The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวมนัสชนก เพชรนุ้ย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manaschanok Phetnui, 2021-03-10 05:15:24

นางสาวมนัสชนก เพชรนุ้ย

นางสาวมนัสชนก เพชรนุ้ย

PORTFOLIO

แฟมสะสมผลงาน

Manaschanok Phetnui

นางสาวมนสั ชนก เพชรนยุ้

คํานํ า

แฟมสะสมผลงาน(Portfolip)นี ข้าพเจา้ จดั ทําขึน
เพอื เปนตวั แทนการนําเสนอเอกสารข้อมูลเกียวกับ
ประวัตสิ ่วนตัว ประวตั ิการศกึ ษา ความรคู้ วาม
สามารถทักษะและความสนใจพเิ ศษรวมทังเกยี รติ
บตั ร ตลอดจนพัฒนาการทางดา้ นตา่ งๆของ
ขา้ พเจา้ ขา้ พเจ้าหวังวา่ แฟมสะสมผลงานฉบับนีจะ
ทําให้ทุกทา่ นทไี ดอ้ า่ นไดเ้ ห็นคณุ คแ่ ละความสมา
รถโดยรวมของขา้ พเจา้

ขอขอบคุณคุณครูซงึ เปนผู้ให้คาํ แนะนําในการ
รวบรวมเอกสารหลกั ฐาน และข้อมลู ต่างๆในการจดั
ทาํ แฟมสะสมผลงาน(Portfolio)ฉบับนี ให้สําเรจ็
ลลุ ่วงดว้ ยดีและขอขอบพระคณุ คณุ พ่อ คณุ แม่ ที
ไดก้ รุณาให้ความชว่ ยเหอ์ ในการจดั เตรียมเอกสาร
และข้อแนะนําหลายประการทาํ ใหแ้ ฟมสะสมผล
งานฉบบั นีมีความสมบรู ณม์ ากยิงขึน

นางสาวมนัสชนก เพชรนยุ้
ผูจ้ ัดทาํ

ข้อมูลสว่ นตวั

ชือ น.ส.มนัสชนก เพชรนยุ้
ชือเล่น มายด์
อายุ 18 ป ศาสนา พุทธ
เชือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
ทอี ยู่ 59/1 ม.3 ต.ช้างใหต้ ก
อ.โคกโพธิ จ.ปตตานี 94120

ความสามารถพเิ ศษ

มีความเปนผนู้ ํา ทําอาหาร
งานอดเิ รก ฟงเพลง

อ่านนิยาย

บิดา นายอมรชัย เพชรนยุ้
มารดา นางนวลจันทร์ เพชรนยุ้

ประวัติการศกึ ษา

ชน้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

โรงเรยี น โพธิครี ีราชศึกษา เกรดเฉลีย 5 ภาคเรียน 3.20

ชันมธั ยมศกึ ษาตอนตน้
โรงเรยี นโพธคิ ีรีราชศึกษา เกรดเฉลยี สะสม 3.53

ผลงานทางดา้ นวิชาการ

รางวลั ชนะเลิศ แข่งโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับภาค
ใตต้ อนลา่ ง

ได้รางวลั เหรยี ญเงนิ แขง่ ขนั ต่อคําศัพทไ์ ทย ระดับชาติ

ได้รับรางวัลเหรยี ญทอง แขง่ ขนั ตอ่ คาํ ศัพทไ์ ทย ระดับเขตพืนที

ไดร้ บั รางวลั เหรยี ญทองแดง แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดบั ชาติ

ผลงานทางด้านจิตอาสา

ทาํ งานในคณะกรรมการสภานกั เรียน
ตําแหน่งเลขานกุ ารและฝายประชาสมั พนั ธ์

ไดร้ ับรางวลั โรงเรยี นพระราชทาน

ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1
ในการแขง่ ขนั กฬี าแชร์บอล

ในการแข่งขนั กฬี าสี ภายในโรงเรียน

เปนตัวแทนนักเรยี นในการจัดรายการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน

เปนตวั แทนนักเรยี นเข้าร่วมอบรม
โครงการเยาวชนรุ่นใหมใ่ สใ่ จเคารพสทิ ธิ

เปนวทิ ยากรในการอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารเพือขับเคลือน
งานด้านสทิ ธิมนษุ ยชนในสถานศึกษา

เปนตัวแทนนกั เรียนเขา้ ร่วมพิธใี นการถวายพระพร
ของรชั กาลที 9

ในวนั ที 5 ธันวาคม พศ. 2563

เขา้ ร่วมแปลอักษรเพอื แสดงความจงรักภกั ดี
แกใ่ นหลวงรชั กาลที 10

ช่องทางการติดตอ่

061 1929711

Manaschanok Phetnui

[email protected]

061 1929711

...จงทาํ ทกุ อย่างอย่างเตม็ ที
โดยทีไมท่ าํ ให้ใครเดอื ดร้อน...

...Thank you...


Click to View FlipBook Version