The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alfatihahghani, 2021-03-23 04:59:46

MODUL CAKNA PENDIDIKAN ISLAM SET 1

MODUL CAKNA PAI SET 1 PDF

SULIT 1223/1

1223/1 LOGO SEKOLAH
Pendidikan
Islam
Kertas 1
Modul Inisiatif Pekan
2021
2 jam

SMK ………
PAHANG DARUL MAKMUR
MODUL CAKNA PENDIDIKAN ISLAM

SPM 2021
SET 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENDIDIKAN ISLAM
KERTAS 1
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan
2. Jawab semua soalan

Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak
1

SULIT 1223/1

ISI KANDUNGAN

TINGKATAN 4

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN
LARANGAN RASUAH

BAHAGIAN HADIS
HINDARI DOSA-DOSA BESAR

BAHAGIAN AKIDAH
ALLAH SWT MAHA PEMBALAS DAN MAHA PERKASA
(AL- MUNTAQIM DAN AL-JABBAR)

BAHAGIAN FEQAH
HAJI DAN UMRAH

BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM
KERAJAAN KHULAFAK AR-RASYIDIN

AKHLAK ISLAMIAH
BERSIKAP BENAR DAN MENJAUHI KEMUNAFIKAN

TINGKATAN 5

BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN
CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA

BAHAGIAN HADIS
SETIAP ORANG IALAH PEMIMPIN

BAHAGIAN AKIDAH
ALLAH SWT MAHA MENGAWASI DAN MAHA MENYAKSIKAN
( AL-RAQIB DAN AL-SYAHID)

BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM
KEUNGGULAN TOKOH ISLAM : SALAHUDDIN AL-AYUBI

AKHLAK ISLAMIAH
TAWADUK MENZAHIRKAN KESUCIAN JIWA

2

SULIT 1223/1
1 (a) Firman Allah SWT:
SET 1

KERTAS 1
(100 markah)
Jawab semua soalan

(Surah Al-Mukminun ayat 1-5)

Ayat di atas menjelaskan ciri-ciri mukmin yang berjaya.

Berdasarkan ayat di atas, [ 2 markah ]
(i) Nyatakan dua ciri mukmin berjaya selain menjauhi perkara sia-sia.

(ii) Apakah maksud perkara sia-sia. [ 2 markah ]

(iii) Nyatakan dua contoh perbuatan sia-sia. [ 2 markah ]

(iv) Terangkan dua pengajaran ayat. [ 4 markah ]

(b) Sabda Rasulullah SAW :

‫َعلَ ْي ِه َو َسله َم قَا َل ا ْجتَ ِن ُبوا ال هس ْب َع‬ ُ‫ال هن ِبيِ َصلهى َّلهلا‬ ‫َع ْن‬ ُ‫َع ْنه‬ ُ‫َّلهلا‬ ‫َر ِض َي‬ َ‫ُه َر ْي َرة‬ ‫َع ْن أَ ِبي‬
‫َوال ِس ْح ُر َو َق ْت ُل ال هن ْف ِس ا هل ِتي َح هر َم‬ ِ‫قَا َل ال ِش ْر ُك ِباَّهلل‬ ‫ُه هن‬ ‫َو َما‬ ‫َّلهل ِا‬ ‫َر ُسو َل‬ ‫َقالُوا َيا‬ ‫ا ْل ُمو ِبقَا ِت‬
‫ا ْل ُم ْح َص َنا ِت‬ ‫َو َق ْذ ُف‬ ‫ا ْل َي ِتي ِم‬ ‫َوأَ ْك ُل‬ ‫َّلهل ُا ِإَهّل ِبا ْل َح ِق َوأَ ْك ُل‬
‫ال هز ْح ِف‬ ‫َي ْو َم‬ ‫َوالته َو ِلي‬ ‫َما ِل‬ ‫ال ِر َبا‬ .‫ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِت ا ْل َغافِ ََلت‬

)‫(متفق عليه‬

Hadis di atas menjelaskan larangan melakukan dosa-dosa besar. [2 markah]

Berdasarkan hadis di atas,
(i) Nyatakan dua contoh dosa besar selain dari syirik.

