูล888B กัลปพฤกษ์ 03 1,068,202 บาท
53 คุณศิริพร ผลถานุกิตถิ าวร The Star5 วิภาวดี 01 1,063,006 บาท
54 คุณสาวติ รี อ้วนสา พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแก่น 05 1,060,236 บาท
55 คุณกมล แซ่โฮ้ว
56 คุณสุธิชัย ประเสริฐสืบ The Win3 วิภาวดี 01 1,055,838 บาท
57 คณุ รัตนติกร ไชยชมภู The Win3 วภิ าวดี 01 1,046,278 บาท
58 คุณนริศรา ผิวสวา่ ง The Star1 วภิ าวดี 01 1,041,699 บาท
59 คณุ สำ� รวย กองมา Therich1A Udomsap The Rich 04 1,020,835 บาท
60 คุณดษุ ฎี พรหมคณุ The Win10 วภิ าวดี 01
เพ่มิ พลู 888D กัลปพฤกษ์ 03 997,907 บาท
991,410 บาท

JANUARY 2019 19

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ตวั แทนท่มี ีผลงานจำ� นวนรายภายในชว่ งการ คณุ พงษช์ ยั
ท�ำคณุ วุฒิ Year to Date สูงสุด 50 อนั ดับ ม่วงรอด

ทมี Therich Triple T8A3
ส�ำนกั งานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 147 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณศโิ รรัตน์ คณุ นาฏชนก คณุ จิดาภา คณุ ชนมณี
ควรรับส่วน อุดมศรี จิตตวิสุทธิกุล เสรศี รสี งา่

ทีม Together B3 ทีม Red Bull1A ทมี Together B1 ทีม GP 215
ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตวั แทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 03
จ�ำนวนราย 119 ราย จ�ำนวนราย 98 ราย จำ� นวนราย 91 ราย จ�ำนวนราย 89 ราย

20 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ เพญ็ พร มนชยา Together B1 รัชดา 01 88 ราย
7 คณุ ณมน แซเ่ บ๊ Together B1 รัชดา 01 87 ราย
8 คุณปาณสิ รา ต๋ันบ้ี พนู ทรัพยD์ 2BD พทั ยา 03 87 ราย
9 คณุ ธนพร ค�ำโสกเชอื ก Dynamic5 คอหงส์ 04 87 ราย
10 คณุ ศริ ิวรรณ รัตนโกสม Red Bull30B2 สนามบินหาดใหญ่ 04 85 ราย
11 คุณปรชี า กอบธัญกิจ Together B3 รชั ดา 01 84 ราย
12 คณุ ณัจฉรยี า อนั ตะริกานนท์ The Star1 วิภาวดี 01 82 ราย
13 คณุ อนิ ทัช อ้ึงสุวรรณ Together B1 รัชดา 01 81 ราย
14 คุณสริ กิ ารย์ เส้งอ้ัน Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 80 ราย
15 คณุ ดาวเรือง ชอบอินทร์ TherichA KC.the Rich 04 79 ราย
16 คุณนันทนา โมราวรรณ Together B1 รชั ดา 01 79 ราย
17 คุณศศนิ า จอมสรุ ิยะคูศ่ ิลป์ Together B1 รชั ดา 01 78 ราย
18 คณุ กชณิชา นธิ ิชวนากร Dynamic4 คอหงส์ 04 77 ราย
19 คณุ ปิยะพงษ์ จีระศิรโิ ชติ กฤษณะภัทรกรปุ๊ 2 อุดรธานี 05 76 ราย
20 คณุ ไตรภพ มนนมิ ิต The Star7 วภิ าวดี 01 76 ราย
21 คณุ ปุณณภา ถาวรพา GP 206 ชลบุรี 03 76 ราย
22 คุณประเสรฐิ วงศว์ ิจารณ์ The Endless3 วิภาวดี 01 76 ราย
23 คณุ ดาวใจ ทักเกอร์ The Endless3 วภิ าวดี 01 73 ราย
24 คณุ ปรชี า ธรรมสุรัติ The Endless2 วภิ าวดี 01 72 ราย
25 คุณฟาริยา สุวรรณโสภา Together B2 รัชดา 01 72 ราย

