The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norkhabibah71, 2020-05-01 20:02:34

KSSR Matematik Tahun 3 Jilid 1 SK

KSSR Matematik Tahun 3 Jilid 1 SK

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokrasi;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017)

TAHUN 3

SEKOLAH KEBANGSAAN

JILID 1

Penulis
Marzita binti Puteh

Chan Yook Lean
Gobi a/l Krishnan

Editor
Ainol Rafezah binti Alias
Asmahanim binti Ab Rahman

Pereka bentuk
Aini binti Abd. Hamid
Awaludin bin Mohd Arof

Ilustrator
Wong Chi Ming

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2018

KEMENTERIAN
PMEANLDAYIDSIIAKAN

No. Siri Buku: 0007 PENGHARGAAN

KK 513-221-0102011-49-2045-20101 Penerbitan pakej buku teks ini melibatkan
ISBN 978-983-49-2045-6 kerjasama banyak pihak. Sekalung
penghargaan dan terima kasih ditujukan
Cetakan Pertama 2018 kepada semua pihak yang terlibat:
© Kementerian Pendidikan Malaysia 2018
• Jawatankuasa Penambahbaikan
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks,
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula,
disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan Kementerian Pendidikan Malaysia.
lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang
bentuk atau cara, baik dengan cara bahan • Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan
elektronik, mekanik, penggambaran semula Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks,
mahupun dengan cara perakaman tanpa Kementerian Pendidikan Malaysia.
kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian • Jawatankuasa Penyemakan
Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk Naskhah Sedia Kamera,
kepada perkiraan royalti atau honorarium. Bahagian Buku Teks,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia
oleh: • Pegawai-pegawai Bahagian Buku Teks
Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Jalan Dewan Bahasa, Kementerian Pendidikan Malaysia.
50460 Kuala Lumpur.
No. Telefon: 03-21479000 (8 talian) • Jawatankuasa Peningkatan Mutu,
No. Faksimile: 03-21479643 Dewan Bahasa dan Pustaka.
Laman Web: http://www.dbp.gov.my
• Panel Pembaca Luar,
Reka Letak dan Atur Huruf: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dewan Bahasa dan Pustaka
• Bank Negara Malaysia.
Muka Taip Teks: Azim
Saiz Muka Taip Teks: 16 poin • SK Taman Tun Dr. Ismail 1,
Kuala Lumpur.
Dicetak oleh:
Cetakrapi Sdn. Bhd., • SK Pengkalan Rinting, Johor.
No. 2 & 4, Jalan Tago 7,
Kawasan Perindustrian Tago, • Semua pihak yang terlibat dalam
52200 Kuala Lumpur. proses penerbitan buku ini.

KANDUNGAN

1 1 PENDAHULUAN v
NOMBOR HINGGA 10 000 1

KENAL DAN TULIS NOMBOR 2

CABAR MINDA 3

TEROKA NOMBOR 5

BANDING NOMBOR 9

PROJEK RIA 10

SUSUN DAN BILANG NOMBOR 11

PROJEK RIA 14

ANGGAR LEBIH ATAU KURANG 15

BUNDAR NOMBOR 17

CABAR MINDA 19

POLA NOMBOR 20

SELESAIKAN MASALAH 22

2 RELAKS MINDA 26

TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI 27

TAMBAH 28

CABAR MINDA 31

TAMBAH LAGI 32

CABAR MINDA 35

TAMBAH TIGA NOMBOR 36

CABAR MINDA 37

TOLAK 39

TOLAK LAGI 43

CABAR MINDA 47

TOLAK BERTURUT-TURUT 48

PROJEK RIA 50

TAMBAH DAN TOLAK 51

REKA CERITA 53

SELESAIKAN MASALAH 54
KENAL ANU 57Saiz sebenar

iii

DARAB 60

CABAR MINDA 62

DARAB LAGI 63

BAHAGI 66

BAHAGI LAGI 70

CABAR MINDA 72

REKA CERITA 73

SELESAIKAN MASALAH 74

KENAL ANU LAGI 77

CABAR MINDA 79

3 RELAKS MINDA 80

PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 81

PECAHAN WAJAR 82

CABAR MINDA 82

PECAHAN SETARA 83

PECAHAN BENTUK TERMUDAH 85

CABAR MINDA 86

PECAHAN TAK WAJAR DAN NOMBOR BERCAMPUR 87

TAMBAH PECAHAN 90

CABAR MINDA 92

TOLAK PECAHAN 93

KENAL PECAHAN PERSERATUS DAN PERPULUHAN 96

CABAR MINDA 98

BANDING PERPULUHAN 99

TAMBAH PERPULUHAN 100

TOLAK PERPULUHAN 102

KENAL PERATUS 104

CABAR MINDA 106

PROJEK RIA 107

REKA CERITA 108

SELESAIKAN MASALAH 110

RELAKS MINDA 114

Saiz sebenar

iv

PENDAHULUAN

Pakej buku teks Matematik Tahun 3 ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Tahun 3, sejajar dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(Semakan 2017) yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Penulisan pakej buku teks
ini disesuaikan dengan keperluan murid untuk memahami kemahiran matematik
mengikut pemeringkatan daripada aras yang paling mudah sehingga abstrak. Pakej
buku teks ini diterbitkan untuk melahirkan murid yang berupaya mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab
dalam kehidupan seharian.

Pakej buku teks ini mengandungi tiga komponen, iaitu Buku Teks Jilid 1, Buku Teks

Jilid 2 dan Buku Aktiviti. Tajuk-tajuk yang terkandung dalam Buku Teks adalah seperti

yang berikut: Buku Teks Jilid 1 Buku Teks Jilid 2
• Nombor
hingga 10 000 • dMWBKPaeaeaannndsntjuaauIgdskndiugaPk,naaJdniWsuimaCketucair
• Tambah, Tolak • Data
Darab dan •
Bahagi

• Pecahan, •
Perpuluhan •
dan Peratus

Semua tajuk tersebut juga terkandung dalam Buku Aktiviti.
Buku Teks berfokus kepada matlamat pembelajaran matematik tentang konsep
dan kemahiran matematik. Persembahan Buku Teks diolah dengan memasukkan
soalan penaakulan yang berkaitan supaya murid berkomunikasi serta menggalakkan
murid berfikir secara kritis dan kreatif. Setiap pembelajaran dikukuhkan dengan
latihan formatif dalam ”Cuba Ini” sama ada secara lisan atau bertulis serta aktiviti
lanjutan yang dicadangkan dalam nota guru. Elemen didik hibur dalam pembelajaran
turut diselitkan dalam ”Projek Ria” dan ”Relaks Minda” bagi mewujudkan suasana
pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Beberapa soalan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT) disediakan dalam ”Cabar Minda” bagi mencungkil minda murid
untuk berfikir secara kreatif. Aktiviti pembelajaran melalui video dan audio serta soalan
tambahan juga dimuatkan dalam QR Code. Bagi mengaksesnya, guru perlu memuat
turun aplikasi QR Code & Barcode Scanner di Play Store. Selain itu, elemen nilai murni
turut diterapkan secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran dan gambar.

