The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบสรุปโครงการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2020-04-27 00:59:47

แบบสรุปโครงการ

แบบสรุปโครงการคำนำ

รายงานสรปุ ผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นฉบับนี้ เป็นการรวบรวม
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบา้ นฉาง
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2562 ประจาปงี บประมาณ 2562 จดั ทาขน้ึ เพอ่ื พัฒนาระบบตดิ ตามประเมนิ ผลประกนั
คณุ ภาพ พฒั นาชอ่ งทาง/กลไกลการตดิ ตามประเมนิ ผลและประกนั คณุ ภาพรวมถงึ ใหเ้ กิดกระบวนการตดิ ตาม
ประเมนิ ผล ตรวจสอบและกล่นั กรองกระบวนการปฏบิ ัติงานใหม้ ีประสทิ ธภิ าพและใชเ้ ป็นแนวทางการวเิ คราะห์ท่ี
สามารถพัฒนาคณุ ภาพงานการศึกษาขน้ั พ้ืนฐานได้

ขอขอบคณุ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอบา้ นฉาง
ผู้อานวยการสานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดระยอง และขอขอบคณุ
คณะกรรมการ ฝา่ ยประเมินและสรุปผลทกุ ท่านที่เก่ียวข้องท่ไี ด้เสยี สละเวลา กาลงั กาย และกาลงั ใจ จนทาให้การ
ประเมินโครงการครงั้ นี้สาเรจ็ ลลุ ว่ งดว้ ยดี

คณะผู้จดั ทาหวังเป็นอยา่ งย่งิ วา่ เอกสารสรุปผลการดาเนินงานกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น ฉบบั นี้
จะสามารถเป็นขอ้ มูลในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอบ้านฉางอย่างเต็ม
รปู แบบตอ่ ไป

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอบ้านฉางสำรบัญ

คำนำ .......................................................................................................................................................................ก

สำรบัญ....................................................................................................................................................................ข

บทที่ 1.....................................................................................................................................................................1

บทนำ ......................................................................................................................................................................1

1.1 ความเป็ นมาและความสาคญั ........................................................................................................................................... 1
1.2 วตั ถปุ ระสงค์.............................................................................................................................................................. 1
1.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้ นการเก็บรวบรวมขอ้ มลู ............................................................................................................................... 1
1.5 ขอบเขตของการดาเนินโครงการ ..................................................................................................................................... 1
1.6 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ........................................................................................................................................ 2
1.7 ประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ ับ ............................................................................................................................................ 2

บทที่ 2.....................................................................................................................................................................3

เอกสำรที่เก่ียวข้อง ..................................................................................................................................................3

2.1 หลกั และแนวคิดเกี่ยวกบั การดาเนินโครงการ / นโยบายการจดั การศึกษา การจดั กิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน/ กรอบการจดั กิจกรรมพฒั นาคุณภาพ
ผเู้ รียนของสานกั งาน กศน................................................................................................................................................... 3
2.2 กิจกรรมในการดาเนินงานโครงการ.................................................................................................................................. 6
2.3 รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินโครงการ ............................................................................................................................ 7

บทที่ 3.....................................................................................................................................................................8

วิธดี ำเนินกำร ..........................................................................................................................................................8

1. ข้นั ตอนการร่วมกนั วางแผน (PLAN).................................................................................................................................. 8
2. ข้นั ตอนการร่วมกนั ปฏิบตั ิ ( DO) ...................................................................................................................................... 8
3. ข้นั ตอนการร่วมกนั ประเมิน ( CHECK )............................................................................................................................... 8
4. ข้นั ตอนการร่วมปรับปรุง ( ACT) ...................................................................................................................................... 9

บทท่ี 4 ................................................................................................................................................................ 10

ผลกำรดำเนินกำรและวเิ ครำะหข์ ้อมูล................................................................................................................. 10

4.1. ข้นั ตอนการร่วมกนั วางแผน (PLAN) ................................................................................................................................10
4.2. ข้นั ตอนการร่วมกนั ปฏิบตั ิ ( DO) ....................................................................................................................................10
4.3. ข้นั ตอนการร่วมปรับปรุง (ACT) .....................................................................................................................................10
4.4. การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล.................................................................................................................................................11
4.5. สรุปผลการดาเนินการ .................................................................................................................................................11

บรรณำนุกรม........................................................................................................................................................ 12

ภำคผนวก ............................................................................................................................................................ 13

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ควำมเปน็ มำและควำมสำคญั

โครงการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียนจัดทาขนึ้ เพือ่ มุ่งเน้นการจดั กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยกระบวนการจดั
กจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ก่อให้เกดิ พัฒนาการท่ีมีความสมดลุ ดา้ นร่างกาย จิตใจ สตปิ ัญญา อารมณ์ และสังคม รจู้ ักและเขา้ ใจ
ตนเอง ส่งเสริมการสร้างเจตคตทิ ่ดี ี มองเห็นคุณค่า ของชีวติ ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยมท่ีพงึ ประสงค์ สรา้ ง
จิตสานึกในธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ตัวไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ปฏบิ ตั ิตนเปน็ ประโยชนต์ อ่ สังคม ประเทศชาติ และ
ดารงชวี ิตไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียนมคี วามสาคัญตอ่ การพัฒนาทรพั ยากรมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบรู ณอ์ ยา่ งยิง่ เพราะกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียนจดั ข้ึนเพื่อมุ่งส่งเสริมใหผ้ ้เู รียนค้นพบและใช้ศักยภาพของตนเอง อยา่ ง
เตม็ ทร่ี ู้จกั เลือกและตดั สนิ ใจอยา่ งมเี หตุผลเหมาะสมกับตนเอง วางแผนชีวติ และอาชพี ได้อยา่ งมีคณุ ภาพ สามารถปรบั ตัวได้
เป็นผู้มศี ลี ธรรม จริยธรรม และวินยั มีจติ สานกึ ทีร่ บั ผดิ ชอบต่อตนเอง ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม ครอบครวั และสงั คม
ตลอดจนเกื้อหนุนการเรยี นรตู้ ามสาระการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ตามท่หี ลักสตู รกาหนดไว้

