The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

O.K.M.D ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค-เม.ย.2559

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2021-03-05 07:43:53

O.K.M.D ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค-เม.ย.2559

O.K.M.D ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มี.ค-เม.ย.2559

นิตยสารเพื่อพฒั นาความคิด เพิม่ ความรู้ สร้างสรรคภ์ มู ิปัญญา

กระตกุ ต่อมคดิ CREATIVE
THINKING
Free
Copy

โอ เค เอม็ ดี ปที ่ี 2 ฉบบั ที่ 8 มนี าคม - เมษายน 2559

ISSN 2408-2139EDITOR’S
N O T Eบทบรรณาธกิ าร

ส�ำนกั งานบรหิ ารและพัฒนาองคค์ วามรู้
[email protected]

คงปฏเิ สธไมไ่ ดว้ า่ การพฒั นา กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนเขา้ สูต่ ลาดแรงงานสร้างสรรค์ เพื่อใหส้ ามารถ
“ทรพั ยากรมนษุ ย”์ เปน็ ปจั จยั สำ� คญั ใน ค้นพบตนเองและพัฒนาต่อยอดความรูแ้ ละทกั ษะได้อยา่ งตอ่ เน่ือง โดยเฉพาะในโลก
การสรา้ งชาติ โดยเฉพาะเยาวชนและ ปจั จุบนั ทเ่ี ทคโนโลยแี ละความคดิ สรา้ งสรรค์ มคี วามสำ� คัญในการพฒั นาและแขง่ ขนั
คนรนุ่ ใหมถ่ อื เปน็ ทรพั ยากรทม่ี คี ณุ คา่ ในระดบั โลก ดงั น้ัน จึงมีความจำ� เปน็ ต้องมหี นว่ ยงานและการด�ำเนินงานเพอ่ื ให้
และมบี ทบาทสำ� คญั ยงิ่ ตอ่ การพฒั นา ความรู้ คำ� แนะน�ำ และสร้างแรงบนั ดาลใจแกเ่ ยาวชนและคนร่นุ ใหม่ การน�ำ
ประเทศในทกุ ๆ ดา้ นเพอื่ ใหเ้ กดิ กระบวนการความคดิ สร้างสรรคม์ าพัฒนาทักษะอาชพี ให้กบั เยาวชนไทยอย่างเป็น
ความเจรญิ ยง่ั ยนื และสามารถแขง่ ขนั ได้ รปู ธรรม โดยม่งุ ขยายโอกาสใหน้ กั ศึกษา รวมถึงผปู้ ระกอบการรนุ่ ใหมๆ่ สามารถเขา้
อยา่ งเตม็ ศกั ยภาพในเวทโี ลก ถงึ องค์ความรสู้ ร้างสรรคใ์ นสาขาต่างๆ ที่เปน็ เป้าหมายในการพัฒนาชาตใิ หไ้ ด้ จึงเปน็
เรอื่ งส�ำคัญอย่างยิ่ง

OKMD Magazine ฉบับนี้จะน�ำท่านไปรว่ มสมั ผัสประสบการณ์ และไดร้ ับ
แรงบนั ดาลใจจากนักคิด นกั ออกแบบ นักสรา้ งสรรค์ และผ้ปู ระกอบการ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการผลิตผลงานและนวตั กรรม ที่ไดร้ ับการยอมรับทง้ั ใน
ระดับประเทศและระดับสากล ท่จี ะสามารถนำ� ไปใช้ในการก�ำหนดเส้นทาง
การประกอบวชิ าชพี ของตนไดต้ ่อไป

O K M D InIsTshuies

FEATURE 4 KNOWLEDGE 12 INTERVIEW 15 CONNECT 18

CREATIVE อนาคตของตลาดแรงงานใน ถอดรหัสชวี ติ คนท�ำงาน แรงงานสรา้ งสรรคก์ ับ
LABOUR’S PATH ก�ำมือเดก็ GEN Y-Z-ME คดิ แบบ “ฌอหณ์ จนิ ดาโชต”ิ คุณสมบตั ทิ ่ีตลาดตอ้ งการ

ปนั้ เด็กไทยเข้าตลาดแรงงาน เตรยี มความพร้อมเยาวชนสู่ มคี วามสามารถ ศกั ยภาพลน้ เหลอื

สร้างสรรค์ ความท้าทายในสงั คมการท�ำงาน แตไ่ มไ่ ดห้ มายความวา่ คณุ จะ

“ถกู เลอื ก” เสมอไป

INSPIRATION 7 FUN FACT 14 REVIEW 20

พลงั สรา้ งสรรค์สานฝัน ทำ� ไมเด็กหลงั หอ้ ง เปิดโลกแรงงาน
สโู่ ลกของการทำ� งานจรงิ มักไดด้ ี (กว่า) วยั ละอ่อน

สร้างสรรค์สงั คมกับกลุ่มเยาวชน

ทเี่ ป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่

GLOBAL 9 FORTUNE MAKER 2 2
งานศลิ ปะชีช้ อ่ งทางทำ� เงนิ
A- Z อาชพี แบบนีก้ ็มีด้วย
คน้ หาตวั ตนทแ่ี ทจ้ ริงได้ ชว่ ยให้

เห็นเป้าหมายในชีวิต

FEATUREO CREATIVE
LABOUR`S PATH

ป้ันเด็กไทยเข้าตลาดแรงงานสรา้ งสรรค์

การเผชญิ วกิ ฤตเิ ศรษฐกจิ นานกว่าทศวรรษ ท�ำให้รัฐบาลเร่งผลกั ดันและขับเคลือ่ นประเทศ
โดยการนำ� วฒั นธรรม ภูมปิ ัญญา นวตั กรรม และเทคโนโลยมี ารวมเขา้ ด้วยกัน เพือ่ สร้างมลู ค่าเพ่ิมใหก้ ับสนิ คา้

และบรกิ าร ในรูปแบบอตุ สาหกรรมสร้างสรรค์

4 จากรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พบว่า อตุ สาหกรรม
สรา้ งสรรค์ถือว่าเป็นสาขาที่มกี ารเติบโตสงู ในการค้าโลก โดยระบวุ า่
อตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสรา้ งมลู ค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ถึง
1.6 ลา้ นล้านบาท หรือคดิ เป็น 13.18% ของผลติ ภณั ฑ์มวลรวมในประเทศ
ซึ่งมีมูลค่ารวมสงู ถงึ 12.14 ลา้ นล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในไทย

504,3แ0ฟ3 ชลั่น้านบาท 368,อ43อ2กแลบา้ บนบาท แพ2ร0่ภ0า,3พ1ก1รละ้าจนาบยาเสทยี ง 158,ท3ศั15นศลลิ้านปบ์ าท 110ซ,8อ6ฟ4ทล์แา้ วนรบ์ าท

การพิมพ์ หัตถกรรม ภาพยนตร์ โฆษณา ดนตรี
83,588 ล้านบาท 87,306 ลา้ นบาท 78,670 ลา้ นบาท 20,754 ลา้ นบาท 1,428 ล้านบาท

การจัดการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มา: รายงานผลิตภณั ฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 2557

เมอื่ แนวคดิ ของอตุ สาหกรรมสรา้ งสรรคก์ ำ� ลงั ขยายตวั ขนึ้ อยา่ งรวดเรว็
คนและความคดิ สรา้ งสรรคค์ อื ปจั จยั สำ� คญั ของทง้ั ระบบของอตุ สาหกรรม
สรา้ งสรรคจ์ งึ สง่ ผลใหท้ กุ ประเทศทวั่ โลกตอ้ งหนั มาพฒั นา “ทรพั ยากรมนษุ ย”์
เพอ่ื สรา้ ง “แรงงาน” ทม่ี ที กั ษะความรแู้ ละความสามารถ โดยพฒั นาองค์
ประกอบพนื้ ฐานของกระบวนการจดั การศกึ ษาทง้ั ในและนอกระบบควบคกู่ นั
ไปใน 3 มติ ทิ นี่ า่ สนใจ ไดแ้ ก่

1 1. ความรู้ การเข้าสตู่ ลาดแรงงานสร้างสรรคน์ น้ั ต้องมกี ารเตรยี มความพรอ้ มในการพัฒนาตนเองให้ O FEATURE
เปน็ คนทม่ี ีความทนั สมยั ทางความรูอ้ ยา่ งสมำ่� เสมอ รวมทงั้ มคี วามเข้าใจลกึ ซงึ้ และเพียงพอทจ่ี ะน�ำ
ไปประยกุ ต์ใช้ได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ เรยี กได้ว่าการกา้ วส่อู ตุ สาหกรรมสร้างสรรค์นั้น ต้องมคี วามรู้ 5
ครอบคลุมทงั้ การร้จู รงิ รลู้ กึ รกู้ ว้าง และรู้ไกล
2. ทักษะ 12 ทักษะท่จี �ำเปน็ ในการกา้ วสตู่ ลาดแรงงานสรา้ งสรรคส์ �ำหรบั คนรุ่นใหม่ คอื ทักษะการคิด
ทักษะการสอื่ สาร ทักษะทางภาษา ทักษะการใชเ้ ทคโนโลยี ทักษะการอยู่รว่ มกับผูอ้ น่ื ทักษะการ
จดั การตนเอง ทกั ษะการตดั สนิ ใจ ทกั ษะการสรา้ งเครอื ขา่ ย ทกั ษะการใชเ้ หตผุ ล ทกั ษะการประกอบการ
ทักษะการเปน็ ผู้น�ำ และทักษะการจดั ระบบ

2 3. คุณลักษณะ 15 คุณลักษณะและอุปนิสยั พืน้ ฐานทีส่ ำ� คญั ในการกา้ วส่คู วามส�ำเร็จในชวี ติ ไดอ้ ยา่ ง
มั่นคงและยง่ั ยืนนนั้ ตอ้ งมีทง้ั ความซือ่ สัตย์ กล้าหาญ ยุติธรรม ขยัน อดทน เอาจริงเอาจงั ออ่ นน้อม
ถอ่ มตน มีวินยั เสียสละ ท�ำดี ใสใ่ จผอู้ น่ื มนษุ ยสัมพนั ธด์ ี มีความรบั ผิดชอบ มที ศั นคตทิ ดี่ ี รวมทั้งมี

3 วิสัยทัศนท์ ดี่ ี
การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนษุ ยไ์ มส่ ามารถหวังผลลัพธไ์ ดภ้ ายในขา้ มคนื หรือด�ำเนินงานได้
เพียงคนใดหรอื หน่วยงานใดเพยี งหนว่ ยงานเดยี ว แตจ่ ำ� เปน็ ตอ้ งไดร้ บั ความรว่ มมอื ในการผลกั ดนั ระบบ
การศกึ ษาทงั้ ในและนอกระบบ ตง้ั แตก่ ารศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน ไปจนถึงภาคการศกึ ษาอาชวี ะ มหาวิทยาลัย
เพือ่ พัฒนาให้เป็นบุคลากรผ้มู ีความเชยี่ วชาญที่สนองต่อความต้องการของนายจ้าง และความต้องการ
ในตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

กระบวนการพัฒนาแรงงานสู่ตลาด 2. การยกระดับฝีมือ เนน้ การฝกึ ความรคู้ วามสามารถ ทง้ั ดา้ นทฤษฎี
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และปฏบิ ตั ิ ตลอดจนสนบั สนนุ และสง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ การใชอ้ งคค์ วามรแู้ ละ
เทคโนโลยี เพอ่ื สรา้ งสรรคส์ นิ คา้ และบรกิ ารรปู แบบใหมใ่ หม้ ากขนึ้ และ
มีการคาดการณ์วา่ ในอนาคตโครงสร้างของ สามารถทำ� งานในสถานประกอบการไดม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากยง่ิ ขนึ้ มกี รณี
วัฒนธรรมในการทำ� งานและตลาดแรงงานจะ ศกึ ษาทนี่ า่ สนใจ คอื
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ให้ทุกภาคสว่ น ระบบการศกึ ษาแบบทวิภาคีของเยอรมนี (GTDEE)
จงึ ตอ้ งร่วมและเร่งผลักดนั “กระบวนการพัฒนา ถูกน�ำมาใช้แกป้ ญั หาความเหลอ่ื มล�ำ้ ระหว่างอุปสงค์กบั อุปทานด้าน
แรงงาน” ใหเ้ กดิ ขนึ้ อยา่ งแพรห่ ลายและเปน็ รปู ธรรม
ทงั้ การแสวงหาและพฒั นาแรงงานชน้ั ดที ม่ี ี แรงงานในตลาดอย่างตรงจดุ เนน้ จดั การศกึ ษาให้ตรงต่อความต้องการของ
ความคดิ สรา้ งสรรค์ เรยี นรู้ และตอ่ ยอดในการ สถานประกอบการ โดยใหส้ ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศกึ ษา
ทำ� งานไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ เพอื่ สรา้ งความแขง็ แกรง่ ให้ รวมถึงเน้นการฝึกทกั ษะในภาคปฏิบัติผ่านพ่ีเลีย้ งซึง่ เปน็ ผชู้ ำ� นาญงาน เพือ่
กบั องคก์ ร และเพม่ิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั เพมิ่ พนู ทกั ษะและประสบการณ์ของนกั เรียนใหต้ รงตอ่ ความตอ้ งการของ
ทางธุรกิจทกุ ประเภท โดยมีแนวทางพฒั นาทกั ษะ ตลาด แบ่งหลกั สูตรออกเป็นภาคทฤษฎี (College Based Learning) 40%
ฝีมอื สู่แรงงานสรา้ งสรรค์ ตามรายละเอียด ดังนี้ และภาคปฏิบตั ิ (Company Based Learning) 60%
1. การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน
3. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สรา้ งความชำ� นาญ และ
มงุ่ เนน้ การฝกึ อบรมเยาวชนเขา้ สตู่ ลาดแรงงาน ความคนุ้ เคยกบั เครอ่ื งมอื อตุ สาหกรรม สภาพการทำ� งาน การดำ� เนนิ ชวี ติ
โดยการปลกู ฝงั คณุ ลกั ษณะและทศั นคตทิ ด่ี ใี น และการปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บภายในสถานประกอบการนนั้ ตวั อยา่ งที่
การทำ� งาน และการสง่ เสรมิ ทกั ษะตา่ งๆ เชน่ นา่ สนใจ ไดแ้ ก่