Buku Aktiviti menyediakan aktiviti pengukuhan, pemulihan dan pengayaan untuk
mengukuhkan dan memantapkan pemahaman murid tentang kemahiran yang telah
dipelajari dalam Buku Teks. Guru digalakkan untuk menyediakan aktiviti dan latihan
tambahan yang sesuai mengikut keperluan dan tahap keupayaan murid.

Pakej buku teks ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermakna,

menyeronokkan dan menarik minat murid terhadap matematik. Guru boleh merujuk

penerangan dalam paparan yang berikut untuk mengetahui dan memahaSmaiizcasreabenar
menggunakan pakej buku teks ini.

v

NOMBOR HINGGA 10 000 Tajuk pembelajaran. 2 a Pentagon ada 5 bucu. bucu Heksagon ada
Halaman rangsangan menggalakkan Sisinya juga 5. 6 bucu dan 6 sisi.
Kilang ini dibina sejak tahun murid berkomunikasi. pentagon
dua ribu enam. heksagon
Aktiviti berpusatkan murid.
Soalan kemahiran berfikir sisi
aras tinggi (KBAT). lurus

permukaan
rata

Hari ini kilang kami keluarkan • Jumlah pekerja 105 orang. b heptagon c oktagon
dua ribu tujuh ratus lapan puluh
PRODUK HARI INI
peket coklat susu. • 2 780 peket coklat susu
• 1 1 30 peket coklat
Jika tapak
strawberi
bucu bucu prisma ini

sisi lurus sisi lurus disurih, apakah
bentuk yang

terhasil?

seribu 2 Diberi 2 858 lebih besar daripada 2 855. Tunjukkan. Aktiviti Apakah poligon sekata yang akan
seratus CCAABBAARR terhasil apabila enam segi tiga
tiga puluh MMIINNDDAA di atas dicantumkan?

1 130 dua ribu 2 780 Semakin latih amal
tujuh ratus ke kanan,
lapan puluh Saiz sebenar 2 854 2 855 2 856 2 857 2 858 2 859 2 860 nombor CUBA INI
2 858 berada di sebelah kanan 2 855. semakin
NOGTUARU • Minta murid menyebut nombor lain yang terdapat pada gambar di atas. 1.1.1 (i) 1 2 858 lebih besar daripada 2 855. untuk Namakan poligon yang ada ciri berikut.
• Terapkan elemen keusahawanan. 1.1.1 (ii) besar.
• Jalankan aktiviti murid menyebut nombor pada garis nombor.
a 6 bucu b 8 bucu c
7 sisi lurus
Sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2 860. memantapkan 6 sisi lurus 8 sisi lurus 7 bucu
Saiz sebenar
Nombor Standard pemahaman
Kandungan dan PROJEK RIA 90 B1hA3lm2-.133 NOGTUARU • Jalankan aktiviti membina rangka poligon menggunakan batang mancis 7.3.1
Standard Pembelajaran dan straw.
seperti yang terkandung 1 Ambil 4 daripada kad nombor 0
dalam DSKP. hingga 9. • Jalankan kuiz mengenal pasti poligon berpandukan gambar situasi.

2 Minta rakan ambil 4 kad juga. murid. Maskot

3 Bina nombor empat digit terbesar. Latihan formatif merangsang
untuk menilai pemikiran kritis
4 Bandingkan dua nombor itu. pemahaman dan kreatif untuk
tentang menjanakan idea.
21 a Saya kubus. Boleh CUBA INI
juga panggil saya 1 Nyatakan nilai yang lebih besar.
prisma segi empat
sama. a
atau

b
atau

bucu PRISMA 2 Nombor manakah yang lebih kecil? kemahiran
SEGI EMPAT
permukaan a 3 408 3 296 b 5 670 6 712 yang telah
rata SAMA Saiz sebenar dipelajari.
✿ 6 permukaan
10 BhAlm6. • Jalankan aktiviti membanding sebarang dua nombor menggunakan blok
tepi rata yang NOGTUARU asas dan pembilang. 1.1.2 (iii) LAKS MINDA

sama besar • Bimbing murid mengenal pasti nombor di antara, nombor sebelum, dan RE DAM NOMBOR
nombor selepas untuk membanding sebarang dua nombor.
✿ 8 bucu
• Sediakan kad nombor 0 hingga 9 untuk Projek Ria.

tapak ✿ 12 tepi Alat/Bahan dadu, penanda Peserta 3 orang pemain

b Saya kuboid atau prisma bucu PRISMA Panduan untuk guru Cara
segi empat tepat. tepi melaksanakan aktiviti
SEGI EMPAT pengajaran dan pembelajaran. 1 Baling dadu. Gerakkan penanda mengikut nombor pada dadu.
permukaan a Jika berhenti di petak kaki tangga, jawab soalan.
rata TEPAT Jika betul, naik tangga ke petak atas tangga.
✿ 6 permukaan Jika salah, kekal di petak kaki tangga.
b Jika berhenti di petak kepala ular, turun ke petak ekor ular.
rata
✿ 8 bucu 2 Tukar giliran. Ulang langkah 1.
✿ tepi
3 Pemain yang tiba dahulu di petak TAMAT ialah pemenang.
IMBAS INI tapak

c Saya prisma bucu PRISMA Akses aktiviti Aktiviti rekreasi
segi tiga. SEGI TIGA untuk memupuk
permukaan pembelajaran minat murid
tepi rata ✿ permukaan dalam QR Code. kepada
rata matematik.

✿ bucu
✿ 9 tepi

Saiz sebenar tapak 7.1.1
86 B1hA2lm9-.130 NOGTUARU 7.1.2
Ceritakan ciri prisma yang sama.

• Minta murid menamakan objek di sekeliling yang bercirikan prisma.
• Tegaskan nama prisma diberi berdasarkan dua permukaan bertentangan

yang sama bentuk.

Pautan kepada halaman buku aktiviti. NOMBOR HINGGA 10 000 Saiz sebenar • Minta pemain menggerakkan penanda berundur ke belakang jika 1.1.11.(5i1).,.811..12.1,
26 BhA1lm5-.16 NONGOTGUATURARUU mendapat nombor dadu melebihi bilangan ke petak 25 . 1.1.2 (iii), 1.4.1,
1.6.1, 1.7.2
• Terapkan sikap toleransi dan jujur semasa bermain.

