The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teerapunt, 2021-10-27 07:55:43

เป้าหมายที่ 4

เป้าหมายที่ 4

Quality education
การศึกษาที่มีคุณภาพ

โครเศใงนกรบษารรฐิบ“ศสทำาสปรวตรจะร์เสทสถัศงาคไนทมะยขแอแลลงะเกะปท้ฎาาหหงมเมลืาาอยยกก”มาเปรา้พตาัหฒรมกนาายราทททีี่่ยา4ัง่งยืน

โดย
นางสาวสุพรรณิตา ระย้าทอง

สารบัญ

สาระสำคัญ 3
ความสอดคล้องกับบริบทในประเทศไทย 5
สถานะในประเทศไทย 9
ตัวอย่างโครงการในไทย 16
เอกสารอ้างอิง 20

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ความเป็นมาและความสำคัญ

เมื่อปี พ.ศ. 2543 องค์การสหประชาชาติ (United Nation; UN) ได้เริ่มแผนเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ(Millennium Development Goals, MDGs) เนื้อหาหลัก ๆ คือการตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้าน
ตภ่าายงๆในขปอีงพโล.ศก.ร2ว5ม5ทั้8งหเดม็กดใน8ปเรป้ะาเทหศมทาี่ยยโาดกยจไนด้หวราืองแเตผ็มนไไปว้ด้1ว5ยคปีวสิ้านมสุขดัดปีแยพ้ง.ศไม.่ว2่า5จ5ะ8หญิงหรือชายจะต้องสำเร็จการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ำ
แอผงคน์กเปา้ารหสมหาปยรกะชาารชพัาฒตินไดา้เแห็หน่งถสึงหคัสววารมรสษำโคดัญยไใดน้ตัก้งาแรผพันฒกานราใขหอม่งทีโ่ลชื่อกวอ่าย่แาผงตน่เอป้เนาื่หอมงจาึยงไเดพื้่วอากงาแรผพันฒกานราททีี่่ตย่ั่องยเนืืน่องจาก
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยได้เพิ่มเป้าหมายจากเดิม 8 เป้าหมายเป็น 16 เป้าหมาย
อของคง์ตกนารเอสงหใปห้เรกะิดชกาชาารตพิัไฒด้เนรีายทกี่ยรั้่งอยงืนให้ขึป้นรปะรเทะเศทสศมไทาชยิกเอต่งากง็เๆช่แนสกัดนงความร่วมมือหรือเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

1.1.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาจากแผนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสู่แผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 4.A ยั่งยืน
1.1.2 เพื่อศึกษามีความหมายความหมายคำจำกัดความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จตามข้อกำหนดของ
เป1้.า1ป.3ระเพสื่องคห์ตา่คางวๆามในสเปอ้ดาหคมล้าอยงทรี่ะห4ว่ขาองงเปก้าาปรรพัะฒสงนค์าแทีล่ยัะ่ตงัยวืนชี้วัดดังกล่าวกับบริบทของประเทศไทยและเสนอเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยสังเขป

1.1.4 เพื่อสำรวจสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ด้านการดำเนินงานในปัจจุบันหมาย
รปวรมะชถึางสกัิงจคกมรชรุมมชโคนรแงลกะอางรคแ์ผกนรรงะาหนวน่าโงยปบราะยเทกศฎไหด้มดาำยเนิฯนลกฯารทีอ่ภยูา่ใคนรปัฐรภะเาทคศเไอทกยชนภาค
1.1.5เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ที่ 4 ในบริบทของประเทศไทย
11..11..76 เเพพืื่่ออจปัดระลเำมิดนับคคววาามมพสร้ำอคมัญในขกอางรเบป้รารปลรุเะปส้างหค์มต่าายงกๆารใพนัฒเป้านหามที่ายั่ยงนยัื้นน
1.1.8 เพื่อสำรวจมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจสังคมและกฎหมาย (หรือเชิง
สถาบัน) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1ห.มทาบยทเวพื่นอวกรารรณพัฒกรนรามสูท่ีส่เกหีั่สยววรข้รอษงกัแบละแแผผนนเปเป้้าา 21 เทข้ราาใจบถถึึงงรสาถยาลนะะเอขีอยงดเแป้ลาะปเงรื่อะสนงไขค์ขด้อางนแกต่าลระศเึปก้าษปารใะนสบงรคิบ์อทย่ปารงะถเูทกศต้ไอทงยว่าถึงจุด
หมายเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน ไหนแล้ว
เ2ป.้ตาปรวรจะสสงอคบ์ขสอถงาเปน้าะขหอมงาตยัวที่ชี้ว4ัดโใดนยแต่ละ 3พัฒทรนาาบใหล้ปำดรัะบเทคศวไาทมยสเำข้คาัใญกลข้อกงาเปร้าพัปฒระนสางใคห์้ไตด่้าตงาๆมีเปพ้าร้ปอรมะขส้องเคส์นนั้นอแๆนะในการ
3. ค้นหาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ที่สามารถตอบ 4 มาตรการแนะนำสำหรับพัฒนาประเทศไทยให้เข้าใกล้แผนเป้าหมายเพื่อการ
ต4ั.วปชี้วรััดบขปอรุงงเขป้้อามปูลรตะ่สางงค์ๆต่าทีง่สาๆมไาดร้ ถนำมาใช้ พัฒนาทียั่งยืน
5ต.อวบิเตคัวรชาี้วะัหด์ขข้ออมงูลเป้ทีา่ไหด้มแาลยะสต่ราุปงผๆลไปด้ระเมิน
ความพร้อม จัดลำดับความสำคัญ
6ม.าตนำรกผาลรทีใ่ไนด้กมาารสพัร้ฒางนเปา็นสู่แข้ผอเนสกนาอรแพนัฒะนนำาที
ยั่งยืนต่อไป