KidZania สถานทีใ่ หเ้ ดก็ ๆ ทำ� ความรจู้ กั กบั อาชพี ตา่ งๆ โครงการฝกึ อาชพี เกษตรกรรมให้กับเยาวชนไตห้ วัน
มีทั้งความบนั เทงิ และความรู้ โดยมีพ่เี ล้ียง เปดิ โอกาสให้ผฝู้ กึ งานได้ตดั สนิ ใจเลือกประเภทของงานและชว่ งเวลาให้
เหมาะสมกับความสนใจของตน โดยมหี น่วยงานคัดเลือกงานให้เหมาะสม
แนะนำ� และช้ีชวนใหฝ้ ึกปฏิบัติ ทำ� ให้เด็กๆ รู้จัก กับนายจา้ งและลกู จ้าง นายจ้างเป็นผู้กำ� หนดอตั ราค่าตอบแทนเป็นราย
ตวั เองและชชี้ อ่ งทางอาชพี ทตี่ นเองมคี วามถนดั ได้ ชวั่ โมงเฉลยี่ 105-157 บาทตอ่ ชั่วโมง ขึน้ อยกู่ บั ประสบการณแ์ ละฝมี อื
ในอนาคต ซงึ่ แนวคดิ นร้ี เิ รมิ่ โดย ซาเวยี ร์ โลเปซ โคนา พรอ้ มรบั สทิ ธิประกันภัยแรงงานตามกฎหมาย และในชว่ งปดิ เทอม
ชาวเมก็ ซกิ ัน ก่อตง้ั ขน้ึ ในปพี .ศ. 2549 มผี ู้สนใจ ภาคฤดรู ้อน ทางสภาการเกษตรยังมีโบนัสพเิ ศษสูงสุดถึง 2,784 บาทอีกดว้ ย
ใชบ้ รกิ ารกวา่ 800,000 คนในปแี รก จากนนั้ จึงได้
ขยายไปยังต่างประเทศ เร่ิมตน้ จากโตเกียวและ
ขยายตอ่ ไปทัว่ ทุกมุมโลก รวมท้ังประเทศไทย

O 4. การส�ำรวจอาชีพรอบด้าน โดยปกตแิ รงงาน 5. การประสานความร่วมมือกัน ภาครฐั รบั ผดิ ชอบโดยตรงในการออกกฎ
มกั ไมม่ โี อกาสไดส้ ำ� รวจความถนดั ความชอบ และ และกำ� หนดนโยบายนทส่ี อดรบั กบั การพฒั นาเดก็ และเยาวชนใหเ้ ดนิ หน้าสู่
ทกั ษะทตี่ นมีอยู่มากนกั จงึ ละเลยองค์ประกอบ ตลาดแรงงานได้จริง ควบคู่ไปกบั การเชอ่ื มโยงและประสานความร่วมมือ
อน่ื ๆ ทม่ี คี วามสำ� คญั ตอ่ ความสำ� เรจ็ ในอาชพี เชน่ กบั ทกุ หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งอยา่ งเปน็ ระบบ สว่ นเอกชนเขา้ มามบี ทบาทใน
อาชพี ดีไซเนอรค์ วรมีทกั ษะเรื่อง การตดั เย็บ การรว่ มพฒั นาองคค์ วามรู้ สรา้ งเครอ่ื งมอื สรา้ งแรงบนั ดาลใจและกระตนุ้ ให้
FEATURE เทรนดแ์ ฟชน่ั และศกึ ษาเรอ่ื งการตลาดและ ประชาชนสนกุ กบั การเรยี นรเู้ พอ่ื การทำ� งาน ตวั อยา่ งของความสำ� เรจ็ ใน
ประชาสมั พนั ธแ์ บบครบวงจร เปน็ ตน้ ในเมอื งไทยมี การพัฒนาคนทชี่ ัดเจนคือ
สถาบนั ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การออกแบบทนี่ า่ สนใจคอื
ปัจจัยความสำ� เร็จในการพัฒนาพลเมอื งในกล่มุ เยาวชนสงิ คโปร์

สถาบนั ออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ในไทย ปจั จัยความส�ำเร็จประกอบดว้ ย 1.การปลูกฝงั แนวคดิ เกย่ี วกบั ความเปน็

เปดิ สอนหลักสูตรการออกแบบครบวงจร พลเมืองให้กับกลุ่มเดก็ และเยาวชนผ่านหลักสตู รการศึกษาและการเรียนรู้
โดยมงุ่ เนน้ การเรียนการสอนเปน็ ภาษาอังกฤษ ในห้องเรยี น 2. การสรา้ งการเรยี นรู้ความเป็นพลเมอื งและทกั ษะความเป็น
ใน 2 หลกั สตู ร คอื หลกั สูตรการออกแบบตกแต่ง พลเมอื งใหก้ ับเยาวชนผ่านกจิ กรรมเคล่อื นไหวทางสังคมท่ีหลากหลาย
ภายในและผลิตภัณฑ์ และหลกั สูตรออกแบบ 3. การสรา้ งบรรยากาศหรอื วถิ คี วามเป็นพลเมอื งท่เี นน้ การสร้างการมีสว่ นรว่ ม
แฟช่ัน นอกจากนน้ั ยงั เปิดคอรส์ ระยะสัน้ ท่ีส่งเสรมิ ของประชาชนผ่านเครอื ข่ายในท้องถิ่นต่างๆ และ 4. ความชดั เจนและความ
อาชีพดา้ นการออกแบบมากข้ึน อาทิ การตลาด ตอ่ เนอ่ื งของนโยบายการท�ำงานเพอื่ พัฒนาพลเมอื งที่มคี ุณภาพ
สำ� หรับดีไซเนอร์ (Micro MBA in Marketing
6 for Designer) การบรรยายสาธารณะ (Public
Lecture Series) การวาดภาพเบื้องต้น เปน็ ต้น

เตรยี มความพร้อมเยาวชนจากแนวคิดคนต้นแบบ

ไมเ่ พยี งแตเ่ ราจะนำ� ทฤษฎแี ละปฏบิ ตั กิ ารมาเปน็ ตวั อยา่ ง ใหเ้ หน็ เสน้ ทางในการพฒั นาแรงงานเพอื่ เขา้ สตู่ ลาดแรงงานสรา้ งสรรค์
แตย่ งั มขี อ้ คดิ จากคนตน้ แบบในการทำ� งาน เพอ่ื ตอกยำ้� ความสำ� คญั ของกระบวนการคดิ อยา่ งสรา้ งสรรค์ การเรยี นรอู้ ยา่ งเปน็ ระบบ และ
เพมิ่ เตมิ ประสบการณด์ ว้ ยการลงมอื ทำ� ตามความฝนั ของตวั เองใหถ้ งึ ทสี่ ดุ

ปอม-ธชั มาพรรณ
จันทรจ์ �ำรสั แสง
นักวาดภาพประกอบ
Photo from: www.soul4street.com
“Pomme Chan” สรา้ งชอื่ ในวงการออกแบบ
ระดบั อินเตอร์ ท�ำงานให้กบั แบรนด์ดงั ทรงอิทธิพล
ทางแฟช่นั อาทิ Marc Jacobs, Nike, Adidas,
MTV, Microsoft, Volkswagen, Sony, DVF ไป
จนถงึ Mercedes-Benz

“การไปเรมิ่ ต้นอาชพี นีใ้ นตา่ งประเทศ ทกุ คนมตี ้นทนุ เทา่ กันหมด ที่มา
ไมม่ ใี ครสนใจวา่ เราเปน็ ใคร มาจากไหน ความเปน็ เอเชยี ไมไ่ ดท้ ำ� ใหถ้ กู
กดี กนั ในวงการออกแบบ แตเ่ ราตอ้ งทำ� ความเขา้ ใจวา่ ในวงการนม้ี กี าร http://thai.rti.org.tw/whatsOn/?recordId=20040
เเขง่ ขนั สงู มาก คนเรียนจบใหมๆ่ เปน็ พันเปน็ หมื่นคนทุกปี เราจะท�ำ http://www.thaibizgermany.com/de/vocational/
อยา่ งไรทีจ่ ะไมถ่ กู คลนื่ ลูกใหมซ่ ัดหลดุ ไป และสามารถประคองตวั อยู่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?news-
ใหไ้ ดอ้ ยา่ งแขง็ แกรง่ นนั่ คอื การไมห่ ยดุ พฒั นาตวั เอง เพราะในวงการน้ี id=1402459375
สงิ่ ทแี่ ขง่ ขนั กนั คอื ฝมี อื เทา่ นนั้ การทเ่ี ราไดเ้ พมิ่ พนู ความรู้ ฝกึ งาน เกบ็ ศ.ดร.เกรยี งศักด์ิ เจรญิ วงศ์ศักดิ.์ สร้างเดก็ ไทยสู่แรงงาน
เกยี่ วประสบการณ์ และนำ� เสนอผลงานใหค้ นอน่ื เหน็ จนเปน็ ทย่ี อมรบั ให้ สร้างสรรคโ์ ลก.นติ ยสาร M&C แมแ่ ละเดก็ .หา้ งหุ้นส่วนจำ� กัด
ได้ แตอ่ ยา่ คดิ หรอื ทะนงตนวา่ ตวั เองเกง่ สำ� หรบั ปอมฝมี อื และความคดิ หนึ่งเจ็ดการพมิ พ์.กรุงเทพฯ
สร้างสรรค์ คอื หัวใจหลกั ของการท�ำงานทป่ี อมยดึ มั่นมาตลอดค่ะ” http://women.mthai.com/hotissue/162611.html

สพโู่ ลลกงั ขสอรง้ากงาสรรทรำ� คงส์านานจฝรันงิ O INSPIRATION

มกั มีการต้งั คำ� ถามถึงบรรยากาศ ความสุขความสนุก ความท้าทายและอปุ สรรคของคนท�ำงาน บางคนอาจเลือกน่ังรอ 7

คำ� ตอบ แตส่ ำ� หรบั กลุ่มเยาวชนสรา้ งสรรคส์ งั คมนี้ไดน้ �ำตัวเองทะลมุ ติ ิเขา้ ไปในโลกของการท�ำงาน เพอื่ ซมึ ซับวถิ ีชวี ิตของผู้ใหญ่

วยั ทำ� งาน กลายเปน็ แรงบนั ดาลใจของคนร่นุ ใหม่และเป็นพลังขบั เคลอื่ นอุตสาหกรรมและแรงงานสร้างสรรค์ในปจั จุบนั และอนาคต

“RockCrops” จติ อาสาแลกต๋ัวคอนเสริ ์ต

การรวมตัวของหน่มุ สาวชาวอเมรกิ ัน 7 คนมีหวั ใจรักดนตรี และต้องการ
กระตนุ้ ใหเ้ ยาวชนร่นุ ใหม่หันมาสนใจงานจิตอาสาและเรยี นร้กู ารท�ำงาน
ตอบแทนชมุ ชน จงึ เกดิ ไอเดยี ในการเชญิ ชวนเยาวชนนำ� หลกั ฐานงานอาสาสมคั ร
ของตนอยา่ งน้อย 4 ชวั่ โมง มาแลกรบั บัตรเข้าชมคอนเสริ ต์ ในหลายประเทศ
โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรอาสาสมัครในพ้นื ที่ ซง่ึ มศี ิลปินชอื่ ดัง
ร่วมแสดง อาทิ เลดี้กาก้า มารูนไฟฟ์ ริฮานน่า สนูป ดอ็ ก ซึง่ เยาวชนท่ัวโลก
กำ� ลังให้ความสนใจกิจกรรมน้กี ันมาก และนับเปน็ การจดั งานคอนเสริ ต์ ท่ี
สรา้ งพลังแห่งจติ อาสาไปทั่วโลก

Photo from: rockcorps.com

“Sseko Designs” ยกระดบั ชวี ติ สตรดี ว้ ย “BCTION” ชวนคนรักศลิ ปะมวั่ สมุ ในตึกรา้ ง
รองเทา้
ศลิ ปนิ วยั รนุ่ ไฟแรงชาวญป่ี นุ่ กวา่ 50 คนมองเหน็ วา่ ตกึ รา้ งที่กำ� ลังถกู
ความไมเ่ ทา่ เทยี มกนั ทางเพศและความยากจน ทบุ ทำ� ลาย มีค่ามากกว่าซากปรักหักพงั จงึ ได้รวมตวั กันระเบดิ พลังความคดิ
ในประเทศยกู นั ดา ท�ำให้เดก็ สาวไมส่ ามารถเรยี น สร้างสรรค์ โดยท�ำการเปล่ยี นตึกรา้ งให้เป็นพพิ ธิ ภัณฑศ์ ลิ ปะสดุ แนว มที ง้ั งาน
ตอ่ มหาวิทยาลยั ได้ เมอ่ื หมดโอกาสสานฝนั และ แกะสลกั ภาพวาด ดนตรี วดิ โี อ พธิ ชี งชา การเตน้ รำ� แลว้ จดั เปน็ งานอเี วนต์
ตกอยู่ในสภาพจำ� ยอมทางสังคม โดยถกู บงั คับให้ ใหป้ ระชาชนเขา้ ชมฟรภี ายในระยะเวลาทกี่ �ำหนด ในพ้ืนทช่ี ้ันแรก ผ้รู ว่ มงาน
แตง่ งานตงั้ แตอ่ ายุ 15-18 ปี และมีชวี ิตความเปน็ สามารถละเลงฝาผนงั ได้อย่างอิสระ เคล้าไปกบั เสียงเพลงจากดีเจ ภายในมี
อย่ทู ยี่ ากจนข้นแคน้ เชน่ เดมิ องคก์ รนจ้ี ึงมีแนวคิด รา้ นขายผลงานศลิ ปะ อาทิ ภาพวาด หนังสอื ภาพ หรอื เสอื้ ปัจจุบันพวกเขา
ในการจ้างเดก็ สาวเขา้ สรู่ ะบบแรงงาน โดยท�ำงาน ยังมองหาตึกรา้ งเพ่ือท�ำเป็นแกลลอร่ตี ่อไป
ฝีมอื และหตั ถกรรมพร้อมกับสร้างผลิตภัณฑ์
“รองเท้าแตะผ้า” สีสันสดใสออกวางจ�ำหนา่ ย “CoderDojo” ภูมิรจู้ ากเด็กติดเกม
ทั่วโลก และสามารถสร้างรายได้ และเลือกเสน้
ทางการด�ำเนนิ ชวี ติ ท้ังในดา้ นการศึกษาหรอื แรงบนั ดาลใจเกิดจากเด็กไอริชวยั 18 ปีคนหน่งึ ที่สามารถเจาะระบบ
การประกอบอาชีพต่อไป iPod Nano ไดส้ ำ� เรจ็ จงึ ทำ� ใหช้ มุ ชนอาสาสมคั รดิจทิ ัลเพื่อเดก็ และเยาวชน
ทก่ี ว้างขวางและมพี ลงั สรา้ งสรรค์ทสี่ ดุ ในโลกช่ือ CoderDojo ถือก�ำเนดิ
Photo from: slowfashioned.com ข้ึน และขยายสาขามากกว่า 500 แห่งท่ัวโลก เพื่อส่ือว่าเด็กมพี ลงั มาก
พอท่ีจะสร้างสรรค์เกมหรอื แอพพลเิ คชนั่ ด้วยตวั เอง พวกเขาจงึ สรา้ งพืน้ ที่
รวมโปรแกรมเมอร์รุน่ ใหม่ เชน่ การแบง่ พนื้ ทภี่ ายใน Sharp Project เมอื ง
เทคโนโลยขี องแมนเชสเตอร์ ประเทศองั กฤษ เพอ่ื ให้สมาชกิ เลน่ เกม สรา้ งเกม
พัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลเิ คช่ัน ซ่งึ จดั ขึ้นทุกวนั อาทิตย์ท่ี 2 ของเดือน และ
มักจะมผี ู้สนใจเขา้ รว่ มกิจกรรม อย่างล้นหลามอีกทั้งยงั มี Tech camp ท่จี ะ
จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน และหลกั สตู ร Fire Tech เดินสายใหค้ วามรแู้ ก่
ผูส้ นใจท่วั อังกฤษด้วย