UJI DIRI Markah

Aktiviti pengukuhan untuk NOMBOR HINGGA 10 Padankan. 8 00U0 JI MINDA Markah
memantapkan penguasaan Lengkapkan teka silang nombor. 7
kemahiran. 000
a
Aktiviti pemulihan untuk
menilai pemahaman tentang KENAL DAN TULIS NOMBOR ba Marklaahpan ribu satu n p Me5l0in0tang
kemahiran asas. Aktiviti 1 a 2 Nilai digit ribu 3 000, ratus 900
1 Sebut nombor dan padankan. Nilai digit 9 dalam 1
Aktiviti pengayaan untuk c 9 500 ialah . dan sa 5. Nyatakan nombornya. 2 4
menguji pemikiran kritis dan 33 3014070, M, 3 670, 3 770. 8
Bundarkan 8 456 g
Saiz sekrbeeantifa. r d kepada ribu terdekat. k Apakah nilai M?

tiga ribu bw 5 P3
lapan ratus 1 0200505 2 510
1 023 1 810, 1 910, ★, 2 110
ribNuilai ★ ialah . Nyatakan nilai P.

lima ribu e l 8 Apakah nilai digit bagi
empat ratus sembilan 8 900d1alam 9 126?

satu lima ratus 56

enam puluh Lengkapkan e 9 = 9 000 + 800
f 1 706 = + 700 + 6

s 9 000 9 10

seribu dua g Anggarkan 1 000 r
puluh tiga 3 800 isi padu. 900
800 2 010
700
600
500
400
300
200
100

9 560 5 401 1 000 mℓ mℓ

2 Tanda (✓) bagi perkataan dan angka yang betul. Tulis semula huruf yang menyentuh
garisan padanan untuk menjawab teka-teki ini.
a tujuh ribu sembilan 7 009
Haiwan apakah yang tidur tergantungM?enegak
b dua ribu lima puluh satu 2 501
1 Bilang seribu-seribu. Apakah nombor selepas 5 000?
500 9 000 1 000 8 000 8 001 3 0410Nom2 b0Soa10irz msebaennaakr ah yang lebih besar, 7 426 atau 7 459?

c tiga ribu empat ratus enam belas 3 416 6 5 ribu + 315sa + 0 puluh + 0 ratus =
Saiz sebenar 7 Bundarkan 4 053 kepada puluh terdekat.

1.1.1 (i) 1 10 Tulis lapan ribu empat belas dalam angka.
1.1.1 (ii) Saiz sebenar
BT halaman 1-2 1.1.1 (iii)

16

vi

NOMBOR HINGGA 10 000

Kilang ini dibina sejak tahun
dua ribu enam.

Hari ini kilang kami mengeluarkan • Jumlah pekerja 105 orang.
dua ribu tujuh ratus lapan puluh
PRODUK HARI INI
peket coklat susu.
• 2 780 peket coklat susu
• 1 1 30 peket coklat
strawberi

1 130 seribu dua ribu 2 780
seratus tujuh ratus
tiga puluh lapan puluh

Saiz sebenar

NOGTUARU • Minta murid menyebut nombor yang terdapat pada gambar di atas. 1.1.1 (i) 1
• Terapkan elemen keusahawanan. 1.1.1 (ii)
• Jalankan aktiviti murid menyebut nombor pada garis nombor.

KENAL DAN TULIS NOMBOR

1 Sebut nombor kamu.

Tiga ribu Empat ribu
lima ratus dua ratus
lapan puluh Satu ribu. tiga puluh.
sembilan.

SELVAM

ribu ratus puluh sa

2 Tampalkan kad angka dengan kad perkataan yang sepadan.

Saiz sebenar NOGTUARU • Jalankan aktiviti permainan atau pertandingan menyebut nombor dan 1.1.1 (i)
membaca nombor dalam perkataan pada keratan surat khabar, paparan 1.1.1 (ii)
2 BhAlm1-.2 komputer atau kad imbasan. 1.1.1 (iii)

3 4

Tulis nombor
dalam perkataan.

Betulkan yang salah.

5 6 514 dua ribu
sembilan puluh
Lengkapkan.

sembilan ribu
dua puluh tujuh

9 027

036 0

CCAABBAARR Bina seberapa banyak nombor empat digit
MMIINNDDAA
daripada kad-kad nombor. Tulis nombor
dalam perkataan dan angka.

Saiz sebenar

BhAlm2. NOGTUARU • Tegaskan apabila menulis nombor dalam perkataan atau menyebut 1.2.1
nombor itu, ”0” yang berada di antara digit-digit dalam nombor itu tidak
disebut dan ditulis contohnya 3 006 disebut tiga ribu enam. 3

• Bimbing murid membina peta titi yang lain seperti di atas.

CUBA INI

1 Baca ayat. Tulis nombor dalam perkataan.
a Ada lebih kurang 3 000 ekor burung
di Taman Burung Kuala Lumpur.

Sumber: https://www.pressreader.com/ malaysia/harian-metro/
20170701/281895888260508

b Terdapat sekitar 1 200 jenis rama-rama
di Malaysia.

Sumber: http://omegabiru.blogspot.my/2011/04/rama-rama-kupu-kupu.html

c Di Sabah, ada lebih kurang 2 040 ekor gajah.

Sumber: http://www.astroawani.com/berita-malaysia/mohon-peruntukan-rm19-
juta-kawal-gangguan-gajah-liar-72335

2 Pilih dua kad yang sepadan.

tiga ribu dua ratus ribu ratus puluh sa lapan ribu
empat puluh lima enam belas
3 245
sembilan ribu
8 016 tiga ratus tujuh

3 Tulis nombor dalam angka. b lapan ribu dua ratus tiga
a satu ribu lima ratus d tiga ribu empat
c empat ribu enam puluh

4 Tulis nombor dalam perkataan.

Saiz sebeanar 2 380 b 9 518 c 1 642 d 1 090

4 NOGTUARU • Banyakkan soalan latihan dalam bentuk kad atau lembaran kerja. 1.1.1
• Layari https://www.mathworksheets4kids.com/blocks/thousands-1.pdf 1.2.1

BA 2

TEROKA NOMBOR

1 10 ratus

Tunjukkan ialah 1 000. 10 ratus = 1 ribu

seribu.

IMBAS INI

2 Lima ribu.

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

3
2 050

dua ribu
lima puluh 1 000 1 000 10 10 10 10 10

2 000 2 010 2 020 2 030 2 040 2 050

Saiz sebenar

NOGTUARU • Bimbing murid menunjukkan kuantiti menggunakan pembilang, dekak-dekak 1.1.2 (i)
dan abakus. Lakukan aktiviti secara berkumpulan atau individu.
5
• Layari http://www.homeschoolmath.net/teaching/pv/place_value_
thousands.php

4

ribu ratus puluh sa

Gambar manakah
menunjukkan 6 210?

Bincangkan.

5 Empat Ini seribu
seratus
ribu. lapan.

6 Cuba 3 001
3 000
sebut
bilangan
objek ini.

1 000 1 000 1 000

3 010

Saiz sebenar NOGTUARU • Jalankan aktiviti memadankan kumpulan objek dengan nombor menggunakan 1.1.2 (i)
kad imbasan. 1.1.2 (ii)
6 BhAlm3.

7 ribu ratus puluh sa

1 2 4 7

ribu ratus puluh sa

Apakah nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor 1 247?
Apakah nilai digitnya pula?

Digit 1247

Nilai tempat ribu ratus puluh sa

Nilai digit 1 000 200 40 7

Mari cerakinkan 1 247.

Cerakin 1 ribu + 2 ratus + 4 puluh + 7 sa
nilai tempat

Cerakin 1 000 + 200 + 40 + 7
nilai digit

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi

8 setiap digit dalam nombor 6 035.
Nilai tempat ribu ratus puluh sa

Nilai digit 6 000 0 30 5

Cerakin 6 ribu + 0 ratus + + 5 sa
nilai tempat +0+
+5
Cerakin
nilai digit Saiz sebenar

NOGTUARU • Bimbing murid menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang 1.4.1
nombor yang diberi. Kaitkan dengan cerakin nilai tempat dan nilai digit.
1.4.2 7
• Tegaskan nilai digit ialah nilai sesuatu digit mengikut nilai tempatnya
dalam sesuatu nombor.

