The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อสารประชาสัมพันธ์
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ประจำเดือน มีนาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by orakanya.klim, 2021-03-24 05:36:10

TLS.8001-03-March

สื่อสารประชาสัมพันธ์
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ส่ือสารประชาสัมพันธ์

ประจาเดอื น มีนาคม 2564

บริษทั ซพี ีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
โรงงำนแปรรปู เนอื้ ไก่ สระบรุ ี

គ ោលនគ ោបោយក្រុមហុន

ท่มี า : จรรยาบรรณธรุ กจิ
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/code_of_conduct_th.pdf

กำรประชำสมั พันธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มนี ำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏบิ ัตกิ ำรทรัพยำกรบคุ คล

គ ោលនគ ោបោយក្រុមហុន

៣ ក្រគ ោជន៍ គ ើមបីនិរនតរភោព េេួលយរកោរផ្ោល ស់រតូរ

(ក្រគេសជោតិ ក្រជោជន និងក្រុមហុន) 1-ធបើកចិរធេ អាយទ្លូ ាយ និងយល់េភី ាេចារំ ាច់
ននការ្េាសប់ េរូ
1-ត្រវូ ធ្ជើវ ាបុគ្លគ លអ និងជាគ្ត្រលូ អ 2-ផ្េល់កិចចសហការ និងការចូលររួ ចំជណក
2-ត្រូវមានការធបជេ ញាចិរេចធំ ាោះការងាររបស់ខ្នួល 3-ជសងវ រកឳកាសេីការ្ាល សប់ ូេរ
3-ធ្េារសំខាន់ចំធ ាោះត្បធ ាជន៍រួរ 4-ត្រវូ ធចោះវិភាគ្អ្ំេីននិ ាន ការននការ្ាល សប់ េូរ
4-ធ្េារសខំ ានច់ ធំ ាោះបរសិ ្ាថ ន នងិ ្នធាន្រជម ារិ 5-ធ្ើវកជំ ណទ្ត្រង់ ជកលរអ និងធរៀបចំរចនាសរ័ពនធ
5-ត្បកបអាជវី ករតម ារធ ាលការណ៍សុចររិ ធ ងើ វញិ
6-រនិ ធកងចំធណញធលើអ្កន ធត្បតើ ្រាស់

គ្កើវ ោរគលឿន នងិ មោនគណុ ភោព កោរច្នកៃ ្រឌតិ ថ្ីម

1-ធ្វើការសធត្រចចរិ េ ាងត្ររឹ ត្រវូ និងទាន់ធេលធវលា 1-ធបកើ ចិរធេ អាយទ្ូលាយកងុន ការស្ាេ ប់ និងធ្ជើវ ា
2-គ្រិ ធអាយរានរុនគ្តូ ្បកួរត្បជជង អ្កន សធងេរ
3-បំធេញការងារត្បកបធ ាយត្បសទិ ្ធភាេ និងធមាោះររុ 2-ហានគ្ិរ និងនចនត្បឌ្រិ
4-ធរៀនធហើយអ្នវុ ររេ ហរូ ដលស់ ្ាទ រ់ជំនាញ 3-ហានផ្លេ គ់ ្ំនរិ ថ្ៗីម ធដើរបភី ាេត្បធសរើ ធ ើង
5-អ្ភវិ ឌ្ឍធអាយត្បធសរើ ជាងមាត្រ ាឋ នធដរើ 4-ជសងវ រកឱកាសកងុន ការបធងេើរថ្ីម
6-ជកលរអ និងអ្ភវិ ឌ្ឍទាំងធលបឿន និងគ្ណុ ភាេ 5-ធរើលធ ើញបញ្ាហ គ្ឺជាឳកាស
6-អ្នវុ រេ នងិ បជនរថ គ្ណុ រនរល
គ្គើវ ោយគ ោជោគរឿងងោយ
មោនគុណ្ម៌ ភោពគ មោោះក្តង់
1-ងាយត្សួលកងុន ការសកិ ាធរៀនសតូ ្រ នងិ គនោះតរសៃងសងគុណ
2-ងាយត្សលួ កនុងការបធំ េញ និងអ្នវុ រេ
3-ធត្បតើ ្រាស់រានជាក់ជសងេ និងមានមាត្រ ឋានលអ 1-ត្បកាន់ខជាប់នវូ ភាេធស្មាោះត្រង់
4-ការប់ នថយនីរវិ ្ិ ជី ដលសមុគ្ស្មាញ នងិ េរិ ាក 2-មានសីល្រ៌
5-ការប់ នថយការធត្បតើ ្រាសធ់ េលធវលា និង្នធាន 3-មានឆនទៈជកជត្បកំហសុ ឆគង
4-ការ ារភាេសចុ រិរ នងិ យរុ េិ្រ៌
5-ធចោះរបសងន សងគ្ណុ អ្នកដនទ្ធ ាយវ្ិ ដី ៏
ត្រឹរត្រវូ