JANUARY 2019 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ เทวิน สีอดุ The Endless2 วภิ าวดี 01 71 ราย
รชั ดา 01 70 ราย
27 คุณภทั ราวดี ค�ำจันดา Together B3 วภิ าวดี 01 68 ราย
รชั ดา 01 67 ราย
28 คณุ ทพิ านันท์ สมแก้ว The Star1 ชลบุรี 03 67 ราย
วิภาวดี 01 67 ราย
29 คณุ สุมนตณ์ กิจ ไมง้ าม Together B3 นครราชสีมา 05 67 ราย
อดุ รธานี 05 66 ราย
30 คุณปิยวรรณ นาวะลี GP 215 ชลบุรี 03 65 ราย
วภิ าวดี 01 64 ราย
31 คณุ กุลณศิ ฐ์ เลื่อมประพางกูล The Star1 รชั ดา 01 63 ราย
วิภาวดี 01 63 ราย
32 คณุ เทพรตั น์ สดุ จรติ ภกั ดี PowerTeamH2 รชั ดา 01 63 ราย
วภิ าวดี 01 62 ราย
33 คุณธนาวุฒิ สวุ รรณทรพั ย์ กฤษณะภัทรกรุ๊ป2 ชลบุรี 03 62 ราย
รัชดา 01 62 ราย
34 คณุ วัชราภรณ์ เพ็ชรบรรพต GP 206 วภิ าวดี 01 60 ราย
วภิ าวดี 01 60 ราย
35 คณุ กญั ญภทั ร ชมภูงาม The Star1 วิภาวดี 01 59 ราย
รัชดา 01 59 ราย
36 คณุ อภชิ าติ กอบธัญกจิ Together B3

37 คุณกมล แซ่โฮว้ The Win3

38 คณุ ปิยาภรณ์ ศรสี พุ รรณ Together B5

39 คณุ สรธญั พลวี The Endless3

40 คณุ ธนภมู ิ อนิ ทรมงคล GP 213

41 คุณสรุ เชษฐ์ แซ่ลม้ิ Together B1

42 คุณธีระ กร�่ำโพธ์ิ The Endless3

43 คุณพิสรรณ์ มุสิกลดั The Win3

44 คุณส�ำรวย กองมา The Win10

45 คุณเอือ้ องั กูร วิภวศุทธเ์ิ จรญิ Together B3

22 JANUARY 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณสรุ เชษฐ์ แซ่ลม้ิ Together B1 รัชดา 01 59 ราย
56 ราย
47 คณุ วิศัลยา ฟองสุวรรณ The Win3 วิภาวดี 01 56 ราย
56 ราย
48 คณุ ธปี กาญจน์ พิมพิบาล ส�ำนกั งานใหญ่ เจนเนอราลี่ Head Office 02 56 ราย
55 ราย
49 คุณนงค์นชุ ออ่ นโอน Together B3 รัชดา 01 54 ราย
54 ราย
50 คุณวัฒนชยั เกือ้ กลู Therich TripleT8C Triple T the Rich 04 54 ราย
53 ราย
51 คุณฐานิตา อร่ามรักษ์ The Star1 วิภาวดี 01 52 ราย
52 ราย
52 คณุ นริ ตุ ติ์ มะลวิ ลั ย์ เพ่มิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 03 52 ราย
51 ราย
53 คุณจีรวรรณ สขุ สวสั ดิ์ Together B2 รัชดา 01 51 ราย

54 คณุ ชชั วาลย์ โอวาท GP 200 ชลบุรี 03

55 คณุ สนุ ษิ า บุญสังข์ StarTeam11 สคี ว้ิ 05

56 คณุ ณัฎฐพัชร์ สริ วิ ราธรี ภทั ร The Endless6 วิภาวดี 01

57 คุณเทพชัย เตมยี ศลิ ป์ Together B5.1 รัชดา 01

58 คณุ ธนวัฒน์ สนั ติโรจน์ Together B5 รชั ดา 01

59 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยแี วบลู ะ Millionaire3 ยะลา2 04

60 คุณนฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04

JANUARY 2019 23

ASWSUTAPARERDRS

SUPER STAR

ตัวแทนทกุ ระดบั ท่ีมอี ายุงานมากกว‹า 1 เดือน (นบั ต้งั แต‹เ ดอื นทอ่ี อกรหัส)
นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดือน ผลงานขั้นต่�ำ 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ตำ่� กว‹า 12,000 บาท

Zone 01

อันดับ SUPER STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณปิยาภรณ์ ศรสี ุพรรณ Together B5 รชั ดา 9 ราย 203,889 บาท

Zone 04

อันดับ SUPER STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คณุ แวคอมอื ซ๊ะ หะยแี วบูละ Milionaire3 ยะลา2 21 ราย 425,556 บาท
261,775 บาท
2 คณุ พงษ์ชัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 Udomsap The Rich 12 ราย 954,123 บาท
148,979 บาท
3 คุณสริ กิ ารย์ เสง้ อน้ั Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 10 ราย 148,103 บาท

