The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Work Life Harmony _ Integration in the Midst of Pandemic COVID-19 _compressed

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirapatsorn W., 2021-10-26 02:32:22

Work Life Harmony _ Integration in the Midst of Pandemic COVID-19 _compressed

Work Life Harmony _ Integration in the Midst of Pandemic COVID-19 _compressed

WORK LIFE HARMONY &
INTEGRATION IN THE MIDST

COVID-19OF PANDEMIC

การส างความลงตัวและความสมดุล
ระห างชีวิตงานกับชวี ิต วนตัวในระห าง วง Pandemic COVID-19

ดร.ทวี รักสกุล
ทปี่ รึกษาอนกุ รรมาธกิ ารกฎหมาย การยตุ ิธรรมและการต รวจ วฒุ ิสภา
คณะ : รัฐประศาสนศาสต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต . วชิ า  : การบรหิ ารทรัพยากรมนุษ ในภาครฐั

คร้ังท่ี 10 วันเสา ท่ี 6 พฤศจกิ ายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

่ช่ว่ส่ว
้ร
์ร
์ย์ย์ร


ดร.ทวี รักสกลุ

ทปี่ รกึ ษาอนกุ รรมาธิการกฎหมาย การยตุ ิธรรม
และการต รวจ วฒุ สิ ภา

ประสบการ

• ที่ปรึกษานิคมอตุ สาหกรรมเวียดนาม
• ทป่ี รึกษาการพัฒนาธุรกิจแฟรนไช
• ทป่ี รกึ ษาการ าในภูมิภาคอาเซียน
• ที่ปรกึ ษาพาณิช จงั หวัดสุโขทัย
• ทรงคณุ วุฒิคณะกรรมการ งเสริมกิจการ

มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏจนั ทรเกษม

• แทนพเิ ศษ Swiss Social Enterprise
• ฯลฯ

E-Mail : [email protected]

ID Line : tawee1212

Mobile : 089-969-0999


ู้ผ

่สู้ผ
์ย
้ค
์ส

์ณำ

การบริหารทรัพยากรมนษุ ในภาครฐั (PS 515)

• คณะ รฐั ประศาสนศาสต
• หลักสตู ร รัฐประศาสนศาสต มหาบณั ฑติ
• การศึกษาปรชั ญาและววิ ฒั นาการของการบรหิ ารทรพั ยากรมนุษ การกระจายตวั ของมนุษ

ใน วน างๆของประเทศ “โดยผลการเรยี น ”

• คณุ ธรรม จรยิ ธรรม รับผิดชอบ มเี หตผุ ล และภาวะ น
• ความ เ าใจ น มาประยุก เกิดความ ให
• ทักษะทาง ญญาใ ความ วเิ คราะ สังเคราะ ศึกษา นค า น มาสรปุ เ นกระบวนการ
• ทกั ษะความสมั พนั ระห างบุคคลและความรับผดิ ชอบ มคี วามจ เ น อการด เนนิ การ แ

ญหามที ัศนคติท่ดี ี

• ทกั ษะการวเิ คราะ ตวั เลข คัดกรอง อมูล
• การสื่อสารและการใ เทคโนโลยี การสรุป ญหาและการเสนอแนะแนวทาง างๆ

่ตัป้ช
้ข์ห
ัป้กำ่ต็ปำ่ว์ธ
็ปำ้ว้ค์ห์หู้ร้หัป
่มู้ร์ตำ้ขู้ร
ำู้ผ
ู้ร่ต่ส์ย์ย
์ร
์ร์ย

การส างความลงตัวและสมดุลระห างชวี ติ งานกบั ชวี ติ วนตัว

ใน วง Pandemic COVID-19

Work Life Harmony & Integration in the Midst of Pandemic COVID-19

ภาครัฐและภาคเอกชน ใ ความส คญั ถึงสถานะการ อ างมีเหตผุ ล มสี ภาวะ น และรับผิดชอบ
อการกระท เพอ่ื ความเ าใจ การประยกุ และเกิดการปรบั ตวั วิถชี วี ติ และการท งานแบบให

ใ เหตผุ ลในชวี ิตมาวิเคราะ และสังเกต เกดิ สิ่งให อนาคตท่สี มดลุ และลงตัว ท้ังชีวติ งานและชวี ิต
วนตัว เพอ่ื รบั ผิดชอบ อตวั เองและสงั คมอ างรอบคอบมกี ารคดั กรอง อมลู สรุป ญหาและ อ

น เสนอ แนวทางทดี่ ี การส างความลงตวั และความสมดุลระห างชวี ติ งานและชวี ิต วนตวั
ใน วงเวลา Pandemic COVID-19

่ช่ส่ว้รำ้ขัป้ข่ย่ต่สู่ส่ม์ห้ช่มำู่ส์ตู่ส้ขำ่ตำู้ผ่ย์ณำ้ห
่ช
่ส่ว้ร

เตรยี มความพ อมกับความลงตัวและความสมดลุ

ระห างชวี ติ งานกับชวี ิต วนตวั ในระห าง วง Pandemic COVID-19

เราก ลงั เผชญิ กับอะไร วง Pandemic COVID-19 ชีวิตงาน 
เราพ อมแ ไหน = ชีวติ วนตวั

?เราจะ าว ออ างไร ความพ อม ความลงตัว ความสมดลุ

เราสรุป Work-Life กนั เเบบไหน่ค้ร

่ย่ต้ก่ส
่ช้ร่ช่ว่ส่ว
้ร

เราก ลงั เผชญิ
กับ วงเวลา

PANDAMIC
COVID-19


่ช


บรบิ ทการพฒั นาของโควดิ -19

• การเปล่ยี นแปลง เศรษฐกิจและสงั คมดิจิทลั ถกู เ งใ เกดิ ขึ้นอ างรวดเรว็
• แรงงานนอกระบบ อาทิ ประกอบการ อิสระ และแรงงานแพลตฟอ ม 

มจี นวนเพ่มิ มากขึ้น และคนก มนี้มักขาดหลักประกนั ทางสังคม

• ภาวะการเรียน ถดถอย จาก อจ กดั ของการเรยี นออนไล การทีเ่ ดก็ บาง

วนหลุดออกจากระบบการศึกษา

• การส างรายไ ของทกุ ภาค วน ลง เนอื่ งจากเศรษฐกจิ ที่ นตัว า

และการใ มาตรการ างๆ ท ใ ไปเอ้อื อการส างรายไ

• จ นวนคนยากจนเพม่ิ สงู ข้นึ โดยเพิ่มขึ้นจาก 2562  ประมาณ1.5 านคน
• การ นตวั ทางเศรษฐกิจแบบรูปตวั k ซ่ึงมบี างภาคเศรษฐกจิ นตวั ไ ดี

เ น การ งออก และบางธุรกิจ องใ เวลาอกี หลาย ถึงจะ นตัว

เ น การ องเท่ยี ว

่ท่ช้ืฟีป้ช้ต่ส่ช้ด้ืฟ้ืฟ้ลีปำ้ด้ร่ต้หำ่ต้ช้ช้ืฟำ่ต่ส้ด้ร่ส์นำ้ขู้รุ่ลำ์รู้ผ่ย้ห่รู่ส

โอกาสและความเสยี่ งจากกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก

หลังแพ ระบาด ไวรัสโควิด-19  คาดการ การหมนุ เวยี นของพนกั งานน้นั อมไ เ นผลดี อ การท งาน นบั จากน้ีจะไ เหมือนเดิมอีก อไป
พนักงานทวั่ โลกลาออก เพอ่ื เรม่ิ นสิง่ ให ๆ บริษัทอ างแ นอน ซง่ึ อาจหมายถงึ าใ าย ในเมื่อเราไ เรียน ประสบการ การท งานมากข้นึ  
กลายเ น ญหากบั อง กร ทั้งภาครฐั และเอกชน สูญเสียเวลา สูญเสยี โอกาส ประสิทธภิ าพการ เพือ่ ปรบั ตัวเอาตวั รอดจากวกิ ฤต ดังน้นั ไ เสยี หายท่ี
เหตผุ ลเร่ิม นชนิ กบั การท งานท่ีหลากหลาย ท งานของทมี ลดลง เตรียมตัวยงั ไงด ี เพือ่ องกนั น มาปรับใ เ นแนวทางเพ่ือหาจดุ สมดุลหรือ
มีอสิ ระ สถติ กิ ารลาออก ยังมเี พิ่มมากขึ้น องกนั ไ ใ เกดิ ความสญู เสียข้ึนนับจากนี้ และ องกนั การ เหมาะสมกับรปู แบบการท งานของตวั เอง หรอื การ
การแพ ระบาดตามค สัง่ จากรฐั บาล มสี ภาวะของ เคลอื่ น ายของพนักงานท่อี าจตามมา ดงั น้ี ท งานของพนักงาน อไป ซ่งึ การเปล่ียนแปลงดงั
ธรุ กิจเองท่ี องหยดุ ชะงักเพราะแทบไ มีรายไ เ า ชดเชยส่งิ ทสี่ ญู เสยี ไป สกึ ท่ีอยากจะลาออกหรือ ก าวอาจไ ไ งผลดี ออง กรเ านนั้ แ ยังอาจ
มา จึงท ใ พวกเขาไ อยากจะอ รอความเสีย่ ง แสวงหารปู แบบการท งานวถิ ใี ห ท่ีอาจจะไ ไ อ
ความเหนือ่ ยจากโรคระบาด การ องปรับตวั ใ ชวี ิต ในระบบส่ิงแรกที่ ประกอบการ องท เพ่ือ วยมัด งผล อคุณภาพชวี ติ ทีด่ ีของพนกั งาน
ท งานอ กับ านออกไป างนอก อยลง ใจพวกเขาเห านัน้ ไ ก็คอื การชดเชยรายไ หรือ ในสถานการ เ นน้คี วามจรงิ ใจ คอื สงิ่ ทสี่ คัญที่
ขาดสงั คม  ท ใ เกดิ ภาวะหมดไฟ สง่ิ เห านี้จึงเ น โอกาสที่ องสูญเสยี ไปจาก วงวกิ ฤต แ งพนกั งานใ ทราบถงึ สถานการ ท่ีเ นจริงของ
ตวั กระ นใ คนเลอื กทีจ่ ะกระโดดออกจากระบบ หากสถานการ เริม่ กลับมาคลค่ี ลายดขี น้ึ แ ว บริษัท บอกถึงสงิ่ ทค่ี ณุ อยากไ จากพวกเขา
ของการเ นลูก างประจ ปรับการท งานใ มคี วามยืดห นมากขน้ึ และมีอะไร างทีค่ ณุ จะมอบใ กบั พวกเขาหากคิดจะ
วมหัวจม ายไป วยกันอีก อไป เพราะอ าง อยๆ
สงิ่ น้จี ะท ใ พวกเขา สึกถึงความมคี ุณ าในตัวเอง

่คู้ร้หำ้น่ย่ต้ด้ท่ร้ห้บ้ด็ป์ณ้ห้จำ่ช์ณ่ต่ส่ต่ท์ค่ต่ส้ด่ม่ล่ตำำ็ป้ชำ่มำ์ณู้ร้ด่ต่มำุ่ย้หำ้ล์ณ่ช้ต้ด้ด่ล่ชำ้ตู้ผู่ย้ด่ม่มำู้ร้ย้ป้ห่ม้ปำ่จ้ช่ค่น่ย่ต็ป่ม่ยำ้จ็ปู้ผ้หุ้ต็ป่ล้หำ้น้ข้บู่ยำ้ช้ตู่ย่ม้หำ้ข้ด่ม้ตำ่ร้ปำุ้ค์คัป็ป่ม้ต์ณ่ร

แ สถานการ จะกลับเ ามา ภาวะปกติ

1 เพิ่มพูนทักษะความ ให ๆ มอบหมายงาน 2 ส รวจความคดิ เหน็ ของพนักงานทมี่ ี อ
ที่ าทายกับพนกั งานเสมอ เพราะ วนหนงึ่ บริษัท โดยหาตัวแทนเ นบุคคลท่ี 3 เพอ่ื
ของการอยากลาออก คอื การขาด เ นส่ือกลาง ในการบอกความ องการ
การมี วน วม การไ ถงึ ความส คญั ที่แ จรงิ ของพนกั งาน หรืออาจใ แบบ
ของตนเองทม่ี ี ออง กร ซึ่ง องท ใ ส รวจ แบบแสดงความคดิ เห็นแบบไ
พวกเขาไ สกึ ถึงการมคี ณุ าในตัวเอง  ลงชือ่ เพ่ือใ พนักงานก าเ ดเผยความ
ก็จะท ใ สึกอยากท งาน ในใจ และน ไป การแ ญหาไ อง
กังวล าคุณจะสูญเสยี บุคลากรดีๆ ไป