กำรประชำสมั พนั ธร์ ะบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มีนำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏิบัติกำรทรพั ยำกรบคุ คล

គ ោលនគ ោបោយពលរមម

กำรประชำสัมพนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มนี ำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรทรพั ยำกรบุคคล

គ ោលនគ ោបោយពលរមម

กำรประชำสัมพนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มนี ำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรทรพั ยำกรบุคคล

លរខខណ័ ឌ ថ្ងឈៃ បរ់ បស់កនូ ឈួនល

រោងចក្កកកថ្ចនសាច់មាន់ សារះបរុ ី

រ មើ ានបនុ ្នមា ក្បរេទ?

រ យើ ក្បរេទនមិ យួ ៗរន្ះ
រ ើមានលកណខ ះយងា ណាខ្ះល ?

วันหยุดของลกู จ้าง มี 3 ประเภท

1-OFF วันหยดุ ประจำสปั ดำห์ ច្ថ្ៃឈរស់ ក្មោរក្រចោាំសបតោហ៍

• หยดุ วนั อาทิตย์ หรือ 1 วัน/สปั ดาห์ ឈប់នថ្ៃអាទ្ិរយ ឬ 1 នថ្ៃ/សរេាហ៍

2-Holiday วนั หยดุ ตำมประเพณี ច្ថ្ៃឈរស់ ក្មោរ

• ไม่น้อยกว่า 13 วันตอ่ ปี โดยรวมวนั แรงงานแหง่ ชาติ
ตามประกาศวันหยดุ ของบริษัท

រនិ រចិ ជាង 1 នថ្ៃ តារត្បកាសនថ្ឈៃ ប់សត្មាកត្បនេណីរបស់ត្ករុ ហនុ

3-Vacation Leave วนั หยุดพกั ผอ่ นประจำปี

• 6 วนั ตอ่ ปี ผ่านทดลองงานแตอ่ ายุงานไចม្ថ្ถ่ៃឈงึ រ3ស់ ក្ปមោี រក្រចោាំឆោៃ ំា
6 នថ្ៃកនុងរួយឆាន ំ ធេលឆលងការស់ ្ាកលបងការងារ ជរអាយុងាររិនដល់ 3 ឆនាំ

• 9 วนั ต่อปี อายงุ าน 3 ปีขึน้ ไปแต่ไมถ่ งึ 5 ปี
• 192នថ្วកៃ ันងុន ตរយួ่อปឆีនាំ អอាาយยុងุงាาរ 3นឆ5នាំ ជរปរีขិន้ึนដไ้ លป់ 5 ឆនាំ

12នថ្ៃកុនងរយួ ឆនាំ អាយុងារ 5 ឆនាធំ ើងធ ា

กำรประชำสัมพนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มีนำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏบิ ตั กิ ำรทรพั ยำกรบุคคล

លរខខ ័ណឌ

ลำได้เท่ำท่ีป่วยจรงิ ไดค้ ำ่ จำ้ งไม่เกิน 30 วนั ลำป่วย
สำมำรถชีแ้ จงได้หำกไม่มีใบรับรองแพทยม์ ำแสดง

ลำกิจ ลำได้ไม่เกนิ 7 วนั ตอ่ ปี เปน็ กจิ ธุระจำเปน็ ทีต่ ้อง
กระทำด้วยตนเอง ลำลว่ งหนำ้ อยำ่ งนอ้ ย 3 วัน

