The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sufian Salim, 2021-03-17 23:50:42

NOTA RINGKAS MICROSOFT POWER POINT

NOTA RINGKAS MICROSOFT POWER POINT

Keywords: MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT POWERPOINT

2010

 Pengenalan MS PowerPoint

 Mencipta Pembentangan Baru
 Auto content
 Template
 Blank Presentation
 Memasukkan Teks
 Format Teks

 Slide Design
 Word Art/ ClipArt
 Gambar
 Background Insert
 Background, Animation & Transition, Sound
 Jadual/ Carta & Graf
 Master View/ Slide Master
 Integrasi Dengan Word dan Excel
 Menyalin Teks Dari MS Word
 Menyalin Teks Dari MS Excel

PULAPOL DUNGUN
23 MAC 2021

NOTA RINGKAS MICROSOFT POWER POINT

1 Pengenalan
✓ Program persembahan grafik
✓ Memudahkan memberi penerangan
✓ Dilengkapi dengan kemudahan slaid, video atau movies
✓ Fail persembahan mengandungi beberapa slaid
✓ Slaid mengandungi teks,grafik,movies, rajah, jadual serta objek(video dan bunyi)
✓ Slaid asasnya adalah seperti menggunakan transperensi untuk persembahan.

2 Memulakan Power Point
✓ Button start>programs>Microsoft Power Point atau klik di desktop jika telah dibuat
shortcut

3 Penyediaan Persembahan
3.1 Membuat Persembahan Baru Dan Memilih Layout
✓ Terdapat 3 kaedah iaitu:
o Auto Content Wizard
o Template
o Blank Presentation

3.1.1 Menggunakan Auto Content Wizard
✓ Mudah untuk pengguna baru
✓ Boleh membuat pilihan rekabentuk serta kandungan
✓ Beberapa contoh persembahan diberi untuk beberapa tajuk

3.1.1.1 Cara menyediakan Auto Content Wizard
✓ Buka program Powerpoint>klik Auto Wizard pada kotak dialog>OK>Next

>pilih satu jenis persembahan>Next
✓ Pilih jenis output persembahan(samaada di skrin atau Slaid 35mm

dll>Next
✓ Taip tajuk persembahan dll lain-lain maklumat>Finish
✓ Anda boleh memasukkan maklumat yang dengan dipaparkan dengan

menganti maklumat contoh yang telah diberikan>klik slaid berkenaan
pada paparan di sebelah kiri. Cara mengantikan dengan memadamkan
maklumat yang sedia ada dengan diganti maklumat baru.

3.1.2 Menggunakan Template
✓ Kaedah ini membolehkan anda membuat pilihan rekabentuk yang disukai
✓ Setiap Template mempunyai rekabentuk, jenis dan warna fon tersendiri tetapi

panduan kandungan tidak diberi.

1|5

3.1.2.1 Cara menyediakan Template
✓ Buka program Powerpoint>klik Design Template>OK
✓ Pada kotak dialog New Presentation klik mana icon rekabentuk dapat dilihat

preview>OK>pilih mana-mana Auto layout>OK
✓ Slaid pertama akan dipaparkan dan kerja-kerja menyunting boleh dimulakan
✓ Bagi menwujudkan slaid kedua dan seterusnya klik Icon New Slide pada Bar

Alatan.

3.1.3 Menggunakan Blank Presentation
✓ Kaedah ini memberi kebebasan kepada anda untuk memilih rekabentuk
mahupun layout. Namun begitu anda juga berpeluang untuk memilih Auto
Layout yang disediakan.

3.1.3.1 Cara Menyediakan Melalui Blank Presentation
✓ Buka program Powerpoint>pilih Blank Presentation>pilih Auto layout pada

kotak dialog New>OK
✓ Slaid pertama akan dipaparkan dan kerja-kerja menyunting boleh dimulakan
✓ Bagi menwujudkan slaid kedua dan seterusnya klik Icon New Slide pada Bar

Alatan.

