The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mymierul, 2018-12-23 05:39:09

Buku Pengurusan SKPA

Buku Pengurusan SKPA

ISI KANDUNGAN

Perkara Muka
Surat
Bil.
1. Isi Kandungan 1
2
2. Kata-kata Aluan Guru Besar 3
4
3. Surat Aku Janji 5
6
4. Keterangan Peribadi 7
8
5. Profil Sekolah 9
10
6. Pengenalan dan Sejarah Sekolah 11
13
7. PPPM 2013 – 2025 14
15
8. SKPM 2003 & 2010 16
17
9. Visi dan Misi Sekolah 32
47
10. Matlamat Sekolah 62
75
11. Objektif SK Pulau Aur 2019 84
85
12. Piagam Pelanggan

13. Perincian Penggal Persekolahan Tahun 2019

14. Hari Kelepasan Am

15. Maklumat Guru dan Kakitangan Sekolah 2019

16. Tatasusila Profesion Keguruan

17. Pengurusan Pentadbiran Tahun 2019

18. Pengurusan Kurikulum Tahun 2019

19. Pengurusan Hal Ehwal Murid Tahun 2019

20. Pengurusan Kokurikulum Tahun 2019

21. Takwim Perancangan Sekolah 2019

22. Penghargaan

1

SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU AUR

D/A PPD MERSING

86800 Mersing ,

Johor D.T  : 07 7961269

Email : [email protected]

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera dan salam muhibah.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya rafakkan ke ke hadrat
Allah SWT atas limpah kurnia dan inayah Nya, Buku Pengurusan Sekolah
Pulau Aur 2019 dapat dihasilkan dengan kerjasama semua pihak.

Sesungguhnya visi sekolah tahun 2019 adalah ”PENDIDIKAN
BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”. Pendidikan
Berkualiti, adalah sistem yang cukup mantap dengan penekanan terhadap
aspek kurikulum (akademik), bina insan, kokurikuum, kemudahan prasarana sekolah, kompeten guru
dan penguasaan ICT.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 meletakkan hasrat murni untuk
menjadikan sistem pendidikan kita sepertiga terbaik dunia. Sebagai kumpulan pelaksana maka kita
perlu mengetahui lima aspirasi sistem, enam aspirasi pelajar dalam sebelas anjakan selama tiga
belas tahun dalam tiga gelombang. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyambut
cabaran tersebut dengan iltizam dan tekad yang bersungguh-sungguh untuk melonjakkan kualiti
pendidikan negara bertaraf dunia.

Sebagai guru kita perlu sentiasa berusaha meningkatkan keberhasilan sekolah dan
kemenjadian murid. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) meliputi pemikiran kritikal, keupayaan
berkomunikasi, kemampuan penerokaan persekitaran serta keyakinan kendiri perlu dijana menerusi
pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang holostik. Kita mesti menyahut cabaran penekanan
kepada Model Sekolah Abad ke-21 yang berfokuskan kepada 6 aspirasi keberhasilan murid,
keberhasilan guru, pemantauan pdp, bahan sokongan pdp dan penilaian. Pelaksanaan Melindungi
Masa Instruksional (MMI) merupakan fokus KPM untuk meningkatkan usaha melindungi masa
instruksional (protecting instructional time) di sekolah, seterusnya meningkatkan keberhasilan

pembelajaran murid.

Dengan motto sekolah “ Ilmu Sinar Hidup “` dan tage line `SKPA – Be The Best, Among The
Best bagi menggalakkan budaya keberhasilan kecemerlangan di sekolah, serta sebagai pemangkin
untuk kita bergerak untuk mencapai visi sekolah.

Sekian, terima kasih

Saya yang menurut perintah,

……………………………………………
(AMIRUL AZMAN BIN NAZARI)
Guru Besar,
SK Pulau Aur
Mersing Johor

2

SURAT AKU JANJI

Saya ………………………………………………………………………………………….………………………

No Kad Pengenalan ………………………….…………………………….……………..………… beralamat di

………………………………………………………………………………………………..………………………. dengan
sesungguhnya berjanji bahawa saya mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, Pekeliling dan Surat Pekeliling serta Peraturan dan arahan lain
yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan
saya dengan kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah
Peraturan, Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya :

(i) Akan sentiasa taat kepada Yang Dipertuan Agong, Negara dan Kerajaan

(ii) Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap
jujur, amanah dan bertanggungjawab

(iii) Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya

(iv) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh mungkin menyebabkan
kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan
kegunaan saya sebagai pegawai awam

(v) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang
munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah
dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam

(vi) Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri
saya sendiri

(vii) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan
nama perkhidmatan awam

(viii) Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan
perkhidmatan awam dan

(ix) Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
sebagai ingkar perintah

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya
boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 199.

…………………………… …….……………………
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan
Pegawai)

Tarikh : …………………..

Di hadapan:

…………………………………………..
(Tandatangan Guru Besar )

3

KETERANGAN PERIBADI

NAMA : ………………………………………………………………………………………………………
NO. KP : ………………………………………… TARIKH LAHIR : …………………………………...
NO. FAIL JPNJ : ……………………………….. NO. KWSP : ……………………………………….
ALAMAT RUMAH : ………………………………………………………………………………………….
NO. TEL. RUMAH : ……………………………. NO.HP : …………………………………………….
E-EMAIL :………………………………………………….………………………………………………..
NO. RUJUKAN SPP : ………………………… TARIKH MULA BERKHIDMAT : ………………….
TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI : ……………………………………………………..
TARIKH LANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEKARANG : …………………………………………..
TARIKH SAH DALAM JAWATAN SEKARANG : ………………………………………………………..
GRED JAWATAN: ………………… NO AKAUN BANK GAJI :……………………………………
BULAN PERGERAKAN GAJI : ………………… NO. GAJI : ………………………………………….
NO. FAIL CUKAI PENDAPATAN : ……………………………………………………………………….
JAWATAN DI SEKOLAH : ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

4

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH : JBA 4017

NAMA SEKOLAH : SK PULAU AUR.

ALAMAT SEKOLAH : D/A PPD MERSING KM 2 JLN JEMALUANG
GRED SEKOLAH : SKM (B)

KATEGORI : Pedalaman

NO. TELEFON : 012 7350255 ( GB)

NO.FAX : 07-467 1448

E-MEL : [email protected]

GURU BESAR : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI

GPK KURIKULUM : EN MOHD IZAM BIN ARIFIN

GPK HEM : PN SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI

GPK KOKURIKULUM : EN WAN MOHD AFIFUDIN BIN MD SAAD

ENROLMEN GURU : LELAKI - 8 ORANG

ENROLMEN MURID PEREMPUAN - 1 ORANG
2019
: LELAKI - 5 ORANG

: PEREMPUAN - 6 ORANG

5

PENGENALAN DAN SEJARAH SK PULAU AUR

Sekolah Pulau Aur terletak dalam kepulauan Mersing dan dikategorikan
sebagai Pedalaman tahap 3 bermula tahun 2015. Guru-guru yang mengajar disini
perlu mengharungi laut China Selatan sejauh 72 km. Masa yang diambil utnuk
sampai ke sekolah sekitar 5-8 jam bergantung kepada keadaan ombak laut.

Sk Pulau Aur mula beroperasi pada tahun 1918. Pak Andak adalah orang
yang mula mula membuka sekolah ini. Bangunan sekolah pada masa itu bangunan
kayu beratapkan daun pokok rumbia. Dimaklumkan sudah 24 orang Guru Besar
pernah berkhidmat disini.

Kini Pada tahun 2011 bangunan 3 tingkat mengambil alih peranan
bangunan lama yang telah banyak berjasa. Selain itu, kawasan sekolah juga 4 blok
2 tingkat rumah guru bagi kemudahan guru guru yang mengajar disini. Kemudahan
asas lain yang di sekolah ini ialah seperti Internet Vsat, Elektrik TNB Hibrid System dan
tangki simpanan air bukit.

6

PPPM 2013 - 2025

Malaysia sedang berhadapan dengan cabaran yang getir dalam usaha
menyediakan sistem pendidikan berkualiti. Perkembangan sosiobudaya yang sihat
dan pembangunan ekonomi mapan bergantung pada keupayaan menambah
baik keberhasilan sistem pendidikan negara dengan cepat dan berkesan, serta
signifikan kepada keperluan negara. Rakyat Malaysia juga menuntut supaya
pelaksanaan inisiatif yang dirancang oleh Kerajaan adalah tekal, berkesan dan
berjaya memenuhi hasrat semua pihak.