ลำไดไ้ มเ่ กิน 60 วัน ได้รบั คำ่ จำ้ ง ลำเพ่อื ฝึกควำม
ตอ้ งแจ้งหวั หน้ำทันทเี มอ่ื ไดห้ มำยเรียก พร่งั พร้อมทำงทหำร

ลำคลอด ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยไดร้ บั คำ่ จ้ำง
ไม่เกิน 45 วนั ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

ลำได้ไม่เกิน 30 วนั ได้รับค่ำจ้ำง ลำอปุ สมบท
อำยงุ ำนไมน่ ้อยกวำ่ 3 ปี
ลำล่วงหนำ้ 15 วัน

ลำเพื่อฝึกอบรม หรอื ไม่เกนิ ปลี ะ 30 วัน หรอื ไม่เกนิ
3 ครง้ั ได้รับคำ่ จ้ำง
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ

ลำได้ตำมแพทย์กำหนด ไดร้ ับค่ำจำ้ ง ลำเพื่อทำหมนั
เทำ่ กบั ค่ำจำ้ งในวันทำงำนปกติ
แสดงใบรบั รองแพทย์

กำรประชำสมั พนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มนี ำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรทรัพยำกรบคุ คล

លរខខ ័ណឌ

អាចសុចំ ាប់ឈបធ់ ាយទ្ទ្លួ រានត្រាក់ឈលួន តារ ឈប់ឈឺ
ការឈចឺ ាបេ់ រិ រិនធលសើ 30 នថ្ៃ ធហយើ អាចត្រាប់
បញ្ាជ ករ់ ានធបើសនិ ាម នលខិ ្រិ េីធេទ្យរកបញ្ាជ ក់។

កិចចធុរៈ អាចសចំុ ាប់ឈបរ់ ានរិនធលសើ 7 នថ្ៃកងុន រយួ ឆាន ំ
ធហើយត្រូវសចំុ ាបរ់ នុ 3 នថ្ៃ ធហើយនងិ ទ្ទ្លួ រាន
ត្រាកឈ់ នួលធេលឆងល ការស់ ្ាកលបងការងារ។

អាចសចុំ ាប់ឈបរ់ ានរនិ ធលសើ 60 ឈប់ទាហារ
នថ្ៃ ធ ាយមានត្រាក់ឈលួន ឱយ
ធហើយត្រូវជនូ ដណំ ងឹ ដលធ់ រការឱយរាន
ត្ជាបភ់ លារធេលរានលិខ្រិ ធ ា

ឈប់សក្មាលកនូ មាននផ្ទធ ាោះរួយដងគ្អឺ ាចឈប់រានរនិ ធលសើ
98 នថ្ៃ ធ ាយមានត្រាក់ឈនួលឱយរនិ ធលសើ 45
នថ្ៃ ធហយើ ត្រូវបញ្ាជ ក់េលី ខិ ្ិរេធី េទ្យផ្ង។

អាចសុំចាប់ឈប់រានរនិ ធលសើ 30 នថ្ៃ ឈបរ់ ៅបួស
ធ ាយរានត្រាកឈ់ ួនល គ្តឺ ្រូវមានអាយុងារ
រនិ រចិ ជាង 3 ឆាន ំ

សំចុ ាាប់ឈប់រ មើ បា ីអប់រំ អាចធ្វរើ ានរិនធលសើ 30 នថ្ៃ ឬ
រិនធលើស 3 ដង ធ ាយទ្ទ្លួ
រានត្រាក់ឈលួន

អាចសចុំ ាប់ឈប់រានតារកំណរេ់ ី ឈប់រធើវរកៀវ
ធេទ្យធ ាយរានត្រាក់ឈលួន ធសរើម នងឹ
ត្រាក់ឈួលន នថ្ធៃ ្កវើ ារ្រមតា ធ ាយត្រូវ
បញ្ាជ កល់ ិខ្ិរេធី េទ្យផ្ង។

กำรประชำสมั พันธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มีนำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบัติกำรทรัพยำกรบุคคล

មូលនិ្សិ និតសុខសងគម សក្មោលរូន

ผปู้ ระกนั ตนหญงิ :