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

มีทั้งหมด 7 เป้าประสงค์
44..12 กกาารรศศึึกกษษาารระะดดัับบปก่รอะนถปมรแะลถะมมัศธึกยษมาศึกษาตอนต้นสําหรับทุกคนในวัยเรียน
4.3 การศึกษาระดับอาชีวศึกษาเทคนิคอุดมศึกษาการศึกษาผู้ใหญ่หรืออื่น ๆ
4.4เชืท่อักมษโยะทงี่กจัำบเเปป็้นาหสมำหารยับที่ก8ารกทาำรงจา้านงงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
4.5 ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
4.6บกรราลรุอค่าวนามออเทก่าเเขทียียนมไดท้แาลงเะทกศาพรัคฒิดนคาำบนทวบณาทสตรีและเด็กผู้หญิง
4.7 การรับรู้ถึงการเป็นพลเมืองโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถม
ทศึากงษกาาแรลเะรีมยัธนยทีม่มีศปึกรษะสาิทที่มธีิผคุณลภภาายพในเทป่ีาเ2ที5ย7ม3และไม่มีค่าใช้จ่ายนำไปสู่ผลลัพธ์
4.1.1a ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นป. 3
44..11..11cbร้รอ้อยยลละะขขอองงนันกักเรเีรยียนนทีท่ีส่สำำเรเ็รจ็จกกาารรศึศกึกษษาาชัช้ัน้นปม..63
4.1.dร้อยละของนักเรียนระดับป. 3 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้น
4ฐ.า1น.1ข.eองร้ผอู้เยรีลยะนขรอะงดันบักชเารีตยิ(นNรaะดtัiบoปn.a6l Tแeลsะtม:.N3T)ที่ปมี.ค3ะแผน่นานเฉเกลี่ณยผฑ์ลทีก่กาำรหทนดดสอ(5บ0ท%า)งการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (50%)
(4P.1r.o1gf rรa้อmยmละeขอfoงนrักInเรtียerนnทีa่ไtด้iผonลกalารSสtuอdบeตั้nงtแต่ปรระะดเัมบิน2ผลขึ้นนักไปเรจียานกรก่วามรกทับดนสาอนบาโคชารตงิการ
Assessment หรือ PISA)

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับ
4เด.็2ก.1ปฐร้อมยวัลยะทขี่มอีงคุเณด็กภอาาพยุภต่าำกยวใ่นาป5ี 2ปี5ที7่มี3พัฒเพื่นอาใหก้เาดร็กทเาหงลด่้าานนั้นสุมขีภคาวพากมาพรรเ้รีอยมนสรู้ำแลหะรัพบัฒกานราศกึากรษทาารงะบดุคับลิปกรภะาถพมตศาึกมวษัยาจำแนก
ตามเพศตัวชี้วัดทดแทนร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปีก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

อ4ุ.ด3มสศึรก้าษงาหรลัวกมปถรึงะมกัหนาใหว้ิชทายยาแลัลยะทีห่มญีคิุงณทุภกคาพนใเขน้ารถาึงคกาาที่รสศาึกมษาารรถะจด่าับยอไดา้ชภีวาศยึกในษปาี 2573
4.3.1a อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา
44..33..11cb จอัำตนรวานกผาู้รเรเีขย้านเรกียานรศรึะกดษับาอนุดอมกศรึะกบษบาระดับปวช.
4.3.1d จำนวนนักศึกษาผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

681447ก94ง52344)า)))).)..)))ล.444ุ4่นกมสกเกใสคเ...ชข111่ช้ืากอรเีาง้า่นcba้อยพสรไาริราาูหร่ฟมนตค้งมสรคยสรัอาุ้่ััตโลไรดองดจดม่ด์ปฟยงี1รออยล่ำสลงีารล5ลา่ะแเลอ์นวาอวแมหะยนละกขปนกนโกววลๆำีขะห่์อไขรขวาทตนทเึใอฟีลี้ิสงนมน่่องาดมมเงดลผนีเยีโงงไคู์ผคตไ้ปคปหูตัสอเมฟาุ้อ้ิยีรมงรรณืดาผวงี่ืลม1ออาแอง์ราุตชล5แวพังปากคโ้สนิง-นง่นฟคชนวรกานทซา2บนแลอมทเรแเนำอต4ทเลเมำณตลชทดฟด/อี่์ศะท้พ่านปีะใอวริต่ผใีผตช์ใรกู์วหรู,ด้ร้ย่ช้แูใ์าค้้ใาเปาม2อโหววตห่งงิอปรภ5ยรนญญทอๆๆ์มรเ-า่ต่โเำปรร่ตแปพ์พท6็ทาีแงเะิีนก่ช่อร4มวเหงาลม่อีรผนแีรๆเนวทูะ์ทตก้่มปักเกอปัาีกนุอกสสร็ลปงรษต้รามรษเอก์้ะอะราเะงกทร((ฉกวงทจจเีณีอาคพสได่ำำ์เฟีงบรากาโแอืแีด่ือล่รอ่ะก้นยน์นานงากกวนพำๆรตตขิเเ้มทภสาอาพคนมมาง์โอยกรกนผลวลใุุโ่น่มลมลมปยงออถีีึาสาาง2นยยาทุุ5ัทรีก่117สป55ษ3นระเะปปททีกีขขึศึาอ้้นนแงบไไลดปปด้้ะา,,วกน1ย1า55เรรูท--ปสื2ค2่ภอ44นาสิพคาปปีีรขแ,้2อล2(5คIะ5Cอว--Tาา66)มช4ี4จพเสำปีปสียแี))ำงนวหกีดรตีัโบาอกมหปารืรรอะจก้เภารงาทฟทักษะ

