The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GenNext Magazine, 2019-01-01 21:44:07

GenNEXT Issue November 2018

GenNEXT Issue November 2018

Keywords: Generali,เจนเนอราลี่

GEN

MONTHLY

ฉบบั ประจ�ำเดอื นพฤศจิกายน 2561

INSOSVUEEMBER 2018

NOVEMBER 2018 1

GEN ACTIVITY

มหกรรม Kick Off ประจำ� เดอื นพฤศจกิ ายน 2561

ผ่านไปอีกครั้งกับมหกรรม Kick off ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้จัดตามภูมิภาคต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงท่ัวประเทศเม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมา ในงานน้ี
คุณกรสยาม นนทรัตน์ (Chief Agency Officer) ได้น�ำทีมเปิดงานต้อนรับครอบครัวตัวแทนเจนเนอราล่ีภูมิภาคต่างๆ พร้อมหัวหน้าโซนทีมผู้บริหารหน่วย
ผู้บริหารกลุ่ม และตัวแทนได้ให้ความร่วมมือเข้าประชุมและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้า
งาน Kick off ประจ�ำเดือนน้ีมาในหัวข้อ “Start Fast Start Strong เริ่มก่อนแข็งแรงก่อน” โดยงานน้ีได้เกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณหมและหัวหน้าโซนได้
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันและเร่ืองสุขภาพของโรคมะเร็งโดยเฉพาะ พร้อมได้มีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประจ�ำดือนน้ี

2 NOVEMBER 2018

GEN ACTIVITY

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ขยายอาณาจักรเปิดสาขาหาดใหญ่
อยา่ งเปน็ ทางการ รองรับการเติบโตของลกู คา้ และการเพิม่ ขึ้น
ของจ�ำนวนตัวแทนในโซนจังหวดั ภาคใตอ้ ยา่ งแข็งแรง

7 พฤศจิกายน 2561 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 น้ี เจนเนอราล่ี
ไทยแลนด์ ได้จัดงานเปิดสาขาใหม่ ท่ีหาดใหญ่
น�ำทีมโดยคณะผู้บริหาร คุณบัณฑิต เจียมอนุกูกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่
ประจ�ำประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมด้วยคุณแซมดาชิ สุมิต ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางรีเทล, คุณกรสยาม
นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน, และคุณเกรียงศักด์ิ
วงศ์ใหญ่ รองประธานอาวุโส ช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายผ่านตัวแทน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ
จากแขกกิตติมศักด์ิ ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายก
เทศมนตรีนครหาดใหญ่, คุณนุกูล สวนขวัญ
ผู้อ�ำนวยการภาคอาวุโส ส�ำนักงานคปภ. ภาค 9
จังหวัดสงขลา, และพนั ตำ� รวจโท รชั ตานนท์ ผภู้ กั ดี
สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ำรวจภูธร
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่ีให้เกียรติมาร่วม
งานและแสดงความยินดี พร้อมทีมตัวแทนจาก
เจนเนอราลี่โซนภาคใต้ท่ีเดินทางมาร่วมงานใน
อ�ำเภอหาดใหญ่ เนื่องในพิธีเปิดน้ีอย่างคับคั่ง
และอบอุ่น

และเน่ืองด้วยฉลองเปิดสาขาหาดใหญ่เจนเนอราล่ี
ยังได้เปิดบูธให้บริการตรวจสุขภาพฟรี และบริการ
ให้ค�ำปรึกษาวางแผนทางการเงินแก่ชาวหาดใหญ่
พร้อมน�ำศิลปินคนดังอย่างคุณ เอ๊ะ จิรากร มาร่วม
สร้างความสุขให้กับชาวหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7-11
พฤศจิกายน ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่อีกด้วย

NOVEMBER 2018 3

GEN ACTIVITY

CAO นำ� ทมี พบปะนกั ขา่ ว แถลงเปดิ ตวั ผลติ ภณั ฑ์ใหม่

“เจน แคนเซอร์ ซเู ปอร์ โพรเทคชนั่ ” ตอบโจทยท์ กุ ความตอ้ งการ

6 พฤศจกิ ายน 2561 เม่ือวันท่ี 6 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา คุณกรสยาม นนทรัตน์ (Chief
Agency Officer) จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนแถลงเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคช่ัน” ท่ีตอบโจทย์ทุก
ความต้องการ ทั้งการประกันชีวิตและคุ้มครองโรคมะเร็งในหน่ึงเดียว
ด้วยเจนเนอราล่ีมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความ
ตอ้ งการของลูกคา้ อยา่ งแท้จริง ภายใตแ้ นวคิด customer centric การ
เป็นองค์กรท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการคุ้ม
ครองโรคมะเร็ง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองใน
หน่ึงเดียว “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคช่ัน” ด้วยคอนเซ็ป “ตรวจเจอ
อนุ่ ใจ จา่ ยทุกระยะ คุ้มครองรวมสูงสดุ 5 เท่าหรอื 15 ล้านบาท” โดยอายุ
ทร่ี บั ประกนั ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี แตค่ มุ้ ครองยาวจนถึง อายุ 85
ปี วางเปา้ หมายรายได้จากผลติ ภณั ฑ์ ดังกลา่ วประมาณ 100 ลา้ นบาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี

เจนเนอราลส่ี นบั สนนุ กฬี าเยาวชนไทย กบั รายการฟตุ บอล
Generali Thailand Southern Youth Cup 2018
ณ จงั หวดั นครศรธี รรมราช

10-11 พฤศจกิ ายน 2561

เมื่อวันท่ี 10-11 พฤศจิกายนน้ี เจนเนอราลี่
ไทยแลนด์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนภาคใต้ 7 คน รายการแข่งขัน
“Generali Thailand Southern Youth Cup
2018” ณ สนามหญ้าเทียม The Diamond
Arena ซึ่งจัดร่วมกับ OK Academy โรงเรียน
สอนฟุตบอลเยาวชนระดับมืออาชีพ โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันท้ังรุ่น 9 ปี และ 12 ปี
จากจังหวัดภาคใต้อย่างคึกคัก

4 NOVEMBER 2018

GEN TIPS

โดย คณุ ชยั ธวัฒน์ ฉตั รบูรภานันท์ Distribution Support and Quality Management

การต่ออายุกรมธรรม์ ภาคที่ 1

ฉบับที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการบริการท่ีดีจะท�ำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจท�ำประกันกับเรา ตัวแทนบางคนน้ันกลับ
มองว่าแค่ผลประโยชน์ในช่วงแรกๆ เท่าน้ัน ไม่ได้มองถึงการบริการที่ดีและจะท�ำให้ลูกค้าท�ำกรมธรรม์เพ่ิมกับเราไม่ว่าจะท�ำให้
ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง
กรณีท่ีเกิดเหตุจนท�ำให้ลูกค้าไม่ได้ช�ำระเบ้ียประกัน จนท�ำให้กรมธรรม์ฉบับส้ินผลบังคับ และขาดความคุ้มครองไปหรือมีเหตุท�ำให้
ลูกค้าไม่จ่ายเบี้ยประกันน้ัน นับเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดาย ตัวแทนบางคนยังคิดว่าขาดอายุไปแล้วไม่สามารถไปต่ออายุกรมธรรม์ได้
วันนี้เราจะมาบอกว่ากรมธรรม์รายสามัญหากขาดอายุไปแล้วสามารถที่จะต่ออายุกรมธรรม์ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ีที่ไม่
สามารถต่ออายุได้