9 7 000 + 10 + 800 + 2
7 812 2 sa + 7 ribu + 1 puluh + 8 ratus

Adakah nilai abakus dicerakinkan
dengan betul? Bincangkan.

Lihat abakus di atas. Jika satu manik bawah

di setiap tiang dinaikkan, apakah nombor itu?
Cerakinkan nombor itu.

CUBA INI

1 Pilih kad gambar yang betul bagi nombor.

a 1 003 b 4 650

2 Nilai tempat 9 ialah . Nilai digit 2 ialah .

2 917 Digit 7 berada di tempat . Digit berada

di tempat puluh dan bernilai .
3 Lengkapkan.

a 1 836 + + + 6 sa b 9 019 1 puluh + + +

c 4 507 4 000 + + d + 7 000 + 7 230

Saiz sebenar • Adakan permainan meneka nombor berpandukan nilai tempat, nilai digit
dan cerakinan nombor.
8 BhAlm4 .-5 NOGTUARU • Kumpulkan maklumat nombor berdasarkan petikan akhbar untuk aktiviti 1.4.1
1.4.2
menyatakan nilai tempat, nilai digit dan cerakinan nombor.
• Tegaskan apabila mencerakin nombor mengikut nilai digit yang melibatkan

digit 0, digit 0 itu boleh diabaikan.

BANDING NOMBOR

1 Jualan sempena Hari Kebangsaan.

topi bendera lencana rantai kunci

967 1 835 1 249 1 217

a Apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera?

967 1 835 Nombor empat digit
tiga digit empat digit lebih besar daripada

nombor tiga digit.

1 835 lebih besar daripada 967.
Jualan bendera lebih banyak.

b Bandingkan 1 835 dengan 1 249, yang manakah lebih kecil?

ribu ratus puluh sa Bandingkan nilai
18 35 ratus pula.

nilai ribu 1 2 4 9
sama

2 ratus lebih kecil daripada 8 ratus.

1 249 lebih kecil daripada 1 835.

Nombor manakah yang lebih besar,
1 249 atau 1 217? Bincangkan.

• Tegaskan nombor dengan bilangan digit yang lebih banyak mempunyai Saiz sebenar
nilai yang lebih besar.
NOGTUARU 1.1.2 (iii)
• Tegaskan bagi dua nombor yang sama bilangan digitnya, bandingkan
nilai ribu dahulu diikuti nilai ratus, puluh dan sa. 9

• Layari https://www.superteacherworksheets.com/place-value/hungry-
alligators3.pdf?up=1466611200

2 Diberi 2 858 lebih besar daripada 2 855. Tunjukkan pada
garis nombor.
Semakin

ke kanan,

2 854 2 855 2 856 2 857 2 858 2 859 2 860 nombor
semakin

2 858 berada di sebelah kanan 2 855. besar.

2 858 lebih besar daripada 2 855.

Sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2 860.

PROJEK RIA

1 Ambil 4 daripada kad nombor 0
hingga 9.
2 Minta rakan ambil 4 kad juga.

3 Bina nombor empat digit terbesar.

4 Bandingkan dua nombor itu.

CUBA INI

1 Nyatakan nilai yang lebih besar.
a
atau

b
atau

2 Nombor manakah yang lebih kecil?

a 3 408 3 296 b 5 670 6 712

Saiz sebenar NOGTUARU • Jalankan aktiviti membanding sebarang dua nombor menggunakan blok 1.1.2 (iii)
asas dan pembilang.
10 BhAlm6.
• Bimbing murid mengenal pasti nombor di antara, nombor sebelum, dan
nombor selepas untuk membanding sebarang dua nombor.

• Sediakan kad nombor 0 hingga 9 untuk Projek Ria.

SUSUN DAN BILANG NOMBOR Pokok kelapa

1 Projek Tanam Semula

Pokok bakau Pokok kelapa sawit Pokok getah

3 000 3 100 2 800 2 900

Sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=1227&pub= Utusan_
Malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_13.htm

Apakah nombor paling kecil? Apakah nombor paling besar pula?

3 000 3 100 2 800 2 900

Susun nombor paling kecil Susun nombor paling
hingga paling besar. besar hingga paling kecil.

3 000 3 100
2 900
3 000
2 800 2 900
2 800

Tertib menaik: 2 800 , 2 900 , 3 000 , 3 100
Tertib menurun: 3 100 , 3 000 , 2 900 , 2 800

Bilang seratus-seratus.

Nombor paling kecil ialah 2 800. Saiz sebenar
Nombor paling besar ialah 3 100.

NOGTUARU • Bincangkan cara memelihara alam semula jadi. 1.1.2 (iv) 11
• Tegaskan nilai nombor semakin besar dalam tertib menaik dan nilai 1.3.1

nombor semakin kecil dalam tertib menurun.

2 Bilang menaik satu-satu 5 821, 5 822, 5 823, 5 824.
a daripada 5 821.

U S AHA
T ANGG A
K E J A Y A AN

b Bilang menaik c Bilang menurun lima-lima

sepuluh-sepuluh daripada 5 840.
daripada 5 821.
5 840
5 851 5 835
5 841 5 830
5 831 5 825
5 821

d Bilang menaik Bilang dan
enam-enam 5 826 5 832 5 838 lengkapkan.

e Bilang menurun

dua-dua 5 841 5 845 5 847

Saiz sebenar NOGTUARU • Minta murid membilang dua-dua hingga sepuluh-sepuluh berpandukan 1.3.1
gambar di atas. 1.3.2
12
• Bincangkan perkaitan antara membilang tiga-tiga, enam-enam dan
sembilan-sembilan, serta perkaitan antara membilang dua-dua,

empat-empat dan lapan-lapan.

3 7 930

5 730 6 130
5 830

4 930
3 930

Bilang menaik seratus-seratus: 5 730, 5 830, , , 6 130.
Bilang menurun seribu-seribu: 7 930, , , 4 930, 3 930.

CUBA INI

1 Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun.
a

1 009 1 005 1 017 1 013

b 9 026 9 018 9 042 9 034
2 Lengkapkan.
2 720 5 720
a 4 573
1 720 4 564 4 567
6 009 5 909
b

c 6 209

d 8 343 8 334 8 316

BhAlm7-.8 NOGTUARU Saiz sebenar

• Lakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai susunan nombor secara 1.1.2 (iv) 13
tertib menaik dan tertib menurun. 1.3.1
1.3.2

PROJEK RIA

Alat/Bahan kertas warna, pen, gam, gunting

Peserta 2 orang murid satu kumpulan

Cara

1 Bina satu nombor 4 digit.

2 Tulis nombor itu dalam angka
dan perkataan.
3 Tulis nilai tempat atau nilai digit.

4 Tulis nombor yang lebih besar
atau lebih kecil.
5 Tulis nombor sebelum dan nombor selepas.

6 Gunting, tampal dan hias tugasan.
7 Bentangkan hasil kerja.

Saiz sebenar NOGTUARU • Bimbing murid melakukan aktiviti Pembelajaran Abad Ke-21. Berikan tajuk 1.1.1(i)
dan minta murid berkongsi idea bersama-sama rakan. Kemudian, bentangkan 1.1.1(ii)
14 1.1.2(iii)
hasil kerja. 1.4.1

ANGGAR LEBIH ATAU KURANG

1

Bekas 1 Bekas 2 Bekas 3

1 500 g

Jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang
separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3.

Jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1 500 g.
Jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1 500 g.

2a

1 200 mℓ lebih kurang 600 mℓ
100 cm
1 200 m ℓ

b

? cm

Anggarkan panjang reben merah.

NOGTUARU • Bincangkan kepentingan membuat anggaran dalam kehidupan harian. Saiz sebenar
• Perkenalkan perkataan yang bermaksud anggaran seperti lebih kurang,
1.5.1
lebih separuh atau lebih daripada.
• Bimbing murid menganggar kuantiti objek lain. Tegaskan kuantiti 15

bermaksud banyaknya jumlah atau bilangan sesuatu.

3

1 320 keping

Kita telah siapkan lebih daripada
separuh gambar ini.

Ada lebih kurang
500 keping lagi.

CUBA INI

Anggarkan kuantiti. Sebut lebih daripada, kurang daripada atau
lebih kurang.

ab

2 400 biji ? 1 000 biji ?

Saiz sebenar

BhAlm9. NOGTUARU • Jalankan simulasi aktiviti menganggarkan kuantiti seperti menganggarkan 1.5.1
bilangan objek, jisim, ukuran panjang dan isi padu cecair.
16

BUNDAR NOMBOR

1 Bundarkan 1 362 kepada puluh terdekat.

1 364 1 365
1 363 1 366
1 362 1 367
1 368
1 361 1 369

1 360 1 370

1 360 1 362 1 370

1 362 terletak di antara 1 360 dengan 1 370.
1 362 lebih dekat dengan 1 360.

1 362 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1 360.

2 Bundarkan 1 350 kepada ratus terdekat.

1 300 1 350 1 400

1 350 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 1 400.

NOGTUARU • Latih tubi pembundaran nombor yang lain berpandukan gambar di atas. Saiz sebenar
• Tegaskan nombor yang berada di tengah-tengah, di antara dua nombor
1.6.1
ratus yang berturutan mestilah dibundarkan kepada ratus terdekat yang
lebih besar. 17

JAMBATAN TERTINGGI Jambatan tertinggi di Malaysia
LEBUH RAYA JALAN PINTAS RAWANG ialah sebatang lebuh raya
yang mula dibuka pada
3 29 November 2017.

5 820 cm

Bundarkan 5 820 kepada ribu terdekat.

5 820 6 000

ribu Jika digit ratus 5, 6, 7, 8 atau 9,
terdekat tambah 1 kepada nilai ribu.
Digit 8, 2 dan 0 dijadikan 0.

5 820 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 6 000.

4 Tinggi Gunung Kinabalu
Bundarkan ketinggian gunung
kepada ribu terdekat.

4 095 meter

Cara 1

4 000 4 100 4 500 5 000
4 095

Cara 2 4 095 4 000 Jika digit ratus 0, 1, 2, 3 atau 4,
kekalkan digit ribu. Tukar digit
ribu ratus, puluh dan sa kepada 0.
terdekat

Saiz sebenar 4 095 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi .

18 BhAl1m0-.11 NOGTUARU • Kukuhkan konsep pembundaran melalui aktiviti simulasi seperti 1.6.1
membandingkan beberapa langkah ke kanan atau ke kiri daripada

kedudukan nombor kepada nilai pembundaran.
• Tegaskan digit yang terlibat apabila membundar sebarang nombor

kepada ribu terdekat ialah digit ribu dan ratus.

5 JUMLAH BACAAN PROGRAM NILAM SKTTDI 1 2017

Ogos 1 984 September 1 950

Oktober 2 034 November 1 901

Sumber: Data sekolah SKTTDI 1

Senaraikan nombor yang menjadi 2 000 apabila dibundarkan
kepada ribu terdekat.

1 901

1 900 1 950 1 984 2 000 2 034 2 050

1 901, 1 950, 1 984 dan 2 034 lebih dekat dengan 2 000.
1 901, 1 950, 1 984 dan 2 034 menjadi 2 000 apabila
dibundarkan kepada ribu terdekat.

4 83 Setitis dakwat terkena digit ratus dalam
nombor. Nombor itu dibundarkan kepada
CCAABBAARR ribu terdekat menjadi 4 000. Apakah digit
MMIINNDDAA ratus yang mungkin?

CUBA INI c ribu terdekat.

1 Bundarkan 7 302 dan 8 519 kepada:

a puluh terdekat. b ratus terdekat.

2 Nombor-nombor ini dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi
3 000. Berikan lima nombor itu berpandukan garis nombor.

2 000 3 000 4 000

BhAlm1.1 NOGTUARU • Tegaskan nombor yang terletak di tengah-tengah, di antara dua nombor Saiz sebenar
ribu yang berturutan mestilah dibundarkan kepada ribu yang lebih besar.
1.6.1

19

POLA NOMBOR Tambah
lima-lima.
1 Apakah pola nombor di bawah?

+5 +5 +5 +5 +5

1 200 1 205 1 210 1 215 1 220 1 225

Pola nombor menaik lima-lima.

2 Tolak enam-enam.
3 076 3 070 3 064 3 058 3 052

–6 –6 –6 –6

Pola nombor menurun enam-enam.

3 a 4 130 + 10 4 150 4 170

+ 10 4 140 + 10 4 160 4 180
.
Pola nombor

b Lengkapkan.

6 269 6 260 6 242

Saiz sebenar –9 –9 –9 –9

20 Pola nombor .

NOGTUARU • Tegaskan nombor semakin besar dalam pola nombor menaik dan nombor 1.7.1
semakin kecil dalam pola nombor menurun. 1.7.2

4 Apakah nombor dalam petak kosong?
8 500
8 200 8 100 8 000

Pola nombor .

5 Wang Wang Baki (RM) Sebut nombor
dalam petak
masuk (RM) keluar (RM)
kosong.
BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah Apakah
polanya?
4 070BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

1 000 5 070BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

1 000BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

1 000BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah
BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

1 000 8 070BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

BankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegahBankMegah

4 070, 5 070, , , 8 070

Pola nombor .

CUBA INI

Lengkapkan petak kosong. Nyatakan pola nombornya.

a

1 726 1 732 1 750

b 3 140 4 140 5 140

c 6 945 6 931 6 917 d

6 910 7 328
7 228

BhAlm1.2 NOGTUARU • Sediakan set kad atau gunakan garis nombor dengan pelbagai jenis pola Saiz sebenar
untuk mengukuhkan pemahaman murid berkaitan dengan pola nombor.
1.7.1
• Galakkan murid membina pola nombor menaik atau menurun.
1.7.2 21

SELESAIKAN MASALAH

1 Skor permainan komputer bagi Juli dan Stacy.

a Apakah digit yang sama nilai?
b Skor siapakah lebih kecil? Terangkan.