แ สถานการ จะกลับเ ามา ภาวะปกติ พนกั งานเกิดความเ าใจอนั ดี ออง กร และไ ไ คดิ อยากจะ
ายไปท งานท่อี ่นื อง กรควรมีกลยุท มดั ใจพนักงานใ อยากอ ท งาน วมกบั อง กร อไปดงั นี้

่ว้ต่มัป้กู่สำิป้ล้ห่มำ้ช้ท้ต็ป็ป่ตำำู้ร้หำ
่คู้ร้ด้หำ้ต์ค่ต
ำู้ร่ม่ร่ส
่ส้ท่มู้ร่ต์ค่รำู่ย้ห์ธ์คำ้ย้ด่ม์ค่ต้ขู่ส้ข์ณ้มู่ส้ข์ณ้ม

ความเปล่ียนแปลง

ใน วงโควิด-19  เชอ่ื าหลายๆ อง กร ก็มมี าตรการใ พนกั งาน WORK
ท งานอ านหรือ Work From Home คร้งั นอี้ าจจะเ นคร้ัง FROM
แรกของใครหลายๆ คนการปรับตัวก็อาจจะดทู ุลกั ทเุ ลกนั าง HOME
เ าที่ไ งความเห็นคนรอบ าง ท งานอ กบั านแ วเหมือน
ท งานเตม็ เวลา ไ มีสมาธิ งานไ เดนิ จติ ตก จมอ กับงานจน
ท ใ Work กับ Life ไ มี Balance แ คนทไ่ี รับสทิ ธิ์ Work
From Home ท ไมยงั สกึ าอยากกลบั ไปท ทอ่ี อฟ ศอ เรา
มาวเิ คราะ เหตผุ ลพ อมๆ กนั

้ร์หู่ยิฟำ่วู้รำ้ด่ต่ม้หำู่ย่ม่มำ้ล้บู่ยำ้ขัฟ้ด่ท้บ็ป้บู่ยำ้ห์ค่ว่ช

ค ตอบของการเปลยื่ นแปลง

• สภาพแวด อมไ เออ้ื อการท งาน บางครง้ั อยากจะตงั้ ใจท งาน แ าง านก็ งเสยี งดังรบกวน เดินสะดุดปลก๊ั ไฟ

และนานา ญหา ยิ่ง า านไหนมเี ดก็ เล็กสมาธหิ ดหาย

• สกึ เหงาไ มีพลงั ในการท งาน โดยเฉพาะชาว Extrovent ทีไ่ รับพลงั จากการเจอทมี เจอเพื่อน แ วมาท งานแบบ

เหงา อาจเกดิ อาการจติ ตกไ เหมอื นกนั

• มสี ง่ิ ดงึ ดดู ความสนใจตลอดเวลา ในภาพจ ของเรา านคอื ที่พกั อน แอบงีบนดิ ห อย ดู Net ix 

เ ดโซเชยี ลกท็ ไ สงิ่ เห านท้ี ใ เราไ มสี มาธทิ งานไ เต็มทเี่ หมือนอ ออฟ ศ กด็ องงานไ เรอื่ ยๆ องมา นตอน
ดกึ ๆสขุ ภาพกายสขุ ภาพจิต น วน

• อปุ กร ไ พ อมเหมือนออฟ ศ ท งานอ านอาจจะมเี พยี ง Notebook อ เครอื่ งเดยี ว  อ เครอื่ งเดยี ว แ บางที

จ เ น องมอี ปุ กร อื่นๆ  คนท งานตัด อกราฟ ก  ส คญั ท่ีสดุ คอื อนิ เทอ เน็ตแรง อปุ กร ทีไ่ พ อมเห านี้ ท่ี
อาจท ใ งานของเราติดขดั

• ความไ นชิน ท่ี านมาการ Work From Home  ไ อย เ นทนี่ ิยมใน านเราสกั เ าไห เม่ือ อง Work From

Home กนั ป บอ แบบน้ที ใ หลายๆ คนไ อยชิน ยงั ไง อยๆ ปรบั กันไป

่ค่ค่ม้หำู่ยัปุ๊ป้ต่ร่ท้บ็ป่ค่ม่ผุ้ค่ม
้หำ่ล้ร่ม์ณ์รำิฟ่ตำ์ณ้ต็ปำ่ตู่ยู่ย้บู่ยำิฟ้ร่ม์ณ
่ป่ัป่ัป้ต้วิฟู่ย่มำ่ม้หำ่ล้ดำิปlf่น่ผ้บำ
้ดำ้ล้ดำ่มู้ร
้บ้ถัป่ส้บ้ข่ตำำ่ต่ม้ลำ

Work - Life Harmony & Integration

?COVID-19

ประโยคทเี่ ราไ ยนิ กันอ อยๆ Work – Life Harmony & Integration  กค็ ือการบรหิ ารการท งานกับ
การใ ชวี ิต วนตวั ไ แบบลงตวั และสมดุล ใ าท งานหนกั ไปจะไ ดี  แ เราสามารถท งานแบบ Smart
และยงั คงเหลือเวลาใ ท อ างอน่ื ไ อ ทกุ ห าทเ่ี ากนั อ างลงตัว อาจจะไ มที ฤษฎที ีต่ ายตวั เพราะทกุ
คนมีห าท่ี องรับผดิ ชอบท่ี างกัน ส่ิงที่ Work From Home ก็ องบรหิ ารการท งานและชวี ติ ใ ลงตัว
เ นกนั เราจะมีวธิ บี ริหารการใ ชีวิตและการท งานอ างลงตวั ไ อ างไร

่ย้ด่ยำ้ช่ช้หำ้ต่ต้ต้น่ม่ย้ข้นู่ย้ด่ยำ้หำ่ต่มำ่ว่ช้ด่ส้ชำ่บู่ย้ด

ท งานที่ านโไ มคี นจับผดิ ท ความเ าใจ า Work ท To do list ลองก หนดดู าวันนีเ้ รา องท อะไร บรรยากาศท งานมีผลมากๆ บางทเี รานัง่ ท งาน
From Home ไ ใ Holiday ท งานคือท งาน  บนท่ีนอน บนโซฟา เ าใจ ามนั สบาย แ บางทีก็
จะไ เห็น ขอบเขตของเวลางานกับการใ ชีวิตอ าง าง อันไหน อน-หลัง เราจะไ มองเห็นภาพรวมของ อดใจไ ไ ที่จะ อยๆเอนตวั ลงนอน ต่นื มาอกี ทีก็จะ
ชดั เจน เหนอ่ื ยนกั ก็พกั มวี ินยั ไ ใ พักไ ไ บางคน การท งานอ างชัดเจน และเ นเหมอื นตัว วยผลัก
นง่ั ท งานไ ท่แี วก็ขเ้ี กยี จลกุ เดินไปไหน ท งานอ ดนั ตัวเองใ เสร็จ  บรหิ ารเวลาใ เ น เมอ่ื เราท To do แ วก็ไ ลองมาจัดโซนท งานดู ไ จ เ น อง
เ นโ ะท งานจรงิ จงั กไ็ แ เ นท่ีท่ีเราจะจดจ ไ
านไ มีคนอื่น ขวนคยุ ท ใ เราลมื การพกั ลองดู List ขึน้ มาแ วกเ็ รียงล ดบั ความส คญั ลองก หนด เลย าน่คี อื ทีน่ ่งั ท งาน มีอปุ กร วางไ ครบ าง
พักสัก 5 นาที ไปยืดเ นยืดสาย ชงกาแฟ  เ นกับแมว
เวลาค าวๆ าเราจะท งานน้ีนานแ ไหน (ยืดห นไ ) ไกลจากส่ิงรบกวน
อนคลายแ วกลับมาท งาน อดี อสุขภาพกาย ควร มเวลาไปกับอะไร เ าไห
และจติ   ไ มใี ครสามารถท งานไ ตลอด 24 ชวั่ โมง อ าใ งาน
มาเบยี ดเบียนเวลาพัก อน อ า มเทใ กบั งานจนลืม
WORK คนรอบตวั อยากใ ทุกคนมาใ ใจเร่อื งการ  Work-Life
Harmony & Integra on กันมากข้นึ โดยเฉพาะใน
- Life Harmony & Integration สถานการ แบบน้ี บริหารจดั การเวลางานและเวลาชวี ติ
ใ ลงตวั ดแู ลสขุ ภาพและ าน นวิกฤตน้ีไป วยกนั

การท กจิ วตั รเหมือนไปออฟ ศ ตนื่ เวลาเดมิ ที่เคยต่ืนไป ส่อื สารกบั เพ่ือน วมงานเสมอ ยิง่ ไ เจอกัน การ
ท งาน ไปออกก ลงั กายตอนเ า หรือท อะไรกไ็ ท่ี สอื่ สารจะ องเ นไปอ างมีประสิทธิภาพมากๆ วนั นี้
อยากท อาบ เตรยี มตัว อนเร่มิ งานจะไ สดช่นื และ
เวลาเร่มิ งาน-เลกิ งาน กท็ เหมือนอ ออฟ ศ โบนสั องท อะไร ประสานงานอะไรกัน าง เคลยี ใ ชัดเจน
เวลาทไ่ี องเสียไปกับการเดินทางเรากเ็ อามาท งาน และส หรับคนท่ี สึกเหงา แนะน าลองหาเวลาคยุ
อดิเรก ใ เวลาอ กับครอบครัว สุขภาพกายและจติ ใจก็ เ นกบั เพื่อน วมงานคลายเครียด
จะดี

่ร่ล่วำู้รำ้ห์ร้บำ้ต่ย็ป้ต่ม่ร้ด้พ่ผ้ห์ณit่ส้ห้หุ่ท่ย่ผ้ห่ย้ดำ่ม่ร่ทุ่ท้ดุ่ย่คำ่ว่รำำำ้ลำ็ป้ห้ห่ช็ป่ยำ้ด่ก้บำ้ต่วำำ
่ห้ว์ณำ่ว้วำ็ป่ค้ดำ๊ต็ป้ต็ปำ่มำ้ด้ลำ่ค่ค้ด่ม่ต่ว้ขำำ่ต่ตำ้ล่ผ่ล้ส้หำ่ม้บู่ยำ้ล้ดำ้ด่ม่ช่ม่ย้ช้ดำำ่ช่ม่ว้ขำ่ม้บำู่ย้ชำ้ต่มิฟู่ยำ้ด่กำ้นำ้ดำ้ชำำิฟำ

เหตุการ ท่เี รา องเผชิญ

• คน นให ยคุ covid-19 ไ มใี ครคาดคิด า covid-19 จะท ใ องเปล่ียนสถานะ

จากคนท งานเ นคนตกงานอ านในชวั่ ามคืน ญหาการ างงานของคน
นให จากสภาวะเศรษฐกิจใน วงท่ี านมาเ นแผลเ าที่ยังรักษาไ หาย
การระบาดของโควิด 19 ทท่ี ใ ภาคธุรกจิ องด้นิ รนเอาตัวรอด ก็มาท ใ แผล
เ าที่เรือ้ รงั กลับมาอีกครัง้

• โควดิ -19 ส  ภาพฒั ฯ เผยไตรมาสแรก 63  มีคน างงานเกอื บ 4 แสนคน
• โควิด-19 การกลับไปท งานหลังจากมาตรการล็อคดาวจะเปลี่ยนไปอ างไร 
• เรยี นออนไล เ  ดก็ ในสหราชอาณาจกั รเรียนอ างไร วงล็อคดาว

์น่ช่ย์น
่ยำ
่วีป์น
่ก้หำ้ต้หำ่ม่ก็ป่ผ่ช่มุ่ร่วัป้ข้บู่ย็ปำ้ต้หำ่ว่ม่มุ่ร้ต์ณ

เหตุการ ที่เรา องเผชิญ

• รายงานสงั คมไทยไตรมาส 1  2563  จัดท โดยส นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ งชาตเิ มอื่