กรมธรรม์ที่ไม่สามารถต่ออายุได้

กรมธรรม์ที่ขาดอายุ (Lapsed) เกินกว่า 5 ปีไปแล้ว 1

ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์แล้ว กรมธรรม์ที่ขาด 2 กรมธรรม์ท่ีเวนคืนมูลค่าเงินสดไปแล้ว (Surrender)
อายุไปแล้วมากกว่า 5 ปี จะไม่สามารถต่ออายุ
ได้อีกต่อไป การที่ลูกค้าของเวนคืนมูลค่าเงินสดไปแล้วน้ัน หมายถึง
กรมธรรม์ฉบับนั้นๆ ถือว่าส้ินสุดสัญญากันไป ระหว่าง
กรมธรรม์ที่ลูกค้าขอใช้สิทธ์ิขยายระยะเวลา (Request ETI)
3 บริษัทประกันชีวิตและผู้เอาประกัน ไม่มีพันธะสัญญากัน
เป็นกรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดแล้ว แต่จะต่างจาก อีกต่อไป โดยกรมธรรม์ท่ีสามารถเวนคืนมูลค่าเงินสด
ข้อ 2 ข้างต้น คือ กรมธรรม์ยังไม่สิ้นสุดพันธะ ได้น้ันจะกรมธรรม์ท่ีช�ำระเบ้ียประกันมาแล้วอย่างน้อย
สัญญากัน แต่บริษัทจะคุ้มครองลูกค้าตามทุน 2 ปีข้ึนไป
ประกันเดิม โดยระยะเวลาความคุ้มครองจะสั้นลง
4 กรมธรรม์ท่ีลูกค้าขอใช้สิทธิ์มูลค่าเงินส�ำเร็จ (Request RPU)
กรมธรรม์ท่ีลูกค้าส่งเรื่องขอต่ออายุกรมธรรม์แล้ว บริษัทปฏิเสธ
การรับประกันต่ออายุเน่ืองจากเหตุผลของสุขภาพ หรือ อาชีพ 5 กรมธรรม์ท่ีมีมูลค่าเงินสดแล้ว ซึ่งลักษณะจะคล้าย
กับการขยายระยะเวลา คือ กรมธรรม์ยังไม่ส้ินสุด
ส�ำหรับข้อน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันต่ออายุ พันธะสัญญากัน สิ่งท่ีต่างจากข้อ 2 คือ ทุนประกันจะ
ตามเงื่อนไขของบริษัท ซ่ึงเกณฑ์การพิจารณาส่วน ลดลงตามมูลค่าการใช้เงินส�ำเร็จ แต่ระยะเวลาความ
มากก็จะอิงวิธีการพิจารณารับประกันส�ำหรับผู้เอา คุ้มครองจะอยู่จนครบสัญญาของแบบประกันนั้นๆ
ประกันรายใหม่ โดยอาจจะมีเกณฑ์การพิจารณาเพ่ิม
เติม

หมายเหตุ
ดังนั้นการเลือกสิทธิ์ตามตารางมูลค่าของกรมธรรม์น้ัน (ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4) จะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันว่าต้องการจะเลือกแบบไหน

แล้วตัวแทนประกันชีวิตสงสัยไหมว่า การต่ออายุกรมธรรม์นั้นท�ำได้ก่ีวิธีกันครับ แล้วแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี
ข้อเสียอย่างไรบ้าง แล้วแบบไหนจะเหมาะสมกับลูกค้า ฉบับหน้าผมจะมาเล่าอย่างละเอียดให้ทุกท่านทราบนะครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

NOVEMBER 2018 5

TRAINING UPDATE

โดย GT Corporate Trainers

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับน้องไหวพริบ
และข้อมูลดีๆ จากฝ่ายฝึกอบรมอีกครั้งใน
GenNext Magazine นะคะ

วันน้ี น้องไหวพริบมีข่าวดีจากกรมสรรพากรมาบอกค่ะ เม่ือวันที่ 12 พ.ย. 2561 เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46)
พ.ศ.2561 ส่งเสริมคนไทยมีลูกคนที่ 2 ข้ึนไป ลดหย่อนภาษีได้อีก 30,000 บาท/คน
รวม 60,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบุตร

นโยบาย สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เงื่อนไขการรับสิทธิ

ลดหย่อนภาษี คนท่ีมีลูกอยู่ในความดูแล สามารถน�ำลูกไปใช้เป็น การรับสิทธิหักลดหย่อนบุตร
ลูกคนที่ 2 ค่าลดหย่อนได้แบบเหมาคนละ 30,000 บาท ต่อปี อย่างน้อยต้องมีเราหรือลูกเรา
ไม่ว่าจะยังอยู่ในวัยเรียนหรือไม่ คนใดคนหน่ึงท่ีอยู่ในประเทศไทย
ครบ 180 วันในปีภาษีนั้นและ
แ ต ่ ถ ้ า มี ลู ก ค น ที่ ส อ ง เ ป ็ น ต ้ น ไ ป ผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมดด้วย
ที่ เ กิ ด ใ น ป ี พ . ศ . 2 5 6 1 ห รื อ
ห ลั ง จ า ก น้ี แ ล ะ เ ป ็ น บุ ต ร ช อ บ
ด้วยกฎหมายด้วย จะสามารถ
น� ำ ลู ก ไ ป ใ ช ้ เ ป ็ น ค ่ า ล ด ห ย ่ อ น ไ ด ้
เพ่ิมเป็นคนละ 60,000 บาทต่อปี

เกณฑ์ความสัมพันธ์ เกณฑ์อายุ เกณฑ์รายได้

ลูกท่ีเราจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ ลูกที่เราจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ยังต้องผ่านเกณฑ์ ลูกท่ีใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
จะต้องเป็น อายุข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ด้วย จะต้องไม่มีรายได้หรือมีรายได้
ตลอดท้ังปีได้ไม่ถึง 30,000 บาท
ลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตาม อายุไม่ถึง 20 ปีหรือยังไม่ ด้วย
กฎหมาย ของเราหรือ บรรลุนิติภาวะ
คู่สมรส หรือ (ถ้า 30,000 บาท พอดี
ลูกบุญธรรมท่ีเรา อายุ 20-25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว ถือว่าผิดเงื่อนไข)
จดทะเบียนรับเป็น แต่ต้องเรียนอยู่ระดับอนุปริญญา
บุตรบุญธรรมแล้ว (ปวส.) หรือปริญญาตรีข้ึนไป

อายุเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องถูกศาลส่ังให้
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ

และอีกหนึ่งเรื่องท่ีไหวพริบอยากจะอัพเดตกับเพ่ือนๆ คือ ตอนน้ี เพ่ือนๆ สามารถติดตาม VDO Clip ความรู้ต่างๆ จากฝ่ายฝึกอบรม
การขายได้จากช่อง YouTube แล้วนะคะ เพียงเข้าไปค้นหาช่อง GEN Training ใน YouTube หรือคลิกที่ลิงค์นี้ หรือสแกน QR Code น้ี
แล้วกด Subscribe หรือ ติดตาม เพียงเท่าน้ี เพื่อนๆ ก็ไม่พลาดรับความรู้ดีๆ จากฝ่ายฝึกอบรมการขายแล้วค่ะ

แล้วพบกับความรู้ดีๆ จากไหวพริบและฝ่ายฝึกอบรม
ได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

อ้างอิง
*1 :มาตรา 47(1)(ค) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2560
*2 :ร้อยเร่ืองลดหย่อน ปีภาษี 2560 ศูนย์สารสนเทศสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/60053.0.html
*3 :มาตรา 1547 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

6 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ตวั แทนทีม่ ผี ลผลติ เบ้ยี ประกนั ภยั ทงั้ เดือน (APE) คณุ เปรมกมล
หลงั จากปรับปรุงแลว้ (Adjusted APE) สูงสุด สรุ ะเวช
ภายในช่วงการท�ำคณุ วฒุ ิสูงสดุ 50 อนั ดบั
ทีม GP 215
สำ� นกั งานตวั แทน ชลบรุ ี
Zone 03
APE 431,552 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ พงษ์ชยั คณุ ธนพล คณุ ปยิ าภรณ์ คณุ ศิโรรัตน์
ม่วงรอด เอยี ดปาน ศรีสุพรรณ ควรรบั สว่ น

ทีม Therich Triple T8A3 ทีม Therich Triple T8A1A ทมี Together B5 ทมี Together B3
สำ� นักงานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตัวแทน รชั ดา
Triple T the Rich Triple T the Rich Zone 01 Zone 01
Zone 04 Zone 04 APE 188,426 บาท APE 154,092 บาท
APE 316,558 บาท APE 282,459 บาท