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

4เม.ื5องขแจลัดะเคด็วกาเมข้าเหถึลืง่อกมาลร้ศำึทกาษงาเพแลศะดก้าานรกฝึากรอศาึกชีษพาทุแกลระะสดรั้บาองหย่ลาักงเปท่ราะเกทัีนยวม่าภกาลยุ่มในที่ปเีป2ร5า7ะบ3างซึ่งรวมถึงผู้พิการชนพื้น
44..55..11ab ดดััชชนนีีคคววาามมเเทท่่าาเเททีียยมมททาางงเเพพศศรระะดดัับบปปรฐะมถวัมยศึ(กชษาาย(/ชาหยญิ/ง)หญิง)
4.5.1c ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศระดับมัธยมศึกษา (ชาย / หญิง)
4.5.1d ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศระดับอุดมศึกษา (ชาย / หญิง)

ช4า.ย6แสลระ้หางญหิงลัอกอปกรเะขีกยันนวไ่ดา้เแยลาะวคชำนนทวุกณคไนด้แภลาะยสัใดนสป่ีว2น5ข7อ3งผู้ใหญ่ในทั้ง
4.6.1aอัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะด้านการคำนวณของประชากร
อ4.า6ย.ุ11b5 อปัีตขึ้รนาไปกาจรำอ่แานนกอตอากมเขเีพยศนได้และมีทักษะด้านการคำนวณของประชากร
อายุ 15-24 ปีจําแนกตามเพศ

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
ยศสพ(วทวข(ทศ4ัีีิััึiaึ4่่่อทฒฒ.)กงยจกล7ั).444เ44่งย7ธษำรงกษเ4ืิ....ีค.นนนม.มนaaaaสยาaเย1า.ืาืปaโรธธอเ....นรรสน.็ูนยส1111พุม้.แินืรรศง1ษec.bีา่ทสภบำรdลึอกaูรรขสงก้ยรหธาทาระกรารรี้ิ้มมอหำ้ษ้ช้่ยาอรยมรอรอปอา้(ัหลงแแนาองกยdดบใรัยนยยลโรหลเกนุถแยาลพ)ำพลั่ลกลลูษอืับงะลกปรป่ละเฒะกะกะอาีนกยดคขศสนะขขะขริึาครแ่นชขยาอ2ภวอำกอนองะรัลพวอรกนงก5กมเางยงษงาัปสัาะโงทฒาโโโมค7ทรานาปีรรคีรมรร่รโร่จว3ขะิยงรสววะงรงงัััเวนมเ่่ดเเปอดฒงกงเเาเงาามรัี็ารรรา่กีเิยงบีนีใยบีมผยศรนืยยมยหูอนีปาน้พ้วอยสเนเจนผนเนชุยสุรรธรืรปกนปล่ข่ทีาท็ัททลนีะพามีรวียี่บนเ่ท่่แกเมักมีนมมสงชมทรี่อนฒหีัีืลสรอคแกายออมมถศุัภลทุาะ่ึณปหมัเปงุวงนงใมกไรมาก์ลโกีานี(ยมคกาา่ยลใคแืสbา่คงรรนมน่ครวใอนกรล)วนรถณชนณกาแรว้ยถ้แะ์นะุเห์ค่ำมไาลขนาเลเดหาดล้ดลชคขืร้วเา้ัมะ้่่ะ้แงวสามากาวศรรก่ถายืรัึนหมาึง(่ถัขสยบกอ่มังาึiู้งมงสลงอนiงตอืใุษคงร)รคยเิอขคาหภุพืรพนมา้มืนวกนอรข้กือเาีันทเ้กอศาวแท(นนาอุครมหิิฐcกมทดรถกรพาอบวทลพืี)ารจ้ิมงราชการมนาคัูาวนั์ะี้กดกงเแรยวางดฐยไเนลิาักตก็าลปเุสสตรบาทพตม่รราอาำะงพถนทศเาศีึผัทรรหเรเ่พึูงัฒ์ืปส้งกแ่เรศกพ็กอพัึลรินษืบ่ษิกนกกาอะมาเารษะาพากรราศาเแทรรเีีด่เลยอีรยีะนอ่ยคเวกพนนาวกไศรหาาแสวรมลอสตะ่นสออมไีนอเดปด้ได็ดรก้ะคภสิลาท้วอธิะผงแกลลัะสบใำหบ้หมรีริสับบภททาุกพปคแรนวะดเทล้อศมไททายงการ