Oleh yang demikian, adalah penting untuk mewujudkan kerjasama antara
pihak berkepentingan melibatkan murid, guru, pemimpin sekolah, pegawai
Kementerian serta pihak awam untuk menghadapi cabaran ini dengan
pendekatan dan strategi baharu yang lebih kreatif dan inovatif. Berdasarkan
penyelidikan dan penilaian yang mendalam dan menyeluruh terhadap sistem
pendidikan semasa di Malaysia, pelibatan awam, dan rundingan dengan pelbagai
kumpulan berkepentingan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah
menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Pelan ini berhasrat merintis peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan
rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing. Terdapat lima hasil yang
menjadi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan ini secara menyeluruh, iaitu akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. Hasil ini selaras dengan aspirasi yang
diutarakan semasa Dialog Nasional, dan setanding dengan hasil yang dicapai oleh
sistem pendidikan berprestasi tinggi.

Selain hasil keseluruhan sistem ini, Pelan ini juga akan terus menggunakan visi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu pendidikan seimbang sebagai aspirasi bagi
setiap murid. Kombinasi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional yang kukuh
adalah penting dalam mempersiapkan murid untuk berjaya dan berkembang maju
dalam dunia global yang semakin mencabar.

7

SKPM versi 2003 dan 2010

Pada bulan November 2013 yang lalu YAB Menteri Pendidikan telah
memutuskan supaya semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia mengisi skor Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) menggunakan SKPM
versi 2003 danSKPM 2010 sehingga tamat Gelombang Satu, Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) pada tahun 2015. Pengisian skor
PKS-SKPM 2003 hendaklah dibuat melalui portal NKRA (nkra.moe.gov.my)
dan skor PKS-SKPM 2010 diisi melalui portal-nazir (www. moe. gov. my/enazir).

Pihak Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) telah membuat
penambahbaikan terhadap instrumen SKPM 2003 yang akan digunakan
pada tahun ini. Semua sekolah hendaktah memastikan hanya instrumen
SKPM 2003 Versi 201 sahaja yang digunakan bagi penentuan skor. lnstrumen
ini boleh dimuat turun daripada portal NKRA (nkra.moe.gov.my) dan portal
JNJK (www,moe.gov.my/jnjk) mengikut tarikh berikut:

lnstrumen SKPM 2003 Versi 2014-Sekolah Rendah : mulai 10 Oktober 2014

Semua sekolah diminta membuat penarafan kendiri dengan kadar segera .

Skor PKS-SKPM Versi 2003 mengandungi :

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN
DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI
DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAN PENDIDIKAN
DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID

Skor PKS-SKPM 2010 mengandungi :

STANDARD 1 : KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI
STANDARD 3 : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM,

SUKAN DAN HAL EHWAL MURID , PENGURUSAN KURIKULUM
STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN:
STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID : KEMENJADIAN MURID, PRASEKOLAH,

KEMENJADIAN MURID, SEKOLAH RENDAH–PKS KEMENJADIAN
MURID SEKOLAH RENDAH–UPSR

8

PENDIDIKAN BERKUAITI
INSAN TERDIDIK,
NEGARA SEJAHTERA

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

DEFINISI : Sekolah Diserikan

Dengan Kepelbagaian
Pandangan Berilmu dan Lokasi
Bermaklumat.

MATLAMAT : Sekolah Menjadi Ceria Lagi Kondusif
Persekitarannya Berbudayakan Ilmu.

Seterusnya Murid Akan Terdorong Lagi Berminat dan
Akan Mencapai Kecemerlangan Dalam Pelbagai Bidang.

9

Mempunyai barisan pemimpin pengurusan
pendidikan yang berintegriti.

Mempunyai sumber manusia yang berkualiti
dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah.

Melahirkan insan yang berkualiti yang
dapat memenuhi keperluan global.

Mencapai prestasi cemerlang dalam
pentaksiran dan penilaian.

Mempunyai kemudahan pendidikan yang
berkualiti.

Mempunyai sistem pengurusan yang
cekap dan berkesan.

Melahirkan modal insan beraset tinggi,
berpotensi serta berdaya saing untuk
mencapai kemajuan pendidikan secara
berterusan.

10

Meningkatkan pencapaian Peperiksaan
UPSR dan peperiksaan sekolah pada
pencapaian keseluruhan 100% ke atas
pada setiap tahun.

Memperoleh gred ”A” dalam semua mata
pelajaran.

Meningkatkan kecekapan mengurus dan
mentadbir, profesionalisme guru, keceriaan
sekolah serta iklim pendidikan yang baik.

Menjalin hubungan yang akrab dengan
komuniti sekolah menerusi Majlis
Pemuafakatan Sekolah.

11

MATLAMAT AM

1. Memupuk serta mengekalkan minat dalam segala bidang
kegiatan atau aktiviti yang dijalankan di sekolah.

2. Mengelakkan murid-murid daripada membuang masa dengan
tidak menentu dan melibatkan diri mereka dengan kegiatan
yang berfaedah.

3. Memupuk murid agar sentiasa menghayati dan mematuhi
peraturan sekolah agar dapat mewujudkan warga negara yang
berdisiplin.

4. Memupuk dan membina murid agar mengamalkan
keperibadian sahsiah terpuji.

5. Menghasilkan prestasi yang lebih memuaskan dalam bidang
akademik dengan mengambil bahagian dalam pertandingan
atau peraduan yang dianjurkan oleh persatuan dan kelab.

6. Memberikan peluang kepada murid menyuburkan minat atau
kebolehan dalam bidang ko kurikulum seperti menyertai
pertubuhan unit beruniform dan permainan atau sukan.

7. Melahirkan generasi yang bertanggungjawab, berkebolehan
dan berkemampuan dalam bidang masing-masing seterusnya
akan memberi perkhidmatan bermutu, berdikari dan berdisiplin.

8. Mengekalkan semangat kerjasama yang unggul yang boleh
Dihasilkan melalui program persatuan, kelab atau rumah sukan.
Kerjasama dalam unit beruniform atau kelab adalah diharapkan
dapat dipraktikkan apabila mereka menjadi ahli masyarakat
kelak.

9. Membina asas kepimpinan yang baik dan berkesan supaya
dapat disalurkan ke dalam masyarakat apabila mereka
dewasa kelak.

12

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga SK Pulau Aur, Mersing dengan penuh tekad dan
iltizam serta berpegang kepada motto ” ILMU SINAR HIDUP ”

Berikrar dan berjanji akan menumpukan sepenuh tenaga dan usaha
kami :-

Memastikan semua murid mengikuti umur yang ditetapkan
mendapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan baru
dimulakan.

Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks
dengan secukupnya.

Memastikan semua murid mendapat layanan yang sama dari
segi kebajikan, pengajaran dan pembelajaran.

Memastikan bilangan guru terlatih yang bertugas di sekolah ini
mencukupi agar pengajaran dan pembelajaran berjalan
lancar.

Memastikan sebarang aduan bertulis daripada ibu bapa /
penjaga akan dijawab dalam tempoh satu minggu dari tarikh
surat diterima dan aduan lisan dalam tempoh satu jam.

Memastikan tahap didiplin dikalangan guru-guru dan murid-
murid serta kakitangan sentiasa berada ditahap yang terbaik.

Memastikan sekolah sebagai institusi masyarakat dan terbuka
kepada ibu bapa / penjaga untuk datang berjumpa dengan
Guru Besar sekiranya ada perkara penting untuk diselesaikan.

Sekiranya ibu bapa / penjaga dan orang ramai tidak berpuas
hati dengan pengurusan sekolah, hendaklah berhubung terus
kepada :-

Guru Besar SK Pulau Aur,
Tel : 012 7350255
Atau
Pejabat Pendidikan Daerah Mersing,
Tel : 07-7991269

13

PERINCIAN PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN MINGGU

2 01.01.2019 31.01.2019 12

01.02.2019 28.02.2019 1
8
01.03.2019 21.03.2019
2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 9

22.03.2019 30.03.2019 1
14
31.03.2019 31.03.2019
5
01.04.2019 30.04.2019 52

01.05.2019 23.05.2019

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24.05.2019 08.06.2019

09.06.2019 30.06.2019

01.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 08.08.2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

09.08.2019 17.08.2019

18.08.2019 31.08.2019

01.09.2019 30.09.2019

01.10.2019 31.10.2019

01.11.2019 21.11.2019

CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019

Jumlah

14

HARI KELEPASAN AM
TAHUN 2019

Adalah dengan ini dimaklumkan untuk pengetahuan umum bahawa hari-hari yang berikut
adalah diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am Negeri Johor bagi tahun 2019.

