The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-05-13 02:56:18

GenNEXT issue April 2019

GenNEXT issue April 2019

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจ�ำเดอื นเมษายน 2562

IASPSRUIEL 2019

APRIL 2019 1

GEN ACTIVITY

GENERALI THAILAND ’s The Lion Pride 2018

กลุ่มบริษัท เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนักขายประจ�ำปี 2018 “เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ เดอะ ไลอ้อน ไพรด์ 2018” (GENERALI
THAILAND’S THE LION PRIDE 2018) เพ่ือมอบรางวัลเกียรติยศและฉลองความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสุดยอดนักขาย (Top Sale) ประกันชีวิตและ
ประกันภัย จากทุกช่องทางทั่วประเทศ ท่ีมีผลงานขายยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี รวมถึงช่วยผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยพิธีมอบรางวัลแบ่ง
ออกเป็น รางวัล ส�ำหรับช่องทางตัวแทน 115 รางวัล, Direct Business ท้ังหมด 31 รางวัล, รางวัล Bancassurance ทั้งหมด 15 รางวัล รวมท้ังส้ิน 161
รางวัล
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย
มร.แซมดาชิ สุมิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเกียรติกล่าวเปิดงานและข้ึนมอบรางวัล กับคณะผู้บริหารของช่องทางต่างๆ อาทิ
นายกรสยาม นนทรัตน์ รองประธานอาวุโส ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน ,นางสาวยุวดี งานทวีกิจ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสถาบันการเงิน และนายช.นนทร์
เพ็ชญไพศิษฎ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโสสายงาน Direct Business ทั้งยังร่วมประกาศพันธกิจในการพิชิตเป้าหมายร่วมกัน ก่อนปิดท้ายด้วยมินิ
คอนเสิร์ตสุดพิเศษจากนักร้องหนุ่ม นนท์ ธนนท์ ที่มาช่วยสร้างความสนุกให้กับผู้ร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เม่ือเร็วๆ น้ี

2 APRIL 2019

GEN ACTIVITY

Kick Off #3 (Zone 04)

ผ่านไปอีกครั้งกับมหกรรม Kick Off #3 ในพ้ืนที Zone 04 (ภาคใต้) ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในงานนี้ คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน และ ผู้บริหาร Zone 04 ได้น�ำทีมเปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทน
เจนเนอราล่ี อีกทั้งได้น�ำประชุมวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ และร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้า
งาน Kick Off ประจ�ำเดือนนี้มาในหัวข้อ “รอยย้ิมนักสู้” โดยงานน้ีได้เกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณธนกฤต ปานทอง ผู้บริหารหน่วย ทีม The Rich Triple
T8 (Zone 04) ได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการท�ำงานเป็นทีม และท�ำงานอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้คุณกรสยาม นนท์รัตน์ ยังได้ให้ก�ำลังใจ
ทุกท่านผ่านวีดีโอท่ีได้ออกในรายการ Get Idea ช่อง 5 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานกับตัวแทนทุก ๆ คน

APRIL 2019 3

GEN ACTIVITY

Sales School #1/ 2019

เม่ือวันท่ี 6-7 เมษายน ท่ีผ่านมา ฝั่งช่องทางเอเจนซ่ี เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต ไทยแลนด์ โดยคุณกรสยาม นนท์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัด
จ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) น�ำทัพจัดกิจกรรม Sales School #1/2019 ของโซน 01, 02 ,03, 05 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
ในหัวข้อ “ภารกิจพิชิตฝัน” โดยในงานได้มีการบรรยายและให้ทิศทางในหัวข้อเรื่อง“หัวใจของการบริหารทีม” ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก นอกจากจะรับฟังผู้บริหารแล้วยังมีการท�ำกิจกรรมเพื่อให้ตัวแทนได้เช่ือมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนตัวแทนกับบริษัทอีกด้วย นอกจากน้ียังได้รัเกียรติ
จาก คุณฐกร ทวีศักดิกร ผู้บริหารหน่วย สายงาน The Rich จาก Zone 04 มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ซ่ึงได้มอบสาระความรู้และแบ่งปันประสบการณ์อันดี เพื่อ
ให้ตัวแทนได้น�ำกลับไปพัฒนาตนเองและทีมต่อไป

4 APRIL 2019

GEN ACTIVITY

“เจนเนอราล”ี่ ตดิ ปกี เสรมิ อาวธุ ทมี ทป่ี รกึ ษาทางการเงนิ

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
ส่งผู้บริหารและทีมตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินลงภาคสนาม เข้าร่วมสัมมนา FA CLUB คร้ังท่ี 125 หัวข้อ “เทคนิควางแผนการเงิน” all in one เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพ โดยมีนายกฤษณ์ วณิชเดโชชัย ผู้เช่ียวชาญการวางแผนทางการเงินชื่อดังเป็นวิทยากรให้ความรู้
(ขอตัดออก) ณ โรงพยาบาลวิภาวดี ห้องประชุม ชั้น 9 (25 ปี) เมื่อเร็วๆ นี้
ท้ังนี้ เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ มุ่งเน้นนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ โปรเจค The Lion’s ROAR
(เดอะ ไลอ้อน รอร์) โดยมีท้ังหลักสูตรภายในที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางเจนเนอราลี่ และหลักสูตรภายนอก ส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษา
ทางการเงินกับเจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://fplionsroar.generali.co.th หรือโทร. 02-612-9888

APRIL 2019 5

GEN TIPS

โดยคุณชัยธวฒั น์ ฉัตรบรู ภานันท์ Distribution Support and Quality Management

อัตราความยง่ั ยนื แบบ P13 คืออะไร
วิธีการวัดอัตราความยั่งยืนสามารถท�ำได้หลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น การค�ำนวณแบบ Limra 13 เดือน และ แบบ Limra 19 เดือน
หรืออาจจะเป็นการวัดแบบ Limra 25 เดือนและแบบ Limra 31 เดือน ซึ่งการวัดผลแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังมีการวัดผลแบบอื่นๆ อีก เรียกว่าวัดแบบบล็อก เช่น บล็อก 13 เดือนหรือ บล็อก 25 เดือน ซ่ึงเราจะมาพูดถึงการวัดอัตราความ
ย่ังยืนแบบบล็อก 13 เดือนกันครับ หรือที่เรารู้จักในนามอัตราความย่ังยืนแบบ P13 น่ันเอง
1. อัตราความยั่งยืนแบบ P13 คือ การวัดอัตราความย่ังยืนของกรมธรรม์ปีแรก โดยจะพิจารณาจากการเก็บเบี้ยประกันภัย
ปีที่ 2 งวดที่ 1 โดยจ�ำแนกจากงวดการช�ำระเบี้ยดังนี้

งวดการช�ำระ (Mode of payment) งวดท่ีต้องช�ำระ

กรมธรรม์แบบราย 12 เดือน (รายปี) งวดที่ 2
กรมธรรม์แบบราย 6 เดือน งวดที่ 3
กรมธรรม์แบบราย 3 เดือน งวดท่ี 5
กรมธรรม์รายเดือน งวดที่ 13

2. เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (Annualize First Year Premium ) คือ เบี้ยประกันภัยรวมที่ได้รับการอนุมัติโดยปรับคิดเป็น
เบี้ยประกันภัยแบบเต็มปี

งวดการช�ำระ (Mode of payment) เบ้ียประกันภัยรวมรายปี

กรมธรรม์แบบราย 12 เดือน (รายปี) เบี้ยประกันภัยรวมท่ีได้รับการอนุมัติ
กรมธรรม์แบบราย 6 เดือน เบ้ียประกันภัยรวมที่ได้รับการอนุมัติ คูณด้วย 2
กรมธรรม์แบบราย 3 เดือน เบี้ยประกันภัยรวมที่ได้รับการอนุมัติ คูณด้วย 4
กรมธรรม์รายเดือน เบี้ยประกันภัยรวมท่ีได้รับการอนุมัติ คูณด้วย 12

3. เบี้ยประกันภัยท่ีคาดหวัง (Exposure Premium ) คือ เบ้ียประกันภัยรวมรายปีท่ีคาดว่าจะได้รับ ส�ำหรับกรมธรรม์ปีที่ 2
งวดท่ี 1
4. เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ (Collected Premium ) คือ เบ้ียประกันภัยรับจริงรายปีที่ได้รับ ส�ำหรับกรมธรรม์ปีท่ี2 งวดที่ 1

สูตรในการค�ำนวณอัตราความย่ังยืนแบบ P13

อัตราความยั่งยืนแบบ P13 = (เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ (Collected Premium )
(เบี้ยประกันภัยที่คาดหวัง (Exposure Premium )

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจใหม่ในเดือนมกราคม 2561 จะครบก�ำหนดการช�ำระเบี้ยประกันปีท่ี 2 งวดท่ี 1 ในเดือนมกราคม 2562 โดยจะมี
ช่วงระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถช�ำระเบ้ียประกันได้ ตรงนี้เรียกว่าระยะเวลาผ่อนผันการช�ำระเบ้ียประกัน
แต่ความคุ้มครองของกรมธรรม์จะมีเพียงแค่ 31 วันเท่าน้ัน นับจากวันครบก�ำหนดช�ำระเท่านั้นนะครับ อย่าเผลอไปบอกลูกค้า
ว่ามีระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือนนะครับ หากลูกค้าต้องเคลมในช่วงท่ีเกิน 31 วันจะเคลมไม่ได้

ดังน้ันธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 2561 จะถูกวัดผลอัตราความยั่งยืนแบบ P13 แบบ 1 เดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม
2562 ครับ
ในฉบับต่อๆ ไป ผมจะมาอธิบายถึงวิธีการรักษาอัตราความยั่งยืนไม่ให้ลดหรือหากใครที่มีอัตราความย่ังยืนที่ลดลงแล้วจะแก้เกม
กันยังไงเพื่อเพ่ิมอัตราความย่ังยืนให้กลับมาครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