เดอื นพฤษภาคม พบ าอัตราการ างงานเพิม่ ขน้ึ อยละ 1.03 มี างงานเกือบ 4 แสนคน และเสยี่ ง
ถูกเลกิ างอีก 8.4 านคน ขนาดทเี่ ด็กจบให ท่จี ะเ า ตลาดแรงงาน 5.2 แสนคนอาจไ มีงานท

• อง การแรงงานระห างประเทศ (ไอแอลโอ) กงั วล อคน นให ใน วง

อายุ 15-24 คาด าจะไ รับผลกระทบจากการระบาด covid-19  ในแ
การท งานและการพัฒนาตวั เองมากก าคนอื่น ไอแอลโอ เรยี กคน นให
ท่ีเพิ่งเรยี นจบและก ลังเริ่ม นการท งานใน วงท่เี กดิ การระบาด covid
19 า “คน นลอ็ กดาว (Lockdown Generation) ซึ่งหากไ ไ รบั การ
ดูแลและสนับสนุนจากทกุ ายทเี่ กย่ี ว อง คน นน้อี าจกลายเ น “ นที่
สาบสูญ”  ไปจากตลาดแรงงานอ างถาวรเนื่องจากคนก มน้ีไ ผล
กระทบจากเรื่องหลัก คอื การถูกเลกิ าง การเรียน การ กงาน การอบรม
พัฒนาศักยภาพพนกั งานที่หยุดชะงัก รวมถงึ ความยากในการสมคั รงาน
หรอื เปลี่ยนงาน

ึฝ้จ้ดุ่ล่ยุ่ร็ปุ่ร้ข่ฝ้ด่ม์นุ่ร่ว่ชำ้ตำ่มุ่ร่วำ่ง้ด่วีป่ช่มุ่ร่ต่ว์คำ่มู่ส้ข่ม้ล้จ่วู้ผ้ร่ว่ว่หำำีป้ต์ณ

ตวั อ างเหตุการ ทเี่ ราเผชิญ 1

ครง้ั แรกกับสถานะคนตกงาน ที่คุณแบมแบม ในต แห ง Content Creator กับบริษทั แ งนี้ซง่ึ เ นการท งานประจ ทีแ่ รกในชวี ติ นบั
ตงั้ แ เรยี นจบ ม  คี วามสขุ และสนกุ กับงานมากไ เคยจนิ ตนาการ าจะ องอ ในสถานะคน างงานรวดเรว็ ขนาดน้ี แ จะตกใจแ เธอก็ไ
แปลกใจทบ่ี ริษัทไ รับผลกระทบจากโควิด-19  อ างมาก เธอเครยี ดท่ี องกลายเ น “คนตกงาน” ในวยั 25 วกิ ฤติคร้งั นยี้ ังท ใ เธอ
หนั มาคิดเร่อื ง “การวางแผนชวี ติ ” จากท่ไี เคยสนใจมา อนโดยเฉพาะเร่อื งการเงนิ ซงึ่ เดก็ จบให ทเ่ี ร่ิมมรี ายไ จากการท งานมักสนกุ
กับการ อป งหรือ องเทย่ี ว แ ตอนนี้การมี “เงินส รองฉกุ เฉิน” แกมาเ นล ดับความส คัญ นๆ ของแบมแบมทเ่ี รม่ิ คดิ ถึงการหาราย
ไ ทางท่ี 2 ควบ ไปกับการท งานประจ ในอนาคต “ประกนั สขุ ภาพท่คี ดิ าจะท แบบแพงอาจจะ องถกู ลงมาห อย เพราะ าไ รับ
ไ มแี ว ความคิดทจ่ี ะ ายออกจาก านไปอ คอนโดคนเดียวก็อาจจะ องพับเก็บไ อน”

“เราไ า covid-19 จะจบสิ้นเม่อื ไห เราไ วย าจะหางานไ ไหม เพราะแ หางานให ใน วงปกติกอ็ ยากอ แ ว”

้ลู่ย่ช่ม่ค้ด่วำ้ซ้ดู้ร่ม่ร่วู้ร่ม่ก้ว้ตู่ย้บ้ย้ล่ม้ด่ว่น้ตำ่วำำู่ค้ด้ตำำ็ปำ่ต่ท้ิป้ชำ้ด่ม่ก่ม้หำีป็ป้ต่ย้ด่ม่ต้ม่วู่ย้ต่ว่ม่ตำำ็ป่ห่นำ์ณ่ย

ตัวอ างเหตุการ ท่เี ราเผชญิ 2

“นอ ทแฮม ตนั วิทยาเขตประเทศไทย” ชวี ติ ของนักศกึ ษาปริญญาโทในองั กฤษ ท่ตี ืน่ เ าเดนิ ทาง าความเย็นไปมหาวทิ ยาลัย เพ่ือ
เ า งการบรรยายจากอาจาร ตก ายใ เวลาใน องสมดุ กับการท รายงาน และหาความ เ า วมชมรมกีฬากบั เพื่อนหลากหลาย
ชาติ อีกทง้ั เดินทาง องเท่ยี ว วงวนั หยดุ มหาวทิ ยาลัยนอ ทแฮม ตนั วทิ ยาเขตประเทศอังกฤษ เ นสถานทศี่ ึกษา อปรญิ ญาโท

านบรหิ ารธรุ กิจหลังจากท งานไ ดกี า วยความหวังทจี่ ะเกบ็ เกย่ี วประสบการ เพ่ือ อยอดการท งานในอนาคต แผนการหน่งึ
ที่เธอตงั้ ใจไ คือการหาประสบการ จากการท งานใน างประเทศหลังจากเรียนจบ แ โควดิ -19 เ ามาท ใ แผนการทัง้ หมดเปล่ียน
ไปอ างไ ทนั ต้ังตวั วยสถานการ ท่ีเร่มิ แ ลงประกอบกับความกงั วลของครอบครวั ที่เพม่ิ ขน้ึ คุณซซู จู งึ ตดั สนิ ใจท เรื่องขอเรยี น
ทางไกล ตอนน้ชี วี ิตประจ วันของเธอคือการนักเรยี นออนไล ที่ านในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงนอกจากจะไ ไ บรรยากาศของการเรียน
เมืองนอกอ างที่ น แ วยงั องเจอ ญหาเรือ่ งเวลาท่ี างกัน 6-7 ช่ัวโมงท ใ เธอ องต่ืนเรียนออนไล ในเวลา ตี 1-ตี 4 ในบางวชิ า
เวลาที่ างกัน ฃท ใ คณุ ซูซูเสยี ดายโอกาสที่จะไ ใ ชวี ติ นักศกึ ษาในมหาวทิ ยาลยั “เราไ ไป (เรยี นอังกฤษ)ทง้ั ที ท วี ากย็ าก เงินท่ี
เสียไป าหอเรา องท้งิ ไปเลย แ สกึ าพวกเราขาดทุน เรียนจบมาแ ไ ชอ่ื าจบเมืองนอกนะ  จบมหาวิทยาลัยนี้นะ แ ยังไงก็
เรยี นเมอื งไทย เรยี นออนไล ” เธอระบายความ สึก

ู้ร์น่ต่ว้ด่ค่วู้ร่ต้ต่ค่ซำ้ด้ช้ด้หำ่ต์น้ต้หำ่ตัป้ต้ลัฝ่ย้ด่ม้บ์นำำ่ย์ณ้ด่ม่ย้หำ้ข่ต่ตำ์ณ้วำ่ต์ณ้ด่ว้ดำ้ด่ต็ป์ป์ร่ช่ท่ร้ขู้รำ้ห้ช่บ์ยัฟ้ข่ฝ้ช์ป์ร์ณ่ย

ตัวอ างเหตุการ ท่เี ราเผชิญ 3

• บณั ฑติ ยุคโควดิ -19 ภทั รพล แ มวง ศรี หรอื คณุ ดิน บณั ฑิตคณะครศุ าสต จุฬาลงกร มหาวทิ ยาลัย วัย 23 องเปลยี่ นแปลงชีวติ

เพราะ covid-19  ในร้ัวมหาวิทยาลยั คณุ ดินวางแผนเก็บเงนิ เพอ่ื องเที่ยวหลงั เรียนและ กสอนจบ แ เมอื่ มเี หตุการ โรคระบาด เขาจงึ อง
พับแผนการ องเท่ยี วไ โดยมเี หตุการ เพราะ

• ธนาคารโลกคาด าพิษโควิด-19 อาจจะฉุดเศรษฐกิจไทยตก มาเ นอันดับสอง ในเอเซีย-แปซิ ก 
• ไอเอ็มเอฟ วิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดจะท เศรษฐกจิ โลกถดถอยครัง้ ให ในรอบเกือบ 100
• ระบาดหนักๆ ใก จะเรยี นจบพอดีท ใ การเดนิ ทางไปท เอกสาร างๆ เ นไปอ างทุลักทเุ ล ทกุ อ าง องติด อออนไล ทั้งหมด
• โควดิ -19  สอบบรรจคุ รูกถ็ กู เลื่อนออกไปไ มีก หนด เราก็งง าจะเ ดอีกทหี รือเป า นี้

วยชีวติ ทดี่ เู อาแ ไ ไ คุณดนิ จึงหารายไ จากการท ขนม นขลิบขายทางออนไล และรบั สอนพเิ ศษแ จะมนี กั เรยี นลดลง แ เขากย็ งั ท
อไปเพราะอยากรบกวนทาง านใ อยท่สี ดุ เ าทจี่ ะท ไ “พอเราจบมาแ วเราก็ไ าเราจะท อะไรไ ดีไปก าการสอน  ปกติสอนจะไ เดือน
ละ  6,000-7,000 บาท  เ นรายไ เสริมแ ตอนนไี้ เดอื นละ 2,000-3,000 บาท” ตอนนี้ก หนดการสอบบรรจุรับราชการครอู อกมาแ ว ดิน
จึง องต้ังใจอ างเตม็ ท่ี วยเวลาท่ี อน างกระช้นั ชดิ ก็ดูจะเ นทางเลอื กทมี่ น่ั คงทีส่ ดุ ในสถานการ เ นนี้่ช์ณ็ป้ข่ค้ด่ย้ต้ลำ้ด่ต้ด็ป้ด่ว้ดำ่วู้ร่ม้ล้ดำ่ท้น้ห้บ่ตำ่ต้ม์น้ัปำ้ด้ด่ม่น้ด
ีป่ลิป่วำ่ม
์น่ต้ต่ย่ย็ป่ตำ้หำ้ลีป่ญำิฟ็ปำ่ต่ว์ณ้ว่ท้ต์ณ่ตึฝ่ท้ตีป์ณ์ร์ษ้ย์ณ่ย

เราพ อมแ ไหน

ในการส างความลงตัว
และความสมดลุ ของ

ชีวิตงานและชวี ติ วนตวั


่ส่ค้ร
้ร

านเศรษฐกจิ และโครงส างพื้นฐาน

ศักยภาพในการขยายตวั ความสามารถ ความพ อมของโครงส าง ประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกจิ ในการเเ งขัน พนื้ ฐาน านดิจทิ ัล านโลจสิ ตกิ

การขยายตัวของผลติ ภาพ อนั ดบั ความสามารถในการเเ งขนั ของ อันดบั ความพ อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ นทุนโลจิสตกิ อ GDP
การผลติ รวม IMD เเละการสื่อสาร 20 %

(Total Factor Productivity:TFP) (Network Readiness Index) 14.5 %
34 13.2% 13.0%
2.1% 2.5% 27 25 40
2560 เ าหมาย ไทย มาเลเชยี จนี เวียดนาม
เฉลี่ย 3 แรก เ าหมาย 28 2565 51 62
ของเเผนฯ 12 2565 2564 ประสทิ ธิภาพของโลจิสติก
(2560-62) ไทย มาเลเชยี จนี เวยี ดนาม ใก เคียงกับประเทศใน

ผลผลิต วมเพมิ่ ขน้ึ อน าง ความสามารถในการแ งขัน ความพ อมยังเ นรอง ภูมภิ าค  นทุนเ าเทียมกนั
า สะ อนถงึ การผลิตทีข่ าด ขน้ึ อ อนั ดบั ท่ีดี แ ยัง ก า ประเทศในภมู ภิ าค (เ น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน มาเลเซีย จนี เวียดนาม) แ า
วงสถานการ เ าหมาย ที่ านมาไ มีการปรับตวั ดขี น้ึ