3.2 Menaip dan Memasukkan Teks
✓ Klik Insert >Text Box>bawa penunding ke skrin dan klik> tentukan saiz kotak
teks >taip. Jika dalam skrin telah terpapar perkataan Click terus sahaja Klik dan
taip.

3.3 Menyunting Teks
✓ Teks yang ditaip boleh diubahsuai rekabantuknya dan juga formatnya
✓ Boleh Tambah Teks Dalam Slaid
✓ Boleh Tukar Jenis dan Saiz Font
✓ Boleh dibuat Penjajaran Teks
✓ Boleh Memasukkan Bullet

3.3.1 Cara Menyunting Teks
✓ Klik Teks yang hendak disunting(akan terdapat lingkaran kotak teks)>Letakkan

penunding pada mana-mana tempat di teks dan mulakan kerja-kerja
menyunting.
✓ Bagi menyunting keseluruhan teks, klik pada sempadan kotak teks.

2|5

4 Latarbelakang dan Skema Warna
✓ Latarbelakang dan Skerma boleh ditukar untuk slaid tertentu dengan memilih slaid
tertentu. Bagi menukar keseluruhan slaid tidak memerlukan memilih slaid memadai
dengan memberi arahan sahaja.
✓ Latar belakang slaid boleh mengandungi warna, paten atau gambar.
✓ Powerpoint memberi fleksibiliti untuk mempelbagaikan latar belakang slaid.

4.1 Tukar Latar belakang
✓ Klik butang kanan tetikus(skrin Slide View)>Background>pilih dan set warna yang

sesuai(untuk mendapat kesan warna lain klik Fill Effect)>Apply(untuk perubahan slaid
berkenaan sahaja, klik Apply All untuk semua slaid)

4.2 Tukar Skema Warna
✓ Klik butang kanan tetikus(skrin Slide View)>Slide Color Scheme>pilih Standard atau

Custom>Apply(untuk perubahan slaid berkenaan sahaja, klik Apply All untuk semua
slaid)

5 Rekabentuk Persembahan (Design Template)
5.1 Memasukkan Rekabentuk Persembahan
✓ Klik Format>Apply Design Template>Pilih design yang dikehendaki>Apply
✓ NOTA: SEMUA SLAID AKAN MENGGUNAKAN REKABENTUK YANG SAMA. ANDA TIDAK
BOLEH MEMASUKKAN UNTUK SATU SLAID TERTENTU SAHAJA.

5.2 Memasukkan Carta
✓ Boleh membentangkan data menggunakan carta.
✓ Powerpoint melalui Excel dapat sedian pelbagai jenis carta seperti Area, XY, Kolum,

Pie dan Bar.
✓ Bagi membentuk carta hanya perlu memasukkan data memilih jenis carta

5.3 Cara Penyediaan Carta
✓ Klik Insert>Chart atau Klik butang Carta (gambar bentuk carta pada kotak dialog data

sheet)>blok semua data dan maklumat yang ada dan tekan kekunci Delete>gantikan
data dan maklumat yang sediaada dalam Presentation1- Data sheet dengan data dan
maklumat yang dikehendaki.
✓ PASTIKAN ANDA BLOK KOLUM DI SEBELAH KANAN (YANG TIDAK MEMPUNYAI DATA)
SERTA TEKAN KEKUNCI DELETE DAN KOLUM SEBELAH BAWAH(YANG TIDAK
MEMPUNYAI DATA) DAN TEKAN KEKUNCI DELETE SUPAYA TIDAK TERDAPAT LEBIH
SATU RUANG CARTA KOSONG.

3|5

5.4 Cara Mengedit Carta
✓ Melalui Chart Option boleh menyunting Title, Axes, Gridlines, Lagend, Data
✓ Labels dan Data Tables.
✓ Klik Chart>Chart Option(jika hendak tukar jenis chart pilih Chart Type)>pilih
mana yang sesuai>OK

5.5 Format Data Point
✓ Boleh menukar warna dan corak bar dalam carta.
✓ Boleh juga mmberikan warna dan corak yang berbeza kepada Bar tersebut.
Caranya dengan Klik mana-mana Carta Bar dengan menggunakan butang
kanan tetikus>Pilih Format Data Point>Pattern>Pilih warna>OK