โครงการ “สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 4

ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

4ที่.เbป็นขเยกาายะขจนำนาดวนเล็ทกุนแกลาะรปศรึะกเษทาศทใั่นวแโลอกฟใรหิ้กแาก่เปพื่รอะเเขท้าศศึกกำษลัางตพ่ัอฒในนราะโดดับยอเุฉดพมาศึะกปษราะเรทวศมพถัึฒงกนาารนฝ้ึอกยอทีา่สชุีดพรแัฐลกะโำปลัรงแพักฒรมนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิควิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
4ก.ำbล.ั1งพปัรฒิมนาณาอืค่นวาๆมชภ่วายยเหในลืปอีเพ2ื่อ5ก6า3รพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เป็นทุนการศึกษาตามสาขาและประเภทการศึกษา
4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูใน
2ป5ร7ะเ3ทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี
4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้นและ (4) มัธยมศึกษาตอน
ทปี่ทลำายกซาึ่รงอสยอ่านงในน้รอะยดัทีบ่สุทีด่สไอด้ดรับคกล้าอรงฝกึักบอปบระรเมทศ(เผูช้่ในห้กทุานรฝึกอบรมการสอน) ซึ่งเรียกร้องให้ดำเนินการก่อนหรือระหว่างช่วง

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 4.1
รสะดร้ัาบงปหรละักถปมรศึะกกัษนาว่แาลเดะ็มกัธชยามยศแึลกะษเดา็ทกี่หมีญคุิณงทภุกาคพนเสท่ำาเเรท็จียกมารแศลึกะไษม่ามี
ค่าใช้จ่าย น่าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี
2573

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (50%) ในตัวชี้วัด
นี้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผลวิจัยของ ยูนิเซฟ พบว่า ประเทศที่มีการรู้ภาษาตั้งแต่ระดับเด็ก ๆ สูง
ทจี่ะมีสคาะมแานรนถเฉนลี่ำยพผาลไกปาสู่รผทลดต่สออกบาทราพังฒกานราศเึศกรษษาฐรกะิดจับแชลาะตสิัขัง้นคมพืไ้นด้ฐ(าUนNI(COE-FN,E2T0)1แ6ต)่4ล.ะ1ว.ิ1ชeาผร่้อานยเลกะณขอฑง์ทนี่ักกำเรหียนนดระ(5ดั0บ%ป).ค6ะแแนลนะมเฉ.ลี3่ย
ในทุกวิชา ของไทยต่่ำกว่า ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศ OECD ในทุกสาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยในปี 2558 มี แนว
(โนล้ดมลลงดล3ง2จาคกะแปีน2น5)5แ5ละทัใ้นงใปนี ส2า5ข5า8วิชนี้าไวิดท้มยีกาาศราคสำตนร์วณ(ลจดำลนงว2น3ร้อคยะแลนะขนอ)งคนัณกิเตรียศนาสที่ตอรยู์่ใ(นลรดะลดังบต1่4ำกคว่ะาแรนะนดั)บแ2ละแด้ลาะนที่กอายูร่ใอน่ารนะดับ
สูงกว่าระดับ 4 เพิ่มเติม โดยเป็นคะแนนในทุกรายวิชา ผลปรากฏว่าประเทศไทยมี นักเรียนที่อยู่ในระดับที่ 1 สูงถึง 35.8% ในทาง
กปลรัะบเทกันศไทกยลับปมรีะเดเท็กศทีห่มนีึค่งวจาะมผ่สานามเกาณรถฑ์สตูังวเพชีี้วยัดงที1่.74%.1.1fซึ่งตได่้ำโกดวย่าใช้ค่คาเะฉแลนี่ยนขPอIงSAOEแCล้Dวลท่ีะ่อก็ยู่หที่ม1า3ย%คแวลาะม1ว5่า%ปตระาเมทลศำนัด้นับจะกต้าอรงทีม่ีค่า
แร้นอยะนลำะใขห้อทงำเดใ็หก้ไทดี้่ไถดึ้งคค่ะาแเนฉนลี่ตย่คำืกอว่1า3ร%ะดับนั่น2คใวห้ามีมค่หามน้าอยยวท่ีา่สุจดะตซึ้่งอองามีจเดจ็กะตน้ัอกงเรตีัย้งนเทปี่็ผน่าเกนณถึงฑร์สะำดัหบรับ2กถาึงรพ8ัฒ7%นาต่อไป ซึ่งในงานวิจัยนี้

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

แสลระ้กางาหรลจัักดปกราะรกศัึนกวษ่าาเดร็ะกดชับากย่อแลนะเปด็รกะหถญมิศงึกทุษกาคนสเำข้หารถัึบงเกด็ากรปพัฐฒมนวัยาทีก่มาี รดูแล
คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ปัจจุบันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ และตัวชี้วัดทดแทนปัญหาของตัวชี้วัดทดแทนนี้คือทางผู้ให้
ตข้อรมงูตลาไมด้คใชว้จาำมนจวรินงปจระะเหช็านกว่าารตัควาเลดขกทีา่รราณย์มงาานเปน็ั้นนตมัีวค่แาปเกริในนก10าร0%คำนวณร้อยละ ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 4.3
อสารช้ีาวงศหึกลัษกาปรอุะดกัมนศใึหก้ชษาายแรลวะมหถึญงิมงหทุากวคิทนยเขา้าลัถยึงทีก่มีารคุศณึกภษาาพระใดนับราคา
ที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

44..33..11ab ออััตตรราากกาารรเเขข้้าาเเรรีียยนนรระะดดัับบออุดาชมีวศึศกึกษษาา
4.3.1c จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช.
4ส.ถ3า.1นdะข้จอำมนูลวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม
- ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในไทย

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่4.4
เเทพ่ิคมนจิำคนแลวนะอเยาาชีวพชสนำแหลรัะบผูก้ใาหรญจ่้ทา่ีงมีงทัากนษกะทาี่เรก่มียีงวาขน้อท่งีมีรคุวณมคถ่ึางทัแกลษะะกทาารงเปด็้นานผู้
ประกอบการ ภายในปี 2573