4 คุณนฏพัชญ์ บวั นาค Therich2A KC.the Rich 8 ราย

5 คุณชตุ มิ ณฑต์ วันเสน Therich Triple T8 KC.the Rich 8 ราย

Zone 05

อันดับ SUPER STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คณุ หสั ยา พทิ ยาภรณ์ PowerTeamQ4 นครราชสีมา 12 ราย 213,023 บาท
2 คณุ กรรณิกา บวั ระภา ชยั ภูมิ 24K ขอนแก่น 8 ราย 113,870 บาท

หมายเหต:ุ สงวนสิทธิผ์ ู้รับถ้วยรางวัลเฉพาะผู้ทม่ี ารว่ มงาน Kick Off เทา่ น้นั

24 JANUARY 2019 24

AWSNTAEARWRDS

NEW STAR

ตวั แทนใหมท‹ ่ีออกรหัสภายในเดือน นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดอื น
ผลงานขนั้ ตำ�่ 4 ราย และ APE รายละไม‹ต่�ำ กว‹า 12,000 บาท

Zone 01

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณพรดารา ศรีสุขใส The Phoenix1 Head Office 6 ราย 123,264 บาท

Zone 03

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คณุ ณัฐวรรธน์ ปัณฑาธวิ ัฒน์ มหาทรัพย์บรู พาA1 บางแสน 24 ราย 678,143 บาท
2 คณุ ชญาดา รงุ่ อรณุ แสงนภา PowerTeamJ2 ล�ำลกู กา 16 ราย 244,862 บาท
3 คุณศศธิ ร ศรเี จรญิ ราษฎร์ เพ่มิ พูล888Y กัลปพฤกษ์ 6 ราย 107,501 บาท

Zone 04

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณกัญรดา ธัญญากรทวี TherichA KC.the Rich 4 ราย 87,540 บาท
2 คณุ วรายุทธ์ มุกดา Red Bull24 สนามบินหาดใหญ่ 4 ราย 85,536 บาท
3 คณุ ยกุ ตระนันท์ กนั คุ้ม Therich1A Udomsap the Rich 4 ราย 77,304 บาท
4 คุณนพมาศ เชอื้ เดิม Therich2A 4 ราย 76,011 บาท
5 คุณฮาสาหน๊ะ หาดเนนิ Therich1A KC.the Rich 4 ราย 63,316 บาท
Udomsap the Rich

หมายเหตุ: สงวนสิทธ์ิผ้รู ับถ้วยรางวัลเฉพาะผู้ท่ีมาร่วมงาน Kick Off เทา่ นนั้

JANUARY 2019 25

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต คุณธรี ศกั ด์ิ
เบ้ียประกนั ภยั ทง้ั เดอื น (APE) หลงั จากปรบั ปรงุ แกว้ มาก
แล้ว (Adjusted APE) สงู สดุ ภายในชว่ งการทำ�
คณุ วฒุ ิสงู สดุ 15 อันดับ ทมี Red Bull30
สำ� นกั งานตัวแทน
สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 1,068,979 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณชษิ ณุชา คณุ จารกุ ันญ์ คณุ อับดลุ รอฬร คุณฑรติ า
เดชาญาณกร รตั นโสภา เจะ๊ แม อุเทนดากรณ์

ทีม มหาทรัพยบ์ รู พาA1 ทมี Red Bull30B2 ทีม Millionaire3 ทีม Therich2A
ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office สำ� นักงานตัวแทน สำ� นักงานตวั แทน ยะลา2 ส�ำนกั งานตวั แทน KC.the Rich
Zone 03 สนามบินหาดใหญ่ Zone 04 Zone 04
APE 724,988 บาท Zone 04 APE 444,300 บาท APE 399,933 บาท
APE 511,245 บาท

26 JANUARY 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ พรก�ำจร แซห่ ลี TherichA KC.the Rich 04 339,940 บาท
336,949 บาท
7 คณุ กำ� พล พมิ พย์ า PemPhoon 888V กัลปพฤกษ์ 03 315,653 บาท
306,015 บาท
8 คณุ ณฐั ภทั ร์สร กลีสูงเนิน NT MIRACLE บางรักน้อย 03 293,212 บาท
283,051 บาท
9 คณุ ธนกฤต อุตมะภิรมย์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 04 277,704 บาท
261,775 บาท
10 คุณบุษยา ชูศรี Red Bull39 หาดใหญ่ 04 250,691 บาท
242,727 บาท
11 คุณหัทยา รกั ฤทธ์ิ The Phoenix1 Head Office 01 239,884 บาท
224,479 บาท
12 คุณณฐั พชั ร์ เจรญิ ศุภรมย์ PowerTeamJ2 ล�ำลกู กา 03 222,159 บาท
221,132 บาท
13 คณุ สุทธิลักษณ์ สวสั ด์ิธรรม Therich Triple T8A3 Triple T the Rich 04 221,025 บาท

