The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ร.ต.พูลสวัสดิ์ เชื้อสุวรรณ์.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phunsawat Chueasuwan, 2022-07-10 05:02:11

ร.ต.พูลสวัสดิ์ เชื้อสุวรรณ์

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ร.ต.พูลสวัสดิ์ เชื้อสุวรรณ์.

เอกสารประกอบการสัมภาษณเ์ ลม่ นี้ จัดทาขนึ้ เพื่อ
ประกอบการสอบสมั ภาษณ์ ในการสอบของกาลงั พล ทบ.
เพ่อื เขา้ รบั ราชการหนว่ ยที่มีเงนิ เพิม่ พเิ ศษของ รร.ร.ศร.

ประจาปี 2565 ในตาแหนง่ รองผบู้ งั คบั หมวดร่ม
กองพนั นักเรียนการจู่โจมและสง่ ทางอากาศ กรมนกั เรยี น
โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ ารทหารราบ ชกท. 7-1542

อตั รา ร.ท. เหล่า ร. เลขตาแหนง่ 511503200318
เพอ่ื เปน็ ตัวแทนในการนาเสนอข้อมลู เกยี่ วกับ ประวัติ
ส่วนตัว ประวตั ิการศกึ ษาทางพลเรือน ทางทหาร
ยศทางทหารและตาแหนง่ ประสบการณก์ ารทางาน/

การศกึ ษา ตลอดจนใบประกาศนียบัตรทไ่ี ด้รับ

กระผมหวังว่าเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เล่มนี้
จะทาให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงข้อมูลของกระผมและเป็น
สว่ นหนึ่งของขอ้ มูลพืน้ ฐานในการประกอบการตดั สินใจ

ร.ต.พูลสวัสดิ์ เชอื้ สวุ รรณ์

ผู้จดั ทา

สารบญั

CONTENT
1 PROFILE

ประวตั ิสว่ นตวั

2 EDUCATION
ประวัติการศกึ ษา

3 MILITARY COURSE
ประวัตกิ ารศกึ ษาหลกั สูตรทางทหาร

4 MILITARY RANK AND POSITION
ยศทางทหารและตาแหน่ง

5 WORKING EXPERIENCE
ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

39 CERTIFICATE
ประกาศนียบตั ร

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์ประวตั ิMILITARY RANK AND POSITION

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

เข้ารบั การศึกษาหลกั สตู รนักเรียนนายสบิ ทหารบก หลกั สตู ร 1 ปี
เหล่าทหารราบ รนุ่ ที่ 14 (1) / 53 ตงั้ แต่ 14 พ.ค. 53

ถงึ 28 เม.ย. 54 ณ คา่ ยธนะรัชต์ อ.ปราณบรุ ี จว.ประจวบครี ขี นั ธ์

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

เขา้ รับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รนุ่ ที่ 105 (น.,ส.ท่ัวไป) ตงั้ แต่
21 มิ.ย.54 – 31 ส.ค.54 ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ ารทหารราบ

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

31 ม.ค. 56 สนับสนนุ กองวทิ ยาการ ศนู ย์การทหารราบ เปน็ ชุดสาธติ
การแขง่ ขนั หนว่ ยทหารทรหดของ ทบ. สถานีการเอาตวั รอดทางนา้
ระยะ 15 เมตร ให้กับหน่วยต่างๆของ ทบ. ณ อ่างเก็บนา้ ศร.พัน.2

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

12 มี.ค. 56 เขา้ รบั การศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รนุ่ ที่ 50
ณ โรงเรยี นทหารราบ ศนู ย์การทหารราบ

สรา้ งองคค์ วามรู้ ค่คู ณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

16 ส.ค. 56 ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ หวั หนา้ ชดุ ยงิ หมู่ปืนเลก็ ในการฝกึ การเดนิ
เรง่ รบี และยิงปืน ประจาปี 2556 ณ ท่ีรวมพล ศร.พนั .1 – สนามยงิ ปนื

ทราบระยะที่ 2

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

23 ส.ค. 56 ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ พลยิงปืนกล (เขา้ ตีด้วยกระสนุ จรงิ ) ในการ
ฝึกภาคกองรอ้ ย ประจาปี 2556 ณ พนื้ ทีฝ่ กึ บา้ นหนองหนิ ใน อ.หัวหิน

จว.ประจวบคีรีขันธ์

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

10 ก.ย. 56 เขา้ ร่วมการทดสอบผชู้ านาญการทหารราบ ประจาปี
2556 ณ กองการศกึ ษา โรงเรียนทหารราบ ศนู ยก์ ารทหารราบ

