The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทาน - รอยเท้าของใครเอ่ย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2021-01-06 04:29:17

นิทาน - รอยเท้าของใครเอ่ย

นิทาน - รอยเท้าของใครเอ่ย

Keywords: นิทาน

vM ?

?n

I I

t?I tt ?\

I I

IIII \\\\ h h

t t
tt
rJ
I
I Jt
I) t

I t I th
1\
t I

c ? t I
?J
\II
I
t
t

gggu gqgu?.

!

I

,

eI

1
1

1

!

l
,

,I,ggggggqgg?.o!ogg,g,,,,,gqg,,g!u,. t

l l tl

. i

tl '

li

.

'' '.,'',,.'',l,i'','' .'''nI,it.',',\'','''',,'''', ''' ..'''',''' t/ trI) t I\
i'.'i''' '' ,,'',','.,lh,',.''!'\'.''.'
'' . ,. .,lI , '

,i'., '',',.,i.''.,!',!.','.i,;f!"r'g.tIi,'.,'.',',','.,i'.,ìt'xG,.!'iït/'ttn pIq

/l

' / ,!I.'"'',r.t'J,'',i,t.'I,,,!'..!,t,'''ttt
h
' jY', ''' --
. .
. ,

,,,.í''.i',.'',,','?''',',''\ .,!-:.','"?/ - ,''''' i'......... -- ''''ì
' , ''' ,'.

ti,'".l/,'t\1.l,/'.,'/.,\i,tr!'/,j'.;,/rí\,,'i\íti't,;.Ji'',.!J',3.ihì!',.\J,.h/,)lti\!,,\:
gg g 6 gq n66

n 66 nO q9 6 d

gg ggg gq g g?.gg ggg gq g g?.

, . ,,',,..r'.,,,,.,, . ',,,',,,,,.',.',.d.' ' ' ,f/

* t

'' ''' ' ' ' ' k','

. : i:

' ''' '

::! -
'.J,. .
i' '' , '' ... ,.. ..,..g. \
..,. , .
' ., . ,',
,'^'.,'.i,t;'!íìp.?hq9mÐJnV,:;ùi't^2í.lìj!"SÇ,:*wmni'?.í;YtlìD,9j'ei4í:.!sqtì,g'i;?.UVtmy*,M'q!Ybiì:.;3?íhN,m*t'li.-19ì:,í';.qi?',".i',í./'i.,',l:\.'",r'.Y;ti?,m*lM^h5G'!._.'t,xijüy"h?m.;q'-,!Iijt',t ty,..,
.
'' '' . '''''
' ' ....,,'.,,,,' , ,...,.'',' ' ,'ti,:','..''^"'.'i''
. '','.. i ''
' '' ' .. . , ..,.,?.i,'!
,., ,, ..

9' , 'it.'ti!,mjv'.2?,:.9',.I,n'i,'. .'.:,''m',,.i',.';,,m',,i.'ìi,?h?,,,,,.I''t.î.,.'.T,t''."',,,.i^.,t,..:?,'.,.,'.,',3ì,.w,...,,'i^,,'.,?;',.'ig.';!i,.'.6\'i"...c,,!'!,í.i',,.'.'ii.',,'?;,,.í,'.,','',.','',.,'4j',,,,:',..I'í,?q,.,.';i,','t.'.,.i_',,...8.:,^t,..t'.,.,,.ì,,',.j"'i,,,'?'',.i,.','''q'i.ì.,iji,',','.,,'i.'..,''..'',.'.'.,,'
\
t,''' ', \ rr ,f '
, Il, '
!,.'.,''''..',,.'',.'., , '\ tt

'

' t,t l l' t
t;
o lgg g g b gt.qt n b q tt
n qnO q9
gd l '., /
qq

gg g g1 gq g g?.

tt .ì
t,
'
e tì
.
t t q^i. ,'i ,'

', ,
' i'
t'

i

n
n

t

d!gg g gq n q n nl n n nC

,- h,, ,.''_,.:

/,'''''^'' l' '! í'I '' . .'