14 คุณมยุรี คุม้ สมบตั ิ The Win19 วิภาวดี 01

15 คุณโสมสุรีย์ แผว้ ไพรี Red Bull6 หาดใหญ่ 04

16 คุณจติ ตานนั ท์ คัดตยิ าธีรวุฒิ กิจทำ� พิพฒั น์003 บึงสามพัน 05

17 คุณถิรเทพ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A1 วารินช�ำราบ 05

18 คณุ วันทนี เหลม็ เล๊าะ TherichE KC.the Rich 04

19 คณุ ชมนภัส ศรีทองแจง้ PowerTeamH2 นครราชสมี า 05

20 คณุ สายันต์ พทุ โธ Together B5 รชั ดา 01

JANUARY 2019 27

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ผูบ้ ริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี �ำนวนตวั แทน คณุ ภาณุพงศ์
ทีม่ รี หัสใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหมน่ ัน้ ยังคง เอยี ดจุรี
มีสญั ญาตัวแทน ณ วนั ส้นิ สุดการท�ำคณุ วฒุ ิ
สงู สดุ 15 อนั ดับแรก ตัวแทนใหม่ทีน่ �ำมานบั ทีม Therich Triple T8A1
ตอ้ งมีผลผลติ อยา่ งนอ้ ย 3 ราย ภายในเดือน ส�ำนักงานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 4 ราย

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คุณปรยี นนั ท์ คณุ ธรี ศกั ด์ิ คณุ พรก�ำจร คุณรุง่ นภา
รตั นกมลพงศ์ แกว้ มาก แซ่หลี จ�ำรสั

ทมี GP mahasap B ทีม Red Bull30 ทมี TherichA ทมี Therich1A
สำ� นักงานตัวแทน ศรีสะเกษ สำ� นกั งานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทน KC.the Rich ส�ำนักงานตัวแทน
Zone 05 สนามบินหาดใหญ่ Zone 04 Udomsap The Rich
จำ� นวนราย 4 ราย Zone 04 จำ� นวนราย 3 ราย Zone 04
จ�ำนวนราย 3 ราย จ�ำนวนราย 3 ราย

28 JANUARY 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ธนิสา สงั ข์พาณชิ ย์ Insithong 928 Head Office 03 3 ราย
7 คณุ อารดา มาแน 04 3 ราย
8 คุณปรีญาภรณ์ ซอ่ นกล่นิ Red Bull37 หาดใหญ่ 05 3 ราย
9 คณุ ฑริตา อเุ ทนดากรณ์ 04 2 ราย
10 คณุ ถิรเทพ พชรมหาทรพั ย์ Chaiyaphum B4 ขอนแกน่ 05 2 ราย
11 คณุ ปิยนุช เสง้ อน้ั 04 2 ราย
12 คณุ โกมนิ ม่ังมี Therich2A KC.the Rich 05 2 ราย
13 คณุ สุภญา ตรีเศียร 03 2 ราย
14 คณุ ณัฐสิทธ์ิ ตันสกลุ GP mahasap A1 วารินช�ำราบ 04 2 ราย
15 คณุ อับดลุ รอฬร เจ๊ะแม 04 1 ราย
16 คณุ ณัฐภทั ร์สร กลสี งู เนิน Red Bull24 สนามบนิ หาดใหญ่ 03 1 ราย
17 คุณณัฐพัชร์ เจรญิ ศุภรมย์ 03 1 ราย
18 คณุ ชมนภสั ศรีทองแจ้ง Chaiyaphum 24K ขอนแก่น 05 1 ราย
19 คุณอินทัช จลุ แกว้ 04 1 ราย
20 คุณชมภูนชุ แสงทองยอ้ ย NT_Subcharoen บางรกั น้อย 02 1 ราย

