The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI MURNI BINTI OTHMAN Moe, 2019-11-28 03:34:42

DSKP Matematik Tingkatan 2

Huraian Silibus Math F2

Keywords: DSKP MATH F2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

Terbitan 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ....................................................................................................................... vii
Kata Pengantar ................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 4
Fokus ................................................................................................................................................................ 5
Kemahiran Abad Ke-21..................................................................................................................................... 14
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 15
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 20
Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 24
Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 29

Perincian Kandungan
1. Pola dan Jujukan ............................................................................................................................ 31

2. Pemfaktoran dan Pecahan Algebra .............................................................................................. 35
3. Rumus Algebra ............................................................................................................................... 39
4. Poligon ............................................................................................................................................ 43
5. Bulatan ............................................................................................................................................ 47
6. Bentuk Geometri Tiga Dimensi ....................................................................................................... 51
7. Koordinat ......................................................................................................................................... 55
8. Graf Fungsi ..................................................................................................................................... 59
9. Laju dan Pecutan ............................................................................................................................ 63
10. Kecerunan Garis Lurus ................................................................................................................... 67
11. Transformasi Isometri ..................................................................................................................... 71
12. Sukatan Kecenderungan Memusat ................................................................................................. 77
13. Kebarangkalian Mudah ................................................................................................................... 81
Panel Penggubal ............................................................................................................................................... 85

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta
untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

viiKATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
menengah setanding dengan standard antarabangsa. Pendidikan Kebangsaan.
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan pembelajaran (p&p) guru perlu memberi penekanan kepada
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Pembelajaran dan Standard Pentaksiran. Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam
dokumen kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
secara berterusan untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta Sistem Pendidikan Kebangsaan.
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixPENDAHULUAN KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang Penyusunan semula Kurikulum Matematik Sekolah
harus dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem Menengah mengambil kira kesinambungan dari peringkat
Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan
berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Penandaarasan
pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di Kurikulum Matematik telah dijalankan dengan negara yang
sekolah menengah. Program Matematik di peringkat berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat
sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu antarabangsa bagi memastikan Kurikulum Matematik di
Matematik di peringkat menengah rendah, Matematik di Malaysia relevan dan setanding dengan negara lain di
peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di dunia.
peringkat menengah atas.
Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi
Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat intelektual individu dan pembinaan insan, matematik
menengah pada asasnya merupakan kesinambungan merupakan wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Justeru,
sekolah rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan penggubalan Kurikulum Matematik, selain daripada
antara lain mengembangkan pengetahuan dan kemahiran berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara,
murid bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada
dalam kehidupan harian, menyambung pelajaran ke pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis,
peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya dapat berfungsi analitis, kreatif dan inovatif. Langkah ini selaras dengan
sebagai tenaga kerja yang berkesan. keperluan menyediakan secukupnya pengetahuan dan
kemahiran matematik bagi memastikan negara mampu
bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid
yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan

1

pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
pelajaran ini.
Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik
MATLAMAT Diskret;

KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang 2. Membentuk kapasiti dalam:
berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran  merumus situasi ke dalam bentuk matematik;
matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan  menggunakan konsep, fakta, prosedur dan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik penaakulan; dan
secara berkesan dan bertanggungjawab dalam  mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, matematik;
berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad matematik dalam membuat pertimbangan dan
ke-21. keputusan yang wajar bagi menyelesaikan masalah
dalam pelbagai konteks;
OBJEKTIF
4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan
KSSM Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai dengan Nombor dan Operasi; Sukatan dan Geometri;
objektif berikut: Perkaitan dan Algebra; Statistik dan Kebarangkalian
1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, serta Matematik Diskret seperti:
 memungut dan mengendalikan data;
prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor  mewakilkan dan mentafsir data;
dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan  mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara
matematik;

2

 menggunakan algoritma dan perkaitan; KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
 membuat anggaran dan penghampiran; dan
 mengukur dan membina; 9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif terhadap matematik serta menghargai
5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses kepentingan dan keindahannya;
matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan,
berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan 10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan
dan perwakilan; inovatif; dan

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan 11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik
kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
dan keputusan yang wajar secara berkesan dan
bertanggungjawab dalam kehidupan harian;

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan
merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu,
serta mampu menghubungkaitkan ilmu matematik
dengan bidang ilmu yang lain;

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep,
menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea
matematik dan menyelesaikan masalah;

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
MENENGAH
disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
utama yang menyokong antara satu sama lain dan Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam
tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
4

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

FOKUS Fikrah Matematik

KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan
insan yang berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah
matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan
Matematik sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik
kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik merupakan
merupakan asas penting kepada pelaksanaan Kurikulum murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan
memahami idea matematik, serta mengaplikasikan secara
Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu
matematik ialah: yang kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad
ke-21 kerana kemampuan negara amat bergantung kepada
 Bidang Pembelajaran; modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea.