NOVEMBER 2018 7

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณวิจติ ร มลู ตรี Together B5 รัชดา 01 153,843 บาท
7 คณุ กฤตยชญ์ โชติโปธิเป็ง GP 209 ชลบรุ ี 03 150,000 บาท
8 คณุ ณรงค์ ส�ำเสน็ คอหงส์ 04 149,615 บาท
9 คุณสาวติ รี อว้ นสา Dynamic 6A เมืองพล/ขอนแก่น 05 148,260 บาท
10 คณุ ดาวเรือง ชอบอินทร์ พรหมประทาน 2 KC.the Rich 04 144,643 บาท
11 คุณแวคอมือซ๊ะ หะยแี วบลู ะ ยะลา2 04 143,713 บาท
12 คุณนฤมล ชัยประภา TherichA ธนานนั ต์ ปทมุ ธานี 03 141,945 บาท
13 คณุ อิสรยี ์ จนี หนู Millionaire3 129,108 บาท
14 คณุ อสุ า มศี รีเดชธนา The Best1 กระบี่ 04 121,916 บาท
15 คณุ เมริกา แซซ่ ้ิม กลั ปพฤกษ์ 03 121,714 บาท
16 คณุ ปภาพร อนิ ทรศ์ ร Red BullFTB3 จันทบรุ ี 03 120,876 บาท
17 คุณปาลิดา กำ� ค�ำเพช็ ร เพ่มิ พูล888T 05 120,591 บาท
18 คณุ ประโคม ปานขลิบ พูนทรพั ยD์ 2BR สีค้ิว 03 111,137 บาท
19 คณุ จารุทัศน์ บุญท่วม StarTeam5 ลำ� ลกู กา 05 107,834 บาท
20 คณุ เพญ็ นภา ทรงกล่ิน PowerTeamJ2 สีคว้ิ 03 104,539 บาท
21 คุณศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ แสงดี StarTeam5A บางรกั นอ้ ย 03 100,000 บาท
22 คุณนัสรนี ดะบู NT MIRACLE บางรกั นอ้ ย 05 99,340 บาท
23 คณุ สจุ ิตรา สุดหนองบวั NT ทรพั ยเ์ จรญิ อดุ รธานี 04 96,731 บาท
24 คุณดษุ ฎี พรหมคณุ กฤษณะภทั รกรปุ๊ 1 ยะลา2 04 93,726 บาท
25 คุณณรงค์ หมืน่ ปราบ Millionaire1 หาดใหญ่ 03 91,488 บาท
Red Bull6 กลั ปพฤกษ์ 04
เพมิ่ พลู 888D หาดใหญ่
Red Bull3

8 NOVEMBER 2018

STAR

OF THE

MONTH

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คณุ ธนญั กรณ์ ปิติภัทรไพศาล พนู ทรพั ย์D2BA จันทบรุ ี 03 90,724 บาท
90,184 บาท
27 คุณรวิพร บุญก�ำเนิด Red Bull1D หาดใหญ่ 04 87,812 บาท
86,881 บาท
28 คุณชนญั ญา บญุ แสน เศรษฐี 2 พทั ลงุ 04 85,980 บาท
85,808 บาท
29 คุณนวพร ชวลติ ชีวนิ พูนทรัพย์G2B ดรีมแลนด์ 03 85,693 บาท
84,608 บาท
30 คุณณชิ าพฒั น์ อนิ ทรกำ� แหง PowerTeamB17 นครราชสมี า 05 84,367 บาท
84,154 บาท
31 คุณจรยิ า นาสมนึก GP 216 ชลบรุ ี 03 81,807 บาท
81,530 บาท
32 คณุ อรัญญา จ�ำรสั Therich1A Udomsap The Rich 04 79,898 บาท
77,685 บาท
33 คณุ ประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 74,526 บาท
72,046 บาท
34 คณุ พรกนก ทองมาก เจนตรงั 3 หาดใหญ่ 04 71,391 บาท
70,999 บาท
35 คณุ กิตตศิ ักดิ์ แสวงพนั ธ์ พนู ทรพั ย์G2 ดรมี แลนด์ 03 70,956 บาท
70,924 บาท
36 คณุ ทัศนยี ์ ฤทธี PowerTeamA2 นครราชสมี า 05

37 คุณจักรพงษ์ เพิม่ กำ� ลงั พล SuccessGroup2A ทรพั ย์อนนั ต์/หาดใหญ3่ 04

38 คุณจริ านุช จิระลกั ษณ์ Therich Triple T8 Triple T the Rich 04

39 คุณสามารถ พงษ์ศริ ิยะกลุ StarTeam2 สีค้ิว 05

40 คุณนิรตุ ต์ิ มะลวิ ัลย์ เพิ่มพูล888V กัลปพฤกษ์ 03

41 คณุ ศิริวรรณ หงษท์ อง StarTeam5 ปากชอ่ ง 05

42 คุณขนิษฐา เสระหมาน เศรษฐี 2 พัทลุง 04

43 คุณณฐมนพรรณ ขนั ธ์สุวรรณ์ เพม่ิ พลู 888V กลั ปพฤกษ์ 03

44 คณุ นฤมาศ ปญั ญาวฒุ ธิ รรม RedBullToGold1A5 หาดใหญ่ 04

45 คุณจันทรจ์ ิรา กานู Therich TripleT8C Triple T the Rich 04

NOVEMBER 2018 9

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คณุ นริศรา พทุ ธรกั ษา พูนทรพั ยG์ 2A1 ดรมี แลนด์ 03 70,889 บาท
Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04 70,556 บาท
47 คุณกชมล รัตนจิตร์ The Best1 ธนานันต์ ปทมุ ธานี 03 69,434 บาท
เพ่ิมพลู 888P กัลปพฤกษ์ 03 67,205 บาท
48 คณุ ยศศิริ สว่ นบุญ Therich Triple T1 Triple T the Rich 04 65,653 บาท
49 คณุ ภณ อาวรธรรม

50 คุณสมพิศ สุกใส

10 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ

ตัวแทนที่มผี ลงานจำ� นวนรายภายในช่วงการท�ำ คณุ พงษช์ ยั
คณุ วุฒิสงู สดุ 50 อันดับ ม่วงรอด

ทีม Therich Triple T8A3
สำ� นกั งานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 21 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองันชดนบั ะเล5ิศ

คณุ เปรมกมล คณุ ปิยาภรณ์ คณุ ศโิ รรตั น์ คุณวิจติ ร
สุระเวช ศรีสุพรรณ ควรรบั ส่วน มูลตรี

ทีม GP 215 ทมี Together B5 ทมี Together B3 ทีม Together B5
ส�ำนักงานตัวแทน ชลบรุ ี สำ� นักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตวั แทน รัชดา
Zone 03 Zone 01 Zone 01 Zone 01
จำ� นวนราย 18 ราย จ�ำนวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย

NOVEMBER 2018 11

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ดาวเรือง ชอบอนิ ทร์ TherichA KC.the Rich 04 10 ราย
7 คณุ ธนพล เอยี ดปาน 04 8 ราย
8 คุณแวคอมือซะ๊ หะยแี วบลู ะ Therich Triple T8A1A Triple T the Rich 04 8 ราย
9 คุณณรงค์ ส�ำเส็น 04 7 ราย
10 คณุ เมรกิ า แซซ่ ม้ิ Millionaire3 ยะลา2 03 7 ราย
11 คณุ ปาลดิ า ก�ำคำ� เพ็ชร 03 7 ราย
12 คุณประโคม ปานขลิบ Dynamic 6A คอหงส์ 05 7 ราย
13 คุณปภาพร อนิ ทรศ์ ร 05 7 ราย
14 คณุ นสั รีน ดะบู พนู ทรพั ยD์ 2BR จันทบรุ ี 04 6 ราย
15 คณุ ไพฑูรย์ นาคฤทธ์ิ 04 6 ราย
16 คณุ ชนญั ญา บญุ แสน PowerTeamJ2 ลำ� ลูกกา 04 6 ราย
17 คุณนวพร ชวลิตชวี นิ 03 6 ราย
18 คณุ อิสรยี ์ จีนหนู StarTeam5A สคี ิ้ว 04 5 ราย
19 คณุ อสุ า มีศรีเดชธนา 03 5 ราย
20 คุณเพ็ญนภา ทรงกล่นิ StarTeam5 สีคว้ิ 03 5 ราย
21 คุณสจุ ิตรา สุดหนองบวั 04 5 ราย
22 คุณดุษฎี พรหมคณุ Millionaire1 ยะลา2 03 5 ราย
23 คุณรวพิ ร บุญก�ำเนิด 04 5 ราย
24 คณุ อรญั ญา จำ� รัส ปิยมติ ร 1 วงั ไผ่ - ชมุ พร 04 5 ราย
25 คุณนริ ุตต์ิ มะลวิ ัลย์ 03 5 ราย
เศรษฐี 2 พทั ลุง

