The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บท9 แนวโน้มการส่งเสริมการขาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eye89667, 2019-01-21 08:06:19

บท9 แนวโน้มการส่งเสริมการขาย

บท9 แนวโน้มการส่งเสริมการขาย

แนวโน้มการส่งเสรมิ การขายคานา

การส่งเสริมการขายถกู นามาใช้เปน็ เคร่อื งมือทางการตลาดทสี่ าคญั มาก เน่ืองจากเปน็ ส่วนหนึ่งของ
แผนการตลาด ดังนัน้ จงึ ควรพิจารณาแนวโนม้ ของการส่งเสรมิ การขายไปพรอ้ มกบั แนวโนม้ ของการตลาดใน
ปัจจบุ นั ทีเ่ ปล่ียนแปลไปอยา่ งรวดเรว็ ไม่วา่ จะเป็นพฤตกิ รรมการซือ้ ของลกู คา้ หรอื การเปลี่ยนแปลงทาง
การตลาดท่ีมเี ทคโนโลยเี ขา้ มาเกี่ยวขอ้ งอย่าแพรห่ ลาย แรงจงู ใจจากการส่งเสริมการขายจึงเข้ามามีบทบาทเพื่อ
กระตนุ้ ใหล้ ูกคา้ เกิดความต้องการและตดั สินใจซอื้ ในทีส่ ดุ

สารบญั ก

คานา 1

แนวโนม้ การสง่ เสรมิ การขาย 2
2
การบริการความสัมพนั ธก์ ับลูกคา้ ในอนาคต 2
วัตถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3
ความสาคัญของการบริหารลกู ค้าสัมพนั ธ์
แนวทางในการรกั ษาลกู คา้ ปัจจุบันให้อย่กู บั เราตลอดไป 3
4
กจิ กรรมทางการตลาดเพอื่ สร้างความสมั พันธ์กับลกู ค้าระยะยาว 6
ปจั จยั ทีม่ อี ิทธพิ ลตอ่ แนวโน้มการสง่ เสรมิ การขาย
ลักษณะแนวโน้มของการส่งเสรมิ การขาย 12

อ้างอิง 13

สมาชกิ

1

แแนนววโนโนม้ ้มกกาารรสสง่ เ่งสเสรริมมิกกาารขรขาายย

การส่งเสรมิ การขายถกู นามาใช้เปน็ เคร่ืองมอื ทางการตลาดที่สาคัญมาก เน่ืองจากเปน็ สว่ นหนง่ึ ของแผนการ
ตลาด ดงั น้ัน จึงควรพิจารณาแนวโนม้ ของการสง่ เสรมิ การขายไปพรอ้ มกับแนวโนม้ ของการตลาดในปัจจบุ นั ที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ไมว่ า่ จะเปน็ พฤติกรรมการซอื้ ของลูกคา้ เอง หรอื การเปลย่ี นแปลงทางการตลาดท่ีมี
เทคโนโลยเี ข้ามาเกีย่ วข้องอย่างแพรห่ ลาย แรงจูงใจจากการส่งเสรมิ การขายจงึ เข้ามามีบทบาทเพือ่ กระตุ้นให้
ลกู คา้ เกดิ ความตอ้ งการและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด

แนวโน้มการสง่ เสริมการขายมีบทบาทต่อการตลาดเปน็ อย่างมาก การส่งเสรมิ การขายถือเปน็ เครอ่ื งมือ
ทางการตลาดท่ีสาคัญอยา่ งหนงึ่ และเปน็ ส่วนสาคญั ท่ชี ่วยสนบั สนุนแผนการตลาดของกิจการให้ประสบ
ความสาเรจ็ ได้ ในปัจจบุ ันตลาดของผูบ้ รโิ ภคไดเ้ ปลยี่ นแปลงจากเดิมไปอย่างรวดเรว็ เนื่องจากมเี ทคโนโลยีเขา้
มาเก่ียวข้องมากมาย โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ซงึ่ พฒั นาความกา้ วหนา้ ไปอย่างแพร่หลาย ดงั น้นั กิจการจึง
ตอ้ งตระหนักถงึ ปจั จยั ท่มี ีอิทธพิ ลต่อแนวโนม้ การส่งเสรมิ การขายและปรับตวั ให้ทันต่อสิ่งตา่ งๆเหล่านนั้
แนวโน้มการสง่ เสริมการขายมีสาเหตุดังน้ี

1.ผ้บู ริโภคมกี ารศกึ ษาที่สงู ขึ้น การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ การขายจะต้องใช้หลกั ของเหตุและผลที่จะ
สร้างความเช่อื ถอื และสามารถท่ีจะพิสูจนไ์ ดจ้ รงิ และชัดเจน