 Nilai;

 Kemahiran; dan

 Proses Matematik.  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
 Perkaitan dan Algebra
 Statistik dan

Kebarangkalian

 Matematik Diskret

NILAI

 Penyelesaian  Nilai Matematik Bidang Pembelajaran
Masalah  Nilai Sejagat
Kandungan Matematik merangkumi lima bidang
 Penaakulan  Kemahiran Matematik pembelajaran utama yang saling berkait antara satu sama
 Komunikasi secara  Kemahiran Abad Ke-21 lain iaitu:
 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  Nombor dan Operasi;
Matematik
 Perwakilan
 Perkaitan

Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah
5

 Sukatan dan Geometri; KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
 Perkaitan dan Algebra;
 Statistik dan Kebarangkalian; dan seharusnya berupaya membentuk murid yang mampu
 Matematik Diskret. menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah,
menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan
Proses Matematik inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan
penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti
Proses matematik yang menyokong pembelajaran yang dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah: aktif dengan mengemukakan kepelbagaian soalan dan
 Penyelesaian masalah; tugasan yang mengandungi bukan sahaja soalan rutin
 Penaakulan; malah soalan bukan rutin. Penyelesaian masalah yang
 Komunikasi secara matematik; melibatkan soalan bukan rutin pada asasnya menuntut
 Perkaitan; dan tahap pemikiran dan penaakulan pada aras tinggi dan perlu
 Perwakilan. dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi menyediakan
Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan murid yang mampu bersaing di peringkat global.
perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.
Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu
Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada ditekankan agar murid dapat menyelesaikan masalah
matematik. Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah secara sistematik dan berkesan:
perlu dikembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan  Memahami dan mentafsirkan masalah;
merentas keseluruhan Kurikulum Matematik. Sesuai dengan  Merancang strategi penyelesaian;
kepentingan penyelesaian masalah, proses matematik ini  Melaksanakan strategi; dan
menjadi tulang belakang dalam PdP matematik dan  Membuat refleksi.

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah

6

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

penyelesaiannya harus diperluaskan penggunaannya. samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap
Antara strategi yang biasa digunakan ialah melukis gambar sesuatu konsep yang dipelajari.
rajah,mengenal pola, membuat jadual/carta atau senarai
secara bersistem; menggunakan algebra, mencuba kes Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
lebih mudah,menaakul secara mantik,cuba jaya,membuat matematik dengan lebih berkesan dan bermakna.
simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan analogi. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan
perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan
Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran
penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid logik malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
dalam: yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik
 Merumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu
menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk
seperti peribadi, kemasyarakatan, saintifik dan bidang aktiviti PdP yang menuntut murid melakukan matematik
pekerjaan ke dalam bentuk matematik; serta terlibat secara aktif dalam membincangkan idea-idea
 Menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta, matematik.
prosedur dan penaakulan dalam menyelesaikan
masalah; dan Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid
 Mentafsir, menilai dan membuat refleksi terhadap daripada menganggap matematik sebagai hanya satu set
penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi
menentukan sama ada ianya munasabah. mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep
matematik yang sebenarnya secara mendalam. Penaakulan
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang bukan sahaja mengubah paradigma murid dari
penting. Refleksi membolehkan murid melihat, memahami mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi
dan menghargai perspektif dari sudut yang berbeza di pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid

7

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, menyatakan dan mempersembahkan idea matematik
mengesahkan konjektur, memberikan penerangan logikal, mereka melalui teknik penyoalan yang sesuai. Komunikasi
menganalis, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua yang melibatkan pelbagai perspektif dan pelbagai sudut
aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk murid pendapat dapat membantu murid meningkatkan
yang yakin dengan diri sendiri dan berani, selaras dengan pemahaman matematik dengan lebih baik di samping
hasrat untuk membentuk pemikir matematik yang meningkatkan keyakinan diri.
berkeupayaan tinggi.
Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah
Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan,
idea dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis serta memahami dan mengaplikasikan notasi matematik
menggunakan nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah, dengan betul. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan
graf, gambar atau perkataan. Komunikasi ialah proses yang simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu
penting dalam pembelajaran matematik kerana komunikasi idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.
secara matematik membantu murid menjelaskan dan
memperkukuh kefahaman matematik mereka. Melalui Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang
komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa
dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada selesa semasa bercakap, bertanya soalan, menjawab
secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan soalan, menghuraikan pernyataan serta menjustifikasikan
perwakilan visual (carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), pandangan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid
dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam
matematik dengan lebih efektif. pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa
melakukan aktiviti secara berpasangan, berkumpulan atau
Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa memberi penerangan kepada seluruh kelas.
melaksanakan PdP bagi menggalakkan murid untuk

8

Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
dan sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia
sebenar. Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan membentuk fleksibiliti dalam pemikiran mereka tentang
antara aspek dunia yang diwakili dan aspek dunia yang konsep tersebut dan memahami bahawa terdapat
mewakili. Perwakilan boleh didefinisikan sebagai sebarang kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu idea
tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan
melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain. lebih mudah.

Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan Perkaitan antara bidang-bidang dalam matematik seperti
model matematik secara umumnya menggunakan simbol, penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik
geometri, graf, algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari
dan perisian dinamik. Murid juga harus berupaya beralih konsep dan kemahiran secara bersepadu dan bermakna.
daripada satu bentuk perwakilan kepada bentuk perwakilan Dengan mengenali bagaimana konsep atau kemahiran
yang lain dan mengenal hubung kait antara perwakilan dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara satu
tersebut serta menggunakan perwakilan yang pelbagai, sama lain, matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai
relevan dan diperlukan dalam menyelesaikan masalah. satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai kaitan
antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep
Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu abstrak lebih mudah difahami.
murid untuk memahami konsep matematik dan perkaitan;
mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman
mereka; mengenal perkaitan antara konsep matematik yang harian di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih
berkaitan dan menggunakan matematik untuk memodelkan menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan
situasi, fizikal dan fenomena sosial. Apabila murid berupaya matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan
mewakilkan konsep dalam pelbagai cara, mereka akan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain
dan dalam kehidupan harian mereka. Model matematik

9

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

digunakan untuk menerangkan situasi kehidupan sebenar Jadual 1: Standard Proses Matematik
secara matematik. Murid akan mendapati kaedah ini boleh
digunakan untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah PENYELESAIAN MASALAH
atau untuk meramal kemungkinan sesuatu situasi
berdasarkan model matematik tersebut.  Memahami masalah.
 Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
Dalam melaksanakan Kurikulum Matematik, peluang untuk
membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
mengaitkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan  Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam
Matematik khususnya dan mengaitkan matematik dengan masalah.
bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang
kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan
matematik lebih jelas, bermakna dan menarik. ditetapkan.
 Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak
Standard Proses Matematik
masalah.
Berikut adalah standard Proses yang perlu dicapai oleh  Membuat tafsiran penyelesaian.
murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.  Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

strategi yang digunakan.

PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi
dunia sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan
dan kaedah pembuktian.

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.

 Membina dan menilai hujah dan bukti matematik.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang

dibuat.

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik.

10

 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
jelas dan yakin.
Kemahiran
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan
idea matematik dengan tepat. Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam
kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan Kemahiran Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan
strategi orang lain. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

PERWAKILAN Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti
mengukur dan membina, membuat anggaran dan
 Menggambarkan idea matematik menggunakan penghampiran, memungut dan mengendali data,
pelbagai jenis perwakilan. mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan dan
mewakilkannya secara matematik, menterjemahkan situasi
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang sebenar kepada model matematik, menggunakan laras
diberikan. bahasa matematik yang betul, mengaplikasikan penaakulan
mantik, menggunakan algoritma dan perkaitan,
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah,
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik membuat keputusan dan sebagainya.Selain itu, kurikulum
ini menuntut pembentukan kemahiran matematik murid
untuk: dalam aspek kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian
(i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. dalam pemikiran mereka dan keupayaan melihat perkara di
(ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. sekeliling dengan cara yang baharu dan perspektif yang
(iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik. berbeza bagi tujuan membangunkan individu yang kreatif
(iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis dan inovatif. Penggunaan alat matematik secara berstrategi,
tepat dan berkesan amat ditekankan dalam PdP matematik.
perwakilan.