6 APRIL 2019

TRAINING UPDATE

โดย Sales Training

8 วิธีเอาชีวิตรอดจากเพลิงไหม้อาคารสูง

จากเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในห้างดังใจกลางกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อไม่กี่วัน
ที่ผ่านมา วันน้ี น้องไหวพริบขอน�ำ 8 วิธีการเอาชีวิตรอดจากเพลิงไหม้อาคารสูง และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอก (Liability Insurance) ในกรณีเกิดเหตุการณ์คลายคลึงกันค่ะ

1. ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก ประเมินสถานการณ์ หากเพลิงไหม้เล็กน้อย ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิง หากเพลิงไหม้รุนแรง ตะโกนบอกหรือ
กดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมอพยพออกจากพื้นท่ีเกิดเพลิงไหม้และแจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง
2. ก่อนออกจากห้องให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตู หากไม่ร้อน ให้เปิดประตูออกไปช้าๆ หากมีความร้อนสูง ห้ามเปิดประตูออกไป
เพราะอยู่ในวงล้อมของกองเพลิง ให้ใช้ผ้าหนาๆ ชุบน�้ำอุดตามช่องท่ีควันไฟสามารถลอยเข้ามาได้
3. ปิดพัดลมระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ เพ่ือป้องกันการสูดดมควันไฟ พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบอกต�ำแหน่งที่ติด
อยู่ และส่งสัญญาณให้ผู้อ่ืนทราบ
4. การอพยพออกจากพ้ืนท่ีเกิดเพลิงไหม้ ใช้ผ้าชุบน้�ำปิดจมูกและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วน�ำมา
ครอบศีรษะ เพ่ือป้องกันการสูดดมควันไฟ
5. หมอบคลานต่�ำหรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด เน่ืองจากอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน 1 ฟุต เพ่ืออพยพไปสู่ประตู
ทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
6. ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคาร เนื่องจากมีช่องระบายอากาศ จึงช่วยลดการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย ห้ามใช้ลิฟต์
ในการอพยพหนีไฟ เพราะเม่ือเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับ ท�ำให้ติดค้างภายในลิฟต์
7. ไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณจุดอับของอาคาร อาทิ ห้องใต้ดิน เพราะยากต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ี ไม่หนีเข้าไปอยู่ในห้องน�้ำ เพราะ
ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอต่อการดับไฟ ไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนหรือดาดฟ้าของอาคาร เพราะไฟจะลุกลามจากชั้นล่างข้ึนสู่ชั้นบน ท�ำให้เสี่ยงต่อ
การได้รับอันตราย ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถอพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างได้
8. กรณีไฟลุกลามติดเส้ือผ้า ให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือนอนราบกับพ้ืนและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับ ห้ามว่ิงอย่างเด็ดขาด เพราะไฟจะลุกลาม
เร็วข้ึน

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือเรียกว่า การประกันภัยค�้ำจุน เป็นการประกันภัยท่ีคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทประกันภัยยินยอมท่ีจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำของผู้เอา
ประกันภัย ซ่ึงเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของสถานประกอบการ
จากเหตุการณ์นี้หากผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้เพ่ิมเติมให้กับตัวเองก็จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร / ค่าผ่าตัด / ค่าชดเชยการพักรักษาตัวในรงพยาบาล / ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง /
เสียชีวิต / ค่าปลงศพ รวมถึงกรณีเสียชีวิต ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์บางบริษัทประกันจะมีการจ่ายชดเชย 2 เท่า
ส�ำหรับอุบัติเหตุจากสาธารณะเต็มทุนประกันภัยให้กับผู้เสียชีวิต เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยท่ีทุกคนควรมีเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เราจะ
อุ่นใจว่าไม่ว่าเหตุกาณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด เราก็ยังมีหลักประกันที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียของครอบครัวได้ค่ะ

และเมื่อวันท่ี 2 เมษายน ที่ผ่านมา ทาง Sales Training ได้รับเกียรติจาก
Regional Head, Distribution Development ; Mr. Stephen Fuller มา
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของ Generali ประเทศไทย ในหัวข้อ Recruitment
and Selection โดยเน้ือหาการอบรม จะเน้นไปในแนวทางการสรรหา
ตัวแทน เทคนิคการสรรหาและ เคร่ืองมือคัดกรองผู้มุ่งหวัง ซ่ึงได้รับความ
สนใจจากผู้บริหารตัวแทน เข้าร่วมกว่า 40 ท่านและร่วมท�ำ Workshop
พร้อมทั้งน�ำเสนอผลงานและแบ่งบันเทคนิคต่างๆ การอบรมนี้จะเป็นการ
อบรมอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะมีการอบรมอีกครั้งในเดือน พฤษภาคมนี้

เข้ามาพูดคุยกับไหวพริบได้ท่ี....

@gen-training GenNext Training GEN Training
APRIL 2019 7

BRAND MOVE

รายการ GET IDEA THAILAND 4.0

เม่ือต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา คุณกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief
Agency Officer) ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ออกทางรายการ GET IDEA THAILAND 4.0 รายละเอียดท่ีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ CAO, ความแตกต่างของช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเจนเนอราลี่, ท่ีปรึกษาทางการเงินกับตัวแทน
ประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร และที่ส�ำคัญได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ GENERALI’s The Lion ROAR Project ซ่ึงเป็นประโยชน์กับ
ตัวแทนเป็นอย่างมาก สามารถรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี

https://www.youtube.com/watch?v=32BW-9mRas4&t=16s

8 APRIL 2019

BRAND MOVE

ฉลองแชมป์ “เจนเนอราลี่ สุพรีม”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราล่ี ไทยแลนด์ (ล�ำดับท่ี 4จากซ้าย) จัดงานฉลองแชมป์ให้
กับสโมสรวอลเลย์บอลเจนเนอราลี่ สุพรีม ขวัญใจชาวไทย หลังคว้าแชมป์ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2019 เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
พร้อมร่วมส่งใจสู้ศึกแมตซ์ส�ำคัญ วอลเลย์บอลสโมสรหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ซ่ึงจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 27เมษายน – 5
พฤษภาคม 2562 ณ ท่ีเมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยมีคณะผู้บริหารจากเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มาร์โค เอนนิโล ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ ยุวดี งานทวีกิจ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ร่วมด้วย ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานสโมสรวอลเล่ย์
บอลเจนเนอราล่ี สุพรีม ก๊ิฟ-วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ หน่อง-ปล้ืมจิตร์ ถินขาว ร่วมงาน ณ ร้าน เอส 33 (EST 33) เดอะไนน์
พระราม 9 เม่ือเร็วๆนี้

APRIL 2019 9

10 APRIL 2019

APRIL 2019 11

12 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คณุ พวงทอง
ตวั แทนที่มผี ลผลติ เบี้ยประกนั ภัยทง้ั เดือน (APE) ทบั พลี
หลงั จากปรบั ปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสุด
ภายในช่วงการท�ำคณุ วฒุ สิ ูงสุด 50 อนั ดบั ทมี เพม่ิ พูล888V
ส�ำนักงานตัวแทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01
APE 1,211,847 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ แปลก คณุ รวสิ รา คณุ ปาณิสรา คุณญานษิ ฐาภคั
เส้งอน้ั องั วิทยาธร นามคำ� นาคดี

ทมี Red Bull30 C ทมี Red Bull1CA ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV
ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นักงานตัวแทน Head Office สำ� นักงานตัวแทน
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 04 Zone 01 Head Office
Zone 04 APE 373,307 บาท APE 297,976 บาท Zone 01
APE 434,823 บาท APE 297,685 บาท

APRIL 2019 13

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนฤมล เตม็ แกว้ KingDiamond1 Head Office 04 214,827 บาท
213,960 บาท
7 คณุ พรชัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 200,709 บาท
200,000 บาท
8 คุณชนัญชิดา ชมภูวเิ ศษ PowerTeamV Head Office 01 198,395 บาท
194,883 บาท
9 คณุ พยอม ศริ มิ ลู GP mahasap B1 ลพบรุ ี 03 181,851 บาท
175,604 บาท
10 คณุ พิษณุ สินธพ PowerTeamT นครราชสมี า 05 171,479 บาท
166,000 บาท
11 คุณญาณศิ า โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 164,850 บาท
156,550 บาท
12 คุณอิสรยี ์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 153,784 บาท
136,726 บาท
13 คุณวรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากช่อง 05 136,377 บาท
127,641 บาท
14 คุณธวัชชยั บวั สระบาน GP mahasap A1 วารินชำ� ราบ 05 113,512 บาท
108,027 บาท
15 คุณแวคอมือซ๊ะ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04 106,535 บาท
106,150 บาท
16 คณุ อะสะหนะ สขุ สวัสด์ิ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04

17 คณุ จรี ัฐตกิ ุล คัดติยาธีรวฒุ ิ กจิ ท�ำพิพัฒน์003 บงึ สามพนั 04

18 คุณวิลัยวรรณ์ และเล็ม Red BullFTB1 กระบ่ี 04

19 คณุ พงษช์ ัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04

20 คุณกรกนก รัตนหาร Therich Triple T6 Triple T the Rich 04

21 คุณวรเทพ อรา่ มศลิ ป์ Therich2U KC.the Rich 04

22 คุณธนาพิพฒั น์ เจริญทรพั ย์ พนู ทรพั ย์D2BT เขาไรย่ า - จนั ทบุรี 2 03

23 คณุ วชิ ดุ า ภาวงศ์ PowerTeamB1 นครราชสีมา 05

24 คณุ ธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

25 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธส์ ุวรรณ์ เพ่ิมพูล888V กลั ปพฤกษ์ 01