Therich Triple T8A1A Triple T the Rich

Millionaire3 ยะลา2

NT MIRACLE บางรกั น้อย

PowerTeamJ2 ลำ� ลูกกา

PowerTeamH2 นครราชสีมา

Red BullFTB3 กระบ่ี

NEW GEN 3 Head Office

JANUARY 2019 29

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผบู้ รหิ ารกลุม่ ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลิต คุณเสนห่ ์
เบยี้ ประกนั ภัย Year to Date (APE) หลงั จาก ชะวาเขียว
ปรบั ปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สูงสดุ ภายในชว่ ง
การท�ำคณุ วฒุ สิ งู สดุ 15 อันดบั ทีม The Star1
สำ� นักงานตัวแทน วิภาวดี
Zone 01
APE 16,775,808 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณนิภาพร คุณสภุ ชั ธรา คณุ สุภาวดี คณุ วาสนา
พรคง เอกวงค์ ธรี ดนยั กลุ กิตติเกยี รติคุณ

ทมี Together B1 ทีม Together B3 ทีม Together B2 ทีม The Win3
สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตัวแทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 15,017,728 บาท APE 11,667,149 บาท APE 7,039,932 บาท APE 6,580,008 บาท

30 JANUARY 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนภสร ศิรริ ักษ์นภา Together B5.1 รชั ดา 01 6,322,919 บาท
สนามบินหาดใหญ่ 04 6,317,614 บาท
7 คณุ ธีรศกั ดิ์ แก้วมาก Red Bull30 01 6,276,695 บาท
วภิ าวดี 01 6,031,496 บาท
8 คุณรณกร วงคต์ าผา The Endless3 ชลบรุ ี 01 5,330,440 บาท
วิภาวดี 01 5,087,321 บาท
9 คณุ พนารตั น์ ไหมทอง GP 206 วภิ าวดี 03 4,769,365 บาท
ชลบุรี 03 4,484,754 บาท
10 คุณสวง เรอื งวุฒิชนะพืช The Star5 พทั ยา 02 4,181,013 บาท
บูรพามหานคร
11 คุณสมโภชน์ พรมปากดี The Endless2 01 4,133,691 บาท
วิภาวดี 01 3,560,953 บาท
12 คุณภรภทั ร ผกายทองสกุ GP 215 วภิ าวดี 01 3,387,779 บาท
รัชดา 04 3,259,663 บาท
13 คณุ ชิดชนก วาดวิจิตต์ Poonsub D2B1 สนามบนิ หาดใหญ่ 05 3,207,717 บาท
สีคว้ิ 04 3,154,633 บาท
14 คุณวีระนชุ ภมู ิพนา KKG OF EAST หาดใหญ่

15 คณุ ณภทั ร กิตติอภิภัทร The Star3

16 คุณทรงพล ครธุ าพันธ์ The Endless6

17 คณุ สายันต์ พทุ โธ Together B5

18 คณุ จารุกันญ์ รัตนโสภา Red Bull30B2

19 คณุ พรทิพยพ์ า วณิชยน์ มขนุ ทด StarTeam2

20 คุณบุษยา ชศู รี Red Bull39

JANUARY 2019 31

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ

ผ้บู ริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี �ำนวนตวั แทนท่ีมี คุณบษุ ยา
รหสั ใหม่สะสม Year to Date และตวั แทนใหม่น้นั ชศู รี
ยังคงมสี ัญญาตัวแทน ณ วนั ส้ินสุดการท�ำคุณวุฒิ
สูงสุด 15 อันดบั แรก ตัวแทนใหม่ทน่ี �ำมานบั ตอ้ งมี ทมี Red Bull39
ผลผลิตอยา่ งน้อย 3 ราย ภายในเดือน ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 27 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ พรก�ำจร คณุ ศศนิ า คณุ สภุ ญา คุณมลฤดี
แซ่หลี แซยห่ ศลดี ำ� ตรีเศยี ร เบญจวนิช

ทมี TherichA ทมี Red Bull1C ทีม NT_Subcharoen ทมี KrisanapatGroup 1
สำ� นักงานตวั แทน KC.the Rich ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน บางรักนอ้ ย สำ� นกั งานตัวแทน อุดรธานี
Zone 04 Zone 04 Zone 03 Zone 05
จ�ำนวนราย 26 ราย จ�ำนวนราย 26 ราย จ�ำนวนราย 21 ราย จ�ำนวนราย 21 ราย

