The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by art.education2519, 2021-10-07 10:35:20

รายงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(Blended)

โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน

รูปแบบผสมผสาน ( BLENDED )

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปี การศึกษา 2564
ระดบั ช้ัน อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปี ที่ 6
วนั ที่ 27 กนั ยายน - 2 ตลุ าคม 2564

โรงเรียนบ้านตลุกคูณพฒั นา

สานักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการจัดการเรียนการสอน On Hand

ในระหว่าวันท่ี 27 กันยายน 2564 -2 ตุลาคม 2564

ครูเยำวลักษณ์ ปรำบโจร ระดับชน้ั อนบุ าล 2
ครปู ระจำชั้นอนบุ ำล 2
ผลการจดั การเรียนการสอน
เด็กมคี วามรบั ผดิ ชอบ กระตือรอื ร้นกบั งานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายดีมาก สามารถทาตามคาสั่งได้ดี เดก็ ๆ
สามารถแยกสว่ นประกอบของต้นไม้ได้ บอก
ส่วนประกอบของต้นไม้ได้

ปญั หาและอปุ สรรค
เด็กๆสว่ นน้อยทำใบกิจกรรมไมค่ รบ ไม่
เรียบร้อย ใบกิจกรรมขำด ทำตำมคำส่ัง
ไมค่ รบ

สอ่ื และอุปกรณใ์ นการ รปู ภาพการจดั การเรียนการสอน
จดั การเรยี นรู้

ใบกิจกรรมหนว่ ยต้นไมท้ ี่รกั

เครอ่ื งมอื ท่ใี ชใ้ นการ
จัดการเรียนเรยี นรู้

ลงชื่อ...........................ผรู้ ายงงาน ลงชื่อ...........................ผรู้ บั รอง
นางสาวเยาวลกั ษณ์ ปราบโจร นางสาเนียง เพ่งผล

พนกั งานราชการ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา

โรงเรียนบ้านตลกุ คูณพฒั นา

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Female Call Girls in Dubai (0529877582)
Next Book
คู่มือ SE-AM Manual Book 2565