14 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ธนญั ชนกยศดำ� Red Bull1C หาดใหญ่ 04 100,754 บาท
100,000 บาท
27 คณุ นราสยั หวันละเตะ๊ Red Bull4 หาดใหญ่ 04 100,000 บาท
98,568 บาท
28 คุณเบญญาภา ตรีถวลิ เพิม่ พูล888B กัลปพฤกษ์ 01 98,052 บาท
92,130 บาท
29 คุณนฤมาศ ปัญญาวุฒธิ รรม RedBullToGold1A5 หาดใหญ่ 04 91,290 บาท
90,903 บาท
30 คณุ พรี วิชญ์ กาญจนพยัคฆ์ ปยิ มิตร 1 วังไผ่ - ชุมพร 04 90,757 บาท
89,656 บาท
31 คณุ เสาวรัตน์ คชารัตน์ PowerTeamT นครราชสมี า 05 85,579 บาท
84,000 บาท
32 คณุ ณรงค์ ส�ำเส็น Dynamic 6A คอหงส์ 04 83,518 บาท
83,490 บาท
33 คณุ สวุ รรณี ชวี รตั นพร Therich3A KC.the Rich 04 81,792 บาท
81,701 บาท
34 คณุ อัญชลี ขนั แข็ง ชัยภมู ิ B4 ขอนแก่น 05 81,635 บาท
79,124 บาท
35 คณุ ธนพร วนุ่ สันเทยี ะ PowerTeamB3 นครราชสมี า 05 78,928 บาท
78,568 บาท
36 คุณนาถลดา อุเทนดากรณ์ Therich2A KC.the Rich 04

37 คณุ ปรียาภัทร์ หิรญั ธนาวรรณ์ กจิ ท�ำพพิ ัฒน0์ 02 บึงสามพัน 05

38 คุณชาติ เครอื แกว้ Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04

39 คณุ ประโคม ปานขลิบ StarTeam5A ปากช่อง 05

40 คุณชมุ พนู ทุ อมิ่ ใหญ่ Therich TripleT8A2 นครศรีธรรมราช 04

41 คณุ อมรา อนิ ทโน SuccessGroup5A ทรัพยอ์ นันต์/หาดใหญ3่ 04

42 คณุ ณลติ ตา แก้วอ่อน PowerTeamH นครราชสีมา 05

43 คุณศภุ สริ ิ จันกิ่งทอง SuccessGroup5A1 ทรพั ยอ์ นนั ต์/หาดใหญ3่ 04

44 คุณลภัสภาส์ พทิ ักษ์ พรหมประทาน 2B เมืองพล/ขอนแกน่ 05

45 คุณธำ� รงค์ คงแก้ว Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

APRIL 2019 15

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณพีรพล นาคฤทธ์ิ ปิยมิตร 1 วังไผ่ - ชมุ พร 04 76,531 บาท
47 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB1 กระบ่ี 04 75,928 บาท
48 คณุ พชั รี รัตนเขียว Therich1A4 04 71,462 บาท
49 คุณอิสรา หละหวัน่ Udomsap The Rich 04 69,164 บาท
50 คณุ โอปอ ศรนี นท์ TherichE KC.the Rich 05 66,008 บาท
ชยั ภูมิ 29K ขอนแก่น

16 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คุณปาณสิ รา
ตัวแทนท่มี ีผลงานจ�ำนวนรายภายในช่วง นามค�ำ
การทำ� คณุ วฒุ ิสงู สุด 50 อนั ดับ
ทีม PowerTeamV
สำ� นักงานตวั แทน Head Office
Zone 01
จ�ำนวนราย 18 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ญานษิ ฐาภัค คุณชนญั ชิดา คุณแปลก คณุ จีรฐั ตกิ ุล
นาคดี ชมภูวเิ ศษ เส้งอ้นั คดั ตยิ าธีรวุฒิ

ทมี PowerTeamV ทีม PowerTeamV ทมี Red Bull30 C ทมี กจิ ทำ� พพิ ฒั น0์ 03
สำ� นักงานตวั แทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน สำ� นักงานตัวแทน บงึ สามพนั
Zone 01 Head Office สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 05
จ�ำนวนราย 14 ราย Zone 01 Zone 04 APE 10 ราย
APE 13 ราย APE 12 ราย
APRIL 2019 17

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ พวงทอง ทบั พลี เพม่ิ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 9 ราย
9 ราย
7 คุณนฤมล เต็มแก้ว KingDiamond1 Head Office 04 8 ราย
8 ราย
8 คณุ อสิ รยี ์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 8 ราย
8 ราย
9 คณุ วิลยั วรรณ์ และเลม็ Red BullFTB1 กระบ่ี 04 7 ราย
7 ราย
10 คณุ พงษ์ชัย ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช 04 7 ราย
6 ราย
11 คุณวชิ ุดา ภาวงศ์ PowerTeamB1 นครราชสมี า 05 6 ราย
6 ราย
12 คณุ ญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01 6 ราย
6 ราย
13 คณุ ธวชั ชยั บวั สระบาน GP mahasap A1 วารนิ ชำ� ราบ 05 5 ราย
5 ราย
14 คณุ อะสะหนะ สุขสวัสด์ิ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
15 คณุ รวิสรา องั วทิ ยาธร Red Bull1CA หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
16 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT นครราชสีมา 05

17 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธส์ วุ รรณ์ เพ่มิ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 01

18 คณุ ธนพร วนุ่ สันเทียะ PowerTeamB3 นครราชสีมา 05

19 คุณชุมพูนทุ อม่ิ ใหญ่ Therich TripleT8A2 นครศรธี รรมราช 04

20 คุณวรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากชอ่ ง 05

21 คณุ แวคอมือซ๊ะ หะยีแวบลู ะ Milionaire3 ยะลา2 04

22 คณุ วรเทพ อรา่ มศลิ ป์ Therich2U KC.the Rich 04

23 คุณธนาพพิ ัฒน์ เจรญิ ทรพั ย์ พูนทรัพย์D2BT เขาไร่ยา - จันทบรุ ี 2 03

24 คณุ ธนญั ชนก ยศด�ำ Red Bull1C หาดใหญ่ 04

25 คณุ เสาวรัตน์ คชารตั น์ PowerTeamT นครราชสมี า 05

18 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณณรงค์ ส�ำเสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04 5 ราย
5 ราย
27 คุณสุวรรณี ชวี รตั นพร Therich3A KC.the Rich 04 5 ราย
5 ราย
28 คณุ อัญชลี ขันแขง็ ชยั ภูมิ B4 ขอนแกน่ 05 5 ราย
4 ราย
29 คณุ รจนา หวานสูงเนนิ PowerTeamH นครราชสมี า 05 4 ราย
4 ราย
30 คุณศิษฐาปนี ชัยสาร มหาทรพั ยบ์ ูรพาA บางแสน 03 4 ราย
4 ราย
31 คุณธนพล เอียดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04 4 ราย
4 ราย
32 คุณพีรวิชญ์ กาญจนพยคั ฆ์ ปยิ มติ ร 1 วังไผ่ - ชมุ พร 04 4 ราย
4 ราย
33 คุณนาถลดา อุเทนดากรณ์ Therich2A KC.the Rich 04 4 ราย
4 ราย
34 คณุ ปรียาภัทร์ หริ ญั ธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ัฒน0์ 02 บงึ สามพัน 05 4 ราย
4 ราย
35 คณุ ประโคม ปานขลิบ StarTeam5A ปากชอ่ ง 05 4 ราย
4 ราย
36 คณุ อมรา อนิ ทโน SuccessGroup5A ทรัพยอ์ นันต/์ หาดใหญ3่ 04

37 คณุ ณลติ ตา แกว้ ออ่ น PowerTeamH นครราชสมี า 05

38 คุณศุภสิริ จนั กิง่ ทอง SuccessGroup5A1 ทรพั ย์อนนั ต/์ หาดใหญ3่ 04

39 คุณธำ� รงค์ คงแก้ว Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

40 คุณประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบ่ี 04

41 คณุ โอปอ ศรีนนท์ ชยั ภมู ิ 29K ขอนแก่น 05

42 คุณโศภติ า สรุ ะเสียง เพ่มิ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01

43 คุณเบญจวรรณ จันทร์โท Red Bull1C หาดใหญ่ 04

44 คุณธิดารตั น์ การันต์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04

45 คณุ ขวญั ชนก ปราบวิลัย พูนทรพั ยG์ 2A1 ดรมี แลนด์ 03

APRIL 2019 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณสุรยี ์ ขวญั เจรญิ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 4 ราย
47 คุณยอดศกั ดิ์ เสยี มไหม 04 4 ราย
48 คณุ เขมาพร แสนอินทร์ TherichF KC.the Rich 04 4 ราย
49 คณุ สนุ ิษา บญุ สงั ข์ 05 4 ราย
50 คณุ วรินทร จุลสำ� อาง SuceessGroup2A ทรพั ย์อนันต์/หาดใหญ3่ 05 4 ราย

StarTeam11 สีค้วิ

PowerTeamP1 นครราชสีมา

20 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( MARCH 2019)
คณุ พวงทอง
ตัวแทนทีม่ ผี ลผลิตเบี้ยประกนั ภัย Year to Date ทับพลี
(APE) หลงั จากปรับปรงุ แล้ว (AdjustedAPE)
สงูสุด 50 อนั ดบั ภายในชว่ งการทำ� คุณวฒุ ิ ทมี เพิ่มพลู 888V
สำ� นักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์
Zone 01
APE 2,615,096 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ รตั นา คุณพงษช์ ัย คุณแปลก คุณวชริ พงษ์
แหวนแกว้ ม่วงรอด เสง้ อนั้ ชว่ ยจุ้ย