32 JANUARY 2019

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณน�ำ้ หอม หนเู วยี ง Chaiyaphum 1 ขอนแกน่ 05 21 ราย
7 คณุ อารดา มาแน 04 17 ราย
8 คุณอารมณ์ กายจะโปะ Red Bull37 หาดใหญ่ 05 16 ราย
9 คณุ สริดาภรณ์ สริ ิธญั ญาพงษ์ 05 16 ราย
10 คุณอัจฉราพร สงู กระโทก StarTeamA ครบุร2ี 05 15 ราย
11 คุณธีรศักด์ิ แก้วมาก 04 14 ราย
12 คุณประภาทิพย์ โชควัฒนาศิลป์ PowerTeamQ นครราชสีมา 04 14 ราย
13 คณุ ธนสิ า สงั ขพ์ าณชิ ย์ 03 14 ราย
14 คุณภรภทั ร ผกายทองสุก PowerTeamB9 ครบรุ ี 03 13 ราย
15 คณุ จริ ัชญา แกว้ คง 04 13 ราย
16 คณุ ณัฐพรรณ ดนิ แดง Red Bull30 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 13 ราย
17 คุณยภุ าวรรณ จริตงาม 04 13 ราย
18 คุณอญั รนิ ทร์ ศรีค�ำแหง Therich1A4 Udomsap The Rich 03 13 ราย
19 คุณถิรเทพ พชรมหาทรัพย์ 05 13 ราย
20 คณุ อานนท์ เศษบบุ ผา Insithong 928 Head Office 13 ราย
03
GP 215 ชลบุรี

We Team1 Udomsap The Rich

Millionaire1 ยะลา2

Red Bull3A2 หาดใหญ่

Poonsub C1 อ่างทอง

GP mahasap A1 วารินช�ำราบ

Poonsub G2B ดรีมแลนด์

JANUARY 2019 33

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบ้ีย คุณธรี ยุทธ
ประกันภัยทั้งเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว พุทธแปน้
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ทีม Red Bull
ส�ำนักงานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
APE 3,267,438 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ฐกร คณุ ศภุ ิสญานนท์ คุณทปี ช์ ลิต คณุ สนั ตชิ ัย
ทวีศกั ดิกร กุลแกว้ ประเสริฐ ทองจันทร์ หงษท์ อง

ทมี Therich(Group) ทมี PowerTeam ทีม Therich Triple T ทีม Therich1
สำ� นกั งานตวั แทน KC.the Rich สำ� นักงานตวั แทน นครราชสมี า ส�ำนกั งานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทน
Zone 04 Zone 05 Triple T the Rich Udomsap The Rich
APE 1,721,955 บาท APE 1,511,920 บาท Zone 04 Zone 04
APE 1,166,583 บาท APE 671,859 บาท

34 JANUARY 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ชุตกิ าญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สีค้ิว 05 619,166 บาท
549,720 บาท
7 คณุ ธติ วิ ัฒน์ ศรลี าอาจ Chaiyaphum ขอนแก่น 05 545,327 บาท
516,206 บาท
8 คณุ มะรอแปอิง สาและ Millionaire ยะลา2 04 462,498 บาท
416,977 บาท
9 คุณภัครดา เดชะปิยังกูร SuccessGroup ทรัพยอ์ นันต/์ หาดใหญ3่ 04 409,203 บาท
380,035 บาท
10 คณุ ณษั ฐพงษ์ กิจทำ� พิพัฒน์ กจิ ท�ำพพิ ฒั น์ บึงสามพนั 05 351,939 บาท
323,663 บาท
11 คุณปฏคิ ม เข็มหมืน่ ไวย Together รชั ดา 01 320,751 บาท
300,778 บาท
12 คณุ ชตุ มิ ันต์ เศษบุบผา Poonsub G ดรมี แลนด์ 03 262,613 บาท
247,334 บาท
13 คณุ นัญญาณัฎฐ์ เสลร่ ัตน์ Red BullFTB กระบี่ 04 208,780 บาท

14 คุณภคิน วภิ พอรญิ ชยั The Win วิภาวดี 01

15 คณุ แพรวพรรณ เปริญกลุ Insithong Head Office 03

16 คุณสรุ ตั ติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารนิ ช�ำราบ 05