พนู ทรพั ย์G2B ดรีมแลนด์

Red BullFTB3 กระบ่ี

เพ่มิ พูล888T กลั ปพฤกษ์

NT ทรัพยเ์ จรญิ บางรกั นอ้ ย

Red Bull6 หาดใหญ่

เพ่มิ พูล888D กลั ปพฤกษ์

Red Bull1D หาดใหญ่

Therich1A Udomsap The Rich

เพ่มิ พูล888V กลั ปพฤกษ์

12 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คณุ ณฐมนพรรณ ขันธส์ วุ รรณ์ เพ่มิ พูล888V กัลปพฤกษ์ 03 5 ราย
5 ราย
27 คณุ กชมล รตั นจติ ร์ Red Bull3A4 หาดใหญ่ 04 5 ราย
5 ราย
28 คณุ ยศศิริ ส่วนบญุ The Best1 ธนานันต์ ปทมุ ธานี 03 4 ราย
4 ราย
29 คณุ สรุ ยี า บบั ภาร PowerTeamM5 มุกดาหาร 05 4 ราย
4 ราย
30 คณุ กฤตยชญ์ โชตโิ ปธเิ ป็ง GP 209 ชลบุรี 03 4 ราย
4 ราย
31 คุณสาวิตรี อ้วนสา พรหมประทาน 2 เมืองพล/ขอนแกน่ 05 4 ราย
4 ราย
32 คุณนฤมล ชัยประภา The Best1 ธนานันต์ ปทมุ ธานี 03 4 ราย
4 ราย
33 คณุ จารทุ ศั น์ บญุ ท่วม NT MIRACLE บางรกั น้อย 03 4 ราย
4 ราย
34 คณุ ณรงค์ หมนื่ ปราบ Red Bull3 หาดใหญ่ 04 4 ราย
4 ราย
35 คุณประสาน โฉมอุปฮาด Red BullFTB1 กระบี่ 04 4 ราย
4 ราย
36 คุณพรกนก ทองมาก เจนตรัง 3 หาดใหญ่ 04

37 คุณจักรพงษ์ เพ่ิมกำ� ลงั พล SuccessGroup2A ทรพั ย์อนันต/์ หาดใหญ3่ 04

38 คณุ ขนิษฐา เสระหมาน เศรษฐี 2 พทั ลงุ 04

39 คุณจันทร์จริ า กานู Therich TripleT8C Triple T the Rich 04

40 คุณนริศรา พุทธรักษา พนู ทรัพย์G2A1 ดรีมแลนด์ 03

41 คุณสมพศิ สุกใส Therich Triple T1 Triple T the Rich 04

42 คุณกญั จนร์ ตั น์ ฐิติฉตั ร เพ่มิ พูล888B กลั ปพฤกษ์ 04

43 คุณหนึ่งฤทัย คงรอด เจนตรงั 2 หาดใหญ่ 04

44 คณุ นลินี หนูอุไร Therich3A KC.the Rich 04

45 คณุ รุ้งทิพย์ นาคแดง Dynamic 6 คอหงส์ 04

NOVEMBER 2018 13

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE OF THE MONTH

อันดับ TOP CASE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คุณอรรณพ จุลกะลพ พนู ทรัพย์D2B1 จนั ทบรุ ี 03 4 ราย
47 คุณกัสมา สุขสวัสดิ์ Red Bull30B สนามบินหาดใหญ่ 04 4 ราย
48 คณุ อนุรักษ์ แสงสุวรรณ 04 4 ราย
49 คุณณฐั ณชิ า โกมัย Therich2A KC.the Rich 04 4 ราย
50 คุณเบญจวรรณ เกิดหลง Therich Triple T8 Triple T the Rich 03 4 ราย

GP 203 ชลบรุ ี

14 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ

ตวั แทนทีม่ ผี ลผลิตเบี้ยประกนั ภัย Year to Date คณุ สริ กิ ารย์
(APE) หลงั จากปรบั ปรุงแล้ว (AdjustedAPE) เสง้ อ้ัน
สงสู ุด 50 อันดบั ภายในช่วงการทำ� คณุ วฒุ ิ
ทีม Red Bull30
ส�ำนักงานตวั แทน สนามบินหาดใหญ่
Zone 04
APE 2,671,184 บาท

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณศิโรรัตน์ คุณพงษช์ ยั คุณณจั ฉรียา คณุ นฤมาศ
ควรรับส่วน มว่ งรอด อันตะรกิ านนท์ ปญั ญาวฒุ ธิ รรม

ทมี Together B3 ทมี Therich Triple T8A3 ทีม The Star1 ทีม RedBullToGold1A5
ส�ำนกั งานตัวแทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 01 Udomsap The Rich Zone 01 Zone 04
APE 2,086,650 บาท Zone 04 APE 1,677,859 บาท APE 1,585,102 บาท
APE 1,828,810 บาท

NOVEMBER 2018 15

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ ดาวใจ ทกั เกอร์ The Endless3 วิภาวดี 01 1,570,724 บาท
7 คุณทิพานนั ท์ สมแกว้ The Star1 วิภาวดี 01 1,561,858 บาท
8 คุณประเสรฐิ วงศ์วิจารณ์ The Endless3 วิภาวดี 01 1,510,922 บาท
9 คณุ นาฏชนก อุดมศรี Red Bull1A หาดใหญ่ 04 1,502,657 บาท
10 คณุ ณมน แซ่เบ๊ Together B1 รชั ดา 01 1,501,965 บาท
11 คณุ จิดาภา จติ ตวสิ ุทธิกลุ Together B1 รัชดา 01 1,497,230 บาท
12 คณุ ปรชี า ธรรมสรุ ตั ิ The Endless2 วภิ าวดี 01 1,489,565 บาท
13 คณุ ปรีชา กอบธญั กิจ Together B3 รชั ดา 01 1,455,089 บาท
14 คณุ ธนพร คำ� โสกเชือก Dynamic5 คอหงส์ 04 1,436,361 บาท
15 คณุ อนิ ทัช องึ้ สุวรรณ Together B1 รชั ดา 01 1,433,444 บาท
16 คณุ เทวนิ สอี ดุ The Endless2 วิภาวดี 01 1,428,758 บาท
17 คุณเพ็ญพร มนชยา Together B1 รชั ดา 01 1,423,590 บาท
18 คุณธรี ะ กร�่ำโพธิ์ The Endless3 วภิ าวดี 01 1,312,670 บาท
19 คณุ ธนภมู ิ อนิ ทรมงคล ชลบรุ ี 03 1,288,233 บาท
20 คณุ ไตรภพ มนนิมติ GP 213 วภิ าวดี 01 1,287,839 บาท
21 คุณกชณชิ า นิธชิ วนากร The Star7 คอหงส์ 04 1,286,351 บาท
22 คุณนริ ุตต์ิ มะลวิ ลั ย์ Dynamic4 กลั ปพฤกษ์ 03 1,283,259 บาท
23 คุณกัญญภัทร ชมภูงาม เพม่ิ พลู 888V วภิ าวดี 01 1,281,097 บาท
24 คณุ กรดนยั รัตนวงศ์ The Star1 วภิ าวดี 01 1,271,777 บาท
25 คณุ วัชราภรณ์ เพช็ รบรรพต The Win16 ชลบุรี 03 1,262,136 บาท
GP 206

16 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

26 คุณสรธัญ พลวี The Endless3 วภิ าวดี 01 1,258,961 บาท
27 คุณนันทนา โมราวรรณ Together B1 รัชดา 01 1,242,896 บาท
28 คุณศศนิ า จอมสุรยิ ะคศู่ ิลป์ Together B1 รัชดา 01 1,229,189 บาท
29 คณุ ฐานติ า อรา่ มรกั ษ์ The Star1 วภิ าวดี 01 1,229,098 บาท
30 คุณกุลณศิ ฐ์ เล่ือมประพางกูล The Star7 วภิ าวดี 01 1,226,163 บาท
31 คณุ นภสั วรรณ ขนั ธชัย พูนทรัพย์G2 ดรีมแลนด์ 03 1,211,299 บาท
32 คุณปณุ ณภา ถาวรพา ชลบรุ ี 03 1,205,172 บาท
33 คุณฟารยิ า สวุ รรณโสภา GP 206 รัชดา 01 1,200,745 บาท
34 คณุ ปาณิสรา ตนั๋ บี้ Together B2 จันทบุรี 03 1,185,872 บาท
35 คณุ นิภาวรรณ ปรีชมุ่ พูนทรัพยD์ 2BD ล�ำลูกกา 03 1,163,829 บาท
36 คุณปิยวรรณ นาวะลี PowerTeamJ2 ชลบรุ ี 03 1,160,735 บาท
37 คุณภัทราวดี คำ� จนั ดา รัชดา 01 1,160,490 บาท
38 คุณอภิชาติ กอบธญั กจิ GP 215 รัชดา 01 1,138,869 บาท
39 คณุ ชนมณี เสรีศรสี ง่า Together B3 ชลบรุ ี 03 1,136,070 บาท
40 คุณสมุ นต์ณกจิ ไม้งาม Together B3 รชั ดา 01 1,127,223 บาท
41 คุณณัฎฐพชั ร์ สิรวิ ราธีรภัทร วิภาวดี 01 1,126,899 บาท
42 คณุ ปพน นาราเจรญิ เดช GP 215 วภิ าวดี 01 1,117,404 บาท
43 คณุ สามารถ พงษศ์ ิริยะกุล Together B3 สีคิว้ 05 1,111,215 บาท
44 คุณศิรวิ รรณ รัตนโกสม The Endless6 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 1,108,951 บาท
45 คุณเอือ้ องั กรู วภิ วศุทธิเ์ จรญิ The Star1 รชั ดา 01 1,100,442 บาท
StarTeam2
Red Bull30B2
Together B3