2.ผูบ้ รโิ ภคในปัจจบุ ันมแี นวโน้มท่ีจะลดความจงรักภกั ดีต่อตราสินคา้ ลดลง
3.ผจู้ ดั จาหน่าย/พ่อค้าปลกี จะเลอื กสนบั สนุนสนิ คา้ ทีม่ ีการส่งเสริมการขาย เพราะทาใหย้ อกขายจะ
สูงกวา่ ปกติ
4.การโฆษณาจะมีต้นทุนท่ีสูงขึน้ ในดา้ นการผลิต
5.การส่งเสรมิ การขายบางชนดิ เนน้ การช่วยเหลือสงั คมทาใหผ้ บู้ ริโภคหนั มาสนับสนนุ เพราะไดก้ ศุ ล
6.ปัจจบุ ันผู้บรโิ ภคให้ความสาคญั ต่อหีบห่อของสนิ ค้า จะเนน้ สนิ ค้าท่ีมกี ารบรรจหุ บี หอ่ สวยงาม
7.ในปจั จุบนั น้เี ปน็ ยคุ ของการสร้างพนั ธมิตรทางการคา้ ดังนัน้ ในการรว่ มมือกนั ระหว่างผ้ผู ลิตแลผูจ้ ดั
จาหนา่ ยหรือร้านคา้ ควรมีการสนบั สนุนค่าใช้จา่ ย
8.การสง่ เสรมิ การขายปจั จุบนั กระจายไปท่ัวทอ้ งถ่ินต่างๆ เพราะพฤติกรรมความชอบของผบู้ รโิ ภคใน
ทอ้ งถิ่น ก็ต่ืนตวั ให้ความสนใจในตัวสนิ คา้ ท่ีมกี ารส่งเสริมการขายเหมอื นกับในตวั เมองใหญ่
9. มีการใชเ้ หตกุ ารณห์ รอื สถานการณเ์ ป็นเครื่องมือในการสง่ เสรมิ การขายมากข้ึนให้สอดคล้องกบั
สินค้า
10. แผนการส่งเสรมิ การขายได้ถกู นาไปใช้ร่วมกันและประสานแผนงานอน่ื ๆ อยา่ งแน่นแฟน้

2

การบรกิ ารความสมั พนั ธ์กับลูกค้าในอนาคต

ในปจั จบุ นั ธรุ กจิ จะให้ความสาคญั กบั แนวทางในการพฒั นาความสมั พนั ธ์ของลกู ค้าใหก้ ลายเป็นความ
ถกั ดีมากขึน้ เรยี กวา่ “การบรหิ ารลูกค้าสมั พนั ธ์” หมายถงึ กระบวนการหรอื กจิ กรรมใดๆ ท่ีนามาสร้าง
ความสัมพนั ธก์ บั ลกู คา้ การสรา้ งความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กบั ลูกคา้ ได้อย่างต่อเนอ่ื ง การรักษา
ลกู ค้า เพ่อื ให้ลกู คา้ เกิดความจงรักภักดใี นตราสินค้าและสร้างความสัมพนั ธ์อันดตี ่อองค์กร โดยใหไ้ ดร้ ับ
ประโยชนท์ ้ังสองฝ่าย ทง้ั ตอ่ ตัวลกู ค้าและองค์กร (Win-Win Strategy) อยา่ งตอ่ เน่ืองเปน็ ระยะยาวนาน

วัตถปุ ระสงค์ของการบรหิ ารลกู คา้ สัมพันธ์

การบรหิ ารลูกคา้ สมั พนั ธใ์ ดๆกต็ ามล้วนแต่มวี ตั ถุประสงคส์ าคัญ ดังนี้

1. เพอื่ เพม่ิ ยอดขายสินคา้ การบริการของบรษิ ัทอย่างตอ่ เนอื่ งในช่วงเวลาหนง่ึ
2. เพ่อื สร้างทศั นคตทิ ี่ดตี อ่ สินคา้ หรือการบริการ และบริษัททาใหล้ ูกคา้ ทราบวิธีการใชส้ ินคา้ อย่างถกู ตอ้ ง

สามารถจดจา และมีภาพลักษณท์ ีด่ ตี อ่ บริษทั และสินค้าหรอื บรกิ ารของบริษัทในระยะยา
3. เพอื่ ให้ลกู คา้ มีความจงรักภกั ดีต่อบรษิ ทั สินคา้ หรอื บรกิ าร กรณที ี่บริษัทมสี ินค้าจาหนา่ ยหลายสาย

ผลติ ภัณฑ์ การทีล่ กู ค้าซ้อื สินค้าของบริษัทในสายผลิตภณั ฑห์ นงึ่ แล้วรูส้ ึกประทับใจในทางบวกโอกาสท่ี
บริษัทจะเสนอขายสนิ คา้ ในสายผลิตภัณฑ์อ่ืน (Cross Selling) ได้สาเรจ็ ก็จะมมี ากข้นึ
4. เพื่อให้ลูกค้าแนะนาสนิ ค้าหรือการบริการต่อไปยงั ผอู้ ่นื เกดิ การพดู แบบปากต่อปาก (Words-of-
Mouth) ในทางบวกเกยี่ วกบั สินคา้ ซึง่ มคี วามน่าเช่อื ถอื มากกว่าคากลา่ วอา้ งในโฆษณาเสยี อีก