Bil. Hari Kelepasan Am Tarikh Hari
1. Hari Thaipusam ** 21 Januari Isnin
5&6
2. Tahun Baru Cina Februari Selasa & Rabu
23 Mac
3. Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor ** 1 Mei Sabtu
4. Hari Pekerja 6 Mei Rabu
5. Awal Ramadan 19 Mei Isnin
6. Hari Wesak Ahad
5 & 6 Jun Rabu &
7. Hari Raya Puasa * Khamis
11 Ogos Ahad
8. Hari Raya Qurban * 31 Ogos Sabtu
1 September Ahad
9. Hari Kebangsaan

10. Awal Muharram ( Maal Hijrah)

11. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 9 September Isnin
Agong

12. Hari Malaysia 16 September Isnin
5 Oktober Sabtu
13. Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 27 Oktober Ahad

14. Hari Deepavali *

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur 9 November Sabtu
Rasul)

16. Hari Krismas 25 Disember Rabu

Catatan:
* Tertakluk kepada pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri

Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan
yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang
kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari
Kelepasan.

Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.

15

MAKLUMAT GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH 2019

BIL GURU TEL OPSYEN GRED

1. EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI 012 -7350255 MT DG44
2. EN MOHD IZAM BIN ARIFIN 017-7619495 BI/SENI DG32
3. PN SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI 017-7282443 MT/BI DG41
4. EN WAN AFIFUDIN BIN WAN MD SAAD 017-8407004 BM/PJ DG41
5. EN MOHD FIRDAUS B MOHD ROZAIMI 011-33410919 PI/BHS ARAB DG41
6. EN ALSHADDAD B AHMAD 012-7459192 PENGAJIAN MELAYU DG34
7. EN ABDUL KHAIR B MOHAMAD 012-4241684 PI/BHS ARAB DG41
8. EN ABDUL HAKIM B ABU SAMAH 017-7418995 MT/PJ DG41
9. EN MUHAMAD FAREEZ FARHAN B CHE ROSLI 011-36686086 BI/LANGUAGAE ART DG41
10. PN SITI ROGAYAH BT CHE GHANI 019-7432565 PT N19

16

TATASUSILA PROFESION
KEGURUAN

17

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia yang
bertanggung jawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha
menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan
yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip
rukunegara.Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya
memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul
sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran
pada masa hadapan.Dengan menyedari besarnya tanggung jawab membimbing
anak muda tercapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami
menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami
menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya:

A. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJARAN.

i. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal
lain.

ii. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama.

iii. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada
mereka yang berhak megetahuinya.

iv. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

v. Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat
memberi contoh yang baik kepada pelajar.

vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang
setinggi-tingginya.

18

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA.

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di
antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.

3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai
keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka yang berhak
mengetahuinya.

4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa
secara teliti dan bijaksana.

5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau mempengaruhi oleh kedudukan
social dan ekonomi ibu bapa pelajar.

6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu
yang boleh menjejaskan kepercayaaan pelajar terhadap ibubapa atau
penjaga mereka.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA.

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau negara yang bertentangan dengan
rukunegara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibubapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.

5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat
dan menjalani kehidupan seharian dengan baik.

19

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN
PROFESION KEGURUAN.

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa
atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
kami sebagai guru.

3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung jawab kami
dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengelakkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial.

4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang
baru dalam profesion perguruan.

5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.

6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Catatan :

Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan
ilmu pengetahuan di sebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi
termasuk guru yang terlatih bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan
pendidikan.

PERATURAN AM GURU

20

1. ARAHAN AM.
A. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki
membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut.

B. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan
menjunjunginya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan
semata-mata.

C. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

D. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan – TEAM
(Together Everyone Achieve More)

2. KEDATANGAN
1. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum
waktu persekolahan bermula dan merakam sendiri kehadiran semasa
sampai dan sewaktu balik sekolah.

2. Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada dikawasan sekolah
30 minit sebelum waktu persekolahan bermula.

3. Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah
memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru juga mestilah
memaklumkan kepada pihak sekolah dengan kadar segera supaya jadual
waktu ganti dapat disediakan.

4. Waktu persekolahan:

21

Sesi Pagi Tahap 1 Sesi Pagi Tahap 2

Hari Masa Hari Masa

Ahad-Isnin 7.30 pagi – 1.00
ptg Ahad-Khamis 7.30 pagi – 1.30 ptg

Selasa-Khamis 7.30 pagi – 12:30 tgh

REHAT 10.00 pagi – 10.30 pagi

5. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu
persekolahan kecuali dalam keadaan kecemasan.

3. KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN

1. Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam
masa waktu persekolahan kecuali jika terdapat sesuatu perkara yang
tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan / PPDG
dengan syarat mendapat kebenaran dari Guru Besar / Guru Penolong
Kanan.

2. Guru dan staf dikehendaki mengisi buku keluar kawasan sekolah di
pejabat sekolah dan dapatkan tandatangan Guru Besar / Guru Penolong
Kanan sebelum keluar. Sila isikan waktu balik dan urusan selepas balik.

3. Semua guru hendaklah meninggalkan kerja bertulis kepada pelajar
sebelum meninggalkan sekolah.

4. Guru Besar tidak bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan yang
berlaku terhadap mana-mana guru yang keluar tanpa kebenarannya
atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa.

4. PAKAIAN.

22

1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.

2. Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja.

3. Baju berlengan panjang tidak dibenarkan dilipat.

4. Berpakaian kemas diluar waktu persekolahan.
5. Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.

6. Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau
aktiviti seumpamanya.

7. Kakitangan Sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan
sokongan

8. yang beruniform perlu memakai pakaian yang telah dibekalkan.
Rujukan

1. Surat perkeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil 13/69
bertarikh 26 Disember 1969 (Peraturan pakaian guru di dalam waktu
persekolahaan dan luar waktu persekolahan)

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil,6/1985 bertarikh 9 Mei 1985( Peraturan
pakaian guru di sekolah)

3. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001( Garis
Panduan pakaian guru ketika bertugas di sekolah.

5. BILIK GURU / BENGKEL / MAKMAL.

1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru/bengkel/makmal/bilik-bilik khas
adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah keselamatan
harta benda di dalam bilik berkenaan.

2. Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.

3. Guru hendaklah berada di dalam bilik guru / bengkel / makmal semasa
tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching
period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan

23

masa tersebut di bilik guru / bengkel untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru yang terakhir keluar
dari bilik guru / bengkel perlulah memastikan lampu, kipas dan alat
penghawa dingin dimatikan.

4. Guru yang berada di dalam bilik guru / bengkel hendaklah sama-sama
bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu
ketenteraman mana-mana pihak.

6. TUGAS

1. Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum,
pentadbiran dan tugas khas. Laksanakan tugas yang diberikan dengan
cekap, dedikasi dan bertanggungjawab.

2. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti
menghadiri mesyuarat, pergi ke JPN, atau berkursus, guru hendaklah
mengambil tindakan sewajarnya. Guru tidak boleh mengarah guru lain
melaksanakan tanpa kebenaran Guru Besar. Jika tugas itu terpaksa
dijalankan oleh pihak atas persetujuan sesama, maka ia mesti sampai ke
pengetahuan Guru Besar.

Rujukan

1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Guru bertugas di sekolah.

7. REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

24

1. Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan Rekod PdPc kerana ianya
merupakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) setiap guru kecuali guru
bimbingan dan kaunseling.

2. Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas, teliti dan lengkap.

3. Rekod PdPc ini hendaklah diserahkan ke Pejabat pada hari khamis atau hari
akhir minggu berkenaan untuk tujuan semakan dan tandatangan oleh Guru
Besar / Penolong Kanan.

4. Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada
Guru Penolong Kanan.

5. Rekod PdPc hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun
persekolahan.

6. Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan buku rekod mengajar.