สถานศึกษาเหน็ ความสาคัญจึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมพฒั นาของศนู ยก์ ารศกึ ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบ้านฉางอย่างต่อเน่ือง อนั จะสง่ ผลให้เกดิ ผลคุณภาพการศึกษาอยา่ งย่ังยนื ตอ่ ไป

1.2 วตั ถปุ ระสงค์

1.2.1 เพอื่ พฒั นาระบบตดิ ตามประเมนิ ผลประกันคุณภาพ
1.2.2 เพื่อพัฒนาช่องทาง/กลไกลการติดตามประเมนิ ผลและประกนั คณุ ภาพ
1.2.3 เพอื่ ใหเ้ กิดกระบวนการติดตามประเมินผล ตรวจสอบและกล่ันกรองกระบวนการ
ปฏบิ ตั งิ านให้มีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพอื่ ให้ไดแ้ นวทางการวเิ คราะหท์ สี่ ามารถพัฒนาคณุ ภาพงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

1.3 เป้ำหมำย (ตามทีเ่ ขียนในโครงการ)

เชงิ ปรมิ าณ นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอบ้านฉาง ท่ีลงทะเบยี นเรยี นรอ้ ยละ 90
เชงิ คณุ ภาพ นกั ศึกษา กศน.อาเภอบา้ นฉาง ร้อยละ 80 ไดร้ ับความรู้ความเขา้ ใจตามวัตถปุ ระสงคข์ องการจดั
กจิ กรรมโครงการพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นและเกดิ ประสทิ ธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาวางแผนการดาเนนิ งานจดั
กิจกรรม โครงการให้บรรลวุ ตั ถุประสงค์

1.4 เครื่องมือทใ่ี ชใ้ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1.4.1 แบบสอบถามความพงึ พอใจของผูเ้ รียน
1.4.2 แบบสมั ภาษณผ์ ้มู ีสว่ นเกี่ยวขอ้ งในแต่ละกจิ กรรม

1.5 ขอบเขตของกำรดำเนนิ โครงกำร

1.5.1 ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
1.5.2 จัดต้งั คณะทางาน
1.5.3. ดาเนนิ กจิ กรรมตามโครงการ
1.5.4 นิเทศและตดิ ตามผลการดาเนินงาน
1.5.6. สรปุ ผลและรายงานผลโครงการ

2

1.6 ระยะเวลำกำรดำเนนิ โครงกำร

เมษายน 2562 – กันยายน 2562

1.7 ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั

1. ได้เอกสารรายงานการดาเนินงานโครงการพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น
2. ผลการประเมินการดาเนนิ งานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนอ่ื ง
3..มีการพัฒนาระบบติดตามประเมนิ ผลประกนั คุณภาพการศึกษา
4. เกิดกระบวนการตดิ ตามประเมนิ ผล ตรวจสอบและกลน่ั กรองกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสทิ ธภิ าพ

บทที่ 2

เอกสำรทเี่ ก่ยี วขอ้ ง

2.1 หลักและแนวคิดเกย่ี วกับกำรดำเนินโครงกำร / นโยบำยกำรจดั กำรศึกษำ กำรจดั กจิ กรรมพัฒนำ

คณุ ภำพผู้เรยี น/

กรอบกำรจัดกิจกรรมพฒั นำคุณภำพผ้เู รียนของสำนกั งำน กศน.

