The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wanchana teerupakron, 2019-12-16 02:17:53

วันชนะ 21

วันชนะ 21

MY
BOOK

ผูถ้ กู กระแสไฟฟ้าดูด

Cardio Pulmonary
Resuscitation

=
(CPR)

เป็นปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื ช่วยชวี ติ คน
ทม่ี หี วั ใจหยุดเตน้ หรอื หยุดหายใจ
กะทนั หนั เพอ่ื ฟ้ืนระบบไหลเวยี นโลหติ
ใหก้ ลบั มาทางานอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ
โดยมปี รมิ าณกระแสไฟฟ้าทไ่ี หลผา่ น

ร่างกายสูงกวา่
๑๐๐ มลิ ลแิ อมป์จะทาใหห้ วั ใจ
หยุดเตน้ และกลา้ มเน้ือไมท่ างาน

วธิ ชี ่วยเหลอื ผูถ้ กู กระแสไฟฟ้า

ขอ้ ควรระวงั ในขณะช่วยเหลอื ผูถ้ กู กระเเสไฟฟ้าดูดตดิ อยู่ อย่าใช้
อวยั วะร่างกายของ

ท่านแตะตอ้ งร่างหรอื เส้อื ผา้ ทเ่ี ปียกช้นื ของผูถ้ ูกไฟฟ้าดูดตดิ อยู่
เป็นอนั ขาด มฉิ ะนน้ั

ท่านอาจดูดไปดว้ ย การช่วยเหลอื ใหพ้ น้ จากกระแสไฟฟ้าให้
เลอื กใชว้ ธิ ใี ดวธิ หี น่งึ ดงั น้ี

1. ตดั กระแสไฟฟ้าโดยปลดสวติ ชห์ รอื คทั เอาท์ หรอื เตา้ เสยี บ
ออก

2. หากตดั กระแสไฟฟ้าไมไ่ ด้ ใหใ้ ชไ้ มแ้ หง้ หรอื วสั ดุทเ่ี ป็น
ฉนวนไฟฟ้าเขย่ี สง่ิ ทม่ี ี

กระแสไฟฟ้าออกไปใหพ้ น้

3. ใหใ้ ชผ้ า้ หรอื เชอื กเเหง้ คลอ้ งแขน ขา หรอื ล าตวั ผูถ้ กู ไฟฟ้า
ดูดชกั ลากออกไปให้

พน้ สง่ิ ทม่ี กี ระแสไฟฟ้าหากผูถ้ กู

ไฟดูดสลบหมดสตใิ หท้ าการปฐมพยาบาลใหฟ้ ้ืนต่อไป

ขอ้ ควรระวงั เก่ยี วกบั การใชไ้ ฟฟ้า
1. อย่าใชส้ วทิ ชป์ ิด-เปิดไฟฟ้าบนเตยี งนอน เพราะอาจ
พลกิ ตวั นอนทบั แตก จะถกู

2. อย่าเปิดวทิ ยุหรอื ใชไ้ ฟฟ้าในหอ้ งน ้้ าทช่ี ้ืนแฉะ ถา้
กระแสไฟฟ้ารวั่ อาจเป็น
อนั ตรายถงึ ชวี ติ ได้

3. อปุ กรณไ์ ฟฟ้าทแ่ี ตกช ารุด ควรซ่อมแซมหรอื เปลย่ี นให้
เรยี บรอ้ ย

4. อย่าใชข้ อ้ ต่อแยก เสยี บปลกั๊ หลายทาง เป็นการใช้
กระแสไฟเกินก าลงั อาจท า
ใหส้ ายรอ้ นและเกิดไฟไหมไ้ ด้
5. อย่าใชว้ สั ดุอน่ื แทนฟิ วส์ หรอื ใชฟ้ ิ วสเ์ กิน
ขนาด

6. อย่าปลอ่ ยใหส้ ายเครอ่ื งไฟฟ้า เช่น พดั ลม
ลอดใตเ้สอ่ื หรอื พรม เปลอื กหมุ้ หรอื ฉนวนอาจแตก
เกดิ ไฟชอ๊ ตไดง้ า่ ย
7. อย่าเดนิ สายไฟชวั่ คราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอนั ตรายได้
8. อย่าแกไ้ ฟฟ้าเองโดยไม่มคี วามรู้
9. อย่าเดนิ สายไฟตดิ รว้ั สงั กะสหี รอื เหลก็ โดยไม่ใชว้ ธิ รี อ้ ยใน
ท่อ ไฟฟ้าอาจรวั่ เป็น6. อย่าปลอ่ ยใหส้ ายเครอ่ื งไฟฟ้า เช่น
พดั ลม
ลอดใตเ้สอ่ื หรอื พรม เปลอื กหมุ้ หรอื ฉนวนอาจแตก
เกิดไฟชอ๊ ตไดง้ า่ ย
7. อย่าเดนิ สายไฟชวั่ คราวอย่างลวก ๆ อาจเกดิ อนั ตรายได้
8. อย่าแกไ้ ฟฟ้าเองโดยไมม่ คี วามรู้
9. อย่าเดนิ สายไฟตดิ รวั้ สงั กะสหี รอื เหลก็ โดยไม่ใชว้ ธิ ีรอ้ ยใน
ท่อ ไฟฟ้าอาจรวั่ เป็น