3

SULIT 1223/1
(ii) Nyatakan dua bahagian syirik beserta contoh. [4 markah]
(iii) Jelaskan dua cara menghindari diri dari perbuatan syirik. [4 markah]

2 (a) Firman Allah SWT:

(Surah al-Baqarah : ayat 188) [2 markah]
Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan rasuah. [4 markah]
Berdasarkan ayat di atas, [4 markah]
(i) Nyatakan pengertian rasuah.
(ii) Jelaskan dua kesan perbuatan rasuah dalam kalangan masyarakat.

(iii) Terangkan dua pengajaran ayat.

(b) Sabda Rasulullah SAW:

ii i

Hadis di atas menjelaskan bahawa setiap manusia adalah pemimpin. [2 markah]

Berdasarkan hadis di atas,
(i) Nyatakan maksud kalimah bergaris.

4

SULIT 1223/1
[4 markah]
(ii) Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin kepada rakyat.

ISLAM MEWAJIBKAN ANAK-ANAK SUPAYA BERBAKTI KEPADA

IBUBAPA.

(iii) Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. [4 markah]

3 (a) Ar-Raqib dan As-Syahid merupakan nama-nama Allah SWT [2 markah]
(i) Nyatakan maksud As-Syahid . [4 markah]
(ii) Jelaskan dua bukti Allah SWT bersifat As-Syahid.

Masih terdapat anggota masyarakat melakukan dosa dan maksiat
sedangkan mereka mengetahui “Allah Maha Menyaksikan”.

(iii) Berikan hujah anda mengapakah keadaan ini berlaku. [4 markah]

(b) Ibadat haji dan umrah adalah merupakan ibadat yang terkandung di dalam rukun Islam.

(i) Apakah maksud haji dari segi istilah. [2 markah]

(ii) Nyatakan dua syarat wajib haji dan umrah. [2 markah]

(iii) Nyatakan dua rukun haji. [2 markah]

(iv) Jelaskan dua hikmah haji dan umrah. [4 markah]

4 (a) Kerajaan Khulafak Ar-Rasyidin merupakan kerajaan yang telah dipimpin oleh empat orang
khalifah Islam.

(i) Nyatakan dua daripada khalifah tersebut selain Abu Bakar As-Siddiq. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua pencapaian pemerintahan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. [4 markah]

(iii) Terangkan dua iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan [4 markah]
Khulafak Ar-Rasyidin.

5

SULIT 1223/1
(b) Salahuddin Al-Ayubi ialah salah seorang tokoh Islam yang unggul. [2 markah]
(i) Nyatakan riwayat hidup beliau secara ringkas. [4 markah]
(ii) Jelaskan dua sumbangan beliau terhadap tamadun Islam. [4 markah]
(iii) Terangkan dua iktibar yang boleh diperolehi daripada keunggulan
tokoh di atas. [2 markah]
[4 markah]
5 (a) Bersikap benar adalah sifat yang dituntut dalam Islam.
(i) Nyatakan maksud bersikap benar.
(ii) Terangkan dua hikmah bersikap benar.

Berita palsu sering tersebar dalam media sosial pada hari ini
ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan.

(iii) Mengapakah hal sedemikian berlaku? Huraikan hujah anda. [4 markah]

(b) Sifat tawaduk dapat menzahirkan kesucian jiwa. [2 markah]
[4 markah]
(i) Apakah maksud tawaduk? [4 markah]

(ii) Jelaskan dua hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan.

(iii) Terangkan dua contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah
SAW.

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

6


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Perubahan Sosial Budaya Dalam Rangka Modernisasi bangsa Indonesia
Next Book
SKOR A PT3 2021 Sejarah