รัฐบาลไดก้ าหนดยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) โดยมีวัตถปุ ระสงค์เพ่ือแก้ไขจดุ อ่อนและเสรมิ
จุดแขง็ ใหเ้ อื้อตอ่ การพฒั นาประเทศให้บรรลุเปา้ หมาย การสร้างรกั ษาไวซ้ ึ่งผลประโยชนแ์ ห่งชาติในการทจี่ ะให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในทุกดา้ น คนในชาติมีคณุ ภาพชีวิตทด่ี ีและมน่ั คง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยนื
จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่นั คง (2) ยทุ ธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม (5) ยทุ ธศาสตรด์ ้านการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิต(6) ยุทธศาสตรด์ ้านการปรบั สมดลุ และพฒั นา
ระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องจุดเน้นในการพัฒนาคณุ ภาพคนในสังคมไทยทกุ ชว่ งวยั ให้เป็นคนดมี ีสุขภาวะ
ที่ดี มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม มรี ะเบียบวินยั มีจิตสานึกท่ีดตี ่อสงั คมสว่ นรวม มที กั ษะความรแู้ ละความสามารถปรบั ตัวเทา่ ทัน
กับการเปลย่ี นแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว แผนการศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ.(2560 – 2579) ไดก้ าหนดวตั ถปุ ระสงค์
ในการจัดการศึกษา 4 ประการได้แก่ (1) เพอ่ื พฒั นาระบบและกระบวนการจดั การศึกษาท่มี คี ุณภาพและมปี ระสิทธภิ าพ
(2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ ป็นพลเมอื งดี มคี ณุ ลักษณะทักษะและสมรรถนะทสี่ อดคล้องกับบทบญั ญัตขิ องรฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญตั ิการศึกษาแห่งชาตแิ ละยทุ ธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เปน็ สังคม
แหง่ การเรยี นรแู้ ละมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม รู้รกั สามคั คี และร่วมมือผนกึ กาลงั มงุ่ สู่การพัฒนาประเทศอยา่ งยงั่ ยืนตามหลัก
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และ (4) เพ่อื นาประเทศไทยกา้ วข้ามกบั ดกั ประเทศทม่ี รี ายได้ปานกลางและความเหลื่อมลา้
ภายในประเทศลดลง จึงกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศกึ ษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตรห์ ลกั ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศกึ ษาแห่งชาติบรรลุเปา้ หมายตามจุดมุง่ หมาย วิสยั ทศั น์ และแนวคิดการ
จัดการศกึ ษา ดงั นี้ (1) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงั คมและประเทศชาติ (2) ยทุ ธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคน การวจิ ัย และนวตั กรรม เพ่ือสรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์การพฒั นาศกั ยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้ งสังคมแห่งการเรียนรู้ (4) ยทุ ธศาสตร์การสร้าง
โอกาสความเสมอภาพ และความเทา่ เทียมทางการศึกษา (5) ยทุ ธศาสตรก์ ารจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมสขุ ภาพ
ชวี ิตที่เปน็ มิตรกับส่งิ แวดลอ้ ม (6) ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาประสิทธภิ าพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กระทรวงศกึ ษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน พทุ ธศักราช 2551
ทม่ี ุง่ จัดการศกึ ษาเพ่อื ตอบสนองอุดมการณ์การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ และการสรา้ งสังคมไทย ใหเ้ ป็นสงั คมแห่งการเรียนรู้
ตามปรชั ญา “คิดเป็น” เพ่อื สร้างคณุ ภาพชวี ติ และสงั คม มีการบูรณาการ อยา่ งสมดุล ระหว่างปญั ญาธรรม ศลี ธรรม และ
วฒั นธรรม มุ่งสร้างพนื้ ฐานการเปน็ สมาชิกทด่ี ีของครอบครัว ชมุ ชน สงั คม และพฒั นาความสามารถเพือ่ การทางานท่ีมี
คุณภาพ โดยให้ภาคเี ครอื ข่ายมีส่วนรว่ มจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรยี น และสามารถตรวจสอบได้วา่
การศึกษานอกระบบเปน็ กระบวนการของการพฒั นา ชีวิตและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้และรเู้ ท่าทนั การเปลยี่ นแปลง
เปน็ หลักสตู รทม่ี คี วามเหมาะสมสอดคล้องกบั สภาพปญั หา ความตอ้ งการของบุคคลท่ีอยู่นอกระบบโรงเรยี น ซ่ึงเปน็ ผู้มี
ความรปู้ ระสบการณ์จากการทางานและการประกอบอาชีพ โดยการกาหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การ
จดั การเรียนรู้ การวดั และประเมนิ ผล ใหค้ วามสาคญั กบั การพฒั นากลุ่มเป้าหมายดา้ นจิตใจ ใหม้ คี ณุ ธรรมควบคู่ไปกับการ

4

พัฒนาการเรียนรสู้ ร้างภูมิคุม้ กนั สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ท้งั ภมู ปิ ัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี เพ่อื ใหผ้ ู้เรยี นสามารถ
ปรับตวั อยู่ในสังคมทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สรา้ งภูมคิ มุ้ กนั ตามแนวปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทงั้ คานึงถึง
ธรรมชาตกิ ารเรียนรู้ของผทู้ ่อี ยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สงั คม การเมอื ง การปกครอง
ความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยแี ละการสื่อสาร สานกั งาน กศน. จึงกาหนดกรอบการจดั กจิ กรรมเพื่อพฒั นาคุณภาพ
ผูเ้ รียนทสี่ อดคล้องกับจดุ มุ่งหมาย ของหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกั ราช 2551 ซง่ึ เป็น
กิจกรรมที่ให้สถานศึกษา จดั เพมิ่ เติมจากการเรยี นปกติใหก้ ับผู้เรียน เพอื่ พัฒนาผู้เรียนให้มคี ณุ ธรรม จริยธรรม มสี ติปัญญา
มีคุณภาพชีวติ ท่ีดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการเรยี นรู้อยา่ งต่อเนอ่ื งซ่งึ เปน็ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ
ประสงค์ สอดคลอ้ งกบั ทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามจดุ มุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหง่ ชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปขี ้ึน