มาอ าง อเนื่อง

่ต์ส้ต์ส้ด

้ร้ด
้ร้ร
้ป
่ข่ข

้ป

ีป


่ท้ต้ล์ส่ต่ย้ด่ผ่ว้ม่ช็ป้ร้ป่วำ่ต่ตู่ย่ข์ณ่ช้ท้ช้ข่ค่ร้ร้ด

านสังคมและทรพั ยากรมนุษ

โครงส างประชากร ศกั ยภาพของคน การกระจายโอกาส เครือ าย
ทางเศรษฐกิจเเละสังคม ภาคประชาสังคม
ผลิตภาพเเรงงาน (บาท/คน)
สัด วนประชากรตาม วงอายุ (%) ระดับความเ นอ (ราย ายเฉลีย่ ) ประชาสงั คมเ มแข็ง ระบบ
ของก ม 10 เเละ Bottom 40 อาสาสมัครและการ วยเหลอื
70,000 วัยเเรงงาน (15-59 )
60,000 สูงอายุ (60 ข้นึ ไป) 12,000 (บาท/คน/เดือน) แ ง นมีบทบาทส คัญใน
50,000 วยั เดก็ (0-14 ) วงโควิด- 19 แ ยงั ขาดการ
40,000 309,204 10,000 ก มทีม่ ีราย ายสูงสดุ 10% สนบั สนุนจากภาครัฐและการ
30,000 272,433 8,000 เชอ่ื มโยงการท งาน วมกัน
20,000
10,000 273,291 6,000 ระห างเครือ าย
4,000
ก มท่ีมรี าย ายสูงสดุ 40%

2,000

2560 2563 เ าหมาย
2565

่ข่จุ่ล่จุ่ล

ุ่ล
่จู่ย็ป
ป้ัส็ผดู้้ำำส่ห้ห้ม่ำปำด็ข้ย้ำ่ล
ค้ำ่ตว่่ำลุช่่ว
้ปีปีปู้ผีป่ช่่้ร

์ยปด่ข่ว่รำ่ต่ชำัป่บ่ช้ข่ญ่ว2560 2565 2570 2575 2580

2531
2535
2539
2543
2547
22555502
2554
2556
2558
2560
2562
ประชากรของเราเ นสงั คม าแรงท่ีตก ใน วงโค มคี วามเหล่อื ม ระห างก ม
สงู อายุ งผลใ ประเทศขาด วิด-19  ย่งิ เพมิ่ ญหา าน คน ระห างพ้ืนที่ และระห าง
ก ลังคนในเชิงปริมาณ อาจ ก ลงั คนเชงิ คุณภาพ ท ใ
จะเ น อจ กดั ในการขยาย ไ สามารถชดเชยการลดลง ธรุ กิจขนาดให และขนาด
ตัวทางเศรษฐกจิ เพมิ่ ภาระ ของก ลงั แรงงานไ อ าง เล็ก
ทางการคลังของรฐั และภาระ
พอเพยี ง
การพ่ึงพงิ ในครัวเรอื น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวด อม

าชเรือนกระจก การจัดการของเสยี ทรพั ยากทางทะเล

ปรมิ าณ าซเรือนกระจก สัด วนขยะท่ีถกู ก จดั อ างถกู อง จ นวนสตั ทะเลหายากเกยตน้ื (ตัว)
ทล่ี ดไ จากกรณีปกติ หรือน กลบั มาใ ประโ ให

(Business as usual: BAU) ( านตัน)

57.8 111 75% 217 610 เตาทะเล
(16%) (20%) 69% 69% 149 283 โลมาเเละวาฬ
ภาคพลงั งาน 24 ทุกภาค วน 2563
(7%) 2560
ภาคพลังงาน

2563 เ าหมาย เ าหมาย 2560 2563 เ าหมาย
2563 2573 2565

โควิด-19 ท ใ ลดปริมาณ การก จัดขยะ อยลงเพราะ ทรพั ยากรทางทะเลอุดม
าซเรือนกระจกในภาค วงโรคระบาดโควดิ -19 แ สมบูร ขึน้ ถูกคกุ คาม อย
ในครวั เรือนเพ่ิมมากขึ้น ง ลงจากทั้งมนษุ การ อง
พลงั งานท ใ บรรลุเ าหมาย เท่ยี ว การประมง  เกิดความ
การอนรุ กั ในอนาคตก็ อง ผลใ เกดิ ญหาการแตก าง เปลยี่ นแปลงความสมดุลทาง
อาศัยความ วมมือทกุ ภาค จึงควรจะมีการรณรง
ธรรมชาติ
วนคณุ ภาพชวี ติ ดขี ้ึน

่ส
้ป
้ป

้ล
้ด
๊ก๊ก
้ป่ม์น้ชำ
้ต่ยำ่ส์วำ่ท์ย้น์ณ์ค่ตัป้ห่ส่ต่ช้นำ่ส่ร้ต์ษ้ป้หำ๊ก้หำ้ล

ทางสถาบนั และอง กร

ประสทิ ธภิ าพภาครัฐ ระบบบรหิ ารภาครัฐ กฏหมาย เเละกฏระเบียบ
เเบบอเิ ลก็ ทรอนิ

ดชั นปี ระสทิ ธิภาพภาครัฐ โดย IMD ดชั นรี ฐั บาลอิเล็กทรอนิก โดย UN ระเบยี บ กฏหมาย
(อันดับ) (อนั ดับ)
20 1 11 ~1,000
กระบวนงาน
(2 ของ 5 47
อาเชยี น) (2 ของ 57 =
อาเชยี น)
1 นทนุ หรอื 0.8%
30 ของ GDP
1.3 อ

แสน านบาท

ไทย มาเลเชีย สิงคโป องกง ไทย มาเลเชีย สงิ คโป เ าหมาย ไทย มาเลเชยี สงิ คโป เ าหมาย
2565 2565

ประสิทธิภาพของรัฐอ ใน การปรบั ใ ดิจติ ัลในการ เห็นถึงกฎหมายและกฎระเบยี บ
เกณ ดี สามารถบรรลเุ า ด เนนิ งานของภาครฐั และ จ นวนมากทม่ี ีความ าสมยั
หมายทีก่ หนดไ แ ยงั ขาด ภาคเอกชน มีความ าวห า หรือไ จ เ น งผลใ เกิด
ความยดื ห น ความค องตวั อ าง อเนอ่ื งจนสามารถ ความ า าในการท งานของ
รฐั ท ใ ประชาชนและภาค
ในการด เนนิ งาน บรรลุเ าหมายในก ม ธุรกิจ องมาลงทุนและอาจเสยี
ประเทศท่มี กี ารพฒั นา านดิ
โอกาสในการท ธรุ กิจ
จติ ลั


ีป่ต้ล
้ต

้ป์ร
้ป์ร
์ส์ส
่ฮ์ร
ำ้ต้หำำ้ช่ล้ห่ส็ปำ่ม้ลำ
้ดุ่ล้ป่ต่ย้น้กำ้ช
ำ่ลุ่ย่ต้วำ้ป์ฑู่ย์ค

อ างท่ีทราบสถานการ covid-19 ระบาดเ นวงก าง

ครั้งนี้ งผลใ พนกั งานบรษิ ทั หลายคน องท งานอ ที่ าน
ห วยงานและบริษัท างๆตอบรับนโยบายใ พนักงานท งาน
ที่ านไ ( Work From Home ) เพ่ือลดโอกาสเสยี่ งการตดิ
เชื้อแ เมอ่ื การท งานท่ี านเ นเวลานานๆ   รกั หลายๆ คน
อาจจะ สึกเบ่ือห ายไ มแี รงจงู ใจในการทํางาน เรม่ิ มี ญหา
ทะเลาะกนั อยข้ึน สึก าความรกั ไ เหมอื นเดมิ ความ
สัมพนั ในครอบครวั อยลง จะมวี ิธีการปรับ Mild Set
อ างไรใ เ าใจกัน เพ่ือใ การท งานที่ านมีประสทิ ธภิ าพ
ความสมั พนั ในครอบครวั ดขี นึ้ การท งานใน วง
สถานการ covid-19 เชอื่ า รักหลาย องเจอกบั ญหา
เห าน้ี ทะเลาะเบาะแ ง หงดุ หงิดใ กันมากขึน้ แทบจะไ มี
พืน้ ที่ วนตวั ของตวั เอง ค พดู ทใี่ คุยกันก็จะไ ารักเหมือน
เดมิ ขัดหูขดั ตากันมากขึ้น ลกู ก็ องเล้ียง ครอบครัวก็ อง
ดูแล งานก็ องท หลายๆ คร้ัง สึกเหน่อื ยใจเหลือเกิน

ู้รำ้ต้ต้ต่น่ม้ชำ่ส่ม่ส้ว่ลัป้ตู่คู่ค่ว์ณ่ชำ์ธ้บำ้ห้ข้ห่ย้น์ธ่ม่วู้ร่บัป่ม่นู้รู่ค็ป้บำ่ต้ด้บำ้ห่ต่น้บู่ยำ้ต้ห่ส้ว็ป์ณ่ย

มมุ มองของนักวิชาการและ เชยี่ วชาญ อสถาณการ

อาจาร ยฉัตร เรอื งวิเศษ พมิ นี่ นักจติ วทิ ยา งานวิจยั ในประเทศของมูลนธิ ิหญิงชาย าวไกล วมกบั เชย่ี วชาญไ แนะน และแสดงความ สึกของคนทเ่ี รารักและ
นกั ครอบครวั บ บดั เชย่ี วชาญใ ค ปรกึ ษา
ครอบครวั อ นวยการศูน ไทรศิล ไ ก าว สสส พบ าระห างเดือนมกราคม-มถิ ุนายน 2563 การ วงใย เพือ่ ส างสัมพนั ธภาพทด่ี ใี นครอบครัว และเทคนิคการ
ถงึ วธิ กี าร และใ ค แนะน าน  Facebook
Life หัว อ “ใ ชวี ิต อ างไรใ เวิ ค” ในยคุ เกบ็ สถติ ิ าว แ งตามประเภท าวความรนุ แรง ปรากฏ ขอ องอ างส างสรร ใน วง WFH เทคนคิ การสื่อสาร
Work From Home ทจี่ ัดโดยสถาบนั การเรยี น
การส างเสรมิ สุขภาพ  Thai Health า าวความรนุ แรงทางเพศของบคุ คลในครอบครัว ความ สกึ กค็ นทีเ่ รารกั และ วงใย เพ่อื ส างสัมพันธภาพทีด่ ี
Academy  าหัวใจส คญั ของการส าง
สัมพนั ของ รักและครอบครัว คอื การ าวคดิ เ น อยละ 8.9  ซง่ึ 3 จจยั หลักที่มอี ิทธพิ ล อ ในครอบครวั
สื่อสารอ างส างสรร เพือ่ ทจ่ี ะใ
สมั พนั ธภาพเดนิ ห า อไปไ การมี ญหา ความ อนไหวทางอารม อันเ นเหตใุ เกดิ การทะเลาะ • าสถานการ ยังตงึ เครยี ด บอกก าว ารักนะ แ ขอเวลา
ทะเลาะกนั ระห าง รกั ญหาความไ เ าใจกนั
เ นเรอื่ งปกติ แ จะไ ปกตกิ ็ อเม่อื ไ หันห า วิวาทกนั ระห าง รักหรือ ชวี ติ ใน วง Work From เรียบเรียงความ สึก แ วเรากลับมาคุยกันให รอใ าง
เ าหากัน างคน างเรียก องในส่ิงที่ องการ
หาก ญหาน้ีไ ถูกแ ไขหรอื ส างความเ าใจ Home  คือ าย างอารม เย็นลง อนแ ว อยมาปรับความเ าใจกัน
ซ่งึ กนั และกนั อาจน ไป การห า างเลกิ ราใน
ทส่ี ุด การเลีย้ งดใู นอดตี ของแ ละคน ก็ งผล • บุคลิกภาพ Extrovert VS Introvert จะมปี ฏิกริ ิยา อ • เมื่อพ อมจะคยุ ภาษากาย องเ ดก าง หรือมสี ัมผัสเพอื่

อการใ ชีวติ ไ เ นกัน ความเครียดไ เหมอื นกัน เวลา องอ วยกัน ใ อีก าย า เรา องการเคลีย จรงิ ๆ เ น พ อมทจี่ ะ