ความสาคัญของการบริหารลูกคา้ สัมพนั ธ์
ความสาคญั ของการบรหิ ารลกู คา้ สมั พันธม์ ี 4 ประการ ไดแ้ ก่
1. สรา้ งความสัมพันธ์กับลูกค้าผบู้ ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแตล่ ะราย (Customized)
อย่างเป็นกันเอง (Personalized)
2. การบริหารลกู ค้าสัมพนั ธอ์ าจจะยังไม่ได้เพ่ิมยอดขายในทนั ที หากแตผ่ ลลัพธใ์ นรปู ของยอดขาย จะ
เกดิ ข้นึ ในระยะยาวจากการท่ลี ูกคา้ รู้สึกประทบั ใจ มีความเข้าใจและรบั รูท้ ่ีดี ดังน้นั ส่ิงที่ได้รับจากการ
บรหิ ารลูกค้าสมั พันธ์ คอื การผูกสมั พันธ์กบั ลกู คา้ อย่างตอ่ เนอ่ื งในระยะยาว (Long-Time
Relationship)
3. บริษทั และลกู ค้าไดป้ ระโยชน์จากการบรหิ ารลกู คา้ สัมพันธ์ท้ังสองฝา่ ย (Win-Win Strategy)
4. ชว่ ยใหเ้ กดิ การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)

3

แนวทางในการรกั ษาลกู คา้ ปจั จุบนั ให้อยู่กบั เราตลอดไป

1. การสรา้ งคณุ คา่ เพม่ิ ให้ลูกค้าเกดิ ความรู้สกึ ว่า “เกินกว่าความพอใจ”
2. การบริการกอ่ นและหลังการขายอยา่ งจรงิ ใจเต็มใจและเปน็ กนั เองรวมถงึ การใช้ Call Center
3. การใชโ้ ปรแกรมการส่งเสริมการขายทหี่ วังผลระยะยาว
4. การจัดต้งั ฝา่ ยลูกคา้ สัมพันธ์ข้นึ มาดูแลงานน้ีโดยเฉพาะ
5. ใหค้ วามเสมอภาคกับลูกค้าแตล่ ะราย
6. สารวจค่แู ขง่ และสารวจสถานการณท์ างการตลาดอย่เู สมอ
7. ในกรณีลกู ค้าทีเ่ ป็นคนกลางในช่องทางการตลาดใหเ้ น้นการเขา้ ไปมีสว่ นร่วมในการบริหารชว่ ยลกู ค้า

วางจาหนา่ ยในรา้ นการจัดกิจกรรมพเิ ศษในร้านซ่งึ ถอื เปน็ การตลาดสัมพันธแ์ บบเชิงรุก

กจิ กรรมทางการตลาดเพื่อสรา้ งความสมั พนั ธ์กับลูกคา้ ระยะยาว

1. จะต้องเป็นลักษณะการสื่อสารแบบตัวตอ่ ตวั อย่างเปน็ กนั เอง
2. จะต้องสง่ ผลกระทบต่อความสมั พันธ์ระหว่างบริษทั กับลกู ค้าในระยะยาวมากกวา่ ที่จะเปน็ การหวัง
ผลยอดขายในระยะสนั้

3. จะตอ้ งเป็นการสอ่ื สารแบบสองทางและสร้างโอกาสใหล้ กู คา้ ตอบกลบั มายงั บรษิ ัท
4. กจิ กรรมทางการตลาดทใี่ ช้จะตอ้ งสรา้ งประโยชนใ์ หท้ ้งั ฝา่ ยบริษัทและกบั ลูกค้า

โดยเครอ่ื งมอื หรือกิจกรรมทางการตลาดทีห่ ลายบรษิ ัทนามาใช้ในการสร้างความสมั พนั ธก์ ับลกู ค้าในระยะยาว
พอจะสรปุ ได้ดงั น้ี

1. การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ไดแ้ ก่การตลาดทางโทรศพั ท์ (Telemarketing) และรปู แบบ
ที่กาลังเปน็ ที่นยิ มในปจั จุบันคอื Call Center การรับประกันสนิ คา้ การสง่ จดหมายตรงหรอื ส่ือส่ิงพมิ พ์
ทางไปรษณีย์การตลาดทางอิเล็กทรอนกิ ส์ (E-marketing) ดว้ ยการสรา้ งเวบ็ ไซตท์ ่ใี ห้สาระนา่ รู้
เกยี่ วกบั สินคา้ ไม่ว่าจะเปน็ ไปโดยลกั ษณะ B-2-B หรอื B-2-C

2. การประชาสมั พนั ธ์ (Public Relations) ไดแ้ ก่การใชเ้ อกสารขา่ วแจกการจดั กิจกรรมพเิ ศษการ
โฆษณากจิ กรรมการสง่ เรมิ การขายในรูปแบบตา่ งๆ

