The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 50733.teerawee, 2022-09-04 23:04:35

อารยธรรมจีน

อารยธรรมจีน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ที่ตั้งและความสำคัญ
ของอารยธรรมจีน

รายวิชาประวัติศาสตร์ ส21102

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/8
เสนอ ครูญานี อนันตอาจ

ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
ตะวันออกในทวีปเอเชีย

อารยธรรมตะวันออก หมายถึง
อารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในซีกโลก
ตะวันออกหรือทวีปเอเชีย

ประกอบด้วย 4 อารายธรรมสำคัญ ได้แก่

อารยธรรมจีน
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอิสลาม

อ า ร ย ธ ร ร ม เ ห ล่ า นี้ เ ป็ น ร า ก ฐ า น ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองทางด้านความคิด ความเชื่อ
ศาสนาภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ
อักษรศาสตร์ รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในโลกตะวันออก

ในหัวข้อนี้เราจะพู ดถึง อารายธรรมจีน

สารบัญ หน้า

เรื่อง 1

ที่ตั้้งและความสำคัญของอารยธรรมจีน 2
-อารยธรรมจีนสมัยก่อน 2
3
ประวัติศาสตร์ 4

ยุคหินเก่า 5
ยุคหินกลาง
ยุคหินใหม่ 6
ยุคโลหะ 7
8
-อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ 9
10
ราชวงศ์โจว 11
ราชวงศ์ฉินหรือจีน 12
ราชวงศ์ฮั่น 13
ราชวงศ์ถัง 14
ราชวงศ์หยวนหรือหงวน 15
ราชวงศ์หมิง
ราชวงศ์ชิง
สาธารณรัฐ
-สรุป
-ลำดับเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของจีน

1ที่ตั้งและความสำคัญของอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนมีแหล่ง
กำเนิดบริเวณลุ่ม

แม่น้ำหวางเหอ(ฮวงโหหรือแม่น้ำ
เหลือง)จึงเรียกกันว่า อารยธรรมลุ่ม
แม่น้ำหวางเหอ มีอิทธิพลต่อ ญี่ปุ่น
เกาหลี เวียดนาม ทั้งในด้านภาษา ลัทธิ
ขงจื้อ ศิลปวัฒนธรรม

อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อารยธรรมที่มีความสำคัญต่อโลกอละเป็นแหล่ง
อารยธรรมที่มีพั ฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยมีความ
เจริญตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์เห็นได้จากหลักฐาน
การตั้งชุมชนและการประดิษฐ์เครื่องปั่ นดินเผาที่
สวยงาม เช่น วัฒนธรรมหยางเชา ในมณฑล เหอหนาม
อายุประมาณ 7,000-5,000ปีก่อนคริสต์ศักราช
วัฒนธรรมหลงซานในฆณฑลชานตง อายุประมาณ
5,000-4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชและเครื่องมือ
เครื่องใช้โลหะในสมัยราชวงศ์เซี่ย (2,204-1,766ปีก่อน
คริสต์ศักราช)

2

ยุคหินเก่า

ประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบ
หลักฐาน คือ มนุษย์หยวนโหม่วที่มณฑลยู
นนาน โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งที่โจวโข่ว
เตี้ยน กรุงปักกิ่ง มนุษย์ใช้ชีวิตเร่ร่อน เก็บ
ของป่า และล่าสัตว์ ใช้ขวานหินแบบกะเทาะ
หน้าเดียว

ยุคหินกลาง

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ปี มาแล้ว
มนุษย์ใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อน ตั้งหลัก
แหล่งถาวร ใช้เครื่องมือหิน ได้แก่
หินสับ ขูด หัวธนู

3ยุคหินใหม่

ประมาณ 6,000-5,000 ปีมาแล้ว

มนุษย์ตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชน เช่น

ชุมชนปานโพในเมืองซีอาน

มีความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ เช่น

ปลูกข้าวฟ่าง
เลี้ยงสัตว์
ท อ ผ้ า
ปลูกบ้านมีหลังคา ผนัง
ทำเครื่องปั้ นดินเผาที่สวยงาม