NOVEMBER 2018 17

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

46 คุณพิสรรณ์ มสุ ิกลัด The Win3 วภิ าวดี 01 1,087,525 บาท
47 คุณนงคน์ ุช อ่อนโอน Together B3 รัชดา 01 1,064,489 บาท
48 คุณศริ ิพร ผลถานกุ ติ ิถาวร The Star5 วิภาวดี 01 1,063,006 บาท
49 คณุ กมล แซโ่ ฮว้ The Win3 วภิ าวดี 01 1,055,838 บาท
50 คณุ สธุ ชิ ัย ประเสรฐิ สบื The Win3 วภิ าวดี 01 1,046,278 บาท

18 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

TOP CASE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ตวั แทนทม่ี ผี ลงานจ�ำนวนรายภายในชว่ งการ คณุ พงษ์ชยั
ทำ� คุณวฒุ ิ Year to Date สงู สดุ 50 อนั ดบั ม่วงรอด

ทมี Therich Triple T8A3
ส�ำนกั งานตวั แทน
Triple T the Rich
Zone 04
จ�ำนวนราย 120 ราย

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนบั ะเล5ศิ

คณุ ศโิ รรัตน์ คุณนาฏชนก คุณจดิ าภา คุณชนมณี
ควรรับส่วน อุดมศรี จิตตวสิ ุทธกิ ุล เสรีศรีสง่า

ทมี Together B3 ทีม Red Bull1A ทมี Together B1 ทมี GP 215
สำ� นักงานตัวแทน รชั ดา ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตวั แทน รัชดา ส�ำนกั งานตัวแทน ชลบรุ ี
Zone 01 Zone 04 Zone 01 Zone 03
จำ� นวนราย 119 ราย จ�ำนวนราย 96 ราย จ�ำนวนราย 90 ราย จ�ำนวนราย 89 ราย

NOVEMBER 2018 19

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ เพ็ญพร มนชยา Together B1 รชั ดา 01 87 ราย
7 คณุ ณมน แซ่เบ๊ Together B1 รชั ดา 01 86 ราย
8 คุณธนพร คำ� โสกเชอื ก Dynamic5 คอหงส์ 04 86 ราย
9 คุณปรชี า กอบธัญกิจ Together B3 รัชดา 01 83 ราย
10 คุณณจั ฉรยี า อันตะริกานนท์ วิภาวดี 01 82 ราย
11 คณุ อินทชั อ้งึ สุวรรณ The Star1 รัชดา 01 81 ราย
12 คณุ นันทนา โมราวรรณ Together B1 รชั ดา 01 78 ราย
13 คุณศศินา จอมสุริยะคู่ศิลป์ Together B1 รัชดา 01 78 ราย
14 คณุ ปาณิสรา ตั๋นบี้ Together B1 จันทบุรี 03 77 ราย
15 คณุ กชณิชา นธิ ชิ วนากร พนู ทรัพยD์ 2BD คอหงส์ 04 76 ราย
16 คุณปณุ ณภา ถาวรพา Dynamic4 ชลบรุ ี 03 76 ราย
17 คณุ ประเสรฐิ วงศว์ จิ ารณ์ GP 206 วิภาวดี 01 75 ราย
18 คณุ ไตรภพ มนนมิ ติ The Endless3 วภิ าวดี 01 75 ราย
19 คณุ ดาวใจ ทกั เกอร์ The Star7 วภิ าวดี 01 72 ราย
20 คณุ ฟาริยา สุวรรณโสภา The Endless3 รัชดา 01 72 ราย
21 คณุ ปรชี า ธรรมสุรตั ิ Together B2 วิภาวดี 01 71 ราย
22 คุณเทวิน สอี ุด The Endless2 วิภาวดี 01 70 ราย
23 คุณดาวเรอื ง ชอบอนิ ทร์ The Endless2 KC.the Rich 04 70 ราย
24 คุณภัทราวดี ค�ำจนั ดา TherichA รัชดา 01 69 ราย
25 คุณสริ ิการย์ เสง้ อ้นั Together B3 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 68 ราย
Red Bull30

20 NOVEMBER 2018

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

26 คุณทิพานนั ท์ สมแกว้ The Star1 วภิ าวดี 01 68 ราย
68 ราย
27 คุณธนาวุฒิ สวุ รรณทรพั ย์ กฤษณะภทั รกรุป๊ 2 อดุ รธานี 05 67 ราย
67 ราย
28 คณุ ปยิ วรรณ นาวะลี GP 215 ชลบรุ ี 03 66 ราย
65 ราย
29 คุณสมุ นตณ์ กจิ ไมง้ าม Together B3 รัชดา 01 64 ราย
64 ราย
30 คุณกลุ ณิศฐ์ เล่ือมประพางกูล The Star7 วิภาวดี 01 63 ราย
63 ราย
31 คณุ วชั ราภรณ์ เพช็ รบรรพต GP 206 ชลบุรี 03 62 ราย
62 ราย
32 คุณศริ วิ รรณ รตั นโกสม Red Bull30B2 สนามบนิ หาดใหญ่ 04 61 ราย
60 ราย
33 คณุ ปิยะพงษ์ จีระศริ โิ ชติ กฤษณะภทั รกรุ๊ป2 อุดรธานี 05 59 ราย
58 ราย
34 คณุ กัญญภัทร ชมภงู าม The Star1 วิภาวดี 01 58 ราย
57 ราย
35 คณุ กมล แซโ่ ฮ้ว The Win3 วภิ าวดี 01 57 ราย
56 ราย
36 คุณธนภูมิ อนิ ทรมงคล GP 213 ชลบุรี 03

37 คณุ อภชิ าติ กอบธญั กจิ Together B3 รชั ดา 01

38 คุณสรธัญ พลวี The Endless3 วภิ าวดี 01

39 คุณพสิ รรณ์ มุสกิ ลัด The Win3 วภิ าวดี 01

40 คุณเออื้ อังกรู วภิ วศุทธ์ิเจรญิ Together B3 รัชดา 01

41 คุณธรี ะ กร�่ำโพธิ์ The Endless3 วิภาวดี 01

42 คุณเทพรตั น์ สดุ จรติ ภักดี PowerTeamH2 นครราชสีมา 05

43 คณุ สรุ เชษฐ์ แซ่ลม้ิ Together B1 รัชดา 01

44 คุณสำ� รวย กองมา The Win10 วภิ าวดี 01

45 คุณวศิ ัลยา ฟองสุวรรณ The Win3 วภิ าวดี 01

NOVEMBER 2018 21

AGENT OF THE MONTH

ประเภท TOP CASE YEAR TO DATE

อันดับ TOP CASE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

46 คณุ ธีปกาญจน์ พมิ พิบาล ส�ำนกั งานใหญ่ เจนเนอราลี่ Head Office 02 56 ราย
47 คุณฐานิตา อรา่ มรักษ์ วภิ าวดี 01 55 ราย
48 คุณนงคน์ ชุ อ่อนโอน The Star1 รัชดา 01 55 ราย
49 คุณปิยาภรณ์ ศรีสุพรรณ Together B3 รัชดา 01 54 ราย
50 คณุ พชิ นิกา ศริ ิ Together B5 รัชดา 01 54 ราย
Together B