O “Orkidstudio” สถาปัตยกรรมแดนไกลINSPIRATION
เรมิ่ จากนกั ศกึ ษาดา้ นสถาปตั ยกรรมชาวองั กฤษ 3 คนรว่ มกนั กอ่ ตง้ั องคก์ ร
ไม่แสวงกำ� ไรในปพี .ศ. 2551 โดยระดมทนุ จากแหลง่ ต่างๆ น�ำมาใช้ก่อสรา้ ง
ทพ่ี ักพงิ ในดนิ แดนขาดแคลนและดอ้ ยการพฒั นา ภายใต้โครงการ The
Mutende Project ในหลายประเทศ อาทิ ยูกันดา โบลิเวีย แซมเบยี ที่ผา่ นมา
มีการสร้างอาคารการเรยี นร้ใู หก้ ับเดก็ ก�ำพรา้ ภายใน 7 วนั นบั เปน็ การท�ำงาน
Photo from: greenschools.net เพ่อื ยกระดับคณุ ภาพชวี ิตและจิตใจของคนให้สงู ขึน้ ได้พรอ้ มกัน

“Carrotmob” กอ่ มอ็ บหวังผลทางการค้า
เป็นแนวคิดของการเจรจาตอ่ รองอยา่ ง
สรา้ งสรรคเ์ พื่อให้สถานประกอบการทำ� กิจกรรม
เพอ่ื สังคม โดยผ้รู เิ ริม่ คือ เบรนท์ ชูคลิน ได้วาง
เงื่อนไขกบั รา้ นสะดวกซื้อละแวกบ้านวา่ หากเขา
สามารถระดมคนมาซ้ือสินคา้ จนเพิ่มยอดขายได้
ทางร้านตอ้ งแบง่ กำ� ไรสว่ นหนึ่งมาปรบั เปลี่ยน
หลอดไฟภายในร้านเพอ่ื ทำ� ใหผ้ ู้บริโภคมองเหน็
สนิ คา้ ไดง้ า่ ยข้นึ ซึง่ ปจั จบุ นั มผี นู้ �ำแนวคดิ นี้ไปใช้
8 ท่ัวโลก เชน่ กล่มุ นักเรยี นไทยชวนเพ่อื นมาอดุ หนนุ
รา้ นคา้ ในสถานศึกษามากขึน้ เพื่อแลกกบั ขอ้ เสนอ
ใหร้ า้ นค้าลดใช้ถุงพลาสตกิ วิธกี ารตา่ งๆ ทเี่ กดิ ข้นึ Photo from: peterdibdin.com

จากแนวคิด Carrotmob สะทอ้ นให้เห็นถงึ พลงั “Forward Together Youth” เดก็ เป็นครูสอนผู้ใหญ่
ของผบู้ ริโภคทีม่ ีอำ� นาจตอ่ รองมากขน้ึ และ เยาวชนอายุ 14-20 ปี เช้ือสายเอเชยี ท่อี าศยั อยูใ่ นเมืองโอค๊ แลนด์
สามารถท�ำได้อยา่ งสร้างสรรค์ รฐั แคลฟิ อรเ์ นีย สหรัฐอเมรกิ า รวมตวั กันเพ่อื ฝกึ ทกั ษะการถ่ายทำ� ภาพยนตร์
กบั IMJ (imMEDIAte Justice) ซึง่ เป็นองค์กรสง่ เสริมให้แกนนำ� เยาวชนหญงิ
“afterword.co” ร่วมลงขนั เปน็ เจา้ ของ ใช้สอื่ ภาพยนตร์สนทนาท�ำความเข้าใจกบั ผคู้ นในเรื่องเพศ ความรัก
ส�ำนกั พิมพ์ สมั พนั ธภาพ บทบาทหญิงชาย โดยการถา่ ยท�ำเปน็ มิวสคิ วดิ โี อ เพือ่ ใช้เป็น
สองหนุม่ สาวจากร้ัวสแตมฟอรด์ ริเรมิ่ กอ่ ต้งั สอื่ รณรงค์สรา้ งความตระหนกั ในสงั คม การรจู้ ักตนเอง และการยอมรบั ผูอ้ ่ืน
afterword.co เพอื่ ระดมทนุ (Crowdfunding)
จากผู้อา่ นทีส่ นใจตีพิมพ์หนังสอื แบบทตี่ นอยาก “LATA 65” ชวนวยั ทองพน่ สกี �ำแพง
อา่ น แตย่ งั ไมม่ ีขายในท้องตลาด โดยไม่ต้องผ่าน กลุ่มศิลปนิ วยั รนุ่ ในละแวกกรุงลสิ บอน โปรตเุ กส ทีท่ ำ� กจิ กรรมไม่
ส�ำนกั พิมพ์และรา้ นหนังสอื พร้อมส�ำรวจผู้อ่าน แสวงหาผลกำ� ไร และชื่นชอบศลิ ปะแบบสตรีทอารต์ (กราฟิตี)้ จึงตัดสนิ ใจ
ว่าอยากอ่านเน้อื หาแบบใด จนเม่อื ได้ขอ้ สรปุ จงึ ชกั ชวนกลมุ่ ผสู้ งู อายอุ อกมาสรา้ งสสี นั ใหก้ บั ชวี ติ หลงั เกษยี ณ โดยจดั เวริ ก์ ชอป
เปดิ ระดมทนุ เพอ่ื ผลติ หนงั สอื ในรปู แบบการบรจิ าค สอนคณุ ปคู่ ณุ ยา่ ทงั้ หลายใหร้ จู้ กั การพน่ สตี ามกำ� แพงแบบสตรที อารต์ เพอื่
การสง่ั ซอ้ื หนงั สอื ลว่ งหนา้ หากไมส่ ามารถระดมทนุ แตง่ แตม้ เมืองทอ่ี ยอู่ าศัยใหม้ สี ีสนั อย่าแปลกใจ ถ้านักท่องเที่ยวมาทนี่ ่ี แล้ว
ไดถ้ งึ เปา้ หมาย การตพี มิ พห์ นงั สอื เลม่ นนั้ จะยตุ ลิ ง จะพบเดก็ ร่นุ เดอะยนื เขยา่ สีสเปรยพ์ ่นสีตามกำ� แพงดว้ ยความรสู้ กึ ตนื่ เต้น
afterword.co จึงเป็นทางเลือกใหม่สำ� หรับผอู้ า่ น กระชุ่มกระชวย
ทอ่ี ยากอ่านหนงั สือบางเล่ม โดยไม่ตอ้ งฝาก
ความหวงั ไวก้ ับสำ� นกั พมิ พ์นน่ั เอง

ทม่ี า

http://ssekodesigns.com
http://www.rockcorps.com/
http://bction.com/
http://www.volunteerspirit.org/?p=22544
http://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/246/MadLab-%E2%80%93-CoderDojo
http://forwardtogether.org/youth-organizing
http://afterword.co/
https://www.facebook.com/Lata65
http://www.creativemove.com/architecture/mutende/

Photo from: messynessychic.com

O

A-Z GLOBAL

อาชีพแบบน้กี ็มีดว้ ย

บางคนอาจยังนึกไมอ่ อกว่า ตวั เองถนัดดา้ นใด หรืออยากจะเดนิ หน้าไปยงั สายอาชพี ใด
ลองมาดอู าชพี แหวกแนวท่ีมีอยจู่ รงิ ของผูค้ นท่ัวโลก อาจทำ� ใหค้ ณุ มไี อเดยี สรา้ งสรรค์
อาชีพทเ่ี หมาะสมกบั โอกาสและความต้องการใหมๆ่ ท่ีเกดิ ข้ึนทกุ วนั

9

A B C

Ash Portrait Artist Breath Odour Evaluator Cyclist Photographer
“นกั สรา้ งสรรคง์ านศิลปะจาก “นักก�ำจดั กลนิ่ ลมหายใจเหม็น” “ชา่ งภาพจกั รยาน”
เถา้ กระดกู มนษุ ย์”
ผลิตภัณฑ์จ�ำพวกดบั กล่ินปากทกุ มพี น้ื ที่หลายแหง่ ที่รถถ่ายภาพแผนที่
ในรฐั เวอรจ์ ิเนยี สหรัฐอเมรกิ า มี ชนิดมีผเู้ ช่ยี วชาญดา้ นน้ีทำ� หน้าท่หี าวิธี (Google Map) เข้าไม่ถงึ จึงต้องเปิดรับ
บรษิ ัทหน่งึ เปดิ รบั สมัครคนหัวศลิ ป์ กกั เกบ็ กล่นิ ลมหายใจเหม็นอยูเ่ บอื้ งหลงั ชา่ งภาพจกั รยานทำ� หนา้ ทนี่ แี้ ทน มรี ายได้
ด้านนโ้ี ดยเฉพาะ อาศัยความกล้าและ งานคือการดม แล้วรับเงนิ 910,000- ตง้ั แต่ 1,000-100,000 บาท ขน้ึ อยูก่ ับ
สร้างสรรค์เทา่ นน้ั รบั รายได้ 2,000,000 2,400,000 บาทต่อเดอื น ความยากและจ�ำนวนชิ้นงาน
บาทตอ่ เดอื น

D Dwarf Rental Service E

“คนแคระให้เช่าสำ� หรับ Electro - Shock Givers
ปาร์ต”้ี “นกั ชอ็ ตไฟฟ้าส�ำหรบั คอทองแดง”

ตามงานปาร์ต้ตี า่ งๆ ในสหรัฐอเมรกิ า มีการบริการชอ็ ตลูกค้าเพอ่ื เพมิ่ ดีกรคี วามเปน็ คอทองแดง หรอื ชอ็ ตใหส้ รา่ งเมาใน
อังกฤษ แคนาดา เปิดรบั สมัครคนแคระ บาร์แห่งหนึ่งในเม็กซโิ ก ค่าบริการอยู่ที่ 70-140 บาทตอ่ ครั้ง
เพอื่ เขา้ ไปสร้างสีสนั และความสนุก
สดุ เหว่ียงในงาน โดยรบั ค่าจ้างเร่มิ ตน้ F Flatulence Smell Reduction
14,000 บาทตอ่ 2 ชั่วโมง Underwear Maker
“นกั ออกแบบกางเกงในลดกล่ินตด”
คนทำ� อาชพี นตี้ ้องดมกลน่ิ สังเคราะห์ที่คลา้ ยกลนิ่ ตดวันละหลายครั้ง เพื่อวิจยั

และออกแบบเป็นกางเกงในท่กี รองกล่ินตดโดยเฉพาะ มรี ายรับประมาณ 70,000 บาท
ตอ่ เดือน

O G H
Gum Buster Horse Massage
GLOBAL “นักก�ำจัดคราบหมากฝร่งั ” “หมอนวดม้า”

มอื อาชพี รบั กำ� จดั คราบหมากฝรง่ั ตามเกา้ อใี้ น ไมใ่ ช่แคค่ น ม้ากต็ ้องการผ่อนคลายกล้ามเน้ือและความเครียดก่อนลง
โรงภาพยนตรห์ รอื สวนสาธารณะ ผา่ นรปู แบบบรษิ ทั สนามแขง่ หรอื ระหว่างฝึกซ้อม โดยผู้นวดจะมีรายได้ 1,800-3,500 บาท
รับรายได้ 630,000-1,400,000 บาทตอ่ เดือน ต่อช่วั โมง

I J K

Iceberg Mover Joker in the Battle
“นกั ทำ� ลายกอ้ นนำ้� แขง็ to Lure Bison Knocker - Up
ในมหาสมทุ ร” “ตัวตลกในศกึ ล่อวัวกระทิง” “ผูช้ ่วยบริการเคาะปลุก”
งานนค้ี ุณตอ้ งเดนิ ทางไปกบั เรือ ในเทศกาลลอ่ ววั กระทิงทีส่ เปน ปจั จุบันเมอื งไทยกม็ อี าชพี นี้แลว้ แค่
10 ท�ำลายนำ้� แข็ง และตอ้ งใช้ความสามารถ นอกจากโจก๊ เกอร์ต้องท�ำทา่ ทางทีต่ ลก รับจ้างเคาะประตูปลุกเรียกเจา้ ของบา้ น

บงั คับเครอ่ื งยนต์กลไก ท่ามกลาง ขบขนั เพ่อื สรา้ งเสยี งหัวเราะแลว้ ยงั ตอ้ ง ใหต้ น่ื รายไดต้ อ่ ครง้ั ประมาณ 10-30 บาท
มหาสมุทรอันเหนบ็ หนาว มรี ายได้ พรอ้ มที่จะว่งิ หนีววั กระทงิ ไปกบั ผู้มาร่วม
700,000-1,400,000 บาทตอ่ เดือน งานอกี ดว้ ย พรอ้ มรบั คา่ จา้ ง 2,100-2,700
บาทต่อชวั่ โมง