ระห าง Lock Down นาน ไ พอใจก็เกดิ อาการ สบตากนั แตะไห เบาๆ นงั่ างๆ กนั

หงุดหงิดไ าย  ความ อยอก อยใจก็จะสะสมเพ่ิม • เร่มิ นจากบอกความ สึกของเรา อน เ น เมอ่ื กเี้ ราโกรธ

มากข้ึน บางครง้ั ก็อาจมกี ารคิดความหมายผดิ ไปจาก เพราะเราพดู เธอไ งค อธิบาย อน วนสรปุ าเ นความ

เจตนาของคนพูดจากคนรักท ใ ไ เ าใจกนั ผิดของเรา ใ อารม กับเรา เราโกรธ เราเสยี ใจนะ 

• การ Lock Down  อาจท ใ อาการทางจติ แ ลง • พยายามเ น รบั งทดี่ ี สะ อนความ สกึ ของคนรกั เ น

ความวิตกจรติ ความกงั วลและซมึ เศ า จะมีผล ง อ ฉันเ าใจนะ ทเี่ ธอเ นแบบนี้เพราะก ลงั เหน่อื ยอ ใ ไหม

ความเครยี ดใ คนใน าน • า ายเรามี Message ท่สี คญั อยากใ รกั เปล่ียนแปลง

• Boundary หรอื ขอบเขตความเ น วนตวั หายไป ใ ใ ภาษาพูดทีจ่ ะท ใ เขาเ าใจ และ องการในสงิ่ ทเี่ ราสอื่

จากการท่เี คยออกไปท งานนอก าน ท ใ เกดิ ความ ถงึ จรงิ ๆ ไ ใ ใ การส่ังหรอื เรยี ก อง

ขดั แ งไ าย

้ร้ช่ช่ม้ต้ข้หำ้ช้หู่ค้หำ่ฝ้ถ่ชู่ยำ็ป้ข่ชู้ร้ทัฟู้ผ็ป
์ณ่ส็ป่ว่ด่กำัฟ่ม่ช่กู้ร้ต้ข่ล้ร่ช์ร้ต่วู้ร่ฝ้ห้วิป้ต้ร้ข่ค้ล่ก์ณ่ต่ฝ่ต้ห่ม้ลู้ร่ต่ว่ล์ณ้ถ้ร่หู้ร่ช์ค้ร่ย้ร้ร่หู้รำ้ดู้ผ่ง้ด้ย้หำ้บำ่ส็ป้บ้ห่ต่ส้ร่ย้หำ้ข่ม้หำ้น้น่ง้ด่ม่ว้ดู่ย้ต่ม่ต่ชู่คู่ค่ว้ห็ป์ณ่อ่ตัป้ร็ป่ข่ข่ว่ข่บ่ข่ว่ว่ร้ก่ช้ดู่ค้ช่ต่ส่ต้ร่ยู่สำ้ข้ร้ก่มัป้ต้ร่ต่ต้ข้น่ม่ต่ม่ต็ป้ข่มัปู่ค่วัป้ด่ต้น้ห์ค้ร่ยู่ค์ธ้รำ่ว้รู้ร์ร้ห่ยู่ค้ช้ข่ผำำ้ห่ล้ด์ป์ยำู้ผำ้หู้ผำิป์ย์ณ่ตู้ผ

กิจกรรมส างความสัมพัน สภาพในครอบครัว
หรอื เทคนคิ อ างส างสรร 2 Stars and a wish

• การเสริมส างและสือ่ สารใ แขง็ แรง กระชบั ความสัมพัน ใ

แ นแ น แสดงออกถงึ ความ สึกและความ องการอ าง
ส างสรร ควรมกี ารประชุมครอบครัว อาทติ ละครั้ง โดยใ
เทคนิคของการช่นื ชม และการขอเปลย่ี นแปลงแบบนี้

• 2 Stars คือค ชม อพฤตกิ รรมทีเ่ ราสังเกตเหน็ ออาทิต สูตร

ของการชม องมคี วามคิดเห็นของเราและพฤตกิ รรม านบวกและ
บอกถึงความภาคภมู ิใจในตวั เขา ตัวอ าง อาทติ น้ีฉัน สึกดใี จที่
เหน็ คุณ วยงาน านและอยากขอบคณุ ท่ี วยแ งเบาภาระ วนั อน
ขอบคุณท่ี วยแวะซอ้ื กับ าวใ นะ ท ใ เราไ เหนื่อยที่จะ องออกไป
ซ้อื วยแ งเบาภาระเราไ เยอะเลย

• a Wish คือ สิง่ ทเี่ ราอยากเห็นความเปลีย่ นแปลงในตัว รัก

ตวั อ าง เ น เมือ่ วานฉนั งมากและ องท ทุกอ าง แอบหวงั า
คณุ จะพาลกู ออกไป นจักรยานเ นสกั ครึง่ ชัว่ โมง ฉันจะไ มเี วลา
พักหายใจ าง้บ้ด่ล่ัป่ว่ยำ้ตุ่ย่ช่ยู่ค
้ด่บ่ช้ต่ม้หำ้ห้ข่ช่ก่บ่ช้บ่ชู้ร์ย่ย้ด้ต์ย่ต่ตำ
้ช์ย์ค้ร่ย้ตู้ร้ฟ่น้ห์ธ้ห้ร์ค้ร่ย
์ธ้ร

สนบั สนุนการส างสัมพนั ธภาพ

สนับสนนุ การส างสัมพนั ธภาพที่ดใี เกดิ ขึน้ ในสังคม
และครอบครัว ใ ก ลังใจซ่งึ กนั และกันเพื่อส างความ
พ อม ส างเสรมิ สุขภาพภาวะทดี่ ีทางจติ ใจ เพอ่ื ใ
ทกุ คน า นวกิ ฤตครัง้ นี้ใ ไ ใน วงที่ องท งานอ

าน องสวมห ากากอนามัยตลอดเวลา เ นระยะ าง
ในทกุ ๆพน้ื ท่ี างมอื อยๆ กิจกรรมทางกายส าง
ภมู ิ มกัน วยการออกก ลงั กาย ท ความสะอาด าน
เลือกรบั ประทานอาหารที่ปรงุ สกุ ให ถกู สขุ อนามัยเพ่ือ
สุขภาวะทด่ี ี างไกลจาก covid-19

่ห่ม้บำำ้ดุ้ค้ร่บ้ล่ห้ว้น้ต้บู่ยำ้ต่ช้ด้หัฟ่ฝ้ห้ร้ร้รำ้ห้ห้ร้ร

เราจะ าว อไปอ างไรใ ชีวติ งาน
ชวี ติ วนตัวมคี วามลงตวั และสมดุล

ในระห าง วง PANDAMIC
COVID-19

เราจะ าว อไปอ างไรใ ชีวติ งาน ชีวติ วนตวั มคี วามลงตวั และสมดลุ ในระห าง วง Pandemic COVID-19
ความพ อม “การแสดงพฤตกิ รรมในการเตรยี มตวั เพ่ือใ เกิดการเรยี น ”
ความลงตวั “การกระท ส่งิ ใดทีเ่ หมาะสม ตรงกบั กับสิ่งกระท อ างพอดีไ มากไ อย”
ความสมดุล “การแสดงออกทีเ่ ากนั ในอง ประกอบไ เอนเอียงไป ายใด ายหนง่ึ ”

่ฝ่ฝ่ม์ค่ท้น่ม่ม่ยำำู้ร้ห้ร่ช่ว่ส้ห่ย่ต้ก่ช่ว
่ส
้ห่ย่ต้ก

เราพ อมทจี่ ะท ใ เกดิ ความลงตวั และความสมดลุ

• ระห าง วง Pandemic COVID-19 • ระห างชวี ติ งานกับชวี ิต วนตวั

การแพ ระบาดของโรคโควิด-19 ท ใ พวกเราทกุ คนรวมทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชน
แสวงหาความลงตัว ความสมดลุ ความพ อม เพอ่ื ปรับใ ชีวิตและการท งาน ใ ส างสุข
ใ กับทุกคน นกั วิชาการหรือ เชยี วชาญของภาครฐั และเอกชน มแี นวทางและกระบวนการ

างๆเตรียมความพ อม ทจ่ี ะส างความลงตวั ความสมดลุ ใ กบั ทุกสงั คมในอง กร

่ส่ว์ค้ห้ร้ร่ตู้ผ้ห้ร้หำ้ช้ร
้หำ่ร่ช่ว้หำ้ร

ชีวติ การท งาน องยืดห นและปรับตวั

ชวี ติ การท งานในยุค จจุบัน องยดื ห นปรับตวั ไว ท งานทางไกล
สุขใจคนท้งั อง กร เม่อื การท งานทางไกลจะเ นสิ่งท่เี กิดข้ึนกบั หลายๆ
อง กรใน 2021 แ วพนักงาน และอง กรจะ องปรบั ตวั เพือ่ ท ใ
ท งานอ างมปี ระสิทธภิ าพภายใ ชีวติ ทีย่ ืดห นทงั้ งานและการใ ชีวิต

วนตวั เ า การเร่ิม นให ส หรับคนท งาน หลายคนก็ไ ท งานใน
ต แห งให เร่มิ นกบั บรษิ ัทอง กรให ไ ท งานให ๆ รวมท้ังไ
ท งานในวถิ ใี ห มากข้ึน ปฏเิ สธไ ไ า ท่ี านมา ท่มี ีการระบาดของโค
วดิ -19 งผลกระทบ อการท งานขององ กร างๆ ท้งั ทางตรงและ
ทาง อม หลายคน องไปท งานท่ี าน และมนั ก็ านกนั มาไ อ างไ มี

ญหา มนั จงึ ท ใ กลายเ นรูปแบบชีวิตให ท่ีมนษุ เงนิ เดือนจะท งาน
ไ จากทกุ ท่ี ทุกเวลา เหมือนกับทม่ี ีใน างประเทศ

่ต้ดำ์ย่ม็ป้หำัป่ม่ย้ด่ผ้บำ้ต้อ่ต์คำ่ต่ส่ผีป่ว้ด่ม่มำ้ด่มำ้ด่ม์ค้ต่ม่นำำ้ดำำ่ม้ตู่ส้ข่ส้ชุ่ย้ต่ยำ้หำ้ต์ค้ลีป์ค็ปำ์คำุ่ย้ตัปำุ่ย้ตำ

ชวี ติ กลับมาท งานที่ านแทนท่ที งาน

ในสหรัฐฯ หลายๆ บริษัทยังคงใ พนักงานท งานจากที่ าน น ของบรษิ ทั ยัก ให ในวงการไอที อาทิ

• นายซนั ดา พชิ ัย ซอี โี อบริษัทกูเกลิ ประกาศยดื การท งานท่ี านไปจากเดมิ มิ.ย.2021 ไปอีก 3 เดือน จนถึง ก.ย.2021

โดยหลงั จากนั้นจะเร่ิมกลบั มาท งานแบบทมี่ ีคน อยทสี่ ุด เ าออฟ ศ 3 วัน อสัปดา แ วใ กลับไปพัก อนท่ี าน

• นายทิม คกุ ซอี ีโอบรษิ ัทแอปเ ล ประกาศในงานทาว ฮอล ของบริษัท า จะยงั ไ กลบั มาท งานทอี่ อฟ ศ อนเดือน

ม.ิ ย.2021

• นายครสิ ไฮแอม ซอี โี อบริษทั หางานช้ันน อ าง อนิ ดดี (indeed)  ประกาศใ พนกั งานก าหมนื่ คนของบริษัท จะยังคง

ท งานทางไกล (Remote Working) จนถึงเดอื น ก.ค.2021 และมคี วามเ นไปไ ทจ่ี ะใ บคุ ลากรท งานแบบนี้เ นการ
ถาวรรายกรณไี ป

• นายเจฟ เซซอส ซอี ีโอบรษิ ทั อีคอมเมิ ซยัก อ าง อเมซอน ท่มี สี นกั งานให อ ท่ีซแี อตเติล อนญุ าตใ พนกั งาน

ท งานท่ี านยาวไปจนถงึ เดอื น ม.ค.2021

การท งานของบริษัทชัน้ น ทเ่ี กิดข้ึนใน างประเทศ เทคโนโลยีท ใ การท งานเกดิ ขน้ึ ไ ทกุ ที่ และการมีโควิด-19 มาเ นตัว
กระ น ท ใ เกิดการเปลยี่ นแปลงทางดิจติ อล ในการท งานอ างรวดเร็ว เ น การท งานท่ี าน (Work from Home) อันเ น