22 NOVEMBER 2018

ASWSUTAPARERDRS

SUPER STAR

ตวั แทนทกุ ระดบั ทม่ี ีอายงุ านมากกว‹า 1 เดอื น (นบั ตั้งแตเ‹ ดือนทอี่ อกรหัส)
นําส‹งผลงาน และ อนมุ ัติภายในเดือน ผลงานขั้นต่ำ� 8 ราย และ
APE รายละ ไม‹ต�ำ่ กว‹า 12,000 บาท

Zone 01 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ SUPER STAR AWARDS Together B5 รัชดา 9 ราย 164,801 บาท
Together B3 รชั ดา 8 ราย 131,339 บาท
1 คุณปยิ าภรณ์ ศรีสพุ รรณ
2 คณุ ศโิ รรัตน์ ควรรบั สว่ น

Zone 03 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ SUPER STAR AWARDS GP 215 ชลบรุ ี 18 ราย 445,488 บาท

1 คุณเปรมกมล สุระเวช

Zone 04

อันดับ SUPER STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณพงษช์ ัย มว่ งรอด Therich Triple T8A3 Triple T the Rich 18 ราย 281,806 บาท
2 คณุ ดาวเรอื ง ชอบอินทร์ 9 ราย 134,342 บาท
3 คุณธนพล เอียดปาน TherichA KC.the Rich 8 ราย 282,459 บาท

Therich Triple T8A1A Triple T the Rich

หมายเหตุ: สงวนสทิ ธ์ผิ ูร้ บั ถ้วยรางวลั เฉพาะผู้ทมี่ ารว่ มงาน Kick Off เทา่ นน้ั

NOVEMBER 2018 23

AWSNTAEARWRDS

Zone 01 NEW STAR

ตวั แทนใหมท‹ ีอ่ อกรหสั ภายในเดอื น นําสง‹ ผลงาน และ อนมุ ตั ิภายในเดือน
ผลงานข้ันต�่ำ 4 ราย และ APE รายละไม‹ต�่ำ กว‹า 12,000 บาท

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คุณวิจิตร มลู ตรี Together B5 รัชดา 12 ราย 219,886 บาท

Zone 03 ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

อันดับ NEW STAR AWARDS พูนทรพั ยD์ 2BR จนั ทบุรี 7 ราย 121,714 บาท

1 คุณเมรกิ า แซ่ซ้ิม

Zone 04

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คณุ นฏพชั ญ์ บัวนาค Therich2A KC.the Rich 11 ราย 186,905 บาท
2 คณุ เยาวณยี ์ ชขู ำ� We TeamA 5 ราย 172,856 บาท
3 คณุ อสิ รีย์ จีนหนู Red BullFTB3 Udomsap The Rich 5 ราย 129,108 บาท
4 คณุ ประสาน โฉมอปุ ฮาด Red BullFTB1 5 ราย 107,660 บาท
กระบี่
Zone 05 กระบ่ี

อันดับ NEW STAR AWARDS ทีม ส�ำนักงานตัวแทน จ�ำนวนราย APE

1 คณุ กรรณกิ า บัวระภา ชัยภมู ิ 24K ขอนแก่น 1 14 ราย 250,176 บาท
2 คุณสุภกร ประจวบกลาง PowerTeamB9 ครบรุ ี 4 ราย 66,225 บาท

หมายเหต:ุ สงวนสทิ ธ์ิผูร้ บั ถ้วยรางวัลเฉพาะผู้ทมี่ ารว่ มงาน Kick Off เท่านัน้

24 NOVEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ผู้บริหารกลมุ่ ผลงานหนว่ ยตรง มผี ลผลติ คณุ ภรภทั ร
เบ้ียประกันภัยท้ังเดอื น (APE) หลังจากปรบั ปรงุ แลว้ ผกายทองสกุ
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการทำ� คุณวุฒิ
สูงสดุ 15 อนั ดบั ทมี GP 215
สำ� นักงานตวั แทน ชลบุรี
Zone 03
APE 494,372 บาท

รอองนั ชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนบั ะเล3ศิ รอองนั ชดนับะเล4ศิ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คณุ สุทธลิ กั ษณ์ คุณสายนั ต์ คุณณฐั สิทธ์ิ คุณประชา
สวัสดธิ์ รรม พทุ โธ ตนั สกลุ เนียดกระโทก

ทมี Therich Triple T8A3 ทมี Together B5 ทีม Therich Triple T8A1A ทมี StarTeam5
สำ� นกั งานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน รัชดา สำ� นกั งานตวั แทน ส�ำนกั งานตัวแทน ปากชอ่ ง
Triple T the Rich Zone 01 Triple T the Rich Zone 05
Zone 04 APE 342,269 บาท Zone 04 APE 295,252 บาท
APE 343,606 บาท APE 314,153 บาท

NOVEMBER 2018 25

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ โสมสุรยี ์ แผ้วไพรี Red Bull6 หาดใหญ่ 04 265,058 บาท
7 คณุ ธนษา ชา่ งเหลก็ The Best1 ธนานันต์ ปทมุ ธานี 03 236,903 บาท
8 คณุ สภุ ญา ตรีเศยี ร NT_Subcharoen 03 233,587 บาท
9 คุณธนกฤต อตุ มะภริ มย์ Therich Triple T8 บางรักนอ้ ย 04 223,239 บาท
10 คุณสุกญั ญา รรู้ อบ Dynamic 6A Triple T the Rich 04 209,636 บาท
11 คุณณฐั ภทั ร์สร กลีสูงเนิน NT MIRACLE 03 205,854 บาท
12 คณุ พชิ ญธิดา วงษส์ าคร GP 209 คอหงส์ 03 201,441 บาท
13 คุณพรก�ำจร แซ่หลี TherichA บางรกั น้อย 04 201,019 บาท
14 คุณมยุรี คุ้มสมบตั ิ The Win19 01 200,872 บาท
15 คุณอารดา มาแน Red Bull37 ชลบรุ ี 04 193,459 บาท
KC.the Rich

วภิ าวดี
หาดใหญ่

26 NOVEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ

ผูบ้ ริหารกล่มุ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตวั แทน คณุ โกมิน
ทมี่ รี หสั ใหม่ภายในเดอื นและตัวแทนใหม่น้นั ยงั คง มัง่ มี
มีสญั ญาตวั แทน ณ วันสนิ้ สุดการท�ำคุณวุฒิ
สงู สดุ 15 อนั ดับแรก ตวั แทนใหม่ท่นี ำ� มานับ ทีม Chaiyaphum 24K
ตอ้ งมผี ลผลิตอย่างน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนักงานตวั แทน ขอนแกน่
Zone 05
จ�ำนวนราย 6 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คณุ ทชภณ คุณบุษยา คุณศศินา คุณวีระวฒั น์
เลอื งลอื ชูศรี ยศดำ� แกว้ บุญ

ทีม NT_Prathanporn ทมี Red Bull39 ทมี Red Bull1C ทีม Therich2U
สำ� นักงานตวั แทน บางรักน้อย สำ� นักงานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนักงานตวั แทน KC.the Rich
Zone 03 Zone 04 Zone 04 Zone 04
จ�ำนวนราย 6 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย จ�ำนวนราย 5 ราย จ�ำนวนราย 4 ราย

NOVEMBER 2018 27

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ อัณณ์ชญาน์ วิเศษ Poonsub D2BA จนั ทบุรี 03 4 ราย
7 คุณณัฐกฤตา พุทธสวุ รรณ 03 4 ราย
8 คณุ อารดา มาแน Insithong 639 รังสติ คลอง 4 04 3 ราย
9 คณุ สวุ ภัทร พิทกั ษ์ 05 3 ราย
10 คณุ ธัญญรตั น์ ลาดตาคาม Red Bull37 หาดใหญ่ 03 3 ราย
11 คณุ นชิ าภา พูลจันทร์ 04 3 ราย
12 คณุ พัฒนาวดี ฮารเ์ รอร์ Phomprathan 2B เมืองพล/ขอนแกน่ 05 3 ราย
13 คุณณัฐพรรณ ดนิ แดง 04 3 ราย
14 คุณชยั กฤต ยังปากน้�ำ GP mahasap B2A พิษณโุ ลก 04 3 ราย
15 คณุ ธนิสา สงั ขพ์ าณิชย์ 03 3 ราย
Phetchandaman 3 กระบ่ี