L M NNASA’s Staff Sniffer
Mukbang “เจา้ หนา้ ทพ่ี สิ จู นก์ ลน่ิ ประจำ� นาซา่ ”
Luxury Bed Tester “นกั โชว์กินออนไลน”์
“นักทดสอบเตยี งนอน” ก่อนนาซ่าจะสง่ เจา้ หน้าท่หี รอื วสั ดุ
อาชีพนกั แสดงการกนิ อาหารออกทีวี ใดๆ ขึน้ ไปกบั ยานอวกาศ ตอ้ งผ่านการ
งานทดสอบคุณภาพของทน่ี อน และออนไลนใ์ นเกาหลี ทำ� รายไดม้ ากกว่า พสิ จู น์ดมกล่ินเพ่ือป้องกันไม่ให้สารพษิ
แต่ละรนุ่ และศกึ ษาองคป์ ระกอบทช่ี ว่ ย 107,000 บาทต่อเดอื นจากส่วนแบง่ เงนิ ซ้อื หรือกลน่ิ ไม่พงึ ประสงค์ไหลเวียนอยใู่ น
ให้ลกู คา้ นอนหลบั อย่างมคี ุณภาพใน ดาว (Star) ท่ีผูต้ ิดตามรายการมอบให้ สถานอี วกาศ โดยรับรายได้ 3,800,000-
องั กฤษ สรา้ งรายไดป้ ระมาณ 49,000 5,000,000 บาทตอ่ ปี
บาทตอ่ เดอื น

O P Q

Oil & Gas Diver Pencil Sharpener Q uantified-Self
“นกั ประดาน�ำ้ ปโิ ตรเลียม” “นักเหลาดนิ สอ” Personal Trainer
“เทรนเนอร์ส่วนตัว”
งานส�ำหรบั นกั ประดานำ�้ ทต่ี อ้ งด�ำลง แค่เหลาดินสอกย็ ดึ เปน็ อาชีพได้ เช่น
ไปตรวจสอบแทน่ ขุดเจาะน้ำ� มนั และการ เดยี วกับ “เดวิด รสี ” เขามลี ูกค้ามาจ้าง อาชพี เทรนเนอร์ประจำ� ตัวตดิ ตาม
วางทอ่ เชอ่ื มตามเส้นทางตา่ งๆ มรี ายได้ เหลาเพ่อื น�ำไปมอบเป็นของทรี่ ะลกึ เพราะ ดูแลลูกคา้ ระดับซเู ปอรว์ ีไอพีเปน็ รายคน
ต่อเดอื นประมาณ 2,800,000 บาท ดนิ สอเหลาแต่ละแท่งแตกต่างกัน ให้ เรยี กใช้ได้ทุกกรณีท้งั ฟิตเนสและที่บ้าน
คณุ ค่าเชงิ ศลิ ปะ สนนราคาขนั้ ตน้ 500 เพ่ือแนะนำ� เทคนิคออกก�ำลังกาย และ
บาทต่อแท่ง การควบคมุ อาหาร มรี ายรับอยทู่ ี่ 28,000
บาทขนึ้ ไปต่อเดือน

R S T O GLOBAL

Rent a Mourner SantaMail Postman The Dog Butler 11
“รบั จา้ งร้องไห้ตามงานศพ” “บรุ ุษไปรษณยี เ์ ฉพาะกิจ” “พนักงานโกยขีห้ มา”

ส่วนใหญ่รบั ท�ำเป็นฟรแี ลนซ์ แตม่ ี หนุ่มหัวใสตั้งตวั เปน็ บรุ ุษไปรษณยี ์ เมอื งซีแอตเติล สหรัฐอเมรกิ า มี
บรษิ ัททอี่ งั กฤษเปดิ บริการโดยเฉพาะ ลงทนุ เช่าตู้ที่นอรธ์ โพล อลาสกา้ (North บรษิ ทั รับจ้างโกยขี้หมา ส่งพนกั งาน
สนนรายไดค้ รง้ั ละ 2,500 บาทตอ่ 2 ชว่ั โมง Pole, Alaska) ใหเ้ ดก็ ๆ เขียนจดหมายส่ง ท�ำความสะอาดไปจดั การ คิดราคา
ไปหาซานตาคลอส คดิ คา่ ส่ง 345 บาท สปั ดาหล์ ะ 170 บาทตอ่ น้องหมา 1 ตัว
ต่อฉบบั

U V W

Urine Farmer Video Game Tester Water Slide Tester
“เจ้าหน้าทเี่ กบ็ ปัสสาวะกวาง” “เจา้ หน้าทที่ ดสอบวิดีโอเกม” “นกั ทดสอบกระดานล่ืน”

ในปศุสตั ว์ สหรัฐอเมรกิ า มีคนหวั ใส หนา้ ท่ีคือตอ้ งเลน่ เกมเพ่ือคน้ หาข้อ แต่ละปีสวนน้ำ� แตล่ ะแหง่ ในองั กฤษ
น�ำปสั สาวะของกวางท่เี ลีย้ ง มาสกัดเปน็ ผิดพลาดตา่ งๆ อย่างละเอียดท่ีสุด ก่อน จะจา้ งผูเ้ ชยี่ วชาญดา้ นน้มี าทดสอบการ
หวั เชอื้ สำ� หรบั เพาะปลกู ตน้ ไม้ สรา้ งรายได้ จะนำ� เกมออกวางจ�ำหนา่ ย มีรายไดเ้ ริ่ม เลน่ จนแนใ่ จในความปลอดภยั จงึ จะเปิด
3,300,000-11,000,000 บาทต่อปี ต้นที่ 600,000 บาทตอ่ เดือน ให้บริการได้ โดยมคี ่าตอบแทน 990,000
บาทต่อปี

X Y Z

Xylotomist Youtuber Zombie
“เจ้าหน้าท่พี สิ จู นเ์ นือ้ ไมด้ ว้ ย “เจา้ ของชาแนลในยทู ูบ” “นกั แสดงซอมบ้”ี
กล้องจุลทรรศน”์
หลายคนยงั เปน็ นกั เรยี นนกั ศกึ ษา ในแตล่ ะปีมภี าพยนตร์และซีรยี อ์ ันมี
อาชพี น้ที �ำหน้าท่ีสอ่ งกล้องตรวจ แต่สามารถหารายไดต้ ้ังแต่ 10,000- เนอื้ หาซอมบ้ีจ�ำนวนมาก อาชพี นกั แสดง
พิสจู น์กายวิภาคและโครงสร้างขนาดเล็ก 100,000 บาท ผา่ นกเู กิลแอด และยัง บทนจ้ี งึ เปดิ รับเร่อื ยๆ รบั รายได้
ของเนื้อไม้และเปลือกไม้ ซ่งึ ไม่สามารถ โปรโมทตัวเอง แจ้งเกดิ เปน็ ศลิ ปินดารา 1,000,000-1,800,000 บาทตอ่ ปี
มองเห็นไดด้ ว้ ยตาเปลา่ มรี ายได้ 53,000
บาทตอ่ ชน้ิ งาน

ทม่ี า

A www.colourbox.com J http://szokblog.pl S www.youtube.com/watch?v=P7qA70UKCxs
B www.longridgedental.com K http://theopeppasblog.pblogs.gr T http://ihatehongkong2.wordpress.com
C careersgalaxy.com L www.chaostrophic.com U http://lockerdome.com
D www.tequilatotties.com M http://sarangingayo.com V www.hardcoregamer.com
E www.jiemian.com N www.yaplakal.com W http://press.firstchoice.co.uk
F www.koreaherald.com O www.ijreview.com X www.trada.co.uk
G www.urbantabloid.com P www.taringa.net Y http://enlinea.pe/youtube
H www.redditweekly.com Q http://claired8smith.soup.io Z http://darkroom.baltimoresun.com
I http://travel.ettoday.net R www.stoplusjednicka.cz

KNOWLEDGEK

อนาคตของตลาดแรงงานในก�ำมือ
GEN Y-Z-ME

ในอนาคตทกุ คนต้องเผชิญหนา้ กบั ความท้าทายในสังคมการทำ� งานทมี่ ี
1 2 การแข่งขันสงู เรากำ� ลงั เขา้ สูย่ คุ ของระบบเศรษฐกจิ ทีเ่ น้นการเพ่ิมประสทิ ธภิ าพ

และสรา้ งนวัตกรรม และตอ้ งอยู่รอดไดภ้ ายใต้กระแสของพฒั นาที่ต้องการ
ความมั่นคงยัง่ ยนื

ขอ้ เท็จจรงิ น้นั ท�ำให้เราต้องกลบั มาถามตัวเองว่า “เยาวชนหรอื แรงงานที่
มคี ุณภาพมีความพร้อมรบั มือกับสถานการณน์ ีแ้ ลว้ หรอื ยงั ” หากเรายังตอบ
คำ� ถามนไ้ี ด้ไม่เต็มปาก กค็ วรจะมี “เขม็ ทศิ ” และ “คมั ภรี ์” เพอื่ นำ� มาวาง
เปา้ หมายการพัฒนาเยาวชนของชาตไิ มใ่ ห้ “หลงทาง” หรอื พฒั นาแบบ
ไร้ทศิ ทาง ทั้งการคาดการณอ์ นาคตอย่างแม่นยำ� เพ่อื นำ� มากำ� หนดเส้นทาง
ชีวิต และสรา้ งคมู่ ือในการพฒั นาเยาวชนใหม้ ีศกั ยภาพสอดรบั กบั
ความต้องการของตลาดและสังคมได้ในทสี่ ดุ

คำ� ทำ� นายตลาดแรงงานไทยในอนาคต เม่ือความก้าวหนา้ ทางเทคโนโลยที ่รี วดเรว็ มากข้นึ ส่งผลให้ธุรกจิ หรอื
สถานประกอบการทใ่ี ช้เทคโนโลยขี น้ั สงู เชน่ ห่นุ ยนต์ การพมิ พ์ 3 มิติ
แรงงานขาดแคลน ธรุ กจิ หลดุ เทรนด์ การตัดแต่งพันธุกรรม และการส่อื สารความเรว็ สูง เติบโตขน้ึ เปน็ เงาตามตัว
อยู่ไมร่ อด ในทางตรงข้าม ธรุ กิจทีม่ แี นวโนม้ ว่ากำ� ลังจะหายไปในอกี ไมก่ ี่ปีขา้ งหน้า นา่
จะเปน็ ร้านเชา่ ภาพยนตร์ ร้านเกมอนิ เทอรเ์ นต็ แผงขายหนงั สอื ร้านถ่ายรูป
จากอทิ ธพิ ลของการขยายตวั ทางเศรษฐกจิ ติดบตั ร หรือแม้แต่ส�ำนักพิมพ์ เพราะทุกบ้านเข้าถึงอินเทอรเ์ น็ตไดโ้ ดยง่าย
ทั่วโลก และความเป็นเมืองขยาย (Metropolis) นน่ั เอง
ประกอบกบั การเปลย่ี นแปลงโครงสรา้ งประชากรท่ี
มอี ัตราการเกดิ น้อยลง สะทอ้ นให้เหน็ ภาพอนาคต
ของตลาดแรงงานไทยในโลกอนาคตอกี 20-30 ปี
ขา้ งหนา้ ไดอ้ ยา่ งชัดเจนวา่ ในปีพ.ศ. 2593 ภาวะ
กำ� ลงั แรงงานไทยจะเตบิ โตช้า และไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดอยา่ งแนน่ อน

ความคิดสร้างสรรค์ ดัชนีชวี้ ัดศักยภาพ ผู้บริหารระดบั ซอี ีโอมากกวา่ 1,500 คน เหน็ ว่าความคดิ สรา้ งสรรค์ คอื K KNOWLEDGE
แรงงานยุคใหม่ คณุ สมบตั สิ �ำคัญท่สี ุดในการใชพ้ ิจารณารบั ผทู้ จี่ บการศึกษาเข้าทำ� งาน เช่น
เดยี วกับผลสำ� รวจขององคก์ ารเพื่อความรว่ มมือทางเศรษฐกจิ และการพฒั นา 13
CQ ชนะทกุ สงิ่ ในโลกการท�ำงาน (OECD) จากสมาชิก 34 ประเทศ พบวา่ นายจา้ งคาดหวงั ให้ลกู จ้างมีทกั ษะ
เราไม่อาจต้านทานกระแสการเปลย่ี นแปลง ด้านการคิดวเิ คราะหแ์ ละความคิดสร้างสรรค์สูงสุด
ของอนาคตได้ และเราก�ำลงั อยู่ในโลกทีต่ อ้ งการ
แรงงานสรา้ งสรรค์มากข้นึ เร่ือยๆ ดงั น้ันจงึ จำ� เปน็ นอกจากนี้ ดร.เจอร์เนท มลิ เลอร์ ผ้บู ุกเบกิ เรอื่ งการวัดความสามารถ
ต้องมองหาวธิ กี ารเตรียมความพรอ้ มของเยาวชน ด้านความคดิ สรา้ งสรรค์ ยังตอกยำ้� เพม่ิ เติมอีกว่า เมอ่ื ตดิ ตามเดก็ ๆ ที่เคยทำ�
ไทยเพือ่ รองรบั กบั ตลาดแรงงานในอนาคต ดว้ ย แบบทดสอบดา้ นความคดิ สร้างสรรค์ (CQ) หรือ Creativity Quotient พบว่า
การผลักดันกระบวนการสร้างความคดิ สรา้ งสรรค์ ทุกคนท่ไี ดผ้ ลคะแนนระดับสูง ล้วนประสบความส�ำเร็จอยา่ งสงู ดว้ ยการเปน็
ใหเ้ กดิ ขน้ึ กับทุกคน เจา้ ของสทิ ธิบตั ร ผกู้ อ่ ตง้ั กจิ การใหมๆ่ นกั โฆษณาทมี่ ชี อ่ื เสยี ง ผสู้ รา้ งนวตั กรรม
อาจมคี ำ� ถามว่า ความคิดสรา้ งสรรคจ์ ำ� เป็น ดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเปน็ ผนู้ ำ� องค์กรต่างๆ ซึ่งสอดรบั กบั ค�ำกล่าวของ
ขนาดนั้นหรือ คำ� ตอบคอื จ�ำเป็นมากท่ีสดุ โดย ดร.แดนเนียล พงิ ค์ นักเขยี นและผตู้ ิดตามการเปล่ยี นแปลงของวถิ ชี ีวติ และ
สามารถอา้ งองิ ได้จากผลการส�ำรวจของ ลกั ษณะของงานในยคุ เศรษฐกิจที่พ่งึ พาข้อมลู อย่างใกล้ชิดว่า “เราก�ำลังเขา้
มหาวิทยาลยั แคลิฟอร์เนีย ทร่ี ะบุวา่ สู่ยคุ แหง่ วสิ ยั ทัศนท์ ค่ี วามคิดสร้างสรรค์มคี วามส�ำคญั มากขนึ้ เรอื่ ยๆ”

