The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vitbit delux, 2019-06-04 03:44:47

unit 1 safety.pdf 22

unit 1 safety.pdf 22

ADMIN

นายสนั ติ สรุ ิยะ

[วนั ท่ี]

ความสาคัญของสารชีวภาพเพือ่ การเกษตร

สารชีวภาพเพื่อการเกษตรมีความสาคญั กบั ระบบเกษตรกรรมในยคุ ปัจจุบันนี้ เพอื่ นามาใชท้ ดแทน
สารเคมีทางการเกษตร เป็นการทาการเกษตรกรรมทางเลือกอย่างหนึ่งท่ปี ระยุกต์ใชก้ ลุม่ จลุ นิ ทรีย์ทีม่ ี
ประโยชน์ทางการเกษตรมาใช้ ทาใหส้ ามารถผลิตอาหารท่ีปลอดภัยกบั ผู้บรโิ ภค และช่วยฟื้นฟู บารุง รกั ษา
ระบบสง่ิ แวดลอ้ ม ให้คงอยใู่ นสภาพที่สมดุลตลอดไป ซ่ึงสามารถสรปุ ความสาคัญไดด้ ังน้ี

1 ความสาคญั ตอ่ ระบบส่งิ แวดล้อม

1) ชว่ ยหมุนเวียนธาตุอาหารในดนิ สารชีวภาพทางการเกษตรเป็นการนากลุ่มจุลินทรยี ท์ ่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและมีประโยชนน์ ามาใชใ้ นการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการผลติ พืช ซง่ึ จดั วา่ พืชเป็น
ผ้ผู ลิตในระบบนิเวศทส่ี าคญั ที่ตอ้ งอาศัยดนิ เป็นท่ีเกาะยดึ เป็นแหล่งอาหาร แหลง่ น้า และแหลง่ อากาศ
โดยเฉพาะธาตุอาหารพืชนน้ั ในสภาพธรรมชาติจะถูกปลดปลอ่ ยออกมาจากดินในรปู ของสารอนนิ ทรยี ์ และ
ถกู ปลดปล่อยออกมาจากชิน้ ส่วนของพืช สัตว์และจลุ ินทรยี ์ท่ตี าย ในรูปของสารอินทรยี ์ ให้พืชดูดไปใช้ ซ่งึ
จลุ ินทรีย์ดนิ จดั วา่ เปน็ สงิ่ มีชีวิตในดนิ ทีม่ ีบทบาทต่อการยอ่ ยสลายสารอนิ ทรียเ์ หล่าน้ัน ทาให้เกดิ การหมนุ เวียน
ธาตอุ าหารในวัฏจักรคารบ์ อน วัฏจักรไนโตรเจน วฏั จกั รฟอสฟอรัส และวฏั จกั รกามะถัน ท่ีมสี ่วนสาคัญที่
ทาให้ธาตุอาหารพืชดังกล่าวออกมาเป็นประโยชนก์ บั พชื ดังน้ันหากดินมสี ารพษิ ตกค้างจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรกย็ อ่ มทาให้จุลินทรยี ์ดนิ ที่มีประโยชน์ในวัฏจักรต่าง ๆ ลดจานวนลงหรือไมม่ ี กย็ ่อมทาใหก้ าร
หมุนเวียนธาตอุ าหารในดนิ ท่เี ปน็ ประโยชน์กบั พชื หยุดชะงกั พืชก็ย่อมไมเ่ จริญเตบิ โตตามวงจรชวี ติ
จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มธาตุอาหารซึง่ หากใชต้ ิดต่อกนั ยอ่ มทาให้ดนิ เสื่อมโทรมในที่สุด

2) ทาใหด้ ินมีชีวติ การใชส้ ารชวี ภาพทางการเกษตรในดนิ ท่มี ีคุณสมบัติทางชีวภาพ ท่ีดี กล่าวคือดินท่ีมี
สิ่งมีชีวติ ในดนิ จานวนมากท้ังชนิดและปรมิ าณ กย็ อ่ มไมม่ ีผลกระทบกบั สิง่ มชี วี ติ เหล่าน้นั เพราะสารชีวภาพไม่มี
ผลตกคา้ งในสิง่ แวดลอ้ ม แต่ทาให้สิ่งมชี ีวติ ในดนิ เพมิ่ จานวนตามธรรมชาตไิ ดม้ ากขน้ึ เพราะมีแหลง่ อาหารที่
สมบรู ณ์ ส่วนการใช้สารชีวภาพทางการเกษตรในดนิ ทเ่ี สอื่ มโทรมรว่ มกบั การใส่อินทรยี ว์ ัตถุ กย็ ่อมชว่ ยฟนื้ ฟู
ดินใหม้ ีสง่ิ มชี ีวติ ในดินเพ่ิมจานวนมากข้ึน ซึ่งจะสง่ ผลตอ่ การชว่ ยหมนุ เวียนธาตุอาหารพืชในที่สดุ ทาให้ดนิ
บรเิ วณนนั้ มคี วามอดุ มสมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติ

3) ช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ มจากการทาการเกษตร การปลกู พืช การเลี้ยงสตั ว์ และการประมง ทาให้
เกดิ กลิน่ เหม็นจากการเลย้ี งสตั ว์ น้าเนา่ เสยี จากการประมง ดงั นั้นหากนาสารชวี ภาพทางการเกษตรท่มี ี
คุณสมบตั ิในการชว่ ยลดกลิน่ และชว่ ยบาบัดนา้ เสีย กย็ ่อมทาให้ลดผลกระทบจากสาเหตดุ ังกล่าวได้เปน็ อยา่ งดี
นอกจากนี้ปัญหาสารพษิ ตกคา้ งในดินและน้าก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