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1a นี้เป็นตัวชี้วัดที่ถูกแนะนำโดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งกำลัง
พดัำฒเนนินากเาครรืป่อรงะมสือาในนงกาานรกเักบ็บสแำบนบักสงอาบนถสาถิมติอแยหู่่งโชดายตทิขาองงสทหุกภปารพะโเททรศคเพมื่อนทาำคกมารระเหก็ว่บาตงัปวชรี้วะัเดทนศี้เพิจ่มะเติม
และจะเพิ่มไปใน รายงาน Measuring Information Society ที่จะเปิดเผยแบบสาธารณะทุกปี
ประเทศไทย ยังไม่มีการดำเนิน การเก็บตัวชี้วัดนี้

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 4.5
เปขรจัาดะคบวาางมซึ่เงหรลีว่อมมถึลง้ผำู้ทพิากงาเพรชศนด้พาื้นนกเมาือรงศึแกลษะเาด็กแลเะขส้ารถ้ึางงกหาลัรกศึปกรษะากัแนลว่ะากกาลุร่มฝึทกี่
อาชีพทุกระดับอย่าเท่าทียม ภายในปี 2573

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสามารถดูได้จากรายงาน MICS ค่า
GPI ที่ได้ออกมา หากมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ามีความเสมอภาคทางเพศ
เรพะหศว่หาญงิหงญิหงาแกลมะีเคพ่าศมชาากยกหว่าาก1มีขคึ้่นาไตัป้งแแสต่ดง0ว่-ามี1เพแศสหดญงิว่งามมีาเกพกศวช่าาเยพมศาชกากยว่า
ข้อมูลนี้ได้มีการเก็บโดย UNESCO Institute for Statistics (UIS) ซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลนี้

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ที่ 4.6 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทึกคนและสัดส่วนของผู้ใหญ่ในทั้งชายและหญิง
ส4.า6ม.1าaรถอัอต่ารนาอกอากรอเข่ีายนนอไอด้กแลเขีะยคนำไนด้วแณละมไีดท้ักภษาะยด้ใานนปีก2า5ร7ค3ำนวณของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ
4ป.ร6ะ.ช1bากรอัอตารยาุ ก1า5ร-อ่า2น4ออปีกจเขำียแนนไกด้ตแาลมะมเพีทัศกษะด้านการคำนวณของ

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

สำหรับตัวชี้วัด 2 ตัวนี้ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลทุก ๆ 2 ปีโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยอยู่
ในโครงการชื่อ “การสำรวจการอ่านของประชากร” (NSO, 2016) แต่รอบการสำรวจที่ผ่านมายัง
Uไม่NมีEกSาCรOเก็กบ็ไขด้อ้มมีูกลาใรนเกก็รบณสีถิอติานีย้เุอ1า5ไว้-เช่น24กันปีขโึ้ดนยไปแสแลดะงยเัปง็ไนม่อัไตด้รแายแกสตดางมกเพารศอ่นานออกอจกาเกขีนยี้ทนาไดง้ แบ่ง
ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอัตราการการออกเขียนได้มากกว่า 90% แต่ยังไม่
ถึงตามตัวชี้วัด ที่ตั้งไว้ ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ตอบตัวชี้วัดนี้ได้

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 4.7
ยัส่งรย้ืานงหรลวักมปไปรถะึกงันกว่าารผูศ้เึรกียษนาทสึกำหครนับไดก้ราับรพคัฒวานมารู้อแยล่าะทงัยกั่งษยะืทนี่จแลำะเปก็นารสมำีหวิรถัีบชีสว่ิงตเทสี่ยรัิ่มงยกืนารสพิัทฒธิมนนาุอษยย่าง
ชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง

วกัฒารนเปธ็นรพรมลมเมีืส่อวงนสขชอ่ถวงยโาลใหก้นเกแิะดลปกะัคาจรวพาจัมฒุชบื่นนัานชทมีขยใั่นงอคยืนวงาเภมปาห้ยลาใานปกปีหรล2ะา5ยส7ท3งางคว์ัฒตันวธชรี้รวมัแดละการที่

ศ4ึ.ก7ษ.1ามเพีิก่อากราดรำพเันฒินนกาาทรีเยกัี่่งยยืวนกับรว(มi)ถึกงคารวศาึกมษเสามเพอิ่อภคาควาทมาเงปเ็พนศพลแเลมืะอสิงทโลธิกมนุแษลยะ(ชiนi) ถกูากรนจำัดมกาาจัรดให้
เป็นหลักในการศึกษาทุกระดับ
((ca)) กนาโยรบศึากยษกาาขรอศงึกคษรูแาลขะอ(งdป)รกะาเทรศปร(ะbเ)มินหผลักลสนูัตกรเรียน
ยังไม่มี Metadata จากองค์การสหประชาชาติ และยังไม่มีการเก็บข้อมูลในประเทศไทย

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ที่ 4.a
สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มี สภาพ
4แว.aด.1ล้aอมร้อทยางลกะขาอรเงรโียรงนเรรู้ีทยี่ปนลที่อสดามภัายรปถรเขา้าศถึจงาคกอมคพวิาวมเตรุอนรแ์เรพื่งอกคารรอเบรียคนลุกมาแรลสะมอีปนรไดะ้สิ4ท.ธaิผ.1ลbสำร้หอรยับลทะุกขอคงนโรงเรียนที่

