The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chaikarunrat, 2022-04-02 10:45:02

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาแหนง่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม 2564 - ๓๑ มีนาคม 2565)

นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน
ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา

โรงเรยี นฝายกวางวิทยาคม อาเภอเชยี งคา จังหวดั พะเยา
สงั กัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ คร้ังท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 2564 - ๓๑ มีนาคม 2565) นางกรุณรัตน์
ไชยสถาน ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึ ษามัธยมศึกษาพะเยา จงั หวัดพะเยา เป็นการสรปุ ผลการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานตาแหน่ง ได้แก่ ส่วนท่ี
๑ ขอ้ มูลของผขู้ อรับการประเมนิ สว่ นท่ี 2 : สรุปผลการประเมิน ประกอบดว้ ย องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง องค์ประกอบท่ี ๒ การมีส่วนร่วมในการ
พฒั นาการศึกษา และองค์ประกอบท่ี ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่นาเสนอถึงกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามบรบิ ทของโรงเรยี น ตลอดจนผลของความสาเรจ็ จากการบริหารจัดการศกึ ษาที่รอบครง่ึ ปีทผ่ี ่านมา

ขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผ้เู กย่ี วขอ้ ง ที่ให้ความสาคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สามารถ
นาผลการบริหารจัดการศึกษามาจัดทารายงานให้มีความสมบูรณ์ และนาไปเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่
เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแบบรายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศกึ ษา หน่วยงานต้นสงั กดั ในการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิง่ ๆ ข้ึนไป

กรุณรตั น์ ไชยสถาน
มีนาคม 2565

สารบญั

เรือ่ ง หน้า

ผลการปฏบิ ตั ิงานของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
วทิ ยฐานะชานาญการ ……………………………………………………………………………………………………………. 1
สว่ นที่ ๑ ขอ้ มูลของผ้ขู อรับการประเมนิ ............................……………………………………………………………. 1
สว่ นท่ี 2 : สรุปผลการประเมิน …………………………………………………………………………………………………. 1

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการปฏบิ ัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง 1
ตอนที่ 1 : ระดบั ความสาเร็จในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง ……………………………………….. 1

1. ด้านการบริหารวชิ าการ และความเป็นผู้นาทางวิชาการ ………………………………………………….. 1
๑.๑ การวางแผนพฒั นามาตรฐานการเรยี นรู้ของผเู้ รยี น …………………………………………………… 1
๑.๒ การจดั ทาและพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษา ………………………………………………………………. 2
๑.๓ การพัฒนาระบวนการจดั การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคญั และปฏบิ ตั ิการสอน …………… 3
๑.๔ การสง่ เสรมิ สนับสนุน การพัฒนาหรือการนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการจดั การเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………. 4
๑.๕ การนเิ ทศ กากบั ติดตาม ประเมนิ ผลการจดั การเรียนรู้ของครใู นสถานศึกษา และมีการ
ประกนั คณุ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา …………………………………………………………… 5
๑.๖ การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาและพฒั นาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคณุ ภาพ
การศกึ ษาของสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………… 6

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ………………………………………………………………………………… 7
๒.๑ การบรหิ ารจดั การสถานศึกษาให้เปน็ ไปตามกฎหมาย ระเบยี บ ข้อบงั คบั นโยบาย และ
ตามหลักบริหารกจิ การบ้านเมอื งทีด่ ี ………………………………………………………………………… 7
๒.๒ การบริหารกิจการผูเ้ รียน และการสง่ เสริมพฒั นาผเู้ รียน …………………………………………….. 9
๒.๓ การจัดระบบดแู ลช่วยเหลอื ผเู้ รียน …………………………………………………………………………… 9

๓. ดา้ นการบริหารการเปล่ยี นแปลง เชิงกลยทุ ธแ์ ละนวัตกรรม ……………………………………………….. 10
๓.๑ การกาหนดนโยบาย กลยทุ ธ์ การใชเ้ คร่อื งมอื หรือนวตั กรรมทางการบริหาร ………………… 10
๓.๒ การบรหิ ารการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพอ่ื พฒั นาสถานศกึ ษา …………… 10

๔. ดา้ นการบรหิ ารงานชุมชนและเครือขา่ ย ……………………………………………………………………………. 11
๔.๑ การสรา้ งและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรยี นรู้ ……………………………………………………. 11
๔.๒ การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ………………………………………………………………….. 12

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หนา้

๕. ด้านการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ ……………………………………………………………………………………. 13
๕.๑ การพฒั นาตนเองและวิชาชพี …………………………………………………………………………………… 13
๕.๒ การนาความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วชิ าชีพมาใชใ้ นการพฒั นาการบรหิ ารจดั การสถานศึกษา ท่สี ่งผลต่อคุณภาพผเู้ รยี น ครู
และสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………………. 16

ตอนที่ ๒ : ระดับความสาเร็จในการพฒั นางานทีเ่ สนอเป็นประเดน็ ท้าทายในการพฒั นาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และสถานศกึ ษา ………………………………………………………………………………….. 17

๑. วิธดี าเนินการ ………………………………………………………………………………………………………………. 17
๒. ผลลัพธก์ ารพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น ครู และสถานศึกษา ที่คาดหวงั ............................................ 17

๒.๑ เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………… 17
๒.๒ เชงิ คุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………….. 17
องค์ประกอบท่ี ๒ การมีสว่ นรว่ มในการพฒั นาการศึกษา ................................................................... 17
องคป์ ระกอบท่ี ๓ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรกั ษาวินัย คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิ าชพี …………………………………………………………………………………………………….. 20
ภาคผนวก ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

- ผลงานนักเรยี น ………………………………………………………………………………………………………….. 22
- ผลงานครู ………………………………………………………………………………………………………………….. 25
- ผลงานสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… 27
- ผลการปฏิบตั ทิ ่เี ป็นเลศิ ของสถานศึกษา (Best Practice) ………………………………………………... 30
- หน่ึงโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม …………………………………………………………………………………………. 35
- การบริหารจดั การคุณภาพ ………………………………………………………………………………………… 40
- รูปภาพกิจกรรม ....................................................................................................................... 43
Click to View FlipBook Version