8. PERHIMPUNAN MINGGUAN / HARIAN.

1. Perhimpunan sekolah adalah Majlis Rasmi Sekolah.

2. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah
pada hari Ahad bermula 7.30 pagi

3. Guru yang bertugas mingguan diwajibkan berada di perhimpunan
harian jam 7.00 pagi tengah hari setiap hari pada waktu persekolahan.

4. Guru hendaklah berada di majlis sehingga tamat perhimpunan.

5. Semua guru hendaklah duduk di bahagian hadapan perhimpunan
kecuali guru bertugas mingguan dan perhimpunan.

6. Pakaian guru semasa perhimpunan :
a. Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan
bertali leher.

b. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun
dan tidak memakai selipar dan sandal.

9. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH.

25

i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi
sekolah.

ii. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat
dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru
Besar.

10. MESYUARAT GURU / KAKITANGAN SOKONGAN.

1. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Besar
/ Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia tertentu pada bila-bila masa.

2. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan
hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar / Guru
Penolong Kanan.

3. Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil
oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan pada bila-bila masa.

4. Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru
Besar / Guru Penolong Kanan.

11 CUTI SAKIT.

5. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

6. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari dalam
setahun.

7. Bagi pegawai yang menerima rawatan pesakit dalam di hospital swasta
boleh menerima cuti sakit sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada
pegawai perubatan kerajaan.

8. Guru / Kakitangan sokongan perlu memaklumkan kepada Guru Besar
sekiranya mendapat cuti sakit.

Rujukan

26

1. Perintah Am Bab C
2. Perkeliling Perkhidmatan Bil. 2/2006 Pindaan Peraturan Mengenai Sijil

Sakit untuk tujuan Cuti Sakit.

12. PERHUBUNGAN SESAMA GURU.

1. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang
baik dan sihat sesama guru dan sentiasa mengawal tutur kata dan
tingkahlaku mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan
perasaan kekitaan.

2. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan /
fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru atau pun pelajar atau
staf sokongan yang lain.

3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada
kaum, status sosial, sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah
tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

Rujukan

1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/2003 Ke arah Membudayakan Nilai
Berterima Kasih bertarikh 30 April 2003.

13. JADUAL WAKTU.

1. Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

2. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan
tanpa kebenaran Guru Besar.

3. Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Guru Penolong Kanan
bersama-sama dengan SU Kurikulum sebagai pembantu, ditandatangani
oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan. Slip waktu ganti perlu ditanda

27

tangan oleh guru di buku rekod jadual ganti sebagai pengesahan
menerima maklum untuk mengganti.

14 JADUAL KEDATANGAN MURID-MURID.

1. Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan
ditanda pada setiap hari oleh guru kelas pada waktu pertama.
Sekiranya guru kelas tidak hadir, pembantu guru kelas
bertanggungjawab menandanya.

2. Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah.

3. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu
persekolahan, ibu bapa / penjaga hendaklah dimaklumkan melalui
telefon dan bertulis.

4. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan.

5. Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Kedatangan Pelajar dari
sekolah tanpa kebenaran Guru Besar.

6. Guru sahaja yang boleh menanda kehadiran di dalam jadual kedatangan
pelajar.

7. Guru tidak boleh menggunakan liquid / correction tape untuk
memadam Buku Kedatangan Pelajar.

15. KUNCI.

1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.

2. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak mengambil / menyimpan
kunci mesti mendapat kebenaran dari Guru Besar / Guru Penolong
Kanan.

3. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan
di pejabat pentadbiran sekolah.

16. TELEFON.

28

1. Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan
hendaklah direkodkan.

17. ARAHAN DAN PEKELILING.

1. Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar
hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditanda tangan
selepas membacanya.

18. TANDA NAMA

1. Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama
pada hari persekolahan dan majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

19. BUKU STOK / INVENTORI.

1. Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori
dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah
tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini.

20. MEMBELI BARANG.

2. Guru / Kakitangan sekolah yang hendak membeli barang mesti
memohon kebenaran Guru Besar dengan menggunakan borang
pesanan kawalan dalaman beserta dengan sebut harga asal daripada
pembekal.

3. Borang pesanan kawalan dalaman mesti diisi oleh pemohon dan
mendapat sokongan daripada penolong kanan sebelum diluluskan oleh
Guru Besar.

4. Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.

5. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru / penyelenggara Stor yang
menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas.

6. Guru Besar tidak akan menanggung segala kos pembelian tanpa
kebenarannya.

29

21. KEGIATAN KOKURIKULUM.
1. Guru yang ditugaskan menjadi penasihat kegiatan Kokurikulum
hendaklah menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan.
2. Guru-guru yang berkenaan wajib mengikut jadual yang ditetapkan.
3. Kegiatan Kokurikulum adalah tugas rasmi.

22. PELAWAT.

1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Guru
Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang
dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan Guru Besar
/ Guru Penolong Kanan.

23. KEBERSIHAN.

1. Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf
sokongan dan pelajar.

2. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru kelas.
Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan
disimpan di tempat yang selamat.

3. Guru-guru yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel , bilik
kaunseling, bilik pemulihan khas, makmal dan lain-lain)
bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut.

24. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH.

1. Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda
sekolah samada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke
pengetahuan pihak sekolah.

30

2. Ketua Panitia / Penyelaras Bilik Khas hendaklah memastikan ada
peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat dan bilik-bilik
tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

3. Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar masa
sekolah dan masa cuti hendaklah mendapat kebenaran Guru Besar dan
direkodkan.

4. Penggunaan bilik-bilik tertentu oleh pelajar selepas waktu sekolah,
hujung minggu atau waktu cuti hendaklah bersama guru.

31

2019
PENGURUSAN
PENTADBIRAN

SKPA

32

JAWATANKUASA INDUK PENTADBIRAN
SK PULAU AUR, MERSING, JOHOR 2019

MAJLIS TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI (Guru Besar)

Naib Pengerusi : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN (GPK Pentadbiran)

: PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI (GPK Hal Ehwal Murid)

: EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD

(GPK Ko-kurikulum)

SU/PENTADBIRAN : EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD

Bendahari : EN. ALSHADDAD BIN AHMAD (S/U Kurikulum)
Ahli jawatankuasa : EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH (S/U Hal Ehwal Murid)
: EN. ALSHADDAD BIN AHMAD (S/U Ko-Kurikulum)
: MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMi (Pembantu Tadbir)
: PN. SITI ROGAYAH BINTI ABD GHANI

PENGURUSAN HAL EHWAL PEKERJA
EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
PN SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI
EN WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN (GPK Pentadbiran)
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI (GPK HEM)
Juru Audit Dalam
: EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD

(GPK Ko Kurikulum)

: PN. SITI ROGAYAH BINTI ABD GHANI

(Pembantu Tadbir)

: Ketua – Ketua Panitia

:EN. ABD HAKIM BIN ABU SAMAH (Pusat Sumber)

: EN MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI

33

JAWATANKUASA PENGADUAN DALAMAN

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI (Guru Besar)

Naib Pengerusi : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN (GPK Pentadbiran)

: PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI (GPK HEM)

: EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
(GPK Ko Kurikulum)

Setiausaha : EN. ABD HAKIM BIN ABU SAMAH

Ahli Jawatankuasa : GURU-GURU KELAS

:EN. ALSHADDAD BIN AHMAD (GURU DISIPLIN)

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI (Guru Besar)

Naib Pengerusi : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN (GPK Pentadbiran)

: PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI (GPK HEM)

: EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
(GPK Ko Kurikulum)

Setiausaha : PN. SITI ROGAYAH BINTI ABD GHANI

(Pembantu Tadbir)

Ahli Jawatankuasa : GURU-GURU KELAS

JAWATANKUASA SPSK

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN (GPK Pentadbiran)

: PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI (GPK HEM)

: EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
(GPK Ko Kurikulum)

Setiausaha : EN. ABD HAKIM BIN ABU SAMAH

Ahli Jawatankuasa : Semua guru.

34

GURU KELAS : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI.

PENASIHAT : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.