ทีม Red Bull30 C ทมี Therich Triple T8A3 ทีม Red Bull30 C ทีม NEW GEN 3
ส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน สำ� นักงานตัวแทน สำ� นักงานตัวแทน Head Office
สนามบนิ หาดใหญ่ Triple T the Rich สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 02
Zone 04 Zone 04 Zone 04 APE 516,514 บาท
APE 736,552 บาท APE 673,730 บาท APE 660,687 บาท
APRIL 2019 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ธวชั ชัย บวั สระบาน GP mahasap A1 วารินชำ� ราบ 05 454,713 บาท
438,118 บาท
7 คุณจีรัฐตกิ ลุ คดั ตยิ าธรี วฒุ ิ กจิ ทำ� พิพัฒน์003 บงึ สามพนั 05 406,532 บาท
393,427 บาท
8 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 373,307 บาท
371,661 บาท
9 คุณศิริภรณ์ ช่ืนครฑุ มารวย 9A19 Head Office 01 364,806 บาท
364,664 บาท
10 คณุ รวิสรา องั วทิ ยาธร Red Bull1CA หาดใหญ่ 04 317,205 บาท
305,096 บาท
11 คุณปาณสิ รา นามค�ำ PowerTeamV Head Office 01 297,685 บาท
295,318 บาท
12 คุณแวคอมือซ๊ะ หะยีแวบูละ Milionaire3 ยะลา2 04 293,678 บาท
292,865 บาท
13 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธส์ วุ รรณ์ เพมิ่ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 01 290,076 บาท
289,436 บาท
14 คณุ ชญาดา รงุ่ อรณุ แสงนภา PowerTeamJ2 ล�ำลกู กา 01 270,201 บาท
268,827 บาท
15 คุณนวิ ฒั น์ อุย้ เสง้ Red Bull40 หาดใหญ่ 04 263,599 บาท
259,911 บาท
16 คุณญานษิ ฐาภคั นาคดี PowerTeamV Head Office 01

17 คุณสวุ รรณี ชีวรตั นพร Therich3A KC.the Rich 04

18 คณุ ญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01

19 คณุ ขวญั ชนก ปราบวลิ ยั พูนทรพั ยG์ 2A1 ดรีมแลนด์ 03

20 คณุ อะสะหนะ สุขสวัสดิ์ Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04

21 คณุ ธนาพพิ ฒั น์ เจริญทรัพย์ พูนทรัพย์D2BT เขาไร่ยา - จันทบุรี 2 03

22 คุณธำ� รงค์ คงแกว้ Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04

23 คณุ นฤมล เต็มแก้ว KingDiamond1 Head Office 04

24 คุณชนญั ชดิ า ชมภวู เิ ศษ PowerTeamV Head Office 01

25 คุณภณ อาวรธรรม เพมิ่ พูล888P กลั ปพฤกษ์ 01

22 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ดวงแข หิรัญฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี 04 259,467 บาท
253,125 บาท
27 คุณธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 251,692 บาท
250,518 บาท
28 คุณณฐั ณชิ า โกมัย Therich Triple T8 นครศรธี รรมราช 04 237,609 บาท
213,960 บาท
29 คุณฮาสาหนะ๊ หาดเนิน Therich1A Udomsap The Rich 04 212,194 บาท
211,766 บาท
30 คุณสาวติ รี อ้วนสา พรหมประทาน 2 เมอื งพล/ขอนแก่น 05 210,280 บาท
209,075 บาท
31 คุณพรชยั ม่วงรอด Therich Triple T8A3 นครศรธี รรมราช 04 206,261 บาท
201,919 บาท
32 คุณฐิตริ ัตน์ พรหมเจรญิ Red BullFTB1 กระบี่ 04 200,253 บาท
200,099 บาท
33 คณุ อภชิ ยั บินล่าเตะ๊ Red Bull1C หาดใหญ่ 04 200,000 บาท
195,022 บาท
34 คุณกนกวรรณ โภชนส์ ูงเนนิ PowerTeamB1 นครราชสีมา 03 193,220 บาท
191,084 บาท
35 คุณพิษณุ สนิ ธพ PowerTeamT นครราชสีมา 05 181,644 บาท
175,039 บาท
36 คณุ เทพรตั น์ สุดจริตภกั ดี PowerTeamH2 นครราชสมี า 05

37 คุณอิสรีย์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบ่ี 04

38 คณุ พรี พล นาคฤทธ์ิ ปิยมิตร 1 วังไผ่ - ชุมพร 04

39 คณุ กรกนก รัตนหาร Therich Triple T6 Triple T the Rich 04

40 คณุ พยอม ศิรมิ ลู GP mahasap B1 ลพบุรี 03

41 คุณอารีนชุ หลานหมาด Dynamic 6A คอหงส์ 04

42 คณุ วรรณกร โนนคล้อ StarTeam5 ปากช่อง 05

43 คุณชวาลา ชโลธร Red BullFTB3 กระบ่ี 04

44 คุณชมุ พนู ุท อม่ิ ใหญ่ Therich TripleT8A2 นครศรธี รรมราช 04

45 คณุ บษุ กร มณเี พชรรุง้ Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04

APRIL 2019 23

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณณรงค์ สำ� เส็น Dynamic 6A คอหงส์ 04 172,797 บาท
47 คุณชยาธร ชยะเชิงชยั มหาทรพั ย์KP2 หนองสมิ อดุ รธานี 3 05 168,754 บาท
48 คณุ พมิ ประไพ มีใจ PowerTeamH2 05 166,404 บาท
49 คณุ โอปอ ศรนี นท์ นครราชสีมา 05 164,919 บาท
50 คุณศุภนิดา ไทท้ อง ชัยภมู ิ 29K ขอนแก่น 05 164,433 บาท
GP mahasap A1 วารนิ ชำ� ราบ

24 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คุณพงษ์ชัย
ตวั แทนทีม่ ีผลงานจ�ำนวนรายภายในช่วงการ มว่ งรอด
ทำ� คุณวุฒิ Year to Date สงู สุด 50 อันดับ
ทีม Therich Triple T8A3
ส�ำนักงานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 33 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ แปลก คณุ จีรัฐตกิ ุล คณุ ธวัชชัย คณุ ปาณสิ รา
เสง้ อั้น คัดตยิ าธีรวฒุ ิ บวั สระบาน นามคำ�

ทมี Red Bull30 C ทีม กิจท�ำพิพัฒน์003 ทมี GP mahasap A1 ทีม PowerTeamV
สำ� นักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน บึงสามพนั สำ� นกั งานตัวแทน วารินช�ำราบ สำ� นกั งานตัวแทน
สนามบนิ หาดใหญ่ Zone 05 Zone 05 Head Office
Zone 04 จำ� นวนราย 23 ราย จ�ำนวนราย 22 ราย Zone 01
APE 24 ราย APE 20 ราย

APRIL 2019 25

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 19 ราย
18 ราย
7 คณุ วชริ พงษ์ ชว่ ยจยุ้ NEW GEN 3 Head Office 02 18 ราย
18 ราย
8 คณุ แวคอมือซะ๊ หะยแี วบูละ Milionaire3 ยะลา2 04 17 ราย
17 ราย
9 คุณสุวรรณี ชวี รัตนพร Therich3A KC.the Rich 04 17 ราย
15 ราย
10 คุณพวงทอง ทบั พลี เพิ่มพูล888V กัลปพฤกษ์ 01 14 ราย
14 ราย
11 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธ์สุวรรณ์ เพ่ิมพลู 888V กัลปพฤกษ์ 01 14 ราย
13 ราย
12 คุณชนัญชดิ า ชมภวู ิเศษ PowerTeamV Head Office 01 13 ราย
13 ราย
13 คุณขวัญชนก ปราบวลิ ยั พูนทรพั ย์G2A1 ดรีมแลนด์ 03 12 ราย
11 ราย
14 คณุ ญานษิ ฐาภัค นาคดี PowerTeamV Head Office 01 11 ราย
11 ราย
15 คณุ ธนาพิพัฒน์ เจริญทรัพย์ พูนทรพั ย์D2BT เขาไรย่ า - จันทบุรี 2 03 11 ราย
11 ราย
16 คณุ ฐิตริ ัตน์ พรหมเจรญิ Red BullFTB1 กระบ่ี 04

17 คุณอะสะหนะ สุขสวัสด์ิ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04

18 คุณภณ อาวรธรรม เพมิ่ พูล888P กลั ปพฤกษ์ 01

19 คณุ ดวงแข หริ ัญฉาย Red BullFTB3 กระบี่ 04

20 คณุ ศภุ นดิ า ไท้ทอง GP mahasap A1 วารนิ ชำ� ราบ 05

21 คุณญาณิศา โกชะดา PowerTeamV Head Office 01

22 คุณนฤมล เต็มแก้ว KingDiamond1 Head Office 04

23 คณุ ธนพล เอยี ดปาน Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช 04

24 คุณณฐั ณิชา โกมยั Therich Triple T8 นครศรีธรรมราช 04

25 คุณอภิชยั บนิ ล่าเต๊ะ Red Bull1C หาดใหญ่ 04

26 APRIL 2019

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ ชวาลา ชโลธร Red BullFTB3 กระบ่ี 04 11 ราย
11 ราย
27 คุณชมุ พนู ทุ อ่ิมใหญ่ Therich TripleT8A2 นครศรธี รรมราช 04 10 ราย
10 ราย
28 คณุ ชญาดา รงุ่ อรุณแสงนภา PowerTeamJ2 ลำ� ลกู กา 01 10 ราย
10 ราย
29 คณุ สาวติ รี อว้ นสา พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 05 10 ราย
10 ราย
30 คุณกนกวรรณ โภชน์สูงเนนิ PowerTeamB1 นครราชสีมา 05 10 ราย
9 ราย
31 คณุ เทพรัตน์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05 9 ราย
9 ราย
32 คุณอารนี ชุ หลานหมาด Dynamic 6A คอหงส์ 04 9 ราย
9 ราย
33 คณุ ณรงค์ สำ� เสน็ Dynamic 6A คอหงส์ 04 9 ราย
9 ราย
34 คณุ อัญชลี ขันแข็ง ชัยภมู ิ B4 ขอนแกน่ 05 9 ราย
8 ราย
35 คณุ ศิรภิ รณ์ ชืน่ ครฑุ มารวย 9A19 Head Office 01 8 ราย
8 ราย
36 คุณธ�ำรงค์ คงแกว้ Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04

