The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กระบวนการใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by runn0248, 2022-06-11 00:26:10

กระบวนการใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน

กระบวนการใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน

Keywords: กระบวนการใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน

การจดั การความรู้ อรู่ าชนาวมี หิดลอดลุ ยเดช
กรมอทู่ หารเรือ

คมู่ ือการปฏบิ ตั ิงาน
(Work Manual)

กระบวนการใชเ้ งนิ บูรณะทรัพยส์ นิ
กองสง่ กาลงั บารุง อูร่ าชนาวมี หิดลอดลุ ยเดช กรมอูท่ หารเรือ

จัดทาโดย กองสง่ กาลงั บารุง อูร่ าชนาวมี หิดลอดลุ ยเดช ๒๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๕
กรมอทู่ หารเรอื

คู่มอื การปฏบิ ตั ิงาน
กระบวนการใช้เงนิ บูรณะทรพั ย์สิน

1. วัตถปุ ระสงค์
1) เพื่อใหส้ ามารถเกบ็ เงนิ ทไี่ ด้รบั จากหนว่ ยงานภายนอกใชท้ รพั ย์สนิ ของ อรม.อร. ไว้ใช้ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
2) เพื่อให้การซ่อมบารุงสอดคล้องกับแผนการซ่อมทาท่าเทียบเรือ อู่แห้ง ตลอดจนอุปกรณ์ และ
สง่ิ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใหก้ ารสนับสนุนแก่หนว่ ยงานภายนอกใชบ้ รกิ าร
3) เพื่อให้สามารถนาเงินท่ีเก็บได้จากหน่วยงานภายนอกมาซ่อมบารุงท่าเทียบเรือ อู่แห้ง ตลอดจน
อุปกรณ์ และสงิ่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งเสนอขอรับการสนับสนนุ งบประมาณจาก ทร.

2. ขอบเขต
ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนเข้ามาใช้บริการเครื่องมือ เคร่ืองจักร สิ่งอุปกรณ์อานวย

ความสะดวกต่างๆ รวมถึงทา่ เทียบเรือ และอู่แห้ง ของ อรม.อร. ซ่ึงเงินรายรับที่เก็บได้จากหน่วยงานของรัฐและ
บริษทั เอกชนทีเ่ ข้ามาใช้บรกิ ารดงั กลา่ ว จะตอ้ งนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามเงื่อนไขท่ีกรมบัญชีกลางกาหนด
ทัง้ นี้หากไมน่ าเงนิ รายรับทเ่ี ก็บได้มาซ่อมบารุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้สนับสนุนการให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานภายนอกใช้บริการก็จะส่งผลเสียหายต่อหน่วย เน่ืองจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบารุง
ดังนัน้ จึงจาเปน็ ต้องขอทาความตกลงกับกรมบญั ชกี ลางในการเก็บเงินที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกใช้ทรัพย์สิน
ของ อรม.อร. ไว้ใชไ้ ด้เท่าทีจ่ า่ ยจรงิ เพอ่ื การบรู ณะทรัพยส์ ิน ให้สอดคล้องกับแผนการซ่อมทาท่าเทียบเรือ อู่แห้ง
ตลอดจนอปุ กรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ

3. คาจากัดความ
เงินบรู ณะทรัพยส์ นิ – เงนิ ทส่ี ว่ นราชการไดร้ ับอนุญาตใหเ้ กบ็ เงินท่ีไดร้ ับในลักษณะคา่ ชดใชค้ วามเสียหาย

หรือส้ินเปลืองแห่งทรัพย์สินจากการให้หน่วยงานของรัฐใช้สถานท่ี โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกบั เงินรายรับเพ่ือบูรณะทรัพย์สินตามหนงั สือกรมบัญชกี ลางท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๔๘ หรือ
ไดท้ าความตกลงกับกระทรวงการคลงั ไวเ้ ปน็ อย่างอ่ืน

หน่วยงานภายนอก – บริษัทเอกชน ห้าง ร้าน รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอ่ืนนอกเหนือจาก
กองทพั เรือ

4. หนา้ ท่คี วามรบั ผดิ ชอบ
สานักงานบริการและสนับสนุนเอกชน – รับเรื่องร้องขอใช้บริการ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก

เสนอหวั หนา้ หน่วยงานเพ่ือขออนุมตั ิการใชง้ าน และเรยี กเก็บคา่ ใช้บรกิ ารตามอัตราภาระทห่ี นว่ ยงานกาหนด
กบ.อรม.อร. – รวบรวมความต้องการใช้เงินเพ่ือบูรณะทรัพย์สินเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสิ่งอานวย

ความสะดวกภายในหนว่ ยงาน เพื่อเสนอหวั หน้าหนว่ ยขอจดั ซ้อื จดั จา้ งตามข้นั ตอนเพอ่ื ใหไ้ ด้ทรพั ยส์ นิ ท่อี นุญาตให้
หนว่ ยงานภายนอกใชง้ านกลบั มาอยใู่ นสภาพพร้อมใชป้ ฏิบตั ิงาน

กง.อรม.อร. – รับและออกใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยงานภายนอก นาส่งเงินท่ีได้จากการให้หน่วยงาน
ภายนอกใช้อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วย โดยนาส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สินที่คลัง
จังหวัดระยอง

5. แผนผงั การปฏบิ ัติงาน Work Flow

อรม.อร.
เสนอขออนุญาตให้คงข้อตกลงการใช้เงนิ บูรณะ

ทรพั ยส์ ิน
โดยเสนอ อร. (ผ่าน กบ.อร.)

กบ.อร.
เสนอขออนุญาตให้คงข้อตกลงการใช้เงนิ บรู ณะ

ทรัพยส์ ิน
โดยเสนอ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง
พิจารณาการขออนญุ าตใหค้ งขอ้ ตกลง
การใชเ้ งนิ บูรณะทรัพย์สนิ แล้วส่งหนังสือ

ให้ กองทัพเรอื

กองทัพเรือ
ส่งหนังสอื การขออนุญาตใหค้ งข้อตกลง

การใชเ้ งนิ บรู ณะทรพั ย์สนิ
ให้ อร.

อรม.อร.
พจิ ารณาการใช้เงินบรู ณะทรัพยส์ ิน

โดย กบ.อรม.อร.

กองโรงงานตา่ ง ๆ กผป.อรม.อร. กบ.อรม.อร.

เสนอความตอ้ งการรายการงานซอ่ มทา ตรวจสอบรายการงานซ่อมทาเครอื่ งมือ รวบรวมรายการงานซ่อมทาเครอ่ื งมือ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสง่ิ อานวยความ อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกตา่ ง ๆ อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกตา่ ง ๆ

สะดวกต่าง ๆ

สปช.ทร. กบ.อรม.อร. คณะกรรมการบรหิ ารงานบรกิ าร ฯ
พจิ ารณาอนมุ ัติใชเ้ งินรายรบั จากบัญชี รวบรวมรายการงานซ่อมทาเครอ่ื งมือ พจิ ารณาจัดลาดับความสาคัญของรายการ
เงนิ ฝากเพ่ือบูรณะทรพั ยส์ ินของ อรม.อร. อุปกรณ์ และสง่ิ อานวยความสะดวกต่าง ๆ
งานซอ่ มทาเคร่ืองมือ อปุ กรณ์ และ
ที่พิจารณาเรยี บรอ้ ยแลว้
สิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ

กบ.ทร. สปช.ทร. อรม.อร.
พิจารณาตรวจสอบรายการงานซอ่ มทา อนมุ ัติใหใ้ ชเ้ งินรายรบั จากบัญชี ดำเนนิ การจดั ซือ้ จัดจ้างตามขน้ั ตอน
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสง่ิ อานวยความ เงินฝากเพ่ือบรู ณะทรัพยส์ ินของ อรม.อร. พ.ร.บ.การจัดซื้อจดั จ้างและการบริหาร

สะดวกต่าง ๆ ของ อรม.อร. พสั ดภุ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

6. ขน้ั ตอนการปฏิบัติงาน
1) กบ.อรม.อร. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างประจาปี, ด้านงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจาก ทร. ด้านงบประมาณของเงินรายรับ
ท่ีเก็บได้จากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก และด้านงบประมาณในการเบิกจ่ายเพ่ือการบูรณะ
ทรัพยส์ ินในการซ่อมทาท่าเทยี บเรือ อ่แู หง้ ตลอดจนอปุ กรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวกตา่ ง ๆ