PENGERUSI : PN. SITI HAFIZAH BIN KAIROJI

PENYELARAS - EN. WAN MUHAMMAD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
- EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI
 TAHUN 1 - EN. MOHD FIRDAUS BIN ROZAMI
 TAHUN 2 - EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD
 TAHUN 3 - EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
 TAHUN 4 - EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH
 TAHUN 5
 TAHUN 6

JAWATANKUASA MAJLIS TINDAKAN SEKOLAH

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi
Setiausha : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
AJK : EN. ABD HAKIM BIN ABU SAMAH
: 1. EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
: 2. EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA/ MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI
AJK : 1. Semua guru

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI
AJK : 1. Semua guru

JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI / FROG VLE

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaaras : MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI
AJK : 1. EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI

2. EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD

35

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN/ PERKEMBANGAN STAF ( SPLKPM )

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI

Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN

Penyelaras : EN. ALSHADDAD BIN AHMAD

AJK : 1. EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD

2. EN. WAN MOHD AFIFUDDIN

JAWATANKUASA PROGRAM PENBANGUNAN GURU BAHARU ( PPGB )

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
AJK : 1. EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD

2 EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI ( SPSK )

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH
AJK : Semua Guru

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KE-2
( SKPMg2 )

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH
AJK : Semua guru

JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
AJK : 1. PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI

2.EN. WAN MOHD AFIFUDDIN
3. EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
4.Pn.SITI ROGAYAH BINTI ABD GHANi

JAWATANKUASA RANCANGAN PEMAJUAN MURID

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Timb Pengerusi : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
Penyelaras : PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI
AJK : 1.EN. WAN MOHD AFIFUDDIN

2. EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
3. EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD

36

JAWATANKUASA J-QAF/ KEAGAMAAN

PENGERUSI : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
TIMB PENGERUSI : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
PENYELARAS : EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD
AJK : 1. MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Penasihat : EN AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Yang Dipertua PIBG : EN. SHAPIE BIN ABU BAKAR
Naib Yang Dipertua PIBG : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN
Setiausaha : EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI
Bendahari : EN. MOHD TAHIR BIN DESA
AJK : EN. WAN MOHD AFIFUDDIN
: EN. EN. ABDUL KHAIR BIN MOHAMAD
: PN. NORHAPIZAH
: EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
: EN. J. MIZAN
: PN. RIMA MELATI

Pemeriksa Kira-Kira : MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI

: PN. FARIDAH (Jururawat Desa)

JAWATANKUASA PROGRAM SARANA

PENGERUSI : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
TIMB PENGERUSI : EN.MOHD IZAM BIN ARIFIN
PENYELARAS : PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI
AJK : 1. MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI
:2. EN. ALSHADDAD BIN AHMAD
:3. EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN CHE ROSLI

KELAB GURU DAN KAKITANGAN

Penasihat : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
Pengerusi : EN. WAN MOHD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
Bendahari : PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI
AJK : SEMUA GURU

37

JAWATANKUASA ASET DAN STOK INVENTORI

Pengerusi : EN. AMIRUL AZMAN BIN (Guru Besar)
NAZARI (Pegawai Aset)
(Pegawai Pemeriksa Aset)
: EN. MOHD IZAM BIN
ARIFIN (Pegawai Pelupusan Aset)

: EN. WAN MOHD
AFIFUDDIN

: EN. ABD KHAIR BIN
MOHAMAD

: EN. ALSHADDAD BIN
AHMAD

: EN. MOHD FIRDAUS BIN
MOHD ROZAMI

Setiausaha : PN. SITI ROGAYAH BINTI
ABD GHANI

AJK : SEMUA GURU

38

Bidang Tugas JAWATANKUASA MAJLIS TERTINGGI SEKOLAH
1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar.
2. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan utama.
3. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, asrama, dewan, bilik rehat, surau dan lain-lain

kawasan persekitaran sekolah.
4. Merancang pembangunan rohani, bina insan dan sahsiah guru dan pelajar.
5. Berfungsi sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul dari perjalanan

sekolah meliputi bidang pentadbiran, akademik, hal ehwal murid, kokurikulum, bina insan dan lain-lain.
6. Menyelaras semua program yang dirancang.
7. Merancang takwim dan perancangan sekolah.
8. Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang, dipatuhi dan mengikut jadual.
9. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian segala program peningkatan kurikulum dan kemajuan

pendidikan sekolah.
10. Memastikan ada sukatan pelajaran bagi semua mata pelajaran.
11. Memastikan perancangan tahunan bagi semua mata pelajaran disediakan berdasarkan sukatan mata pelajaran.
12. Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa untuk membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan

kurikulum.
13. Menubuhkan kelab/persatuan dan menyediakan rancangan kegiatannya.
14. Bertanggungjawab menentukan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran.
15. Menyelia aspek pengajaran, pembelajaran, pencapaian serta kemajuan murid dalam ujian dan peperiksaan.
16. Menentukan pembelian buku-buku tambahan bagi penggunaan guru dan buku-buku untuk perpustakaan bagi

mata pelajaran berkenaan.
17. Membincangkan penyediaan alat-alat dan bahan-bahan pengajaran serta memastikan alat-alat mengajar

digunakan dengan sistematik.
18. Merancang program kelas bimbingan / tambahan.
19. Merangka takwim bersepadu sekolah menjalankan peranan jawatankuasa

19.1 Data & Maklumat
19.2 Permuafakatan Komuniti
19.3 Intervensi Kurikulum
19.4 Sekolah Berasrama Penuh
19.5 Prasekolah
19.6 Kantin & RMT

Bidang Tugas JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF
1. Merancang dan mengelola secara sistematik latihan dalaman untuk tujuan perkembangan staf selaras dengan

kehendak pembelajaran sepanjang hayat.
2. Mendedahkan dan memberikan latihan yang sesuai kepada guru dan staf agar kemahiran dan pengetahuan sedia

ada seiring dengan perubahan yang berlaku disekeliling mereka.
3. Meningkatkan profesionalisma guru dan staf dengan mempelajari kemahiran-kemahiran yang penting yang

diperlukan dalam kerja semasa dan akan datang.
4. Menentukan keperluan latihan mengikut perioritinya.
5. Menentukan jenis latihan yang diperlukan bagi memenuhi keperluan tersebut.
6. Menggunakan jurulatih yang terlatih dan berpengalaman untuk merancang dan melaksanakan latihan dalaman.
7. Membuat penilaian latihan dalaman bagi memastikan keberkesanannya.

39

Bidang Tugas JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
1. Merangka Program Tahunan sekolah ke arah Kecemerlangan Pendidikan.
2. Pengurus kepada program pentadbiran, kurikulum, kokurikulum serta projek-projek khas.
3. Menyelaras, menyelia dan mengurus perjalanan semua aktiviti yang dirancangkan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA KEWANGAN
1. Membaca dan memahami pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang

diedarkan dari masa ke masa.
2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada GPK, Guru Kelas dan Pembantu Tadbir.
3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan kutipan.
4. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan pembantu tadbir.
5. Memastikan semua terimaan dikeluarkan resit dan dibankkan.
6. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan kerajaan, invois/bil,

baucer dan cek).
7. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit.
8. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai dan baucer pembayaran.
9. Menyediakan penyata akaun tahunan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA BUKU PANDUAN PENGURUSAN
1. Menyediakan buku panduan pengurusan sekolah.
2. Memastikan buku panduan pengurusan lengkap dan siap tepat mengikut jadual yang ditetapkan.
3. Mengagihkan buku panduan pengurusan sekolah kepada semua guru dan staf pada mesyuarat profesional kali

pertama.

Bidang Tugas JAWATANKUASA DATA MAKLUMAT
1. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tahap dan kelas.
2. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina, kategori, opsyen dan lain-lain.
3. Menyediakan Penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan butiran guru.
4. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengenai ekonomi, tempat tinggal penjaga dan pendidikan

penjaga, jjenis pengangkutan ke sekolah, agama yang dianuti dan lain-lain.
5. Menyediakan carta atau graf pencapaian akademik pelajar.
6. Menyediakan data pelajar yang menerima bantuan kerajaan.
7. Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung minggu.
8. Memastikan buku pendaftaran pelajar dijaga dengan rapi.
9. Memastikan setiap pelajar baru diberi nombor pendaftaran sekolah.
10. Menggalakkan penggunaan komputer untuk memproses dan menganalisis data.
11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan masa ke masa.