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนได้ สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 4.a.1a และ4.a.1b นี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถนำมาจาก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้ โดยมี
ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาตอบได้โดยตรง 2 ตัวคือ
12)) PPrrooppoorrttiioonn ooff sscchhoooollss wwiitthh aacccceessss ttoo ctohme pInutteerrnseftorfoprepdeadgaoggoicgaicl apluprpuorpsoesses
ซึ่งทั้ง 2 ตัวชี้วัดนี้ UNESCO Institute for Statistics ได้ร่วมมือกับ ITU ในการกำหนดวิธีการจัดเก็บ ข้อมูล
ยขัองคงแงตไ่มล่ไะดป้มรีกะเาทรศจัแดล้เกว็บอข้ยอ่ามงูลไรใดก็ดีๆในสขำณหระัทบี่กเปำ้าลัปงรทะาสวงิจคั์ยนีน้ี้ยโัดงยอหยู่นใ่นวรยะงหาวน่าทีง่ไกด้ารัรบเกม็บอขบ้อหมมูลายแใลห้ะเกส็ำบหข้รอับมูลปรตัะวเทชี้ศวัดไทนีย้ใน
ประเทศไทย
44..aa..11cd รร้้ออยยลละะขขอองงโโรรงงเเรรีียยนนททีี่่มมีีแอุหปลก่งรนณ้์ำดดื้่มานขั้นสุขพื้อนนฐาามนัยสำหรับเพศเดียว
ต4ั.วaช.ี้1วeัดทีร่้อ4ย.aล.1ะcขอ4ง.aโร.1งdเรีย4น.aท.ี่1มeีอุปนัก้นรจณะ์ตล้้อางงมมีืกอาขั้รนสพืำ้นรฐวาจนและประเมินโดยหลักการวัดมาตรฐานของ WASH ที่
พัฒนาโดย JMP (The WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and
Sที่aเหnมitาaะสtiมonโด, ย20หน1่6วbย;งWานHหOลัก&ขอUงNไทICยEทีF่ด,ูแ2ล0ต1ัว5ช)ี้วดััดงททัี้่งได้3กลต่ัาววนีไ้ปปรแะล้กวอในบบด้ทวทยี่ อ2ย่ดาังงนไั้รนกต็ัดวีตชัี้ววัชดี้วเัหดลเ่หาลน่ี้าจึนีง้มยีัคงไวมา่มมีขเ้ชอื่อมูมล
โยงกับ เป้าประสงค์ที่ 6 รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการนำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ที่ 4.b
ขยายจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่

ปดเป้็รานนะเเเกททาศคะกขโนำนลโาัลงดยพีเัสลฒ็ากรนแสาลนอะื่ปเนทรศๆะเแทลภศะากใยนาใแนรอสปื่ีฟอ2รสิก5า6าร3เดพ้ืา่อนเขเ้ทาคศึนกิคษาวติศ่อวใกนรรระสดมัถบแลาอุะดนวิมทะศยึปกาัษศจาาสจรตุวบรม์ัถนึใงนกขปาอรระฝงเึทกเศอปพา้ัชฒาีพปนแารลแะะโล้ปสวรแแงลกะคร์มตัวชี้วัด

4ท.าbง.1OปEรCิมDาณได้คใหว้คาำมแช่นวะยนเำหเลพืิอ่มเพเืต่ิอมกสาำรหพัรัฒบตนัวาชอี้วยั่ดานงี้เวป่็านข้ทอามูงลกคาวราที่มเปช็่นวทยุนเหกลืาอรเศพืึ่กอษกาาตรพาัมฒสนาาขอายแ่ลาะงปเปร็นะเภททางกกาารรศซึึ่กงษทาาง OECD
ได้ทำการเก็บข้อมูลทั้งประเทศที่ให้ความช่วยเหลือและประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือไว้อยู่แล้วโดยสามารถดูได้จากระบบฐาน
ทขี้่อชื่มอูวล่าขอ“งซึ่งOก็EคCือDยอที่ดเปสิุดทเธผิขยอข้งอกมาูลรทใชา้คงวสาถิมติชเ่หวลย่าเหนี้ลอือย่เาพืง่อสกาาธราพรัณฒะนอายอู่แย่ลา้วงเโปด็นยทใหา้งดูกข้าอรมูดล้าในนทหุกมนวดกาEร0ศึ1กษแลาแะEล0ะค2่าซใึช่ง้จเ่ปา็นยหขัวอขง้อ
นักศึกษาในประเทศผู้ให้บริจาค” (Total net official development assistance (ODA) for scholarships and
sในtปudระeเnทtศไcทoยsเtอsงมiีnหนd่วoยnงoาrนรcาoชuกnาtรriทeี่ดsู)แลสเำรื่หอรงับคปวารมะเชท่วศยไทเหยลืกอ็มอีขย้่อามงูลเปน็ีน้แทสาดงงกอายูร่ใอนยฐู่านัน่นข้คอือมูกลรขมอคงวOาEมCร่Dวมมือระหว่าง
ปปรระะเเภททศว่สาังเปก็ันดทกุนรกะทารรวศึงกกษาารตจ่าะงมีปเฉรพะเาทะศข้อโมดูลยทไีด่ร้แะสบุดว่งาคเ่ปา็นสเถงิินติชไ่วว้อยยเ่หาลงืสอาที่ธถูากรสณ่งมะบอนบเวใ็หบ้กไัซบด์ก(รTะICทAรว, ง2ศ0ึก1ษ7)าธแิกต่าไมร่ไเทด่้ามีนกั้นารแยก