37 คณุ อสิ รยี ์ จนี หนู Red BullFTB3 กระบี่ 04

38 คุณบุษกร มณเี พชรรุ้ง Red Bull30 C สนามบนิ หาดใหญ่ 04

39 คุณชยาธร ชยะเชิงชยั มหาทรพั ย์KP2 หนองสมิ อดุ รธานี 3 05

40 คณุ โอปอ ศรนี นท์ ชยั ภูมิ 29K ขอนแก่น 05

41 คุณแก้วมณี ศลิ า PowerTeamA1 นครราชสมี า 05

42 คณุ ศษิ ฐาปนี ชยั สาร มหาทรัพยบ์ ูรพาA บางแสน 03

43 คุณฮาสาหนะ๊ หาดเนิน Therich1A Udomsap The Rich 04

44 คุณวัฒนชยั เกื้อกลู Therich TripleT8C นครศรธี รรมราช 04

45 คุณวลิ ยั วรรณ์ และเล็ม Red BullFTB1 กระบ่ี 04

APRIL 2019 27

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณวาสนา ตรีกูล พูนทรัพยD์ 2BR เขาไรย่ า - จนั ทบรุ ี 2 03 8 ราย
8 ราย
47 คุณชุตมิ ณฑต์ วันเสน Therich Triple T8 นครศรธี รรมราช 04 8 ราย
8 ราย
48 คุณปรียาภทั ร์ หริ ญั ธนาวรรณ์ กิจทำ� พพิ ฒั น0์ 02 บงึ สามพนั 05 8 ราย

49 คุณรจนา หวานสูงเนนิ PowerTeamH นครราชสมี า 05

50 คณุ วชิ ดุ า ภาวงศ์ PowerTeamB1 นครราชสมี า 05

28 APRIL 2019

ASWSUTAPARERDRS

SUPER GEN STAR
ตัวแทนทุกระดับ ทม่ี อี ายงุ านมากกว‹า 1 เดือน (นบั ตง้ั แต‹เดอื นทีอ่ อกรหัส)
นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ัตภิ ายในเดือน ผลงานขน้ั ต�ำ่ 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ต ำ่� กว‹า 12,000 บาท

JANUARY 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณณฐมนพรรณ ขนั ธส์ ุวรรณ์ เพมิ่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 6 ราย 140,549 บาท
01 6 ราย 130,158 บาท
2 คณุ ภทั รวดี ศรสี ขุ ใส The Phoenix1 สำ� นักงานใหญ่ 01 6 ราย 128,229 บาท
01 6 ราย 137,406 บาท
3 คุณภณ อาวรธรรม เพิ่มพลู 888P กัลปพฤกษ์ 02 6 ราย 166,137 บาท
03 6 ราย 117,498 บาท
4 คุณเขมกิ า ทรพั ยส์ มบัติ เพ่มิ พูล888T กัลปพฤกษ์ 04 18 ราย 401,669 บาท
04 9 ราย 169,533 บาท
5 คุณวชริ พงษ์ ช่วยจุย้ NEW GEN 3 ส�ำนกั งานใหญ่ 04 6 ราย 127,524 บาท
05 7 ราย 138,829 บาท
6 คณุ จนั ทรจ์ ิรา คงทิม พูนทรพั ยG์ 2D ดรมี แลนด์ 05 7 ราย 124,538 บาท
05 6 ราย 151,475 บาท
7 คุณพงษช์ ัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 Triple T the Rich 05 6 ราย 140,640 บาท

8 คุณแวคอมือซะ๊ หะยแี วบลู ะ Milionaire3 ยะลา2

9 คณุ ดวงแข หริ ัญฉาย Red BullFTB3 กระบ่ี

10 คณุ เทพรตั น์ สดุ จริตภักดี PowerTeamH2 นครราชสมี า

11 คุณธวัชชยั บวั สระบาน GP mahasap A1 วารินช�ำราบ

12 คุณจีรัฐตกิ ลุ คดั ติยาธีรวุฒิ กิจท�ำพิพัฒน์003 บงึ สามพนั

13 คุณกนกวรรณ โภชน์สูงเนิน PowerTeamB1 นครราชสมี า

APRIL 2019 29

ASWSUTAPARERDRS

FEBRUARY 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ วชริ พงษ์ ช่วยจุ้ย NEW GEN 3 ส�ำนักงานใหญ่ 02 7 ราย 217,317 บาท
2 คุณฐิติรตั น์ พรหมเจรญิ Red BullFTB1 กระบี่ 04 8 ราย 137,782 บาท
3 คณุ ชวาลา ชโลธร Red BullFTB3 กระบี่ 04 8 ราย 150,332 บาท
4 คุณประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 6 ราย 152,032 บาท
5 คณุ อารีนชุ หลานหมาด Dynamic 6A คอหงส์ 04 6 ราย 132,008 บาท
6 คณุ จีรฐั ตกิ ลุ คดั ติยาธีรวุฒิ กจิ ทำ� พพิ ัฒน0์ 03 05 6 ราย 113,293 บาท
บึงสามพนั
MARCH 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ ปาณิสรา นามค�ำ PowerTeamV Head Office 01 15 ราย 279,472 บาท

2 คุณพวงทอง ทับพลี เพิม่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 01 9 ราย 1,211,847 บาท

3 คณุ ชนัญชิดา ชมภวู ิเศษ PowerTeamV Head Office 01 8 ราย 153,126 บาท

4 คณุ ณฐมนพรรณ ขนั ธ์สุวรรณ์ เพมิ่ พูล888V กัลปพฤกษ์ 01 6 ราย 106,150 บาท

5 คุณนฤมล เต็มแกว้ KingDiamond1 Head Office 04 9 ราย 214,827 บาท

6 คณุ อสิ รีย์ จีนหนู Red BullFTB3 กระบี่ 04 8 ราย 181,851 บาท

7 คุณแปลก เสง้ อ้ัน Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 8 ราย 398,355 บาท

8 คุณชุมพูนทุ อม่ิ ใหญ่ Therich TripleT8A2 นครศรีธรรมราช 04 6 ราย 81,792 บาท

9 คุณรวสิ รา อังวิทยาธร Red Bull1CA หาดใหญ่ 04 6 ราย 373,307 บาท

10 คณุ วลิ ัยวรรณ์ และเลม็ Red BullFTB1 กระบ่ี 04 6 ราย 130,664 บาท

11 คุณจีรฐั ติกุล คัดติยาธีรวุฒิ กิจทำ� พิพฒั น0์ 03 บึงสามพนั 05 9 ราย 144,550 บาท

12 คณุ วชิ ุดา ภาวงศ์ PowerTeamB1 นครราชสีมา 05 7 ราย 96,047 บาท

13 คุณพษิ ณุ สินธพ PowerTeamT Head Office 05 6 ราย 198,395 บาท

14 คณุ ธวชั ชัย บวั สระบาน GP mahasap A1 วารินช�ำราบ 05 6 ราย 160,419 บาท

30 APRIL 2019

AWSNTAEARWRDS

NEW GEN STAR

ตัวแทนใหมท‹ ่อี อกรหัสภายในเดือน นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดอื น
ผลงานข้ันตำ่� 4 ราย และ APE รายละไม‹ต ำ่� กว‹า 12,000 บาท

JANUARY 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คณุ กญั หา ดสุ ฎพี งษ์ เพ่ิมพลู 888S กัลปพฤกษ์ 01 3 ราย 52,781 บาท
2 คณุ ศิริชัย สายสนุ ยี ์ พนู ทรัพยG์ 2A1 ดรีมแลนด์ 03 3 ราย 68,076 บาท
3 คุณแปลก เส้งอน้ั Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 3 ราย 76,157 บาท
4 คุณเรณู พรมนสั We TeamAB Udomsap The Rich 04 3 ราย 55,148 บาท
5 คุณธีรวัฒน์ กุลประสทิ ธ์ิ Red Bull30B2A สนามบนิ หาดใหญ่ 04 3 ราย 47,824 บาท
6 คุณศภุ นดิ า ไทท้ อง GP mahasap A1 วารินช�ำราบ 05 5 ราย 68,124 บาท

FEBRUARY 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณญาณิศา โกชะดา PowerTeamV สำ� นกั งานใหญ่ 01 4 ราย 98,795 บาท
2 คุณปาณสิ รา นามคำ� PowerTeamV สำ� นักงานใหญ่ 01 3 ราย 89,901 บาท
3 คุณชนญั ชิดา ชมภูวเิ ศษ PowerTeamV ส�ำนักงานใหญ่ 01 3 ราย 52,882 บาท
4 คุณภดู ศิ ทองหนูรุง่ Therich3C KC.the Rich 04 6 ราย 112,735 บาท
5 คณุ ศรณั ยพ์ ร รัตนโกสม Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 4 ราย 91,470 บาท
6 คุณเสาวลักษณ์ จริ ะลักษณ์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 04 3 ราย 62,220 บาท
7 คุณอมรา อินทโน SuccessGroup5A ทรัพยอ์ นันต์ 04 3 ราย 42,072 บาท
8 คณุ ไลลา หมัดแสละ Therich3A KC.the Rich 04 3 ราย 41,736 บาท

APRIL 2019 31

AWSNTAEARWRDS

MARCH 2019

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน ZONE CASE APE

1 คุณญานษิ ฐาภคั นาคดี PowerTeamV Head Office 01 12 ราย 276,937 บาท
2 คุณเอกการันต์ ก�ำมะณี 01 3 ราย 53,228 บาท
3 คณุ เขมจริ า เขมาพรกีรติ เพมิ่ พูล888V กลั ปพฤกษ์ 03 4 ราย 130,755 บาท
4 คุณประเสรฐิ ขนั ตี 03 3 ราย 112,735 บาท
5 คุณรวิสรา อังวทิ ยาธร พนู ทรพั ย์G2B ดรมี แลนด์ 04 6 ราย 373,307 บาท
6 คุณวิลัยวรรณ์ และเล็ม 04 6 ราย 130,664 บาท
7 คุณยอดศักดิ์ เสียมไหม พนู ทรพั ยP์ พัทยา 04 4 ราย 57,600 บาท
8 คณุ ชาติ เครอื แก้ว 04 3 ราย 83,518 บาท
9 คุณกติ ติศักด์ิ คล้ายวิเศษ Red Bull1CA หาดใหญ่ 04 3 ราย 47,832 บาท
10 คณุ สรุ ีย์ ขวัญเจรญิ 04 3 ราย 46,476 บาท
Red BullFTB1 กระบี่