5.6 Menyerikan Slaid Dengan Objek
✓ Sesuatu slaid buka sahaja memuatkan teks tetapi boleh dimasukkan objek yang
sesuai untuk menjadikan slaid lebih menarik
✓ Di antara objek yang boleh dimasukkan ialah:
✓ Klip Lukisan
✓ Memasukkan Klik Bunyi
✓ Memasukkan Klik Video
✓ Memasukkan Word Art
✓ Animasi Teks ,Objek, Grafik, Carta
✓ Membentuk kemunculan Teks atau Grafik

5.6.1 Cara Memasukkan Klip Lukisan dan Klik Video
✓ Klik slaid yang dikehendaki>Klik Insert>Picture>Clip Art>Klik Pictures (untuk

gambar)atau Sound (untuk Bunyi) atau Motion Clip (untuk Video)
✓ Jika nak masukkan Movies dan Bunyi daripada Fail atau Gallery . Klik slaid yang

dikehendaki>Klik Insert> Movies And Sound>pilih mana yang berkenaan
Movies atau Sound>Pilih sound atau movies yang terdapat dalam fail (jika
ada)>OK

5.6.2 Cara Memasukan Kesan Bunyi
✓ Klik slaid yang dikehendaki>Slide Shorter>Klik Slide Show>klik slaid

transition>pada kotak Sound pilih bunyi yang dikehendaki buat pilihan animasi

5.6.3 Cara Memasukkan Animasi Teks dan Objek, Grafik, Carta
✓ Klik slaid>klik butang Animation Effect (butang berlambang bintang)>klik

butang Custom Animation>akan terpapar item di kotak atas kiri yang akan
dianimasikan> pilih item dengan klik pada kotak item yang hendak
dipilih>Start Animation akan aktif>pilih samaada klikan tetikus atau secara

4|5

automatik>klik Effect> akan tersenarai pilihan(anda juga boleh memilih Sound
atau After Animation>OK
o ATAU
o Letak Kursor pada grafik ATAU Tteks>klik tetikus kanan>Custom Animation>pilih item
dengan klik pada kotak sebelah kiri item yang hendak di animasi>pilih jenis animasi yang
dikehendaki>OK
o Anda juga boleh membuat Teks atau grafik keluar satu persatu dengan memilih tab Timing

5.6.4 Cara Memasukkan Tempoh Masa
✓ Pilih Slide Shorter>Slide Show>Slide Transition>pilih bentuk transisi>dalam

kotak Sound pilih bunyi (jika ingin bunyi berterusan tandakan pada kotak
Loop Until Next Sound>Apply atau Apply All mana yang berkenaan.

5.6.5 Tempoh Masa Dikehendaki
✓ Pilih Atoumatically After > letakkan jumlah masa yang dikehendaki>Apply

atau Apply All mana yang berkenaan.

6 Pertunjukkan Slaid
✓ Klik View>Slide Show
✓ Kawalan pertunjukan Slaid boleh digunakan papan kekunci,tetikus dan juga secara
automatik(timing)

7 Penggunaan Pen dan Membuat Lakaran Dalam Pertunjukan
✓ Klik View>Slide Show>CTRL P atau klik tetikus kanan pilih Pointer Option pilih Pen>Bagi
membuat lakaran klik tetikus kiri dan buat lakaran
✓ Tukar warna pen> Klik tetikus kanan pilih Pointer Option> pilih Pen.Color
✓ Menghilangkan Lakaran>klik butang kanan tetikus>Screen>Erase Pen

8 Mencetak Slaid
✓ Bentuk Slaid boleh dicetak sebagaimana pilih berikut:

o Slaid dengan animasi
o Slaid tanpa animasi
o Edaran 2 slaid setiap muka
o Edaran 3 slaid setiap muka
o Edaran 6 slaid setiap muka
o Bentuk Nota
o Paparan Rangka (Outline)

8.1 Cara mencetak
✓ Klik File >Print> dalam kotak Print What pilih mana yang berkenaan>OK

5|5


Click to View FlipBook Version