4

ยุคโลหะ

ประมาณ 4,000-1,766 ปีมาแล้ว
พบหลักฐาน คือ

สำริด
มีดทองแดง ที่มณฑลกานซู
ซึ่ง สำริดนำมาใช้ทำภาชนะต่างๆ เช่น
ที่บรรจุเหล้า
กระถาง

5

อารยธรรมจีนสมัประวัติศาสตร์

ราชวงศ์ชาง (1,766 - 1,122 ปีก่อนคริสต์
ศักราช) เป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีน
ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำหวางเหอ สมัยนี้จีน
ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพ นำสำริดมา
ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใหญ่โตและ
สวยงาม ทำปฏิทิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
กำหนดฤดูกาล การเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว

6ราชวงศ์โจว

ราชวงศ์โจว (๑,๑๒๒ - ๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็น
ราชวงศ์ที่ปกครองจีนยาวนานที่สุด สมัยนี้มีแนวความคิด
สำคัญทางการปกครองเกิดขึ้น คือ กษัตริย์เป็นโอรสแห่ง
สวรรค์ และสวรรค์มอบอำนาจหรืออาณัติให้มาปกครองมนุษย์
เรียกว่า อาณัติแห่งสวรรค์ ในปลายสมัยราชวงศ์โจวมีสงคราม
เกิดขึ้นมากมาย และมีนักปรัชญาหลายสำนัก ปรัชญาที่สำคัญ
ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต้าหรือเต่า

7


ราชวงศ์ฉินหรือจีน

ราชวงศ์ฉินหรือจีน (๒๒๑ - ๒๐๖ ปีก่อนคริสต์ศักราช)
สมัยนี้ถือว่าผู้ปกครอง คือ จักรพรรดิ จักรพรรดิพระองค์แรก
คือ ฉันสื่อหวงหรือจิ๋นซีรั่ง การปกครองระบอบจักรพรรดิ
ใช้กันต่อมาถึง ๒,๐๐๐ ปีจนถึงราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ สมัยนี้ได้
เริ่มสร้างเชื่อมกำแพงเมืองจีนให้เป็นแนวเดียวกัน มีระบบสั่ง
ตวง วัด และการใช้ตัวอักษรจีนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8

ราชวงศ์ฮั่น

เป็นสมัยที่จีนขยายเขตแดนไปอย่างกว้างขวาง
พระพุ ทธศาสนาเริ่มเผยแพร่เข้าสู่จีน ทำให้มีอิทธิพล
ต่อศิลปวัฒนธรรมจีนมาก มีการสำรวจเส้นทางไป
ทางตะวันตกเส้นทางนี้รู้จักต่อมาในชื่อ เส้นทางแพร
ไหม ซึ่งมีความสำคัญทางการค้า การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การเผยแพร่ศาสนาเป็นเวลากว่า๑๐๐๐ปี
และเป็นสมัยที่เริ่มมีการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ที่เรียกว่าสอบจอหงวน

9ราชวงศ์ถัง

ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. ๖๑๘ - ๙๐๗) เป็นยุค
ทองของจีน ซึ่ง จีนมีเขตแดนกว้างใหญ่มากอีกครั้ง
พระพุ ทธศาสนารุ่งเรือง โดยพระถังซำจั๋งเดินทางไป
อินเดียเพื่ อสืบหาพระไตรปิฎก วรรณกรรม การ
ศึกษาเจริญรุ่งเรือง และมีการจัดระบบการสอบคัด
เลือกเป็นข้าราชการ (สอบจอหงวน) ให้ดีขึ้น

ราชวงศ์ซ่งหรือซ้อน

ราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง (ค.ศ.960-1279) จีน
ถูกชนเผ่าทางเหนือรุกรานจนต้องย้ายเมืองหลวง
จากไคเฟิงลงมาทางใต้ ที่เมืองหางโจว ในสมัยนี้มี
การประดิษฐ์ปืนเพื่ อใช้ทำดอกไม้ไฟ ส่วนงานศิลปะที่
โดดเด่น ได้แก่ ภาพวาดและเครื่องกระเบื้อง