CQ เช่ือมโยงการท�ำงานได้จริง ศ.เทเรซ่า อมาไบล์ ผู้อ�ำนวยการวทิ ยาลยั ธุรกจิ บัณฑิตแหง่ ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ความคดิ สร้างสรรค์ไมใ่ ชเ่ ปน็ เพียงการคิด มหาวทิ ยาลัยฮาร์วารด์ ได้อธิบายวา่ CQ ประกอบขึ้นจากความเช่ียวชาญ
ใหแ้ ปลกและแหวกแนว หรือให้กำ� เนิด ท้งั ด้านการเรียนรเู้ ทคนิคและการใช้เครอ่ื งมอื ตา่ งๆ ในชวี ิต รวมทง้ั
นวัตกรรมใหม่ๆ เทา่ นั้น แตย่ ังบ่งชถี้ งึ ความ กระบวนการทางความคิด และความฉลาด ซึง่ ท้ังหมดหล่อหลอมรวมกัน
สามารถในการแก้ปญั หาดว้ ยความยดื หยุ่น เป็นทักษะการคดิ อยา่ งสรา้ งสรรค์ของแต่ละคน
และมีจินตนาการกว้างไกล ครอบคลุมไปถึง
ความเขา้ ใจและการมองปญั หาในรปู แบบ ท้ังนี้ ความคดิ สรา้ งสรรค์ไมจ่ ำ� เป็นตอ้ งเกิดขน้ึ จากคนๆ เดยี วก็ได้
ใหม่ๆ การใช้ความคิดหลากหลาย เพือ่ เพราะนวตั กรรมที่เกิดข้ึนใหม่ในโลก ล้วนเปน็ ผลลพั ธข์ องการสรา้ งสรรค์
แสวงหาความเป็นไปได้ของการแก้ปญั หา รว่ มกนั เปน็ ทมี ทง้ั นนั้ เชน่ เทคโนโลยที รานซสิ เตอรท์ ไ่ี ดร้ บั การพฒั นาขนึ้ มา
และพยายามปรบั ใหด้ ขี ึ้นเรอ่ื ยๆ พร้อมกบั จากกลมุ่ นกั วทิ ยาศาสตรใ์ นหอ้ งทดลองของบรษิ ทั Bell Labs หรือ
ประเมนิ อยู่เสมอวา่ ความคดิ น้นั ถูกต้องหรอื ไม่ การค้นพบทีย่ ่ิงใหญ่ของ โทมสั อลั วา เอดสิ นั (Thomas Elva Edison)
นยิ ามทแ่ี ทจ้ รงิ ของ CQ คอื การเชอื่ มโยง กเ็ ปน็ ผลลพั ธจ์ ากการท�ำงานรว่ มกันกบั ทีมงาน
กบั การคดิ แบบอเนกนยั (Divergent Thinking)
หรอื การใชง้ านสมองทงั้ สองขา้ งโดยสมอง SQ เสริม CQ สร้างความสำ� เรจ็ กา้ วกระโดด
ซกี ซา้ ย ใชค้ วามคดิ แนวตง้ั (Vertical Thinking) แม้ความคิดสรา้ งสรรค์อาจเกิดจากคนเพยี งคนเดียวได้ แตก่ ็ไม่
ในการเชอื่ มโยงเหตผุ ลหนงึ่ ไปยงั อกี เหตผุ ล จ�ำเป็นตอ้ งเกดิ จากคนเพยี งคนเดียว นวัตกรรมบนโลกหลายอยอยา่ งลว้ น
หนงึ่ พรอ้ มกบั การใชค้ วามคดิ แนวขา้ ง (Lateral เกิดข้นึ จากการสรา้ งสรรคร์ ่วมกนั เปน็ ผเู้ ชี่ยวชาญแตล่ ะสาขามารวมกนั
Thinking) ซง่ึ เปน็ การใชง้ านสมองซกี ขวา เช่น การคดิ คน้ หลอดไฟของนักวิทยาศาสตรก์ ว่า 20 คน และโทมัส อัลวา
จนิ ตนาการวาดภาพแบบนอกกรอบ เพอื่ เสรมิ เอดิสนั คอื บคุ คลแรกท่ีจดสทิ ธิบัตรในการประดิษฐห์ ลอดไฟ และ
ซงึ่ กนั และกนั การพัฒนาเทคโนโลยีทรานซสิ เตอร์ท่ีเกดิ จากกลมุ่ นกั วทิ ยาศาสตร์
ภายในห้องทดลองของ Bell Labs
ส�ำหรบั เยาวชนคนรนุ่ ใหมท่ ก่ี �ำลงั เตรียมความพร้อมตัวเอง เพอ่ื เขา้
สู่ตลาดแรงงานทีม่ คี วามทา้ ทายและการแข่งขันสงู ข้นึ อย่างตอ่ เน่อื งนั้น
นอกจากทกั ษะ วธิ ีคิด เทคนิคต่างๆ ทีต่ อ้ งเพียบพร้อม เคล็ดลับส�ำคัญที่
เขา้ มาเสริม เพ่อื สร้างใหเ้ ป็นแรงงานสร้างสรรคท์ ี่มคี วามโดดเด่นและเปน็
ที่จับตาของบรรดาซีอีโอ คอื การมที กั ษะ ความสามารถ และความฉลาด
ทางสังคม (Social Quotient หรือ SQ) เพอ่ื สามารถรว่ มกนั ทำ� งาน ระดม
ความคดิ นำ� เสนอ แลกเปลย่ี นความคดิ พฒั นางานไดอ้ ย่างก้าวกระโดด
เม่ืออา่ นมาถึงตรงน้ี คงมองเหน็ แลว้ วา่ ความคดิ สรา้ งสรรค์กบั ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และสังคม มีสว่ นสำ� คัญตอ่ ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สร้างสรรค์ บรรดา Gen y-z-me เร่ิมเตรียมความพร้อมกันแล้วหรอื ยัง

FUN FACTK

ทำ� ไมเดก็ หลังห้องมักได้ดี (กว่า)

14

เดก็ หลังหอ้ งมักเติบโตในหนา้ ทีก่ ารงาน Photo from: Shutterstock
มากกว่า หากวัดกันทีป่ ริมาณแลว้
ก็น่าจะใช่ เพราะเดก็ เรียนก็มีน้อยกวา่ เด็กหลงั หอ้ ง= คนชา่ งคดิ ชา่ งฝนั ช่างซัก ชา่ งถาม
ขณะทเ่ี พ่อื นในหอ้ งก�ำลงั จดจอ่ กับการสอนของครู แตใ่ นหัวของ
เดก็ ท่ีไม่คอ่ ยต้ังใจเรียนอยูแ่ ล้ว แตย่ งั มีอกี เด็กหลังหอ้ งกลบั สนใจส่ิงทอ่ี ยู่นอกหอ้ งเรียน จงึ มกั ต้ังคำ� ถามสวนทางกบั
หลายเหตผุ ลสนับสนุนค�ำกล่าวนน้ั ครูหน้าชั้น เพราะเชอ่ื ว่ายงั มีหลากหลายวธิ ที ี่จะได้มาซึง่ ความรู้ และชอบ
เรียนร้นู อกกรอบ เลยได้เรียนรใู้ นมุมท่แี ตกต่าง และไมย่ อมท�ำตามงา่ ยๆ
ที่มา แต่จะมีค�ำถามว่า “ทำ� ไม” อยา่ งไมส่ ิ้นสุดจนกว่าจะไดค้ ำ� ตอบชดั เจน

ขอ้ มลู Alpha-B ปลดล๊อคพลังสมอง อยา่ งไร้ขีดจำ� กัด เดก็ หลังหอ้ ง= ผู้ล่วงรโู้ ลกความจรงิ
http://www.kidtam.com/4408 เพราะเด็กหลังหอ้ งมเี ร่อื งส�ำคัญใหค้ รนุ่ คิดมากกวา่ ผลการเรียน การใช้
http://board.postjung.com/943244.html ชวี ิตในโลกแห่งความจริงนั้นส�ำคัญกว่า และตระหนกั ว่า โลกทกุ วนั น้ตี อ้ ง
http://www.clipmass.com/story/107875 ลงมือท�ำดว้ ยตนเองก่อน แลว้ คนอ่นื จะรบั รู้ไดเ้ อง และคิดเสมอวา่ หนทาง
ความสำ� เรจ็ ของแต่ละคนต่างกันไป จึงไม่ยอมให้คนอน่ื มาออกแบบชวี ิตให้
เดก็ หลงั ห้องจงึ กระหายการเรียนรรู้ สชาติของชีวติ และสรา้ งความส�ำเร็จดว้ ย
ตนเอง

เด็กหลังห้อง= นักจติ วทิ ยา
เดก็ หลงั หอ้ งคลกุ คลกี บั เพอื่ นมากมายจนเหน็ จดุ แขง็ จดุ ออ่ นของทกุ คน
จงึ รวู้ ธิ กี ารดงึ ศกั ยภาพของแตล่ ะคนออกมา การมสี งั คมทำ� ใหเ้ ดก็ หลงั หอ้ งกลา้
แสดงออกและเปดิ เผยขอ้ บกพรอ่ งของตนออกมา เพราะเชอื่ วา่ ชวี ติ ตอ้ งเรยี นรู้
จากความผดิ พลาด และความสำ� เรจ็ ไมไ่ ดเ้ กดิ จากความสวยงามเสมอไป
ร้อู ย่างนี้แล้ว อย่าเพง่ิ ตดั สินใครดว้ ยข้อมลู เพียงด้านเดียว เพราะยังมอี ีก
หลายมิตทิ ีเ่ ราตอ้ งเปดิ ใจเรียนรู้

IN M INTERVIEW
TER
VIEW

15

ถอดรหัสชีวติ คนทำ� งาน
คดิ แบบ “ฌอห์ณ จินดาโชติ”

ดาราหนุ่มมากความสามารถคนน้ี ถูกยกให้เปน็ แบบอยา่ งทีด่ ีสำ� หรบั เด็กและเยาวชนในการวางแผนชวี ติ
ทงั้ เรอื่ งเรียนและการทำ� งาน ยอ้ นกลบั ไปตัง้ แตอ่ ายุ 13 ปี เรม่ิ เรียนรู้การหาเงินดว้ ยตัวเองครง้ั แรก

จากการสมัครงานพาร์ทไทม์ในต่างแดน และการเดินทางคร้ังน้ัน ทำ� ใหม้ ุมมองชวี ติ ของฌอหณ์ เปลีย่ นไปอย่างสิ้นเชงิ

ภาพจากนติ ยสารกลุ สตรี

INTERVIEWM เราต้องรักและเชอื่ มัน่ ในงานทเี่ ราท�ำ
ถ้าเปน็ งานทส่ี ุจรติ ไม่วา่ จะเปน็ งานอะไร
ผมถือเปน็ งานท่ีมเี กียรตทิ งั้ นั้นครับ

ฌอหณ์ รู้สกึ อย่างไรกับเงินก้อนแรกจาก ชว่ ยวเิ คราะห์เดก็ ยุคมลิ เลเนย่ี ม เดก็ 4G ใหเ้ ราฟังได้ไหม
นำ�้ พกั นำ้� แรงของตัวเอง “ผมมองวา่ โชคดีนะครบั มเี วที มีพนื้ ท่ีดๆี ให้แสดงทกั ษะความรู้ความ
“ตอนนน้ั คิดอยา่ งเดียวคือต้องทำ� งาน ผมก็ สามารถมากข้นึ อีกทง้ั ยงั หลากหลายขึ้น สงั คมเปิดกว้างมากขึน้ มสี นาม
เขา้ ไปติดตอ่ รา้ นต่างๆ ท่อี ย่ใู นไทยทาวน์ (คล้าย แขง่ ขัน มีเวทปี ระกวดใหเ้ ดก็ ๆ มโี อกาสได้แสดงฝมี ือกนั อยา่ งเต็มทใ่ี นหลาย
ไชน่าทาวน์) สมัครไป 4 ที่ ต้ังแตห่ กโมง งานแรก วงการ หลายสายงาน หลายอาชพี ไดเ้ รยี นรูข้ ั้นตอนการท�ำงานต่างๆ
1 6 ไปเป็นพนกั งานส่งนำ้� อัดลม สง่ เสร็จก็ว่งิ มาดิสนีย์ อย่างแท้จริง ไมต่ ้องรอจนเรยี นจบหรือมวี ฒุ เิ ฉพาะทาง กส็ ามารถเขา้ มา
แลนด์ ใส่ชดุ มาสคอตเดนิ แจกใบปลิว ท�ำถงึ เท่ยี ง เรียนรู้การทำ� งานและฝกึ งานในสาขาอาชพี ต่างๆ ไดไ้ ม่ยาก ทง้ั จากแหลง่
พักกนิ ข้าว แลว้ กว็ ่ิงมาทรี่ ้านอาหาร เปน็ พนกั งาน เรียนรูท้ ี่มีอยู่ เรียนรู้ดว้ ยตัวเองผ่านสือ่ อนิ เทอร์เนต็ ส่อื โทรทศั น์ หรอื แมแ้ ต่
เสริ ฟ์ จนถงึ หัวค�่ำ แล้วกม็ าท่รี า้ นบลอ็ กบัสเตอร์ ตามงานอีเวนตต์ า่ งๆ ต้องยอมรบั ว่า ยุคนท้ี กุ คนสามารถสรา้ งโอกาสใน
ทำ� งานเปน็ พนกั งานกรอวดิ โี อเทปเวลาลกู คา้ การทำ� งานไดด้ ้วยตวั เอง เช่น อยากเปน็ นักรอ้ ง กเ็ ปดิ ชาแนลใน YouTube
เอามาคนื กอ่ นนำ� เก็บเขา้ ชั้น ท�ำแบบนเ้ี กอื บทุกวนั รอ้ งเพลงอัดวดิ โี อแล้วอพั ให้คนดไู ด้
สามสท่ี มุ่ จงึ เลิกงานกลับมาท่ีพกั นอกจากน้ันยังมีไอดอล มแี บบอยา่ งมากมายให้ศึกษา อย่างสตีฟ จอบส์
พอหมดซัมเมอร์ ผมไดค้ ่าตอบแทนมา หรอื บลิ เกตส์ หรือศลิ ปนิ ดาราอาวโุ ส นักธุรกิจทป่ี ระสบความส�ำเรจ็ นักกฬี า
ประมาณแปดหม่ืนบาท บนิ กลับมาวันแรก เทา้ ที่มชี ่อื เสยี ง คนเหล่านจ้ี ะเป็นจดุ หมายใหย้ ดึ เป็นหลักในการทำ� งาน ใหศ้ กึ ษา
แตะพืน้ สนามบิน รู้สกึ เลยครบั มมุ มองชวี ติ ของ ว่าทำ� อยา่ งไรถงึ จะประสบความสำ� เร็จ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และการ
เราเปลย่ี นไป เข้าเรียนวันแรก เพ่อื นคุยกนั เรอื่ ง ทำ� งานอย่างไร ไมใ่ ชจ่ ูๆ่ ไอเดยี จะผุดขึ้นมา กว่าจะคิดคน้ นวตั กรรมใหม่ๆ ขน้ึ
เทีย่ ว เร่ืองซ้อื เกม แตเ่ ราไปสู้ชีวติ มา ตั้งแตน่ ้นั มาได้ ต้องผ่านกระบวนการคดิ ท�ำ และสร้างสรรคอ์ ยา่ งไร จึงออกมาเป็น
ผมเข้าใจทนั ที ถ้าเราอยากไดอ้ ะไร อยากประสบ ความคิดก้าวหน้า ไมใ่ ชแ่ ค่ประกวดเวทีเดียว ควา้ รางวลั เดยี ว แลว้ จะ
ความส�ำเร็จ ต้องท�ำด้วยตวั เอง ไมใ่ ชแ่ บมอื ขอเงนิ ประสบความสำ� เรจ็ ได้ทันที ระหว่างน้นั ตอ้ งเผชิญปญั หาอะไรมาบ้าง ต้องร้จู กั
พอ่ แม่ หลังจากน้ันผมกบ็ ินกลบั ไปทำ� งานที่น่นั อกี วางตัวและวางแผนอยา่ งไร เม่ือเจอปญั หาตอ้ งแก้ไขอย่างไร เดก็ ยุคนี้โชคดี
ไปทำ� งานพารท์ ไทม์อกี ประมาณ 4 ปี ค่าตอบแทน ท่ีมแี บบอย่างทด่ี หี ลายคน หลายอาชีพ ใหไ้ ดศ้ กึ ษา
มันไมใ่ ช่แคต่ ัวเงิน แตย่ ังเป็นการได้เรยี นรู้ ได้ ยุคนเี้ ป็นยุคของสงั คมสรา้ งสรรค์ เรามกี ารสร้างสรรคส์ ง่ิ ใหมๆ่ นวตั กรรม
ประสบการณ์ การทำ� งานสอนใหเ้ รารจู้ กั พยายาม ใหมๆ่ ตลอดเวลา สงิ่ เหลา่ นเี้ ออ้ื ประโยชนต์ อ่ คนยคุ นม้ี ากครบั โดยเฉพาะเร่ือง
และอดทนจรงิ ๆ ครับ” การทำ� งาน มกี ารเดินทางที่สะดวกกวา่ แตก่ ่อน มีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะท�ำงานใน
รปู แบบทีต่ นเองต้องการได้งา่ ยข้นึ เช่น ใชว้ ดิ โี อคอล หรอื ใชแ้ อพพลเิ คชน่ั และ
เทคโนโลยอี อนไลนก์ อ็ ำ� นวยความสะดวกในการประสานงานกันมากข้ึนครับ”