Cara Susun digit ikut nilai tempat.

a Buat jadual. ribu ratus puluh sa

2 6 0 5
9
2 7 1

Digit yang sama nilai ialah 2.

b Lihat semula jadual nilai tempat di a .

6 ratus lebih kecil daripada 7 ratus.
Jadi, 2 605 lebih kecil daripada 2 719.

2 605 ialah skor Juli.

Skor Juli lebih kecil.

2 605 2 719 Apakah
jawapannya?
Dua nombor di atas akan menjadi
3 000 apabila dibundarkan
kepada terdekat.
Saiz sebenar

NOGTUARU • Tunjukkan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah seperti 1.8.1
melakukan simulasi, melukis gambar rajah dan sebagainya.
22

2 Gambar rajah kedudukan beberapa buah chalet.
1 302 1 304 1 306

Chalet kuning ialah chalet pertama. Chalet ungu ialah chalet
keenam. Apakah nombor chalet ungu?

Cara Lihat pola.
+2 +2 +2 +2 +2

1 302 1 304 1 306 1 308 1 310 1 312
kuning hijau jingga biru merah ungu

Nombor chalet ungu ialah 1 312.

Nyatakan pola nombor di atas.

Chalet terakhir ialah chalet ke-10.

Chalet bernombor 1 314 ialah chalet
keempat apabila disusun dalam
tertib menurun. Terangkan.

NOGTUARU • Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan melukis garis nombor Saiz sebenar
atau membuat simulasi untuk membuktikan jawapan.
1.8.1
• Tegaskan langkah-langkah menyelesaikan masalah seperti mencari
maklumat penting. 23

3

Apabila dibundarkan
kepada puluh

terdekat, jumlah itu
menjadi 1 500 orang.

Berapakah jumlah penonton
dalam pertunjukan
amal semalam?

Berdasarkan perbualan di atas, berapakah jumlah penonton
yang mungkin?

Cara

1 490 1 495 1 500 1 505 1 510

1 495 hingga 1 499 dan 1 501 hingga 1 504 apabila
dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1 500.

Jumlah penonton yang mungkin
ialah 1 495 hingga 1 499 orang
dan 1 501 hingga 1 504 orang.

Saiz sebenar Bilangan penonton pada hari berikutnya
ialah 1 520 orang. Bundarkan bilangan itu
24 BhA1lm3-.14 NOGTUARU 1.8.1
kepada ribu terdekat.

• Tegaskan kaedah bekerja ke belakang ialah cara mendapatkan jawapan
berpandukan maklumat akhir yang diberi.

CUBA INI

Selesaikan masalah. Tin Kitar Semula
Kelas Bilangan
a Jadual di sebelah ialah bilangan tin kitar
semula yang dikumpul oleh murid Tahun 3.
i. Tulis bilangan tin itu dalam perkataan. Bijak 1 123
ii. Bilangan tin yang mana lebih banyak? Cerdas 976

b Amir menggunakan semua digit di sebelah
untuk membentuk satu nombor empat digit.
0 5 Digit 5 berada di tempat ratus.
8 i. Apakah nombor itu?
4 ii. Cerakinkan nombor itu mengikut nilai digit.

c Hari Bilangan pelekat Jadual di sebelah ialah
bilangan pelekat yang dijual
Isnin 1 006 dalam masa empat hari.
Selasa 998 i. Bundarkan 998 kepada
ribu terdekat.
Rabu 1 010 ii. Susun semua nombor
Khamis 1 002

d dalam jadual mengikut
tertib menaik.

IMBAS INI

Pasu A, B, C, D dan E disusun sebaris. Bilang menurun
tiga-tiga bermula dari pasu A. Apakah nombor pasu E?

NOGTUARU • Banyakkan latihan untuk soalan penyelesaian masalah. Saiz sebenar
• Galakkan murid menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah
1.8.1
seperti bekerja ke belakang dan membuat model.
25

RE LAKS MINDA

DAM NOMBOR

Alat/Bahan dadu, penanda Peserta 3 orang pemain

Cara

1 Baling dadu. Gerakkan penanda mengikut nombor pada dadu.
a Jika berhenti di petak kaki tangga, jawab soalan.
Jika betul, naik tangga ke petak atas tangga.
Jika salah, kekal di petak kaki tangga.

b Jika berhenti di petak kepala ular, turun ke petak ekor ular.

2 Tukar giliran. Ulang langkah 1.

3 Pemain yang tiba dahulu di petak TAMAT ialah pemenang.

Saiz sebenar • Minta pemain menggerakkan penanda berundur ke belakang jika 1.1.11.(5i1).,.811..12.1,
mendapat nombor dadu melebihi bilangan ke petak 25 . 1.1.2 (iii), 1.4.1,
26 BhA1lm5-.16 NOGTUARU 1.6.1, 1.7.2
• Terapkan sikap toleransi dan jujur semasa bermain.

TAMBAH, TOLAK,
DARAB DAN BAHAGI

LAWATAN KE ZOO 200 orang murid

Murid lelaki 110 orang terlibat dalam
Murid perempuan 90 orang
Murid Tahun 3 40 orang lawatan kali ini. Bil. penumpang 40 orang
Murid Tahun 4 160 orang Syarikat Zain
Guru 20 orang Taman Maju
Kuala Lumpur
AZLIN
LAU

Bilangan murid Tahun 4 ialah
4 kali bilangan murid Tahun 3.

200 × 2 = 400

CHAN

Setiap orang
akan dapat
2 keping sandwic.

Saiz sebenar

NOGTUARU • Minta murid bercerita tentang gambar. Kaitkan operasi yang terlibat seperti 2.1, 2.2 27
tambah, tolak, darab dan bahagi. 2.3, 2.4

TAMBAH

Burung 1 382

Gajah 6

Buaya 15

Monyet 104

1 Berapakah jumlah burung dan gajah?
1 382 + 6 =

Cara 1

Bilang terus
satu-satu.

+1 +1 +1 +1 +1 +1

1 382 1 383 1 384 1 385 1 386 1 387 1 388

Cara 2 Ingat! Mula menambah
daripada sa.
ribu
1 ratus puluh sa
3 82
+ 6
1
3 88

1 382 + 6 = 1 388

Saiz sebenJaur mlah burung dan gajah ialah 1 388 ekor.

NOGTUARU • Kaitkan situasi harian lain seperti bilangan hasil buah-buahan di dusun. 2.1.1
• Bimbing murid menambah dengan menggunakan pembilang.
28 • Tegaskan digit perlu disusun mengikut nilai tempat yang betul untuk

menambah dalam bentuk lazim.