ทางเลือกที่แทบทกุ บรษิ ทั เลือกใ กนั อ ใน จจุบัน

ัปู่ย้ช็ป้บำ่ช่ยำ้หำุ้ต็ป้ดำ้หำ่ตำำ้บำ้หู่ย่ญำ่ย์ษ์ร็ปำ้ห้ด็ปำ่ว้ห่ยำ่กิฟำ่ม่ว์ล์นิป้บ่ผ้ห้ล์ห่ติฟ้ข้นำ้บำ์ร่ญ์ษำู้ผ้บำ้หำ้บำ

ยุคแ งการปรับตวั เ า การท งานนอกออฟ ศ

การท งานที่ าน ถือเ นทางเลอื กทแี่ ทบทุกอง กร เ นสถานการ ทที่ ่ีไ ประโยช ทง้ั 2 าย อมลู จาก ดร.ภริ ตา
ภักดสี ัตยพง น วนสายงานทีป่ รึกษา บรษิ ัท PWC ประเทศไทย ไ ระบุ า วงโควิดที่ านมา ประเมนิ า 20% ของ
บริษทั ไทย จจุบนั มีนโยบายใ ท งานจากที่ านไ เ นการถาวร เพอ่ื ความปลอดภยั ของพนักงาน และยัง วยลด

นทุนการด เนนิ งาน เ น าเ า าสาธารณูปโภค และ าบ รุงรกั ษา อกี หลายอง กรทเี่ ลือกใ วิธีผสมผสานใ
พนกั งานสามารถเลอื กท งานที่ าน หรือเ าออฟ ศเพอ่ื ประชุมหรอื เวิ คช็อป เพราะท งานที่ านเ นเวลานานๆ ก็
อาจท ใ เกดิ ความเครียด และไ สามารถส างสมดลุ ระห างงานกับชวี ิต วนตวั ไ จาก อมลู พบ า พนกั งาน วน
ให ชอบท่ีจะท งานที่ านอ าง อย 2 วนั อสปั ดา

์ห่ต้น่ย้บำ่ญ่ส่ว้ข้ด่ส่ว้ร่ม้หำ็ป้บำ์ริฟ้ข้บำ้ห้ช์คำ่ค่ค่ช่ค่ชำ้ต่ช็ป้ด้บำ้หัป่ว่ผ่ช่ว้ด่สุ้ห์ศ้ข่ฝ์น้ด์ณ็ป์ค็ป้บำิฟำู่ส้ข่ห

การปรับตวั เพ่อื เปลี่ยนมาออนไล
ท งานท่ี าน

บทความของ ดร.ภริ ตา ภกั ดีสตั ยพง น วนสายงานท่ี
ปรึกษา บรษิ ทั pwc ประเทศไทย แนะน แ เห าคนท งาน
มนษุ เงนิ เดอื น า แ ามกี ารเปลยี่ นแปลงรูปแบบการ
ท งาน หรอื วธิ ีการ างงาน อาจจะมกี าร งผลกระทบ อ
ชีวิตการท งาน ไ ทางใดกท็ างหน่ึง แ การพฒั นาทักษะ
ให ๆ ของพนักงาน โดยเฉพาะ ทักษะความยดื ห นและการ
ปรบั ตวั (Flexibility and Adaptability) จะเ นทักษะทีม่ ี
ความจ เ นอ างยงิ่ ท่จี ะ วยใ เพ่มิ พูนประสิทธิภาพในการ
ท งาน และปรับเปล่ยี นตวั เองไ ทนั กบั โลกยคุ ทเี่ ต็มไป วย
การเปลี่ยนแปลงในทกุ ขณะ

้ด้ดำ้ห่ช่ย็ปำ็ปุ่ย่ม่ต่มำ่ต่ส้จำ่ว้ม่ว์ยำ่ล่กำ่สุ้ห์ษ้บำ
์น

ท งานระยะไกล เ นความลงตวั
ในยุค 2021

การท งานทางไกล (Remote Working) เกิดข้ึนอ างรวดเรว็
ส หรับการท งานทไ่ี หนก็ไ ขอเพยี งมีอนิ เทอ เน็ต เ น การออกไป
ท งานที่ านกาแฟ หรอื แ แ าเขา ริมชายหาด กส็ ามารถท งานไ

อมลู ของบริษัทซอฟ แว LARK ระบเุ หตุผลทจ่ี ะท ใ การท งาน
ระยะไกล จะเ นแนวการท งานในอนาคตนับจากนี้ วยเหตุผล
อ างแรกวิธีคดิ และรปู แบบการใ ชวี ติ ของคน นมลิ เลนเนียล
(Millennials)นนั้ แตก างไปจากคน น อนห าอ างชัดเจน
คน นมลิ เลนเนยี ล หรอื ทเ่ี กิด วง พ.ศ.2523-2543 คนก มน้ี
ก ลงั เตบิ โต และกลายเ นหวั เรย่ี วหวั แรงส คัญในอง กรธรุ กิจ ทจี่ ะ
มีอิทธพิ ล อการตัดสนิ ใจของบรษิ ัท และผลักดนั ใ เกดิ การ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการท งาน

ีป
็ปำำ้ห่ต์คำ็ปำุ่ล่ชู้ผุ่ร
่ย้น่กุ่ร่ตุ่ร้ช่ย
้ดำ็ปำ้หำ์ร์ต้ข้ดำ่ป่ต้ม้รำ่ช์ร้ดำำ่ยำ

ผลการส รวจชีวติ ของคน นให ในโลก จจุบนั

ผลการศึกษาของมหาลยั Bentley คนยคุ มิลเลนเนียล มคี วามคิด า ช่วั โมงการท งานท่ียืดห น งานของพวกเขามี
ประสทิ ธิผลมากข้นึ ถึง 77% แนวทางการใ ชีวิตของคน นให ปรารถนาจะเดนิ ทางและสัมผสั กบั ประสบการ ให ๆ มากขึน้
ท ใ เ าใจไ ดี า ท ไมพวกเขาเห านี้จึง องการความยดื ห นในการท งาน ซึ่งเ นความยดื ห นทัง้ ในเรอื่ งของเวลาและ
สถานที่

ผลความ าวห าทางเทคโนโลยี มา วยอ นวยความสะดวกใ การใ ชีวติ และการท งาน ายขึน้ มีประสทิ ธิภาพมากขึ้น โดย
พฒั นาการทางเทคโนโลยี าสุด อปุ กร พกพาท่เี กบ็ ไ ในกระเ า อ างโทรศัพ มอื ถอื สามารถ ง อมลู ภายในเส้ยี ววินาที
ท ใ ตระหนกั าอินเทอ เนต็ ท่เี รว็ ขน้ึ และเสถยี รขึน้ ไ กลายเ นสิทธิขั้นพนื้ ฐานของมนุษ บนโลก แ จะอ ในพน้ื ที่ างไกลสุด

ผลของโลกไ พรมแดน บริษัทระดับโลกไ ใ ระบบอนิ เทอ เน็ตการท งานทางไกลกนั มาหลายทศวรรษ เพราะบริษัทขนาดให
มีทมี งานกระจายอ ใน วน างๆ ของโลก เ น บรษิ ัทในสงิ คโป มสี นักงานให อ ที่นิวยอ ก กจ็ ะเ นใ การท งานทางไกล
เ นหลัก โดยมโี ซลชู ัน่ านไอที ทอ่ี อกแบบมาเพอ่ื ใ สามารถท งาน วมกันไ ตรงตามเวลาแ อ างที่ หรอื มีระบบแปลภาษา
ส หรบั ที่อ างประเทศ

่ตู่ยู้ผำ่ตู่ย้ม้ด่รำ้ห้ด็ปำ้ช้น์รู่ย่ญำ์ร่ช่ต่สู่ย่ญำ์ร้ช้ด้ร่หู่ย้ม์ย็ป้ด์ร่ว้หำ้ข่ส์ท่ย๋ป้ว์ณ่ล่งำ้ช้หำ่ช้น้กุ่ย็ปำุ่ย้ต่ลำ่ว้ด้ข้หำ่ม์ณ่มุ่ร้ชุ่ยำ่วัป่มุ่รำ

อง กรปรับตวั กับสถานการ มีความยดื ห น

บริษทั เรมิ่ มีการท งานทางไกล หรือระยะไกลมากขนึ้ มกี ารเพ่ิมวนั ในการท งานอ าน มี อแนะน จาก นายอชิ ิโร ฮาระ
กรรมการ จดั การ บรษิ ัท เอบีม คอนซัลตง้ิ (ประเทศไทย) จ กดั (ABeam) เชี่ยวชาญใ ค ปรึกษา านการท ดจิ ติ อล
ทราน ฟอเมช่นั ใ อมูล า มสี าม จจัยท่จี ะท ใ การเปลี่ยนรปู แบบการท งานมาเ นการท งานระยะไกลไ ผล ประกอบ วย

• การพฒั นาวัฒนธรรมการท งานจากระยะไกล วฒั นธรรมจะเกิดขึน้ ไ อ ท่ีนโยบายบริษทั าจะท แบบชั่วคราว หรอื ท

ถาวร มาตรการช่ัวคราวท ใ พนักงานไ พบแรงจงู ใจ แผนระยะยาวทส่ี นบั สนุนใ ท งานจากทางไกล พบ าแบบถาวร วย
เพม่ิ อารม ในการท งาน โดย 50% ของพนกั งานจะ สึก าท งานไ มีประสิทธผิ ลมากก าเดมิ อีก 32% สึก ามี
ประสทิ ธผิ ลในระดบั เดยี วกนั และมีเพยี ง 18% เ านัน้ ท่ี สึก าการท งานมีประสทิ ธผิ ล อยลง

• การท งานแบบอัตโนมัติ เ นเครื่องมอื ที่ วยรงั สรร วัฒนธรรมการท งานจากระยะไกลใ แขง็ แก งและย่ังยืนขนึ้ บรษิ ัทท่ี

ประสบผลส เร็จและมผี ลิตภาพสูง างไ ขบั เคลอ่ื นเ า ดิจติ อล ง วิถกี ารท งานทมี่ ปี ระสิทธภิ าพเพ่มิ ลดปริมาณงาน
และการท งาน อน

• ความปลอดภัย านไซเบอ และโครงส างพ้ืนฐานสนบั สนนุ การท งานจากระยะไกล เ นพ้ืนฐานเทคนคิ ท่จี ะเออื้ อ นวยใ

เกิดการขบั เคลื่อน ใน 2563 ไ ใ ท่มี ีเพยี งโควดิ -19 เ านนั้ แ ยังเ น ที่การระบาด านภยั คกุ คามไซเบอ มเี คร่อื งเด
ส ทอ็ ปทีอ่ ระยะไกลจ นวนมากท่ีไ ปลอดภยั เพิม่ ขน้ึ มากก า 40% (ท่มี า: Channel Futures)  บรษิ ัทไ ติดตั้งระบบความ
ปลอดภยั เพื่อ อ กับภัยคุกคาม

ู้ส่ต้ด่ว่มำู่ย์ก์ร้ดีป็ป่ต่ทีป่ช่มีป้หำ็ปำ้ร์ร้ด้ซำ้ซำำู่สุ่มู่ส้ข้ด่ตำ่ร้หำ์ค่ช็ปำ้นำ่วู้ร่ท่วู้ร่ว้ดำ่วู้รำ์ณ่ช่วำ้ห่ม้หำำำ่วู่ย้ดำ้ด้ดำ็ปำ้หำัป่ว้ข้ห์สำ้ดำ้หู้ผำู้ผำ้ข้บู่ยำำุ่ย์ณ์ค