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

13 พ.ย. 56 ปฏิบตั หิ น้าที่ ผู้ติดตามและDriver ในการฝึกของทหารช่าง
ประเทศสงิ คโ์ ปร์ ณ ค่ายฝึกไทรโยค จว.กาญจนบุรี

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

15 ม.ค. 57 ครูฝึกหลกั สูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 113 ( นนร. )
ณ แผนกวิชาการจโู่ จมและส่งทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

5 พ.ย. 57 ครูฝกึ หลักสูตรการรบแบบจ่โู จม รนุ่ ท่ี 114 ( น.,ส, ทัว่ ไป )
ณ แผนกวิชาการจ่โู จมและส่งทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

28 ม.ค. 58 ครฝู กึ หลักสูตรการรบแบบจ่โู จม รุ่นท่ี 115 (นนร.)
ณ แผนกวิชาการจ่โู จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

30 มี.ค. 59 ครูฝึกภาคท่ตี งั้ และภาคสนามให้กบั นนส.เหลา่ ร. รนุ่ ท่ี 38
ณ แผนกวิชาการจโู่ จมและส่งทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

22 เม.ย. 58 ครฝู ึกและปฏิบตั หิ นา้ ทชี่ ดุ ผคู้ วบคมุ การกระโดดร่ม หลกั สตู รสง่ ทางอากาศ
รุ่นที่ 53 รร.ร.ศร. ณ แผนกวิชาการจโู่ จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

26 พ.ค. 58 ครฝู ึกและปฏิบตั หิ นา้ ทชี่ ดุ ผู้ควบคมุ การกระโดดรม่ หลักสูตรส่งทางอากาศ
รนุ่ ท่ี 54 รร.ร.ศร. ณ แผนกวชิ าการจโู่ จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

20 ก.พ. 59 ชดุ สาธติ ยงิ ธนู ไตห่ นา้ ผาจาลอง กระโดดหอสงู 34 ฟตุ
ใหก้ บั สานักงานท่องเทย่ี วศนู ย์การทหารราบ เพื่อแสดงให้กบั
สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทพั บก

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

19 มี.ค. 59 ครูฝึกภาคท่ตี งั้ และภาคสนามให้กบั นนส.เหลา่ ร. รนุ่ ท่ี 39
ณ แผนกวิชาการจโู่ จมและส่งทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

17 ม.ค. 60 กรรมการทดสอบรา่ งกายและครูปกครองหลกั สตู รการรบแบบจูโ่ จม
รนุ่ ที่ 119 (นนร.) ณ แผนกวชิ าการจ่โู จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

5 ม.ิ ย. 60 ร่วมกจิ กรรมป่นั จกั รยานของศนู ยก์ ารทหารราบ นาโดย
พล.ต.สเุ ทพ นพวงิ ผบ.ศร. ณ เสน้ ทาง บก.ศร. - เขื่อนปราณบุรี

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

1 พ.ค. 60 ศึกษาหลกั สูตรพบั ร่ม ซอ่ มบารุงและสง่ กาลงั ทางอากาศ รุ่นที่ 22
และทดสอบตรวจการแตง่ ร่ม (RIGGER CHECK) ไดค้ ะแนนเตม็ 100 คะแนนเตม็
ณ โรงงานผลิตส่งิ อุปกรณ์สง่ ทางอากาศ กรมพลาธิการทหารบก จว.นนทบรุ ี

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

26 ก.ค. 60 กิจกรรม ว่ิง วา่ ยนา้ 2 ไมลท์ ะเลตามนโยบายเสริมสร้างกาลงั พลทม่ี ี
เงินเพม่ิ พเิ ศษ ของ รร.ร.ศร. จัดโดย พนั .นร.จู่โจม สอ.ฯ ณ พืน้ ท่คี า่ ยธนะรชั ต์

และพนื้ ที่ชายหาดสวนสนสวนสน

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

23 มิ.ย. 60 เขา้ รับพระราชทานปรญิ ญาบัตร ปริญญาตรี
สาขารฐั ศาสตรบณั ฑติ (ร.บ.) ณ มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง จว.กรุงเทพมหานคร

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

20 ก.ค. 60 สง่ ภาพเข้าประกวด การประกวด ATC PhotoContest 2017 หัวข้อ
“สู่ความเปน็ เลิศ” ณ กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก ไดร้ ับรางวัล รองชนะเลิศอนั ดบั 1

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

กระโดดร่มตามวาระ ประจาปี 2557 -2563 ของหน่วยใชร้ ่ม
สังกัด รร.ร.ศร. ณ สนามโดดร่มคา่ ยธนะรชั ต์