สถานะปัจจุบันในบริบทประเทศไทย

เป้าประสงค์ตัวชี้วัดสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าประะสงค์ที่ 4.c
พัเพฒิ่มนจาำนโดวยนเคฉรพูทีา่มะีอคุยณ่าวงุยฒิ่ิงใรนวปมรถะึเงทกศาพรัฒดำนเนาินน้กอายรที่ผสุ่าดนแทลาะงรคัฐวกาำมลรั่งวพมัฒมือนราะทีห่เวป่็านงเปกราะะเขทนศาใดนเกล็ากรฝภึกายอใบนรปมี ค2ร5ูใ7น3ประเทศ กำลัง
4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา
(ฝึbก)อปบรระมถกมาศึรกสษอาน)(cซึ)่งมเัรีธยยกมร้ศอึกงษใหา้ดตำอเนนินต้กนาแรลก่ะอ(นd)หมรัืธอยรมะหศึวก่าษงาช่ตวองทนี่ทปำลกาายรซสึ่งออนย่ใานงรน้ะอดัยบทีท่ีส่สุดอไดด้ครับล้อกงากรัฝบึปกอระบเทรมศผู(้เใชห่้นทุนการ
สถานะของตัวชี้วัด
4-.cยั.bงไมจ่มำีนกวารนเคก็รบูทขี่้สออมูนลต-รงสาขาวิชาเอก
- ยังไม่มีการเก็บข้อมูล -

ตัวอย่างโครงการในประเทศไทย
บริษัทเอกชนในไทย
บริษัทน้ำมัน

บริษัท บางจากปิโตเลียมจํากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของเป้าหมายความพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (2559) โดยได้มีการคัดเลือกเป้าหมายทั้ง 9 เป้า
หคุมณาภยามพากสาารนศใึนกรษะายซึะ่งกตลรางงกัพบ.เศป้.า2ห5ม6า3ยทีแ่ ล4ะรขะอยงะแยผานวเป2้า5ห7ม3าตย่อเพซืึ่่องก1ารในพันัฒ้นคนืาอทเีร่ืย่ัอ่งงยกืนาครือพัสฒร้นางาหสัลงักคปมรด้ะากนันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้น
เป4้า.1ปสรระ้สางงคห์ลทีั่กประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
4คุ.ณ4 ภเพาิ่มพจเทำ่านเวทีนยเมยแาลวะชไนม่แมีลค่ะาผูใ้ใช้หจ่ญา่ยที่นมีำทไัปกษสู่ผะทีล่จลัำพเปธ็์นทราวงกมาถึรงเทรัีกยษนะทีท่มีาปงรเทะสคิทนิธคิภแาลพะอภาาชยีพในสปำีห2รั5บ7ก3ารจ้างงานการมี
งานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573
ร4ว.7มสไปร้ถาึงงกหาลัรกศปึกรษะกาันสำว่หาผรูั้บเรีกยานรทพุักฒคนนาไดแ้รลับะกคาวรามมีวริูถ้แีชลีวะิทตักที่ษยั่ะงทยี่ืจนำสิเทป็ธนิมสนำุหษรยับชกนาครวสา่งมเสเสริมมอกภาารคพัรฒะหนว่าาองยเ่พาศงยกั่งายรืน
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573

ตัวอย่างโครงการในประเทศไทย
บริษัทเอกชนในไทย
บริษัทน้ำมัน

บริษัท ได้มีการวางแผนโครงการและจัดโครงการซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงานการมี
งอาานชีทพี่ดโีดเปย็นกสาิ่งรที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลกรโดยได้มีการบริหารความก้าวหน้าทาง

จัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กกับารพพนััฒกงนาานผูใ้นเชีบ่ยังวคชับาบญัญแลชะาผจู้สนืบสทามอดาร(ถSสpรe้าcงiaCliasrtee&r SPuactcheรs่วsoมrก)ันสไำด้หรับการสืบทอดตำแหน่งที่
โต้รองงกกลัา่นร”คซวึ่งามมีเเปชี้่ยาหวมชาาญยยเฉกรพะาดะับเช่ศนักธุยรภกิาจพโรบุงคกคลั่ลนาเปก็นรทตี้่มนีปบรระิษสับทกฯารไณด้์ตัสู้งง“ใหส้่มวีรนะพดััฒบคนวาาศมักรูย้คภวาาพมบสุคามลาากรถร
ต่อการปฏิบัติงานในความเชี่ยวชาญเฉพาะตามหมวดหมู่ (Competency Area)

ตัวอย่างโครงการในประเทศไทย
บริษัทเอกชนในไทย
บริษัทน้ำมัน

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เป็นมืออาชีพโดย
กำหนดแผนการฝึกอบรมระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Plan)
ภหลาัวกะสูผูต้นรำบันงอคักบจสาำกหนรี้ัใบนพปีน2ัก5ง5า9นทยัุงกมรีหะดลัับกสู(ตMรaพิnเศdaษtเพoิ่มryเติCมouไดr้sแeก่s) โดยเน้นการให้ความรู้ทางธุรกิจและการพัฒนา