เทคโนโลยพี อม อง กรพ อม อุปกร ท่ี านพ อม

การท งานที่ าน นอกจากอปุ กร หลกั อ าง การท งานท่ี านน้นั องเตรียมพ อม รับค ส่ัง เตรียมพ อมเมื่อ องท งานที่ าน จดั องหา
คอมพิวเตอ โ ต ก แลป็ ท็อป อปุ กร แทบ็ เล็ต จากนาย าง บงั คบั บัญชาอ เสมอ ควรหาจดุ มมุ ท งานใ พ อม เ น องท งานแยกออกมา
และสมา ทโฟน การใ โปรแกรมอ่นื ๆ นอกเหนือ สมดุลในการท งาน โดยจดั สรรเวลาการท งาน เพื่อหลกี เลีย่ งการถูกรบกวนจากคนใน
จากโปรแกรมท งานหลักทีม่ ีติดเครอ่ื งอ าง ใ เหมือนอ ที่ออฟ ศ พยายามอ าใ เวลาใน ครอบครวั เดก็ หรอื สัต เล้ียง เลือกโ ะและเ าอ้ี
ตระกูลออฟ ศ หรือ กูเกิลแอป องมโี ปรแกรม การท งานมาเบียดบังเวลา วนตวั หรือเวลาพัก ใ เหมาะกบั สรีระ ทีส่ ามารถนัง่ ท งานไ ตลอด
ส หรับการสอื่ สารและประชมุ ออนไล ทท่ี ันสมัย ทง้ั วันโดยไ งผลเสีย อสขุ ภาพ สอดรับกบั
อ ตลอดเวลา อนของตนเอง ทานอาหารใ ครบทุกม้อื และหา สรรี ะเหมาะกับการนงั่ ท งาน
เวลาออกก ลงั กาย ใ ใจสขุ ภาพอ างส เสมอ
ดงั น้นั อง กร องใ ความส คัญกับสวสั ดกิ าร
ควบ ไปกับการสนับสนนุ ความแตก างของ
ไล สไต ของคนท งาน

้ร้บ์ณ้ร์ค้รำ์ล์ฟ่ตู่คำ้ห้ต์คำ่ม่ย่สำ้ห่ผ่สำ้ห่ยิฟู่ย้หำำู่ยู้ผ้จำ้ร้ต้บำำ่ต่ส่ม้ดำ้ห้ก๊ต์วำ้ห็ป้ร้หำ้ห้บำ้ต้รู่ย์นำ้ติฟ่ยำ้ช์ร์ณุ๊บ้น์ร่ย์ณ้บำ

อบ ดบี ี กับมุมมองเทรน คนท งานหลงั โควิด-19

Asia businesswoman using laptop talk to สถานการ การแพ ระบาดของโควิด-19 ท้ังในประเทศและ าง
colleagues about plan in video call while ประเทศทย่ี ังวกิ ฤต งผลกระทบ อการด เนินธุรกจิ ในวงก าง
smart working from home at living room. รับสถานการ การแพ ระบาดอ าง อเนอื่ ง องเผชิญกับ
Self-isolation, social distancing, quarantine ความ าทายในการด เนินธุรกิจมากขนึ้ เ นเดยี วกับ “คน
for corona virus prevention. ท งาน” ทไี่ รบั ผลกระทบจากการแพ ระบาดในครง้ั นไี้ อย
ท ใ เกิดการเปล่ยี นแปลงของแนวโ มและความ องการ าง ๆ
ของตลาดแรงงาน

่ต้ต้น้หำ้น่ม่ร้ดำ่ชำ้ท้ต่ต่ย่ร์ณ้วำ่ต่ส่ต่ร์ณ
ำ์ด์ส๊จ

การส รวจศกึ ษาตลาดแรงงานโดย อบ ดีบี

แพลตฟอ มหางานช้นั น ของเอเชยี (Job DB) ไ วม 1. าตอบแทนมา อนความสมดุล (Financial Compensation)
มอื กบั บริษทั ช้นั น ของโลกอ าง บอสตนั คอนซัลติ้ง ใน วงการระบาดของโควดิ -19 งผลกระทบโดยตรง อ
ก ป (Boston Consulting Group) และ เดอะ เศรษฐกจิ คนท งานใ ความส คญั กับ าตอบแทนมากที่สุด
เน็ตเวิ ก (The Network) ไ ท การส รวจ
“Decoding Talent Survey” เพ่ือส รวจทศิ ทางความ 2. ท งานแบบผสมเ นนอ มอล (Flexibility) แบบส รวจยงั พบ
อกี าคนท งานในไทยมีความ องการทจ่ี ะท งานแบบผสมผสาน
องการของก มคนท งานในหลายภูมิภาคทวั่ โลก ระห างการท งานระยะไกลและท งานทอ่ี อฟ ศ คิดเ น 73%
โดยมี เ า วมตอบแบบส รวจก า 200,000 คน ใน จากทงั้ หมด และอกี 20% มคี วาม องการทจี่ ะท งานระยะไกล
190 ประเทศ จาก 20 ก มอาชีพ จัดท ขึ้นใน วง เ านนั้ สะ อนใ เหน็ ถงึ ความ องการท่ีเปล่ียนไปของคนท งาน
ปลาย 2020 เพื่อศึกษาเทรน ของตลาดแรงงานที่ ท่เี ริ่มมองหาไล สไต การท งานแบบไฮบรดิ (Hybrid) จึงเ น
เปลย่ี นไปในหลงั จากทไ่ี รบั ผลกระทบจาก จจยั ทที่ กุ อง กรควรใ ความส คญั กบั “การท งานแบบ
วิกฤตการ โควดิ -19 ทงั้ นีจ้ ากแบบส รวจดงั ก าว ยดื ห น” (Flexibility) เพือ่ รับกับสถาการ การแพ ระบาดของ
พบ อมูลที่ าสนใจของตลาดคนท งานในไทยที่ โควดิ -19
เปลีย่ นไป ดังน้ี

่ร์ณุ่ยำำ้ห์คัป็ปำ์ล์ฟำ้ต้ห้ท่ทำ้ต็ปิฟำำ่วำ้ตำ่วำ์ร็ปำ
่คำ้หำ่ต่ส่ช่ก่คำ่น้ข่ลำ์ณ้ด์ดีป่ชำุ่ล่วำ่ร้ขู้ผำุ่ล้ตำำำ้ด์รุ๊ร่ยำ่ร้ดำ์ร์ส๊จำ

การส รวจศกึ ษาตลาดแรงงานโดย อบ ดีบี ( อ)

3. ใ คุณ ากับสังคม (Value-based Workplace 4. เ ดรบั ยุคดจิ ิทัล (Digital Tools) อง กรมีความ
Culture) ส คญั ส หรบั คนท งานในยุค จจุบนั คือ จ เ นทีจ่ ะ อง “Work from Home” อีกส่งิ หน่ึงท่ี
การแสวงหาอง กรทีม่ ีวฒั นธรรมในการท งานท่ี ควบ กับการท งานที่ านนั้นคือการใ “เคร่ืองมือ
เหมาะสมกับตัวเอง คนท งานประสบ ญหา าน ดิจิทัล” าง ๆ ทจี่ ะเ ามา วยอ นวยความสะดวกใ
การท งาน ดังนนั้ จากผลการส รวจพบ า ภาพ กับคนท งาน ใ สามารถท งานและสื่อสารกนั ไ
รวมก มคนท งานในประเทศไทยมีแนวโ มใ ความ เหมือนกับการท งานทอี่ อฟ ศ โดยเครื่องมอื ดิจทิ ัล
สนใจในประเด็น านสิ่งแวด อมสงู ถึง 70% ยง่ิ ไป ที่ไ รบั ความนยิ มในทกุ อุตสาหกรรมคงหนีไ น
ก าน้นั ส หรับในก มคนท งาน นให (Gen Z) อีเมล (E-mail) ระบบการประชมุ ทางไกล
53% จะไ เลือกเ าท งานกับอง กรท่ไี มนี โยบาย (Teleconference) ระบบคลาว (Cloud) และอีก
CSR อสังคมและสิ่งแวด อม หลากหลายเคร่ืองมอื ดจิ ิทลั ที่ถูกน มาใ อ างแพ
หลายเพอื่ รองรับกบั การท งานระยะไกล

ำ่ร่ย้ชำ์ด้พ่ม้ดิฟำ้ดำ้หำ้หำ่ช้ข่ต้ช้บำู่ค้ต็ปำ์คิป
้ล่ต่ม์คำ้ข่ม่มุ่รำุ่ลำ่ว้ล้ด้ห้นำุ่ล่วำำ้ดัปำำ์คัปำำำ่ค้ห่ต์ส๊จำ

การส รวจศกึ ษาตลาดแรงงานโดย อบ ดบี ี ( อ)

5. ยอมรบั ความหลากหลายในอง กร (Diversity) ไ รับความนยิ มเ นอ างมากในขณะนีค้ ือ “ความหลากหลาย”
(Diversity) ซงึ่ ครอบคลุมถงึ เร่อื ง เพศ อายุ เชอื้ ชาติ สงั คม โดยผลส รวจพบ า 91% ของตลาดแรงงานไทยใ ความ
ส คัญกับความหลากหลายในอง กร โดยเฉพาะคนท งาน นให ซ่งึ สูงก าตลาดแรงงานท่วั โลกทใี่ ความส คัญใน
านน้ีเพียง 68% และคนท งานก า 63% ไ ประสง ที่จะ วมงานกับอง กรท่มี กี าร ดก้นั เร่ืองความหลากหลาย ท ใ
ความหลากหลายในอง กรเ นอีกหนง่ึ านิยมทางสงั คมทอี่ ง กรไ ควรมอง าม

6. ติด กทกั ษะให เพอื่ โอกาสงานท่ีดกี า (Upskill) คนท งานมีความ องการที่จะ กอบรมเพ่ือเ ารบั การท งานใน
ต แห งงานให ๆ ในประเทศไทยมี กอบรมส หรบั ต แห งงานให สูงถงึ 83% พบ าสายงาน างและการผลติ เ ารับ
การ กอบรม 100% สายงาน านส่ือและ อมูล าว 88% และ านการขาย 87% และเ นที่ าสนใจ าคนท งานในสาย
งาน านดิจทิ ัลและออโตเมชั่น เ นก มงานท่ีพนกั งานอยาก กอบรมส หรับต แห งงานให อยทส่ี ุด คิดเ น 67%

7. เ ดก าง องทางให ในการอัพสกิล (New Channel) การพฒั นาทักษะ าง ๆ ไ าจะเ นการ กฝนทบทวนทักษะ
เดมิ (Reskill) ตลอดจนการเรียน ทักษะให (Upskill) ใ พ อมส หรบั ตลาดแรงงาน จจบุ นั ทีม่ อี ตั ราการแ งขนั สงู และ
เพ่ือความ าวห าในห าท่กี ารงาน เ น จจยั ท่ีคนท งานใ ความส คัญ โดยจากผลส รวจพบ า ก า 72% ของคน
ท งานในประเทศไทยใ ความส คัญกบั การเรยี น เพ่อื พฒั นาตนเอง ซึ่งเ นสัด วนท่สี งู ทส่ี ดุ หากเปรยี บเทยี บกับ
ประเทศสงิ คโป มาเลเซยี อนิ โดนีเซยี ลิป น และ องกง

่ฮ์สิปิฟ์ร่ส็ปู้รำ้หำ่ว่วำำ้หำัป็ป้น้น้ก่ขัปำ้ร้ห่มู้รึฝ็ป่ว่ม่ต่ม่ชู่ส้วิป
็ป้น่ม่นำำึฝุ่ล็ป้ดำ่ว่น็ป้ด่ข้ข้ดึฝ้ข่ช่ว่ม่นำำึฝ่ม่นำำ้ขึฝ้ตำ่ว่มีป
้ข่ม์ค่ค็ป์ค้หำิป์ค่ร์ค่ม่วำ้ดำ้ห่ว่มุ่รำ์คำ้ห่วำ่ย็ป้ด์ค่ต์ส๊จำ

Work-Life Harmony & Integration

• โลกแ งความเ นจริง ไ สามารถแยกการท งานกบั ชวี ติ วนตัว ออกจากกนั ไ การท ใ ท้ัง

สองเรือ่ งเกิดความสมดุล จึงกลายเ นเพียงแนวคิดแบบอดุ มคตทิ ่ที ุกคนใ น นอกจากจะ
ท ใ เ นจริงไ ยากแ ว กย็ ัง งผลใ เกดิ ความเครยี ดและความกดดันยงิ่ ข้นึ วย หากไ
สามารถจัดการชวี ติ ตัวเองไ ตามตารางท่วี างเอาไ วยเหตุน้ี หลาย ๆ บรษิ ัท จึงน แนวคิด
แบบ Work-Life Harmony หรอื Work-Life Integration มาปรบั ใ กับอง กร เพ่อื ใ
พนักงานท งานไ อ างมคี วามสขุ โดยท่ีชวี ิต วนตัวกไ็ ไ ถูกลดทอนหรือบัน่ ทอนลงไป