17 คณุ ทัศนีย์ ทินราช Phomprathan เมอื งพล/ขอนแกน่ 05

18 คณุ กฤศญดา แก้วอักษราทร Dynamic คอหงส์ 04

19 คณุ สรุ ินทร์ มาชู Sedtee พทั ลุง 04

20 คุณรัตตยิ า กาญจนพลฤทธิ์ Gentrang หาดใหญ่ 04

JANUARY 2019 35

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ

ผบู้ รหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตวั แทน คณุ ธรี ยุทธ
ทม่ี ีรหัสใหม่ภายในเดอื นและตัวแทนใหม่น้ันยงั คง พุทธแปน้
มีสญั ญาตวั แทน ณ วนั สนิ้ สดุ การท�ำคณุ วฒุ ิ
สูงสดุ 15 อันดับแรก ตัวแทนใหม่ทน่ี ำ� มานับตอ้ ง ทีม Red Bull
มผี ลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนักงานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 12 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณฐกร คณุ ทปี ช์ ลิต คณุ ธติ วิ ฒั น์ คุณสนั ตชิ ัย
ทวีศกั ดกิ ร ทองจนั ทร์ ศรีลาอาจ หงษท์ อง

ทมี Therich(Group) ทมี Therich Triple T ทีม Chaiyaphum ทมี Therich1
สำ� นักงานตวั แทน KC.the Rich ส�ำนักงานตวั แทน Triple T the Rich สำ� นักงานตัวแทน ขอนแกน่ สำ� นักงานตัวแทน
Zone 04 Zone 04 Zone 05 Udomsap The Rich
จ�ำนวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 11 ราย Zone 04
จำ� นวนราย 9 ราย

36 JANUARY 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ สรุ ัตติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารินชำ� ราบ 05 8 ราย
6 ราย
7 คุณชตุ ิกาญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สคี ิ้ว 05 5 ราย
5 ราย
8 คณุ แพรวพรรณ เปริญกุล Insithong Head Office 03 3 ราย
3 ราย
9 คุณพุฒพิ ัฒน์ รตั นกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05 2 ราย
2 ราย
10 คณุ ศภุ ิสญานนท์ กุลแก้วประเสรฐิ PowerTeam นครราชสมี า 05 2 ราย
1 ราย
11 คณุ ชุตมิ ันต์ เศษบุบผา Poonsub G ดรีมแลนด์ 03 1 ราย
1 ราย
12 คุณภัครดา เดชะปยิ ังกูร SuccessGroup ทรพั ย์อนนั ต์/หาดใหญ3่ 04 1 ราย
1 ราย
13 คณุ กฤศญดา แกว้ อกั ษราทร Dynamic คอหงส์ 04 1 ราย

14 คณุ ศกั ดิช์ าย จันทรเ์ รอื ง The great2 The Great/หาดใหญ่ 5 04

15 คณุ มะรอแปอิง สาและ Milionaire ยะลา2 04

16 คุณนัญญาณัฎฐ์ เสล่รตั น์ Red BullFTB กระบี่ 04

17 คุณสรุ ินทร์ มาชู Sedtee พทั ลุง 04

18 คณุ รตั ตยิ า กาญจนพลฤทธิ์ Gentrang หาดใหญ่ 04

19 คุณพงศน์ รนิ ทร์ อินทร์เทวา Maruey 9 Head Office 01

20 คณุ ปาณิสรา ย่าสนั The great1 The Great/หาดใหญ่ 5 04

JANUARY 2019 37

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ผบู้ ริหารกลมุ่ ผลงานหนว่ ยตรง มีผลผลติ คณุ ปฏคิ ม
เบี้ยประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก เขม็ หมน่ื ไวย
ปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สงู สุด
ภายในชว่ งการทำ� คณุ วุฒิสงู สดุ 15 อันดับ ทีม Together
สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา
Zone 01
APE 69,443,681 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ธีรยุทธ คุณอภณิ ญา คณุ ศุภสิ ญานนท์ คณุ จิรชั ภมู ิ์
พทุ ธแปน้ คดั ชา กุลแกว้ ประเสรฐิ พรมปากดี

ทีม Red Bull ทมี The Star ทมี PowerTeam ทมี The Endless
สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตวั แทน วิภาวดี
Zone 04 Zone 01 Zone 05 Zone 01
APE 35,283,502 บาท APE 26,239,939 บาท APE 21,997,894 บาท APE 19,934,375 บาท

38 JANUARY 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณพรทพิ ย์ ค�ำศรหี า Head Office Head Office 02 14,590,059 บาท

7 คณุ สากล พูนกลาง Poonsub พทั ยา 03 14,347,314 บาท

8 คณุ ชตุ ิกาญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สคี ิ้ว 05 14,106,119 บาท

9 คุณภคิน วิภพอริญชัย The Win วภิ าวดี 01 13,237,044 บาท

10 คุณฐกร ทวีศักดิกร Therich(Group) KC.the Rich 04 11,567,736 บาท

11 คณุ ทปี ช์ ลติ ทองจนั ทร์ Therich Triple T Triple T the Rich 04 11,436,988 บาท