4

ปปจั จั จจยั ัยททีม่ ่ีมอี ีอิทิทธธพิ พิ ลลตตอ่ อ่ แแนนววโโนน้มม้ กกาารรสส่งง่เเสสรริมิมกกาารรขขาายย

เม่อื พฤติกรรมผบู้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป ธรุ กิจควรเตรียมความพรอ้ มในการปรับปรุงแผนงานกิจกรรม
ด้านการตลาดใหม่ เพอ่ื ความอยู่รอดของกิจการและการแขง่ ขนั ท่ีรนุ แรงในปัจจุบัน จะเหน็ ไดว้ า่ อินเทอร์เนต็ จะ
เขา้ มามบี ทบาทในตลาดโลกมากข้ึน ซง่ึ สามารถธรุ กิจเตบิ โตได้ ดังนน้ั ปจั จยั ทค่ี วรนามาพิจารณาในการสร้าง
กจิ กรรมทางการตลาดใหแ้ ตกตา่ งควรประกอบด้วยสงิ่ ต่อไปน้ี

1.งบประมาณด้านสื่อออนไลน์ ถา้ ต้องการเขา้ ถึงลูกคา้ เป้าหมายไดม้ ากขน้ึ ก็ควรให้ความสนใจในการ
ส่งเสรมิ งบประมาณด้านสอ่ื ออนไลน์มากขนึ้ เน่อื งจากเป็นแหลง่ ท่ีสรา้ งชอ่ งทางการจดั จาหนา่ ยได้อกี วิธีหนง่ึ
สินคา้ ทนี่ ิยมจาหนา่ ยผา่ นการส่ือสารทางอินเทอรเ์ นต็ เช่น เสื้อผ้า ต๋ัวเครอื่ งบนิ อาหารจานด่วน เปน็ ต้น ลูกคา้
เป้าหมายท่นี ิยมบริการได้แก่ กลุ่มคนหนุ่มสาว นักเรียนนักศกึ ษา

2.ส่วนประสมของการโฆษณา ลูกค้ากลมุ่ เป้าหมายอาจจะเพ่มิ ข้นึ เร่ือยๆ เน่ืองจากอานาจซอื้ มมี าก
ข้นึ ทาใหส้ ดั สว่ นขงิ ลกู ค้าเพ่มิ ขึน้ ในขณะที่แนวคดิ การดาเนนิ ชวี ติ และพฤติกรรมของลูกคา้ มคี วามเป็น
เอกลกั ษณข์ องตนเอง ทาใหก้ จิ การตอ้ งทาความเขา้ ใจและศกึ ษาใหด้ ีเพื่อจะไดไ้ ม่สับสนช่องทางการตลาดทคี่ าด
วา่ จะสามารถเขา้ ถึงลกู คา้ ไดด้ ี คือ ส่วนประสมของการโฆษณาผ่านรายการโทรทศั น์ วทิ ยุ หนงั สอื พมิ พ์ และ
จดหมายตรงหรือไดเร็กตอ์ ีเมล์

3.กลมุ่ ลูกคา้ เปา้ หมาย การเจริญเตบิ โตของตลาดอย่างรวดเรว็ ทาใหพ้ บว่าอตั ราการเจริญเติบโตของ
ประชากรยังอยใู่ นสดั ส่วนที่สุดของประชากรลกู คา้ ทีเ่ ป็นไปได้ ดงั นั้น ธรุ กจิ สว่ นใหญ่จงึ กาหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเฉพาะในตลาดเอเชียเทา่ นนั้ ซง่ึ มีความสามารถในการซ้ือสงู กวา่ มาตรฐานเฉลีย่ ท่วั ไป พิจารณาจาก
ระดบั รายไดแ้ ละระดบั การศกึ ษาทจ่ี สง่ ผลตอ่ อาชีพและหนา้ ทีก่ ารงานดว้ ย

4.กลยุทธท์ างการตลาดแบบโซ่ไมม่ ีปลาย หรอื การบอกตอ่ (Endless Chain Mentod) เป็นกล
ยทุ ธท์ างการตลาดทไ่ี ด้ผลดี โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปา้ หมายทเี่ ป็นผู้หญิง เนอ่ื งจากผหู้ ญิงชอบแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนนิ ชีวติ และกลุ่มเปา้ หมายวยั ทางานจะมกี ารตดิ ตอ่ สนทนากบั ผ้คู นมากมายในแต่ละวัน
จงึ ทาใหเ้ ป็นหวั ข้อหนึ่งของการสนทนาโดยเฉพาะคนที่มรี ายไดป้ านกลางและรายได้สงู จะมแี นวโนม้ วา่ น่าจะ
สนทนาเร่ืองสนิ คา้ มากกวา่ กล่มุ คนทีร่ ายไดน้ ้อย