TherichF KC.the Rich

Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่

Therich Triple T8A1A นครศรธี รรมราช

Therich Triple T1 Triple T the Rich

32 APRIL 2019

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลิศ
( MARCH 2019 )
คณุ ก�ำพล
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานหน่วยตรง มีผลผลิต พมิ พย์ า
เบ้ียประกันภัยทงั้ เดอื น (APE) หลงั จากปรบั ปรงุ
แลว้ (Adjusted APE) สูงสุด ภายในชว่ งการท�ำ ทีม เพ่ิมพลู 888V
คุณวฒุ ิสงู สดุ 15 อนั ดับ สำ� นกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
APE 1,633,869 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณอัญธชิ า คณุ สิรกิ ารย์ คุณเสาวณี คณุ สุทธิลักษณ์
ธนาลงั การ เส้งอ้นั ชวู งศ์ สวัสดธิ์ รรม

ทมี PowerTeamV ทมี Red Bull30 C ทีม Red Bull1CA ทีม Therich Triple T8A3
สำ� นักงานตัวแทน Head Office ส�ำนักงานตวั แทน ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตวั แทน
Zone 01 สนามบินหาดใหญ่ Zone 04 นครศรธี รรมราช
APE 1,033,351 บาท Zone 04 APE 454,780 บาท Zone 04
APE 665,214 บาท APE 369,922 บาท

APRIL 2019 33

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (FEBRUARY 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ศิรวิ รรณ รัตนโกสม Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 04 334,772 บาท
320,143 บาท
7 คณุ ศศนิ า ยศด�ำ Red Bull1C หาดใหญ่ 04 319,762 บาท
264,716 บาท
8 คุณณฐั ตะวัน จลุ แก้ว Red BullFTB1 กระบ่ี 04 259,347 บาท
259,078 บาท
9 คุณไพฑรู ย์ นาคฤทธ์ิ ปิยมติ ร 1 วังไผ่ - ชุมพร 04 243,142 บาท
232,935 บาท
10 คุณอินทัช จุลแก้ว Red BullFTB3 กระบี่ 04 230,647 บาท
230,379 บาท
11 คุณถิรเทพ พชรมหาทรัพย์ GP mahasap A1 วารนิ ชำ� ราบ 05 227,257 บาท
214,949 บาท
12 คุณสทิ ธิไชย ดวงดี GP mahasap B1 ลพบรุ ี 03 214,845 บาท
201,498 บาท
13 คุณณัฐสิทธิ์ ตนั สกลุ Therich Triple T8A1A นครศรีธรรมราช 04 200,765 บาท
193,106 บาท
14 คณุ ชมภนู ุช แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02 180,989 บาท
177,636 บาท
15 คุณธนสิ า สงั ข์พาณิชย์ อนิ ทรที อง928 Head Office 01 176,925 บาท
174,249 บาท
16 คณุ อันวานี ขุนเสร่ KingDiamond1 Head Office 04

17 คณุ อานนท์ เศษบุบผา พนู ทรัพย์G2B ดรีมแลนด์ 03

18 คณุ วีระวัฒน์ แก้วบญุ Therich2U KC.the Rich 04

19 คณุ ประชา เนยี ดกระโทก StarTeam5 ปากช่อง 05

20 คุณทศพล โดดาธรรม North Rich CM6 เชียงใหม่ 03

21 คณุ ณฐั วฒั น์ กฤตยชญธ์ รณ์ PowerTeamH นครราชสมี า 05

22 คณุ พรกำ� จร แซ่หลี TherichA KC.the Rich 04

23 คุณโชตกิ า ทองจันทร์ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04

24 คุณวราพร ประทมุ สุวรรณ์ Therich Triple T6 Triple T the Rich 04

25 คุณนันธนัฐทติ า ชัยชนะพฒั นเดช PowerTeamB1 นครราชสีมา 05

34 APRIL 2019

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คณุ กำ� พล
ผ้บู รหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตวั แทน พิมพ์ยา
ที่มีรหัสใหม่ภายในเดอื นและตวั แทนใหมน่ ั้นยงั คง
มสี ญั ญาตัวแทน ณ วันสน้ิ สดุ การท�ำคุณวฒุ ิ ทีม เพิม่ พลู 888V
สูงสดุ 15 อันดับแรก ตัวแทนใหม่ท่นี �ำมานบั สำ� นักงานตวั แทน กลั ปพฤกษ์
ต้องมีผลผลิตอยา่ งนอ้ ย 3 ราย ภายในเดือน Zone 01
จ�ำนวนราย 5 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณอญั ธิชา คณุ ศศนิ า คณุ สิริการย์ คณุ ยศสรลั
ธนาลังการ ยศด�ำ เส้งอัน้ พรหมพฒุ ิพงศ์

ทีม PowerTeamV ทมี Red Bull1C ทีม Red Bull30 C ทีม The greatest1
ส�ำนักงานตัวแทน Head Office สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01 Zone 04 สนามบินหาดใหญ่ Zone 02
APE 5 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย Zone 04 จ�ำนวนราย 4 ราย
จ�ำนวนราย 4 ราย
APRIL 2019 35

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณธนสิ า สงั ขพ์ าณชิ ย์ อินทรที อง928 Head Office 01 3 ราย
7 คุณกิตตศิ กั ด์ิ เชียงศรี 03 3 ราย
8 คณุ อานนท์ เศษบบุ ผา มหาทรัพย์888 ลพบรุ ี 03 2 ราย
9 คณุ เสาวณี ชวู งศ์ 04 2 ราย
10 คุณสมุ าลี อินทรกระโทก พนู ทรัพยG์ 2B ดรมี แลนด์ 05 2 ราย
11 คณุ จฑุ าภัทร์ ปราบวลิ ัย 03 2 ราย
12 คณุ คารคณา แซ่ลม่ิ Red Bull1CA หาดใหญ่ 04 2 ราย
13 คณุ อารดา มาแน 04 2 ราย
14 คณุ โชตกิ า ทองจนั ทร์ PowerTeamA นครราชสมี า 04 2 ราย
15 คุณวรวุฒิ พดุ ละ 05 2 ราย
16 คณุ นชั ญา บญุ จิต พูนทรัพยG์ 2A1 ดรมี แลนด์ 05 2 ราย
17 คณุ ธญั ญรตั น์ ลาดตาคาม 03 2 ราย
18 คณุ ปทั มนนั ท์ สนุ ทรโชตอิ นันต์ Therich3A KC.the Rich 03 2 ราย
19 คุณชญั ญาภัค ไทยชาติ 05 2 ราย
20 คณุ ศิริรักษ์ เทยี นบุตร Red Bull37 หาดใหญ่ 03 2 ราย
2 ราย
21 คุณภฏั ศนนั ท์ นาชยั ฤทธ์ิ Therich Triple T1 Triple T the Rich 05 1 ราย
22 คณุ สทุ ธิลักษณ์ สวสั ดธิ์ รรม 04 1 ราย
23 คณุ ณัฐตะวนั จลุ แก้ว ชัยภมู ิ 29K ขอนแกน่ 04 1 ราย
24 คณุ ศิริวรรณ รตั นโกสม 04 1 ราย
25 คุณธนกฤต ปานทอง NB01 มหาสารคาม 04

GP mahasap B2A พิษณุโลก

พูนทรัพย์P พัทยา

PowerTeamP1 นครราชสีมา

มหาทรพั ย9์ 99 ลพบุรี

PowerTeamP นครราชสมี า

Therich Triple T8A3 นครศรีธรรมราช

Red BullFTB1 กระบี่

Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่

Therich Triple T8 นครศรธี รรมราช

36 APRIL 2019

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ
( MARCH 2019 )
คณุ กำ� พล
ผบู้ ริหารกลุ่ม ผลงานหนว่ ยตรง มีผลผลิต พิมพย์ า
เบยี้ ประกนั ภัย Year to Date (APE) หลังจาก
ปรบั ปรุงแล้ว (Adjusted APE) สูงสุด ภายใน ทมี เพม่ิ พลู 888V
ช่วงการทำ� คุณวฒุ ิสงู สดุ 15 อันดับ สำ� นกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์
Zone 01
APE 3,401,411 บาท

รอองันชดนับะเล2ิศ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คุณสิรกิ ารย์ คุณอัญธิชา คุณถิรเทพ คณุ สทุ ธิลกั ษณ์
เสง้ อ้นั ธนาลังการ พชรมหาทรพั ย์ สวสั ด์ิธรรม

ทีม Red Bull30 C ทีม PowerTeamV ทมี GP mahasap A1 ทีม Therich Triple T8A3
สำ� นักงานตวั แทน สำ� นกั งานตัวแทน Head Office ส�ำนกั งานตัวแทน วารินช�ำราบ สำ� นกั งานตัวแทน
สนามบินหาดใหญ่ Zone 01 Zone 05 นครศรีธรรมราช
Zone 04 APE 1,387,656 บาท APE 1,073,715 บาท Zone 04
APE 1,816,979 บาท APE 906,926 บาท