1. ก่อนปฏบิ ตั งิ านตอ้ งตรวจดูเสยี ก่อนวา่
เคร่อื งมอื และอปุ กรณ์ ต่าง ๆ ทใ่ี ชใ้ น
งานไฟฟ้า ช ารดุ แตก หกั หรอื เปลา่
2. ก่อนปฏบิ ตั งิ าน เช่น การต่อสายไฟ
ควรยกสะพานไฟ ออกเสยี ก่อน
3. ขณะท างานไมค่ วรหยอกลอ้ กนั เป็นอนั
ขาด
4. ไมค่ วรเสย่ี งอนั ตรายเมอ่ื ไมม่ คี วาม
แน่ใจ
5. ขณะท างานมอื เทา้ ตอ้ งแหง้ หรอื
สวมรองเทา้
6 . ก่อนปฏบิ ตั งิ าน ควรจะเขยี นวงจรดู
เสยี ก่อนเพอ่ื ความไมป่ ระมาท
7. เมอ่ื เสรจ็ งาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า
ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าใหล้ ะเอยี ดและ

การใชส้ วติ ชต์ ดั วงจรอตั โนมตั ิ

อปุ กรณไ์ ฟฟ้าชนดิ น้ี เป็นอปุ กรณ์ทส่ี ามารถ
ตดั วงจรไฟฟ้าทนั ทที ม่ี กี ระแสไฟฟ้า
รวั่ ไหลออกจากวงจรการท างานอปุ กรณช์ นิด
น้คี อื ปกตใิ นวงจรไฟฟ้าจะมกี ระแสไฟฟ้า
ไหลในสายไฟทงั้ 2 สายเท่ากนั แต่เมอ่ื เกดิ มี
กระแสไฟฟ้ารวั่ ไหลลงดนิ โดยผา่ น
ร่างกายหรอื ผา่ นตวั น าอน่ื ๆ ก็ตาม
กระแสไฟฟ้าทไ่ี หลในสายทง้ั สองจะไมเ่ ทา่ กนั
เมอ่ื
เกดิ ภาวะดงั กลา่ ว อปุ กรณต์ รวจสอบการรวั่
ของกระแสไฟฟ้าจะสง่ สญั ญาณไปยงั
สวติ ชอ์ ตั โนมตั ิ ซง่ึ ท าหนา้ ทต่ี ดั วงจรทนั ที
ก่อนทจ่ี ะมผี ูไ้ ดร้ บั อนั ตรายจากกระแสไฟฟ้า
นบั วา่ เพม่ิ ความปลอดภยั ใหแ้ ก่ผูใ้ ชง้ านมาก
ยง่ิ ข้นึ อย่างไรกต็ าม อปุ กรณด์ งั กลา่ วยงั มี
ราคาแพงอยู่มาก

การปฐมพยาบาลผูท้ ไี ดร้ บั
อนั ตรายจากไฟฟ้า

การช่วยเหลอื ใหพ้ น้ จาก
กระแสไฟฟ้า ใหเ้ลอื กใชว้ ธิ ใี ดวธิ ี
หน่งึ ดงั น้ี
1. ตดั กระแสไฟฟ้าโดยปลด
สวติ ชห์ รอื คทั เอาท์ หรอื เตา้ เสยี บ
ออก
2. หากตดั กระแสไฟฟ้าไมไ่ ด้ ให้
ใชไ้ มแ้ หง้ หรอื วสั ดุทเ่ี ป็น
ฉนวนไฟฟ้าเขย่ี สง่ิ ทม่ี ี
กระแสไฟฟ้าออกไปใหพ้ น้
3. ใหใ้ ชผ้ า้ หรอื เชอื กเเหง้ คลอ้ ง
แขน ขา หรอื ล าตวั ผูถ้ กู ไฟฟ้า
ดูดชกั ลากออกไปให้
พน้ สง่ิ ทม่ี กี ระแสไฟฟ้า


Click to View FlipBook Version