10ราชวงศ์หยวนหรือหงวน

ราชวงศ์หยวนหรือหงวน (ค.ศ. ๑๒๗๙ - ๑๓๖๘) จีน
ถูกชนเผ่ามองโกลยึดครอง และก่อตั้งราชวงศ์
หยวนขึ้นปกครอง มีเมืองหลวง คือ เมืองต้าตู
(เปย์จิงหรือปักกิ่งในปัจจุบัน) พระราชวัง ตัวเมือง
ถนนหนทาง ได้รับการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่
หลายแห่งจนกลายเป็นเมืองใหญ่

11

ราชวงศ์หมิง

(ค.ศ. ๑๓๖๘ - ๑๖๔๔ ) ในช่วงต้นได้ตั้งเมือง
หลวงทางใต้ที่เมืองหนานจิง ต่อมาย้ายไปอยู่ที่
เป่ย์จิงสมัยนี้มีการส่งกองเรือขนาดใหญ่ออก
สำรวจทางทะเลไปถึงเเอฟริกาตะวันออก ต่อมา
ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาติดต่อกับจีนโดยตรงโดย
เส้นทางทางทะเลหรือเส้นทางเครื่องเทศ สินค้า
จีนที่เป็นที่ต้องการ ได้เเก่ ใบชา เครื่องกระเบื้อง
สีน้ำเงิน - ขาว ผ้าไหม ในสมัยนี้นักประพั นธ์จีน
ได้เเต่งวรรณกรรมเเละมีการพิ มพ์ เผยเเพร่ เช่น
เรื่องสามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น

12

ราชวงศ์ชิง

ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. ๑๖๔๔ - ๑๙๑๒) เป็นราชวงศ์ของ
ชนกลุ่มน้อยชาวแมนจู ในช่วงต้นราชวงศ์ จีนสามารถ
ขยายอำนาจออกไปได้กว้างขวาง ราชวงศ์ชิงสืบทอด
อารยธรรมดั้งเดิมของชาวจีนและรักษาวัฒนธรรมแมน
จูไว้ มีการสร้างพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงาม และสร้าง
พระราชวังที่ผสมผสานระหว่างติลปะจีนและแมนจู ภาย
หลังเสื่อมอำนาจลงจากความอ่อนแอภายในและการ
รุกรานของชาติตะวันตก

13สาธาร
ณรัฐ

เมื่อสิ้นสุดระบอบจักรพรรดิ จีนเปลี่ยนการปกครองเป็น
ระบอบสาธารณรัฐประชาธูปไตย (ค.ศ. ๑๙๑๒-๑๙๔๙) แต่
เป็นช่วงแห่งความวุ่นวายทางการเมือง ต่อมาพรรค
คอมมิวนิสต์จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ
คอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. ๑๘๔๙ ปัจจุบันเมืองหลวงของจีน คือ
กรุงเป่ย์จิง ยังคงเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมจีน รวมทั้ง
มีเมืองใหญ่หลายแห่งที่เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองทาง
ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาการทางเทคโนโลยี

14

กล่าวได้ว่าตลอดประวัติศาสตร์
อันยาวนานของจีน ชาวจีนได้สร้าสรรค์
อารยธรรมจำนวนมากทั้งด้านอักษร
ศาสตร์ วรรณกรรม การพิ มพ์ ศิลปะ
ปรัชญา ความเชื่อ สถาปัตยกรรม และ
ภูมิปัญญาแขนงต่างๆ ความเจริญ
หลายอย่างของจีนได้ถูกถ่ายทอดไปยัง
ชาติเอเชียเเละยุโรป และมีผลสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพั ฒนาการของชาติที่รับ
อารยธรรมจีนไปใช้และพั ฒนาต่อ

15

ลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน

สมัย ช่วงเวลา /เหตุการณ์สำคัญ

ราชวงศ์ชาง ๑,๗๖๖ - ๑,๑๒๒ ปีก่อน ค.ศ. รู้จักประดิษฐ์ตัวหนังสือ ทำเครื่องสำริด

ราชวงศ์โจว ๑,๑๒๒ - ๒๒๑ ปีก่อน ค.ศ. เกิดแนวคิดโอรสแห่งสวรรค์ อาณัติแห่งสวรรค์
ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า

