The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประวัติส่วนตัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพัตรา ชายกุล, 2020-02-19 01:48:26

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ประวตั ิส่วนตวั ของฉนั

ชอื ่ ; นางสาว สุพตั รา ชายกลุ ชอื ่ เลน่ นมี

วันเกดิ : วนั ศกุ ร์ ที ่ 5 มีนาคม พ.ศ 2542 อายุ 20 ปี

เชอื ้ ชาติ : ไทย สัญชาต:ิ ไทย ศาสนา : อิสลาม

ทอี ่ ยป่ ัจจบุ นั บา้ นเลขที ่ 58 หม่ 5 ต.คลองยาง อ.เกาะลนั ตา จ.กระบี ่
รหสั ไปรษณยี ์ 81120

เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0650582565 E-mail [email protected]

สาเรจ็ การศกึ ษา

ประถมศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นหลงั โสด

มัธยมศกึ ษา โรงเรยี นคลองยางประชานสุ รณ์

ขณะนกี ้ าลงั ศกึ ษาอย่ วทิ ยาลยั เทคนคิ กระบี ่

นสิ ยั สว่ นตวั

ความสามาถพเิ ศษ เลน่ กฬี า คตปิ ระจาใจ ถา้ วนั นมี ้ นั แย่ พ ร่งุ นกี ้ แ้ ค่

ต้องเรม่ ใหม่ สีทชี ่ อบ สีฟ้ า อาห ารทชี ่ อบ ต้ ม ยา กงุ้ อ า ชีพทีใ่ ฝ่ ฝั น

แอรโ์ ฮสเตส

วิชา เทคนิคการนาเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานกั งาน


Click to View FlipBook Version