2) เสนอเร่อื งขออนุญาตให้คงขอ้ ตกลงการใชเ้ งินบูรณะทรพั ย์สินของ อรม.อร. ให้ อร. (ผ่าน กบ.อร.)
3) กบ.อร. จัดทาหนังสือขออนุญาตให้คงข้อตกลงการใช้เงินบูรณะทรัพย์สินของ อรม.อร. เสนอ

กรมบญั ชีกลาง
4) กรมบญั ชกี ลาง พจิ ารณาการขออนุญาตใหค้ งข้อตกลงการใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาแล้ว

สง่ หนังสอื ดงั กลา่ วให้ กองทัพเรอื

5) กองทัพเรอื สง่ หนังสือขออนุญาตให้คงข้อตกลงการใชเ้ งินบรู ณะทรพั ย์สนิ ให้ อร. (ผา่ น กบ.อร.)
6) อร. สง่ หนงั สอื ขออนุญาตให้คงขอ้ ตกลงการใชเ้ งินบรู ณะทรัพย์สินให้ อรม.อร. (กบ.อรม.อร.)

7) กบ.อรม.อร. แจ้งหน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการรายการงานซ่อมทาเคร่ือง อุปกรณ์ และส่ิง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ

8) หน่วยตา่ ง ๆ เสนอความต้องการรายการงานซ่อมทาเคร่อื ง อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ

ให้ กผป.อรม.อร. เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความซ้าซ้อนของงาน และจัดทาเอกสารเสนอขอประมาณราคาในการ
จดั ซ้ือจัดจ้าง แลว้ เสนอให้ กบ.อรม.อร.

9) กบ.อรม.อร. รวบรวมรายการงานซ่อมทาเตรียมข้อมูลนาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บริการและสนบั สนุนเอกชน อรม.อร. เพื่อพิจารณาจดั ลาดบั ความสาคัญ

10) คณะกรรมการบริหารงานฯ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของรายการงานซ่อมทา

11) กบ.อรม.อร. รวบรวมรายการงานซอ่ มทาทีพ่ จิ ารณาจัดลาดบั ความสาคัญแล้วเสนอ สปช.ทร. เพ่ือ
ขออนุมตั ใิ ห้ใชเ้ งินรายรบั จากบญั ชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพยส์ ิน

12) สปช.ทร. เสนอรายการงานที่เสนอขออนุมัติให้ใช้เงินรายรับจากบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ให้ กบ.ทร. ตรวจสอบความซา้ ซ้อนกับแผนปฏบิ ตั ิการจัดซือ้ จัดจา้ ง

13) กบ.ทร. สง่ เรอื่ งกลับคนื ให้ สปช.ทร. ดาเนินการต่อไป

14) สปช.ทร. เสนอขออนุมตั ิให้ใช้เงนิ รายรับจากบญั ชีเงินฝากเพ่อื บูรณะทรพั ย์สินของ อรม.อร.
15) อรม.อร. (กบ.อรม.อร.) ดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บรหิ ารพัสดภุ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

7. ระบบติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการใชจ้ า่ ยเงนิ บรู ณะทรพั ย์สนิ โดยเทียบจานวนเงินท่ีใช้จ่ายและจานวนเงินท่ีจัดเก็บ

ได้ เพ่อื ให้สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์และส่ิงอานวยความสะดวกของหน่วยให้ได้มากที่สุดและเหลือส่งคืนคลังให้
น้อยทีส่ ุดเมื่อครบกาหนดสิ้นงวดหรือตามที่ทาข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง โดยให้สานักงานบริหารและสนับสนุน
เอกชนและ กบ.อรม.อร. แจ้งให้ท่ปี ระชุม นขต.อรม.อร. ทราบความก้าวหนา้ ทกุ ๆ เดือน

8. เอกสารอ้างองิ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.3/ว18 ลง 4 มี.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วธิ ปี ฏบิ ตั ิเก่ียวกับเงินรายรับเพือ่ บรู ณะทรัพยส์ ิน