กรอบการจดั กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น
เพื่อใหส้ ถานศึกษาไดจ้ ัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น เปน็ ไปในแนวทางเดียวกนั อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ค้มุ คา่ เกดิ ประโยชนส์ ูงสุดต่อผู้เรียน ดงั น้ี
1. กิจกรรมพฒั นาวชิ าการ
เป็นการจัดกจิ กรรมเพื่อพัฒนาใหผ้ ้เู รยี นมีพื้นฐานความรเู้ พียงพอกบั การศกึ ษาในแตล่ ะระดบั และพฒั นาผู้เรยี นให้มี
ความรคู้ วามสามารถทางด้านวชิ าการเพม่ิ มากขน้ึ ในรายวิชาตามหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
พุทธศกั ราช 2561 ไดแ้ ก่ ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรห์ รือวชิ าอืน่ ๆ ตามความต้องการของ
นักศึกษา กศน.ซึ่งวทิ ยากรหรือผูส้ อนควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรอื ประสบการณ์ในการสอนวิชานัน้ ๆ โดยตรง
อาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือครู กศน. ไดต้ ามความเหมาะสม ส่วนจานวนนกั ศกึ ษากศน. ทร่ี ว่ มกจิ กรรมให้อยใู่ น
ดลุ ยพินจิ ของผ้บู ริหารสถานศึกษา
2. กิจกรรมพฒั นาทกั ษะชวี ติ
เปน็ การจดั กิจกรรมเสริมเพม่ิ เตมิ จากการเรยี นปกติในสาระทักษะการดาเนนิ ชีวติ หลักสตู รการศกึ ษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน พุทธศักราช 2561 เนื่องจากสังคมปจั จบุ ันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารขอ้ มลู และเทคโนโลยี มกี ารแข่งขนั และความขัดแย้งมากข้ึนจงึ มีความจาเปน็
ท่สี ถานศึกษาต้องจดั กิจกรรมพัฒนาทกั ษะชีวติ ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมทถี่ ูกต้อง
และมีทักษะหรือความสามารถพืน้ ฐานทจ่ี าเป็นในการเผชญิ ปญั หาท่เี กิดขึ้นในชีวติ อาทเิ ช่น ปญั หายาเสพติด
การตง้ั ครรภไ์ ม่พึงประสงค์ เพศสมั พนั ธ์ ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ความเครยี ด ภยั พิบตั ิ
เป็นต้น รวมทัง้ มีคุณสมบตั ิที่พึงประสงคใ์ นการอยูร่ ว่ มกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ และสามารถนาความรู้
จากการเขา้ รว่ มกจิ กรรมไปปรับใชใ้ นชีวติ ประจาวนั ไดอ้ ย่างเหมาะสม

2.1. กจิ กรรมทแ่ี สดงออกถงึ ความจงรักภกั ดีตอ่ สถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั รยิ ์
เป็นการจดั กจิ กรรมเพ่อื พัฒนาและส่งเสริมสนบั สนนุ ให้ผู้เรียน มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี
มคี วามรกั และภาคภูมใิ จในชาตไิ ทย และแสดงออกถึงความจงรกั ภกั ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนทะนุบารุงและปฏบิ ัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีนบั ถอื การส่งเสรมิ โครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดาริ
การเทดิ ทูนและปกปอ้ งสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุ งศ์

2.2 กจิ กรรมการเรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
เป็นการจัดกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาผเู้ รียนให้มีความรู้ ความเขา้ ใจตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
โดยสามารถนาไปประยุกต์ใหเ้ กิดผลในทางปฏิบัตใิ นการดารงชีวติ ประจาวันท้งั ต่อตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

5

2.3. กิจกรรมลูกเสือ และกจิ กรรมอาสายวุ กาชาด
เปน็ กจิ กรรมเพื่อพฒั นาและส่งเสรมิ สนบั สนุนใหผ้ ู้เรียนเปน็ ผูท้ ่ีมรี ะเบยี บวินยั มคี ุณธรรม จริยธรรม มจี ติ อาสา
มคี วามเสยี สละในการช่วยเหลอื ผอู้ นื่ บาเพ็ญประโยชนต์ อ่ สังคมและชมุ ชน โดยดาเนนิ การจัดกจิ กรรมลกู เสอื กศน.
และกจิ กรรมอาสายุวกาชาด หรอื อาจดาเนินการร่วมกับสานักงานลกู เสือแหง่ ชาติ สานกั การลกู เสอื
ยุวกาชาดและกจิ กรรมนักเรยี น กระทรวงศึกษาธิการ สานกั งานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นตน้

2.4. กิจกรรมกฬี าและสง่ เสรมิ สขุ ภาพ
เปน็ การจดั กิจกรรมเพ่อื พฒั นาผู้เรยี นได้มโี อกาสออกกาลังกายและเล่นกฬี าเพื่อสขุ ภาพ พลานามัยที่ดี สร้างนสิ ัย
ความมีนา้ ใจเปน็ นักกีฬาและใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคใี นหมู่คณะ ใหร้ ู้จกั รแู้ พ้
รชู้ นะ ร้อู ภัย และเป็นการสร้างสมั พันธภาพอันดรี ะหว่างนักศึกษา กศน.

2.5. กจิ กรรมเพื่อพฒั นาความรคู้ วามสามารถดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT)
เป็นกิจกรรมเพ่ือพฒั นาผู้เรียนใหม้ คี วามรแู้ ละทักษะใน ดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT)เช่น การจดั อบรมความรู้
ในด้านต่างๆ ทเ่ี ก่ยี วกับ ICT เป็นตน้

2.6. กิจกรรมเพ่อื พฒั นาความรสู้ ปู่ ระชาคมโลก
เปน็ การจดั กจิ กรรมเพอ่ื พฒั นาความรูใ้ หก้ ับผู้เรยี น ในดา้ นการศึกษา เศรษฐกจิ สังคมและวฒั นธรรม ความม่ันคง
และการเมอื ง เพ่ือเขา้ สู่ประชาคมโลก เช่น การเปล่ยี นแปลงโครงสรา้ งประชากรไปสู่สงั คมสงู วยั ทกั ษะของประชากร
ในศตวรรษที่ 21 ท่ีทั่วโลกตา่ งตอ้ งเผชญิ กบั ความท้าทายและมุ่งพฒั นาประเทศไปสกู่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมยุค 4.0
เป็นตน้