5.การโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพ์ หากตอ้ งการจะใชส้ ่อื แบบดั้งเดมิ ควรมกี ารพจิ ารณาอยา่ งรอบคอบเพื่อให้
เงนิ งบประมาณทีล่ งทนุ ไปได้ผลคมุ้ ค่า เน่อื งจากลูกคา้ เป้าหมายในปัจจุบนั ลดความสนใจในงานโฆษณาท่ีเป็น
สอ่ื สิง่ พิมพล์ งไปมากเพราะมชี อ่ งทางการแสวงหาข้อมลู ข่าวสารใหม่ทีดกี วา่

5

6. การใชส้ ่ือหลายอยา่ งพร้อมกนั การให้ความสาคญั กบั ส่ือชนดิ เดยี ว อาจไมป่ ระสบความสาเร็จใน
การสง่ เสริมการตลาด การส่อื สารท่มี ีจะตอ้ งนาไปใช้ควบคู่กับอินเทอรเ์ น็ต เชน่ การชมรายการโฆษณาทางทวี ี
กบั การใช้อนิ เทอรเ์ น็ต หรอื คนทชี่ อบฟงั วิทยจุ ะสนใจอา่ นหนังสือพมิ พเ์ พ่ือเพ่มิ เตมิ ขา่ วสารใหค้ รบถว้ น การที่
ลูกค้าใชส้ ือ่ สารมเี ดียหลายทางพร้อมกันโดยไม่มุ่งไปทีส่ ่ือทางใดทางหนึ่งมากเกนิ ไปจะทาให้ไดร้ ับข้อมลู ข่าวสาร
ทดี่ ี

7.การสื่อสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ แนวโน้มกจิ การทางการตลาดในอนาคตจะตอ้ งมหี นงั สอื พมิ พ์
ออนไลน์เกดิ ข้นึ ควบค่กู ัน เพือ่ เก็บรายไดจ้ ากผคู้ นทเี่ ข้าชมข้อมลู และข่าวทางตลาดออนไลน์ด้วย

8.การส่งเสรมิ การตลาดโดยการจดั การประชมุ สมั มนา และกจิ กรรมทางสงั คม การจดั การประชมุ
สัมมนา และกจิ กรรมทางสังคมต่างๆ มแี นวโนม้ ท่จี ะนาไปใช้ในทางการตลาดมากขนึ้ เพราะปจั จุบันการ
เดินทางไปทาธรุ กิจ โดยเฉพาะการรว่ มงานแสดงสินค้านิทรรศการ หรือการประชมุ ถอื เปน็ เร่ืองธรรมดาใน
วงการตลาดอีกอย่างหน่งึ นอกจากนัน้ การจดั งานในรปู แบบการปฎิบตั กิ ารอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (ออนไลนเ์ วิร์กช็อป)
หรือการประชุมทางไกลผ่านอิเลก็ ทรอนิกส์ (E-meeting) ทีไ่ ม่จาเป็นต้องเดินทางไป ก็นิยมมาใช้ในการทา
กิจกรรมการสง่ เสรมิ การตลาดของกิจการคา้ ระหว่างธรุ กิจกบั ธรุ กิจ (B2B : business to business) ด้วยกนั ที่
ไมใ่ ช่กลมุ่ ครัวเรอื นซึ่งจากการประเมนิ ผลของการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดสมยั ใหมน่ ี้ พบวาฺ ใหผ้ ลลพั ธ์
ทางการตลาดและไดร้ บั การตอบรบั ที่ดีจากลูกค้า และประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดนิ ทางดว้ ย

9.การทาแบบสารวจและวิจัยตลาดทางออนไลน์ ซงึ่ เปน็ แนวโน้มที่จะขยายตวั มากขน้ึ ในอนาคต
เพราะไม่วา่ กิจการทต่ี ้องการสารวจและวิจัยตลาดจะเปน็ กจิ การทม่ี รี ้านค้าท่เี ปดิ หนา้ รา้ นแบบด้งั เดมิ หรอื
ร้านคา้ ทเี่ ปดิ เวบ็ ไซตจ์ าหน่ายบนตลาดอนิ เทอร์เน็ตอยแู่ ล้วกส็ ามารถใชเ้ ครือข่ายอนิ เทอรเ์ นต็ เพ่อื ทากจิ กรรม
ทางการตลาดไดอ้ ย่างดเี น่อื งจากการสารวจคน้ พบว่า 87% ของลกู คา้ ท่สี ารวจ ใช้ตลาดอินเทอร์เน็ตในกจิ กรรม
การซื้อหาสนิ คา้ และยินดที ี่จะให้ข้อมูลปอ้ นกับเพอ่ื ใช้เปน็ ผลทางด้านดาเนนิ งานของผู้ประกอบการจ่อไป ผา่ น
การออกแบบสารวจและวจิ ยั ทางการตลาด