APRIL 2019 37

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณชมภูนุช แสงทองย้อย NEW GEN 3 Head Office 02 865,467 บาท
7 คณุ ณัฐตะวัน จลุ แก้ว 04 863,234 บาท
8 คณุ ศศนิ า ยศดำ� Red BullFTB1 กระบี่ 04 787,861 บาท
9 คุณอินทชั จลุ แก้ว 04 741,310 บาท
10 คุณศิริวรรณ รัตนโกสม Red Bull1C หาดใหญ่ 04 741,069 บาท
11 คณุ ณัฐสิทธิ์ ตันสกลุ 04 634,602 บาท
12 คณุ ชมนภสั ศรที องแจง้ Red BullFTB3 กระบ่ี 05 609,344 บาท
13 คุณรุง่ นภา จ�ำรสั 04 573,474 บาท
14 คุณอานนท์ เศษบบุ ผา Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่ 03 570,116 บาท
521,039 บาท
15 คณุ พรก�ำจร แซห่ ลี Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04 501,506 บาท
16 คณุ ทศพล โดดาธรรม 03 496,314 บาท
PowerTeamH2 นครราชสมี า 494,887 บาท
17 คณุ เสาวณี ชวู งศ์ 04 493,249 บาท
18 คุณสกุ ัญญา รู้รอบ Therich1A Udomsap The Rich 04 487,697 บาท
19 คุณไพฑรู ย์ นาคฤทธิ์ 04
20 คุณวิชดุ า กทิ ำ� พนู ทรพั ย์G2B ดรีมแลนด์ 05 466,400 บาท
459,726 บาท
21 คุณสมุ าลี อนิ ทรกระโทก TherichA KC.the Rich 05 449,414 บาท
22 คุณโสมสุรีย์ แผ้วไพรี 04 444,398 บาท
23 คณุ บษุ ยา ชศู รี North Rich CM6 เชียงใหม่ 04 438,213 บาท
24 คุณธนกฤต ปานทอง 04
25 คุณรวีวร สุวรรณสทุ ธิ Red Bull1CA หาดใหญ่ 03

Dynamic 6A คอหงส์

ปิยมติ ร 1 วงั ไผ่ - ชมุ พร

กจิ ท�ำพิพฒั น์001 บึงสามพนั

PowerTeamA นครราชสมี า

Red Bull6 หาดใหญ่

Red Bull39 หาดใหญ่

Therich Triple T8 นครศรธี รรมราช

พูนทรัพยD์ 2BR เขาไรย่ า - จันทบุรี 2

38 APRIL 2019

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คุณมยรุ ฉตั ร
ผ้บู ริหารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตวั แทนทม่ี ี สลี าทอง
รหัสใหม่สะสม Year to Date และตัวแทนใหม่นน้ั
ยังคงมีสัญญาตวั แทน ณ วันส้นิ สุดการท�ำคุณวฒุ ิ ทมี กฤษณะภัทรกร๊ปุ 2
สงู สดุ 15 อันดบั แรก ตัวแทนใหมท่ ่นี ำ� มานับต้อง สำ� นกั งานตวั แทน อดุ รธานี
มผี ลผลติ อย่างนอ้ ย 3 ราย ภายในเดือน Zone 05
จ�ำนวนราย 11 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ อัญธิชา คุณศศินา คณุ ธนสิ า คณุ ยศสรัล
ธนาลังการ ยศด�ำ สงั ขพ์ าณิชย์ พรหมพฒุ พิ งศ์

ทมี PowerTeamV ทมี Red Bull1C ทีม อนิ ทรที อง928 ทีม The greatest1
สำ� นกั งานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน Head Office
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 02
APE 10 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย จ�ำนวนราย 9 ราย จ�ำนวนราย 9 ราย

APRIL 2019 39

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณภัคภร กุศลสรา้ งด์ิ มหาทรพั ย์บรู พาA บางแสน 03 8 ราย
7 คุณกำ� พล พิมพ์ยา 01 7 ราย
8 คณุ สิรกิ ารย์ เส้งอั้น เพ่มิ พลู 888V กัลปพฤกษ์ 04 7 ราย
9 คุณถิรเทพ พชรมหาทรพั ย์ 05 5 ราย
10 คณุ ธนกฤต ปานทอง Red Bull30 C สนามบินหาดใหญ่ 04 5 ราย
11 คณุ อารดา มาแน 04 5 ราย
12 คณุ โชติกา ทองจนั ทร์ GP mahasap A1 วารินชำ� ราบ 04 5 ราย
13 คณุ นัชญา บุญจติ 05 5 ราย
14 คณุ สบื ศกั ดิ์ สนุ ิพันธ์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 02 5 ราย
15 คณุ น้�ำหอม หนเู วยี ง 05 5 ราย
16 คุณชมภูนุช แสงทองย้อย Red Bull37 หาดใหญ่ 02 4 ราย
17 คุณศิรวิ รรณ รตั นโกสม 04 4 ราย
18 คณุ วชิรวิชญ์ ชูมี Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 4 ราย
19 คุณสิทธิไชย ดวงดี 03 4 ราย
20 คณุ วรวฒุ ิ พุดละ NB01 มหาสารคาม 4 ราย
21 คุณธญั ญรัตน์ ลาดตาคาม 05 4 ราย
22 คุณเมษยา สุภาศรี The greatest5 Head Office 03 4 ราย
23 คณุ พรกำ� จร แซ่หลี 03 3 ราย
24 คณุ เสาวณี ชวู งศ์ ชยั ภูมิ 1 ขอนแกน่ 04 3 ราย
25 คณุ สมุ าลี อินทรกระโทก 04 3 ราย
NEW GEN 3 Head Office 05

Red Bull30B2A สนามบินหาดใหญ่

Therich TripleT8A2 นครศรีธรรมราช

GP mahasap B1 ลพบุรี

ชยั ภมู ิ 29K ขอนแก่น

GP mahasap B2A พษิ ณุโลก

North Rich CM1 เชยี งใหม่

TherichA KC.the Rich

Red Bull1CA หาดใหญ่

PowerTeamA นครราชสีมา

40 APRIL 2019

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ
( MARCH 2019 )
คุณศุภิสญานนท์
ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบ้ีย กลุ แกว้ ประเสรฐิ
ประกันภัยทั้งเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ ทมี PowerTeam
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 05
APE 2,419,958 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คณุ เสฏฐวฒุ ิ คณุ ธรี ยุทธ คุณทปี ์ชลิต คุณฐกร
รุ่งโรจนส์ ิรกุล พทุ ธแปน้ ทองจันทร์ ทวีศักดิกร

ทมี เพิ่มพูล888 ทมี Red Bull ทมี Therich Triple T ทีม Therich(Group)
ส�ำนกั งานตวั แทน กัลปพฤกษ์ สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน ส�ำนกั งานตัวแทน KC.the Rich
Zone 01 Zone 04 Triple T the Rich Zone 04
จ�ำนวนราย 2,143,986 บาท APE 1,964,670 บาท Zone 04 APE 1,068,825 บาท
APE 1,455,454 บาท
APRIL 2019 41

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ธรี ศักด์ิ แกว้ มาก Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 04 102,2704 บาท
624,039 บาท
7 คุณชตุ กิ าญจน์ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรันต์ StarTeam สคี ิว้ 05 579,109 บาท
576,968 บาท
8 คณุ นญั ญาณัฎฐ์ เสลร่ ตั น์ Red BullFTB กระบ่ี 04
557,682 บาท
9 คุณพงษ์สณั ฑ์ ขาวย่ังยืน The greatest Head Office 02 468,815 บาท
467,134 บาท
10 คุณณษั ฐพงษ์ กจิ ท�ำพิพฒั น์ กจิ ท�ำพพิ ฒั น์ บึงสามพนั 03 417,861 บาท
413,716 บาท
11 คณุ ภัครดา เดชะปยิ ังกรู SuceessGroup ทรพั ยอ์ นนั ต์/หาดใหญ่3 04 368,121 บาท
351,760 บาท
12 คุณพุฒพิ ฒั น์ รัตนกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05 312,720 บาท
291,994 บาท
13 คุณชุตมิ ันต์ เศษบุบผา พูนทรพั ยG์ ดรมี แลนด์ 03 248,380 บาท
234,529 บาท
14 คุณทศั นีย์ ทินราช พรหมประทาน เมืองพล/ขอนแกน่ 05 191,236 บาท
177,334 บาท
15 คณุ สากล พูนกลาง พนู ทรัพย์ พัทยา 03 171,457 บาท
168,386 บาท
16 คณุ ธติ วิ ัฒน์ ศรลี าอาจ ชัยภูมิ ขอนแกน่ 05 150,526 บาท

17 คณุ แพรวพรรณ เปริญกลุ อนิ ทรีทอง Head Office 01

18 คุณสุรัตตกิ านต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารนิ ช�ำราบ 05

19 คณุ สันตชิ ัย หงษ์ทอง Therich1 Udomsap The Rich 04

20 คุณวรัท บณั ฑรผกาย North Rich CM เชยี งใหม่ 03

21 คณุ คนธ์พงษ์ วัตรธนพจน์ KW001 ศรีสะเกษ 05

22 คณุ มะรอแปองิ สาและ Milionaire ยะลา2 04

23 คุณตฤณรดา ธนปรยี ากร Therich3 KC.the Rich 05

24 คณุ สรุ ินทร์ มาชู เศรษฐี พัทลงุ 04

25 คณุ กฤศญดา แก้วอกั ษราทร Dynamic คอหงส์ 04

42 APRIL 2019

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คุณศุภสิ ญานนท์
ผู้บรหิ ารกลมุ่ ผลงานสายตรง มีจ�ำนวนตวั แทน กลุ แกว้ ประเสรฐิ
ทีม่ รี หัสใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหม่นัน้ ยังคง
มีสัญญาตวั แทน ณ วนั ส้นิ สดุ การทำ� คุณวฒุ ิ ทมี PowerTeam
สงู สดุ 15 อนั ดับแรก ตวั แทนใหม่ทน่ี ำ� มานบั ตอ้ ง สำ� นักงานตัวแทน นครราชสีมา
มผี ลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดือน Zone 05
APE 15 ราย

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณธีรยทุ ธ คุณทปี ์ชลติ คณุ พฒุ พิ ฒั น์ คุณเสฏฐวฒุ ิ
พทุ ธแป้น ทองจันทร์ รตั นกมลพงศ์ รุ่งโรจน์สริ กุล

ทมี Red Bull ทีม Therich Triple T ทมี GP mahasap ทีม เพ่มิ พูล888
ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตัวแทน Triple T the Rich ส�ำนักงานตัวแทน ศรีสะเกษ สำ� นกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์
Zone 04 Zone 04 Zone 05 Zone 01
APE 12 ราย จำ� นวนราย 9 ราย จ�ำนวนราย 8 ราย จำ� นวนราย 8 ราย