PERKAITAN

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
matematik.

 Memahami bagaimana idea matematik saling
berhubung dan disusun atur menjadi kesatuan yang
padu.

 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian
dan bidang lain.

11

Alat matematik yang dimaksudkan termasuk kertas dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
pensel, pembaris, jangka sudut, jangka lukis, kalkulator,
hamparan elektronik, perisian dinamik dan sebagainya. murid membuat visualisasi tentang sifat fungsi dan grafnya,
penggunaan kertas dan pensel masih merupakan hasil
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan pembelajaran yang harus dicapai oleh semua murid. Begitu
masa kini menjadikan penggunaan teknologi elemen juga dalam mendapatkan punca-punca kepada persamaan
penting dalam PdP matematik. Guru yang berkesan akan kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara bijaksana bagi
memaksimumkan potensi dan keupayaan teknologi agar membantu murid membentuk konsep, meningkatkan
murid dapat membentuk kefahaman serta meningkatkan kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di
minat dan profisiensi mereka dalam matematik. samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
Memandangkan keupayaan dan keberkesanan teknologi
terhadap kandungan matematik yang diajar, maka guru Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang
perlu membudayakan penggunaan teknologi khususnya perlu dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran
kalkulator saintifik, kalkulator grafik, perisian komputer Matematik ialah keupayaan murid:
seperti Geometer’s Sketchpad, Geogebra, hamparan  Menggunakan teknologi bagi meneroka, menyelidik,
elektronik, perisian pembelajaran, Internet dan lain-lain.
memodelkan matematik dan seterusnya membentuk
Walau bagaimanapun, teknologi harus digunakan secara konsep matematik yang mendalam;
bijaksana. Kalkulator saintifik sebagai contoh tidak harus  Menggunakan teknologi untuk membantu dalam
digunakan sehingga mengabaikan kepentingan mencongak pengiraan bagi menyelesaikan masalah dengan
dan asas mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan berkesan;
adalah penting terutamanya di peringkat rendah dan murid  Menggunakan teknologi terutamanya teknologi
tidak harus bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. elektronik dan digital untuk mencari, mengurus, menilai
Sebagai contoh, walaupun kalkulator grafik membantu dan mengkomunikasikan maklumat; dan
 Menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan
beretika.

12

Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
saintifik dan grafik, Internet dan sebagainya perlu
diintegrasikan dalam PdP matematik bagi membantu murid  Nilai matematik – iaitu nilai dalam pengetahuan
membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-
terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. sifat dalam pengetahuan matematik; dan

Nilai Dalam Pendidikan Matematik  Nilai sejagat – iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan
merentas semua mata pelajaran.
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP
matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat,
sesi pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan penghargaan, keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan nilai Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
dan sikap dalam PdP matematik bertujuan melahirkan insan asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum
yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan
kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. dunia sebenar mampu menampakkan dan mengesahkan
Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi lagi kebesaran dan kekuasaan pencipta alam semesta.
muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan
mempunyai sikap yang baik. Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan
mengikut kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid
Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP menghayati matematik dan memberangsangkan lagi minat
matematik ialah: serta keyakinan murid terhadap matematik. Unsur sejarah
seperti peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau
sejarah ringkas tentang sesuatu konsep atau simbol juga
ditekankan dalam kurikulum ini.

13

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi Kerja dan inovatif; mampu untuk
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan Sepasukan menangani masalah yang kompleks
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran dan membuat keputusan yang
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang Bersifat Ingin beretika. Mereka berfikir tentang
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid Tahu pembelajaran dan diri mereka
seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing di sebagai pelajar. Mereka menjana
peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) soalan dan bersifat terbuka kepada
dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Kurikulum perspektif, nilai dan tradisi individu
Matematik menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran dan masyarakat lain. Mereka
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran
Jadual 2: Profil Murid yang baharu

PROFIL MURID PENERANGAN Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan orang lain. Mereka mengalas
mengatasi kesukaran, mengatasi tanggungjawab bersama serta
Mahir cabaran dengan kebijaksanaan, menghormati dan menghargai
Berkomunikasi keyakinan, toleransi, dan empati. sumbangan yang diberikan oleh
setiap ahli pasukan. Mereka
Mereka menyuarakan dan memperoleh kemahiran
meluahkan fikiran, idea dan interpersonal melalui aktiviti
maklumat dengan yakin dan kreatif kolaboratif, dan ini menjadikan
secara lisan dan bertulis, mereka pemimpin dan ahli pasukan
menggunakan pelbagai media dan yang lebih baik.
teknologi.
Mereka membangunkan rasa ingin
tahu semula jadi untuk meneroka
strategi dan idea baharu. Mereka
mempelajari kemahiran yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam

14

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip
pembelajaran. Mereka menikmati Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
Bermaklumat pengalaman pembelajaran kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat
sepanjang hayat secara berterusan. menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
Penyayang/ berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Prihatin Mereka berintegriti dan jujur, Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Patriotik kesamarataan, adil dan pemikiran seperti Jadual 3.
menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT
bertanggungjawab atas tindakan,
akibat tindakan serta keputusan TAHAP PENERANGAN
mereka. PEMIKIRAN

Mereka mendapatkan pengetahuan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran
dan membentuk pemahaman yang dan nilai dalam situasi berlainan untuk
luas dan seimbang merentasi melaksanakan sesuatu perkara
pelbagai disiplin pengetahuan.
Mereka meneroka pengetahuan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
dengan cekap dan berkesan dalam bahagian kecil untuk memahami dengan
konteks isu tempatan dan global. lebih mendalam serta hubung kait antara
Mereka memahami isu-isu etika / bahagian berkenaan
undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh. Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Mereka menunjukkan empati, belas pengalaman, kemahiran dan nilai serta
kasihan dan rasa hormat terhadap memberi justifikasi
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
kepada masyarakat dan yang kreatif dan inovatif
memastikan kelestarian alam
sekitar.

Mereka mempamerkan kasih
sayang, sokongan dan rasa hormat
terhadap negara.

15

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
dan menaakul dan strategi berfikir.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian
bukti yang munasabah. strategi yang membolehkan murid bukan sahaja memahami
kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pada aras yang lebih tinggi.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan
bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif
serta berfikir tidak mengikut kelaziman. yang antara lain boleh dicapai melalui:
 Pembelajaran berasaskan Inkuiri yang melibatkan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. penyiasatan dan penerokaan matematik;
 Pembelajaran berasaskan masalah; dan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur  Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara

16

penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti yang
dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai era globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad
pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru ke-21.
kemudian membimbing murid untuk membincangkan dan
memahami konsep matematik melalui hasil inkuiri tersebut. Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep,
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam yang digunakan dalam pengajaran dan pengajaran
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara matematik memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan.
matematik. Justeru PdP yang melibatkan inkuiri, Strategi yang bersifat tradisional kadang kala masih
penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di diperlukan apabila mengajar kandungan yang berasaskan
mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi prosedural. Sebahagian kandungan pula menuntut guru
ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur, menyediakan aktiviti pembelajaran yang membolehkan
menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan murid menemui konsep secara kendiri. Justeru, teknik
seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan
kendiri. murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu
konsep matematik.
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
pengintegrasian penggunaan teknologi, dan penyelesaian Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan
masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan tugasan dalam bentuk pembentangan atau kerja projek
rutin dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik. perlu dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang
Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi disediakan untuk murid bagi menghasilkan murid yang
ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan
yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang
melibatkan situasi harian di samping dapat membentuk
kemahiran insaniah.

17

Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
pendekatan dan strategi PdP seperti pembelajaran
koperatif, pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, dengan keperluan mereka. Setiap murid perlu mempunyai
konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek dan peluang sama rata dalam membentuk kefahaman konsep
sebagainya. dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru harus teliti
dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan diskusi
Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam
dalam amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar.
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi
dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
sendiri. Pendekatan dan strategi pembelajaran seperti perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua
inkuiri-penemuan, penerokaan dan penyiasatan matematik elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap
serta aktiviti yang berpusatkan murid dengan berbantukan kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara
alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan berkesan amat memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar
dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan
menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar yang dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana
seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang kepada pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi
mendalam. dalam kalangan rakyat.

Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling
bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan
kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat. penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi
Keterlibatan aktif murid dalam aktiviti yang bermakna dan pula ialah proses menjana idea kreatif dalam konteks
mencabar memerlukan sesi PdP yang direka bentuk khusus tertentu. Keupayaan kreativiti dan inovasi merupakan
kemahiran yang boleh dibentuk, diasah dan dipupuk dalam
diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik ialah sains

18

pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru,
matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain
mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual,
melalui tugasan dan aktiviti yang sesuai. konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek,
pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya perlu
Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian.
memupuk kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh
digunakan ialah melibatkan murid dalam aktiviti kognitif
yang kompleks seperti:
 Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan

rutin yang memerlukan kepelbagian strategi
penyelesaian masalah dan tahap pemikiran yang tinggi;
 Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina
kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah;
 Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk
yang pelbagai; dan
 Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan
peluang untuk murid melakukan matematik dan
membentuk kefahaman melalui aktiviti penerokaan dan
penyiasatan berasaskan inkuiri.

19

PENDEKATAN STEM (Science, Technology, KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
Engineering and Mathematics)
membudayakan pendekatan STEM dengan mengamalkan
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan perkara-perkara seperti berikut;
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah,
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 2. Membangunkan dan menggunakan model,
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan,
seperti dalam Rajah 1. 4. Menganalisis dan mentafsirkan data,
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional,
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian,
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden, dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi

tentang maklumat tersebut.

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
menggalakkan pembelajaran mendalam dalam kalangan
murid. Murid boleh bekerja secara berkumpulan atau secara Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
individu mengikut kemampuan murid ke arah yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan
dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan
bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
adalah seperti berikut:

20

1. Bahasa KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 3. Nilai Murni
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras mengamalkannya.
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
berkesan. kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian.
2. Kelestarian Alam Sekitar
4. Sains Dan Teknologi
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
mata pelajaran. dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam kalangan murid.
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
menghargai alam. membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
dan teknologi);

21

(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
kemahiran manipulatif tertentu);
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, untuk memastikan pembangunan modal insan yang
keselamatan); dan mampu menghadapi cabaran Abad 21.

(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
dalam PdP.

5. Patriotisme 7. Keusahawanan

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
murid.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
mempunyai semangat cintakan negara dan  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
berbangga sebagai rakyat Malaysia. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
6. Kreativiti dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui
ilham atau gabungan idea yang ada.  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

22

pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
dipelajari.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid isu semasa di peringkat tempatan, Negara dan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik global.
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti  Elemen ini diajar secara langsung dan secara
pembelajaran. sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi 10. Pendidikan Kewangan
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
kandungan mata pelajaran.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
9. Kelestarian Global berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif kewangan secara bertanggungjawab.
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian
dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
dan Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-
dan Perpaduan. tajuk yang mengandungi elemen kewangan secara
eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah
 Elemen Kelestarian Global penting dalam kompaun. Penerapan secara sisipan pula
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,

23

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
berkesan dan bermakna. yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP).
PENTAKSIRAN
Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses mencapai sesuatu standard kandungan. Maklumat yang
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. PdP berdasarkan keperluan dan kelemahan murid mereka.
Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal PS yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan PS
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan
yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan seimbang.
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran
murid. Dalam usaha memastikan PS membantu meningkatkan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring berikut:
dengan proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif  Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu dihasratkan dalam kurikulum;
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod

24

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

 Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap Jadual 4: Tahap Penguasaan Umum
aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek,
folio dan sebagainya; TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
 Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
pelbagai keupayaan pembelajaran; Mempamerkan pengetahuan asas

 Adil kepada semua murid; dan 1 dengan contohnya menyatakan sesuatu
 Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif, idea matematik sama ada secara lisan

afektif dan psikomotor. atau bukan lisan.

Pentaksiran Kandungan Mempamerkan kefahaman dengan

Pentaksiran Kandungan pada umumnya dilakukan secara 2 contohnya menerangkan sesuatu
topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran konsep matematik sama ada secara
matematik. Pentaksiran secara topikal berserta
pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini lisan atau bukan lisan.
bertujuan melihat sejauh mana murid memahami Standard
Kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Mengaplikasikan kefahaman dengan
Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina berdasarkan 3 contohnya melakukan pengiraan,
Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4.
membina jadual dan melukis graf.

Mengaplikasikan pengetahuan dan

kemahiran yang sesuai dengan

4 contohnya menggunakan algoritma,
rumus, prosedur atau kaedah asas

dalam konteks penyelesaian masalah

rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai dalam situasi
baharu dengan contohnya
melaksanakan prosedur yang berlapis,
5 menggunakan perwakilan berdasarkan
sumber maklumat yang berbeza dan
menaakul secara langsung dalam
konteks penyelesaian masalah rutin
yang kompleks.