2.7. กจิ กรรมจติ อาสา กศน. “เราทาความดดี ว้ ยหวั ใจ”
เป็นกจิ กรรมท่ีหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกดั สานักงาน กศน. จัดข้นึ หรือร่วมกับหนว่ ยงานอื่น ๆ
และร่วมกบั ประชาชนทุกหมู่เหล่าท่มี จี ติ อาสาบาเพญ็ สาธารณประโยชน์ในพนื้ ท่ีต่าง ๆ เพอ่ื บรรเทาความ
เดือดรอ้ น และแกไ้ ขปญั หาให้แกป่ ระชาชน ไมว่ า่ จะเปน็ ปญั หานา้ ท่วมในเขตชมุ ชน ปัญหาการจราจรและอนื่ ๆ
เพ่ือสบื สานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภมู ิพลอดลุ ยเดช บรมนาถบพติ ร ท่ีทรงหว่ งใยปัญหา
นา้ ท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ และสอดคล้องกบั พระบรมราโชบาย
ของสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัว รัชกาลท่ี 10 เปน็ การพฒั นาสภาพแวดล้อมและความเปน็ อย่ใู นชมุ ชนให้มสี ภาพท่ดี ีข้นึ

2.8. กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น และพฒั นาทกั ษะการเรยี นรู้
เปน็ กิจกรรมทส่ี ง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรียนมที กั ษะการอ่าน การเรยี นรู้ เสริมสรา้ งนิสัยรกั การอ่าน และการเรยี นรู้
เพอื่ นาไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง ครอบครัว ชมุ ชนและสงั คม อันจะนาไปส่สู ังคมแห่งการเรยี นรู้ตลอดชีวิต

2.9. กจิ กรรมสง่ เสรมิ การเรยี นรเู้ พ่อื พฒั นาทกั ษะอาชพี
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทกั ษะและฝึกปฏบิ ัติดา้ นอาชีพทต่ี นเองสนใจ เพ่อื เป็น
ทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต

2.10. กจิ กรรมส่งเสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม
เป็นกจิ กรรมทีส่ ่งเสรมิ ให้ผเู้ รยี นได้เรยี นรู้ ด้วยการปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม วฒั นธรรมขนบธรรมเนยี ม
ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกิดความรักและความภาคภมู ใิ จ สืบสานวฒั นธรรมและประเพณีทอ้ งถ่ิน
อยรู่ ว่ มกนั ในสังคมไดอ้ ย่างมคี วามสุข

2.11. กจิ กรรมการเรยี นร้กู ารปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในชวี ติ ประจาวนั เปน็ กจิ กรรมเพื่อพฒั นาผ้เู รยี น ให้มคี วามรู้ ความเขา้ ใจทถ่ี ูกตอ้ งเกย่ี วกบั การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งในชวี ติ ประจาวัน เช่น
กฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายการเลือกตง้ั สิทธิหนา้ ทพ่ี ลเมือง กฎหมายท่เี ก่ียวข้องกบั การค้มุ ครองผู้บรโิ ภค เป็นตน้

6

2.12 กิจกรรมเสรมิ สรา้ งความสามารถพเิ ศษ
เป็นกจิ กรรมเพอ่ื พัฒนาผู้เรียนทมี่ ีความสามารถพเิ ศษ หรือมพี รสวรรค์ในด้านตา่ ง ๆ ใหม้ ีโอกาสและ
กลา้ แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคดิ สร้างสรรค์ และจนิ ตนาการ ในแนวทางทถ่ี ูกต้อง
เหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ไปใชป้ ระโยชน์ต่อการดารงชวี ิตของตนเอง เปน็ การ
สง่ เสรมิ สนบั สนุนการศึกษาตลอดชวี ติ โดยการจดั ตั้งชมรมตา่ ง ๆ เชน่ ชมรม TO BE NUMBER ONE การจัดต้งั
ศูนยเ์ พื่อนใจวัยรนุ่ เปน็ ตน้

3. รปู แบบของกจิ กรรม
3.1 แบบการจัดค่ายวชิ าการ คา่ ยกิจกรรม ท้ังไป – กลบั และค้างคืน
3.2 แบบชัน้ เรยี น โดยครู กศน. หรือวทิ ยากรทม่ี ีความรู้หรือประสบการณใ์ นการสอนวิชานนั้ ๆ เป็นผู้

จัดกจิ กรรมหรือร่วมกบั เครอื ข่าย
3.3 แบบศกึ ษาดูงาน
3.4 อน่ื ๆ ตามความเหมาะสม (โดยใหพ้ จิ ารณารูปแบบของกจิ กรรมขอ้ ท่ี 3.1 – 3.3 กอ่ น แล้วจึง

ดาเนนิ การ ในขอ้ 3.4)
หมายเหตุ : ในกรณที ่ีพานกั ศึกษาออกนอกสถานท่ีให้ปฏิบตั ติ ามระเบยี บกระทรวงศึกษาธกิ าร วา่ ด้วยการพา
นักเรยี นและนักศึกษาไปนอกสถานศกึ ษา พ.ศ.2548

4. งบประมาณ
การเบกิ จา่ ยให้เปน็ ไปตามระเบยี บของทางราชการทีเ่ กี่ยวข้อง โดยยดึ หลักความถูกต้อง โปรง่ ใส
ตรวจสอบได้