แลว้ คดิ ว่าเด็กรุ่นน้มี สี ไตล์และทัศนคติการ จากประสบการณ์การทำ� งานตลอด 17 ปี ฌอหณ์ อยาก M INTERVIEW
ทำ� งานแตกตา่ งกบั ยุคของคุณอยา่ งไร แนะนำ� นอ้ งๆ เรอ่ื งใดบ้าง
17
“เมื่อเทยี บกับตอนทีผ่ มเริม่ ตน้ ท�ำงานใน “นา่ จะเป็นเรื่องความตั้งใจครบั ไม่วา่ จะเป็นงานใด อาชพี ใด ขอแคเ่ รา
วงการบันเทิง ไม่ใช่ว่าใครจะเขา้ มาทำ� งานได้ ต้ังใจจริง มีความเพยี รพยายาม มมี านะอดทนที่จะเรยี นรู้ ขยนั ขันแข็ง และมี
ง่ายๆ และการทีเ่ ราจะยนื หยัดอยู่ในวงการบันเทิง ความซื่อสตั ยจ์ รงิ ใจ ไม่วา่ จะเปน็ งานใด เปน็ พนักงานเสิร์ฟ ลกู จ้าง แรงงาน
หรอื แม้แต่ในสายอาชพี ใดๆ ก็ตาม ต้องมคี วาม รายวัน หรือนกั ธุรกจิ เรากส็ ามารถทำ� ใหด้ ีได้ สิ่งสำ� คัญคอื เราตอ้ งรักและ
พยายามอย่างมาก ตอ้ งมคี วามอุตสาหะอดทน เช่ือมนั่ ในงานท่เี ราท�ำ ถา้ เปน็ งานทส่ี จุ รติ ไมว่ า่ จะเป็นงานอะไร ผมถือเปน็
ความนอบน้อม และความประณีตพิถีพถิ ันใน งานที่มเี กยี รตทิ ง้ั นั้นครบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยง่ิ น้องๆ ทที่ �ำงานไปด้วย เรยี น
การทำ� งาน ต้องรักษาคุณภาพในการท�ำงานให้ได้ ไปด้วย ผมให้เกยี รตคิ นเหลา่ น้มี ากครับ มนั เป็นความภาคภมู ใิ จนะครบั
จะมาท�ำงานเล่นๆ วันนอี้ ยากท�ำ พรุ่งน้ีไมอ่ ยากทำ� แทนท่ีเราจะเอาเวลาไปเทยี่ วเล่น แตเ่ ลอื กเอาเวลาเหล่าน้นั มาหารายได้
ไม่ได้ มีหลายสง่ิ หลายอย่างท่ีตอ้ งเรยี นรู้ ต้อง ต่อทนุ ชีวติ เปน็ ค่าเทอม คา่ ขนม หรือเงนิ เก็บ ทกุ บาททุกสตางคท์ ห่ี าไดเ้ อง
ปรบั ตวั ตอ้ งพยายามด้วยตัวเอง สิ่งใดที่ไม่รู้ กต็ อ้ ง การท�ำงานตอนเรียนจะเป็นประสบการณท์ ด่ี ีให้นอ้ งๆ ได้เรยี นรคู้ ุณค่าของ
พยายามขวนขวายจนได้รู้ การทำ� งาน และคณุ คา่ ของการใชเ้ งนิ รู้จกั ขยันท�ำงาน ขยนั เกบ็ เมื่อมีทุน
น้องๆ อาจจะนำ� ไปตอ่ ยอด ทำ� ธุรกจิ อื่นๆ ไดอ้ ีกตอ่ ไป เป็นการท�ำงานอย่าง
ขณะที่ 4G ยุคไฮเทค ยุคท่ีมคี วามสะดวก สรา้ งสรรค์ ขอเป็นก�ำลังใจใหท้ ุกคนทีก่ �ำลงั เตรียมพรอ้ มเข้าสูโ่ ลกของ
สบายมากขน้ึ แต่ความประณตี ในการทำ� งาน และ การทำ� งานด้วยครับ”
ความอดทนของคนยุคน้อี าจนอ้ ยกว่า อาจรสู้ กึ
วา่ การเข้ามาในวงการบันเทงิ หรืองานอะไรกต็ าม
ไม่ใช่เร่ืองยากล�ำบากอะไร อยากเลิกก็เลกิ อยาก
ทำ� ก็ทำ� คดิ วา่ เดีย๋ วโอกาสก็เขา้ มาเร่อื ยๆ แต่ใน
ทางกลบั กันกอ็ าจลืมไปว่ามคี นอื่นๆ อกี มากมาย
ทไี่ ดร้ ับโอกาสดีๆ เชน่ เดียวกนั ทกุ คนในยุคนีก้ ต็ ้อง
แข่งขนั กนั มากขนึ้ และสง่ิ ทผี่ มได้เรียนรู้จากการ
ทำ� งานคือ โอกาส เม่ืออย่กู บั เราแล้ว ต้องรักษา
เอาไวใ้ ห้ได้ครับ แตจ่ ะว่าไปตวั ผมเองก็ตอ้ งปรับ
ตัวตามโลก ตามยคุ สมัยท่ีเปลย่ี นแปลงตลอดเวลา
เหมือนกัน ไม่อยา่ งน้นั ก็จะอยู่รอดไดย้ ากครับ"

การทำ� งานตอนเรยี นจะเปน็ ประสบการณท์ ่ดี ีใหน้ อ้ งๆ
ไดเ้ รยี นร้คู ุณค่าของการท�ำงาน และคุณคา่ ของการใช้เงิน
รู้จักขยนั ทำ� งาน ขยนั เก็บ เมอ่ื มที นุ นอ้ งๆ อาจจะนำ� ไปตอ่ ยอด
ท�ำธุรกิจอืน่ ๆ ได้อกี ตอ่ ไป เป็นการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์

CONNECTD

แรงงานสรา้ งสรรคก์ ับ
คุณสมบตั ทิ ่ีตลาดตอ้ งการ

แมจ้ ะรดู้ วี า่ ตวั เองมคี วามสามารถ ศกั ยภาพลน้ เหลอื แตไ่ มไ่ ดห้ มายความวา่

คุณจะ “ถูกเลอื ก” เสมอไป มีหลายปัจจัยทที่ �ำให้ความทะนงตนว่าเก่งกว่าใคร

นัน้ ถกู ท�ำลายยอ่ ยยบั เพียงเพราะคณุ ไม่รวู้ า่ ตลาดตอ้ งการอะไร

คณุ คอื คนที่ใชส่ �ำหรบั ตลาดหรือเปลา่ ...ติดตามบทสัมภาษณจ์ าก

18 ผู้บริหารบริษัทผลติ ส่อื บนั เทิงยักษ์ใหญ่ของไทยและเจ้าของธุรกจิ ออแกไนซ์
ระดบั โลกสัญชาตไิ ทย เพ่ือไขข้อข้องใจใหแ้ รงงานรนุ่ ใหม่

เทพฤทธิ์ วงศว์ าณชิ วฒั นา

ผู้อำ� นวยการฝ่ายผลติ บริษัท เวริ ค์ พอยท์
เอน็ เทอรเ์ ทนเมนท์ จำ� กัด (มหาชน)

ชอื่ เสยี งของเวริ ค์ พอยท์ เอ็นเทอรเ์ ทนเมนท์ “บรษิ ทั ของเราผลติ งานสรา้ งสรรค์ ทสี่ อดแทรกอยใู่ นงานทุกดา้ น ไม่ว่า
เปน็ ทเี่ ลอ่ื งลอื ถงึ ความเปน็ “สอ่ื บนั เทงิ ทใ่ี ชค้ วาม จะเปน็ ฝา่ ยการตลาดหรอื ฝ่ายศลิ ป์กต็ อ้ งใชค้ วามคดิ สรา้ งสรรค์ทง้ั นนั้ เราไม่
คดิ สรา้ งสรรค”์ โดดเด่นจนไดร้ บั รางวัลการันตีทัง้ สนใจเดก็ เรยี นเก่งมาก เกรดสูง แต่เราอยากเห็นไอเดียมากกวา่ คนทีโ่ ฟกัส
ไทยและเทศ ปจั จุบนั คอื องคก์ รธรุ กจิ ผ้สู รา้ งสรรค์ ขวนขวาย และพยายามออกไปหาสงิ่ ตา่ งๆ ท่อี ยู่รอบตวั แล้วตกผลึกเป็น
เนื้อหาบนั เทงิ ครบวงจรท่ไี ด้ขยายธรุ กจิ มากมาย ผลงานออกมา ท�ำเป็น Portfolio ที่นา่ สนใจมาเสนอให้เราดู คนแบบน้ีจะได้
ทง้ั การผลิตรายการโทรทัศน์ การผลติ ภาพยนตร์ รบั การพจิ ารณามากกวา่ แล้ว Portfolio แบบไหนจะเข้าตากรรมการ มันต้อง
การจดั แสดงคอนเสริ ์ตและโชว์ต่างๆ รวมถึง เป็นงานทส่ี ะท้อนความคดิ ของคุณไดอ้ ย่างชัดเจน และสามารถขยายขอบเขต
การผลติ และตดั ตอ่ ภาพเคลื่อนไหวดว้ ยระบบ การทำ� งานใหก้ วา้ งข้ึนได้ จากทเี่ คยทำ� เปน็ คลิปวดิ ีโอสัน้ ๆ ก็เปล่ยี นเป็น
คอมพวิ เตอร์ การผลติ ส่อื ส่ิงพิมพ์ การรบั จา้ งจดั การคดิ แบบรายการทวี ี ทำ� ให้เวลาในการถ่ายทอดตวั ตนของคุณนนั้ ยาวขนึ้
กิจกรรมทางการตลาด และสตูดโิ อบนั ทึกเสยี ง เพอ่ื ให้เราเหน็ คณุ แจม่ ชดั ขนึ้ นั่นเอง”
การเตบิ โตสงู เชน่ นท้ี ำ� ใหเ้ วริ ค์ พอยท์ เอน็ เทอรเ์ ทนเมนท์
ถกู “ปกั หมดุ ” ใหเ้ ปน็ ทท่ี ำ� งานในฝนั ของหลายๆ คน

เคลด็ ลับสูส่ ายงานสร้างสรรค์
ไมค่ วรรอรบั ใบปริญญา แต่ควรรบี เขา้ สขู่ น้ั ตอนการทดลองงาน ซง่ึ หัวใจ และความกระตือรอื ร้น การไม่กลวั ทีจ่ ะท�ำ
สิ่งใหม่ การสู้กับบททดสอบ การสนกุ กบั การทำ� งานเป็นทมี การเกบ็ เก่ียวและเรยี นรจู้ ากการท�ำงานจนเปน็ ความช�ำนาญและ
ตอ่ ยอดความคดิ ได้ เปน็ สิง่ พิสจู น์ว่าเราจะร่วมงานกนั ได้หรอื ไม่ ซ่ึงทผ่ี า่ นมา 70-80% ของเด็กฝกึ งานคือบุคลากรคนส�ำคญั
ของเวิรค์ พอยทฯ์ ในเวลาตอ่ มาต้นทนุ ทางความคดิ และทัศนคติทด่ี ีในการทำ� งานจะเปน็ กญุ แจส�ำคัญทที่ ำ� ใหอ้ งค์กรผลติ
ส่อื บันเทิงยักษ์ใหญข่ องเมืองไทยสนใจในตัวคณุ