ÝI Ií í ' M,, ''''^''i,'.',.,''.,,'..,'.,,,.'''.,,,,...'.,.''.',.i..''.q,,',..,..,'.';',',i.':,.,,,",,.,.,'''.,','í...;''',.,',.M'.,''.,,,'',,ì,'.,,.,,'.,,i.','','','.,'!.'..'',,í?'..,''...';'.,.,.'',','.'^'-'...,',.J',.!':,'',,.'.'.''i;''.',iiJ,'',i'','?,..,',,"',.,J'.':,'.',.i,,,.,ii''';.q?','i'i',!.,,''i.,',..!,',,.th?.q,.'.',,,','i,i,.''',''4tm'',''.'',.!''.,,;',',''^.,,..,".'....ì'',,....'',','I',.,:;'í?,,..'..'",,',.,ei,',','.i,.,'.,,'.''.,.',',,',,'t'n,,...'t,,í,?..!''(,...';,J,'iì.,.'.,,'i...ì'..'.''''.,,''t'.,.,,''..'',.'.^.'.,'..V''.','!.'.,'',.'',,.''..,,...'.'..,'.',',,.,',,,'?.t,',....''.',','..'',.i,,,,',,.'','.'.....',.,'...',''',,',',,,','.''...,';'.''''.',,',,.'.,.'',/?,'''t,tI.,,t''t.'.';.,.''w',..'.','.'',...',..'..',''','.,''''./.''.,,.','''l''..,,',,.',.,.,'..:,.;''ì,:''',.',;'',,:'''','''.'t..'''.q."t'^.'y'',.'?,',,,.,'m.'7,,','t,.'-"'''.,.,!..''!,.l.'''t,''I'''.i,\'.'','!,K.''.'' .. ''ii,t"'?'It
'
í'/ , hq''tr?'.,.',','yi.',:q. g.,,:.,',;.'!?,.i,ì'.i',.',.'', t ' ',', ''', ,;'..,.'''''''.'-,.'i'''.;'.,''/' Ç,ì'mt.idti'^;'ííi.'.'.'''.'.'î'',''''' ' ..'.ii,':',ïI,x''i',,',;'.',.!,'i;'ì.:';,'''' '.'.''',i:/,.;'4'h'i' '' .'.iiii.' !;''4'''!.,,.',;.'.,.i;Nr','i,'!.t'.,_','..'...^'.,', ì^-'r'ì' ,!P! i,h\Jm';',.,'' ' i ;!,./':',. '' '','?..?-.,... !,.,g'm''i,'?.':.. .' r,i ,,' i,n,r!,, ''_(!.?,.'..?'..x,',:..'.'..',.''',x,,'t'.,'',.,;.-,;'.I:'i't'.#i.?'',i.,..,.i,?...n?v.,.!.,',,n',..,.,,t..i,',,'..,,,h...,',iI.,...,...,,;'.'t'...",,"3.:,,,'),'''?.t,.'';,\''.'.','''i,l''..v,'.'u.,,.....,q...,.,..,,.,,t'/\fI,
i''!n!'R,'.'!,,_..',,,,.^.",.',', ;'.!..,'''.,'.'.'.'.',.'..''..'.'...'',..'.,.,''...,',,..'',',...'.,?:',''''''''.\'..','
,',!:l/ ''.,, .....' ' '
I,

., - _
. .
' !m'-'.... ''

',,! .. ?"..'?'"''.' - .
,'\. '
,.' '
' '

-_ _ .
_

, ' ~"'-'' I'

' '. '',.'i.'.ll'..,t. '' ' '

' ,,''!,',.,'','i'?

t?
t

c/
r

n tt,

,!.r'Fi,.',.9':.',-:ì\m.,/'.','.i'm,."';:.,nJ!-i'm~í,."?:'/._'.,h_.-',:);Ji.-,':.,'?:i!I!
,

.