2 ความสาคญั ตอ่ สภาพเศรษฐกิจ

1) ลดตน้ ทุนในการผลติ การใชส้ ารชวี ภาพทางการเกษตร สามารถใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรใน
ระยะยาวไดเ้ ปน็ อย่างดี หากผู้ใชเ้ ข้าใจหลกั การผลติ และการใชท้ ่ีถกู ต้อง ทาใหช้ ่วยลดค่าใช้จ่ายในการซอื้
สารเคมีทางการเกษตรที่มรี าคาแพงมาใช้ ส่งผลต่อต้นทนุ การผลติ ท่ีลดลง ลดความเสยี่ งตอ่ การขาดทุน จาก
ราคาผลผลิตท่ไี มแ่ น่นอนไดเ้ ป็นอย่างดี

2) สร้างอาชีพการผลติ สารชีวภาพเชงิ ธรุ กจิ ในสภาพปัจจุบนั นกี้ ารใช้สารชวี ภาพทางการเกษตร เป็น
ทางเลอื กหนึ่งของการทาการเกษตรอินทรยี ์ หรือเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีค่ านงึ ถงึ ความ
ปลอดภัยของผลผลติ เปน็ สาคญั ทดแทนการทาการเกษตรสมัยใหม่ทเี่ น้นการปลูกพืชเชิงเดย่ี ว ทีใ่ ช้สารเคมี
ทางการเกษตรในกระบวนการผลติ ทาให้ผลผลติ อาจมีสารพิษตกค้าง ดังนนั้ ผผู้ ลิตสารชวี ภาพทางการเกษตร
จงึ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความตอ้ งการของตลาด เปน็ การสรา้ งงาน สร้างอาชพี และสรา้ งรายได้
ให้กบั ครวั เรอื น หรือชมุ ชน อีกทางเลอื กหนง่ึ

3) เปน็ พื้นฐานในการสรา้ งเศรษฐกจิ แบบพอเพยี ง พระราชดารัสเกย่ี วกบั แนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงท่ีดาริถงึ การพฒั นาที่ตัง้ อย่บู นพน้ื ฐานของทางสายกลางและไม่ประมาท โดยคานงึ ถงึ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรา้ งภูมคิ ุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรูค้ วามรอบคอบ และคณุ ธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทา น้นั หากประชาชนชาวไทยนามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร กต็ อ้ งพจิ ารณาแนวทางการผลิต ที่ต้องผลติ แบบพง่ึ พาตนเอง ผลิตไวใ้ ช้ใน
ครัวเรอื น หากมเี หลือก็แจกจา่ ยหรอื ขาย สว่ นการพิจารณาปัจจัยการผลติ ก็เชน่ เดยี วกนั คอื ตอ้ งเปน็ ปจั จยั
ทพ่ี งึ่ ตนเอง ดังน้ันการนาสารสารชวี ภาพทางการเกษตรมาใช้จงึ เป็นพื้นฐานสาคัญของการพึ่งตนเอง

3 ความสาคญั ตอ่ สภาพทางสงั คม

1) สร้างภมู คิ ้มุ กันสุขภาพอนามยั ใหก้ บั ผู้ผลิตและผบู้ ริโภค การใช้สารชวี ภาพทางการเกษตรเป็นการ
สร้างภูมิคมุ้ กนั สุขภาพอนามยั ใหก้ ับผผู้ ลติ และผู้บริโภคทส่ี าคัญ เพราะสารชีวภาพทางการเกษตรไม่มีสารพษิ
หรอื เชอ้ื โรคทีเ่ ปน็ สาเหตทุ าใหม้ นษุ ยเ์ จบ็ ป่วย ดังนั้นผผู้ ลติ จงึ มีความปลอดภัยในการใช้ ส่วนผ้บู ริโภคกไ็ ด้
อาหารที่ปลอดภยั บริโภค ทาใหภ้ าระในการดแู ลผ้ปู ่วยลดน้อยลง

2) สร้างความเขม้ แข็งใหค้ รัวเรือนและชมุ ชน การใช้สารชีวภาพทางการเกษตรในการเพาะปลูกพชื เลย้ี ง
สตั ว์ และการประมง ยอ่ มตอ้ งอาศยั ภมู ปิ ัญญาท้องถิน่ โดยเฉพาะการใชส้ ารชวี ภาพเพอ่ื ป้องกันศตั รูพืชและ
สตั ว์ ที่ต้องใชพ้ ชื สมุนไพรในทอ้ งถิน่ มาใช้ในการผลิต การหาแหล่งเรยี นรู้ในชุมชนจึงเปน็ ส่ิงสาคัญ ดังนนั้
สงั คมไทยจึงควรหันกลบั มามองตน้ ทนุ ทางทรพั ยากร ทางสังคม และวัฒนธรรม ทส่ี ั่งสมมาในชมุ ชนแตล่ ะ

ชุมชน เพ่ือการผลิตแบบพึง่ ตนเอง ส่ิงเหล่าน้หี ากมีกระบวนการขบั เคลอื่ นจากทกุ ภาคส่วนก็ย่อมทาให้
ครัวเรือนและชมุ ชนมคี วามเขม้ แข็งมากข้ึน สามารถลดการพ่งึ พาปัจจยั การผลิตจากภายนอกได้


Click to View FlipBook Version