D

CONNECT

พนั ธวศิ ลวเรอื งโชค 19

ผู้ก่อต้งั สตดู โิ อออกแบบ Apostrophy’s

องคก์ รท่ีมีบคุ ลากรเพยี ง 40 ชวี ิตแหง่ น้คี อื “Apostrophy’s มกี ระบวนการคดั กรองคนท�ำงานและฝกึ งาน ทีเ่ รียกว่า
ผผู้ ลิตงานออกแบบหลากแขนง เป็นผู้สร้างสรรค์ Apos Square เพื่อรองรบั การขยายตัวทางธุรกิจและจำ� นวนงานท่ีเพม่ิ ข้นึ
อเี วนต์และนิทรรศการที่นา่ ต่นื ตาตน่ื ใจท้งั ในไทย ยกตัวอยา่ ง เราต้องการคนท�ำงาน 3 คน แต่เราคัดเลอื กมาก่อน 10 คน แล้ว
และตา่ งประเทศกว่า 1,000 งาน ผลงานการ ค่อยๆ ฝึกและพฒั นากันไป มีขัน้ ตอนการสอบขอ้ เขยี น เพ่ือวัดความต้องการ
ออกแบบของ Apostrophy’s โดดเด่นและสะกด ท�ำงานว่ามีมากนอ้ ยแคไ่ หน ทำ� การบ้านมากอ่ นหรือรจู้ ักบริษัทเราขนาด
สายตาด้วยการใช้ “ไฟ แสง และสสี นั ” พร้อมด้วย ไหน หลังจากนัน้ จะมเี จา้ หนา้ ที่รว่ มกนั ประเมนิ ผลอีกรอบหนึง่ จากน้ันเขา้ สู่
ลูกเลน่ ทสี่ ามารถเปลีย่ นพน้ื ทใี่ ห้มคี วามหมาย Intensive Course เปน็ เวลา 3 วัน พอจบคอร์สก็เป็นเวลาตดั สนิ ใจเลือกกัน
และเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานไดส้ มั ผัส เรยี นรเู้ รอ่ื งราว ของทง้ั สองฝ่ายวา่ จะท�ำงานร่วมกันตอ่ หรอื ไม่ แลว้ เราจงึ ฝกึ ขัน้ ต่อไป โดยเนน้
ไปพร้อมกนั เมอ่ื องค์กรเตบิ โตขน้ึ เรื่อยๆ จงึ ต้องเรง่ ให้เกิดการทำ� งานร่วมกันเปน็ ทมี หลงั จากนนั้ ก็จะประเมนิ KPI อกี ครงั้ แล้ว
เฟน้ หาผสู้ รา้ งสรรคห์ นา้ ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยไม่ ใหล้ งมอื ท�ำงานจรงิ การคัดเลอื กคนแบบ Apostrophy’s เรามองจากทัศนคติ
เนน้ การรบั คนในปริมาณมาก ความอดทน การเปิดใจกว้าง การมีทกั ษะในการท�ำงานรว่ มกบั ผู้อืน่ เพราะ
ระหวา่ งการทำ� งานจริง ทกั ษะตา่ งๆ ทจี่ �ำเป็นตอ่ การทำ� งานมันถูกตอ่ เตมิ
เขา้ ไปอยู่แลว้ ”

เคลด็ ลบั ส่สู ายงานสร้างสรรค์ Illustration by Brio CG Corporation
มีขอ้ คดิ และเทคนคิ เพ่ิมมูลคา่ ใหก้ บั คนรนุ่ ใหมเ่ พ่มิ เติมว่า ในสงั คมการทำ� งานจริง ความคดิ ของทกุ คนจะต้องตีคา่ เปน็
ตัวเลขได้ หมายความว่า แมจ้ ะเกง่ จริงหรือไอเดยี ดีขนาดไหน แตถ่ า้ ไมส่ ามารถชีแ้ จงให้เหน็ เปน็ รูปธรรมได้ มันก็ไมม่ คี วาม
หมาย ดงั นนั้ อยา่ หมกมนุ่ เพียงความรใู้ นด้านท่เี กีย่ วขอ้ งกบั การทำ� งานเท่านนั้ แตค่ วรเรยี นรเู้ ร่ืองเศรษฐศาสตร์ หรือตวั เลข
ค�ำนวณเอาไว้บา้ ง เพอื่ แปลงงานออกแบบนั้นให้เกิดมลู คา่ สงู สดุ ขึ้นมา และน่ันคอื นยิ ามของแรงงานสรา้ งสรรคใ์ นมมุ มอง
ของ Apostrophy’s

REVIEWD เปิดโลกแรงงานวัยละออ่ น
เราสามารถเรยี นรู้ประสบการณ์และความผิดพลาดของคนอืน่ ได้โดยไมต่ ้องล้มเอง ดว้ ยการบรโิ ภคสอ่ื บนั เทิง
เพอ่ื การเรยี นรู้เหล่าน้ี นอกจากจะช่วยเปิดโลกทศั น์ให้คณุ ศกึ ษาชีวติ คนท�ำงานในหลากหลายสาขาอาชพี ไดแ้ ลว้
ยังสามารถนำ� มาปรบั ใชเ้ พ่อื เตรยี มพร้อมเข้าส่โู ลกการทำ� งานไดจ้ ริงอีกด้วย

3 IDIOTS (DVD)

Director: Rajkumar Hirani

เรอ่ื งราวของเพือ่ นรัก 3 คนท่สี ัญญากนั ไว้วา่ อีก 10 ปขี ้างหนา้ จะกลบั มาพบกันแลว้ ดวู า่ ใครประสบ
ความสำ� เร็จในชวี ิตมากกวา่ กนั เน้อื เรื่องย้อนกลับไปสมยั ทยี่ ังเป็นนักศกึ ษาคณะวศิ วกรรมศาสตร์
โดยโครงเร่อื งเน้นตัง้ ค�ำถามและแสดงใหเ้ ห็นถึงกระบวนการใช้สมองคิดมากกว่าทอ่ งจำ� นอกจากจะ
อมย้มิ กับมิตรภาพ มขุ ตลก และฉากเต้นแบบฉบบั บอลลวี ูดแล้ว ความคดิ กา้ วหนา้ ของทัง้ 3 ตัวละคร
สกู่ ารเรยี นรแู้ ละการทำ� งานจริง เป็นส่ิงทนี่ า่ ติดตาม

2 0 มหา’ลยั เหมืองแร่ (DVD)
Director: จริ ะ มะลกิ ุล
จากเรื่องราวชีวิตจรงิ ของ อาจินต์ ปญั จพรรค์ ศลิ ปินแหง่ ชาติ สาขาวรรณศลิ ป์ สมยั วยั หนุ่ม หลงั จาก
ถกู รีไทร์ออกจากมหาวทิ ยาลยั จงึ เดินทางไปภาคใต้ และได้ฝึกงานติดตามนายจ้างฝร่งั ไปท�ำงาน
ใชช้ วี ิตเปน็ คนงานบนเรือขุดสายแรด่ บี ุก ได้เรียนรู้โลกของการท�ำงานที่ตา่ งจาก
การเข้าเรยี นในมหาวิทยาลัย และยงั ตอ้ งเผชิญกับปญั หาและอุปสรรคตา่ งๆ พรอ้ มบททดสอบที่
เดมิ พันดว้ ยชีวติ “มหา’ลยั เหมอื งแร่” คอื โลกของการท�ำงานจริงที่รอคุณอยู่

HKOIGUHKSOCUHSOEIORLERSETSATUARUARNATN: T (DVD)

Director: Hiroshi Yoshino

ซรี ียญ์ ่ีปุ่นเจาะลกึ ธรุ กิจร้านอาหาร เม่อื เชฟมริ ากิ ชนิ โงะออกจากงานและรับขอ้ เสนอจาก
เพื่อนเก่าใหไ้ ปสอนนักเรียนมธั ยมปลายทำ� อาหาร และพบว่าเมอื งทอี่ ย่นู ้ีตอ้ งได้รับการฟืน้ ฟู
จึงวางแผนเปดิ ร้านอาหารทดี่ ำ� เนนิ การโดยเด็กมัธยมปลาย นอกจากความสนกุ สนานไปกบั
เน้ือเรือ่ งและมิตรภาพของเดก็ ๆ ยังได้เห็นกระบวนการท�ำธรุ กิจและความคดิ ของเด็กๆ
เมื่อตอ้ งทำ� งานต้ังแต่วยั รุ่นอีกดว้ ย

A THINKER’S GUIDE TO THE MOON (BOOK)
ผูเ้ ขียน: รวิศ หาญอุตสาหะ (สนพ.WE LEARN)

หนงั สือคมู่ ือถอดรหัสความคิดสู่การท�ำงาน จากมมุ มองของเจา้ ของธรุ กจิ “แป้งหอมศรีจันทร”์
พลกิ มมุ มองและใชค้ วามคิดสร้างสรรคเ์ พ่ือคน้ หาโอกาสและทำ� ในสงิ่ ทีค่ นอน่ื คิดว่า "เป็นไปไม่ได้"

อาทิ เดก็ หนมุ่ สามคนใชแ้ คเ่ ตยี งเป่าลมกับห้องรับแขกสรา้ งธรุ กิจโรงแรมทีม่ ีมลู คา่ ถงึ
320,000 ลา้ นบาทได้ นอกจากนนั้ ยงั มหี นงั สือช่อื “Marketing Everything” ออกมาคู่กนั

นับเปน็ เชือ้ เพลงิ ท่ีดีส�ำหรับคนท�ำธุรกิจยคุ นี้

แหลง่ การเรียนรู้ D

REVIEW

TURNINGTABLES MANCHESTER DIGITAL LABORATORY 21

"เทิรน์ นิง่ เทเบิลส์" (Turningtables) เปน็ สะพานเชอื่ มโลกดว้ ย MadLab หอ้ งทดลองเรียนรู้ดิจิทัลทซ่ี ่อนตัวอยู่ในตกึ แถว 3 ช้ัน
ดนตรี ใหเ้ ดก็ ๆ และเยาวชนในประเทศตา่ งๆ ไดร้ บั แรงบนั ดาลใจ บริเวณ Northern Quarter เปิดใหค้ นทุกเพศทกุ วยั เขา้ ไปเรยี นรู้
แสดงตวั ตน ผ่านโครงการ 3 สว่ น ไดแ้ ก่ Turntables in the และทดลองเลน่ สนกุ กบั โลกดจิ ทิ ลั เชน่ รอื้ อปุ กรณอ์ อกเปน็ สว่ นๆ
Camps แคมป์เรยี นรูท้ ักษะดนตรีสำ� หรับเด็กๆ ในท้องถิน่ เพอ่ื ท�ำความเข้าใจระบบการทำ� งาน หรอื เจาะโปรแกรมแบบ
ทรุ กันดารหรอื พน้ื ทที่ ่เี กิดภยั สงคราม Voice of the Streets แฮคเกอร์ พรอ้ มสนบั สนนุ ใหม้ ที กั ษะและประสบการณใ์ ชเ้ ครอื่ งมอื
คอนเสริ ์ตหรอื เทศกาลดนตรใี นดนิ แดนทหี่ า่ งไกล และ ทจี่ ำ� เปน็ เชน่ เครอื่ งเชอื่ มโลหะ เครอ่ื งพมิ พส์ ามมติ ิ กลอ้ งถา่ ยภาพ
Turntable Lab ห้องเรยี นดนตรีและสรา้ งภาพยนตร์ เชน่ มิวสคิ ซอฟต์แวรส์ �ำหรับงานออกแบบ ฯลฯ มกี ิจกรรมใหห้ นมุ่ สาวใกล้
วดิ ีโอ ซึง่ ปจั จุบันมีเทิร์นเทเบิล แล็บส์ เปิดแลว้ หลายเมือง อาทิ เรยี นจบทำ� ความรจู้ กั กบั บรษิ ทั และผปู้ ระกอบการดา้ นดจิ ทิ ลั และ
พนมเปญ ไคโร เบงกาซี ตนู ิซ ปอร์-โอ-แปรงซ์ โดยร่วมมือกับ เทคโนโลยี และจดั ตั้ง Manchester Digital Peer Club ใหค้ นท่ี
องคก์ รและผสู้ นับสนุนภายในประเทศ อย่ใู นแวดวงเดยี วกนั ไดพ้ บปะแลกเปลย่ี นประเด็นระหวา่ งกนั
โดยมภี าคอุตสาหกรรมช่วยเปน็ พ่เี ลีย้ งคอยให้ค�ำปรกึ ษา
131 Wythe Avenue Brooklyn, New York, USA
36- 40 Edge Street, Manchester, United Kingdom

HAJA CENTER Photo from: mychiangmaitour.com

ศนู ย์การเรยี นรู้ Haja Center ของมหาวทิ ยาลยั Yonsei องค์การสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์
สาธารณรฐั เกาหลี จัดต้ังข้ึนเพ่อื พฒั นาฝึกฝนทกั ษะการทำ� งาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภาคอุตสาหกรรมตา่ งๆ ใหก้ ับเยาวชน โดยไดร้ บั การชว่ ยเหลือ
จากผู้เชย่ี วชาญหลายสาขา ท้งั คนทำ� เว็บไซต์ ภาพยนตร์ ดนตรี แหลง่ การเรียนรดู้ ้านธรรมชาติเพ่ือการอนรุ ักษ์ทรพั ยากรพืช
การออกแบบ และเวริ ก์ ชอปอื่นๆ มาร่วมอบรมและถา่ ยทอด ด้วยกระบวนการศกึ ษาวจิ ยั และเผยแพรค่ วามรู้ทางดา้ น
ประสบการณ์ เพอื่ พัฒนาคณุ ภาพใหก้ บั วยั รุน่ ให้สอดคลอ้ ง พฤกษศาสตร์ทั้งไทยและต่างแดนระดบั สากลแห่งแรกของ
กบั การใชช้ ีวิตในวัฒนธรรมทห่ี ลากหลายและเปลย่ี นผา่ น ประเทศ เป็นพืน้ ทีผ่ ลิตบคุ ลากรด้านพฤกษศาสตร์ทีม่ ีความ
อย่างรวดเรว็ เชี่ยวชาญ มีห้องสมดุ พฤกษศาสตร์ที่เปดิ บริการใหน้ ักวิชาการ
และผ้สู นใจได้มาคน้ คว้า และใชพ้ นื้ ท่ีเพื่อปฏิบัตงิ าน อาทิ
200, Yeongsin - Ro, Yeongdeung, Seoul, Republic of Korea งานเพาะเล้ียงเนอื้ เย่อื งานอนุรักษ์เมลด็ พนั ธุ์ งานพฤกษเคมี
และงานวจิ ยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังยังถูกกล่าวขาน
ใหเ้ ป็นแหลง่ การเรยี นร้ผู สมผสานการทอ่ งเท่ยี วอย่างลงตวั ด้วย