สามารถคลอดบุตรทโี่ รงพยาบาลใดกไ็ ด้ จะได้รบั

1. คา่ คลอดบุตร เหมาจา่ ย จานวน 15,000 บาท

2. เงนิ สงเคราะห์การหยดุ งาน ในอตั รารอ้ ยละ 50 ของ

คา่ จา้ งเฉลี่ยเปน็ เวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครัง้

3. ค่าตรวจครรภ์และรบั ฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเปน็ เงนิ

1,500 บาท (เดมิ 3 คร้งั 1,000 บาท) ดงั นี้

(1) อายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สัปดาห์ จ่ายในอตั ราเทา่ ที่จ่ายจรงิ ไมเ่ กนิ 500 บาท
(2) อายคุ รรภ์มากกว่า 12 - 20 สัปดาห์ จา่ ยในอตั ราเท่าท่ีจา่ ยจริงไมเ่ กิน 300 บาท
(3) อายคุ รรภม์ ากกว่า 20 - 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเทา่ ทจ่ี า่ ยจรงิ ไม่เกนิ 300 บาท
(4) อายุครรภ์มากกวา่ 28 - 32 สัปดาห์ จ่ายในอตั ราเทา่ ทีจ่ ่ายจริงไมเ่ กิน 200 บาท
(5) อายุครรภม์ ากกวา่ 32 สปั ดาห์ขนึ้ ไป จ่ายในอตั ราเทา่ ท่ีจา่ ยจริงไม่เกนิ 200 บาท

ผปู้ ระกันตนชาย :

สามารถคลอดบุตรทโี่ รงพยาบาลใดกไ็ ด้
จะได้รับเฉพาะเงินคา่ คลอดบุตรเหมาจ่าย

จานวน 15,000 บาท
(จด/ไม่จดทะเบยี นสมรส)

ทง้ั น้ี ผู้ประกันตนสามารถใช้สทิ ธไิ ดแ้ ลว้ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผ้ปู ระกนั ตนมี
ขอ้ สงสยั สามารถติดตอ่ สอบถามได้ทส่ี ายด่วนประกนั สงั คม 1506 ใหบ้ ริการทกุ วันตลอด 24 ชว่ั โมง
ดรู ายละเอยี ดได้ท่ี www.sso.go.th

กำรประชำสัมพันธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มนี ำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรทรัพยำกรบุคคล

មូលនិ្ិសនសតិ ខុ សងគម សក្មោលរនូ

រោកអនកក្សី :

អាចសត្មាលកូនធ ារនីទរធេទ្យណារួយក៏រាន នងិ ទ្ទ្ួលរាន៖

1. រនរលសត្មាលកនូ ចាយធ ា ចនំ នួ 15,000 រារ
2. ត្រាក់សធ្ងាគ ោះធេលឈប់ការងារ កងនុ អ្ត្តា 50 ភាគ្រយេិ

ត្រាកឈ់ នួលជាធវលា 90 នថ្ៃ រនិ ធលើស 2 ដង
3. រនរលេនិ រិ យនផ្ទធ ាោះធហើយទ្ទ្ួលធផ្ើញរធ ាោះ 5 ដង ររួ គ្ិរជា

ត្រាក់ 1,500 រារ (ធដើររានជរ 3 ដង 1,000 រារ) ដធូ ចនោះ ៖

(1) អាយធុ ាោះរនិ ធលសើ 12 សរេាហ៍

ចាយកងុន អ្ត្តាធសរើម ជដលអ្នករានចាយេិររិនធលើស 500 រារ
(2) អាយធុ ាោះធត្ចនើ ជាង 12 – 20 សរេាហ៍

ចាយកងុន អ្ត្តាធសើរម ជដលអ្នករានចាយេិររិនធលើស 300 រារ
(3) អាយុធ ាោះធត្ចើនជាង 20 – 28 សរាេ ហ៍

ចាយកនងុ អ្ត្តាធសមើរជដលអ្នករានចាយេិររិនធលើស 300 រារ
(4) អាយធុ ាោះធត្ចនើ ជាង 28 – 32 សរេាហ៍

ចាយកនងុ អ្ត្តាធសមើរជដលអ្នករានចាយេិររិនធលសើ 200 រារ

(5) អាយុធ ាោះធត្ចើនជាង 32 សរាេ ហធ៍ ងើ ធ ា

ចាយកងុន អ្ត្តាធសមើរជដលអ្នករានចាយេិររិនធលសើ 200 រារ

រោកអកន ក្បសុ :