25

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

TAHAP TAFSIRAN membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik
PENGUASAAN berdasarkan Jadual 5.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Jadual 5: Pentaksiran Nilai dalam Pendidikan Matematik

kemahiran yang sesuai dengan

contohnya menggunakan maklumat

berdasarkan penyiasatan dan NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP
MATEMATIK PENGHAYATAN
6 pemodelan terhadap situasi masalah
yang kompleks; menaakul pada tahap

yang tinggi; membentuk pendekatan dan

strategi baharu dalam konteks 1 Berminat untuk belajar
matematik.
penyelesaian masalah bukan rutin

secara kreatif.

SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam 2 Menghargai keindahan dan Rendah:
mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap kepentingan matematik. 1, 2 atau 3 daripada
topik. SPi diletakkan pada akhir setiap topik bagi semua standard yang
memudahkan guru. 3 Yakin dan tabah dalam disenaraikan
pembelajaran matematik. diperhatikan

4 Sanggup belajar daripada Sederhana:
kesilapan. 4, 5 atau 6 daripada

Pentaksiran Nilai 5 Berusaha ke arah ketepatan. semua standard yang
disenaraikan
Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan
diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui 6 Mengamalkan pembelajaran diperhatikan
media yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, kendiri. Tinggi:
pembentangan, respon murid secara lisan, kerja
berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian 7 Berani mencuba sesuatu yang 7, 8 atau 9 daripada
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan baharu. semua standard yang
akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan disenaraikan

8 Bekerja secara sistematik. diperhatikan

9 Menggunakan alat matematik
secara tepat dan berkesan.

26

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Tahap penghayatan Nilai Dalam Pendidikan Matematik Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara
dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Rendah, Sederhana bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru
dan Tinggi. perlu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap
Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan penguasaan keseluruhan murid. Pelaporan tahap
menyeluruh melalui penelitian dan pemerhatian serta penguasaan keseluruhan ini walau bagaimanapun tidak
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam mengandungi elemen nilai yang mana seharusnya
menentukan tahap penghayatan nilai yang perlu diberikan dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan pihak
kepada seseorang murid. berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam
aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan
Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.

Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi
menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh
tertentu persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek
kandungan, kemahiran dan proses matematik yang
ditekankan dalam kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir
aras tinggi. Untuk itu guru perlu menilai murid secara
kolektif, keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira
semua aktiviti murid secara berterusan melalui media yang
pelbagai seperti pencapaian dalam peperiksaan, ujian
topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan sebagainya.
Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan

27

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Jadual 6: Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN Murid berupaya: menggunakan secara
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK berkesan model eksplisit bagi situasi
kompleks yang konkrit, memilih dan
Murid berupaya: menjawab soalan yang mengintegrasikan perwakilan yang
mana semua maklumat berkaitan berbeza dan mengaitkan dengan
1 diberi dan soalan ditakrifkan dengan 4 situasi dunia sebenar, menggunakan
jelas. Mengenal pasti maklumat dan kemahiran dan menaakul secara
menjalankan prosedur rutin mengikut fleksibel berdasarkan kefahaman yang
arahan yang jelas. mendalam dan berkomunikasi dengan
penerangan dan hujah berdasarkan
Murid berupaya: mengenal dan pentafsiran, perbincangan dan
mentafsirkan situasi secara langsung, tindakan.
menggunakan suatu perwakilan
2 tunggal, menggunakan algoritma, Murid berupaya: membangun dan
rumus, prosedur atau kaedah asas, menggunakan model bagi situasi
membuat penaakulan langsung dan kompleks; mengenal pasti kekangan
membuat pentafsiran bagi keputusan dan membuat andaian yang spesifik;
yang diperoleh. mengaplikasi strategi penyelesaian
masalah yang sesuai; bekerja secara
Murid berupaya: melaksanakan strategik menggunakan kemahiran
prosedur yang dinyatakan dengan jelas, 5 berfikir dan menaakul secara
termasuk prosedur yang berlapis, mendalam; menggunakan pelbagai
mengaplikasikan strategi penyelesaian perwakilan yang sesuai serta
masalah yang mudah, mentafsir dan mempamerkan kefahaman yang
3 menggunakan perwakilan berdasarkan mendalam; membuat refleksi terhadap
sumber maklumat yang berbeza, keputusan dan tindakan; merumus dan
menaakul secara langsung dan berkomunikasi dengan penerangan
berkomunikasi secara ringkas dalam dan hujah berdasarkan pentafsiran,
memberikan pentafsiran, keputusan perbincangan dan tindakan.
dan penaakulan.