5. เงอ่ื นไขของการดาเนนิ งาน
5.1 ผรู้ ับบริการต้องเป็น นกั ศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียน เรียนในหลกั สตู รการศึกษานอกระบบ

ระดบั การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนน้ัน ๆ
5.2 สถานศกึ ษาจัดทาแผนการจัดกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น ตามกรอบการจดั กจิ กรรมเพ่ือพฒั นา

คณุ ภาพผ้เู รียน
5.3 สถานศึกษาจดั สง่ แผนการจดั กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือ่ ขอความเหน็ ชอบจากสานกั งาน

กศน.จังหวดั /กทม.
5.4 สถานศึกษาดาเนินการตามแผนการจดั กจิ กรรมเพือ่ พฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น ตรวจสอบ ประเมนิ ผลการจัด

กจิ กรรม พรอ้ มเบิกจา่ ยเงนิ ตามระเบยี บที่กาหนดให้แล้วเสรจ็ ภายในแต่ละภาคเรยี น และรายงานผลให้สานกั งาน
กศน. จงั หวัด/กทม. ทราบ

5.5 สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. นเิ ทศ ตดิ ตาม การจัดกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผูเ้ รียนของสถานศกึ ษา
5.6 ใหใ้ ช้ “กรอบการจดั กิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรยี น ตามหลกั สตู รการศึกษานอกระบบ
ระดับการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สานกั งาน กศน.” ต้ังแต่ภาคเรยี นท่ี 2/2561 เปน็ ต้นไป
หมายเหตุ : กิจกรรมเพ่ือพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียนทีใ่ ช้เงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่นับเป็นชว่ั โมงกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวติ (กพช.) ตามหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาข้ันพืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

2.2 กิจกรรมในกำรดำเนินงำนโครงกำร

2.2.1 กจิ กรรมอบรมให้ความรู้
2.2.2 กจิ กรรมฐานการเรยี นรู้
2.2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั จิ ริง

7

2.3 รำยละเอยี ดกจิ กรรมกำรดำเนนิ โครงกำร

1.โครงการลกู เสอื จติ อาสาทาความดี รวมใจภักดี เทิดไทอ้ งค์ราชนั
วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ

1.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่อื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก และเพือ่ น้อมนา
พระบรมราโชบายดา้ นการศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านกจิ กรรมลูกเสอื

1.2 เพือ่ ใหล้ ูกเสอื และผู้บงั คับบัญชาลูกเสอื ได้ปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรยี นรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม
สรา้ งสมั พันธภาพซง่ึ กนั และกัน

1.3 เพอ่ื เสริมสรา้ งทกั ษะชวี ิต จิตอาสา และการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์ ่อสงั คม
2. โครงการ 1 นักศึกษา 1 อาชพี กศ.อาเภอบา้ นฉาง
วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ

2.1. เพ่อื เตรยี มความพร้อมและฝกึ ทักษะอาชีพ มีความคดิ รเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ นาความร้มู าปฏิบัตใิ ชไ้ ด้จริง
2.2. เพอื่ ฝึกนิสยั รักการทางาน มคี วามอดทน อดกลนั้ มคี วามละเอยี ดรอบคอบ ฝกึ สมาธิ เสรมิ สร้างคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตอาสาหรือจติ สาธารณะ
3. โครงการคา่ ยวิชาการ กศน.อาเภอบา้ นฉาง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อใหน้ กั ศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ดีขนึ้
3.2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่อื งการใช้พลงั งานไฟฟ้าใน
ชีวติ ประจาวัน
3.3. เพอ่ื ให้มีความรคู้ วามเข้าใจการดารงชวี ติ ของมนุษยแ์ ละการอย่รู ว่ มกันในสังคมตลอดจนมคี ุณธรรม
จรยิ ธรรม
4. โครงการ กศน.อาเภอบา้ นฉาง ปลกู จติ สานกึ ระลึกความเปน็ ไทยสร้างระเบียบวินยั ด้วยใจภกั ดี
วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ
4.1. เพ่อื ให้นักศึกษามจี ติ สานึกท่ดี ใี นการรกั สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์
4.2. เพื่อฝึกใหน้ ักศึกษามรี ะเบียบวินัย หา่ งไกลจากสิง่ เสพติดและอบายมุข
5. โครงการจิตอาสาทาความดดี ว้ ยหวั ใจ
วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ
5.1. เพอ่ื สรา้ งจิตสานึก จิตอาสาหรือจติ สาธารณะ
5.2. เพอ่ื เสรมิ สร้างคุณธรรมจรยิ ธรรม
6. โครงการสะเต็มศกึ ษา (STEM Education) สู่การพัฒนาโครงงานอาชีพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.1 เพ่อื ฝึกทักษะในการคิดวเิ คราะห์ การคดิ แกป้ ญั หา การสรา้ งสรรค์นวัตกรรมใหม่
6.2 เพือ่ ฝกึ ทกั ษะและประสบการณ์ในการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนในรปู แบบของสะเตม็

บทท่ี 3

วธิ ีดำเนนิ กำร

รายงานผลการจดั กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้นาวงจรคุณภาพของเดมิง่
PDCA มาใชใ้ นการดาเนินการ 4 ขนั้ ตอนดังน้ี

1. ขน้ั ตอนการร่วมกนั วางแผน (Plan)
2. ขนั้ ตอนการร่วมกันปฏิบตั ิ ( Do )
3. ขัน้ ตอนการว่ มกนั ประเมนิ ( Check )
4. ขน้ั ตอนการร่วมปรับปรงุ ( Act )