Phomprathan 5A1 หนองสำ� โรง อุดรธานี 2

Millionaire1 ยะลา2

Red Bull30B สนามบนิ หาดใหญ่

Insithong 928 Head Office

28 NOVEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผบู้ ริหารกลมุ่ ผลงานหน่วยตรง มผี ลผลติ คณุ เสนห่ ์
เบ้ยี ประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก ชะวาเขียว
ปรับปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สงู สุด ภายในช่วง
การทำ� คณุ วุฒสิ ูงสุด 15 อนั ดบั ทมี The Star1
สำ� นกั งานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01
APE 16,736,677 บาท

รอองันชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณนิภาพร คณุ สุภัชธรา คุณสภุ าวดี คณุ วาสนา
พรคง เอกวงค์ ธรี ดนยั กลุ กิตติเกียรติคณุ

ทีม Together B1 ทมี Together B3 ทีม Together B2 ทีม The Win3
สำ� นักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นกั งานตัวแทน รชั ดา ส�ำนักงานตวั แทน รชั ดา สำ� นักงานตวั แทน วภิ าวดี
Zone 01 Zone 01 Zone 01 Zone 01
APE 14,959,696 บาท APE 11,638,682 บาท APE 7,013,209 บาท APE 6,580,008 บาท

NOVEMBER 2018 29

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณนภสร ศริ ริ กั ษ์นภา Together B5.1 รชั ดา 01 6,263,959 บาท
7 คุณรณกร วงค์ตาผา The Endless3 วภิ าวดี 01 6,164,669 บาท
8 คณุ สวง เรอื งวุฒชิ นะพืช The Star5 วิภาวดี 01 5,309,517 บาท
9 คุณสมโภชน์ พรมปากดี The Endless2 วิภาวดี 01 5,025,567 บาท
10 คณุ พนารัตน์ ไหมทอง ชลบรุ ี 03 4,912,799 บาท
11 คุณภรภทั ร ผกายทองสกุ GP 206
12 คุณธีรศักด์ิ แก้วมาก ชลบุรี 03 4,767,014 บาท
13 คุณณภทั ร กิตติอภภิ ัทร GP 215 สนามบินหาดใหญ่ 04 4,692,862 บาท
14 คุณวรี ะนชุ ภูมพิ นา Red Bull30 01 4,163,811 บาท
15 คุณดาลนิ เพชรภหู ลวง The Star3 วิภาวดี 02 4,156,591 บาท
KKG OF EAST บรู พามหานคร 03 3,574,324 บาท
Poonsub D2BD
จันทบุรี

30 NOVEMBER 2018

SM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวัลชนะเลศิ

ผบู้ รหิ ารกล่มุ ผลงานสายตรง มีจำ� นวนตัวแทนทมี่ ี คุณบษุ ยา
รหสั ใหมส่ ะสม Year to Date และตัวแทนใหมน่ น้ั ชศู รี
ยงั คงมีสญั ญาตัวแทน ณ วันส้นิ สดุ การทำ� คุณวฒุ ิ
สงู สุด 15 อันดบั แรก ตวั แทนใหม่ที่น�ำมานบั ตอ้ งมี ทมี Red Bull39
ผลผลิตอย่างนอ้ ย 3 ราย ภายในเดอื น สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 19 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองันชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ศิ

คุณศศินา คณุ นำ้� หอม คณุ มลฤดี คณุ สริดาภรณ์
ยศดำ� หนเู วียง เบญจวนิช สิริธัญญาพงษ์

ทีม Red Bull1C ทีม Chaiyaphum 1 ทีม KrisanapatGroup 1 ทีม PowerTeamQ
ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่ สำ� นกั งานตัวแทน ขอนแกน่ ส�ำนกั งานตวั แทน อุดรธานี ส�ำนักงานตวั แทน นครราชสมี า
Zone 04 Zone 05 Zone 05 Zone 05
จ�ำนวนราย 18 ราย จ�ำนวนราย 17 ราย จำ� นวนราย 16 ราย จำ� นวนราย 16 ราย

NOVEMBER 2018 31

SM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ จริ ัชญา แก้วคง We Team1 Udomsap The Rich 04 14 ราย
7 คุณอารดา มาแน 04 13 ราย
8 คณุ อัญรินทร์ ศรีคำ� แหง Red Bull37 หาดใหญ่ 03 13 ราย
9 คุณภรภทั ร ผกายทองสุก 03 13 ราย
10 คุณทชภณ เลอื งลือ Poonsub C1 อา่ งทอง 03 12 ราย
11 คณุ ธนสิ า สงั ขพ์ าณิชย์ 03 12 ราย
12 คุณยุภาวรรณ จรติ งาม GP 215 ชลบรุ ี 04 12 ราย
13 คณุ พรกำ� จร แซห่ ลี 04 12 ราย
14 คุณธนชาต มศี รเี ดชธนา NT_Prathanporn บางรกั น้อย 03 12 ราย
15 คุณประภาทพิ ย์ โชควัฒนาศิลป์ 04 11 ราย
Insithong 928 Head Office

Red Bull3A2 หาดใหญ่

TherichA KC.the Rich

PemPhoon 888T กัลปพฤกษ์

Therich1A4 Udomsap The Rich

32 NOVEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP APE OF THE MONTH รางวลั ชนะเลศิ

ผู้บริหารกลุ่ม ผลงานสายตรง มีผลผลิตเบ้ีย คณุ ธรี ยทุ ธ
ประกันภัยทั้งเดือน (APE) หลังจากปรับปรุงแล้ว พทุ ธแป้น
(Adjusted APE) สูงสุด ภายในช่วงการท�ำ
คุณวุฒิสูงสุด 15 อันดับ ทมี Red Bull
ส�ำนกั งานตัวแทน หาดใหญ่
Zone 04
APE 2,324,811 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ิศ รอองันชดนับะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ศิ รอองันชดนับะเล5ศิ

คณุ ศภุ สิ ญานนท์ คุณทีป์ชลิต คณุ พรทพิ ย์ คณุ สากล
กลุ แกว้ ประเสรฐิ ทองจันทร์ คำ� ศรหี า พูนกลาง

ทีม PowerTeam ทีม Therich Triple T ทมี Head Office ทมี Poonsub
ส�ำนักงานตัวแทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตวั แทน สำ� นักงานตวั แทน Head Office สำ� นกั งานตัวแทน พทั ยา
Zone 05 Triple T the Rich Zone 02 Zone 03
APE 1,586,666 บาท Zone 04 APE 1,040,451 บาท APE 973,681 บาท
APE 1,282,588 บาท

NOVEMBER 2018 33

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE OF THE MONTH

อันดับ TOP APE OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คุณชตุ กิ าญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สีคว้ิ 05 959,651 บาท
7 คณุ ฐกร ทวีศักดิกร Therich(Group) KC.the Rich 04 861,887 บาท
8 คุณเสฎฐวุฒิ รุ่งโรจน์สิรกลุ PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์ 03 771,965 บาท
9 คณุ ปฏคิ ม เขม็ หมืน่ ไวย 01 688,626 บาท
10 คุณชุติมนั ต์ เศษบบุ ผา Together รชั ดา 03 399,532 บาท
11 คุณมะรอแปองิ สาและ Poonsub G ดรีมแลนด์ 04 374,238 บาท
12 คณุ กฤศญดา แก้วอักษราทร Milionaire 04 332,773 บาท
13 คุณสนั ตชิ ัย หงษท์ อง Dynamic ยะลา2 04 319,016 บาท
14 คุณภคิน วภิ พอริญชยั Therich1 คอหงส์ 01 314,918 บาท
15 คณุ นญั ญาณัฎฐ์ เสลร่ ัตน์ The Win Udomsap The Rich 04 285,213 บาท
Red BullFTB วภิ าวดี
กระบ่ี

34 NOVEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER OF THE MONTH รางวัลชนะเลิศ

ผูบ้ ริหารกลมุ่ ผลงานสายตรง มจี ำ� นวนตัวแทน คณุ ธีรยทุ ธ
ทีม่ ีรหัสใหมภ่ ายในเดอื นและตัวแทนใหมน่ ั้นยังคง พุทธแป้น
มสี ัญญาตวั แทน ณ วันสิน้ สุดการท�ำคณุ วฒุ ิ
สูงสดุ 15 อันดับแรก ตวั แทนใหม่ท่ีนำ� มานับต้อง ทมี Red Bull
มีผลผลติ อยา่ งน้อย 3 ราย ภายในเดอื น ส�ำนกั งานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จ�ำนวนราย 28 ราย