/ t
y
c)eI t.t r t r IJ (
m 1 I t )t n t
?yt xt ? t t
\ t t
?I, / y
.,rduItt4It I

th nt

\

I w' , I

i' n6 q9 d6Y ngdTdTd,.6g ''hO qd! g ''

'I , 6 qq g , .,,

i'
,,1 .
.....

t

Ir

y J /(

t
'.'' ''' ''''' 'íU'' i !'' ' \' ''.'',.,.)tI
,
-,., , , . _.l .,

L

gdTdTd g Og m 1nOlwlg 1 uOlu

'' ::::t;:'',,,,,.,,,.,,.,,:,..,.,,,.,.:.,n,,.,,......,,,,.,,,,,.... ,, ''''

... . . t
r '
' 'j,'.-''.'í.'.,..'.',',,' t '' *j
' , .. '
,,,..n . .,,

;.',! , t t

''.''.-t't,i!_._.,_.','^t.i,;m'.i,:;'.,t':;Jì!i.f,'i!^.t9;,"'ì''''-!':'..',''",,,,',,,,.,''.'.......,.,,.?.,,..,,),...,..,.,,,i,,,,i''',''',,, i'.?i,,,.i,.',.;.'i,,.'',,',.,,',..,'..'''.',.,., '' '
. :,'.!'. ','.'-..

,

t

th
th''t'h\'.\''..,,..,.',.'''',,,,\','.'',..'..t,,.,,m'?.,i'.',''':,n,,'.,''!,,.i!,.4'.;.,.,'.,,.ì..t,?!',,i'!,,!.;t'',,,'í..g,';;'..,;x'.',.'d':,../l'^?'?"t;..,.'í.,N.Yl,^.,,,.',.?'.,it;.j.I.'',;,,,,.,'',.','m,m,'!,,?,,'',,;.''c,!\.'ti,.'i3'I'..,'.,...;.!i'''t,i'.,..,,',,m,',i'?i,,,i.h,,'/i,j.";.,'t'.,',..'.ì','..',,.'.i',,''''.,''.,'.I,,,,.'.'.t,,.''t..,''t'.i.,'.';ìj./,...',:;'',,,.'i',!'i,'i,..',,.''',''',i'1..'.,'';,i'q,'''''.,,',,n..,ìì''.,...,.'',,'.i.'..,'.,,,''.,''.,.í'',,''',.''.',i'.,'..l,'.ì[.''í.,,'.i..s'''.,,',',',,.,'..t''','.,i,,,í','.'.':,'','ir.,'j.,'.i''i..,.'ni,'.'.,.'.'qv',,''i'd,,;..;.''t,'','i!t';i':'.,!'...,ìh.,.,',...,,;'/'..,''ì,,',;',,,t.u'',il.,.'.''...;;í.i'..''?ìi,,,.,'',....,,,'f'','^,''''..','',.,'',,i'''',,'..'..','''.''i.,,.,',.,,,,,'.,':'''''',.,,','''.,.,'.,.,...',''','''..''...'..,'
\ \ , , ?m',';íiì,,,.',r''.//''f,,...'.'/..''....'..''','.',,',.'.',, ^ 'r'h,'' '
". _.'' .._Y .
'
'''''''''^
,?.'i.i',y',Yt'i ' ' '''' ''h ,'.,,m ;i;,,.,'.,i :ììi;ù'?ii,..;?'''l', .';...j',í,',i ' - .' !,' '
..
.''J.;'?'m!' , !'ï'/ ' i!l,jl,I
,'
' ''I,, '':',,

/(

I ,,

ì' ,,ì,', 'I ' ,'' . ',,'',,';'.,';.í,.'',:.i'''',''.',v,',..'',''.,.,.n',,..'',,..''',.ìì,'!'''..,'.ij.,,,,'.'I,.'.'.i,'it'.,'.i.;'.,','i..i't:,',,i,,'','.,l,''l''".',,.i.'''',t,',..,i..'.t,,t.,.''.,',t,l.,,U,.,...,í,!,,,',"','',.,,'.,i'..',m',,.,.,
.
'. ' .' '. ' ,,, .. ' j'!''-
, '''. .. -
... , ' ,.' ''''
,

..'"_'-.'^7,/.-''.'.i-,;.,'.t'í.,f'^J,,,'...í'-í,.,',h,','.i.'.,,, ,.\',.'''i.,t..,' ". '.'_r,.'.,'.'-''.,.,.q;''t,.'.,^,.'.r,'.,:'í!i.,"'I?t^i;,'.^?tíi~s,!'4'.Ktn;tit'~?,kj'i.i!í3,,..;:'?.irqI!,'.;iy,.í'J

g 66 godTdTd6g u 6wo'qm oq 6 C9 ..........;',''..
.