អាចសត្មាលកនូ ធ ារនរីទ ធេទ្យណារយួ ក៏រាន
នងិ ទ្ទ្ួលរានត្រឹរជរត្រាក់រនរសល ត្មាលកូនធ ាចាយ

ចនំ ួន 15,000 រាន
(មាន/អ្រម់ ានសបំ ុត្រអា ាហ៍េិ ាហ៍)

ទាំងធនោះ ធលាកអ្នកអាចធត្បើសិទ្ធិរានធហើយ ចាបត់ ាំងេី 1 ជខ្រករា 2564 ជាធដរើ ធ ា
ធលាកអ្នកមាន សងសយ័ អាចទាក់ទ្ងស្ាកសរួ រានតារធលខ្សនិេសុខ្សងគរ 1506 ផ្លេ ធ់ សវាករម

រាល់នថ្ៃត្គ្បធ់ េល 24 ធមាង ធរលើ ទ្និ នន ័យរានធ ា www.sso.go.th

กำรประชำสมั พนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มีนำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรทรัพยำกรบุคคล

មលូ ន្ិ សិ ណំា ងររសរ់ មមររ

คา่ รักษาพยาบาล របឡាជា កិ ្ាក់សណុំ ង

ត្រាក់រកាេារាល ค่าทาศพ

50,000-2,00,000 บาท ត្រាកធ់ ្ើវបណុ យសេ

50,000 บาท

(ประกาศกฎกระทรวงใหม่)

คา่ ฟนื้ ฟูสมรรถภาพ ค่าทดแทน

ត្រាក់រកាេសី ររថភិ ាេធ្កើវ ារ ត្រាកស់ ណំ ង

358,000 บาท รอ้ ยละ 70
คา่ จา้ งไม่เกิน 20,000 บาท

หยุดงำน สญู เสยี อวยั วะ

ចាបឈ់ ប់ការងារ រារ់បង់សររិភថ ាេធ្វើ

ตงั้ แต่ 1 วันข้ึนไป ការននរាងកាយ
(แตไ่ มเ่ กิน 1 ปี)
ไม่เกนิ 10 ปี

ทพุ พลภำพ ตำย/สูญหำย

ភាេេិការ ស្ាល ប់/រារធ់ ា

รายเดอื นตลอดชีวิต จา่ ย 10 ปี
ให้กับทายาท

กำรประชำสัมพนั ธร์ ะบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดือน มีนำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏบิ ัติกำรทรัพยำกรบุคคล

จรรยาบรรณทางการคา้ และ
លរខខ័ណគឌ លើពលរមមពីអតិថ្ជិ คនวามรับผดิ ชอบตอ่ สังคม (ETI Base Code)

6. ชว่ั โมงกำรทำงำนไม่เกนิ ที่กำหนด គមោងគ្កវើ ោរមិនហសួ រំារតិ គេ

6.1 ไมเ่ กนิ กฎหมาย ข้อตกลง หรือตาม 6.2-6.6 แลว้ แตว่ า่ อนั ไหนเป็นผลดีกวา่ กบั
พนกั งาน ធមាងធ្ើវការត្រូវជរអ្នុវរតេ ារចាបជ់ ារសិ រហូ ភាេ កចិ តច ្េរធត្េៀងនងិ បទ្បបញ្រញ នេិ ន ៦.២ ដល់ ៦.៦

ខាងធត្ការណារួយ ផ្លេ ់នូវការការ ារកានជ់ រធត្ចើនសត្មាប់ករមករ។ អ្នតុ ្បធ ាគ្ ៦.២-៦.៦ ជផ្កអ ធលសើ េង់ ារការងារ

អ្នេរជារ។ិ

6.2 ชวั่ โมงการทางานปกติ ไมเ่ กนิ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ធមាងធ្កើវ ារធ ាយរនិ រាបប់ ញ្ូលច