รอองนั ชดนับะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ิศ

คุณศุภสิ ญานนท์ คณุ ทัศนีย์ คุณสากล คณุ ธติ วิ ัฒน์
กุลแกว้ ประเสรฐิ ทินราช พนู กลาง ศรีลาอาจ

ทีม PowerTeam ทมี Phomprathan ทมี Poonsub ทีม Chaiyaphum
สำ� นกั งานตัวแทน นครราชสีมา ส�ำนกั งานตัวแทน เมืองพล/ขอนแก่น สำ� นกั งานตวั แทน พทั ยา สำ� นกั งานตัวแทน ขอนแก่น
Zone 05 Zone 05 Zone 03 Zone 05
จำ� นวนราย 11 ราย จำ� นวนราย 11 ราย จ�ำนวนราย 10 ราย จำ� นวนราย 9 ราย

NOVEMBER 2018 35

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER OF THE MONTH

อันดับ TOP RECRUITER OF THE MONTH ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คุณฐกร ทวศี ักดกิ ร Therich(Group) KC.the Rich 04 8 ราย
7 คุณแพรวพรรณ เปริญกุล Insithong Head Office 03 8 ราย
8 คุณชตุ กิ าญจน์ ดาวกระจาย 05 5 ราย
9 คณุ กฤศญดา แกว้ อักษราทร StarTeam สคี ิ้ว 04 5 ราย
10 คณุ พฒุ ิพฒั น์ รตั นกมลพงศ์ Dynamic คอหงส์ 05 5 ราย
11 คณุ ทปี ช์ ลิต ทองจันทร์ GP mahasap ศรีสะเกษ 04 3 ราย
12 คณุ เสฎฐวุฒิ รุ่งโรจนส์ ริ กุล Therich Triple T Triple T the Rich 03 3 ราย
13 คณุ ชุติมนั ต์ เศษบบุ ผา PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์ 03 3 ราย
14 คณุ มะรอแปองิ สาและ Poonsub G ดรีมแลนด์ 04 3 ราย
15 คณุ วาสุเทพ ศรีคำ� แหง Milionaire ยะลา2 03 3 ราย
Poonsub C อา่ งทอง

36 NOVEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP APE YEAR TO DATE รางวัลชนะเลิศ

ผู้บรหิ ารกลุ่ม ผลงานหนว่ ยตรง มผี ลผลติ คณุ ปฏคิ ม
เบยี้ ประกันภัย Year to Date (APE) หลังจาก เข็มหมน่ื ไวย
ปรับปรงุ แลว้ (Adjusted APE) สูงสุด
ภายในชว่ งการท�ำคณุ วฒุ สิ งู สดุ 15 อันดับ ทมี Together
สำ� นักงานตัวแทน รัชดา
Zone 01
APE 68,909,275 บาท

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองันชดนบั ะเล3ิศ รอองนั ชดนับะเล4ิศ รอองนั ชดนับะเล5ศิ

คุณธีรยุทธ คุณอภณิ ญา คณุ จิรัชภูม์ิ คณุ ศภุ ิสญานนท์
พุทธแปน้ คัดชา พรมปากดี กุลแกว้ ประเสรฐิ

ทีม Red Bull ทีม The Star ทมี The Endless ทมี PowerTeam
ส�ำนักงานตัวแทน หาดใหญ่ ส�ำนกั งานตัวแทน วิภาวดี ส�ำนักงานตัวแทน วภิ าวดี ส�ำนกั งานตวั แทน นครราชสีมา
Zone 04 Zone 01 Zone 01 Zone 05
APE 28,496,192 บาท APE 26,256,875 บาท APE 19,597,173 บาท APE 19,189,666 บาท

NOVEMBER 2018 37

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP APE YEAR TO DATE

อันดับ TOP APE YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone APE

6 คณุ พรทิพย์ คำ� ศรหี า GP 200 ชลบุรี 03 15,011,754 บาท

7 คุณสากล พูนกลาง Poonsub พัทยา 03 13,272,146 บาท

8 คุณชตุ กิ าญจน์ ดาวกระจาย StarTeam สคี ้ิว 05 12,613,991 บาท

9 คุณภคนิ วิภพอริญชัย The Win วิภาวดี 01 12,539,544 บาท

10 คณุ เสฎฐวุฒิ รุ่งโรจน์สิรกุล PemPhoon 888 กลั ปพฤกษ์ 03 10,171,298 บาท

11 คณุ ทปี ์ชลิต ทองจนั ทร์ Therich Triple T Triple T the Rich 04 9,050,600 บาท

12 คุณฐกร ทวศี กั ดิกร Therich(Group) KC.the Rich 04 7,880,725 บาท

13 คุณสนั ตชิ ัย หงษ์ทอง Therich1 Udomsap The Rich 04 6,300,775 บาท

14 คุณกฤศญดา แก้วอักษราทร Dynamic คอหงส์ 04 5,144,558 บาท

15 คุณชตุ ิมันต์ เศษบุบผา Poonsub G ดรมี แลนด์ 03 4,994,913 บาท

38 NOVEMBER 2018

GM OF THE MONTH

TOP RECRUITER YEAR TO DATE รางวลั ชนะเลิศ

ผู้บรหิ ารกลุ่ม ผลงานสายตรง มจี �ำนวนตัวแทน ธรี ยทุ ธ
ท่ีมรี หสั ใหมส่ ะสม Year to Date และตัวแทนใหมน่ ัน้ พุทธแปน้
ยงั คงมีสัญญาตัวแทน ณ วนั สน้ิ สดุ การท�ำคณุ วฒุ ิ
สงู สดุ 15 อนั ดับแรก ตวั แทนใหมท่ ีน่ ำ� มานับ ทีม Red Bull
ตอ้ งมผี ลผลติ อย่างน้อย 3 ราย ภายในเดือน สำ� นักงานตวั แทน หาดใหญ่
Zone 04
จำ� นวนราย 170 ราย

รอองันชดนบั ะเล2ศิ รอองนั ชดนับะเล3ิศ รอองันชดนบั ะเล4ิศ รอองนั ชดนบั ะเล5ิศ

คณุ ศภุ สิ ญานนท์ คณุ ชุติกาญจน์ คณุ พรทิพย์ คณุ ธิติวฒั น์
กุลแกว้ ประเสริฐ ดาวกระจาย คำ� ศรีหา ศรีลาอาจ

ทีม PowerTeam ทีม StarTeam ทมี GP 200 ทีม Chaiyaphum
สำ� นักงานตวั แทน นครราชสมี า ส�ำนักงานตัวแทน สีคิว้ ส�ำนกั งานตัวแทน ชลบุรี สำ� นักงานตัวแทน ขอนแก่น
Zone 05 Zone 05 Zone 03 Zone 05
APE 161 ราย จำ� นวนราย 57 ราย จำ� นวนราย 54 ราย จำ� นวนราย 49 ราย

NOVEMBER 2018 39

GM OF THE MONTH

ประเภท TOP RECRUITER YEAR TO DATE

อันดับ TOP RECRUITER YEAR TO DATE ทีม ส�ำนักงานตัวแทน Zone จ�ำนวนราย

6 คณุ ปฏิคม เขม็ หมืน่ ไวย Together รัชดา 01 40 ราย
7 คณุ ทีปช์ ลติ ทองจนั ทร์ 04 39 ราย
8 คุณฐกร ทวีศกั ดิกร Therich Triple T Triple T the Rich 04 39 ราย
9 คุณจิรชั ภมู ์ิ พรมปากดี 01 37 ราย
10 คณุ สากล พนู กลาง Therich(Group) KC.the Rich 03 37 ราย
11 คณุ ชุตมิ นั ต์ เศษบบุ ผา 03 34 ราย
12 คณุ เสฎฐวฒุ ิ รงุ่ โรจนส์ ริ กลุ The Endless วิภาวดี 03 33 ราย
13 คุณธนาธชั รตั นะธน 05 29 ราย
14 คุณทัศนีย์ ทนิ ราช Poonsub พัทยา 05 27 ราย
15 คุณสันตชิ ัย หงษท์ อง 04 25 ราย
Poonsub G ดรีมแลนด์

PemPhoon 888 กัลปพฤกษ์

KrisanapatGroup อุดรธานี

Phomprathan เมอื งพล/ขอนแกน่

Therich1 Udomsap The Rich

40 NOVEMBER 2018

NOVEMBER 2018 41


Click to View FlipBook Version