• Work-Life Harmony คือแนวคดิ ทท่ี ใ เร่อื งงานและชีวติ วนตัวสามารถผสมผสานกนั ไ

อ างลงตวั ไ จ เ น องแยกออกจากกันแบบชัดเจน าเวลานีเ้ นเวลางาน เวลานีเ้ นเวลา
วนตวั “ความยดื ห น” คอื กญุ แจส คญั หมายความ าการท งานไ จ เ น องอ ที่ออฟ ศ

เพยี งอ างเดียว อ ที่ านหรอื านกาแฟกส็ ามารถท งานไป วยไ ขอแ งานยงั คงไ
คุณภาพไ างกนั ซ่งึ จจุบนั การท งานแบบ Remote Working ก ลงั ไ รบั ความนยิ มเพ่มิ
ข้นึ เร่ือย ๆ วย หลังจากสถานการ ของโควดิ -19 ท ใ หลายบริษัท องปรบั ตัว วยการใ
พนักงานท งานจากท่ี านหรือ Work from Home ไ

• เวลาการเ างานของหลายบรษิ ัทก็มีความยดื ห น พนกั งานสามารถเลอื กไ าจะเ างานและ

เลิกงานในเวลาใด (แ ช่วั โมงการท งานยงั เ าเดิม) เพ่ือใ สอดรับกับไล สไต ของแ ละ
บุคคล เพราะบางคนอาจจะ อง งลกู ไปโรงเรียน อนเ าออฟ ศ จงึ อาจ องการเ าออฟ ศ

าข้นึ จากเดิม ขณะที่บางคน านอ ไกลก็อาจ องการเลกิ งานใ เรว็ ขึ้น เพอ่ื จะไ ไ กลับ าน
มดื จนเกนิ ไป เ น “ประสิทธิผล” ของงานมากก า

่ว้นำ่ค้บ่ม้ด้ห้ตู่ย้บ้ชิฟ้ข้ติฟ้ข่ก่ส้ต่ต์ล์ฟ้ห่ทำ่ต้ข่ว้ดุ่ย้ข
้ด้บำ้ห้ด้ต้หำ์ณ้ด้ดำำัป่ต่ม้ด่ค้ด้ดำ้ร้บู่ย่ยิฟู่ย้ต็ปำ่มำ่วำุ่ย่ส็ป็ป่ว้ต็ปำ่ม่ย้ด่ส้หำ
้ด่ม่ส่ย้ดำ้ห์ค้ชำ้ด้ว้ด่ม้ด้ห่ส้ล้ด็ป้หำัฝ่ฝ็ป้หำ้ด่สำ่ม็ป่ห

Work-Life Harmony & Integration

• งานและชวี ติ วนตวั กลายเ นเรอื่ งเดียวกนั ด เนินอ างสอดค อง และนค่ี อื ตัวอ างที่จะ

ท ใ ภาพชดั เจน สถานการ รับลูกทโ่ี รงเรียน แวะไปรับลูกหลงั เลกิ เรยี น และพามาท่อี อฟ ศ
วย อนท งาน อใ เสรจ็ สถานการ หลงั เลกิ งาน ออกจากออฟ ศเรว็ ขน้ึ แ พ อมคุย

งานแบบวดิ โี อคอล หากมีงานเ ามา สถานการ สวัสดกิ ารออฟ ศ ใ พนกั งานสามารถ
เลอื กสวัสดิการไ เอง าจะกนิ อาหารกลางวนั ฟรี หรือไ าใ ายในวนั หยดุ เทียบเ ากับ า
อาหาร Work-Life Harmony มีความยืดห น จงึ ท ใ ชีวิตกับการท งานเ นไปอ าง
สอดค องกนั นอกจากจะท ใ มีพลงั ในการท งานแ ว โอกาสเกิดภาวะ Burnout หรอื หมด
ไฟก็จะลด อยลงไป วย ชวี ติ การท งานท่ีลงตัวกบั ไล สไต เพือ่ ส าง Work-Life
Harmony & Integration

• พลังส างสรร และออกแบบชีวิตไ ดงั ใจ องการเพราะพลงั ส างสรร ไ ไ จ กดั อ แ ใน

พืน้ ทอ่ี อฟ ศ เ ดโอกาสใ พนกั งาน จดั สรรเวลาท งานไ เอง (Flexible Working Hour)
และสนบั สนุนการท งานอ างยืดห นไ จากทุกท่ี วยนโยบาย Work Anywhere

• “Be Agile and Change” คือหน่งึ ในหลักการของวัฒนธรรมอง กร  ทที่ ุกคนน มาปรบั ใ ใน

ชีวิตการท งานและชีวติ ประจ วนั อ เสมอ เพอ่ื การท งานอ างมีความสขุ ในระยะยาวภายใ
นโยบายการท งานแบบยืดห น

ุ่ยำ้ต่ยำู่ยำำ้ชำ์ค
้ด้ดุ่ย่ยำ้ดำ้หิปิฟ่คู่ยำ้ด่ม์ค้ร้ต้ด์ค้ร
้ร์ล์ฟำ้ด้น้ลำ้หำ้ล่ย็ปำ้หำุ่ย่ค่ท่จ้ช่ค้ด่ว้ด้หิฟ์ณ้ข้ร่ติฟ์ณ้ห่ตำ่ก้ดิฟ์ณ้หำ่ย้ล่ยำ็ป่ส

เพราะเหตุใด Work-Life Harmony &
Integration จึงมคี วามส คญั

ทุกคน องการเวลามากขึน้ ในแ ละวันเพื่อท สง่ิ ทีต่ นเองชอบ จึงเ น
เพยี งความคดิ ที่ คนพึงปรารถนา Work - Life  ทด่ี ขี ้ึนเ นมากก า
 ไ รบั การพสิ ูจ แ ว าเ นสิง่ จ เ น อสขุ ภาพจิตและแ แ สขุ ภาพ
กาย ทงั้ ส หรับคนท งานออฟ ศและคนท อาชีพอิสระ การขาด
สมดลุ อาจน ไป สิง่ ทีเ่ รยี ก า “ภาวะหมดไฟในการท งาน” ที่
อง การอนามยั โลกไ ใ ค จ กัดความไ “…อาการท่เี นภาวะทาง
จติ ใจอนั เกิดจากความเครียดเรอ้ื รงั ในการท งานซึง่ ไ ไ รบั การ
จัดการใ เรยี บ อย..ความ สกึ สูญเสยี พลังงานหรอื มภี าวะ อนเพลยี
มีความนึกคดิ ท่ีเหิน างจากงานมากข้นึ หรอื สกึ ถึงงานของตนเอง
ในทางลบ หรอื อ านงาน และมคี วามเ นมอื อาชพี ลดลง”

็ป้ต่ตู้ร่ห่อู้ร้ร้ห้ด่มำ็ป้วำำ้ห้ด์คำ่วู่สำำิฟำำ่ต้ม่ต็ปำ็ป่ว้ล์น้ด่ว็ปู้ผ็ปำ่ต้ตำ

&Work Life Harmony คือการท ใ แ ใจ าคณุ และทีมของคุณมี วน วม
Integration ในชวี ติ วนตัวและครอบครวั ของคณุ ซ่ึงไ ไ
หมายความ าทกุ คนควรมอง ามชีวติ การท งาน
แ ทกุ คนควรจ ไ างานและชวี ติ นอกเหนือจากงาน
มคี วามส คญั เ าเทยี มกนั เพื่อน วมงานของคุณ
ไ ไ เ นเพยี งคนท่มี าพ อมแลป็ ทอ็ ปเ นเวลาแปด
ช่ัวโมง อวนั แ เ นมนษุ เหมือนกนั โดยมภี าระ
ห าทอี่ ันมี าหลาย อยอ างนอกเหนอื จากงาน
เมอ่ื คณุ ทกุ คนสามารถปรบั ตวั คุณจะพบ าทุกคน
สามารถส าง Work - Life ท  ี่มีคณุ ภาพ วมกันไ
อ างแ จรงิ


้ท่ย้ด่ร้ร่ว่ย้ร่ค้น์ย็ป่ต่ต็ป้ร็ป้ด่ม่ร่ทำ่ว้วำ่ตำ้ข่ว้ด่ม่ส่ร่ส่ว่น้หำ

การส างความลงตวั และความ
สมดลุ ระห างชวี ิตงานกบั ชวี ติ วน
ตวั ในระห าง วง Pandemic

Work Life Harmony &
Integration in the Midst of
Pandemic COVID-19
่ช่ว่ส่ว้ร

เริม่ นอ างเ าใจและมี วน วม

ศกึ ษาความเ าใจ บทความท่วั ๆ ไป
ชีวติ งาน ชีวติ วนตวั   

(ของตวั เอง ของคนรอบๆ ตัว) ศกึ ษา YouTube

ทท่ี งาน นค า
  
งานวจิ ัยท่เี ก่ยี ว อง   
ในชุมชน

ใน าน   

ในสงั คม 

้ว้ค
้ข

่ร่ส้ข่ย้ต้บ


่ส
้ข

าวอ างมที ศิ ทางท่ชี ดั เจน

ศึกษาชวี ติ และการงานในภาพ เพ่อื พฒั นาใ เกิดความลงตัวและความ
ก างครอบคลุมทกุ มิติ สมดุลที่ชดั คัดกรอง เฉพาะประเด็นท่ีมี

ล ดับความส คัญสงู

แผนการศึกษาในระยะ เพ่ือน ไป การตงั้ เ าหมาย การปฏิบตั ิ าน วนตวั
สั้นและระยะยาว ปรับเปล่ียน ก หนดทศิ ทาง และการงาน อ างมี

ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อ ความสขุ
ส างความสมดลุ แ ชีวิต

่ย่ส้ดู่ส่ก้รำ้ปู่สำำำ้ห้ว่ย้ก

Thailand าวอ างมนั่ คง
Pandemic
COVID-19 ชวี ติ มีความสขุ สงั คม าวห า
ส างมูล าเศรษฐกจิ อ างยั่งยนื
ส างประเทศไทย
ขับเคลื่อน วยการพัฒนาตามกระแสโลก
…ความสมดุล าว นการเปล่ยี นแปลงของโลก

คนไทยไ รับการพฒั นาอ างเต็มศกั ยภาพ
ค นงึ ถึงความสุขและคุณภาพชวี ิตที่ดี

ู่ส
้ร

ำ่ย้ด้พ้ก้ด
่ย่ค้ร
้น้ก่ย้ก

เ าหมายการส างความลงตัว และความสมดุล
ระห างชวี ิตงาน และชวี ติ วนตัว

การปรบั โครงส าง ตัวชีว้ ัด ดัชนกี ารพฒั นา การ ง สงั คมแ ง ตัวช้ีวดั ประสบการ า การเสรมิ ส างความ
ทางความคิดเพือ่ มนุษ (HDI) อ ในระดับสูง โอกาสและความเ น ตวั ตาย การ อการ าย ลงตวั และความสมดุล
แสวงหาความสขุ และ (แ มีคน อย) ลด อยลง ของชวี ติ งาน ชีวติ วน
เศรษฐกจิ ในครอบครวั ธรรม ตวั ใน วง Pandemic

COVID-19

ตัวชว้ี ัด ความสขุ ของตวั เอง การพัฒนาคนส หรับ ตวั ชว้ี ดั ความแตก าง การเปลยี่ นแปลง ตัวชวี้ ัด ภาพสะ อนความลงตัว
แ ละวนั ในครอบครัวและใน โลกยุคให ของความเ นอ อน ความสมดลุ และความสมดุลในการรบั มอื อ
อง กร รายไ ของตัวเองและ เกดิ ความสมดุลแบบพอ ความเปลี่ยนแปลงใน วง
ครอบครัวเ าเดมิ หรอื ลดลง เพยี ง Pandemic COVID-19
เล็ก อย หรือไ กระทบเลย

่ม้น่ท้ด์ค่ต้ร้น้ร่ก่ฆ์ณู่ส่กู่ย็ป่ต็ป่หู่สุ่ม่ช่ต้ท่ช่ส้ร้น่ต
ู่ย์ย่มำ่ส่ว
้ร้ป


Click to View FlipBook Version