9q!'.\,oi.q,';.i!:,8'J.,'.tt,'.,m!;I?':i.9,j;'.t1ttqiì6'.,C o .îr'i,\'dg',.-.h,',/'iì,.:;\',.'.,.'h,ttt_.,':/t._N\,\'!''..''',,,.',',,,'.,I,,',I..','.'!. ??
''i'i' ''''-' 't'., ,
,,
, ., \.-''-,'/

\ t tt \
/
t c
I
tt

I Iltr /

t

/ n tcT ,\
q b
yy nq

cw ? n \ I
m tm
,,'', '''-'_.ycn t nt u T m nn J tt )
? ,"n,.t^'cyq.T,i'tp n / Jt
w t ??Itcyty
_''_'t'_x.t'-i.''M"'g''?-''-' t tt
,!'i'm-!.,'!;i,.:'_.,'ti;,.-mx:'"=+,?.-m':"2tC.i-'4".';-,_i9g.4:"',^-5;.í'.,-i"'._?',!i./'.,'_C&yt'i,ì".'$,'.í:i'r,.t^i,'.m'.,J._my,tq , mtt
'' ..'?.''.......'....._''.''.n.'"_'^'. u t ?t
'.y....'..''' . t r t ty
* Mn 4
R? ct g tg 2N t
tn
pt 2m 1
tt
qt
m7

t Ih w I (
Jty
q h t
t tc

t

ty \

.

O gl ngdTdTd gy gol 1 n

t?

; .;''i.'''.''_4.', In
,
u?d,ttJIn,?çgud1rT4qtm,yIdgmwpIt!,0'..,'.,-.i,!';t.í'm.!!,.''!,i;.,!"i,',i'i.!i,.'~.
xR ,?

t,q
)I

' i.,..s,.mi,...i,!,!M.i,...'''
,,
t

I '''.'"', h,.-..:.d, .., '''^''''' ' m'39!;'".m'-..m '!, ...-;..',''..'''.',i','','..Y."',.,'..''.'"....'m',.- . '^\.'."" ''''w^'"- '.,.,.,.,',,,,'',''.'',.. ...-,"..
,.e,i..i?',..',!,ia:,C'""^''' ',..'.h..!,.''..!',t,.:,:.,, '!?^'".'""'"'m^'"' g.'. ', '^ ?g., '''ï ' ''''i '; x..''"'',','.,.,,J,,,,!.,,.',.'n.,',.,w...'..,,i',i,.,.,,,"',i.'.,','.''".,^....'.,.'.'.,"..'...'''"'.'^"..''-.-.".''',.^'..'.'...'.Jc.!...'.'...''..-'.y'....'..'.-'.'...'_-'.t...''',''-t?..'.-"..''.-".3"...'','.^'..'.'^,,h',.''_'.'^._.'m._''q''..t......,,"..^.,'..,.h'._.h.''''-.^'.t'w'''''-.y.''-'v.'''-'-''.'''.''.'.''i.-''.''''.
,!.,'''t', -'. " ".,ii- ._,....,.,?.,..,,..,.,.c., --- - -''' tipm',?in,!!,''?'.,trIim':Ii'?!'Cy.í',,i.i,!,,.
.

..'''...'''.''''',.,'.',,'.',.'''..'''i'i.' ' ' -
i,,i,'i,i,'i!,?,.,'!,í, ì' mC'' .-.''_,

,m..j,.. i' ''.
''
'
.