1. ขัน้ ตอนกำรร่วมกันวำงแผน (Plan)

ขน้ั ตอนน้เี ป็นการวางแผนการดาเนินการโดยมขี ั้นตอน ดังนี้
1.1 ประชุมปรึกษารว่ มกนั ระหว่างหวั หน้างาน/หัวหน้ากลุม่ สาระฯ แล้วขยายผลสคู่ ณะครทู กุ คน
1.2 จดั ทาโครงการพฒั นาคุณภาพผู้เรยี นเสนอผู้บรหิ ารเพ่ือพจิ ารณาเหน็ ชอบ
1.3 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเก่ยี วกบั การจัดกิจกรรมแตล่ ะงานแตก่ ิจกรรมตามความเหมาะสม
1.4 สรา้ งความเขา้ ใจกับนกั เรียนเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนนิ การ
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังดา้ นสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี)
1.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนนิ การ และวธิ ีประเมินผล

2. ขน้ั ตอนกำรร่วมกนั ปฏบิ ัติ ( Do)

การปฏบิ ตั งิ านตามแผนงานที่วางไวโ้ ดยมีขน้ั ตอนในการดาเนนิ งาน ดังนี้
2.1 บนั ทึกเสนอผบู้ ริหารเพอื่ ขออนญุ าตดาเนินการ
2.2 ดาเนินการตามโครงการพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นในระหว่างภาคเรยี นที่ 1 ประจาปกี ารศกึ ษา 2562

โดยมกี ลมุ่ เป้าหมายเปน็ ผ้เู รียนของ กศน. อาเภอบ้านฉางทุกคน โดยมกี จิ กรรมดาเนินการดังน้ี
- กจิ กรรมอบรมใหค้ วามรู้
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- กจิ กรรมศึกษาดงู านและฝึกปฏบิ ตั ิจรงิ

3. ขน้ั ตอนกำรร่วมกันประเมนิ ( Check )

3.1 ดาเนนิ การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี นโดยใช้แบบบันทกึ กจิ กรรม
และแบบสอบถามความพึงพอใจ

3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลีย่ (X)
และคา่ ร้อยละ ทงั้ ในรายข้อและภาพรวมเทียบกบั เกณฑ์ ดังน้ี

4.51-5.00 หมายถงึ มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถงึ มีความเหมาะสม/การปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถงึ มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยใู่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยูใ่ นระดบั นอ้ ย
1.00-1.50 หมายถงึ มีความเหมาะสม/การปฏบิ ัติอยใู่ นระดบั น้อยทส่ี ุด
3.3 ขอ้ มูลท่เี ปน็ ความคิดเหน็ ขอ้ เสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะหเ์ นอ้ื เรอื่ ง
( Content Analysis )

9

3.4 สถติ ิทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มลู
1. ค่าเฉลย่ี (Arithmetic: X )
2. คา่ ร้อยละ

3.5 รายงานผลการดาเนนิ งานต่อผ้บู รหิ ารและบุคลากรศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
อัธยาศยั อาเภอบ้านฉาง

4. ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง ( Act)

เมื่อคณะกรรมการฝา่ ยประเมนิ ผล สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อปุ สรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผรู้ บั ผิดชอบ
จึงได้นาสารสนเทศทไี่ ด้มาปรับปรุง พัฒนาการงานใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากย่ิงขึน้

บทที่ 4

ผลกำรดำเนนิ กำรและวเิ ครำะห์ขอ้ มลู

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน ภาคเรยี นที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดาเนนิ งาน ดังน้ี

4.1. ขน้ั ตอนกำรรว่ มกันวำงแผน (Plan)

ขน้ั ตอนนเ้ี ปน็ การวางแผนการดาเนินการโดยมขี น้ั ตอน พบวา่ การประชุมปรึกษารว่ มกนั ระหวา่ งหวั หนา้ งาน/
หัวหนา้ กลุม่ สาระฯ แล้วขยายผลสูค่ ณะครทู ุกคนได้รบั ความรว่ มมอื และสนบั สนนุ การทาโครงการเปน็ อยา่ งดี
และนาเสนอผู้บรหิ ารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการไดร้ บั การอนมุ ัติโครงการ ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการจงึ ไดด้ าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผรู้ บั ผิดชอบเกี่ยวกบั การจดั กิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม แลว้ สร้างความเข้าใจกับ
ผู้เรยี นเพ่ือกาหนดแนวทางในการดาเนินการ ติดตอ่ ประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานที่ พาหนะ ในการเดินทาง
(ถา้ มี) และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ และวธิ ีประเมินผล ตามลาดับ

4.2. ขั้นตอนกำรร่วมกนั ปฏบิ ัติ ( Do)

การปฏิบัตงิ านตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน คอื การบันทกึ เสนอผู้บรหิ ารเพ่อื ขออนญุ าต

ดาเนินการ พบวา่ ไดร้ ับการอนุญาตและให้ดาเนินการ และผลการดาเนินการตามโครงการกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน

ทกุ โครงการ ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจาปงี บประมาณ 2562 โดยมกี ล่มุ เปา้ หมายเปน็ ผเู้ รียน ของ

กศน.อาเภอบา้ นฉางทุกคน พบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนทกุ กจิ กรรมโครงการ มผี เู้ รียนให้ความร่วมมือในการ

ดาเนนิ กิจกรรมดว้ ยดี ผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากเกินเปา้ หมายทุกกิจกรรม