Bidang Tugas JAWATANKUASA HARTA BENDA SEKOLAH (ASET)
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun awal dan akhir tahun.
2. Memastikan semua alat dan bahan di rekod dengan sempurna.
3. Menyediakan kemudahan alat dan bahan dengan sebaik mungkin.
4. Semua buku stok hendaklah dikemaskinikan dan disimpan di pejabat sekolah.
5. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang diterima dari Kementerian, JPN ataupun PPD.
6. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak di hapus kira mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
7. Menetap dan melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda

40

yang akan dikenakan kepada pelajar.
8. Memastikan semua pelajar atau kakitangan sekolah atau guru atau orang luar memulangkan alatan sekolah yang

dipinjam sebelum akhir tahun, atau ditahan sijil bagi pelajar berkenaan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT
1. Membaca, memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan dan PPD
2. Merancang program keselamatan sekolah seperti:-
a. Keselamatan lalu lintas
b. Keselamatan bangunan dan perabot serta peralatan
c. Keselamatan di makma1/ bengkel / lain-lain bilik khas
3. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis/Polis Trafik/Bomba/ JKR dan JKR elektrik
4. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.
5. Memastikan semua sistem & alat melawan kebakaran mencukupi & berfungsi.
6. Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat
7. Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.
8. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum

berurusan di sekolah.
9. Mencadangkan lantikan pengawal lalu lintas sekolah kepada Guru Besar.
10. Mendapatkan kerjasama pihak polls untuk mengawal keselamatan lalu lintas.
11. Merancang dan melaksanakan program keselamatan.
12. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.
13. Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar.
14. Meletakkan tanda amaran `BAHAYA' di tempat-tempat yang marabahaya.
15. Merancang pergerakan lalu lintas dan tempat letak kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.
16. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN
1. Jawatankuasa bertindak mengenalpasti isu-isu kritikal.
2. Mengadakan mesyuarat dan menentukan aktiviti dan strategi yang hendak dilaksanakan.
3. Memastikan dasar satu guru satu kajian tindakan dilaksanakan.
4. Menjilidkan semua kertas kerja kajian tindakan sebagai usaha pendokumentasian dan eviden.
5. Memantau pelaksanaan kajian tindakan dan melaporkannya dalam mesyuarat kajian tindakan.

Bidang Tugas PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PERABOT
1. Merancang dan menambahkan kemudahan-kemudahan yang terdapat di kompleks sekolah seperti:

1.1 Bangunan. dan kawasan. termasuk bekalan air dan api;
1.2 Alatan dan perabot di bilik-bilik bagi kemudahan kemudahan persekolahan seperti dalam bulk darjah, biik

khas, bilik panduan, bilik sumber, perpustakaan, makmal sains, bilik SPBT, bengkel-bengkel dan lain-lain;
1.3 Alatan dan perabot di bilik-bilik bagi kemudahan pentadbiran, seperti di pejabat, bilik pendua, setor, bilik

tetamu, bilik guru dan lain-lain;
1.4 Alat perabot bagi kemudahan murid-murid seperti bilik sakit, bilik pengawas, dewan makan, dewan

perhimpiman, kantin dan lain-lain;
1.5 Tempat menyimpan kenderaan, seperti basikal, motosikal, kereta dan bas sekolah;
1.6 Rumah guru/pekerja, rumah pengak-ap/pandu puteni, surau. dan lain-lain;
1.7 Alatan perabot dan gelanggang sepak takraw, bolajaring, bola tampar, padang bola dan sebagainya.
2. Merancang dan mengemukakan pembangunan sekolah kepada pihak atasan.
3. Mengada, menyelenggara, menyimpan, merekod dan menambah/membaharui alat tulis, fail buku stok, buku rekod
guru, buku kedatangan dan sebagainya.

41

4. Menggalakkan rasa milik dan seni terhadap bangunan kawasan sekolah menerusi usaha kreatif, seperti mural di
bangunan, tanaman bunga dan sebagainya.

5. Menggunakan daya usaha untuk memungut derma sumbangan bagi mengadakan atau memperbaiki kemudahan
sekolah dengan menggunakan daya usaha PIBG.

6. Menentukan bahawa segala kemudahan yang ada digunakan dengan betul dan optima.
7. Menentukan bahawa langkah-langkah keselamatan dan kecemasan diambil seperti berikut:

7.1 Semua alat-alat keselamatan dan kecemasan seperti alat pemadam api, peti pertolongan cemas, baldi
air/pasir ada dan mencukupi dan diperiksa dan masa ke semasa;

7.2 Bahawa keadaan bangunan, wayar elektrik, paip gas, mesin-mesin dan lain-lain diperiksa dan masa ke
semasa supaya selamat;

7.3 Bahawa bahn-bahan yang mudah terbakar dipastikan ianya disimpan di tempat yang selamat; dan
7.4 Peraturan-peraturan keselamatan dan kecemasan di dalam dan di luar bilik darjah diadakan secara bertulis

dan mempastikan segala peraturan dipatuhi.
8. Mempastikan bahawa bangunan-bangunan dan kawasan sekolah tidak disalahgunakan seperti mana yang tercatat di

dalam:
‘The Registered of School Ordinance 1950-School (General) Regulation 1951.’

9. Memastikan keselamatan bangunan sekolah.
10. Memastikan kawasan sekolahnya cantik dan bersih dan amalan ISudaya Sekolah yang baik.

Bidang Tugas JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEKERJA
1. Mendapatkan maklumat tentang kebijaksanaan, kebolehan, kecenderungan, pencapaian, sikap, nilai, minat,

personaliti dan emosi untuk tujuan pengurusan personel demi faedah pegawai dan organisasi.
2. Memasti dan menentukan pemilihan pegawai yang sesuai dari segi personaliti, sikap, minat dan nilai dengan jawatan

yang hendak diisi.
3. Memudahkan proses pemilihan dan penempatan yang melibatkan calon yang ramai untuk sesuatu kumpulan

jawatan.
4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pegawai dari segi personaliti, sikap, kemahiran dan kebolehan.
5. Menempatkan seseorang pegawai bersesuaian dengan personaliti, kebolehan dan minat yang dimiliki.
6. Membantu ketua jabatan merancang pembangunan dan kemajuan kerjaya pegawai dalam aspek penempatan,

pengurusan kendiri dan keperluan latihan.
7. Membantu pegawai mengenal pasti potensi, kekuatan dan kelemahan serta peluang untuk memajukan diri.
8. Membantu bakal pesara mengenal pasti kecenderungan dan minat bagi tujuan persediaan persaraan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA TAKWIM DAN PERANCANGAN SEKOLAH
1. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, dewan, bilik rehat, surau serta kawasan sekolah (zon).
2. Merancang pembangunan strategik rohani dan sahsiah.
3. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan

sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.
4. Menyelaras perlaksanaan segala program yang dirancang.
5. Merancang Takwim Sekolah.
6. Memantau pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.
7. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan UPSR dan peperiksaan yang

berkaitan.

42

Bidang Tugas JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun awal dan akhir tahun.
2. Melaksanakan penarafan kendiri sekolah menggunakan instrumen pemastian standard yang dibekalkan oleh

Jemaah Nazir Sekolah dalam buku SKPM 2.
3. Merumuskan penarafan kendiri sekolah menggunakan perisian yang telah dibekalkan oleh MGB Johor.
4. Memutuskan penarafan kendiri sekolah.
5. Memaklumkan keputusan penarafan kendiri sekolah kepada:

a) Jemaah Nazir Sekolah Johor.
b) Jabatan Pelajaran Negeri Johor
c) Pejabat Pelajaran Negeri Johor
pada atau sebelum 28 Feb.
6. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen penarafan kendiri sekola setiap setiapun tahun.