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

16 พ.ค. 61 ครูฝึกและปฏิบัตหิ น้าทชี่ ดุ ผู้ควบคมุ การกระโดดรม่ หลักสูตรสง่ ทางอากาศ
รนุ่ ท่ี 56 รร.ร.ศร. ณ แผนกวชิ าการจโู่ จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

10 ม.ิ ย. 62 เขา้ รับการฝกึ Unit School เร่อื ง การกระโดดรม่ ยุทธวิธที างทหาร
แบบกระตกุ เอง ของหน่วยใชร้ ่ม รร.ร.ศร. และทาการกระโดดจานวน 4 ครงั้
ณ สนามกระโดดร่มค่ายธนะรชั ต์

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

3 ก.ย. 62 กรรมการทดสอบร่างกายและครูปกครองหลกั สตู รการรบแบบจโู่ จม
รุน่ ที่ 122 (น.,ส.ทั่วไป) ณ แผนกวชิ าการจโู่ จมและสง่ ทางอากาศ กศ.รร.ร.ศร.

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

1 ส.ค. 63 เขา้ รบั การอบรม หลักสตู รการอบรมนายทหารประทวนเลอื่ นฐานะเปน็
นายทหารสญั ญาบตั ร ร่นุ ที่ 47/63 ของ กรมยทุ ธศกึ ษาทหารบก
ณ ศูนย์การทหารราบ คา่ ยธนะรัชต์ จว.ประจวบครี ขี นั ธ์

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

14 ต.ค. 63 ผูบ้ ังคบั ชุดปฏิบัติการ สนบั สนุนเป็นชดุ ครฝู กึ โรงเรียนทหารพราน
กองทัพบก ณ คา่ ยฝกึ รบพเิ ศษหนองตะกู อ.ปากชอ่ ง จว.นครราชสีมา

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

28 ส.ค. 64 ผูบ้ งั คับชุดปฏิบัติการ เข้ารับการฝกึ รม่ ผสม ไทย – สหรัฐ รหสั
BALANCE TORCH 21-5 ณ กรมรบพเิ ศษท่ี 5 จว.เชยี งใหม่

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มวี ิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

2 พ.ย. 64 เข้ารับการศกึ ษาหลกั สูตร ผู้ควบคุมการกระโดดรม่ ( JUMP MASTER )
แบบสายดึงประจาท่ี ร่นุ ท่ี 47 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ จว.ลพบรุ ี

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มวี สิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศึกษา

WORKING EXPERIENCE

4 ม.ค. 65 ครฝู ึกหลกั สตู รสง่ ทางอากาศ รุน่ ท่ี 337 (นนร.) และปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี
ผู้ควบคมุ การกระโดดร่ม ตัง้ แต่ 4 – 28 ม.ค. 65 ณ โรงเรยี นสงครามพิเศษ

ศูนย์สงครามพิเศษ จว.ลพบรุ ี

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวิสยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

24 ม.ค. 65 ครูฝึกหลกั สตู รสง่ ทางอากาศ รุ่นท่ี 335 ( กองหนุน,นศส. ) และปฏบิ ัติ
หน้าท่ผี คู้ วบคมุ การกระโดดร่ม ตัง้ แต่ 24 ม.ค. – 27 ก.พ. 65
ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศนู ย์สงครามพเิ ศษ จว.ลพบุรี

สรา้ งองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

1 พ.ค. 65 ผูช้ ว่ ยผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลดั ท่ี 1 ณ หนว่ ยฝกึ ทหารใหม่
กรมรบพิเศษท่ี 5 จว.เชียงใหม่

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วิทยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประสบการณก์ ารทางาน/ศกึ ษา

WORKING EXPERIENCE

12 พ.ค. 65 เขา้ รบั การตรวจสอบ กองรอ้ ยรบพเิ ศษเตรียมพรอ้ ม กองพลรบพเิ ศษที่ 1
ในตาแหนง่ นายทหารฝา่ ยส่งกาลงั บารงุ และตรวจสอบการเดินเร็วประกอบ

เคร่ืองสนาม ระยะทาง 12 ไมล์ ยงิ ปืนกระสนุ จริง ณ กรมรบพเิ ศษท่ี 5 จว.เชยี งใหม่

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประกาศนยี บตั ร

CERTIFICATE

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์

ประกาศนียบัตร

CERTIFICATE

สร้างองคค์ วามรู้ คู่คณุ ธรรม สรา้ งผนู้ าทางทหาร วทิ ยาการทนั สมยั มีวสิ ยั ทศั น์
Click to View FlipBook Version