10.การเชื่อมโยงเวบ็ ไซตก์ ับเสิรช์ เอ็นจ้นิ เปน็ กจิ กรรมทางการตลาดท่มี ีความจาเป็นมากกวา่ จะเปน็
ทางเลอื กทจี่ ะทาหรือไม่ทากไ็ ด้ ซ่ึงทาความสาเร็จจะขึน้ อยูก่ ับการแสวงหาคาทเ่ี ป็นคาตอบทถ่ี กู ต้องท่ลี กู คา้ ใช้
ในการค้นหา ตรงกบั คาทผี่ ปู้ ระกอบการนั้นๆใช้พอดจี ะทาให้เว็บไซตข์ องกจิ การนั้นกลายเปน็ เว็บไซต์ที่มคี วาม
นยิ มและมคี นเข้าไปหาข้อมลู มากทสี่ ดุ ทาใหก้ ารเขา้ ออกเวบ็ ไซต์ของกิจการคบั คั่ง เทคโนโลยีมลั ตมิ เี ดียจึง
สามารถเปลย่ี นการโฆษณาในปัจจุบนั ได้

6

ลกั ษณะแนวโน้มของการส่งเสริมการขาย

การดาเนนิ ธุรกจิ ในยุคท่ีมกี ารแข่งขันสงู น้ี การสง่ เสรมิ การขายได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในตลาดมาก
ขึ้น จุดประสงค์ของการนาการสง่ เสรมิ การขายมาใชเ้ พอื่ ให้ผู้บริโภคเกดิ ความสนใจในตัวสนิ ค้ามากขนึ้ โดยการ
นาเสนอผลประโยชนพ์ ิเศษใหก้ บั ลูกคา้ เป็นครง้ั คราว เพื่อกระตุ้นให้ลกู คา้ เกิดความตอ้ งการสินค้าในช่วงเวลา
นั้น การส่งเสริมการขายทน่ี ยิ มมาใชใ้ นการทาตลาดมหี ลายรปู แบบ ข้นึ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ
ซ่งึ เลอื กใช้ใหเ้ หมาะกับสินคา้ เชน่ การส่งเสริมการชายท่ีม่งุ สผู่ บู้ ริโภค เพ่ือตอ้ งการให้ลกู ค้าซื้อสนิ คา้ มากขนึ้
ผู้ประกอบการกอ็ าจเลือกใชว้ ิธกี ารแจกของตวั อยา่ ง การสาธติ การใช้ การใหค้ ูปอง กาคืนเงนิ เปน็ ตน้ แตห่ าก
ต้องการสง่ เสรมิ การขายโดยมงุ่ ไปทค่ี นกลาง เพื่อให้กระจายสินค้าไปยังลูกคา้ ได้มากข้นึ กน็ าวิธกี ารสง่ เสริมการ
ขายในลักษณะให้สว่ นลดสินค้า การแถมสนิ ค้า การกาหนดยอดในการซอื้ สินค้า การให้ของขวญั พิเศษ เป็นต้น
มาใช้เปน็ แรงจูงใจ และหากตอ้ งการส่งเสรมิ การขายโดยมุ่งสพู่ นกั งานขายก็ใช้วธิ ีกระตุ้นดว้ ยการให้โบนสั พเิ ศษ
การกาหนดยอดขาย เพื่อกระตุ้นใหพ้ นักงานขายสนิ คา้ ไดม้ ากขึ้น ซง่ึ อาจมลี กั ษณะแนวโนม้ ของการส่งเสรมิ การ
ขาย ดังน้ี

1.ลกั ษณะการส่งเสรมิ การขายทตี่ ้องใช้ร่วมกบั ส่วนประสมการสง่ เสรมิ การตลาดชนดิ อืน่ ๆ เพื่อ
กระต้นุ ความต้องการของลูกคา้ กลุ่มเปา้ หมาย ไดแ้ ก่ การสง่ เสริมการขายควบคูก่ บั การโฆษณา หรือการ
ประชาสมั พันธ์ และพนักงานขาย เช่น การส่งเสริมการขายของบตั รเครดติ กรุงศรี จอี รี ว่ มกบั เมเจอรโ์ บวลฮ์ ติ ที่
ทาควบคูก่ ับการโฆษณาโดยมขี ้อความล้นุ รับโชคสะใจกว่า 10 ล้าน เพื่อกระตนุ้ ใหล้ กู คา้ เกดิ ความสนใจและเข้
รว่ มกิจกรรม

รูป 1การส่งเสริมการขายคือการแถมสนิ ค้า

7

2.การสง่ เสริมการขายที่รว่ มมือกนั ระหวา่ งผ้ผู ลติ เจา้ ของสนิ ค้ากบั ร้านค้าปลกี
เพ่ือประหยดั ค่าใช้จ่าย การสง่ เสริมการขายท่ใี ชร้ ว่ มกนั สามารถประหยัดค่าใชจ้ ่ายไดม้ าก พนกั งานมีการ
ช่วยเหลือกนั เพื่อออกคา่ ใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การขาย และเป็นวิธีกระตนุ้ ผบู้ ริโภคซ้อื สินคา้ เพมิ่ ขึน้ ทาให้
ยอดขายของกิจการเพ่มิ ขน้ึ ด้วย