"'.-''*''''''.'':'.',.''.,'_',.';'_.'-''n.-_.q'."?'.4-''.,.gm,.v.'g'_m.''-c.'.-gt-'?'.'._.'"-^'...m'.."'..a?"'',.,_.'.' '?i,^';.,?!,'i ,.',:?;.,.'i;,,'..''.,,. i., ;!i ii.!i'', .',!,..,,,.,.,.I
' ''''! ' ' ., _ ._. ..'.'.c.....,''._.'n'..'.''..,'."m.,.'..9'''._..'-n,..'...i ..?.,'_c,.'m.,...t.'..+y..^.,'.ym._._..'p ., _!._'. ..,...,. ,,.^,l.,...i..,I..,It.,I,I,, ,lt
,, .. ,, .
q
nh

y

nc n mt ItI
t I,IIyyytq
ttr p i
d mc I,
pw
n

uR

I

t

tJ

tr
t\my?/ ygy 66 yng11y 6ytg6gRn9 g6gRu qynyg
21. &o ''i,'
6gn m dmuuguwnmigu n1 d6gw1 u 1njg w gj qn ugjgqu
6õn1m gnug1m gmj ggTuqd6gu u wn66yuw ' .
.
?,,'K''-,,. ','

qqn múg gu6gu66g1ud u6j

3.6gn16 gnuu1 mdjg mq g q6ggu gg, 6gTgg gu,!ug!qn u

6õn1myg ud u66gggnd q6umj6gu1 gg 6g

6g g'g66å 6gnqm jng gq n w g
8i6 g n66gg jggn 1qyg g6'0 ' ggn9y

'"'-,'ií,./,.''''' ?''''' '' ^''''i
. ,,,,,,
' y,.,...

6 8J9 ' 6'1
,

1n uTuq?,d N qg1 qm ?gu n qg1 u N?qmu

i nn w

.-' ',:?'^N-X"''?^'.,;.',4q".'i,.',:!;"./c,'.i:m'.'^',m'!'"?i:X'"?t',"'.!,'.^n:'l).,i''.,.

6n d6 g angdTd

g'n ' uw un gdd ^uu,nådTdm gu 9"Uu

r .',!/'!.,9',)\.'',.,.i';,.UT'iv9l.,\'!',...,i''','.'''',-.',i',_.,'p'i\.,','.,;',r.'
?''"'''
r' '.n"' '''

' \\ ,/ , ,
, I,!I

,,,,i
, ,,/,I/'\,,/,/'\/\/\/'/'/'-'''-\,/.....x'.''/ì'\/tt'\\/-'m,/\,,,K.\\'_/\-\4'.'',,\ I, í.., '\\.
/'''',
\.\' / ''/''/'''/'''', , , '
,,/, ,'' 'I'
' .,',,,,\',.'\ ,,'
,,
í' í / ':, 'í í,\. /

í ' \.i, ,' -___,, \. i-' ,,','',',\ _
/,, ,, í,',
.,. /,
_// ',,' . ,/ i, "

,'' . \\',\,\\.. ' í' 'hl \ ', \
,,
/' /,' ' ,,., .
I,'',' ,, , \\ '\//'1' ,,,' '

,',
. ,,,' ' ''
,,

,\\\, / / /,/''h/\''\ i'' í'' ,///,í

s '\''--'i':i.',m.,wn'\_'-?-l'',-'

,\f ' ' /'ih '

_i. .. __

h.

m''',,_ ,,. ~' i'/'í./_'. _ ,'''." ' 'P,, '
. n...
.

6n 66 qTdn T

tqqm g g 9yg dn qgq ådTd g m

m// nt c ,\ t5,l.S'^"'''''t'.',''''.,,.-'.'',..n..'..'''''''''."'..,t,...,'.'^',.,.' ,I,''h"''i 'i
,,
//
\

'''''''''' ''''''

. .,..'.',' .,.,,.., ,

,l,.,.,.,/ ''' ,,
, ,,.

_,y,,.'/'''' :: .,v,i '' '',,,/'
..
/'' q-
.,,,.,,,,,,.., .
''

,.y..
,,

y 1gg d g gq1
y

o O

u

' ,

0


Click to View FlipBook Version