9. แบบฟอร์มท่ใี ช้
1) บันทึกขออนุญาตนาเรอื เขา้ เทียบทา่ เรอื อรม.อร.
2) รายละเอียดเรือ
3) ใบทะเบยี นเรอื ไทยจากกรมเจา้ ท่า (กรณเี ปน็ เรือทตี่ ่อภายในประเทศ)
4) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือจากกรมเจ้าทา่ (แบบ ตร. ๒๐ - ๑ ก)
5) บนั ทกึ ขออนญุ าตทาบตั รบคุ คล ผ่านเข้า – ออก พืน้ ทีช่ ้ันใน/ชน้ั นอก อรม.อร.
6) บนั ทึกขออนญุ าตทาบตั รยานพาหนะ ผา่ นเข้า – ออก พื้นท่ชี ั้นใน/ช้ันนอก อรม.อร.
7) บันทกึ ขออนุญาตใหเ้ จา้ หน้าท่ีและยานพาหนะเขา้ ปฏบิ ัตงิ านพืน้ ที่ช้นั ใน อรม.อร.
8) บนั ทกึ ขออนญุ าตนาวัสดอุ ุปกรณ์ผา่ นเขา้ – ออก พื้นทช่ี ั้นใน อรม.อร.
9) บันทึกขออนุญาตปฏิบัตงิ านนอกเวลา

10. ข้อเสนอแนะ/ เทคนคิ ในการปฏิบตั ิงาน/ ปญั หาอปุ สรรค แนวทางในการแกไ้ ขและพัฒนางาน

ขอ้ เสนอแนะ/ เทคนคิ ในการปฏบิ ัตงิ าน/ ปัญหา แนวทางการดาเนินการ
อุปสรรค

การทาความตกลงกบั กรมบญั ชีกลาง เพ่ือขออนญุ าตใช้เงนิ ไดต้ ามทีจ่ า่ ยจรงิ

ปัญหา 1 กค. อนุมัติข้อตกลงลา่ ช้า ทาให้ช่วงตน้ วธิ ีการแก้ปญั หา 1 เมอ่ื ทราบระยะเวลาส้ินสุดงวดตาม

งวดไม่สามารถใช้เงนิ ได้ตามข้อตกลง ข้อตกลงกบั กค. ให้หนว่ ยทาหนังสือขออนญุ าตเก็บเงนิ

ไวใ้ ช้ไดเ้ ท่าที่จ่ายจริงเสนอ กค. ก่อนส้ินงวดอย่างนอ้ ย ๖

เดือน

ปญั หา 2 บรษิ ัท ห้าง รา้ น รฐั วิสาหกจิ หรือ วธิ กี ารแก้ปญั หา 2 ขอให้บริษัท ห้าง ร้าน รฐั วสิ าหกิจ

หน่วยงานภายนอกกองทพั เรอื นาเงนิ มาชาระ หรือหนว่ ยงานภายนอกกองทัพเรือ ที่จะชาระเงนิ มา

ค่าบริการในหว้ งเวลาใกลส้ น้ิ งวดตามขอ้ ตกลงทาให้ ชาระคา่ บรกิ ารในหว้ งเวลาต้นงวดเงนิ ถัดไปหลังจากท่ี

ใช้จา่ ยเงินไม่ทนั ทาใหต้ อ้ งส่งเงนิ บูรณะทรพั ยส์ ินที่ กค. อนญุ าตฯ

เหลือทัง้ หมดคืน กค.

11. ภาคผนวก

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว๑๘ ลง ๔ มี.ค.๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การและ
วธิ ปี ฏิบัตเิ ก่ยี วกบั เงนิ รายรบั บูรณะทรัพยส์ นิ

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๗/ว๓๐๗ ลง ๙ ก.ย.๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยาย

ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินบรู ณะทรพั ยส์ ิน
3) หนังสอื กระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๓๕ ลง ๒๘ ส.ค.๔๙ เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการ

เกบ็ เงินรายรับจากการใชบ้ รกิ ารสถานท่เี สนอราคาด้วยวธิ ีการทางอิเลก็ ทรอนกิ สไ์ ว้ใช้จา่ ยเพื่อบูรณะทรพั ยส์ นิ
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๔๘ เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการ

เกบ็ เงินไวใ้ ช้จ่ายเพ่อื บูรณะทรัพยส์ นิ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Recruiting Process for Qualified, Diverse Candidate Pools
Next Book
การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (Power quality) ของเครื่องไฟฟ้าเมื่อ เปลี่ยนแปลงโหลดในสภาวะชั่วครู่ (Transient state)