28

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK
mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya
Murid berupaya: mengkonsepsi, mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah
membuat generalisasi dan yang kompleks terutamanya yang melibatkan situasi
menggunakan maklumat berdasarkan kehidupan sebenar. Adalah penting bagi setiap guru
penyiasatan dan pemodelan terhadap melaksanakan pentaksiran yang komprehensif dan
situasi masalah yang kompleks; seterusnya melaporkan Tahap Penguasaan yang adil dan
menghubung kait sumber maklumat saksama bagi setiap murid mereka.
dan perwakilan yang berbeza dan
menukarkan bentuk perwakilan antara ORGANISASI KANDUNGAN
satu dengan yang lain secara fleksibel;
6 memiliki pemikiran matematik dan KSSM Matematik mengandungi tiga bahagian iaitu Standard
kemahiran menaakul pada tahap yang Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
tinggi; mempamerkan kefahaman yang
mendalam; membentuk pendekatan Standard Kandungan ialah penyataan spesifik tentang
dan strategi baharu untuk menangani perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam
situasi baharu; merumus dan suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek
berkomunikasi dengan penerangan pengetahuan, kemahiran dan nilai.
dan hujah berdasarkan pentafsiran,
perbincangan, refleksi dan tindakan Standard Pembelajaran ialah suatu penetapan kriteria atau
secara tepat. indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap standard kandungan.
Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa
guru perlu menggunakan kepelbagaian tahap kesukaran
dan kompleksiti tugasan yang dapat mengakses
kepelbagaian elemen dan tahap penguasaan murid.
Pentaksiran yang holistik ini diperlukan dalam membentuk
murid yang mempunyai kemahiran global. Penguasaan
kandungan perlu disokong dengan keupayaan murid

29

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara
lain:
 Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran;
 Cadangan aktiviti PdP; dan
 Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang

menyokong kefahaman guru.

Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid
pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah
dikuasai murid.

Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran
yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat
murid, guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan
profesional mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan
bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan
menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku dan
Internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian
dengan keupayaan dan minat murid mereka.

30

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

1.0 POLA DAN JUJUKAN

31

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

1.0 POLA DAN JUJUKAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set Pelbagai set nombor termasuk
nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan nombor genap, nombor ganjil,
seterusnya membuat rumusan tentang pola. Segitiga Pascal dan Nombor
Fibonacci.

1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan. Aktiviti penerokaan yang melibatkan
bentuk geometri, nombor dan objek
perlu dijalankan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu
jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan
melanjutkan jujukan tersebut.

1.3 Pola dan Jujukan 1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan
menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan
algebra.

1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan.

1.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan.

32

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
4 Mempamerkan pengetahuan asas tentang jujukan.

5 Mempamerkan kefahaman tentang pola dan jujukan.

6 Mengaplikasikan kefahaman tentang pola dan jujukan untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

33

34

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK

2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

35

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud kembangan dua ungkapan Pelbagai perwakilan seperti jubin

algebra. algebra perlu digunakan.

2.1.2 Melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra yang
melibatkan gabungan operasi termasuk
kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Hadkan kepada masalah yang
kembangan dua ungkapan algebra. melibatkan ungkapan algebra
linear.

2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban ungkapan Boleh tegaskan bahawa
algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran, pemfaktoran ialah songsangan
dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil kepada kembangan.
darab ungkapan algebra tersebut.

2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai Pelbagai kaedah termasuk
kaedah. menggunakan faktor sepunya dan
kaedah lain seperti darab silang
atau penggunaan jubin algebra.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pemfaktoran.

2.3 Ungkapan Algebra dan 2.3.1 Melaksanakan penambahan dan penolakan Ungkapan algebra termasuk
Hukum Operasi Asas ungkapan algebra yang melibatkan kembangan pecahan algebra.
Aritmetik dan pemfaktoran.

36

2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan pembahagian
ungkapan algebra yang melibatkan kembangan
dan pemfaktoran.

2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi ungkapan
algebra yang melibatkan kembangan dan
pemfaktoran.

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
Mempamerkan pengetahuan asas tentang faktor.
4
Mempamerkan kefahaman tentang konsep kembangan dan pemfaktoran.
5
Mengaplikasikan kefahaman tentang kembangan dan pemfaktoran untuk melaksanakan
6 tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

37

38


Click to View FlipBook Version