2 Tambah 1 382 dan 15.
1 382 + 15 =

Cara 1 Cara 2
8 puluh + 1 puluh = 9 puluh
2 sa + 5 sa = 7 sa 1 382
+ 15
ribu ratus puluh sa
1 397
1 3 97

Cara 3

+ 10 +2 +2 +1

1 382 1 392 1 394 1 396 1 397
1 382 + 15 = 1 397

3 Kira hasil tambah 104 dan 1 382. Semak dengan anggaran.
Jawapan munasabah.

104 + 1 382 =

1 04 1 382 1 400
+1 382 104 100

1 486 1 400
+ 100

104 + 1 382 = 1 486 1 500

NOGTUARU • Tegaskan menambah bermula daripada sa, diikuti puluh, ratus dan ribu. Saiz sebenar
• Galakkan murid menggunakan simulasi, garis nombor, perwakilan dan
2.1.1
gambar rajah untuk menambah sebarang dua nombor.
29

4 5 054 + 3 741 = Rama-rama
di Taman Bunga Indah
Cara 1
5 054 Jenis Bilangan
Rama-rama
+ 3 741
8 795 5 054

Cara 2 3 741

Naik 5 054. Tambah 3 741. Jawapan 8 795.

5 054 + 3 741 = 8 795

IMBAS INI

5 Rayner dan Liza membuat kiraan yang berikut.

Rayner Liza

6 073 6 073
+3 910 +3 910

9 983 9 980

Saiz sebenar Jawapan siapakah yang salah? Terangkan.

BhA1lm7-.18 NOGTUARU • Latih tubi menambah dua nombor dengan abakus menggunakan 2.1.1
kombinasi 5 contohnya 4 dan 1, 3 dan 2.
30 • Jalankan kuiz seperti kuiz mengira cepat.

6

Promosi jualan tiket
pada hari ini sehingga

5 648 keping.

Berapakah tiket lagi yang perlu dijual?

5 602 + = 5 648 Saya cari
pasangan
5602 puluh sa nombor.
+ 4 6 04 26

5648 4 8

5 602 + 46 = 5 648

Sebanyak 46 keping tiket lagi perlu dijual.

0827 165

CCAABBAARR Susun digit di atas +
MMIINNDDAA untuk mendapatkan 7958
jumlah 7 958.

CUBA INI b 21 c 4 153
+ 6 075 + 824
1 Tambah.
a 3 496
+ 3

2 Jumlahkan: a 209 dan 8 760. b 7 351 dan 2 538.

3 Lengkapkan.

a 6 075 + = 8 098 b + 2 834 = 9 946Saiz sebenar

BhAlm18. NOGTUARU • Layari https://www.ezschool.com/play/grade3/MultipleChoice/Game/474 2.1.1
• Layari https://www.youtube.com/watch?v=-J8KJH7zb5E
31

TAMBAH LAGI Kita pasang
4 keping lagi.
1

Kita telah memasang
2 148 keping jubin.

Berapakah jumlah jubin yang dipasang?
2 148 + 4 =

ribu ratus puluh sa
2 1 48
4
+
12

1

2 1 48
+0 0 0 4

2 1 52

1

2 148

2 148 + 4 = 2 152 +4

Jumlah jubin ialah 2 152 keping. 2 152

Saiz sebenar

NOGTUARU • Minta murid menambah nombor empat digit dengan nombor satu digit 2.1.1
menggunakan garis nombor dengan membilang terus.
32 • Tegaskan kumpul semula dilakukan apabila jumlah digit menjadi 10 dan

melebihi 10.

2 Tambah 6 472 dan 143. 6 4 72
6 472 + 143 = + 1 43
Cara 1
11 5
Cara 2
Naik 6 472. 1

6 472
+ 143

6 615

5 Tambah 143.
Tambah 1 ratus.

1 4 Kawan kecil 1 ialah 4.
Naik 5 ratus, turun

4 ratus.

IMBAS INI

5 Tambah 3 sa. 10 Tambah 4 puluh.
Kawan kecil 3 ialah 2. Kawan besar 4 ialah 6.

3 2 Naik 5 sa, turun 2 sa. 4 6 Turun 6 puluh, bawa
1 ratus.

6 472 + 143 = 6 615 Saiz sebenar

NOGTUARU • Bimbing murid mendapatkan maklumat daripada surat khabar seperti 2.1.1
data keputusan peperiksaan UPSR dan menambah sebarang dua nombor.
• Ingatkan murid supaya menambah menggunakan abakus bermula 33
daripada nilai ribu, diikuti ratus, puluh dan sa.

3 3 215 + 1 997 =

Cara 1

1 11

3 215
+ 1 997

5 212

Cara 2 1 997 tambah 3 jadi 2 000.
3 215 + 1 997 = 3 215 tolak 3 jadi 3 212.

–3 +3 Fikirkan!
3 212 + 2 000 = 5 212
3 215 + 2 997 =
3 215 + 1 997 = 5 212

4 7 654 + = 8 021

1 11 ribu ratus puluh sa

7 654 1 70 163 156 4 7
+0 367
8 10 12 11
8 021

7 654 + 367 = 8 021

Saiz sebenar

BhA1lm9-.21 NOGTUARU • Bimbing murid menggunakan analogi nombor yang lebih mudah untuk 2.1.1
mencari nilai anu.
34 • Layari http://www.worksheets.eldhelper.com/4_Digit_Addition.htm

5 + 3 900 = 5 100

1 000 + 100 + 100 = 1 200

+ 1 000 + 100 + 100

3 900 4 900 5 100
1 200 + 3 900 = 5 100

750 + 68 Apakah digit dalam supaya
jawapannya nombor empat digit?

Jumlahkan dua nombor yang hampir kepada 10 000.

CCAABBAARR 8 768 3 402 6 593 1 230
MMIINNDDAA

CUBA INI

Jumlahkan.

a 5 172 b 843 c 3 702 d 8 276
+ 4 985 + 1 724
+ 19 + 6 094

e 25 + 4 875 = f 837 + 1 090 =

g 1 479 + = 3 890 h + 3 600 = 5 000

i Berapakah jumlah 1 273 dan 8 539? Saiz sebenar

BhAlm2.1 NOGTUARU • Banyakkan latihan dalam bentuk kerja kumpulan menggunakan kad soalan 2.1.1
atau lembaran kerja. Pelbagaikan soalan mengikut aras kesukaran.
35
• Layari http://www.aaaknow.com/lessonFull.php?slug=add4dVert

TAMBAH TIGA NOMBOR

1

Warna Skor
8
a Berapakah jumlah skor Rishi? 27

8 + 542 + 3 420 = 542
1 130
1 Rishi 3 420

8 550 Izan

+542 +3 420

550 3 970

8 + 542 + 3 420 = 3 970 Jumlah skor Lim ialah 1 680.
Jumlah skor Rishi ialah 3 970. Apakah tiga skor Lim itu?

b Kira jumlah skor Izan. + + = 1 680

27 + 1 130 + 3 420 =

3 420 4 550
+ 1 1 30 + 27

4 550 4 577

27 + 1 130 + 3 420 = 4 577

Saiz sebenar Jumlah skor Izan ialah 4 577.

NOGTUARU • Jalankan aktiviti menambah sebarang tiga kad nombor secara berkumpulan. 2.1.2
Kemudian, minta murid menyemak jawapan menggunakan kalkulator.
36

Tempahan Roti dan Kek

2

Roti Roti Roti Kek Wafel Roti

Jagung Vanila Coklat Cawan Keju

2 406 302 54 3 547 169 49

a Berapakah jumlah roti jagung, vanila dan coklat
yang ditempah?