ราชวงศ์ฉิน ๒๒๑ - ๒๐๖ ปีก่อน ค.ศ. เริ่มสร้างเชื่อมกำแพงเมืองจีนเข้าด้วยกัน

ราชวงศ์ฮั่น ๒๐๖ ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. ๒๒๑ พระพุ ทธศาสนาเข้าสู่จีน มีการสำรวจเส้นทาง
สายแพรไหม

ช่วงแตกแยก ประเทศแตกแยกออกเป็นสมัยสามก๊กและอาณาจักรต่างๆ กว่า ๓๐๐ ปี

ราชวงศ์สุย ค.ศ. ๕๘๙ - ๖๑๘ เริ่มขุดคลองหลวงเชื่อมแม่น้ำหวางเหอกับแม่น้ำฉางเจียง
ราชวงศ์ถัง (แยงซี)

ค.ศ. ๖๑๘ - ๙๐๗ มีความรุ่งเรืองทางพระพุ ทธศาสนา วรรณกรรม
การศึกษา เขตแดนกว้างขวาง

ช่วงแตกแยก ประเทศแตกแยกออกเป็นหลายอาณาจักร

ราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง ค.ศ. ๙๖๐ - ๑๒๗๙ รู้จักประดิษฐ์ดินปืน เริ่มการรัดเท้าสตรี

ราชวงศ์หยวนหรือหงวน ค.ศ. ๑๒๗๙ - ๑๓๖๘ พวกมองโกลปกครองจีน กุบไลข่านทำการขยายอำนาจ

ราชวงศ์หมิง ค.ศ. ๑๓๖๘ - ๑๖๔๔ มีการสำรวจทางทะเล ชาติตะวันตกเริ่มติดต่อกับจีน
โดยเส้นทางเครื่องเทศ

ราชวงศ์ชิง ค.ศ. ๑๖๔๔ - ๑๙๑๒ พวกแมนจูปกครองจีน มีการทำสงครามฝิ่ นกับอังกฤษทำให้จีน
อ่อนแอ

สาธารณรัฐ ค.ศ. ๑๔๑๒ - ๑๙๔๙ เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย บ้านเมืองแตกแยก

สาธารณรัฐประชาชน ค.ศ. ๑๙๔๙ - ปัจจุบัน เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ในสมัย
(คอมมิวนิสต์) เติ้ง เสี่ยวผิง เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยมหรือเศรษฐกิจการตลาด

สมาชิกผู้จัดทำ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

1.ด.ช.นนท์ น้อยพิ นิจ เลขที่ 7
2.พริษฐ์ชา จันทร์พานิช เลขที่ 10
3.ด.ช.พี ระพงศ์ เสถียรพั ฒนากูล เลขที่ 12
4.ด.ช.โพธิเวทย์ ภู่เทศ เลขที่ 13
5.ด.ช.ศุภรักษ์ สุขสว่าง เลขที่ 17
6.ด.ช.อัศวิน คงป้อม เลขที่ 19
7.ด.ญ.ชาลิสา ทองนิตย์ เลขที่ี 20
8.ด.ญ.พิ ชญาฎา มาดารัตน์ เลขที่ 29
9.ด.ญ.ภัควลัญชญ์ วากวาที เลขที่ 31
10.ด.ญ.ภัทรวดี รุ่งรัตน์ เลขที่ 32
11.ด.ญ.ภาพิ มล พงษ์สุเชษศักดิ์ เลขที่ 33
12.ด.ญ.ลภัสรดา คุ้มอิ่ม เลขที่ 34
13.ด.ญ.สิริขวัญ ชื่นชม เลขที่ 37
14.ด.ญ.อภินันท์ พิ ฬารัตน์ เลขที่ 40

ครบ

อารยธรรมจีน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือประวิตืศาสตร์ ม.2
ของอักษรเจริญทัศน์

อารายธรรมจีนมีความสำคัญอย่างมาก


Click to View FlipBook Version