12 คุณสนั ติชัย หงษท์ อง Therich1 Udomsap The Rich 04 7,214,026 บาท

13 คณุ กฤศญดา แกว้ อกั ษราทร Dynamic คอหงส์ 04 6,017,000 บาท

14 คุณชุติมันต์ เศษบุบผา Poonsub G ดรีมแลนด์ 03 5,768,595 บาท

15 คุณทศั นีย์ ทินราช Phomprathan เมืองพล/ขอนแกน่ 05 5,728,431 บาท

16 คุณภคั รดา เดชะปยิ งั กรู SuceessGroup ทรพั ย์อนันต์/หาดใหญ3่ 04 4,703,618 บาท

17 คณุ ธิติวัฒน์ ศรลี าอาจ Chaiyaphum ขอนแก่น 05 2,864,404 บาท

18 คณุ ธนาธชั รตั นะธน KrisanapatGroup อุดรธานี 05 2,726,000 บาท

19 คณุ สุรนิ ทร์ มาชู Sedtee พัทลงุ 04 2,532,919 บาท

20 คณุ ดาวศิริ ขนุ นันทเจียม We Team Udomsap The Rich 04 2,515,876 บาท

JANUARY 2019 39

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผบู้ รหิ ารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี �ำนวนตวั แทน ธรี ยทุ ธ
ท่ีมีรหสั ใหม่สะสม Year to Date และตัวแทนใหม่นน้ั พทุ ธแป้น
ยงั คงมสี ัญญาตวั แทน ณ วนั สิน้ สดุ การทำ� คณุ วุฒิ
สงู สดุ 15 อันดับแรก ตวั แทนใหมท่ น่ี �ำมานบั ทีม Red Bull
ตอ้ งมีผลผลิตอยา่ งน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จำ� นวนราย 209 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ศิ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณศุภสิ ญานนท์ คุณธิตวิ ัฒน์ คณุ ชุตกิ าญจน์ คุณฐกร
กลุ แก้วประเสรฐิ ศรลี าอาจ ดาวกระจาย ทวศี ักดกิ ร

ทมี PowerTeam ทมี Chaiyaphum ทมี StarTeam ทมี Therich(Group)
สำ� นักงานตัวแทน นครราชสีมา สำ� นักงานตวั แทน คอนสาร สำ� นกั งานตวั แทน สีควิ้ ส�ำนกั งานตัวแทน KC.the Rich
Zone 05 Zone 05 Zone 05 Zone 04
APE 168 ราย จำ� นวนราย 73 ราย จ�ำนวนราย 67 ราย จ�ำนวนราย 62 ราย

40 JANUARY 2019

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ทปี ์ชลิต ทองจนั ทร์ Therich Triple T Triple T the Rich 04 60 ราย
7 คณุ พรทพิ ย์ คำ� ศรีหา 02 50 ราย
8 คุณสนั ตชิ ยั หงษท์ อง Head Office Head Office 04 42 ราย
9 คณุ ปฏคิ ม เข็มหมื่นไวย 01 39 ราย
10 คุณจิรัชภูมิ์ พรมปากดี Therich1 Udomsap The Rich 01 38 ราย
11 คุณทศั นยี ์ ทินราช 05 37 ราย
12 คุณเสฎฐวุฒิ รงุ่ โรจน์สริ กุล Together รชั ดา 03 37 ราย
13 คุณชตุ มิ นั ต์ เศษบุบผา 03 32 ราย
14 คณุ แพรวพรรณ เปริญกุล The Endless วิภาวดี 03 29 ราย
15 คณุ ภัครดา เดชะปิยงั กูร 04 28 ราย
16 คณุ ธนาธัช รตั นะธน Phomprathan เมืองพล/ขอนแกน่ 05 28 ราย
17 คณุ สากล พูนกลาง 03 25 ราย
18 คุณนัญญาณฎั ฐ์ เสล่รัตน์ PemPhoon 888 กลั ปพฤกษ์ 04 23 ราย
19 คุณพฒุ ิพฒั น์ รัตนกมลพงศ์ 05 21 ราย
20 คณุ กฤศญดา แกว้ อักษราทร Poonsub G ดรีมแลนด์ 04 20 ราย

Insithong Head Office

SuceessGroup ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ3่

KrisanapatGroup อดุ รธานี

Poonsub พัทยา

Red BullFTB กระบี่

GP mahasap ศรสี ะเกษ

Dynamic คอหงส์

JANUARY 2019 41

42 JANUARY 2019


Click to View FlipBook Version