ធមាងបជនរថ ត្រវូ កណំ រធ់ ាយ កចិ សច នានងិ រិនត្រវូ ធលើសេី ៤៨ ធមាងកនងុ រយួ សរេាហ៍។

6.3 การทางานลว่ งเวลาเป็นไปโดยสมคั รใจ และได้รบั คา่ ตอบแทนในอตั ราพเิ ศษ ไม่
นอ้ ยกวา่ 125% រាល់ធមាងធ្ើកវ ារទាំងអ្ស់ត្រវូ ធ្ើវធ ាយសម័ត្គ្ចរិ ។េ ធេលធវលាបជនរថ នឹងត្រូវរានធត្បើ

ត្បកបធ ាយទ្នំ ួលខ្ុសត្រូវធ ាយគ្ិរដចូ ខាងធត្ការៈ ទ្ំហធំ ត្បកង់នងិ ធមាងធ្កវើ ាររបសក់ រមករមនាកៗ់ និងកមាល ងំ េល

ករមទាងំ រលូ ។ វារនិ ត្រូវរានធត្បធើ ដើរបីជនំ ួសការងារ្រមតា។ ការជថ្រធមាងនងឹ ជរងជរធករើ ធ ងើ ផ្លេ ស់ ំណងតារអ្

ត្តាបុេវលាភជដលត្រូវរានជណនារំ ិនរចិ ជាង ១២៥% ននអ្ត្តាត្រាកឈ់ នលួ ្រតម ា។

6.4 ช่วั โมงการทางาน ไมเ่ กิน 60 ชั่วโมงต่อสปั ดาห์ ចនំ នួ ធមាងធ្វើការសរបុ កងុន រយៈធេល ៧ នថ្ៃ

រនិ ត្រូវ ធលសើ េី ៦០ ធមាងធលកើ ជលងជរកជនលងជដលត្គ្បដណបដ ធ់ ាយត្បការ ៦.៥ ខាងធត្ការ។

6.5 หากช่ัวโมงการทางาน เกนิ 60 ชั่วโมงต่อสปั ดาห์ ตอ้ งไดร้ บั อนุญาตตาม
กฎหมาย และเปน็ ข้อตกลงสภาพการจา้ ง และมกี ารป้องกนั สขุ ภาพและความ
ปลอดภยั ทเี่ หมาะสม และความจาเปน็ ขององคก์ รจากเหตมุ ิคาดฝัน เช่น อุบตั ิเหตุ
เหตุฉกุ เฉนิ ធមាងធ្វើការអាចធលសើ េី ៦០ ធមាងកុនងរយៈធេល ៧ នថ្ៃ រយៈធេលជរកនុងកាលៈធទ្សៈេិធសសជដល

ទាងំ អ្សន់ នឯកស្ារ ខាងធត្ការធនោះត្រូវរានបធំ េញ៖
• ធនោះត្រូវរានអ្នុញ្ញារធ ាយចាបជ់ ារ។ិ
• ធនោះត្រូវរានអ្នុញ្ញារធ ាយកិចតច ្េរធត្េៀងសរហូ ភាេធ ាយធសរី ចរចាជារួយអ្ងកគ ាររបស់ករមករជដល
រណំ ាងឱយក ជផ្នកសខំ ានន់ នកមលាងំ េលករ្
• ការការ ារសុវរភិថ ាេត្រវូ រានធ្វើធ ើងធដើរបកី ារ ារករកម រ។សុខ្ភាេនងិ សុវរិភថ ាេ; នងិ
• នធិ ាជកអាចបងាហ ញករណធី លកើ ជលងធនាោះ កាលៈធទ្សៈអ្នវុ រដេ ចូ ជាផ្លិរករមជដលរនិ រានរំេឹងទ្កុ
កំេលូ ភំធន ត្ ាោះថ្ាន ក់ឬភាេអាសនន។

6.6 มีวนั หยดุ หน่งึ วนั ในชว่ ง 7 วัน หรือตามทกี่ ฎหมายกาหนด หรอื 2 วันใน 14 วัน

ករកម រនធិ ាជិរនឹងត្រូវផ្លេ ់ជនូ នូវការឈបស់ ត្មាក ាងធហាចណាសរ់ យួ នថ្ៃ រាល់រយៈធេល ៧ នថ្ៃឬជដលរាន
អ្នញុ ្ាញ រធ ាយចាបជ់ ារិ ឈបស់ រំ ាកេីរនថ្ៃធរៀងរាល់ ១៤ នថ្រៃ ងេ ។