Bidang Tugas JAWATANKUASA PERHUBUNGAN LUAR
1. Mengadakan dan memajukan system perhubungan yang efektf di antara sekolah dengan pihak luar melalui berbagai-

bagai cara perhubungan berkaitan dengan murid-murid tertentu, rancangan kalendar sekolah, biasiswa, tabung
amanah dan sebagainya:
1.1 Menggalakkan dan memajukan murid, guru dan pekerja menghasilkan daya cipta mereka dan mengadakan

pameran pertunjukan/pertandingan serta pementasan di sekolah dan di luar sekolah;
1.2 Berusaha memungut derma/sumbangan dari pihak luar.
1.3 Menyelenggara Rancangan Makanan Tambahan atau Projek Susu Sekolah;
1.4 Mendapat dan mengelolakan biasiswa, tabung amanah dan lain-lain sumbangan;
1.5 Menghubungi Jabatan, Pertubuhan dan lain-lain pihak luar yang boleh memberi sumbangan dan bantuan

kepada sekolah.
2. Menentukan, mempertimbang dan mengaturkan kemudahan-kemudahan sekolah untuk digunakan oleh masyarakat

luar.
3. Mewujudkan saluran bagi memaju dan menilai perkhidmatan panduan, bimbingan dan nasihat.
4. Mewujudkan perhubungan erat dengan pemimpin masyarakat dan pertubuhan-pertubuhan tempatan dan memberi

kerjasama kepada usaha-usaha yang boleh memberi faedah kepada muridmurid dan masyarakat.
5. Menggerakkan penubuhan Persatuan Ibubapa dan Guru dan persatuan bekas pelajar serta bekerjasama

memajukannya.
6. Menjadi Setiausaha kepada Lembaga Pengurus Sekolah.
7. Mewujudkan kerjasama dan perhubungan yang baik antara sekolah-sekolah.
8. Mengadakan kerjasama dan perhubungan baik dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan bahagian-baagian berkenaan

di Kementerian Pendidikan seperti Nazir sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap komen-komen
atau cadangan-cadangan.
9. Melibatkan din dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat sesuai dengan etika perkhidmatan dan tatasusila
perguruan seperti bekerjasama dalam projek-projek masyarakat.
10. Merancang, mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berhubung dengan perkhldmatan masyarakat seperti
mengadakan kerja gotong-royong dan sebagainya sebagai sumbangan sekolah kepada masyarakat.
11. Melayani sungutan-sungutan yang benar dan orang ramai dan mengambil tindakan yang wajar.
12. Merancang melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekolah seperti mengadakan upacara rasmi di
sekolah (misalnya Hari Terbuka, Sukan Tahunan, Hari Guru, Hari Kanak-kanak, Minggu Kesihatan Gigi, Minggu
Pengakap dan sebagainya).
13. Melantik jawatankuasa Bimbingan Pelajar dan menggerakkannya supaya berfungsi.

Bidang Tugas JAWATANKUASA TATATERTIB SEKOLAH
1. Mendedahkan dan menerangkan peraturan tatatertib kepada guru dan staf berdasarkan Peraturan-peraturan

Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 di bawah Perkara 132(2) Perlembagaan Persekutuan.

43

2. Menjalankan kawalan dan seliaan tatatertib ke atas guru dan staf dan mengambil tindakan yang sesuai ke atas
mereka yang melakukan pelanggaran kepada Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
yang disebutkan di dalam Bahagian.

3. Menyiasat dan seterusnya kemukakan laporan tatatertib dan peraku kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib.
4. Menimbangkan permohonan guru dan staf yang memohon membuat kerja luar/kerja sambilan.

4.1 Mengkaji permohonan dan implikasinya kepada prestasi kerja di sekolah dan memperakukan kepada JPNJ
sama ada bersetuju / tidak dalam tempoh 3 bulan sebelum tugas berjalan.

4.2 Melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib jika penglibatan guru dan staf tersebut dengan kerja sambilan
mengganggu tugas rasmi atau melanggar syarat-syarat kerja luar yang ditetapkan.

5. Memperakukan guru dan staf yang disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan mengguna/
mengambil/menyalahguna/menagih dadah untuk ditamatkan perkhidmatan di bawah Peraturan 49.

6. Menimbang untuk membenarkan atau menolak penerimaan hadiah atau cenderamata yang dilaporkan oleh guru dan
staf berdasarkan perihal lengkap, anggaran dan nilaiannya.

7. Memberi pendapat/ulasan terhadap permohonan, perolehan atau pemilikan harta oleh seseorang guru dan staf.

8. Kememinta seseorang guru dan staf yang didapati menyenggara taraf hidup yang melebihi daripada emolumen
rasminya dan pendapatan persendirian yang sah, jika ada, memberi penjelasan secara bertulis daam tempoh 30 hari
dari tarikh surat diterima bagaimana boleh menyenggara taraf hidup tensebut atau bagaimana ia telah mendapat
sumber-sumber kewangan atau harta itu.

9. Melaporkan kepada Lembaga Tatatertib berkenaan kerja dan kelakuan pegawai pada masa sebelum dan semenjak
pegawainya berada dalam keterhutangan kewangan yang serius.

10. Memberi ulasan terhadap permohonan memegang jawatan dalam parti politikyang dipohon oleh guru dan staf
Kumpulan Sokongan.

10.1 Kemukakan perakuan dan ulasan kesan penglibatan guru dan staf kepada prestasi kerja.
11. Memberi ulasan kepada permohonan bantuan guaman yang dibuat oleh mana-mana guru dan staf.

11.1 Memberi ulasan dan pendapatnya sama ada menyokong/tidak tuntutan pegawainya berasaskan segala fakta
dan hal keadaan kes yang berbangkit dan tugas awamnya.

12. Melaporkan fakta ketidakhadiran bertugas seseorang guru dan stafnya kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berserta
tarikh, hal-hal ketidakhadiran dan apa-apa maklumat yang berkenaan.

13. Mengarahkan pegawai balik melaporkan diri bertugas menerusi surat berdaftar Akaun Terima yang dihantar ke
alamat terakhir yang diketahui bagi guru dan stafnya yang tidak hadir bertugas secara berterusan melebihi 7 hari dari
tidak dapat dikesan.

14. Hendaklah melaporkan kepada Lembaga Tetatertib sekiranya guru dan staf yang diberi kebenaran berpolitik
membiarkan kegiatan politik mengganggu tugas rasminya.

15. Melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib perihal guru dan staf selepas warta dikeluarkan (sama ada guru dan
staf melapor diri/tidak/tiada perkhabaran mengenai dirinya).

16. Ketua Jabatan apabila mengetahui bahawa perbicaraan undang-undang sedang dibawa terhadap mana-mana guru
dan staf nya, hendaklah memohon laporan daripada Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang
mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut:

16.1 pada permulaan perbicaraan tersebut, maklumat-maklumat berikut:

(i) pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawai itu;

(ii) jika ditangkap, tarikh dan waktu pegawai itu ditangkap;

(iii) sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak; dan

(iv) apa-apa maktumat lain yang berkaitan; dan

16.2 pada akhir pembicaraan tersebut, keputusan mahkamah.

17. Membuat perakuan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan/Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 1) di
Kementerian supaya seseorang pegawai dikenakan perintah tahan kerja atau tidak, berikutan daripada pertuduhan
jenayah yang dihadapkan kepada pegawai yang berkenaan di Mahkamah.

18. Membuat perakuan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan/Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.1) di
Kementerian supaya seseorang pegawai yang disabitkan oleh Mahkamah Jenayah atau dikenakan apa-apa perintah
tahanan oleh Y.B. Menteri Dalam Negeri dikenakan hukuman buang kerja atau hukuman-hukuman lain atau
diuruskan dengan cara lain, bergantung kepada setakat mana kesalahan tersebut memburukkan nama perkhidmatan
awam;-

44

18.1 Mendapatkan salinan keputusan Mahkamah/salinan Perintah dari Menteri Dalam Negeri.
18.2 Menyertakan Rekod Perkhidmatan dan syor.
19. Memperakukan kepada Kerajaan supaya seseorang pegawai ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam di
bawah Peraturan 49.
20. Mengarahkan supaya keputusan Lembaga Tatatertib direkodkan di dalam Buku Rekod Perkhidmatan pegawai. Di
antara tujuan pengrekodan ialah bagi mengelakkan kes terlepas pandang untuk melaksanakan hukuman yang
melibatkan perubahan gaji yang berkuat kuasa pada tarikh pergerakan gaji akan datang atau penalti-penalti yang
dikenakan dalam urusan kenaikan pangkat atau lain-lain anugerah.
21. Memberi ulasan kepada rayuan tatatertib yang dibuat oleh guru dan staf yang terkilan dengan keputusan Lembaga
Tatatertib dan mengemukakan rayuan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Tatatertib dalam tempoh 30 han dari
tarikh terima rayuan.

Bidang Tugas JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN
1. Menerima dan mengurus tempahan penggunaan dewan besar.
2. Mengutip dan meyerahkan sewaan kepada Pegawai Tadbir Sekolah.
3. Merangka dan menyusun jadual penggunaan dewan.
4. Mengurus kebersihan dan keceriaan dewan serta kawasan sekitarnya.
5. Melaporkan segala jenis kerosakan dan masalah yang dihadapi.