รูป 2การส่งเสริมการขายท่รี ่วมมอื กันระหว่างโค้กกับโรงภาพยนต์เอสเอฟ

3.การส่งเสรมิ การขายโดยการใช้เหตุการณพ์ ิเศษทีเ่ กิดข้ึน เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความรู้สึกดา้ น
บรรยากาศทด่ี ใี นการซอื้ สนิ คา้ มากขึน้ โดยการตกแตง่ รา้ นใหเ้ ข้ากบั บรรยากาศของเทศกาลตา่ งๆ เป็นวิธี
ส่งเสริมการขายที่กระตุ้นไปยงั ผู้บรโิ ภค เช่น

3.1 การสง่ เสรมิ การขายโดยการสร้างเหตุการณพ์ เิ ศษข้ึนมา ไดแ้ ก่ กิจกรรมการสง่ เสริมดา้ นการตลาด
ของธุรกจิ เช่น วันครบรอบ 1 ปีของธรุ กิจ วนั ครบรอบ 10 ปีของธรุ กิจ เป็นตน้

รูป 3 วันครบรอบ 22 ปี ของบริษัทโฮมโปร

8

3.2 การสง่ เสริมการขายโดยใช้เหตกุ ารณ์พิเศษท่ีเกิดขน้ึ ในสังคม เช่น วันตรุษจนี วันขนึ้ ปใี หม่
วันเด็ก เปน็ ตน้

รูป 4การส่งเสริมการขายในเทศกาลตรุษจีนของซีพเี ฟรซมาร์ท

3.3 การส่งเสรมิ การขายท่สี อดคล้องกบั เหตุการณ์ตา่ งๆ ท่ีเกิดขนึ้ ตามปกติ เชน่ เปิดเทอม
ชว่ งฤดรู ้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน วนั เกดิ เปน็ ต้น

รูป 5 การส่งเสริมการขายในช่างฤดูร้อน

4 การสง่ เสรมิ การขายทีใ่ หค้ วามสาคญั ต่อการบรรจุภณั ฑ์ เพ่ือใหผ้ บู้ ริโภคตดั สินใจซื้อได้เรว็ ข้นึ ดว้ ย
รูปร่างของบรรจุภณั ฑท์ ส่ี วยงาม กะทดั รดั สสี ันดึงดูดความสนใจของลกู ค้า ให้ซอื้ สนิ ค้าไดม้ ากขน้ึ ซ่งึ ลกั ษณะ
ในการบรรจภุ ัณฑ์มหี ลายรูปแบบ ได้แก่

4.1การเปลยี่ นแปลงบรรจภุ ณั ฑ์ (Changing the packaging) เปน็ การปรับปรงุ บรรจภุ ณั ฑเ์ ดิมให้
ทันสมยั มากขึ้น และสามารถเพิม่ ลกู คา้ กลุม่ เปา้ หมายโดยการกระตนุ้ ให้เกดิ การซื้อมากข้นึ ด้วย

9

4.2 การบรรจุภัณฑเ์ พ่อื นากลับมาใช้ใหม่ (Reuse packaging) เปน็ บรรจุภณั ฑท์ ่ีใส่สนิ คา้ แต่
เมอ่ื ใชส้ นิ คา้ ใหม่แลว้ ก็สามารถนากลบั ไปใชป้ ระโยชน์ใหมอ่ ีกไดภ้ ายหลัง

รูป 6บรรจุภัณฑ์เพ่อื นากลับมาใช้
4.3 การบรรจภุ ณั ฑห์ บี ห่อรวม (Multiple packaging) เปน็ การนาสนิ คา้ กลายช้นิ มาบรรจุ
รวมกนั โดยมีวัตถปุ ระสงคใ์ หล้ ูกคา้ ซื้อท้งั หมด

รูป 7การบรรจุภัณฑ์หบี ห่อรวม

4.4 การบรรจุภณั ฑแ์ บบสายผลติ ภัณฑ์ (Packaging the product line) เปน็ การบรรจุภณั ฑข์ อง
สินคา้ ทีอ่ ย่ใู นสายผลติ ภณั ฑ์เดียวกนั

รูป 8การบรรจุภัณฑ์แบบสายผลิตภณั ฑ์

10

4.5 การบรรจุภณั ฑ์เพอ่ื รักษาส่ิงแวดล้อม (Preservation packaging) การบรรจุภณั ฑ์
ประเภทนจี้ ะคานงึ ถึงสิ่งแวดล้อมเปน็ หลกั เพอ่ื รับผดิ ชอบต่อสงั คม