หลักสูตร Bi-ChEPs โครงการเสริมความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีให้แก่พนักงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
หพัวรหะจน้อามหนเก่วลย้า(ธUนnบiุtรีเSพื่uอpพัeฒrinนtาeพnนdักeงnาtน)รหะัดวัหบนห้ัาวชห่าน้งาซง่อามนบคำวรบุงคุ(มSโuรงpงeาrvนis(oShr)ifใtห้มSีศuักpeยrภinาพteเพnิ่มdeขึ้nนtห)ลักสูตร
Cแลoกoเpปeลีr่ยaนtiคoวnามCรeู้แnลtะeปrรPะeสtบrกoาleรuณm์กับ(JผูC้เCชี่ยP)วชปารญะเทจศากญี่บปุ่รนิษแัทละคSอKสโGมrอoอuยpล์เพ(ื่Cอoเพิs่มmปoระOสิiทl)ธิแภลาะพJในapกaารn
ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีเสถียรภาพสูงและประเทศเกาหลีปลอดภัยยิ่งขึ้น
กหลลุ่กัมสธูุตรกริจRกeาfรreตsลhาดMใหa้มrีkคeวtาiมnรgู้ด้รา่วนมกกาับรสตมลาาคดมที่กทัานรสตมัลยาสดาแมห่างรปถรคะ้นเทหศาไคทวยาเพมื่ตอ้พอังฒกนาราขคอวงาลมูกรู้คพ้านัแกลงะานใน
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึงการริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการและสร้าง
GทุrนeกeาnรoศึvกaษtาioสnำหEรัxบpพeนrัiกeงnาcนe(อBยC่าPงกS้าcวhกoรlaะrโsดhดiทpี่ต) รสงำใหจรผัูบ้บศรึิกโภษคาไตด่้อมทัา้งกในขึ้นประเทศ (สาขาบริหารธุรกิจและ
วิศวกรรม) และต่างประเทศ (เน้นสาขาที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมพลังงานหมุนเวียนหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
การจัดการนวัตกรรม) ซึ่งในปี 2559 ริเริ่มที่จะมอบทุนแก่พนักงานจํานวน 4 ทุน

ตัวอย่างโครงการในประเทศไทย
บริษัทเอกชนในไทย
บริษัทน้ำมัน

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคคลกรเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงานแล้ว บริษัท ยังได้
สนับสนุนการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ได้ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของชุมชนโดยรอบโรงการจาก
กกันารไปด้รแะกเ่มิดน้าผนลกแาลระนศึำกผษลากด้าารนวคิเวคารมาปะหล์คอวดาภมัยต้ดอ้างนกกาีฬรคาดว้าานมคคุณาดภหาวัพงชไีดว้ิมตีกด้าารนจสัิด่งกแิวจดกลร้รอมมซดึ่้งาคนรเสอรบิมคสลุรม้าง7คดว้าามนด้วย
สัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและด้านเศรษฐกิจโดยในปี 2559 จัดกิจกรรมกว่า 200 ครั้งและมีผู้ได้รับ
ประโยจชากน์คจาวกามกิมจุ่กงมรั่รนมขกอวง่าบ2ริ7ษั,ท00บ0างรจาายกที่พยายามที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเป้าหมายความพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขหอมงาสยหที่ป4ระคชืาอชสาร้ตาิถงืหอลเัปก็นปสร่วะกนันหนวึ่่างทใุนกกคานรมรี่กวมารผศลึักกษดัานทีใ่หม้ีปคุรณะเภทาศพพัอฒย่านงาคอรย่อาบงคต่อลุเมนืแ่อลงะแเทล่าะยเัท่งียยืมนแในลอะสนนาับคสตนโุดนยโอในกเาป้สา
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต บริษัท ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 4.4 ที่เน้นการพัฒนา
ดค้าวนามทัรกู้แษละะททาักงษเทะคที่นจิํคาเแป็ลนะสอําาหชีรพับสสำ่งหเรสับริกมากราจร้าพังฒงานนาแอลยะ่าเปง้ายั่หงมยืานยซึ่ยง่ถอึยงแทีม่้4จ.ะ7เป็สนรแ้าคง่สห่วลันกยป่อรยะกสั่นวนว่าหผนูึ้่เงรีใยนนสัทงุคกมคนแไตด่้กร็ับ
นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสานต่อแผนการพัฒนาในระดับชาติต่อไปส่วนในเป้าหมายย่อยอื่น ๆ ด้านการพัฒนา
กด้าารนแกลาะรแศนึกวษคาวทาี่ยมั่งคิยดืนทีก่จ็คะาพัดฒว่านาบลรำิษดััทบคบวาางมจสาำกคจัญะมีเโปค้ารหงมกาายรดแ้ลาะนนคโวยาบมายยั่งสยาืนนตต่าอมต่ปอรไปะเเดพ็นรทาี่ะสอบดริคษัลท้อเงอกงับนั้สนภมีาหพลัก
ปัญหาของสังคมไทย
โอกาสแในหวม่โในน้มกขาอรงพัโฒลกนแาลธะุรสกมิจรแรลถะนสัะงอคงมค์รกะรดัปบรปะกระอเบทกศับต่คอไวปามสนใจของ บริษัท ฯ ที่จะริเริ่มโครงการเพื่อแสวงหา

นอกจาก บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) แล้วยังมี บริษัท
ใไมห่ญว่่าจๆะเอกีี่กยหวลข้าอยงหบรืรอิษไัมท่เกีท่ีย่เลว็ขง้เอห็งนกัถบึงตคัววเาอมงสก็ำตคาัญม ที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับแผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ้างอิง

SDG.(2564).ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs.สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564.
จาก https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/

SDG.(2018).เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals
– SDGs.สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564.จากhttps://siam.edu/sustainable-
development-goals-sdgs/

ชาญศักดิ์ .(2560).โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตราการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย
"เป้าหมายที่ 4" .สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย.5-150


Click to View FlipBook Version