Bidang Tugas JAWATANKUASA BILIK GERAKAN / MESYUARAT
1. Bertanggungjawab mengelolakan Bilik Gerakan / Guru supaya kemas kini dari semasa ke semasa. Di antara

perkara tersebut ialah:
1.1 Carta Organisasi
1.2 Senarai Ahli Jawatankuasa
1.3 Senarai Guru dan Kakitangan
1.4 Latar Belakang Murid
1.5 Graf Pencapaian Murid
1.6 Pencapaian sebenar akademik
1.7 Jadual aktiviti kurikulum
1.8 Sejarah Sekolah
1.9 Pengertian Logo Sekolah
1.10 Lain-lain yang difikirkan sesuai

2. Mengkaji kelemahan-kelemahan dalam kurikulum / kokurikulum dan membincangkan strategi baru dari semasa ke
semasa.

3. Mengubahsuai Bilik Guru / Gerakan mengikut kesesuaian.
4. Menyiapkan dan mempamerkan dokumentasi perancangan kurikulum, HEM dan kokurikulum sekolah jangka

pendek dan jangka panjang.
5. Menyedia dan mempamerkan carta dan graf pencapaian sekolah dalam pelbagai bidang.
6. Melengkapkan bilik dengan Piagam Pelanggan, Falsafah Pendidikan Negara, Carta Organisasi, Sejarah Sekolah,

Pelan Lokasi Sekolah dan lain-lain yang difikirkan perlu.
7. Menyediakan kemudahan untuk kursus, bengkel, taklimat dan mesyuarat.

Bidang Tugas JAWATANKUASA PENGHAYATAN ISLAM
1. Merancang program pembangunan Insan Kamil.
2. Melaksanakan program-program Nadwah Islamiah.
3. Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam.
4. Mengadakan program penghayatan Islam sepanjang bulan Ramadhan.
5. Mengurus dan menyelenggara surau sekolah.

45

Bidang Tugas JAWATANKUASA MAJLIS RASMI DAN PROTOKOL
1. Mesyuarat serta merta apabila diminta oleh GB.
2. Menyediakan menu jamuan, aturcara majlis, kedudukan VIP, susunan bendera dan sebagainya dengan persetujuan

GB.
3. Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan GB tentang sumber kewangan yang akan digunakan.
Bidang Tugas JAWATANKUASA BENCANA ALAM
1. Menyediakan pelan tindakan menghadapi bencana alam di peringkat sekolah.
2. Menasihat dan mengingatkan pelajar supaya tidak mendedahkan diri kepada bahaya bencana alam.
3. Memindahkan rekod dan perkakasan penting sekolah ke tempat-tempat yang selamat.
4. Memastikan sekolah mempunyai peralatan bantuan kecemasan.
5. Memastikan sistem saliran dan perparitan di sekolah sentiasa dalam keadaan baik.
6. Memastikan tebing-tebing di persekitaran sekolah yang berkemungkinan runtuh akibat hujan lebat diperkukuhkan.
7. Membaik pulih mana-mana bahagian bangunan yang didapati uzur.
8. Mengambil langkah mencegah dan langkah mengawal penyakit berjangkit dengan mendapatkan khidmat nasihat

Pejabat Kesihatan.
9. Mengambil perhatian serius terhadap pengumuman Jawatankuasa Bencana Alam Negara dan Jabatan

Perkhidmatan Kajicuaca dari semasa ke semasa.
10. Mengenalpasti nama calon peperiksaan awam yang mungkin menghadapi ancaman bencana alam untuk tindakan.
11. Menguruskan hal ehwal keselamatan calon peperiksaan semasa peperiksaan berjalan.
12. Menghubungi Jawatankuasa Bencana Alam Daerah jika perlu.
13. Meminta mangsa bencana mematuhi dan mengikuti segala arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari

semasa ke semasa berhubung dengan bencana yang dialami.

Bidang Tugas JAWATANKUASA KELAB BILIK GURU
1. Mengadakan mensyuarat bagi membincangkan program tahunan dan menetapkan yuran dan sumbangan guru.
2. Bertangjungjawab mengelolakan majlis jamuan akhir Tahun, Hari Guru ,majlis perpisahan guru yang bertukar,

bersara dan guru baru.
3. Bertangjungjawab menjaga kebajikan guru dan memberi sumbangan kepada guru yang menmpa kemalangan,

melansungkan perkahwinan, mendanpat anak baru dan waris staf meninggal.
4. Membantu pihak sekolah mengurus lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan.
5. Memastikan bilik guru kemas, selesa dan ceria
6. Memastikan keselesean tempat duduk guru.
7. Mernyediakan input termasuk edaran semasa kepda guru.
8. Menyusun kedudukan tempat guru mengikut mata pelajaran.

Bidang Tugas JAWATANKUASA PIBG
1. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan.
2. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum.
3. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah pelajar sekolah.
4. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan/ kebersihan sekolah.
5. Membantu memperlengkapkan kemudahan- kemudahan fizikal dan kelengkapan bagi mempertingkatkan pengajaran

dan pembelajaran.
6. Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa.
7. Menghadiri upacara rasmi sekolah.
8. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan.
9. Mengadakan aktiviti-aktiviti yang mempereratkan hubungan antara guru-guru dengan ibubapa serta komuni

46

2019
PENGURUSAN

UNIT
KURIKULUM

47

KURIKULUM 2019
CARTA ORGANISASI KURIKULUM

GURU BESAR
EN. AMIRUL AZMAN BI NAZARI

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KO-KURIKULUM
PN. SITI HAFIZAH BINTI KAIROJI EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN
EN. W. MOHD AFIFUDDIN BIN
W. MD SAAD

SETIAUSAHA GURU DATA

EN. ABDUL HAKIM BIN ABU EN. MOHD FIRDAUS BIN MOHD
SAMAH ROZAMI

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
KURIKULUM PBS JADUAL GANTI GURU

KETUA-KETUA PANITIA

PROGRAM KHAS KPM.JPN, PPD LINUS 2.0 PINCH

ICT PAK-21 KECEMERLANGAN UPSR
TRANSISI MBMMBI PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

48

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PEGERUSI : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
NAIB PENGERUSI : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN

SETIAUSAHA : EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH

AHLI JAWATANKUASA

 SEMUA KETUA PANITIA
 PENYELARAS ICT
 S/U PEPERIKSAAN DALAMAN/UPSR
 GURU MEDIA
 GURU JADUAL WAKTU
 PENYELARAS PBS
 PENYELARAS TAHUN 6
 PENYELARAS JQAF

KETUA-KETUA PANITIA  Pend. Kesihatan
- En. Abdul
 Bahasa Malaysia Hakim Bin Abu
– En. Alshaddad Samah.
bin Ahmad.
 Pend. Islam
 Bahasa Inggeris – En. Abdul
– En. Mohd Izam Khair Bin
Bin Arifin. Mohamad.

 Matematik  Bahasa Arab
– Pn. Siti – En.Muhammad
Hafizah Binti Firdaus Bin
Kairoji. Mohd Rozami.

 Sains  Sejarah
– En. Abdul – En. Wan
Hakim Bin Abu Muhammad
Samah. Afifuddin Bin
Wan Md Saad.
 Pendidikan
Muzik – En.  Rekabentuk &
Mohd Fareez Teknologi
Farhan Bin Che – En. Mohd Izam
Rosli. Bin Arifin.

 Pend. Jasmani
- En. Abdul
Hakim Bin Abu
Samah.

49

ICT : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
: EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.
PENASIHAT : EN. MOHD FIRDAUS BIN MOHD ROZAMI
PENGERUSI
PENYELARAS

PROGRAM-PROGRAM KHAS KPM, JPN, PPD

PENASIHAT : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI

PENGERUSI : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.
PENYELARAS : EN. ALSHADDAD BIN AHMAD

TRANSISI : AMIRUL AZMAN BIN NAZARI.
: EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.
PENASIHAT : EN. WAN MUHAMAD AFIFUDDIN BIN WAN MD SAAD
PENGERUSI
PENYELARAS

PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENASIHAT : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI

PENGERUSI : EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.

PENYELARAS : EN. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH

PBS : EN. AMIRUL AZMAN BIN NAZARI
: EN. MOHD IZAM BIN ARIFIN.
PENASIHAT : EN. MOHD FAREEZ FARHAN BIN ROZAMI
PENGERUSI
PENYELARAS

50


Click to View FlipBook Version