APRIL 2019 43

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH (MARCH 2019)

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณพงษ์สณั ฑ์ ขาวยง่ั ยนื The greatest Head Office 02 6 ราย
7 คณุ ฐกร ทวีศกั ดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 5 ราย
8 คณุ ธีรศักดิ์ แกว้ มาก สนามบินหาดใหญ่ 04 5 ราย
9 คุณชตุ ิมนั ต์ เศษบบุ ผา Red Bull30 ดรมี แลนด์ 03 4 ราย
10 คุณแพรวพรรณ เปรญิ กลุ พูนทรัพย์G 01 4 ราย
11 คุณธติ ิวัฒน์ ศรีลาอาจ อินทรีทอง Head Office 05 3 ราย
12 คณุ สากล พูนกลาง ขอนแกน่ 03 3 ราย
13 คณุ ธราธิป เดชาชินกฤตชยั ชัยภมู ิ พัทยา 03 2 ราย
14 คุณคนธพ์ งษ์ วตั รธนพจน์ พูนทรพั ย์ บางแสน 05 2 ราย
15 คุณภคั รดา เดชะปิยังกูร มหาทรพั ยบ์ ูรพา ศรีสะเกษ 04 2 ราย
16 คณุ ตฤณรดา ธนปรียากร KW001 04 2 ราย
17 คุณธนาธัช รตั นะธน SuceessGroup ทรัพยอ์ นนั ต/์ หาดใหญ่3 05 1 ราย
18 คุณสุรัตติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ Therich3 05 1 ราย
19 คุณสุรนิ ทร์ มาชู กฤษณะภทั รกรุ๊ป KC.the Rich 04 1 ราย
20 คณุ ยทุ ธนา วุฒิพงศ์ GP mahasap A อุดรธานี 04 1 ราย
21 คณุ นญั ญาณัฎฐ์ เสล่รัตน์ วารินช�ำราบ 1 ราย
เศรษฐี 04
Central พัทลงุ
Red BullFTB เวยี งสระ

กระบี่

44 APRIL 2019

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ
( MARCH 2019 )
คุณศุภิสญานนท์
ผูบ้ รหิ ารกล่มุ ผลงานหนว่ ยตรง มีผลผลติ กุลแก้วประเสรฐิ
เบ้ียประกันภยั Year to Date (APE) หลงั จาก
ปรบั ปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สูงสดุ ทีม PowerTeam
ภายในช่วงการทำ� คุณวฒุ สิ ูงสุด 15 อันดับ ส�ำนักงานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 05
APE 5,416,783 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองนั ชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณธรี ยทุ ธ คณุ เสฏฐวุฒิ คุณทีป์ชลิต คุณธรี ศักด์ิ
พทุ ธแปน้ รุ่งโรจน์สริ กลุ ทองจันทร์ แกว้ มาก

ทมี Red Bull ทมี เพม่ิ พลู 888 ทีม Therich Triple T ทีม Red Bull30
สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน กัลปพฤกษ์ สำ� นักงานตวั แทน Triple T the Rich ส�ำนักงานตัวแทน
Zone 04 Zone 01 Zone 04 สนามบินหาดใหญ่
APE 5,192,356 บาท จำ� นวนราย 4,724,322 บาท จำ� นวนราย 3,918,809 บาท Zone 04
จำ� นวนราย 2,807,458 บาท

APRIL 2019 45

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณฐกร ทวีศักดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 2,569,499 บาท

7 คณุ นัญญาณฎั ฐ์ เสล่รตั น์ Red BullFTB กระบ่ี 04 1,604,544 บาท

8 คณุ ชตุ ิมันต์ เศษบบุ ผา พูนทรพั ย์G ดรมี แลนด์ 03 1,571,106 บาท

9 คุณณัษฐพงษ์ กิจท�ำพิพัฒน์ กจิ ท�ำพิพฒั น์ บึงสามพัน 05 1,535,991 บาท

10 คุณสันตชิ ยั หงษท์ อง Therich1 Udomsap The Rich 04 1,418,868 บาท

11 คุณสรุ ตั ติกานต์ พชรมหาทรพั ย์ GP mahasap A วารนิ ชำ� ราบ 05 1,277,951 บาท

12 คุณสากล พูนกลาง พนู ทรพั ย์ พัทยา 03 1,255,412 บาท

13 คณุ ทัศนยี ์ ทนิ ราช พรหมประทาน เมืองพล/ขอนแกน่ 05 1,212,696 บาท

14 คณุ พงษ์สณั ฑ์ ขาวยงั่ ยืน The greatest Head Office 02 1,138,634 บาท

15 คณุ ชุตกิ าญจน์ ดาวกระจาย คมุ้ ไพรันต์ StarTeam สีค้วิ 05 1,092,155 บาท

16 คุณธติ วิ ัฒน์ ศรีลาอาจ ชยั ภูมิ ขอนแกน่ 05 1,052,121 บาท

17 คณุ ภัครดา เดชะปิยังกูร SuceessGroup ทรัพย์อนนั ต/์ หาดใหญ่3 04 985,801 บาท

18 คณุ วรัท บัณฑรผกาย North Rich CM เชียงใหม่ 03 610,591 บาท

19 คณุ พุฒิพฒั น์ รัตนกมลพงศ์ GP mahasap ศรีสะเกษ 05 591,022 บาท

20 คุณแพรวพรรณ เปริญกลุ อินทรที อง Head Office 01 580,815 บาท

21 คณุ กฤศญดา แก้วอักษราทร Dynamic คอหงส์ 04 557,723 บาท

22 คุณสรุ นิ ทร์ มาชู เศรษฐี พทั ลงุ 04 549,852 บาท

23 คุณตฤณรดา ธนปรียากร Therich3 KC.the Rich 04 542,959 บาท

24 คุณมะรอแปองิ สาและ Milionaire ยะลา2 04 469,496 บาท

25 คณุ ธนาธชั รัตนะธน กฤษณะภัทรกรุป๊ อุดรธานี 05 448,802 บาท

46 APRIL 2019

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ
( MARCH 2019 )
คณุ ธรี ยุทธ
ผบู้ รหิ ารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตวั แทน พุทธแป้น
ทมี่ ีรหัสใหม่ภายในเดือนและตวั แทนใหม่นน้ั ยงั คง
มีสญั ญาตวั แทน ณ วันสิ้นสุดการทำ� คุณวฒุ ิ ทมี Red Bull
สูงสุด 15 อันดับแรก ตัวแทนใหม่ที่นำ� มานบั ต้อง สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่
มผี ลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น Zone 04
จำ� นวนราย 32 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณศุภิสญานนท์ คณุ ทปี ์ชลติ คุณพงษส์ ัณฑ์ คณุ พฒุ พิ ัฒน์
กลุ แกว้ ประเสริฐ ทองจนั ทร์ ขาวย่ังยืน รตั นกมลพงศ์

ทีม PowerTeam ทีม Therich Triple T ทีม The greatest ทีม GP mahasap
ส�ำนักงานตัวแทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตัวแทน Triple T the Rich ส�ำนกั งานตวั แทน Head Office ส�ำนกั งานตวั แทน ศรีสะเกษ
Zone 05 Zone 04 Zone 02 Zone 05
APE 30 ราย จำ� นวนราย 25 ราย จำ� นวนราย 20 ราย จำ� นวนราย 16 ราย

APRIL 2019 47

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE (MARCH 2019)

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ เสฏฐวฒุ ิ รงุ่ โรจนส์ ิรกลุ เพิ่มพูล888 กัลปพฤกษ์ 01 14 ราย
7 คณุ ธิตวิ ฒั น์ ศรลี าอาจ 05 13 ราย
8 คณุ ธรี ศักดิ์ แกว้ มาก ชยั ภูมิ ขอนแกน่ 04 12 ราย
9 คณุ แพรวพรรณ เปรญิ กุล 01 11 ราย
10 คุณธนาธัช รตั นะธน Red Bull30 สนามบินหาดใหญ่ 05 11 ราย
11 คุณฐกร ทวีศกั ดิกร 04 10 ราย
12 คณุ ธราธิป เดชาชินกฤตชัย อนิ ทรที อง Head Office
13 คุณสุรัตติกานต์ พชรมหาทรัพย์ 03 9 ราย
14 คณุ ภัครดา เดชะปิยังกูร กฤษณะภทั รกรุ๊ป อดุ รธานี 05 7 ราย
15 คณุ วรัท บณั ฑรผกาย 04 7 ราย
16 คณุ ชตุ มิ ันต์ เศษบบุ ผา Therich(Group) KC.the Rich 03 7 ราย
17 คณุ คนธพ์ งษ์ วัตรธนพจน์ 03 6 ราย
18 คุณสากล พนู กลาง มหาทรัพยบ์ ูรพา บางแสน 05 5 ราย
19 คุณตฤณรดา ธนปรียากร GP mahasap A วารินช�ำราบ 03 4 ราย
20 คณุ ภทั รริกา มาศิริ 04 4 ราย
21 คณุ ทัศนีย์ ทนิ ราช SuceessGroup ทรัพย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 05 4 ราย
22 คุณปาณิสรา ยา่ สัน 05 3 ราย
23 คุณนญั ญาณัฎฐ์ เสล่รัตน์ North Rich CM เชียงใหม่ 04 3 ราย
24 คณุ ชตุ กิ าญจน์ ดาวกระจาย ค้มุ ไพรันต์ 04 2 ราย
25 คณุ สุรินทร์ มาชู พนู ทรัพย์G ดรมี แลนด์ 05 2 ราย
04 2 ราย
KW001 ศรสี ะเกษ

พูนทรัพย์ พัทยา

Therich3 KC.the Rich

มหาทรัพย์KP หนองสิม อดุ รธานี 3

พรหมประทาน เมืองพล/ขอนแกน่

The great1 The Great/หาดใหญ่ 5

Red BullFTB กระบ่ี

StarTeam สีคิ้ว
เศรษฐี พทั ลุง

48 APRIL 2019

APRIL 2019 49


Click to View FlipBook Version