กำรประชำสัมพันธร์ ะบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มีนำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏิบัตกิ ำรทรพั ยำกรบุคคล

សខុ មុ ោលភោព สวสั ดิการกรณีภัยพบิ ัติ

សខុ ្មុ ាលភាេករណមី ានធត្ ាោះរហនេរាយ

อนั เกิดจาก วาตะภยั อทุ กภยั อคั คีภัย

ធត្ ាោះជដលរកេីខ្យល់េយោុ ះ ទ្ឹកជំនន់ អ្គ្គីភយ័

• เจ้าบา้ น เงินช่วยเหลอื 10,000 บาท
10,000 រារ
មចាស់ផ្ោទ ះ ត្រាក់សធ្ងាគ ោះ

• ผู้อาศัย เงินช่วยเหลอื 5,000 บาท

អ្នកស្ាន កធ់ ា ត្រាក់សធ្ងាគ ោះ 5,000 រារ

เอกสำรยืน่ เบิกสวัสดิกำร ขั้นตอน

คนงำน รำยวัน/รำยเดอื น พนักงำนรำยเดือน รวบรวม
เอกสาร
1. TLS.033 แบบเบิกเงินช่วยสวัสดิการ 1. คีย์ผา่ นระบบ iExpense
Park /
2. หลกั ฐานรบั รองจากหนว่ ยงานราชการ iExpense
3. ภาพถา่ ยขณะเกดิ เหตุ 4 มุม (หน่วยงานราชการลงนามรับรอง)
4. สาเนาบัตรประชาชน (ผเู้ บิก, เจ้าบ้าน) สง่ HR
5. สาเนาทะเบียนทะเบยี น (ผ้เู บิก, เจ้าบ้าน) เพือ่ ตรวจสอบ
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณเี จา้ บา้ นเปน็ คูส่ มรส) ผู้บงั คับบัญชา

7. สาเนาสมุดบญั ชีธนาคาร (ผเู้ บิก) อนมุ ัติ

นาส่งบัญชี
เพื่อเบิกจ่าย

กำรประชำสัมพันธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มีนำคม 2564
โดย ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรทรพั ยำกรบคุ คล

กำรประชำสัมพนั ธ์ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มนี ำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏิบตั ิกำรทรพั ยำกรบคุ คล

ข้อบงั คบั เกยี่ วกับการทางาน ขอ้ บังคบั เกยี่ วกับการทางาน
บรษิ ทั ซพี ีเอฟ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน) (ฉบับแก้ไขเพ่มิ เติม ครัง้ ที่ 1/2562)
ประกำศ ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2562
ประกำศ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2559

ประกาศ ธกอ.010/2563 ประกาศ สน.บ. 020/2564
เรอ่ื ง วนั หยุดประเพณี ประจำปีพทุ ธศักรำช 2564 ขอ้ กำหนดวนั ทำงำนปกติ วันหยุดประจำสปั ดำห์

(18 ธันวำคม 2563) และบทลงโทษ (18 มกรำคม 2564)

คณะกรรมการสวัสดกิ าร ประชาสมั พนั ธ์ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
วำระ 2 ปี (มรท.8001)

วันที่ 25 กันยำยน 2563 – 24 กันยำยน 2565 ประจำเดอื น มีนำคม 2564

กำรประชำสมั พันธร์ ะบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มนี ำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏิบัติกำรทรัพยำกรบคุ คล

ขอเชิญเพอื่ นๆพนกั งานรว่ มตอบคาถาม
ดา้ นแรงงาน

โดย Scan QR Code สง่ คาตอบ

ปิดรบั คำตอบ 31 มนี ำคม 2564
ประกำศรำยช่อื ผโู้ ชคดี 2 เมษำยน 2564
ลุน้ รับของรำงวัล

ชุดช้อน+ตะเกยี บ สุดนา่ รกั
จานวน 10 รางวัล

กำรประชำสมั พันธร์ ะบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) ประจำเดอื น มนี ำคม 2564
โดย ฝำ่ ยปฏบิ ตั ิกำรทรัพยำกรบุคคล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Portfolio_004
Next Book
จดหมายข่าวมีนาคม