2 406 + 302 + 54 =

1 Jadikan 10
dahulu.
2 406
302 10

+ 54

2 762

2 406 + 302 + 54 = 2 762

Jumlah roti jagung, vanila dan coklat yang ditempah
ialah 2 762.

b 169 + 3 547 + 49 = Tambah dua digit
yang sama dahulu.
12
9 + 7 + 9 = 18 + 7
1 69 = 25
3 547
+ 49 6+4+4+2=6+8+2
= 16
3 765

169 + 3 547 + 49 = 3 765

Apakah nilai ? + = 2 438
+ + 6 759 =
CCAABBAARR
MMIINNDDAA Saiz sebenar

NOGTUARU • Kaitkan pelbagai situasi harian dalam surat khabar atau risalah yang 2.1.2
melibatkan operasi tambah.
37
• Tegaskan digit mesti diletakkan pada nilai tempat yang betul untuk
menambah dalam bentuk lazim.

3 7 500 mℓ + 675 mℓ + 1 680 mℓ = mℓ

7 500 mℓ 1 1

7 500 8 175
+ 675 + 1 680

8 175 9 855

7 500 mℓ + 675 mℓ + 1 680 mℓ = 9 855 mℓ

675 mℓ 1 680 mℓ

4 3 084 + 896 + = 5 000

11 + 20 + 1 000 1 020
5 000
3 084 3 980 4 000
+ 896

3 980

Bincangkan cara lain untuk
mendapatkan jawapan.

3 084 + 896 + 1 020 = 5 000

CUBA INI b 26 c 8 009
5 1 64 1 47
Jumlahkan.
+ 302 + 593
a 4 820
1 52

+7

Saiz sdebe3n9ar+ 2 541 + 4 172 = e 1 354 + 560 + = 3 000

BhA2lm2-.23 NOGTUARU • Layari https://www.edhelper.com/4_Digit_Addition.htm 2.1.2
• Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja.
38

TOLAK Bilangan Butang
di Kedai Jahit Rina

1 a 8 biji butang kuning dikeluarkan 2 369 1 480
daripada kotak. Kira baki butang 50 370
kuning di dalam kotak.

2 369 – 8 =

Cara 1 2 369
–8

2 36 1

Cara 2

2 361 2 362 2 363 2 364 2 365 2 366 2 367 2 368 2 369

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1

2 369 – 8 = 2 361
Baki butang kuning ialah 2 361 biji.

b Berapakah beza butang biru dengan butang hijau?

1 480 – 50 = Kira beza
butang biru
148 – 5 = 143
1 480 – 50 = 1 430 dengan
butang merah.

1 480 – 50 = 1 430

Beza butang biru dengan butang hijau ialah 1 430Sbaiizji.sebenar

NOGTUARU • Bimbing murid menolak tanpa mengumpul semula secara simulasi 2.2.1
menggunakan garis nombor dan blok asas.
39

2 Berapakah lebih 4 927 daripada 805?
4 927 – 805 =

Cara 1
tolak 8 ratus tolak 5 sa

ribu ratus puluh sa ribu ratus puluh sa

Cara 2 41 22

Cara 3 Tolak sa
7 sa – 5 sa = 2 sa
ribu ratus puluh sa
4 9 27 Tolak puluh
8 05 2 puluh – 0 puluh = 2 puluh
–0
1 22 Tolak ratus
4 9 ratus – 8 ratus = 1 ratus

Tolak ribu
4 ribu – 0 ribu = 4 ribu

4 927 – 805 = 4 122

Saiz seben4ar927 lebih 4 122 daripada 805.

NOGTUARU • Bimbing murid menolak menggunakan garis nombor dan melukis 2.2.1
gambar rajah dalam aktiviti berkumpulan.
40

3 Berapakah kurang 3 441 daripada 8 472?

8 472 – 3 441 = Saya semak
dengan tambah.

Cara 1 5 031
+ 3 441
8 472
– 3 441 8 472

5 031

Cara 2

Naik 8 472. Tolak 3 441. Turun 4 ratus. IMBAS INI
Turun 3 ribu.

Tolak 4 puluh. 5

• Kawan kecil 4 41

ialah 1.

Jawapan 5 031. • Jadi, naik 1 puluh
8 472 – 3 441 = 5 031
dan turun 5 puluh.

Turun 1 sa.

3 441 kurang 5 031 daripada 8 472.

Kira beza nilai
abakus dengan
dekak-dekak.

ribu ratus puluh sa

BhA2lm4-.25 NOGTUARU • Gunakan pelbagai perbendaharaan kata untuk operasi tolak seperti cari Saiz sebenar
baki, beza dan berapa kurangnya.
• Tegaskan tolak nilai nombor yang kecil daripada nilai nombor yang besar. 2.2.1

41

4 4 765 – = 2 432

4 765 ribu ratus puluh sa
– 2 333 4 7 6 5

2 432 22 34 33 32

4 765 – 2 333 = 2 432

5 – 6 014 = 3 573

Cara 1 Cara 2 3 573
+ 6 014
9 587 Guna cara
– 6 014 9 587 tambah.

3 573

9 587 – 6 014 = 3 573

CUBA INI b 6 890 − 70 =
d 9 615 − 7 212 =
1 Tolak.
a 4 587 − 5 =

c 5 643 − 530 =

2 Lengkapkan. b − 5 346 = 2 123
a 7 851 − = 1 230

3 Kira beza 6 312 dengan 7 345.

4 Manik Merah Berapakah lebih manik merah
Manik Biru daripada manik biru?
Saiz sebenar 8 960
2 740

BhAlm25. NOGTUARU • Bimbing murid menolak menggunakan cip berwarna mewakili nilai ribu, 2.2.1
ratus, puluh dan sa.
42
• Minta murid menyemak jawapan menggunakan operasi tambah.

• Galakkan murid menggunakan abakus untuk menolak.

TOLAK LAGI

1 Jadual bilangan murid di sebuah sekolah pada tahun 2018.

Bulan Bilangan murid Bilangan murid berpindah
Februari
1 245 0
Mac
?7

Berapakah bilangan murid pada Mac 2018?

1 245 – 7 =

Cara 1
1 238 1 239 1 240 1 241 1 242 1 243 1 244 1 245

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1

Cara 2

• 5 sa tidak boleh tolak 7 sa. ribu ratus puluh sa
• Tukar 1 puluh kepada 10 sa. 1
3 15
5 sa + 10 sa = 15 sa –
• Tolak sa. 1 2 45
7
15 sa – 7 sa = 8 sa
• Tolak puluh, ratus dan ribu. 2 38

1 245 – 7 = 1 238

Bilangan murid pada Mac 2018 ialah 1 238 orang. Saiz sebenar

NOGTUARU • Bimbing murid mengumpul semula untuk menolak. Tegaskan nilai digit 2.2.1
dikumpul semula apabila nilai itu tidak cukup untuk menolak.
• Galakkan murid menyemak jawapan dengan tambah. 43


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HCP_VOR_CONF_BOOK
Next Book
10 aliments indispensables<