ข้ันตอนการว่ มกันประเมนิ ( Check )

การประเมินผลการจัดกจิ กรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทกุ โครงการ ใช้แบบสอบถาม ความพึง

พอใจ พบวา่

วเิ คราะหข์ ้อมลู โดยการหาค่าเฉลีย่ (X) และค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมายดังต่อไปน้ี

4.51 - 5.00 หมายความวา่ ระดบั ความคิดเห็น ในระดบั มากทีส่ ุด

3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดบั ความคิดเหน็ ในระดับ มาก

2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเหน็ ในระดับ ปานกลาง

1.51 - 2.50 หมายความวา่ ระดบั ความคิดเห็น ในระดบั พอใช้

1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเหน็ ในระดับ ปรับปรงุ

วิเคราะหข์ ้อมลู จากแบบประเมิน ได้ผลการประเมนิ โครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อยูร่ ะหว่าง 3.51 – 4.50 หมายความวา่ ระดบั ความคดิ เห็น ในระดบั มาก

4.3. ขน้ั ตอนกำรร่วมปรบั ปรงุ (Act)

เม่อื คณะกรรมการฝา่ ยประเมนิ ผลแลว้ จงึ ไดจ้ ัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกล่มุ
งานผ้รู บั ผดิ ชอบและไดน้ าสารสนเทศท่ไี ดน้ าเสนอต่อผ้บู ริหารและเผยแพร่ใหผ้ ู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องรบั ทราบและนาผลการทา
เนินงานมากปรบั ปรุงพัฒนาการงานใหม้ ปี ระสิทธิภาพมากย่ิงขน้ึ
เคร่ืองมอื ที่ใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ( ตามทีเ่ ขยี นในโครงการ)

เครอื่ งมอื ท่ีใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมข้อมูล ในคร้งั น้ี
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
2. แบบสมั ภาษณผ์ มู้ สี ว่ นเกยี่ วข้องในแตล่ ะกจิ กรรม
3. แบบบันทึกกจิ กรรม

11

4.4. กำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล

มีขน้ั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี
1. ผรู้ บั ผิดชอบในแตล่ ะกจิ กรรมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผเู้ รยี น
2. ผรู้ ับผดิ ชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทกึ กจิ กรรม
3. ผรู้ ับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจดั กจิ กรรม

4.5. สรปุ ผลกำรดำเนินกำร

ได้ดาเนนิ การจดั กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นทุกโครงการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2562
ภายโดยดาเนนิ การแลว้ เสร็จและสรุปรายงานต่อผบู้ รหิ ารทง้ั สน้ิ จานวน 6 กจิ กรรม สรปุ โดยภาพรวม พบว่า การจดั
กิจกรรมทุกกิจกรรมท่จี ดั ข้นึ ภายใตโ้ ครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รยี น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาเร็จลลุ ว่ งดว้ ยดจี าก
การสอบถามความพึงพอใจของผมู้ ีส่วนเก่ียวข้องในแตล่ ะกิจกรรม พบวา่ ผูม้ ีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญม่ คี วามความคดิ เหน็ ตอ่
การจดั กจิ กรรมโดยเฉล่ยี อยู่ในระดบั มาก
ปญั หา/ข้อเสนอแนะ

ควรนาผลการประเมนิ ทไี่ ด้จากการประเมนิ ไปพัฒนาโครงการในคราวต่อไป
นักศกึ ษาสะทอ้ นความร้สู ึก

นายสุรัตน์ ชาตทิ ุ่ง นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ รหัสนักศึกษา 6022000022 รู้สึกชอบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทกุ ๆกจิ กรรมที่ไดเ้ ข้ารว่ ม เพราะมีความสนุก ได้ฝึกทักษะกระบวนการอยรู่ ่วมกัน การทางานเป็นทมี รวมถึงการ
แสดงออกตา่ งๆ และทาให้ผลการเรยี นดีข้ึน

นายชาญชยั วารีรตั น์ นกั ศึกษาระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนปลาย รหสั นกั ศึกษา 6123000112 รสู้ ึกชอบมาก เพราะ
บางกิจกรรมทาใหร้ ้สู ึกวา่ ไดเ้ ปิดโลกกะทัศน์ใหม่ ทาให้กล้าแสดงออกมากขนึ้ มวี นิ ัยในตนเอง เกดิ ความสามัคคี สานกึ รัก
สถานศึกษา และยกระดับผลการเรยี นข้นึ

12

บรรณำนุกรม

สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ . (2535). วิธที างการประเมินทางการศึกษา. กรงุ เทพฯ :
จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั .

ไพศาล หวังพานชิ . การจัดการผลการศกึ ษา. กรงุ เทพฯ : กรมอาชวี ศึกษา, 2523.
สุวิมล ตริ กานันท.์ (2543). การประเมินโครงการ:แนวทางสูก่ ารปฏิบัต.ิ กรงุ เทพมหานคร : คณะ ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประชุม รอดประเสรฐิ . 2539. นโยบายและการวางแผน: หลักการและทฤษฎี. พมิ พ์ครัง้ ท่ี 4. กรงุ เทพมหานคร: เนติ
กุลการพิมพ์.

13

ภำคผนวก

- โครงการ
- คาส่งั
- แผนขออนุมัติโครงการ
- สรปุ แบบสอบถามความคิดเหน็ ต่อการจดั กจิ กรรม
- เอกสารประกอบอืน่ ๆ
- ภาพกิจกรรม
- แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบรหิ าร


Click to View FlipBook Version