ตำ� บลแม่แรม อำ� เภอแม่รมิ จังหวดั เชยี งใหม่ ประเทศไทย

D งานศิลปะชช้ี ่องทางท�ำเงิน

FORTUNE MAKER สนุกกับการค้นหาตัวตนท่ีแท้จริง ช่วยให้คุณเห็นเป้าหมายในชีวิตและคาดการณ์อาชีพท่ีเหมาะสมกับตัวคุณ
เลือกรูปภาพที่คุณชอบมากที่สุดเพียงรูปเดียวแล้วดูเฉลยด้านล่างได้เลย

4. HARMONIOUS
อบอุ่น ชอบช่วยเหลือและปกปอ้ งผู้ท่อี ยใู่ กล้ชิดมีจุดยืน ไม่โอนเอยี งไปกับ
สงิ่ ตา่ งๆ มกั ปฏิเสธสง่ิ ฉดู ฉาดและมองขา้ มสง่ิ ทเี่ ปล่ยี นแปลงไปตามสมยั
เหมาะกบั งาน: สัมพนั ธ์โดยตรงกบั คน เช่น แพทย์ พยาบาล ครอู าจารย์
1 2 3 นักสังคมสงเคราะห์

5. PRAGMATIC
มองโลกและชีวติ บนพื้นฐานความเป็นจรงิ ไม่หวงั พงึ่ โชคชะตา และแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดข้ึนด้วยการลงมอื ปฏิบตั ิจริง
เหมาะกบั งาน: ยึดหลักการและความถกู ตอ้ ง เชน่ นกั กฎหมาย นักบัญชี
4 5 6 การเงนิ การธนาคาร วศิ วกร
22

6. PEACEFUL
ไมช่ อบการวางแผน ปลอ่ ยให้สิ่งต่างๆ เกิดขน้ึ ไปตามสถานการณแ์ ละใช้
สญั ชาตญาณเป็นเครอ่ื งตัดสนิ สิง่ ตา่ งๆ มีความม่ันใจเสมอ
7 8 9 เหมาะกบั งาน: ปรบั ตวั ได้เก่ง เชน่ แอรโ์ ฮสเตส นกั ประชาสัมพันธ์ มคั คุเทศก์

1. CHEERFUL 7. TRUSTWORTHY
รกั ความเปน็ ธรรมชาติ กระตอื รน้ และเปดิ กวา้ งท่ี ชน่ื ชมสง่ิ ทม่ี ีคุณภาพและใชไ้ ดน้ าน สามารถคน้ พบสไตลท์ ่ีเปน็ ตวั ของ
จะเรยี นรูส้ ิง่ ใหมๆ่ ทำ� ในส่ิงทตี่ วั เองรักแบบสดุ ข้ัว ตัวเอง และทำ� ให้ผอู้ นื่ คาดไม่ถงึ อย่เู สมอ
หวั ชนฝา แตช่ อบดถู ูกตวั เอง เหมาะกับงาน: รลู้ กึ ในรสนยิ มผู้บรโิ ภค เชน่ ดีไซเนอร์ สไตลสิ ต์
เหมาะกบั งาน: ใช้ร่างกาย เชน่ นกั ผจญภยั นกั ออกแบบผลติ ภัณฑ์
นักเดินป่า นักอนรุ ักษธ์ รรมชาติ นักสำ� รวจ 8. EMOTIONAL
2. INDEPENDENT อ่อนไหวง่าย ใสค่ วามร้สู ึกกับสง่ิ ตา่ งๆ เกลียดนกั พวกท่ชี อบตดั สนิ โดย
ทสี่ ดุ แหง่ ความตสิ ต์ ไมย่ ดึ ตดิ กบั ใคร มกั จะทำ� ตาม ยึดหลกั เหตุผลเพียงอย่างเดยี วและไม่โรแมนติก
ความตอ้ งการของตวั เอง ไมเ่ อนเอยี งไปกบั เหมาะกับงาน: ใช้จติ ใจตัดสนิ เชน่ จิตรกร นักจิตวทิ ยา ครูสอนการแสดง
แฟชนั่ ดเู ปน็ คนหวั ดอ้ื 9. DYNAMIC
เหมาะกบั งาน: ใช้จินตนาการ เชน่ นักเขยี น ยอมรบั และรบั มือกบั ความเส่ียงได้ดี กจิ วตั รเปน็ เรอื่ งน่าเบื่อหนา่ ย ภูมใิ จ
ศิลปิน นักร้อง นักแสดง กบั การมบี ทบาทส�ำคัญในหน้าทีก่ ารงาน พรอ้ มทะยานสูค่ วามกา้ วหนา้
3. SENSITIVE เหมาะกบั งาน: ใช้ความคิดและทา้ ทาย เช่น ผู้บริหาร นักการตลาด
สนใจตวั เองมากกวา่ คนอน่ื เกลียดการเสแสรง้ พนกั งานขายประกัน
และชอบที่จะอยคู่ นเดียวมากกวา่ ต้องทนกบั
การซุบซิบนินทาของผู้อ่นื ท่ีมา
เหมาะกบั งาน: ใช้ความจริงจังแน่วแน่ เช่น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นกั ประดิษฐ์ทดลอง What Type Are You? แบบไหนคอื คณุ : ทายนิสัยจากภาพ.สืบค้นจาก http://www.horonumber.com/
blog-2101#sthash.QXbF1pxA.dpuf
คณุ เหมาะกบั อาชพี แบบไหน.สบื ค้นจาก http://www.tlcthai.com/education/quiz/73614.html
นสิ ัยกับอาชพี .สืบคน้ จาก http://www.love4home.com/index.php?lay=show&ac=article&Id
=201323&Ntype=4

NEWSsEVENTS

“ปิดเทอมน.้ี ..สนุกคิด...สนกุ เรียนร้.ู ..สอู่ นาคต" เขียนฝัน กับโครงการ TK YOUNG WRITER 2016

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพธิ ภัณฑ์และแหลง่ เรียนรู้ โดย 9 TK Park ขอเชญิ ชวนเยาวชนและประชาชนท่ัวไป อายุระหว่าง
หนว่ ยงานหลกั ทเี่ ปน็ คลงั ความรขู้ องประเทศ รว่ มจดั โครงการ “ปดิ เทอมนี้ 16-23 ปี เข้ารว่ มคา่ ยอบรมเพือ่ ฝกึ ฝน สะสมตน้ ทุนกบั นักเขยี น
สนกุ คดิ สนกุ เรยี นรู้ สอู่ นาคต” รวบรวมกวา่ 20 คา่ ยสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ มืออาชพี ระหวา่ งวันท่ี 5-8 พฤษภาคมน้ี โดยไม่มีค่าใชจ้ ่ายใดๆ จะได้
พร้อมปูพรมจัดทั่วประเทศ เพือ่ สนองนโยบายรัฐยกระดบั แหลง่ เรยี นรู้ พบวิทยากรช่ือดงั ทจ่ี ะมามอบประสบการณ์ อาทิ วรี พร นิติประภา
ลดเหลอื่ มลำ้� สกู่ ารศกึ ษาในยคุ ศตวรรษที่ 21 โดยเปดิ โอกาสใหเ้ ดก็ และ (นักเขยี นซไี รต์ ปี 2558) วิภว์ บรู พาเดชะ (Happening) วฒุ ชิ ัย
เยาวชนไดเ้ รียนรู้และสนกุ สนานกนั อย่างเต็มที่ในช่วงปิดเทอมนี้ต้งั แต่ กฤษณะประกรกจิ (GM) ภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพดั ) จักรพนั ธุ์
เดอื นมนี าคมถึงพฤษภาคม เพื่อมงุ่ เน้นส่งเสรมิ และพัฒนาทักษะ ขวัญมงคล จิราภรณ์ วิหวา และ กตัญญู สว่างศรี สมคั รโดยสง่ ผลงาน
การเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 โดยการพฒั นาทกั ษะการคิดอยา่ งมี เขยี นในหัวข้อ “เขยี นฝนั ” ในรปู แบบใดก็ได้ ทง้ั บทความ/เรอ่ื งสนั้ /
วจิ ารณญาณ การแกไ้ ขปญั หา การคดิ อยา่ งสรา้ งสรรค์ การสอื่ สารและการ บทกวี/สมั ภาษณ์ ความยาวไม่เกนิ 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point
ทำ� งานรว่ มกนั เปน็ ทมี ตลอดจนมงุ่ เนน้ ในการปลกู จติ สำ� นกึ รรู้ กั สามคั คี ฟอนต์ cordia รวมทั้งเขียนแนะน�ำตวั ใหน้ ่าสนใจท่ีสดุ พร้อมท่อี ยู่
มนี ำ�้ หนงึ่ ใจเดยี วกนั อาทิ คา่ ยพฒั นาการเขยี นเรอื่ งสน้ั แนววทิ ยาศาสตร์ และเบอร์ติดต่อกลับ ส่งมาท่ี [email protected] ตงั้ แตว่ ันน้ถี ึง 10
คา่ ยเยาวชนวฒั นธรรมภาคฤดรู ้อน “เมษา...พาสนกุ ” คา่ ย Young มนี าคม 2559 (รับผลงานถึง 24.00 น.) สอบถามข้อมลู เพิ่มเติมไดท้ ี่
Designer เปน็ ตน้ ขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U 02-257-4300 ต่อ 307
หรอื www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอยี ด
เพิม่ เตมิ ไดท้ ี่ 02-105-6524 ชวนออกแบบท่ีนง่ั CREATIVE SEATING

ป้ันนกั พิพิธภณั ฑส์ ายพนั ธุ์สยาม TCDC จัดท�ำประกวด Creative Seating เพอ่ื สง่ เสรมิ และเผยแพร่
ศกั ยภาพของนกั ออกแบบ โดยเปดิ รบั ผลงานออกแบบทนี่ ่งั ยดึ หลักการ
มวิ เซียมสยาม เฟ้นหาเยาวชนไทยรวมกลมุ่ กนั แสดงพลงั ผา่ น ออกแบบที่มผี ู้ใช้เปน็ ศนู ยก์ ลาง พร้อมแสดงถงึ พลงั ความคดิ สร้างสรรค์
Viral Campaign คอนเซป็ ต์ "ไทยเท.่ ..เท่อยา่ งไทย" ในโครงการ ศกั ยภาพของวัสดแุ ละนวัตกรรมใหมๆ่ กระตนุ้ ใหเ้ กดิ การแลกเปลี่ยน
"ปน้ั นกั พิพธิ ภณั ฑส์ ายพันธ์ุสยาม (Young Muse Project) ครง้ั ที่ 6" ระหว่างผ้คู นจากต่างที่ตา่ งสาขา ซ่ึงเขา้ มาท�ำงานในพ้ืนท่เี ดยี วกัน ให้มา
โดยจะรับสมัครเยาวชนไทยทมี่ ีอายุ 16-25 ปี รวมกลุม่ 3-5 คน แบ่งปันไอเดีย และท�ำงานสร้างสรรคซ์ ่ึงเอือ้ ให้เกดิ การตอ่ ยอดทางธุรกจิ
กรอกใบสมัครพรอ้ มบอกเล่าคอนเซป็ ตข์ องแคมเปญได้ตั้งแตว่ นั น้ถี งึ ได้ ผลงานทไ่ี ดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ จะไดร้ บั การพฒั นาแบบเพื่อนำ� ไปผลติ
31 มีนาคมนี้ เพ่อื ลุ้นเป็น 1 ใน 10 ทมี ท่ีผ่านเขา้ รอบเข้ารับการอบรม และใชง้ านในพนื้ ทศ่ี นู ยส์ รา้ งสรรคง์ านออกแบบ ณ อาคารไปรษณยี ก์ ลาง
จากกรู ูมือฉมังด้านการท�ำ Infographic และการตลาด ซ่งึ จะมาแบไต๋ ตดิ ตามรายละเอียดการสมัครและสง่ ผลงานไดท้ ี่ www.tcdc.or.th/
เทคนคิ และส่งมอบวิทยายุทธ์แบบชนั้ เซยี น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงาน projects/chaircompetition2016 หรอื โทร.02-664-7667 ต่อ 235
พร้อมชงิ ทุนการศกึ ษากว่า 40,000 บาท สอบถามขอ้ มูลเพิม่ เตมิ ตดิ ตอ่ คุณฆฤณ (ครนิ )
โทร.02-225-2777 ต่อ 408

AbUosut กองบรรณาธกิ าร ฝา่ ยศิลปกรรมและภาพถ่าย
ส�ำนักงานบริหารและพฒั นาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) บรษิ ัท ไอเดยี เวริ ์คส์ คอมมิวนิเคชนั่ จำ� กัด
OPPORTUNITY บรรณาธกิ ารบริหาร 9-11 ซอยพาณชิ ยการธนบรุ ี 24 วดั ทา่ พระ บางกอกใหญ่ กรงุ เทพมหานคร 10600
KNOWLEDGE นายอภิชาติ ประเสรฐิ โทรศัพท์ 02 254 1315
MANAGEMENT ผูอ้ ำ� นวยการสำ� นกั โครงการและจดั การความรู้ อีเมล [email protected]
DEVELOPMENT สำ� นักงานบรหิ ารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จดั ทำ� โดย
สำ� นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดขู ้อมูลเพมิ่ เติมไดท้ ี่ https://www.facebook.com/OKMDmagazine 69 อาคารวิทยาลยั การจัดการมหาวทิ ยาลยั มหิดล ชนั้ 18-19
อีเมล [email protected] ถนนวภิ าวดรี งั สติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

อนญุ าตให้ใช้ไดต้ ามสญั ญาอนญุ าตครเี อทีฟคอมมอนส์ จัดท�ำขึน้ ภายใตโ้ ครงการเผยแพร่กจิ กรรมองคค์ วามรู้ โดยสำ� นักงานบริหารและพัฒนาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน)
แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพอ่ื การคา้ -อนุญาตแบบเดียวกนั 3.0 ประเทศไทย เพ่ือสรา้ งแรงบนั ดาลใจในการนำ� องค์ความรมู้ าผสมผสานกบั ความคดิ สร้างสรรค์ เพื่อประโยชนด์ า้ นการเรียนรู้
ต่อยอดธรุ กิจ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกจิ ประเทศ


Click to View FlipBook Version