รูป 9การบรรจุภัณฑ์เพ่อื รักษาส่ิงแวดล้อมจากชานอ้อย

5.การสง่ เสรมิ การขายทก่ี ระต้นุ ใหล้ กู คา้ ซอื้ สินค้าท่ีมปี รมิ าณมากขน้ึ กวา่ เดิม เปน็ วิธสี ่งเสรมิ การขาย
ทแ่ี สดงให้ลูกคา้ มคี วามรสู้ กึ วา่ ไดช้ ว่ ยให้เกดิ การประหยดั ข้ึน

รูป 10ผงซักฟอกบรีสปรับปรุงใหม่เข้มข้นขึน้ 2400 กรัม

6.การสง่ เสรมิ การขายในตลาดทางไกล (Telemarketing) ในปัจจบุ ันมีการนาเทคโนโลยีของการ
สอ่ื สารท่ที นั สมัยเข้ามาใชม้ ากขึน้ จงึ มีรูปแบบของการสง่ เสริมการขายทางอิเล็กทรอนกิ ส์ เชน่ การขายทาง
โทรศัพท์ การขายผา่ นโทรสาร คอมพวิ เตอร์ออนไลน์ อนิ เทอร์เน็ต เครื่อง ATM เป็นต้น จงึ ทาให้เกดิ ความ
สะดวกสบายในการเลอื กซ้ือสินค้า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใชจ้ ่ายในการเดินทาง และในอนาคตคาดวา่ จะมี
แนวโนม้ การใชเ้ ทคโนโลยที ่ีทนั สมัยเพิม่ มากขนึ้ ดงั น้นั จงึ จาเป็นต้องมีการพฒั นารูปแบบการสง่ เสรมิ การขายให้
มคี วามทันสมัยอยเู่ สมอ

11

7.การสง่ เสรมิ การขายในรูปแบบการเปน็ สมาชิก (Member ship) เปน็ วิธที ธี่ รุ กจิ จดั ทาขนึ้ โดยให้
ลูกคา้ สมัครเปน็ สมาชกิ และให้สิทธพิ เิ ศษแก่ผ้ทู ่สี มคั รเปน็ สมาชิก วธิ ีนี้จะช่วยทาใหร้ กั ษาลกู คา้ ไว้ไดน้ าน และ
จูงใจให้ลูกค้าซ้ือสนิ คา้ มากขน้ึ แตธ่ ุรกจิ ควรคานงึ ถึงการสรา้ งความสัมพนั ธท์ ่ีดีระหว่างลูกค้าเพือ่ ให้เปน็ สมาชกิ
ตอ่ ไป

รูป 11บัตรสมาชกิ วัตสัน

8.การสง่ เสรมิ การขายเพื่อสังคม เป็นธรุ กจิ ที่จดั ทาขน้ึ โดยเน้นการสรา้ งคุณค่าให้แก่สงั ค มเพอ่ื ทาให้
ลกู คา้ เกดิ ความรูส้ กึ ทด่ี ตี อ่ ธุรกจิ

รูป 12การส่งเสริมการขายเพ่ือสังคมของ ออร่า

9. การส่งเสรมิ การขายท่ีเนน้ การบริการลกู คา้ (Customer Service) ถือเปน็ เรอ่ื งสาคัญสาหรบั ธุรกจิ
เพราะเป็นเครอ่ื งมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน การบริการลูกค้าทีม่ ีคุณภาพยัง
ชว่ ยผกู ใจลูกคา้ ไวไ้ ดร้ ะยะยาวและเพ่ิมคุณคา่ ใหก้ บั กิจการอกี ด้วย การบรกิ ารลกู ค้าอยา่ งไรท้ ิศทางและขาดการ
วางแผนทีด่ ีย่อมทาใหก้ ิจการเส่อื มลงไปเรื่อย ๆ และยากทจ่ี ะรกั ษาลูกคา้ เอาไวไ้ ด้ ดังน้ัน กิจการควรสร้างจุด
ขายในงานบริการทีแ่ ตกตา่ งและสร้างความได้เปรยี บเชิงแข่งขนั บริการลกู ค้าทสี่ ร้างประสบการณ์ท่แี ตกตา่ ง
อย่างมคี ุณค่าจะดงึ ลกู ค้าไว้ได้

12

อ้างองิ

1.หนงั สอื การส่งเสรมิ การขาย
2.http://promotionmix.blogspot.com
3.www.sundae.co.th

13

สมาชิก

นางสาวกรกนก สาริกา
เลขท่ี 1 ปวช2/1 การตลาด

14

นางสาวชลนกิ านต์ มณเี ลิศ
เลขที่ 6 ปวช2/1 การตลาด

15

นางสาวนวรัตน์ ทองปลิว
เลขที่ 10 ปวช2/1 การตลาด

16

นางสาวน้าฝน เสาวคนธ์
เลขที่ 12 ปวช2/1 การตลาด

17

นางสาวปฏมิ าภรณ์ พรมสุภา
เลขท่ี 13 ปวช2/1 การตลาด

18

นางสาวรุ่งธมิ า กอ้ งเสนาะ
เลขที่ 23 ปวช2/1 การตลาด


Click to View FlipBook Version